Markedsfokus på Canada

Comments

Transcription

Markedsfokus på Canada
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Canada
December 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Canada bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Canadiske nøgletal
Canada
Danmark
35,5
5,6
47
55
1.550
346
BNP pr. indbygger (US$)
43.700
61.500
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
44.843
2
44.343
25
Handel over grænsen - rangering i Doing Business1
23
7
9,5
-
35,9
47,3
22,1
19,1
-1,0
86,5
-0,8
42,6
37,3
0,8
1,1
0,4
-3,2
5,2
7,0
6,2
47,0
34,7
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Forsørgerbyrden
2
BNP (mia. US$)
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn.3 i mia.kr.)
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP.
4
4
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP1
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Inflation (%, forbrugerpriser).
5
Betalingsbalancen (% af BNP)
Ledighed (% af arbejdsstyrken).
6
7
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse , pct.
1: 2014, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64
årige, 2014-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 2014, 4: 2010-tal,
5: Sidste observation oktober 2015, 6: Sidste observation oktober 2015, 7: 2006-tal
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Canada
2011
BNP
Industriproduktion
Inflation
Betalingsbalance
(Realvækst)
(Realvækst)
(Procent)
(Mia. USD)
2,4
3,0
2,9
-47,2
2012
2013
Historiske tal
1,7
1,9
1,5
-59,9
2,0
2,0
0,9
-56,3
2014
2,4
2,4
1,9
-41,5
2015
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Canada
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
2.6
Pct.
2.6
2.4
2.4
2.2
2.2
2.0
2.0
1.8
1.8
1.6
1.6
1.4
1.4
1.2
1.2
1.0
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. nov. 2015
2016
Konsensusskøn
1,1
2,0
-1,2
1,6
1,1
1,9
-66,4
-53,7
1.0
Økonomiske tendenser
Figur 2: Eksport og import i Canada
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
160
2000 = 100
160
140
140
120
120
100
100
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Import
80
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 2.kvt. 2015
Figur 3: Forbrug og investeringer i Canada
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
170
2000 = 100
170
160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Offentligt forbrug
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2015
Investeringer
90
Økonomiske tendenser
Figur 4: Produktion i fremstilling i Canada
Faste Priser, Sæsonkorrigeret
2005=100
105
2005=100
105
100
100
95
95
90
90
85
85
80
80
75
75
70
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
70
Kilde: Macrobond, sidste obs. sep. 2015
Figur 5: Ledigheden i Canada
Sæsonkorrigeret
Pct.
9.0
Pct.
9.0
8.5
8.5
8.0
8.0
7.5
7.5
7.0
7.0
6.5
6.5
6.0
6.0
5.5
04
05
06
07
08
Kilde: Macrobond, sidste obs. okt. 2015
09
10
11
12
13
14
15
5.5
Økonomiske tendenser
Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i Canada
Sæsonkorrigeret indikator
Balance
140
Balance
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Erhvervstillid
20
Forbrugertillid
Kilde: Macrobond, sidste obs. okt. 2015
Figur 7: Udviklingen i den canadiske valutakurs
DKK pr. 100 CAD
650
U.S. Dollars pr. 100 CAD
140.0
120.1
600
100.2
550
80.3
500
60.4
40.5
450
400
20.6
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 CAD
U.S. Dollars pr. 100 CAD
Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. nov. 2015
0.6
Økonomiske tendenser
Figur 8: Vareeksport til Canada
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
400
Indeks, 2000=100
400
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
01
02
03
04
EU (15)
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
50
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. aug. 2015
Figur 9: Dansk eksport og import til Canada
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
12
Mia. kr.
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
05
06
Eksport
07
08
09
10
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2015
11
12
13
14
15
0
Økonomiske tendenser
Tabel 3: Dansk vareeksport til Canada
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Seneste
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- heraf: Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2012
6
479
3.323
383
77
23
1.214
1.112
22
126
544
714
86
132
642
4.450
2013
36
1
3.362
336
68
27
1.273
1.184
43
118
666
626
54
149
573
3.971
2014
47
2
3.741
392
75
27
1.108
963
35
114
946
681
202
162
612
4.402
12 mdr.
121
3
4.109
496
105
37
1.015
831
44
169
1.113
825
107
197
804
5.037
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4: Top 10 over danske eksportvarer til Canada
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug,
784sat i doseret "inkl. De
2 Høreapparater (undtagen dele og tilbehør)
273
3 Vinddrevne elektriske generatorer
206
4 Dele til maskiner, henhørende under pos. 8428, i.a.n.
138
5 Bugserbåde, også søgående eller bestemt til kystfart m.v.
101
6 Dele og tilbehør til høreapparater, i.a.n.
94
7 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner
92
8 Centrifuger, herunder tørrecentrifuger (undtagen isotopseparatorer, mælkeseparatorer, tørrecentrifuger
89 til tøj og centrifuger
9 Kam og stykker deraf, af tamsvin, frosset
71
10 Mel, pulver og piller "pellets" af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde
48
Ti største i alt
1.894
Samlet vareeksport
4.402
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Økonomiske tendenser
Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til Canada
Vareeksport fordelt på produkter
Danmark, mio. kr.
Seneste
2014
12 mdr.
1.434
1.444
532
602
488
518
354
538
273
437
236
277
213
251
200
108
147
192
145
171
116
141
82
112
48
73
48
60
40
48
32
47
13
14
4.402
5.033
Eksportvarer
Farmaceutiske produkter
Måle- og præcisionsinstrumenter
Maskiner til industrielt brug mv.
Elektriske motorer, generatorer mv.
Animalske og vegetabilske produkter
Mekaniske apparater
Tilberedte fødevarer
Transportmidler
Metalvarer mv.
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Tekstil og beklædning
Plast- og gummiprodukter
Kommunikations- og informationselektronik
IT hardware
Øvrige produkter
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
EU-15, mia.kr.
Seneste
2014
12 mdr.
22,5
31,1
9,8
12,8
15,7
20,4
10,8
13,6
4,9
6,4
24,6
32,4
15,6
20,7
37,1
53,3
18,8
24,9
15,2
18,0
5,9
8,0
7,2
10,1
5,5
7,1
2,9
4,0
1,1
1,4
4,2
5,4
15,7
21,3
217,4
290,8
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden november 2014 - oktober 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Canada
Seneste
Mio. kr.
2012
2013
2014 12 måneder
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
4495
4019
4449
4073
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden okt. 2014 - sep. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk