Markedsfokus på Sverige

Comments

Transcription

Markedsfokus på Sverige
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Sverige
December 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Sverige bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Svenske nøgletal
Sverige
Danmark
9,7
5,6
Forsørgerbyrden
59
55
BNP (mia. US$)
580
333
BNP pr. indbygger (US$)
59.700
59.300
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business 1
44.695
32
44.325
25
4
7
235,0
-
71,7
47,3
22,1
18,4
Markedsforhold
Befolkning, mio.
2
Handel over grænsen - rangering i Doing Business 1
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn. 3 i mia.kr.)
4
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP.
4
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
-1,1
-0,8
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1
42,2
45,1
Offentlig nettogæld, pct. af BNP 1
-17,7
6,9
313,1
130,9
7,3
5,4
Inflation (%, CPI).
5
Betalingsbalancen (% af BNP)
Ledighed (% af arbejdsstyrken).
6
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse 7, pct.
7,6
6,4
30,5
34,7
1: 2014, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64 årige,
2013-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 2013, 4: 2013-tal, 5:
Sidste observation december 2014, 6: Sidste observation december 2014, 7: 2006-tal
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Sverige
2011
BNP
Husholdningers forbrug
Investeringer
Industriproduktion
Inflation
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Procent)
2,7
1,9
5,8
3,0
2,6
2012
2013
Historiske tal
1,3
1,7
3,8
-3,2
0,9
1,3
2,0
-0,4
-4,1
0,0
2014
2,3
2,2
7,6
-2,2
-0,2
2015
Konsensusskøn
3,2
2,9
2,3
2,7
4,8
4,8
1,2
2,7
0,0
1,2
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 15 aktuelle prognoser for svensk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Sverige
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
3.4
Pct.
3.4
3.2
3.2
3.0
3.0
2.8
2.8
2.6
2.6
2.4
2.4
2.2
2.2
2.0
2.0
1.8
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. nov. 2015
2016
1.8
Økonomiske tendenser
Figur 2: Eksport og import i Sverige
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
170
2000 = 100
170
160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Import
90
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2015
Figur 3: Forbrug og investeringer i Sverige
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
160
2000 = 100
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Offentligt forbrug
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 3.kvt. 2015
Investeringer
90
Økonomiske tendenser
Figur 4: Industriproduktionen i Sverige
Sæsonkorrigeret
2005=100
115
2005=100
115
110
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
85
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
80
Kilde: Macrobond, sidste obs. sep. 2015
Figur 5: Ledigheden i Sverige
Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns
Pct.
4.5
Pct.
4.5
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
04
05
06
07
08
Kilde: Macrobond, sidste obs. okt. 2015
09
10
11
12
13
14
15
2.0
Økonomiske tendenser
Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i Sverige
Sæsonkorrigeret indikator
Balance
30
Balance
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Erhvervstillid
-50
Forbrugertillid
Kilde: Macrobond, sidste obs. nov. 2015
Figur 7: Udviklingen i den svenske valutakurs
DKK pr. 100 SEK
95
U.S. Dollars pr. 100 SEK
18
90
16
85
14
80
12
75
10
70
65
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 SEK
U.S. Dollars pr. 100 SEK
Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. nov. 2015
8
Økonomiske tendenser
Figur 8: Vareeksport til Sverige
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
180
Indeks, 2000=100
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
01
02
03
04
EU (15)
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
80
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. aug. 2015
Figur 9: Dansk eksport og import til Sverige
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
100
Mia. kr.
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2015
12
13
14
15
50
Økonomiske tendenser
Tabel 3: Dansk vareeksport til Sverige
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Seneste
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- heraf: Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2012
1.795
11.738
62.378
11.431
5.072
1.853
18.162
3.227
1.215
4.752
7.627
7.720
1.718
2.826
4.643
80.554
2013
1.770
6.247
62.086
11.812
4.939
1.863
19.289
3.879
1.230
4.330
5.983
7.867
1.873
2.899
4.649
74.753
2014
1.713
4.152
62.802
11.324
5.104
1.894
18.054
3.755
1.273
4.854
7.130
8.583
1.662
2.925
4.030
72.696
12 mdr.
2.097
5.973
77.734
13.860
6.693
2.319
23.423
4.600
1.586
5.961
7.717
10.528
1.928
3.718
5.773
91.575
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4: Top 10 over danske eksportvarer til Sverige
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen kondensater af naturgas)
3.991
2 Gasolier eller bituminøse mineraler, med et svovlindhold på <= 0.001 vægt% (undtagen indeholder
3.069
biodiesel, og til kemisk
3 Motorbenzin, med et blyindhold <= ??0.013 g / l, med en research-oktantal "RON" på <95 (ekskl.
3.044
indeholdende biodiesel)
4 Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug,
3.010sat i doseret "inkl. De
5 Vinddrevne elektriske generatorer
1.219
6 Bærbare digitale automatiske databehandlingsmaskiner, af vægt <= 10 kg, bestående af mindst en
959centralenhed, et tasta
7 Dele til ikke elektriske kraftmaskiner og motorer, i.a.n.
852
8 Videospilkonsoller og maskiner (undtagen betjenes med nogen form for betaling)
814
9 Elektrisk energi
629
10 Brændselsolie undt. til behandling ved en bestemt processer eller kemisk omdannelse, indhold af617
svovl over 0,1 vægtproc
Ti største i alt
18.202
Samlet vareeksport
72.696
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Økonomiske tendenser
Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til Sverige
Vareeksport fordelt på produkter
Danmark, mio. kr.
Seneste
2014
12 mdr.
12.586
18.053
7.258
8.705
6.954
8.445
5.717
7.173
5.138
6.719
4.562
5.707
4.495
5.595
3.919
5.040
3.450
3.504
3.420
3.567
2.879
3.643
2.468
3.260
2.345
2.779
2.136
2.819
2.044
2.459
1.690
1.974
1.636
2.072
72.696
91.515
Eksportvarer
Mineralske produkter
Animalske og vegetabilske produkter
Metalvarer mv.
Tilberedte fødevarer
Tekstil og beklædning
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Farmaceutiske produkter
Elektriske motorer, generatorer mv.
Mekaniske apparater
Maskiner til industrielt brug mv.
Plast- og gummiprodukter
Øvrige produkter
IT hardware
Kommunikations- og informationselektronik
Transportmidler
Måle- og præcisionsinstrumenter
Samlet vareeksport
EU-15, mia.kr.
Seneste
2014
12 mdr.
47,0
52,6
31,2
38,6
58,0
71,7
28,0
35,8
23,2
30,3
43,0
52,5
22,1
27,7
18,6
25,2
28,6
34,3
36,5
46,0
27,5
34,9
30,8
38,0
12,2
17,0
20,2
25,4
31,1
41,5
69,3
90,1
17,9
23,1
545,2
684,8
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden november 2014 - oktober 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Sverige
Seneste
Mio. kr.
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
2012
2013
80.664
74.861
2014 12 måneder
74.589
73.501
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden okt. 2014 - sep. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk