Markedsfokus på Grækenland

Comments

Transcription

Markedsfokus på Grækenland
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Grækenland
April 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Grækenland bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Græske nøgletal
Grækenland
Danmark
11,0
5,6
53
55
241
346
BNP pr. indbygger (US$)
21.800
61.600
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
25.753
52
44.325
25
Handel over grænsen - rangering i Doing Business1
48
7
-
-
14,7
47,3
15,0
19,0
-10,6
174,3
-0,8
45,1
168,8
6,9
-2,1
0,3
-2,6
5,2
26,0
6,2
22,2
34,7
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Forsørgerbyrden
2
BNP (mia. US$)
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn.3 i mia.kr.)
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP.
4
4
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP1
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Inflation (%, forbrugerpriser).
5
Betalingsbalancen (% af BNP)
Ledighed (% af arbejdsstyrken).
6
7
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse , pct.
1: 2014, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64
årige, 2010-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 2010, 4: 2010-tal,
5: Sidste observation februar 2015, 6: Sidste observation december 2014, 7: 2006-tal
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Grækenland
2011
BNP
Industriproduktion
Inflation
Betalingsbalance
(Realvækst)
(Realvækst)
(Procent)
(Mia. USD)
-6,8
-7,6
3,3
-24,2
2012
Historiske tal
-6,4
-3,5
1,5
-5,9
2013
2014
-3,8
-3,2
-0,9
1,4
0,8
-2,7
-1,3
2,5
2015
Konsensusskøn
1,2
2,5
1,2
2,4
-1,3
0,4
2,3
2,1
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Grækenland
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
3.5
Pct.
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
-0.5
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
-0.5
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. mar. 2015
2016
Økonomiske tendenser
Figur 2: Eksport og import i Grækenland
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
160
2000 = 100
160
140
140
120
120
100
100
80
00
01
02
03
04
05
06
07
Import
08
09
10
11
12
13
14
80
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 4.kvt. 2014
Figur 3: Forbrug og investeringer i Grækenland
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
180
2000 = 100
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
00
01
02
03
04
Offentligt forbrug
05
06
07
08
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 2.kvt. 2014
09
10
11
12
Investeringer
13
14
40
Økonomiske tendenser
Figur 4: Industriproduktionen i Grækenland
Sæsonkorrigeret
2005=100
110
2005=100
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
60
Kilde: Macrobond, sidste obs. jan. 2015
Figur 5: Ledigheden i Grækenland
Sæsonkorrigeret
Pct.
12
Pct.
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
04
05
06
07
08
Kilde: Macrobond, sidste obs. jan. 2015
09
10
11
12
13
14
15
5
Økonomiske tendenser
Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i Grækenland
Sæsonkorrigeret indikator
Balance
20
Balance
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Erhvervstillid
-100
Forbrugertillid
Kilde: Macrobond, sidste obs. feb. 2015
Figur 7: Udviklingen i eurokursen
DKK pr. 100 euro
747
U.S. Dollars pr. 100 euro
160
746
140
745
120
744
100
743
742
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 euro
U.S. Dollars pr. 100 euro
Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. feb. 2015
80
Økonomiske tendenser
Figur 8: Vareeksport til Grækenland
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
160
Indeks, 2000=100
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
01
02
03
EU (15)
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
60
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. dec. 2014
Figur 9: Dansk eksport og import til Grækenland
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
5
Mia. kr.
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
05
06
Eksport
07
08
09
10
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan. 2015
11
12
13
14
15
0
Økonomiske tendenser
Tabel 3: Dansk vareeksport til Grækenland
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Seneste
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- heraf: Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2011
379
0
2.696
1.292
84
26
778
511
6
33
157
175
31
114
200
3.275
2012
388
0
2.167
1.246
79
17
408
289
7
27
145
155
17
66
176
2.731
2013
310
0
2.253
1.220
69
16
482
207
7
35
163
180
22
58
202
2.765
12 mdr.
278
0
2.314
1.190
74
17
569
351
7
27
181
159
21
68
248
2.840
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden januar 2014 - december 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4: Top 10 over danske eksportvarer til Grækenland
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug,
233sat i doseret "inkl. De
2 Næringsmidler, tilberedte, i.a.n., uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller
223stivelse, eller med ind
3 Pelsskind, rå, af mink, hele, også uden hoved, hale eller ben
217
4 Hvidt sukker, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, med et saccharoseindhold i tør
149
tilstand på >= 99,5 væ
5 Brændselsolie undt. til behandling ved en bestemt processer eller kemisk omdannelse, indhold af112
svovl over 0,1 vægtproc
6 Mel, pulver og piller "pellets" af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde
86
7 Kød af tamsvin, udbenet, frosset (undtagen forende, kam og brystflæsk og stykker deraf)
74
8 Kød af tamsvin, udbenet, fersk eller kølet (undtagen forende, kam og brystflæsk og stykker deraf) 54
9 Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold
51
af kakao, såfrem
10 Ost med fedtindhold i ostemassen på <= 40 vægtprocent og vandindhold i den fedtfri ostemasse på
48> 47 vægtprocent, me
Ti største i alt
1.247
Samlet vareeksport
2.765
Kilde: Eurostat (comext)
Økonomiske tendenser
Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til Grækenland
Vareeksport fordelt på produkter
Danmark, mio. kr.
Seneste
2013
12 mdr.
664
664
616
596
341
293
303
457
175
118
124
167
94
109
73
78
72
58
69
73
53
61
47
43
42
35
34
36
26
25
22
20
9
7
2.765
2.840
Eksportvarer
Tilberedte fødevarer
Animalske og vegetabilske produkter
Tekstil og beklædning
Farmaceutiske produkter
Mineralske produkter
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Mekaniske apparater
Måle- og præcisionsinstrumenter
Kommunikations- og informationselektronik
Maskiner til industrielt brug mv.
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Elektriske motorer, generatorer mv.
Metalvarer mv.
Plast- og gummiprodukter
Øvrige produkter
Transportmidler
IT hardware
Samlet vareeksport
EU-15, mia.kr.
Seneste
2013
12 mdr.
11,8
11,8
17,6
17,6
11,6
12,4
15,9
15,4
7,5
7,8
15,0
15,8
5,7
5,9
4,2
4,4
5,2
4,5
3,8
4,8
6,2
6,4
4,5
4,3
9,0
9,9
8,0
8,1
3,3
3,9
7,0
9,5
1,8
1,9
138,2
144,5
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2013 - november 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Grækenland
Seneste
Mio. kr.
2011
2012
2013 12 måneder
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
3257
2741
2754
2806
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden feb. 2014 - jan. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk