Markedsfokus på Norge

Comments

Transcription

Markedsfokus på Norge
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Norge
December 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Norge bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Norske nøgletal
Norge
Danmark
5,2
5,6
Forsørgerbyrden
54
55
BNP (mia. US$)
524
333
101.600
59.300
65.896
22
44.325
25
24
7
64,3
-
38,5
47,3
23,6
18,4
11,1
-0,8
29,5
45,1
-211,7
6,9
169,8
130,9
-0,5
5,4
3,8
6,4
32,9
34,7
Markedsforhold
Befolkning, mio.
2
BNP pr. indbygger (US$)
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business 1
Handel over grænsen - rangering i Doing Business 1
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn. 3 i mia.kr.)
4
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP.
4
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP
1
Offentlig nettogæld, pct. af BNP 1
Inflation (%, CPI).
5
Betalingsbalancen (% af BNP)
Ledighed (% af arbejdsstyrken).
6
7
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse , pct.
1: 2014, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64 årige,
2013-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 2013, 4: 2013-tal, 5:
Sidste observation december 2014, 6: Sidste observation oktober 2014, 7: 2006-tal
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Norge
2011
BNP
Privat forbrug
Investeringer
Industriproduktion
Inflation
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Procent)
1,9
2,3
7,6
0,9
1,3
2012
2013
2014
2,3
2,2
6,9
3,8
2,1
2,2
2,0
0,6
3,3
2,0
Historiske tal
3,3
3,0
8,3
2,8
0,7
2015
Konsensusskøn
1,0
1,5
1,8
0,0
0,0
0,2
-2,1
-0,9
2,1
2,3
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 12 aktuelle prognoser for norsk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Norge
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
2.5
Pct.
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. nov. 2015
2016
0.5
Økonomiske tendenser
Figur 2: Eksport og import i Norge
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
200
2000 = 100
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Import
80
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2015
Figur 3: Forbrug og investeringer i Norge
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
180
2000 = 100
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Offentligt forbrug
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2015
Investeringer
80
Økonomiske tendenser
Figur 4: Industriproduktionen i Norge
Sæsonkorrigeret
2005=100
110
2005=100
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
85
80
80
75
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
75
Kilde: Macrobond, sidste obs. sep. 2015
Figur 5: Ledigheden i Norge
Sæsonkorrigeret
Pct.
20
Pct.
20
18
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
04
05
06
07
08
Kilde: Macrobond, sidste obs. okt. 2015
09
10
11
12
13
14
15
8
Økonomiske tendenser
Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i Norge
Sæsonkorrigeret indikator
Balance
40
Balance
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Erhvervstillid
-30
Forbrugertillid
Kilde: Macrobond, sidste obs. jul. 2015
Figur 7: Udviklingen i den norske valutakurs
DKK pr. 100 NOK
105
U.S. Dollars pr. 100 NOK
20
100
18
95
16
90
14
85
12
80
75
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 NOK
U.S. Dollars pr. 100 NOK
Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. nov. 2015
10
Økonomiske tendenser
Figur 8: Vareeksport til Norge
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
220
Indeks, 2000=100
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
01
02
03
04
EU (15)
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
80
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. aug. 2015
Figur 9: Dansk eksport og import til Norge
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
50
Mia. kr.
50
40
40
30
30
20
20
10
05
06
Eksport
07
08
09
10
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2015
11
12
13
14
15
10
Økonomiske tendenser
Tabel 3: Dansk vareeksport til Norge
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Seneste
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- heraf: Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2012
790
37
36.490
4.536
2.634
991
8.236
1.296
850
3.651
4.795
5.007
2.060
3.729
2.372
39.688
2013
842
43
36.545
4.674
2.612
1.052
7.808
1.847
929
3.501
4.449
5.346
2.470
3.704
3.144
40.575
2014
861
44
37.661
4.816
2.561
1.160
8.760
1.816
1.081
3.164
4.850
5.675
1.826
3.769
2.827
41.393
12 mdr.
932
44
46.234
6.249
3.249
1.576
10.357
2.339
1.326
3.886
5.727
6.494
2.727
4.645
3.532
50.740
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4: Top 10 over danske eksportvarer til Norge
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Gasolier eller bituminøse mineraler, med et svovlindhold på <= 0.001 vægt% (undtagen indeholder
1.972
biodiesel, og til kemisk
2 Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug,
1.692sat i doseret "inkl. De
3 Fedtstoffer og olier af fisk, samt flydende fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede
1.163
(undtagen olier
4 Brændselsolie undt. til behandling ved en bestemt processer eller kemisk omdannelse, indhold af740
svovl over 0,1 vægtproc
5 Dele og tilbehør til automatiske databehandlingsmaskiner og andre maskiner henhørende under pos.
640 8471, i.a.n. (undtage
6 Køkkenelementer, af træ
616
7 Foringsrør og produktionsrør, sømløse, af jern, bortset fra støbejern, og stål, af den art der anvendes
530ved udvinding af olie o
8 Mel, pulver og piller "pellets" af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde
510
9 Motorbenzin, med et blyindhold <= ??0.013 g / l, med en research-oktantal "RON" på <95 (ekskl.443
indeholdende biodiesel)
10 Møbler af træ, af den art der anvendes i spise- og dagligstuer (undtagen siddemøbler)
394
Ti største i alt
8.700
Samlet vareeksport
41.393
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Økonomiske tendenser
Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til Norge
Vareeksport fordelt på produkter
Danmark, mio. kr.
Seneste
2014
12 mdr.
5.059
6.404
4.478
4.889
4.445
5.455
3.224
4.217
2.944
3.665
2.922
3.469
2.445
3.109
2.045
2.220
2.009
2.490
1.909
2.357
1.848
2.750
1.791
2.330
1.415
1.755
1.392
1.683
1.363
1.495
1.332
1.471
771
947
41.393
50.707
Eksportvarer
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Mineralske produkter
Metalvarer mv.
Tilberedte fødevarer
Animalske og vegetabilske produkter
Maskiner til industrielt brug mv.
Tekstil og beklædning
IT hardware
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Mekaniske apparater
Transportmidler
Farmaceutiske produkter
Plast- og gummiprodukter
Øvrige produkter
Elektriske motorer, generatorer mv.
Kommunikations- og informationselektronik
Måle- og præcisionsinstrumenter
Samlet vareeksport
EU-15, mia.kr.
Seneste
2014
12 mdr.
26,5
32,8
21,0
22,9
34,8
42,6
19,2
23,9
13,1
16,1
23,2
28,6
11,1
14,1
9,9
11,7
19,4
26,4
22,5
27,6
48,7
64,7
9,3
11,9
15,5
19,5
6,9
8,8
19,0
22,0
14,8
18,5
12,2
15,3
327,2
407,4
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden november 2014 - oktober 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Norge
Seneste
Mio. kr.
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
2012
2013
41.657
42.108
2014 12 måneder
42.365
41.968
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden okt. 2014 - sep. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk