iionitor polski - Monitor Polski

Comments

Transcription

iionitor polski - Monitor Polski
.. . __Warszawa, ' ~10 czerwca
Nr 85
1Q47 rOfu
IIONITOR POLSKI
Młodz. Jugosłow. 11. Telefony: Redakcja 896-40, Administracja 864-74.
.. . . . .
.
prenumere't~ .. Monitora Polskiego" oraz ogł06zenia przyjmują Oddziały PAP: Łódź, Piotrowska 133, Kraków, Rynek Kleparski 4, Katowice, Jana II, Poznań, Mielżyńsklego 8, Bydgoszcz.
Li~l~a 4, Lublin. Krakowskie Przedmieście 41. Szc~~in. ·ul. 5 lipca 9, Sopot, ul. Gru,nwaldzka
4/6. Wrodew. Traugutta 35. Olsztyn, Marsz. Stalina 32, Białystok~ Grottgera 2. Cz~s~o­
chowa, Al. NajlŚw. Marii Pa.nny 61. Konto czekowe P.K.O. Warszawa Nr 1-4797.
Redakcja i Acministracja: Warszawa, ul.
TRĘ$C . DZIAŁU
.
URZĘDOWEGO:
.
Zarządzenia
Władz
Naczelnych
Poz• .590• .Postanowienie o odznaczetJiu za zasługi
w pracy samorządowej.
.
... .
Poz; 591. Postanowienie o odznaczeniu za wybitnie
aląywną pra<:ę społeczną.
592. Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Spo2 czerwca Hł47 r. o nadaniu regutaminu
Państwowej Radzie Inwalidzkiej.
.
. .PoL
łecznej
z dnia
, WYSZŁY Z DRUKU NR. NR. 37, 38, 39, 40, 41
DZIENNIKA UST A W RZECZYPOSPOLITEJ POLSK,EJ O TRESCI NASTĘPUJĄCEJ:
.
NUMER 37 Z DNIA 9 MAJA 1947 R.
USTAWY:
Poz. 175 - z dnia 16 kwietnia 1947 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 kwietnia do
30 czerwca 1947 r.
.
.
Poz. 176 - z 'dnia 17 kwietnia 194'7 r. o ratyfikacji .układu o przyjaźni i wżafemnej p.omocy mię­
dzy . Rze<:ząl=\0spolitą Polską a Republiką Czechosłowącką·
.
.
ROZPORZĄDZENIA:
Poz. 177 - Ministra Obrony Narodowej z dnia
18 m.arca 1947 r., wydane w porozumieniu z Ministrem ·Skarbu o dodatku · lokalnym do uposażenia
wojskowych, pełniących służbę na niektórych óbsiarachkraju.
Poz. 178 - Ministra Óbrony Narodowej z ·dnia
20 . marca 1947 r., w.ydane w porozumieniu z Mi~~­
. sttem. :S1ca~btł oc1.odatkac~ .d9 upos..a~"e11:ią. #Qlni~riY.
pelniących fiu~bę ,.o ,warunkacn. 8z(!zegól1lych ' i. #~~
nierzyspecjatist6w.
.
.
,
Poz. 179 ~ Ministra Odbudowy %' dnia 17kwietn,ia 1947 r., wydane w porozumieniu .z Ministrem
Oświatll o stypendiach dla studentów szk6l wyż­
szych. ,.
Poz. 180 - Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietn.ia 1947 r. o ponownej rejestracji , specyfików fąr­
maceutycznych.
OBWIESZCZENIE:
Pot. -181 - Ministra Odbudowy z dnia , 26 kwietn.ia 1947 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
dekretu z dnia 26 października 1945 r. o rozbi6rce
i naprawie budynk6w zniszczonych i uszkodzO'l1-ych
ws,kutek wojny.
OSWIADCZENIE RZĄDOWE:
Poz. -182 - z dnia 20 marca 1947 r., w sprawie
przystąpienia Portugalii do konwencji z dnia 12 paź­
dziernika 1929 r., o ujednostajnieniu niekt6rych pra,
wideł~ . dotyczących
międzynarodowego
przewozu
totniczego.
'
NR. 38 Z DNIA 21 MAJA 1947 R.
ROZPORZĄDZENIA: .
Poz. 183 - Ministra Zeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 19 marca 1947 r., w sprq,wie upoważ ..
nieniakapitanów portów do nakładania kar w "drodze nakazów karnych.
Poz. 184 - Ministra Skarbu z dnia 28 kwiet"ia 1947 r., tv sprawie wykonania art. 10 dekretu
z dnia 13 kwietnia 1945 r., o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.
. Poz. 185 - Ministra Pracy i Opieki Spolecznej
z. dnia 29 kwietnia 1947 r. o ustaleniu stopy opłaty
na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instyt1..Lcjami ubezpieczeń społecznych za 19~7 T.
Poz. 186 - Mi~istra Pracy i Opieki Sp61ećinej
z dnia 29 kwietnia 1947 r., wydane w . P9rozumieniiL
z Ministrem Przemysłu i Handlu o zn(tanie · ro~o­
rządzenia w sprawie czasu pracy pracowników ,
chu tramwaj6w.
Poz. 187 - Ministra Pracy i Opieki Społec~ej
~ dnia 29 kwietnia 1947 r., w sprawieusta~enia
okręgów i siedzib ubezpieczalni społecz~ych.
Poz. 188 MinistraSprawiedHwości z dnia
29 kwietnia 1947 r., wydane w porozumieniu z · Ministrem Ziem Odzyskanych o przekazaniu Sądowi
ro-
Grodzkiemu we Wrocławiu spraw karnych, . dotyczących nie!etnich z okręgów Sądów Grodzkich w
Oleśnicy, Srodzie Sląskiej, Trzebnicy i Wolowie.
Poz. 189 Ministra Sprawiedliwości z dnia
5 maja 1947 r., Regulamin Sądu Najwyzszego.
Poz. 190 - Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Bezpieczeń­
stwa Publicznego z dnia 14 maja 1947 r., o obowiązku powtórnej rejestracji pojazdów mechanicznych.
Poz. 191 Ministrów: Komunikacji, Administracji' Publicznej, Ziem Odzyskanych i Bezpieczeń­
stwa Publicznego z dnia 14 maja 1947 r., o obowiąz­
ku zgłoszenia pozwoleń na prowadzenie pojazdów
,mechanicznych.
' ..
c
NR. 41 Z DNIA 6 CZERWCA 1947 R.
ROZPORZĄDZENIA:
Poz. 200 - Ministra Rolnictwa i Reform RoI..
nych z dnia 30 kwietnia 1947 r. w sprawie przekazania starostom czynności, dotyczących wpisywania
w księgach hipotecznych (gr:u,ntowych) prawa wlasności nieruchomości przejętych na cele reformy roI ..
nej.
,
Poz. 201 ..:.. Ministra Skarbu z dnia 7 maja
1947 r., o dodatkach przejściowych do zaopatrzeń
emerytalnych.
Poz. 202 - Ministra Skarbu % dnia 7 maja.
1947 r., o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych: pracowników Polskiego Monopolu Tytoniowego, Pa71.stwowego Monopolu Spirytusowego,
Polskiego Monopolu Solnego i Polskiego Monopol~
OBWIESZCZENIE:
Loteryjnego.
Poz . . 192 - Ministra SprawiedLiwości z dnia.
Poz. 203 - Ministra 'A dministracji Publicznej
20 maja 1947 r., o sprostowaniu błędów: 1) w prze- I z dnia 13 maja 1947 r., o przyznaniu mocy dowodo~
pisach ogólnych prawa cywilnego, 2) w dekrecie wej k$ięgom, przeznaczonym do rejestracji urodzeńJ
. z dnia 23 stycznia 1947 r., o opłatach sądowych małżeństw i zgonów, .prowadzonym przez Polski
w sprawach karnych, 3) w dekrecie z dnia 3 lutego Narodowy Kościół Katolicki.
1947 r., o podatku od nabycia praw majątkowych
Poz. 204 - Ministra Administracji Publicznej
4) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r., o opłacie skar- z dnia 13 maja 1947 r., o przyznaniu mocy dowodo"
bowej, 5) w dekrecie z dnia 11 kwietnia 1947 r., wej księgom, przeznaczonym do rejestracji UTO.
o zmi~nie. de~retu z d~ia 6 czerwca 1945 r. o mocy dzeń, małżeństw i zgonów, Prowadzonym · prze,
obowtązu]ące] orzeczen sądowych, wydanych w okrePoIBki Kości6ł Starokatolicki.
sie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej
Poz. · 205 _ Ministra Rolnictwa i Reform RoIPolskiej, 6) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedli- nych z dnia 17 maja 1947 T., wydane w porozumiewości z dnia 26 listopada 1946 r., o urządzeniu i pro- niu z Ministrami: Adnii1iistracjf Publicznej, : Ziem
wadzeniu ksiąg wieczystych, 7) w rozporządzeniu Odzyskanych, Skarbu, Zdrowia, Komunikacji, oraz
Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada Poczt i Telegrafów o zmianie rozporządzenia Mini ..
1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipo-stra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1931 r., w sprawi'
tecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 gru- badaniam,ięsa wprowadzonego (przywożonego)
dnia 1946 r., 8) w rozporządzeniu Ministra Spra- ~ zagrańićy. .
. " . " '_ ' ,"'''0.·
tviedliwości z dnia 29 listopada 1916 r., ourządze- ·
Poz. 206 ~ Ministra Skarbu ~ dnia 31 ma.j~
nw. i prpwądzeniuzbioru dokumentów oraz o po- 1947 r., o ustaleniu kosztu własnego, opłaty mono:stępowaniu w przedmiocie składania dokumentów, polowej oraz cen sprzedażnych spirytuSu na
9) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 1 grud- konsumcyjne i wyrobów · Państwowego Monopolu
.
.
nia 1946 r., w sprawie wykonania w zakresie danin SpirytusoWego.
publicznych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa
OBWIESZCZENIE:
art. 3, 15, 58 ust. 3, 59, 60 ust. 3, 117, 120, 148, ust-o
Poz.
207
Ministra
Oświaty % dnia "14 kwid.
1, 161, ust. 2 i 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja
nia
1947
r.,
wydane
w
porozumieniu
z Ministrem
1946 r., o postępo~aniu podatkowym.
Rolnictwa i Reform Rolnych. i z Ministrem LefuictNR 39 Z DNIA 30 MAJA 1947 R.
wa o sprostowaniu błęd6w w rozporządzeniu, UJ
ROZPORZĄDZENIA:
sprawie wprowadzenia gatunkbwe; ochrony roślin.
Poz. 193 - Ministra Aprowizacji z dnia 2 maja
1947 r., wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i
Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych.
Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz
Skarbu o opłatach przemiałowych na cele zaopatrzenia reglamentowanego i o przemiale żMż.
Zarządzenia Władz Naczelnych.
Poz. 194 - - Ministra Administracji Publicznej
--000-- .
zdni<i 2 maja 1947 r., o utworzeniu gminy miejskiej
Dyn6w w powiecie brzozowskim wojew6dztwie rze590.
szowskim.
Ił. 727/47. '
. Poz. 195 - Ministra Ziem Odzyskanycn i MiniPOSTANOWIENIE Ó ODZNACZENIU
stra Administracji Publicznej z dnia 7 maja 1947 r., (Na ~tawie uchwały Rady Państwa z dnia 27
wydćzne w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu
marca 1947 r.) .
i Handlu, Skarbu, Odbudowy, Zeglugi, Leśnictwa, Dnia 30 maja 1947 r.
Warszawa
Zdrowia, . Komunikacji i Obrony Narodowej w
Na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaprzedmiocie komisyj klasyfikacyjno - szacunkowych towicach za zasługi w pracy samorządowej i komisyj osadnictwa nierolniczego na obszarze odznaczeni zostają:
Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
ZLOTY M KRZYZEM ZASŁUGI
Poz. 196 - Ministra SprawiedliwośCi z dnia
l. Chmura Zdzisław, 2. Jurecki Karol, 3. Ką..
8 maja 19ł7 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu · o utworzeniu wydziału dzielawa Wiesław.
handlów ego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
SREBRNYM KRZYZEM ZASŁUGI
Poz. 197 - Ministra Rolnictwa i Reform Rol4. Sarnowicz Witold, 5. Woźnia)< Józef.
nych z dnia 14 maja 1947 r. o ochronie niektórych
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
zwierząt łownych.
cel"
DZIAL URZJ;OOWY.
NR. 40 Z DNIA 4 CZERWCA 1947 R.
OBWIESZCZENIA:
Poz. 198 - Ministrów Administracji Publicznej
i Ziem Odzyskanych z dnia 10 majci 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia
20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
. Poz. 199 - Ministr6w Administracji Puqlicznej
i Ziem Odzyskanych z dnia 10 maja 1947 r. w spra- wie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia
20 marca 1946 r. o finansach komunalnych.
(..:...) Bolesłą.w Bierut
951.
R. 535/47.
POST ANOWIENI·E O OPZNACZENlU
(Na pOdstawie uchw~y Rady Państwa . z dnia 27 mar.
Ca 1947 r.).
Dnia 24 maja 1947 r.
Warszawa
Na wniosek Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Stronnictwa Lu<iowego - za wybitnie aktywną prac~
społeczną odznaczeni zostają:
.. J
ZLOTYM KRZV-tEM ZASLtJOI
ft'. Roch Kowalski Franciszek.
SREBRNYM KRZY2:EM ZASLUOI po
2. Bittner Marian .
3: · Ludek Walenty
uchwał Rady !oo komis.jI niezb~na jest
2/3 członków Rady lub komisji.
Uchwały Rady (komisji) za<padają
zwykłł
większościł
głosów członków obecnych na posiedzeniu.
Głosowanie
jest jawne.
W ,razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodni.
cZlleego.
Z posiechenia Rady (komisji) sporządza się protokół,
który pod'pisu je Przewodniczący i sekretarz.
Członkowie Rady niepohierają wynagrodzenia u ' swe
czynności, ootOOliast przysroguje im zwrot · kos1Jtów podróży i diety według ustawowych przepisów o , należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia
na Inne miejsce służbowe.
C:z:ynności biurowe i gospodarcze. lwiąza'ne z dzialalnoscię Rady, załatwia Główny Urząd Inwalidlkl.
obecn05ć
U!
II-igi
' BRĄZOWYM KRZY2:EM ZASLUGl
§ 10.
§ 11.
§12.
•
12. Oroinśki Stanisław,
\14. Pawlak
wdności
§ 9. DIe
SREBRNYM KRŻY2;,EM ZASLUOI
4. Andrzejczak Bolesław, 5. Borowicz Kazimierz,
6. Ciesiołkiewicz Stefan., 7. Houwalt Ryszard, 8. Jaremczuk Stanisław, 9. , Ma't:l~f,elskd Jan, 10. ,Swornow.
akI Władysław, l L Terczewski Władysław.
.
13. Nowak Franciszek,
t6. Zontak Zygmunt.
,PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
(-) Bolesław Bierut..
Ludwłk,
~92.
§ 13.
Obwieszczen~a
wladz
i instytucji publicznych
ZARZ.\DZENIE
Ministra Pracy I OpIeki Społecznej
z dnia 2 czerWca 1947 r.
o a:tada.niu regulamłdu '
OBWIESZCZENIE
Państwowej
Radzie Inwalidżklej
~a~ podstawie art. t, pkt. 6 w związku z art. 2 i 4
dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o organach admini,stracji zaopatrzenia inwalidzkiego (Dz. U. R. P.
Nr 21, poz. 83) nadaję Państwowej Radzie Inwalidz,kiej - re gulamin stanowiący załącznik do zarządzenia
niniejszego,
MINISTER
(-) Kazimierz Rusinek
Załącznik
do Zarządzenia Mi"
nistra Pracy i Opieki Spoff)c:z:nej z dnla 2 czerwca 1947 r.
'Okrfgowa Rada Adwokacka w Lublinie ogłasza , że zgłosił
wymieniony obywatel o przyjęcie w poczet "adwokatów: Witold Kasprzykowski z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej.
M-4202
Lublin. dnia 29 majó t947 r.
si~ niżej
. OBWIESZCZENIE
Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie ogła6 za , że zgłosiła
si~ niżej wymieniona obywatelka o przyjęcie w poczet aplikan·
tów adwokackich: KaZimiera Jarosławs'ka z siedzibą VI Lublinie.
Lublin, dnia 30 ma ja t947 r.
M-4201
Państwowa
Rada Inwalid~ka, jako organ
du Inwalidzkiego, ma na celu:
t.
Gł6wnego
,
," " ,. ·'
" '
'.-
~pra:wy:'
-'
.,,~ , '., al pri?ie'klÓw ' ~tawodawc,iYSh_
., . . ' " "
za.kresie ~trze ..
., nla inwalidzkiego óraz opieki nad uprawnionymi ÓO
tego zaopatrzenia, '
b) potrzeby ,nowych usta,w i rozporządzeńz. r.akresu
. ,zaopahzenia i opieki nad inwalidami I pozostałymi ,
c) lec.zenia, protezowania i pnys.posobienia do pracy
Inwalidów,
d) szkolenia, i zatrudnienia Inwalidów,
e) oraz Inne &pr8,wy; dotyczące zaopatrzerHa inwalidzkiego lub opieki nad ' ~rawnlonymł do tego zaopatrzenia, które Przewodniczący zgłosi na posiedzenia Rady.
w
ł ' 2. Posiedzenia Państwowej ~edy Inwalidzkiej zwołuje Przewodniczący
w
miarę
potrzeby,
jedMkże
co najmniej raz
do roku.
ł
3. O terminie posiedzenia Rady, z oznaczeniem Slpraw pod. danych obradom, członkowie winni być zawiadomieni co
najmniej na dwa tygodnie przed terminem pOsiedzenia.
ł
4: W.
posiędzeliiachRady mogą brać udział bez prawa gło­
sowania ja,ko referenci, rzeczoznawcy itp. osoby z3proszane łub delegowane przez Przewodniczącego z poza
członków Rady.
§ 5. Wnioski w sprawach ni~zaPowiedzianych winny być skla·
dl\De na piśmie. Ra9a , nie może odm6w1ć" ani ' odroe:z:yć
r~trzenia .wnioskÓw w takich sprawach, jakie Prze, wodn!czący uzna za nagłe . .
i
Ogłoszenia
władz
dezyderatÓV,,· we wszystkich Si>rawach, do·
tyczących zaopatrzenia inwalidzkiego oraz opieki nad
uprawnionymi do . tego zaopatrzenia, wnoszonych pod
jej obrady przez Przewodniczlicego, którym jest Prezes Głównego Urz~u Inwalidzkiego. W szczególności
PańśŁwQwa ., Rada Inwalidzka , rozpatn.i.ie , I opini~je
6, Przewodniczący ' powołuje spośród urzędników Głównego
Urzędu Inwalidzkiego stałego sekretarza oraz na daną
sesję spośród czł<inków Rady 2 asesor6w.
§ 7; Dia r01Jpatrywania poszczególnych zagadnień wymienionych w § l lit. a) - e) Rada mote spośród swego grona
powoływać specjalne komisje; obradujące w czesie trwania sesji Rady lubsta'le.
'
Powołując komisję . Rada winna szczegółowo określić
zagadnienia, co do których komisja ma się wypowiedzieć. Poszczególne sprawy według swego uznania Rada może przekazywać stałym komisjom do rozweiania
i zaopiniowania , ostatecznego w imieniu Rady.
. Przewodniczących komisji wybiera Rada. '
§ 8, Posiedzenie komisji
zwołuje
łuje spośród członków
jej przewodniczący I powo-
komisji - s~kretarza. '
W skład komisji mogą wejść w charak!trze referentów. rzec zozna wców itp, bez prawa głosowania oSOby za·
proszon·e lub df' legowane z. poza członków ' komisji paez
Przewodmcz~cego Rady lub Komisję.
Biskupowa Zofia, tona Jana ' Biskupa, ąrodzonego17JJ.
1901 r. w Uroanowkach, pow. Pszczyna, syoo Ignacego
i Konstantyny, ostatnio zamieszkałego w Jaroszowicach, kt6ry w 1939 . r.pełnił służbę wojskową, wniosła do StaroSiwa
w Pstczyme prośbę o uznanie męża za zaginionego bez włas ­
nej winy w twlązku przyczynowym ze sbużbą wojskową na terenie i w cUlSie dz,iałań wojenn}"Ch.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek wiadomośc!o pobycie lub śmierci z.aginionego. aby zawiad01'1'liU
o tym Starostę w Pszczynle w ciągu trzech miesięcy od ogłoKE-5810
szenia 'obwieszczenia.
,\
sądowe
Obwieszczenia
SPADKOW li
I
. SĄD GRODZKI W CHELMIE
Sąd Grodzki w Chełmie - Oddział Hipoteczny obwleezcz.a,
że na :dz.ień 15, września 1947 roku wyznaczony został termin
administracyjnych
zgłaszanie
B)
Suglowa Marta, żona Hermana BugU, urodzonego21.1.
19t5 r. w Syrynli, pow. Rybnik. syna Antoniego I Teresy,
d5taJtrlió Ulmie6z!Kale.go w IPszowie,pow. Rybnik. który w 1939
roku pelnłł służbę wojskową w 4p.s.p., wniosła do Sta~ostwa
w Pst czynie . prośbę o uznanie męża za za'ginionego 'iN twią~­
ku przyczynowym ze służbą wojskową 00 terenie iweus~e
działań wojennych.
.
., ' Wzywa się wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek wiadomości (! pobycie lub śmierci zaginionego. aby . zawiadomili
O' tym Starostę w Pszczynie w ciągu trzec-h mieeięcyod ogło­
szenia' obwieszczenie..
KE-5520
'I
Urze-
A)oplrilowanle i
Szymlczek Maria, żona Wincentego Szymiczka, urodzone·
go 30.3.1900 T.W Wane (Westfalia), syna Jana i Mari~ ostatnio zamieszki . ..w r;r2szta'Oie , (Z<wlzie~ k~'r~Ji39 r.pel'\.
, ' .....
~ ~. " (li
nit służbę wojskową w 73 p.p., wniosla o ~
w ls: czy
nie prośbę o -utuanie męża z.a zaginionego bez własneJwfn:
w związku piiyczynowym ze służbą wojskową , na. terenie
1 w ezasie · dtliłań wojennych.
.. .. •
Wzywa si~ wszystkich,l.ó1"&'i' pppiWają jakiekolwiek . wiadomogCj o pobycie })uh" ŚJllierci ,z.agi'lionego, abyzawiadOńllli
o tym Starostę w Pszczynie J ciągb ' tr~ech mieiilty. o<f bgłól:
uenia obwieszćzenia.
KE-4206
POSTepOWANIA
REGULAMIN PANSTWOWEJ RADY INWALIDZKIEJ
,
Nr~
,,MONITQRPOLSKI" - Dnia 10 czerwca 1941 f •
UZNANIE ZA ZAGINIONEGO
W SPRAWIE ZAOPATRZENIA
INWALIDZKIEGO
ÓBWOOOWY URZĄD INWALiDZKi ' \V OSTR()wiE\V!EL~p',
,Rzętk-Owski Władysław, urctdz. 24,2.1892. ,r. w K\a.r:anowie',
pow. Wyrlysk, syn Wawrzyna i PaoHny. ostatnio z.arnieszkały
w SWieciechowie, pow. Leszno. z zawodu urzędnik celny, mginął podcz~ działań wojennych,
jako żołnierz żandarm ,_ ,
polowej.
Zona Wtadysł3lWa wniOstl3' o zaopa'trzenie po z.aguuonym.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek ' .......
domości o zaginionym, aby zawiadomili Obwodowy Urząd
waUdzki w Ostrowie Wikp. w ciągu trzech miesięcy od chwUł
ogłoszenia z powołaniem na Nr In. 14 j62{47.
949JM
regulaojl spadków po zmarłych:
1) Moszku - Chaimie ł Ma\! małżonka oh Margulis, wł~ci­
elelach części nieruchomości w Chełmie hipot. Nr 234;
2) ' Bogum'le ~ Szelaskowskich Harasymowiczowej, właści ­
cielce · nieruchomości w osadzie Sawinie hi pot. Nr t3;
3) Zajnwelu I Srandli z Oumkopfów małżonkach Nudelman ,
Marii z Kcs te1ma nów Frydmanowej I SzimU'lu- Mendlu i Cyrli
z Friedmanów , małżoilkacn l'uleimanach, ' · współwlaśclciela ch
10/21 części nieruchomości w Chełmie' hipot.: Nr 230;
;~
I 4) Małce z Frochtów Blatowej, Cha,i -' Surze z Frocht'ó~
Alperowej, Mali i Surze Rajf'erównach, I BajU Fracht; wspójwlaściclelkach . nieruchomości wOhełmie hipot. Nr 604. , ' ,
,W·' oznaczonym Łerminie 'osoby zainteresowa ne winny zglo·
sićswoje prawa . w Kancelarii tutejszej pod s kutkami prekluz ji.
2KC-3899
la-
PSZCZYNA.
Stokłosow.
Abb/na, matka Ludwika Stokłosy . urodtone.go
16.10.ł914 'r . w RY'bn.!b, syna Pawła j Aibiny , O&tatni.o ZJami~z,1
kałego w Kamieniu, pow. Rybnik, kt6ry w 1939 r. pełnił sroż­
bę wojskową w KOP, wniosła do Starostwa w Pszczynie proś·
bę o uznanie syna za zaginionego, bez własnej winy w związ­
ku przyczynowym ze służbą wojskową na terenie i w c:z:asie
działań wojennych.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek wiadomości o pobycie lub śm ier ci zaginionego, aby
zawiadomili
O tym Starostę w PIszczynie w ci ągu trzech miesięcy od ogłoszenla obwieszczenia.
KE-4203
Sznepkowa Zuzanna, żona Emiia Sznepki, urodzonego 26.5.
t917 r. w I10w ni<: y, pow. Bielsko, syna Jana i Zuzanny, ost&Łnio
za,mies1kalego, wI!ownicy, pow. Bielsko, który w 1939 r. peł­
nił służbę wojskową w 23 p. st., wniosła do Starostwa w Pszczynie prośbę o uznanie męża za za'ginio~go bez własnej winy
w związku .przyczynowym ze służb, wojskową - na terenie
i w czasie działań wojennych. '
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek . wiadomości o pobycie lub śmierci zaginionego. aby
zawiadomili
o tym starostę w Pszczynie w c ią g u trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia.
KE---4ro4
SĄD
GRODZKI W KUT NIE ·
Oddział
Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Kutnie nimejszym
obwieszcta, że na dzień 20 września t 947 roku wyznaczony
zosŁałtermln uimknięcia póstępowania spadkowego , po zmarły~h:
.
: 1) wdńiu 28 lutego 1942 roku Chaimie Breslerze,
2) w dniu 31 ma'rea 1943 roku Hindzie z Lidzbarskich Bre·
sier, właś d cielach reszty dział ki Nr 27, ob ejmującej tę resztę powierzchni 3456,45 m kw., wchodzlicej w skład "Nieru,
chomości 'Kolonie Nowe Krośniewice
powiatu kutnowskieg o.
Nr rep. 444",
3) w dntu, 31 maja 1941 roku Nysenie Grinbaum vel Gryn ,
ba um ,
4) w dniu 30 czerwca 1941 roku Chanie z Erlichów ve l
Chanie - Ryfce z Erlich6w Grinbaum vel Grynbaum. wla ś ci·
cielach "Nieruchomości Nr 685 w mieście Ku tnie".
W terminie powyższym osoby zainte resowane winny '· zgłos;ć SW!! '-' praw~ , pod skutka mi prekluz ji.
. 2~dB-209
0ddział
obwieszcza,
Hipoteczny
ze
Sądu
..
Grodzkiego w ' Kutnie ninie jszym
na ,dzi~ń 20 września 1947 roku wyznaczony
zosia~ Łermin:tamknięcia postępowania
~~:
.
~mar-
spadkowego po
t) w dniu 3t grudnia 1943 roku Jakubie Landesbergu, 'i
2) w dniu ,31 grudnia t940 roku Malce z Goldman6w Lan-
desberg.
właścicielach
"Nieruchomości
Nr 1305
w
mieście
Kutn~" 'sić
W terminie , powyższym osoby zainteresowane winny zgłoswe prawa ' pod skutkami prekluzji.
2-GB-211
Sztwiei'Łniowa Helena, żona Pawła, SztwierŁni,
urodzonego
Ustroniu, ,pow. Cieszyn, syna Jerzego i Zuzan·
ny, ostatnio zamieszkałego w Ustroniu, który w 1939 r. pełnił
służbę wojsk. w 21 p. kaw., wniosła do Starostwa w Pszczynle
pr~bę o uznanie. męża' la zaginionego bez własnej winy
w związku przyczy~owym ze s~użbą wojskową na terenie
i w czasie dzhł!ań wojennych.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek wia·
aby zawiadomili
d o mości o pobycie iub śmierci zaginiOflego.
o tym Starostę w Pszczynie w ciągu trzech miesięcy od ogłoKE-':4205
szenia obwieszczenia.
2t.1.l91~
r.
SĄD
IW
,
GRODZKI W
Sąd Grod ż ki Oddział
niżej
kowe:
wymienionych
ŁOWICZU
Hipoteczny w
otwarte
zmarłych
Łowiczu ogłasza, że
są
postępowania
po
spad-
'
, .- t) Welntraub Josef - WolI, wierzyciel sumy 6,.000 'franków,
szwajoorskich; zabezpieczonych na hipotece nleru:coomośti
w Lowicz:u Nr Nr hip. t73 l 174.
2), Weintraub Moszek. wierz ycieł sumy 2,000 złotych, zabezpieczonej na lu.potece nleruchomoscl w Lowiczu Nr hlp,
173 i 174,
.'
"MONITOR POLSKI" -
Nr 85
•
Dnia 10 cte,rwca" 1"947r~
Pińsk
i tam ostatnio zamies'zkałej. ' Na skutek działań wojen.
Fi!i.pske w lutym 1940 . roku zaginęla.
Sąd Grodzki w Sławnie wzywa Elżbietę F~lipsk~, aby w terminie do .dnia 1 września 1947 roku zgłosiła się, gdyż w przeciwnym razie może być uznana za zmarłą~ Zarazem Sąd Grodzki w Sławnie wzywa wszystkie osoby, które mogą udzieli\!
wiadomości o zaginionej, aby w terminie powyższym doniosl~
o nich Sądowi . Zg. 2/47.
KC-565Q
Sąd Grodzki w Warszawie; Oddzial VII, wZ!ywa Henryka
3) Baumerder Moszek - Aron i Fala vel . Fala" wla~clclele
Quandta, syna Konstantego - Emila i Marii - Pau\iny ·z domu
dwóch dzialek Nr Nr 38 i 39", w osadzie Bor6wką N.II p0'Y'
Miitzel, urodzonego dnia 20 września 1901 . .T. w Warszawie,
Lowickiego rep. hip. 31\
.
;. ' , '
csfalnio zamieszkałego w Gołą~kach poo Warszawą, powola·
4) Br.ąitsztein vel Bretsztein Ałter - Chaim ",laścic1~ działki
nego do wojska w 1939 r., aby w terminie 3-miesięcznym staN. 16 w osadzie Bor6wka N. II, pow. Lowickiego rep. liip. 31',
wił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmar5) Szumiraj Moszek i Szumiraj Chaja właściciele dział~i
lego oraz wzywa wszystkie osoby. które mogą uązielić jakichN. 13 w osadzie Bor6wka N. II, pow. LowiCkiego rep. hip. 314,
kolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terml·
6)' Dawidowicz Hudla' Fajf5ia, Białek Moszek Tojwe. ,Lewin
nie doniosły o nkh Sądowi. Zg. 1575/47.
M-4895
Moszek, Lewin Berek Białek Rywen Lejbuś, . właścicie1e nie.ruchomości w Lowiczu N. hip. 224"
.
7) DziałoszyńiSCY Zuken i Sura Hinda małżonkowie, .wła·
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział 7, wzywa Maurycego
ściciele połowy nieruchomości w Lowiczu N. hip. 31. '
Rozenwas:sera, syna Hersza - Lejba i Estery z domu Owcza8) Brot Josek i Maria Chaja maUonkowie, właściciele po.
rek, urooz. w 1891 r. w Warszawie, ostatnio zam. w Warszałowy nieruchomości w Lowiczu N, hip. 31,
wie, wywiezionego w sierpniu 1942 r. z "Umschiagplatzu"
• 9) War15zawiak Lajzer i Uha małżonkowie~łaściciele nie·
z transportem w niewiadomym kierunku, aby w terminie 3ruchomości w (owiczu N. hjp. 17,
miesięcznym zgłosił się do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd
10) Baum Abram, Ze1echowska . Chewce, Baum . Pinkuś­
uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, które
Hersz, Baum Fajwel Mendel, Winer Chaim La:jh,. Winer Fa]wel,
mogą udzielić jakichkolwiek
wiadomości o zaginionym, aby
Winer Cha ja Uba, Winer Matys' Jojne; Winer Menachem- / w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. Z.g. 3505.
Majer, Baum Wigdor Lejbuś i Lewin taja Blima wła.ściciele
M-4681
nieruchomości w Lowiczu N. hip. 229 i 23\.
Termin zamkni~cia tych spadków wyznaczony jest na
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddzial I, wzywa
Bolesława
dzień 15 wrze'śnla 1947 roku w kancelarii hi~tecznej w LoGodlewskiego, urodzonego l sierpnia 1894 r. w Cielętnikach.
wiczu. gdzie zainteresowani winni zgłosić prawa swo~ pod
gub. Witebskiej, 5. Ignacego i Anny z Neuszwenterów, ostatskutkami prekluzji.
2-;-GB-.,.I86
nlo zamieszkałego w Warszawie, biorącego czynny udział
w działaniach wojennych w 1939 r. jako major lotnictwa, aby
SĄD GRODZKI W RADOMSKU
w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po tym
terminie Sąd uzna, go za zmarłego, oraz wzywa wszystkie oso·
Oddzial HJpoteczny Sądu Grodzkiego w Radomsku oglasza,
by. które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginioże otwarte zosŁały spadki po następujących zmarłych: .
nym, aby w powyższym terminie doni'osly o nich Sądowi. Zg. d:
na dzień 19 września 1947 roku, na godz. l1-tą
1164/47.
'
M-5014
I) Mendlu vel Maneli vel Mni1u i Rajzli z MajUis6w vel
Majtelisów vel Majtelesów, małż. Koż'uch vel Ko-rzuclt, ' Jakubie vel Jankielu vel Jukielu i Hindzie - Itcie z ZylberszlajnÓw.
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział I, wzywa Jerze,go Brunomałż. Majtlie vel Majtles vel Majte1es jako współwłaścicie·
na Fulde, urodzonego 3 listopada 1916 r. w Warszawie, S. Brulach nieruchomości w Radomsku Nr hipot. 577;
noną. i Jadwigi z domu Schneider, ostatnio
zamlesz~ałego w
2) Mordce Gąsiorowiczu współwłaścicielu nieruchomości
Warszawie, zaginionego w czasie powstania warszawskiego,
w Radomsku N. h~p. 3;
aby w terminie 3-miesięcznym stawił się do Sądu, gdyż po tym
3) Annie Wiinsche, współwłaścicielce nieruchomości w Ra'terminie Sąd uzna go za zmarłego oraz wzywa wszystk!e osodomsku N. hip. 186;
by, które mogą udzielić j\3kichkolwiek wiadomoś~i o zaginiona dzień 22 września 19.47 roku, na godz.l1-tą
nym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. Zg.
4) Moszku-Maj~echu i Ruchli, małż. Lorie, Jakubie i Małce,
1087/47.
M~5013
maiż. Bugajskich, Samuelu, Surze - Bajli, Dawidzie i RuC'h1i
rodzeństwie Bugajskich jako współwłaścicielach nieruchomo·
Sąd Grodzki w Warszawie Oddział VII wzywa Józefa Swl~­
ści w Radomsku N. hipot. 220;
cilTliSkiego, syna Józefa i Józef y z Wojtczaków, urodzonego
5) Henie Hercberg, Samuelu, Surze-Bajli, Dawidzie i ~ Ru­
18 sierpnia 1903 r. w Nowych Chojnicach, woj. łódzkiego,
chli rodzeństwie Bugajskich jako współwlaścicie:~ch nieruchoostatnio zamieszkałego w Stanisławowie, zaginionego w zwią­
mości w Radomsku N. hipot. 144;
zku z woJną w 1939 r., a.by w terminie 3-miesięcznym stawił
. 6) Mordce - Dawidzie i Esterze - ZysIi, małż. Bugajskich jasię do Sądu, gdyż po tym terminie Sąd uzna go za zmarlego,
ko wspólwłaścłcielach nieruchomości w Radomsku N. hipot. · 21,
oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą -udzielić jakichkolwiek
7) Esterze Bugajskiej. Esterze - Zysli Bugajskiej, Szlamie
wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie donioBugajskim, Mordce - Dawidzie Bugajskim, samuelu, Surzeiły o nich Sądowi. Zg. 1623/47.
M-4935
~jll, Dawidzie i Ruchli rodzeństwie Bugajskich, jako współ­
właścicielach nieruchomości w Radomsku N. hlp. 23;
. .
. Są~ Grodzki VI Warszawie Oddzial 7 wzywa Aleksandra na dzień 24 września 1947 roku, .[}8gooz, lI·tą·
Andrzeja Rózenwas.sera, syna Hersza - Lejba i Estary z domu '
8) Janie Szwedowskim - jako . współwłaścicielu nieru1:homó'
Owczarek; ' urodz . .dnhi24 kwietnia 1893 r. w Warszawie; ostatści w Radomsku Nr hipot. 650;
nio zam. w Warszawie, wywlezloneg<J w sierpniu 1942 r,
9) Moszku l Chanie małż. Bram i Esterze -- Małce Kohn,
z "Umschlagplatzu" z transportem w niewiadomym kierunku.
jako współwłaścicielach nieruchomości w Pajęcznie N. hipot. 13;
aby w terminie' 3-miesięcznym zgłosił się do Sądu, gdyż po
10) Franciszku i Franciszce, małż. Sałwacklch, oraz Tadeutym terminie Sąd uzna go za zmarłego, oraz wzywa wszystszu Sałwackim - jako współwłaścicielach nieruchomości w Rakie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zadomsku N. hipot. 262.
.
ginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Są­
W oznaczonych terminach osoby zaintere.sowane winny się
dowi. Zg, 3506/46.
M-4682
stawić pod skutkami prekluzji.
2KC-4194
nych
SĄD
AMORTYZA(!JA I EKSTABULAeJA
W I E R Z Y T E L N O S C I,
Z A B E Z P I E C Z O N Y C H HI P O T E @ Z N I fi
sek Wandy Lewandowskiej z Torunia, ul. Wały 18 wszczęte
zostało postępowanie o uznanie za zmarłego Konrada Lewandowskiego, ur. 16 września 1911 r. w Toruniu, syna Jan., i Marianny t d.Grubeckiej.
W'tywa się zaginionego, aby stawiłsl§ do Sądu w ciągu
3 miesięcy, oraz wszystkie osoby, które mogą o nim udzieli~
wiadomości, aby je podały do Sądu w tymże terminie liczonym od daty niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym ra"
zie Sąd może Konrada Lewandowskiego uznać za zmarłego.
VI Zg. 111/47.
M-3803
REJESTR HANDLOWY
SĄD OKRe<iOWY W GDYNI
W rejestrze handlowym A Nr 20 Wipisano 22 stycznia
1946 r,: MHtiadis MorfopoulOs Maklerstwo okrętowe i pośred.
nictwo sprzedaży bunkru w Gdyni. Siedzi'ba przedsiębiorstwa
Gdyriia, Swiętojańska 38 m. 7. Przedmiot przedsiębiorstwa:
maklerstwo okrętowe i pośrednictwo sprzeda,ży bunkru. Wła­
ściciel: Miltiadis MorfQllOułos.
KA""-4634
W rejestrze handlowym A Nr ~I wpisano 30 ~tycznil
1946 r.: Biuro Przemysłowo - Handlowe Jerzy Zawadzki. Sie-,
dziba przedsiębiorstwa: Gdynia, Kwiatkowskiego 24 m. •,
Przedmiot przedsiębiorstwa: hurtowa sprzedaż artykułówelek.
trotechnicznych, fotograficznych, radiowych ora,z aparat6w,
precyzyjnych, przedstawicielstwa oraz eksport i import Łowa.
rów, Właściciel: Jerzy Zawadzki, Jerzemu Grabowskiemu
KA-464Q
Krystynie Zawadzkiej udzielono prokury.
W rejestrze handlowym A Nr 22 wpisano 30 stycznia
1946 r.: "Węgorz" Hurtowy Handel Ryb Morskich właściciel
Marian Mielcuszny. Siedziba przedsiębiorstwa: Władyslawowo
- Port, powia,t morski. Przedmiot przedsiębIorstwa: hurtowy
handel ryb morskich. Właściciel: Marian MielcUiSzny. KA-4638
S~D
SĄD
GRODZKI W POZNANIU
Ignacy Linke, zam. Poznań, ul. Piekary 22/23 - wniósł
o wywolanle Wierzyciela hipotecznego, kupca Izydora Jareckiego, zam. ostatnio w Pozna·nl'u, na rzecz którego zapisane
są nastwujące hi.poteki w księdze wieczystej Poznań Sw.
Marcin, tom II. wykaz liczba: 35 - w dziale III pod nume~
rami:
11) w kwocie 3.700 talarów
11.100 mk.
12) w kwocie 1.300 talarów
3,900 mk.
15) w kwocie 2.000 talarów
6.000 mk.
- wraz z odsetkami i wydanie wyroku wyk1uczającego.
Wzywa się wierzyciela hipotecznego, by najpóźniej w terminie. do dnia I sierpnia 1947 r. z'głosił się w tut. Sądzie, gdyż
inacze} zostanie pozbawiony swych praw. (IV. Co. '40/46).
3-KC..,..I9()5...:..Il.
=
=
=
UZNANIE ZA ZMARLEGO
STWIERDZENIE FAKTU SMIERCr
SĄD
GRODZKI W WARSZAWIE
Sąd Grodzki w Warszawie, Oddział l, wzywa:
l) Basię Ryfkę z domu Radio Moadrzak, urodzoną 13 sierp:lia 1888 r. w Ostrołęce, c. Nuchima i Gołdy z LachowiC7.ów,
2) Ruchlę Mondrzak, urodzoną 5 maja 1914 r. w Warszawie, córkę Pinkusa i Basi Ryfki z domu Radło,
. ostatnio zamieszkałe w Warszawie, zagInione w czasie
lIkwidacji ghetta, aby w terminie 3-miesięcznym stawiły się
d<J Sądu, gdyż .po tym terminie Sąd uzna każdą z nich u
z~rłą, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzie}it jakichkolwiek wiadomości o zaginionych, aby w powyższym terminie doniosly o nich S~dowi. Zg. 1145/47. Zg. 1146/47. .
M-3ł32
I
Sąd
zamieszkałej
SĄD
Stanisław
GRODZKI W SLAWNIE.
Filipski. rolnik, zamieszkały we wsi Nockow, gm.
pow, Sławno, woj. szczecińskie, działający przez
adwokata Marię Patlową w Sławnie, zgłosił wniosek JW Sądzie
Grodzkim w Sł a wnie, o uznanie za zmarlą zag-inionej żony jego. Elżbiety Fiiipskiej, córki 19n<icego i Stefanii z Zylewiczów,
urodzonej dnia 26.6.1913 roku w Bojarach, ' gm. Stawek, pow.
Wrześnica,
Do rej€lSltl'u handlowego WlPisand dnia 23 grudnie 1946,
w dziale A, ,pod Nr 1117, odoośnie Hl'1my: Domagaiski i S-k.
wliaśc.
M. Domag6Jlski w Pozman.iu nastw[JIj~ d<ll~:
Odtąd fi~ma brzmi: M. Doun6igadlSki i S-b z siedzilbą w Poznaniu. Przedmiotem przed.si~biorstwa jest fabrykacja olejków, ,
eterycznych, ese1llCjri, soków owocowych, barwników nieeZ'kodtlwych i tym podObnych antykułów. Spól,",~kaml są: Ma'rietl
DomageJski, Henryk Roger DomagaIski. Jawne epółka handlow.a.. HenTyk Rog.e r Do~agal<'!.ki wstąpi! jako I5pólnrk do prz~.
srębl<O!\Stwaz dlOlean 1 hs.Łopada 1946. Do reprezentowania spół~
kl~alWniellli są obaj sPÓ!niiCy łącznie.
. KC-326PJ ·
Do rejestru hendloweg<, wpi<5a,",o dnia 31 styc~nia 1'947;
w d,zia,le A, pod Nr 2421 odnośnie fi'rmy 'Jan G\iI[]Ika w Poznani'u następUlj~ce dane: Odtąd Hl'ma brzmi: J. Glinka i S-kat
f'Blbryka Win i Soków z siedzibą w Poznaniu. Józef . Glinkowo
ski p8zystąlPił do spółki. Jatwna spóLka hand.\<wa. Do reprezen ..
tdWanla hrmy jest upoważniony ka,żdy sp6lnilk samod'zie] nie.
KC-3268
SĄD GROD'ZII(I W SIERPCtJ
Grodzki w Sierpcu, na wniosek Genowefy Gostomskiej,
w Sierpcu, Kolonia Staszica Nr 29, wszczął postę·
powanie o uznanie za zmarłego Jana Gostomskiego, syna Roberta i Anny z Purzyckich, urodzonego 16 września 1904 roku
w Szczepankach, ostatnio zamieszkałego w Sierpcu.
Wymieniony w początkach września 1939 r. jako funkcjonariusz PKP był ewakuowany i widziano go jak wyruszał z Lowicza w zamiaq:e udania się do Warszawy. Od te.go czasu nie
dał o sobie żadnej wiadomości i wszelkie poszukiwania nie dały
rezulttu.
Wzywa się Jana Gostomskiego, by w terminie do 3 miesię­
cy od daty ukazania się niniejszego ogloszenia zgłosił się do
Sądu Grodzkiego w Sierpcu, gdyż w przeciwnym razie może
być uznany za zmarłego, zarazem wzywa się osoby, które mogą udzielić wiadomośd o zaginionym, by w terminie powyż­
szym doniosly o tym Sądowi Grodzkiemu w Sierpcu.
(Zg.21/47).
2119/M
OK-RJ,;:OOWY W POZNANIU
Do rejEsbru ha,nd1owego wpi6aJno dnie 3 Mego 1947,
w. d~ia~ A, pod , N.'r . 313, Grod:ziskodnośnie firmy: Stanl$ław
K rejews ki.. IO'ter~s Z'boż<'Wy ' w Grodzl6ku WUkp., niliSt~\)UJą~
da,ne: Od,tąd flTma br~m!: Młyn WalICowy, Sta'nhs.1aw Krajemkl
w Grooz1sktl Wlkp. Przedmiotem prz.edsi~biorshva jęst zakup
zboża. pr~emi.ał I z!by~ produk>tów przemYslowY'C'h.
KC-3264
GRODZKI W KRAKOWIE
Na wniosek Heleny Pfann, zam. w Warszawie, ul. Wilcza
Nr 29a m. II wszcząl Sąd postępowanie o uznanie za zmarlego Eryka WiFhelma' August[o. Alfreda (4;ga lm,) Pfann, syna
Maksymiliana Leopolda oraz Róży Karoliny z d. Zeppezauer,
u'r. wW!iedlniu w dn. 15J 1.1889 r., który jako major kawalerii W. P. zaginął w jesieni 1939 r.
Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w ciągu trzech miesię­
cy od ukazania się niniejszego ogłoszenia d3ły znać o tym Są­
dowi. I. 2 Zg. 86/47.
KC-6122
GRODZKI W TORUNIU
Sąd Giodzki w Toruniu podaje do wiadomości, te na wnio-
,
SĄD
Elżbieta
I
Do lTej€\S~MJ hand«owego wpi.se'no dnia 4 !Stycznia 1947,
w dziale A..pod Nr 3089 odnośnde firmy: Władysl<lw Urba,ni.ak
w Pozna'niu n'3lStępujące dane: Władysl,aw Ur,ba-niak zmarł. Po
zma,rlym WładY6ławie Urbanlaku d:ziedzilC'tą ŻOM jego Kazimie.
ra UT'bania'k .z; domu Pawł<1Wicz do 1{4 części spadku , dzieci:
Henryk - Ma,rjL3Jn Urhalniak, Malrien _ WładY6ław Urbaniak, Janma - KlIIZi.miera Urbaniak, Bogusław - Micha,1 Urbaniak, Wło­
dzimierz -Marcin Urbania,k po 3/2IJ części spadku. Tymczasowe kierownidwo Hl1my spr·awowane przez Jana Polas:zka upadło.
KC-3267
SĄD
OK,RI;GOWY W RADOMIU
Do rejest,ru handlowego, Działu A. j B. Sądu Okiręg<wegf
w Radomiu wpisano następuiące firmy i uzupełnjenia~
26 sierpn'ia l S46r..
A. 5569, "Pacan
mi<u", Firma obecnie
bli M. Pacan i Syn".
nicy: Miohał . Pacan i
can uprawniony je.st
Mi<chał i Syn, Magazyn Mebh w Radobrzmi: "Za'kLad Sto1.a:rski i Magazyn Me·
Siedu,ba : Radom, Zeromsk~go 2'2. WspólMalrian Pacan . Spółka jawna. Marian Pa- '
do samodzielnego re;Fezpntowaniesp6łki"
A. 5439 ... Fabryka Skór ;,Ludowika". Malias Hend1er i S-ka
w Radomiu". Firma znajduje s : ę pOd Zarząde.m Państwowym.
Kierownikiem jest Włodz.jmier~ ~ Iwanow\Ski.
"MONITQR POLSKI" -=, 'Dnia 10 'czerwca 1947: ,,', ,
"BTonl~law
,A. . 5544. "Firma
,jęz :~~ję6tru handlowego.
... .~'
:
28
B,k': w. Opat<lwie .' WJ~tdla
&ierpni4ł
1946
coóbioru ",..zelkiegQ rodzaju k~pondeniCje, prr.esytki;· ·towa·
ry, ~ll'tnyj!eni~żne, pilsma, dokumenty i ~~Ikiego rodUlju
'Wartości.: CZ.1.s trwania spółki nieog'Taniezony,
~.
wRa~iul'.
lrier.owni~i~
.
Spadkobiercy, F.abrY'ka Obuwia
Fjrma obj~ta zostalaprzez Zarząd , Państ-a:"wy mia-n<iwa11y:rostel .Zdzi'sław Tuzinek.,
4
A. 2871. "Piotr Pulka -
::':
. ;. ' ~ ,
31 .flierpn ia 1946 r.
.'
. A'. 5713. ;,Adam GruiszkG. laikład Slu\Sarskó
' t ri~ tataiCYJ;
nO • vlOdocl;rgowo - K~ nflliza·cyjny w Radomiu". Siec·z,i·ba : Ra~
dom, Wi10kla 2.
. ,.
J2 s~ r'lmia ' 1946- r:
..
. S i" 362; ',;Fahryka Farh Chemkz.nych i MirieramYch ' ,;FI"
doc". ; .s półka , z ogranliC'ZlOnąod,powiedtia loośdą ' ·W Koński<lh".
FlrlJloa ·oojęta ,wstała .przez; 4e.rząd Paf!s~yowy . Zal"tądiC' mianowany tostel Emil DWor zański.
,
~
,',.
sierpnia 1946
~.
"
· B. 501. ;;Wy twp, ni~Wyrobów Pochowych W. Lot'h r A.
Adamsl«i w Rad<m1iu, &półka:z <lg'rooicroną ódpoWi~·ti6.loośd~".
Si.ooZIM .~ Radom, ZMawia 8. Kapitał .zakładowy: 15.000 zł.
WSipt:iini k ., może ."posiadać WIększą ·ilo~ 'I1d.tlałó'lv.· Zanądcą śpój;
kj . j~tWada.w Lo1h. Spółka zawarta wstała 'I1acUis 'nieógrarucrony.
'!~tnla
dnia
5
,
"
1947
•.
.
,;A,pteka Mb':. F. SzymańSld'ego"
82. Właściciel Ftendsuk Sz~ld.
'. A. 574ll
Słow~::qo
W'
RadÓft1iu,
li
kwi~lnia
1947 r,
B. 51.9.' .. S.pó łka ;;emoohooowa .:AiJiio _ P1I'z.ew.óz.... · SpółkI\,
ograni<:~ną · odąx>wiedzialnoś.cl i( . Siedzilba - ,Radom, ,Nowo.
grodrka .g.. Pr~dmiot ~ ~ zeW()żenje oraZ. spedycja WlSz~j,kich:
łowar6w. ' l<apital za k ł.adowy. w iCałosci pokryty epodami; wynosi 150.000 złotych i. .ped z.i~:ony jest na tny ud ziały PO ' 50.000
złotych każdy . Ws !>ól'ni,k móże pos iadać ' większą ilość vdział6w, Zarząd : Władysłew Ja,rosz i Zygmun,t Stępnle'lWki.
Ws·z.elkle roj)ow l ąza.l) ia , wek>sle I umowy w i ąiąiCe &pó'k~ - winny być poopisywańe:, pod stempiem firmowym przez obu· zarząd­
ców: natorrii~t we insze:·kkh pozootałyc'h wy~dka<C'hkażdy
z nich samod zit'!: riie u'prawniony jest do repre zentoW<3nia .spólkl.
Spót.ka za\\'ar ta zootała 31 marca 1947 r. na iCza.s niMzlWl<:zony.
'21 kwiletnia 1947 r.
B. 520. ;,Se.ndomierska Odlewma Metali, Spó~kazogta.ni­
m. Saooomier.z. - Nad;
br%!ez.ie:· t>tr~mlot: Prowadzenie fahryk l od·lewów metalowych;
oraz obróbka mechaniczna i sprzedaż tychże. Kapitał zakłado·
wy, ealkQwilO!e do kasy 61półki gotówką wniesiony. wynosi
300.000 iłólYiCh, :pod'~i~fony jest na 300 ud óełów ,po 1000 zł.
Z.rz'ld; hii.RYszard OhaliMg i Mgr. Ja,n ' SokołoW\Ski. Wszelk~ z,&,owl'lunia, ' umowy. weksle, c~ki. pełn<m1ocTllidwai pro'kUl'y p)dp~tlJą obaj · ~7.łonko'Wieva,rządu lącZlI1ie lub jeden. 'l:
nlclt ląezIl;'e z prokurentem. Spółka 'Ulwarla zosteła 24 .patdziernik. 1946. '1'. ńa eU$ nieograniczof!,Y. ,
croną oopowiedzialnoŚ<ci ą". Siedzi,ba -
30 kwietnIa 1947 r.
)~kwj.ehNa
1947 r.
A ~ . 1i61. ..Elika:..·: i:atbryka Wyroooy,Ogniol:twe;łych , A.
L. LewIn, : Końskle!'.Firtria óbecnie brzmi: ' "Elka ,...;.;.'. Fabryka
Wyrób6wOgr.:otrwalydf A. L. Lewln - ' Końskie, p6Sladac:i St~~
ni$!aW' Lewiil; d,z.ierżawta .lgneiCy Rosi,koń" • . P<i$1ańOwienlem'
Sąd u ·Grod zkie.g"'o 'W · I<ońSKICih · t 10 sietpilia" 1946 lI'.ptzYWt6<:orię
tW5tirlo, międ.z:y innymi. w try,bi<e dek'r etuz 8 ma~ 1946
pO~
stid.a:nde~ fabryki Stllinislawowi Lewmowl, .~n · ~taf~i
'j:;
umów,
z ł8 marC'a 1947 r, wydzierżaw!l febryke Ignacemu Rosikoniow~~o" 31 .g·rudnia . 1949 r.z .prawem· eutomatycrnego' ·l'r:iedlu.
tania.: "
.
A. ,. 5143. ó,Ha,ndel Me·teriałami Budowlarnyml "ZIru'cz.", Sl.
Ru:m.an" w Ga!l'ba!>Ce, Letnisko, gm. Polic zna. pow. K()zIfenlce.
Przedmlot , ~ Sol'l'z.edd; ' cemeBtu. w~a, ' fil't1b, ,~PY f ' d'f~wa.
Właśddel 5tanie/aw·Rumen. ·
' ;
A. ' $571 •• ,Doni. 'ł:lę,ndlowy' Czesław Hebd-tyfuskt · iS.ki· w
RĄ<iomiuf~~· .F:trma -obecnie b1;zm;: . "Dom ł-!.ridl~f '· .~uPiee"
fkia: 1:łe'b!iiy11s~y!l .: ~" . R\1dqnltił~ :l~1e.go SO. ' ~'S~litkit
C*ł6~(. Hebdzyńskl; . Roman Hebdzyńskł i Zyg;n.~~ · lletdi~ń~
ISki. Creslaw HeMzyóski upraJWInlony jelSt do samodziel~go repre.ze!lt~t:M8 spóNd. Cu~. brw:a· nla , ~łklllłeognlltj(:t()ny .. .
:" , ' . '
:,.
l',
'',,!
",
.
. . ,
'
- .
'
A• . 5603.. Fmna ' "PrtedlSlębior&two . .budow~n.e, .. , Te~euslo
Sal~
w: .R~omhi" i~la;
' WykreśionalZ
. lI'ejel5t rll .h.ndl~o.
"
.
.
'
.
.
~
.
.,~.
. 21 ,kWłetDr.a .1947
'r.
, ' ';
;, A;· 5744.. "Radomska Fałbryka Ker:toMiy, . aj)6łkajawna,
Nowioki, Wa'nda Kowa'x:zewcka I Ignacy K~lo".
RO(.!ąą:t • . Z~oltl6'ki.ego 70. Prze<lmlot - -.Wy,ób kanonóW, pUde.
łek; t<'reb. i . WIS~lkIego . ~Z8juqpakowaa. S.p6łka · ja~ Ze·
'rz4d. Cl'tan9wlą wlSz~y Wspó.lnicy, t. J••Mieoty&law . Nowicki,
W4I;1d~ Kqwałczewske i' IgIJ4cy I\eealo. prtyczymkd'dy t nłeh
Il>praw~ony jest do LSamodzl/el~o reprezentowanIe: spółki. Czas
trwania spółki ni~rankrony.
Mie,czysław
.•'of: " ':.,' -; .~ . ,
..
' 25 ·kWietnle 19ł1 · r.
A: . 5745. ,,Goepod4lroz.a ·Jw;l!I9Jmla
ki wyil'ob6w ' z bla~hy . KapI tał ' u,kładowy , calk<YWkie got6wk,
pokryty, wynosi 400.000 złotych I podzielony jest na 40 udział6w po 10.000 złotych katdy, Zarząd: Mieczysław Kochman,
· WaocIaVll' Bu:gki. Jan Blgaj i AnŁoril ZUlb. Ws~~kiegor<XI'uju
akty, urtiowy l- zobowiązania pieniężne, jak r6wnież .pokwito~
'#a~ z odhioru na lez iloŚiCI 'Win.ny być podp~>sywane ,p'Tze~ . Mi~.
czysławll 'Koołrmana · i Wacław,! BU~is k iego: na tomias-t ' każdy , i
ez!<>nkówZllt'iąoo
~, V!itla",
mflena,nie·ina
Adam $kora~'i Raddm, Traug·\ltta 19. WłlśCieiel Adam Sik6ri.
~
wszelką
kor~Pon-
eyle>k, przekazów tPieni~i:nych l należnQŚ.C:i z I!'acl!unków. Spółka
· U:warta'j zC1&ta1a 26 Jute;go ·1947 r. na cza>s ·ni<eokreś\ony. .
17 kwietn'l el947 r.
,
B: 'I~" .. Fabryka' ~ Wyrob6w [)r~n~"Ch .. R~nOina", .S.p6t.
.- "
194'1r.
'A; 5746. "Zakłady MechanilO2:ne i BIuro insta·lacYJno
tedri1~iiile• . lIlŻ. Stani'Sław , Jokielek", "Radom. Zero~kieg<? . 50.
Wpitf., prZJeriFelśi6no !li ,pod Nr 5499.
.któw
:~r~vJkU~~~%t: .z~::~~;~ w~:~:łó~i~:J:!Lł:~': I
jaw.
sują
obaj członkowie zarządu łącznie. Spółka :zawarta . 'Została
n~f:t iy '; lata: ~ prawem aUitdma.Łycznego pC~l·u,żank. '. .
"
.
' ..:,
... .
~
~.
..
:
'
S-ka"
artykU łpw . · spoiyw:czy~h, dellkatesów, słody tzy itp,
Weronika Sobczykowa : i Edmund Chwieralski w zdolności do działań praw'
nych nieogranlczeni. Spółka Jawne. Sp6ł k ę reprezentuje spól1l1~zh . Weronika' Sobczykowa s!lII11oistnie:
KC-2975
m. ··S%czeein, ul.
Małkowskiego
'15. Detaliczna
sprzedaż
Do. , Rej~tr't Handlowego
Działu A
Sądu
Okręgowego
', dnia 10.2.1947 r. pod Nr 216 wpisano firmę :
,.Sprzedaż Mty~ułów SpOżywczych, Klimczewski Tadeusz
I S·ka .;.... Spói.ka 'jawna" m. Szczecin, ul. Parkowa 65. Sprzedaż artykuł6w spożywczych I zbliżonych .
Wincenty Dubert
i K1łmczewskl Tadeusz. Spółka jawna. Spółk ę reprezentuje
Klimcze'Wski Tadeusz samoistnie.
KC~2974
wStczeclni~
, 'Do Rejestr.c Handlowego
D ziału A
S ądu
Okrl}gowego
w Szczecinie dnia 10.2.1947 r. pod Nr 215 . wpisano
fir.mę:
..Sklep Warzyw I Owoc6w, . R. Saplńskl I E. Pagas w Szcze·
cinle" m. Szciecin, ul. Szarotki 13. Zakup l sprzedaż detalictna . warzyw I owoc6w. Ra Jmond Satpińs k i i Edward Pagas.
Sp6łka jawna . Spółkę reprezentuje Edward Pagas samc Istnie.
. KC-2973
Do Rejestru Handlowego Dzi ału A Sądu Okręgowego
w Szczecinie. dnia 5.2.1947 r. pod Nr 214 wpisano firmę:
..Sklep Spoży'ł(czy i Kokinialny, L. Ma słows ka i M. ' Sklepowi.
czowa w Szczecinie", m. Szczecin. ul. KapitaIiska l. Zakup
I .ptzedai lowa~ów spożywczo . kolonialnych. Leokadia Ma·
słowska i Maria Sklepowicz. Sp6łka jawna. Sp6łkę rer-rezentują obie. spólniczki łącznie.
I(C-2972
. Do Rejeetru Handlow~go Działu ' A Sądu Okręgowego
w Szczecinie; dnia 5.2.1947 r. pod Nr 213 wpisano finn1ę : .. Pie·
karnia Warsrawska, J. Kamienkowskl i S-ka", m. Szczecin, ut
Niemcewicza 35. Wypiek wszelkiego rod zaju pieczywa. Izrael
Kainienkowski, Menasze Ciężar i Abram Chonik. SpÓłka jaw·
M. Spółkę reprezentują wszyscy spólnicy łąc znie .
«C-297 I
Do Rejestru ' Handlowego D z i a łu A S ądu ' Okrę gowego
w Szczecinie dnia 31.l2.1946 .r. pod Nr 193 wpi6<lhO firm ę.
.. Labor" Wytwórnia chemiczna i artykułów domowych, Z. Syp niewski i . S·klł", Szczecin. ul. Bolesława Smiałego 44. Prowadzenie wytwórni artykułów chemicznych, oraZ u ż ytku domowego, z wyłąezeniem ert y kuł &w s-pożywczy ch. ' oraz handel
hllrtowy tymi . artykułami . Spólnikami są : ZbigniewSypniewski.
Bolesław Ignastak i ' Czesława Turowska. Spólka j<"lwna.Sp6ł­
kę rep~ezentuje spólnik Zbigniew Sypniewski.
. KC-:'2970
.. ' Do Rejęstru Handlowego .Działu A S ądu Okręgowego
w Szczecinie firmy: "Dom Handlowy. Ex. Import, W. Taczyll .
skiś S·ka", dnia 10.2.1947 r. pod Nr 94 wpisano nas tę pu j ący
wpis; Nuwa .. Firmy obetnie brzmi: .. Dom Handlowy, Ex-Im·
port, Ludwik S!atowle.yski w Szczecinie'" Wojciech ' Taczanow·
, s~ii ·.Gzesla~: Soblech' wY&iąj'lilF te : ~pó!kf. Spółka tos!aJa rOż,
~Ją'zaną>
., I<C""':2969
"Artykuły . Pa·p,ie.rnicze i Drobna Galanteria, J. Milewski i S·ka"
SĄD ()I<R~GOWY W SLUPSKU
w
, Dma 2'4 kwietni.t,gł?r. do R. H, Sądu Okttgowego SiIltJ:
Isku pod Nil' 8/47, Dział A, wpisano: Firma brtmi: Apteka. Kie-
rownlczka .mgr. Wanda Balceria'kówna'; DębnIca Raefawa. przedm1of: Ap~ka. Kupiec jednoosobowy mgr. Wanda Baleeriak6wn.a
jeko kierowniczka. F1rme re.prezenlu~ isamodilielnie Iltir: Wari.
. 30 kwrem' 1941 r; , .
oa ' Bal!l:er~k6wna. · . pC)(i,pJ5UjąC · /lię , ·.Pod brzm~nlem . firmy
: ' Jt ' 5747. ~.sklad 'lelaiaW. Ba,nYi,' s. ·'i<·ud.Wik 'J · S.~" ,w, . prudsifbI~twa .:
"
JiU1 /M
Skariysku"Jtamieitnej, u1.3·go Maja 42, pow. KoÓ8kie.{)ued• t. ' }:). WsP.ófn~y': Waela,v &'nyś,S~iln J(u:la~k ~ .M.ri. , 8&•.
ii1~~ ..Spółka
ZarządstiillQWlią: Wacław Bany>Ś i Stefall
KUJa\vlk. Spółkę r~re~l1!tują i lpod Gtemplem fim10wym pod'pi-
Spożrwczy i Delikates6w, ' W. Sobczykowa
"Sklep.
· k• .~ :ogranJez:óną odpowiedzjalnośd ą w Radomiu". Ka.piteJ zaklldowy · OO.OOO z:łótych. pod zielony na 5 nie:t6wnyCih ud·ztal<Ś'N..
: !arzą<l' Herman - Teodor NobHn. Wanda Orłowska - wspól,nicy
, oraz Karolina - Natalia Noblin0J'a - z poza .~p6łk\. Sta~I!ow!*ko
, crii.jtegh: - tanądćy :: nie-dl>sild~()~. Wpiia'n({ ;';' rr~;y~;
·no· taHI)nyclt : $ ·.3 'k"v,ietri,1a ' i 7 r s'lerpn.i.it ' lOO9 ' r.,'· oi-zee~l~ :' S~t1 '
Okt~o w Raoo1l1iu z 2ł ' 1ł6I:O~cla 1946 r. l · uchwały W~l'. ~ ,Rejestru . ł:t1ndloweg<l . : Dział uB . S ądu . Okręgowego
negotgromedzenla ud~iałowc6w.·z Ś stycznia 1947. r.
"
. w . Szc~cinie .9.ma IQ;2.1941 ,r. pod Nr 7\ wpisano firmę :
"Stama" . WytwórnIa .Mydlarsko • .Kosmetyczna. Sp6Jka z ogra ·
SĄD OKRĘ:GOWY W SIEDLCACH
niczOną odpQwiedzialno.ścią , w Szczecinie",
m. Szczecin, ul.
:'Dó RejestruHa,ndl~go Sądu Ok,ręgowego ' 'VI Siedk~ch • Wielka~. 'PrOdukc~ : wyrobów wchod zą cych w zakres przemy·
słu , tt).Y~latsko . ' ..k~metycznego. 80.000 zło t ych . ' Spólnik moż e
Wydziafu . Zam~jlscoweg() w· Białej '~ Podlaski~j. <!tiałA,dnia'
22 lutego 1947 r..pod ·N. RHA 2 W'J>j,sa'no:,;Apt~kai 5t6niilława mieć .większą . ilość udziałów. Stanislaw Nowak. Spóikę repre ·
zentuje c źłonel\ ' zarządu samoistnie. Spóika z og rani czoną od·
Czajkows'kiego ' w M I ęQ Z.Y.r.ZeiCU - Pod:a-skim, przy uli,q! ,WairpOwiedzialnością zawarta 12 grudnia 1946 r.
. KC-2968
s zawskiejNr 24. Włi-śdci~l: ' Włady>5'łtlw Ctaikow6ki,iatriie6i~
. ·kały w Międzyrze,cu - Podlaskim. ul. Warsz.!wska Nr. 24.
l'1mM
Do Rejestru Handlowego D ziału A S ądu Ok~ęgowego
'9f SFczecinle ; dnia '18.2.1947 r. pod Nr .230 wpisano firm ę :
Do Re jtIStnI Ha·ń<lloweio .Sądu Ok,r ęgowego w ' Sioo'lueh; "Apt~ka" Kr610wej Jadwigi, Maria Cisio", Szczeci n. Al. Wo j·
WydZlIalu Zamiej~coWego w Bialej. Pod\aski~j, dział A; dnia
s~a' ' ~ols kiegoNr 23.Prowa4zenie a·pleki. .Mgr. Mari<l Cis l~ .
11 kWietnia .1947 r. pod N. RH.A .3, wpisano: .. Apteka · Zyginun·
, KC~351 2
, ta . Ehreil,J{.reuŁza w Białej • PodlalSkiej, przy ul. Wan;Z8w&klel
Nt 2". Wlaścldel: Zyg,mant E:hrenklTeu<Łz. 'z>8Jmie6zkaly W Bialej.
. Do Rejestru Handlowęgo Dzia ł u A Sądu Okr.ęgoweg o
PodIaskie j, prty u~~y Ref<>rmackiej Nr 10_
. lm/M
w .Szczecinie; dnia 27.12.1946 r. pod Nr 182 wpisano firmę .
-·· .'i : .
28
me·' prawopodpi&ywać
· deoc.jo I tachunki OlU pokWItowanie z: od,bloru wszelkleh 'pr~e­
ie· -kwfet~• .1947r.
', ' o:'
· 8; ' 521 • . "C<>bc6rdil'l", Zakłaody Meehan!o1Jne; BPÓika~ ' o-
gNlnicron': ' ó(JpowiEdti~ln<1śdą" w Radomiu, Dębowa 4. Pr~·
miot :, wyr6b 'i epr zedazarty k ułów meta'!owYiC·h. a w sz>ozeg6tno.
Nr 85 '
SĄD
OKReGOWY \V SZCZECINIE
Do . RejeStru ttandlowe"ci Dzialu A Sądu Okr~gowego
w: Siczecinite' dnia ' n .2.l941'r. pod Nr 223 wpisa~ofirm~: :
"Kapelusze'!., Tatłowska i Kortylewicz w Szezecinie, Poczto.
wa ' 34. zakup kapeihr, kapeluszy gotowych I sprzedat tychze
oratartyklllÓ'W ·galanteryjnych. \Vanda Tarłowaka i . BOta"a.·
KorŁylewicz. Sp6łka jawna ~ Spółkę repreze ntują obie spólniczki
~zczecin. Pomorska 21. Zakup i spr zeda ż artykułów papier.
nlczych I drob,nej galąnŁerii. Spólnikami są: Jerzy .Milew ski
i .' An4rzej Gołek. Spółka jawna . Spól kę repre zen t ują obaj
sp6lnicy łącznie.
KC-I 358
Do ·R~je.t(u Jłandloweio Dzia.fu A Sądu Okręgowego
w, ~zczecinie, .dnla 2ZJ2.1946 r. pod Nr 183 'wpisano fJrmę:
..Sklep Szkła ( Porcelany Z .Radziejewski · j S·ka", m. Szcze.
cjn. ~~up : j sp~zedaż szkła ipor~elany. Spólnikaml s ą: Sta nislaWI3 Nowakowa i . Zygmunt Rad;dejewski. Spółka jawna.
Spółkę reprezentuje Zygmunt Redziejews ki samodzielnie .
. , KC-:-1 35S
k~
l
"
f?o. ReJestru
, .
Handlowego ' Działu B Sądu Okrę goweg o
w Szczecinie, dni~. 17hlt~'g9 1,947 r.pod Nr. R. H. B. 72v."pi .
sanó firmę: .. Parrtorska Hurtownia Papieru .. Biurozbyt", Spól·
k~ .zogi:aniczoII·, odpowiedzialnością", m. Szczecln,Kopernlka ' 2: Hurtowy :zakup I sprzedaż papieru ł IIUIterialów piś.
mlennyiCh , biurowych" Edwin Balcerzak, .Władyslaw ' Kota$
i J6%~ł , KiJowskLSp6łkę 'repreze ntują wszyscy trzej członko .
wie Zarządu r~cznle,wstelkhi zobowiąza nia w imieniu SpÓ' k
do50.0ó0 . zl, podpIsuje czło nek Zarz ądu Edwin Balcerzak sa .
rnoistnle. Sp61ka z OgranICzoną odpowiedz iałrtośclą · zawarta dnj~ .
4lufegó 1947 r.
KC-4133'
łącznie .
KC~3103
A" 5748~ ..D<Im Pr~mY'Slowo • HeMłowy/ M: W~l k, J.
I<uk'z:Ykow'Skl I S-ka w Końskich". Spółka ja*111CSi>edit~":'
Do Rejesttu Handlowego Działu A Sądu Okr~gowego
,m. ' pow:':- KOMkie;·;,Jasna ' Nr Sa. Przedmiot .~ pr'6wadż.el)~: a)~
rozlewrn . piwa; octu l wi'if .gronawych, b) fabry.ki ·wód ł/it.owycb .w Szczecinie dnia 10.2.1947; r. pOd Nr 220 wpisano ffrmę :
.. Sklep Galanterij i :Bławatów~ J. Salcerska i S-ka", m. Szcze-:
ipiiietWor6w artykułów apożywclyeh, c) wylWÓI1Ili win owo·
cin, ul. ' Ledóchowskiego 13. Handel detaliczny galanterią i ' bła·
c~wycl! i d) skkldów fabrycznYCh ł 8kl~pów detellcr.nydl . do
watami. Jamna Baloorska i Zbigniew Skalski, oboje w zdol!Sprzedaży wytwarzanych ·towarów. · W.p6Inicy: ' Mitczysław
ności dodtłalań prawnych nłe-ogranlczeńl. Spółk~ teptezeiltuje
Wd~k, Jó~f KulciykoWlSki; ' Stanieł.w I\wa,plsz' " Frł~j$%ek
sp61illc:ks- ' J.nlnll sake~ka samoistnie.
.
KC ~2917
l\uk!~Ykowski. .SjJQlka jawna . . Zan,d !Wety do . , wt;z;Y6tki~h
\')o ' R'~jestru Handlowego Działu A S ąd u Okręgowego
wlip61illk<5w. DO reprezentowania I podpi$YWinia 8!połki upraw.
. Do R~Jestru Han4lbwego Działu A Sądu Okręl5ówego w Szcttdnit. dnia 30.12.1946 r. . pod t'\r ł84 wpisano firmę :
nieni' 6'ljktórzy'kolwIek dwaj- w&pó:rucy ł,eznie, ' natomia~t kddy, . te Wsp6lnlków samodtielnie mot. otrzi!rt~ ł kwttąw.~ w Szc%ectnie dnia 10.2,1947 r. ' pod Nr 217 wplunoflrm~ :. . "Wlnda". sprzedaż kołder r Galanteria Krawiecka, W, SzklIl ..
"'.;.~'-'-
.
.
'
.
:
..
.
Nr 85 ..
. .. . ...~
'
,
',
.
.
.
-
-,
,
larskiego. Zbignie}V: KlJbiC'kf, Antoni Haduch i . Jańin4 ,\\a'iiiow·
ska. SpÓłka · jawna. Spółkę ; repre·zeriluje. 'spólilik . ArrloniHaduch
samoistni~,. poz05tali ' spólnicylączriie" . • . .
KC"':"'4892
towa, L. Waze, ' Spółka", · Szc.zedn, . ul. ledóch<>:wskie.go : ~4.
Spriedaż galanlerii . . waty, dodatków · krawieckich! . koJde(.
Spólnikami . są : . Wanda .SzkutŁowa : i Lodia' Naz~. : Spółkajaw.na.
SIJólk~ reprezetują · obie, spólniczki ; l'lctnie. . .. . KC..-:-I3!lQ
.
.
"MONITOR' POLSKI" ..;.,.. . I>nia10 : ezer·wc:a ~ t 947r.
00 Re je'stru Hartdlowego · DiiałuAS~u Okręgowego
w Szczecinie ' dnIa . 14.2.1947
Pod nr: 222 ~r'pisano finnę:
;,Barwa", MYdl;irnia · J.Zdanowicz i S-!..a!',$pó·łka jawna,
m. Szczecin, A1.Wójśka pCiisk iego 38. Zakup i s~ri~aż artykulów mydlarskich, gospodarstwa dombwego, . kOsinety:znych
I ' malarl5kich; Jan · ZdanowIcz ' i Maria ' Rajewska. ·Spółka jawna_
.
~1. '
'1'
. .
'KC~3102
Spółkę repreżen tują
waJspo
n1ćy I ączble.
.'
r..
Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okr~gowe.go
w Szczecinie, dnia ' 30,12.1946 r. pod Nr 189 wpisano firln~:
"Sk~p ' spOżywczo - Kolonialny N. Mukaj ·i · S-ka", . Szczecin,
Jagiełły 12. Zakup isprzeda·ż . towarów spożywczo : . ~ kolonial­
nych. SpÓlnikami są: ·Janina Jakiniak· - Cygańska, Alfre<la ~~­
kaj j ' Mikołaj- Szokal€wicz. Spółka . jawna~ Spółkę reprezentu;J"!
spóinicika Alfreda Mukllj sa·modzielnic. ·
• KC-I361
. Do Rejestru ' H03'1'1dlo.wego DUałli : :;ądis · . Okręgowego
Szczecinie' dnia 30.12.1946 r. 'pod Nr IS1 ' wl'is_ailO . firmę:
" Przrosiębiorstwo :Robót Budowlanych i Wodno.: -Inżyriieryj :
:Iych Konrad S:hnolaie i S-ka" . . Stczecin, ul.' Henryka PobOż­
nego 14. Piowadzenie wszelkiego rodzaiu rqbót bu.dowlanych,
instalacji ' wodny~h, ' og~zewań centralnych, cfił<iąnl mechanicz11ych i robót pokre:,vnYch. · Spólnikami Sil: . Kón~ad Schl1ą~le,
Jan Sam05iuk j Czc51aw SzumaI1ski. · Spółka javina. Spólkę .re.prezentuje spólnik Konrad Schnoiale łącz:rii.e · z . którymkolwiek
z. poz05talych spólników.
. KC':'-310ł
Do Reje$tru HandlClwego D ziału A Sądu O~ręgowego
91 Szczecini€'. dnia 30.12.1946 r. pod Nr 191
wpiS<1ł1o fir~ę:
"Pomorska wytwórnia sztucznych jelit. S. Dobrzyćki ' 1. J. B6Iisęga Spólka" w SzczeCinie, ul. Kard. Hozjus7.:a 4.. Wytwórnia . sztucznych jclil.Spólnikami są: Stani sław ' Dobrzycki i Ja'n
80!i~ęga. Sp6łb: jawna. Spółkę rept~zentują ' obaj spólnicy
l;jl'znie. .
KC~I~ę'2
IV
Re jestru Handlowego Działu A . Sądu Okr ęgowego
dnia 31.12.1946 r. pod Nr 1~2 wpisano firmę :
Sk:cr . ~poiy\vqo - Kolonialny " ArgQs:' .. St .. p~iil~ek j S+~ ".
); ( ,,,,'i n, ul. Wojską Polskiego 42. Zakup . i sprz€',dażtowarów
', !lOżywczo - ' kolonialnych, Spó:nikanli są: St,mis!a\v Podl?s~k
: Tadeusz Maślak . Spólka jawi13 .. Do reprezentow.,nia Sp~łki
uprawniony 5tanisła~ Podlasek. '
. KC-:-13~3
nI)
~ : 7ecinie
D0R~jestr u . Handlow eg~
Działu A ' . Sądu Okręgowego
wpisano ' iir111ę:
"Qwocarnia"D. Drwwiecka i . S-ka,S~~zecin, d l.d. Aleja Pia~ló\V 73. . Zakup.i ~prz~dat o~vo~Ó~ . . Spójni~affii· . 5~: 'Maria Jak ~Joo\vska ;i . D~minika Drze\Vicc'ka~ Spółka jav.'ną. · Spółl<ę ' repre zenluje . spÓlniczka ' Mark . JakubOwska saniodiiel!lie.
.
KC--'3104
"
w Szczecinie dnia 30.12.1946 r. ~:xI Nr 186
Do Rejestru Handlowego D z iału A Sądu 'Okr ęgo""'ego
w Szcz ecinie. dnia 7.1.1947 r, pod Nr 194 '. wpisano firmę:
.. Warsztat SamochodowY'• . B . . Sadowski i S-ka". ' Sz·czedn, Aleja Piastów 22. Naprawa ' poj,lZdów mechaniCznych. ' Spólni!(ami
są: Boleslaw Sadowski i Maria ' Rożal15ka . Spółka }awlla. SPół­
kę . reprez ent ują obaj wspólnicy łącznie.
KC~I304
-
.
'
Działu
, DORejestruHandlowego Dżiału A Sądu Okręgówego
IV S~cz;ecinie, .dilia 10.1.1947 r. pod Nr . 196 wpisano, firmę·
.•Galanteria - Bła waty, ' F . Wciórka i S-ka·", $zclcdn, ul . . AJejil
Wojska Polskiego 61. Zakup' i sprzed;lż towaróvJplawatnr~h
i galanteryjnych. Spólnikami są: Francisze k WCjÓ~ka i .Jan Nówak. SpóiRa jawna, Spółkę re,prezentuje ' Francis~ekWci,ót~a ,
samodzielnie.
KC-I366
. D~ Rejestr u Handlo"\'ego ' Działu : A Sądu . Okręg"we~o
w. Sz ~zecinie ' dnia 11:2.1947r. pod Nr 2f9 wpis.ano firmę:"Ga­
lanteria Bławat y, A: Gi'"ryL i S-ka~'m . Szc%'~:Cir., ul. Pocztowa
Nr . .34. Zakup i sprzedaż towarówbławahlyeh · iga;anl€lyj ·
tlych, . ,AntQniG:eryt i Adela CzytykoWs.k~ . Spółka jawna.
Spółkę reprezęnt u jąObaj : spólnicy, łą.c1ni e .. :
KC-2976
. Do Rłj~tTU Handlowego Działu A· · · Sądu <!kr§gowego
w Sz~zecinie dnia 21.2.1947 r. pod Nr 235 " wpisano ' firmę :
,.Sklep Spoży \~czy ' - Deiikatesy B. Bors· iN . • S'tyllń ska ",. m.
Szczecin; Al. Jedności : Narodow~j 42 .. zakup: i sprtedaż towarów . SpoŻYWClO - delikatesowych. Stylińska .Natalia y Bórs Bonifacy. · Spółka jawna. Spólkę reprezentuje Bónif~cy Bors salllois.Łnie .
·
. - KG~3517
Do RejestruH~ndlowego D;iału A ' ~ą~u .Okr~iow:~go .
w S·zczecinie dnia '20.2.1'947 r. pod . Nr 234 ' wPisano ' firmę:.·
" Artykuły . Piśmi enne.- Franciszek · Szymailsld" w Szezecinie.
S!'czedn, Plac Teatralny 16. ' Zakup sllrzedll't artykułów : piśmiennych. Francisze:- . Szymański.
KC:""3516
Do Rejestru Handlov,'egoDziału A Sądu Okr~go'\i~go
IV Szczecinie, dnia 10.1.1947 r. pod Nr 197 v: pió.ano firm'ę: " Pą­
morskie Zród/5 Galanterii "Ozdoba", Kazimierz Czerka\1/ski
i S-ka" Szczecin. ' Aleja Wojska Polskiego ' 14. . Żakup j' sprz.edaż wszelkich przyborów woJskowy.;h. . .galanterii . ozd~bnej,
kosmetyki i dewoc)onaJii na rachunek własny i komisO'Wy.
Spólnikami są: Kazimierz Czerkawski, Józef Olejniczak i Fri\nciszka Olejniczak. Spółka jawna. Spółkę re.prezentuje 8półni,k
Kazimierz Czerkawski samodzielqie.
. ,. KC-I3<i7
Do Rejestru Y-1<indlowego Dziaiu Ą. S~dl) ' Okręgov,:ego
w 'Szczecinie dnia .20.2,1947 r. . pod 'Nr 233 ' . wpisano firmę :
"Restauracja Dworcow~, Szciecin; Dworzec Gł6wny, Antoni
Cholewski". Szczecin, KKoI1J1l1ba Nr I: Prowadzenie bufetu
k<l!ejowego poczekalni II i !lI klasy. Antoni Cho~wskl.
. KC-35ł5
i
Do Rejestru · Handlowego Dzialu ·· B , Sądu Okrłgowęg9
Do Rejestru . Handlowego Działu A S~u . , ?kręgo~ego
Szczecinie dnia 19 lutego 1947 r.pod Nr R. ~ ; .B: 73 wpisano
w Szczecinie dnia 2O .~ . 1947 .r. pod Nr 232 · wpisano flTlnę :
firmę: "Granitoport", Spółka z ograniczoną odpo~iedzialnogti~. \ . .,AptekaFeniks", Ludmiła Kwiatkowska w · Sz'ciednie~ Szcze~
Siedziba Spółki obecnie mieści się: m. Szczecin, Pocztowa H. I' cin. Roosevelta Nr 51. Prow'adzenie' Apt~ki . Ludmił~ KwiatOtwarto oddlialy w Warszawie, Gdań6ku i we Wroclawi·u.Kakowska.
. KC-3514
pilał zakladowy z 50.000 zl zoStał powiększony o 450,000, .tj.
wynosi obecnie 500.000 złotych. Kaidy spólnik może mi,eć
IX>. Re.ięstruHanglowego Qziału ' A . S~du ' Okręg9weg?
większą ilość udzialów_ Sp'ółkę ' repre~ntuje ·. kaidy ·zarząd·ca
w SzcleciIiie, ' dnia 21.2.1947 r.pod ' Nr 231 wpisano ' firmę :
sa moistnie. Udzielono prokury Józefowi St:noczyńskiemu, dla
"Apteka",,Jadwiga Głowacka wSzczecirli~.Szcz·ecin,5 · LipOddiiału w Gdańsku. Spółka ż ograniczoną odiXlwiedzialnością
ca7. Prowadzenie Apieki. Jadw.igą · Głvwacka~
KC.....,3513
zawarta na mocy umowy ' z dnia 29 września 1945 .' r, i· 31 . grud' ,' nia 1946 roku.,
.
.
KC-4I.34.
Do RejeslruHaildlowego Działu ' A .' Sądu · Okrłgowego
w Szczecinie dnia · ·16.2.J.947 r.pod :NrI72 · ..WPlsaM firmę:
Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okręgowego
"Prac<lwnia i RańdeI Artystyczny' Galanlerii, I. Szulc i S-ka." ,
w Szczecinie dnia 4.3.1947 r. pod Nr 257 wpisano fir,inę: ;,Bu·
Szczeci~, ul. Wojska Pol~kiego ' 57, Sp6lnikami s4:' .Irena Szulc
downieŁwo lądowo - wodne, inż. ROIIilan Gabriel i S:ka m. Szcie : Zofia BujaIska. Spółka jawna. SpółkI repretentują . łącznie
dn, Zółklewskiego 5. Budownictwo lądowo - v,·odne. Roman
obie ' spólniczki.
. . KB-9995
Gabriel i Alfred Gabriel. Spółka . jawna. Spółkę . reprezentuje
,pólnik Gabriel Roman samoistnie.
. KC:.,-.4893
Do R~jestru Handlowego ' DżiałuA Sądu Okręgowego
IV
Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okrę~ewego
w Szczecinie dnii! 8.3.1947 r_ pod Nr 2iiO . wpi~no firmę:
.,Sk lep Spożywczy i Delikatesy, W. Zawartko i S-ka:', . miasto
Szczecin, ul. Małkowskiego 7. Zakup i sprzedaż towarów spoi ) \\'C ZO - kolonialnych. Walerian Zawariko i Jan Kubiak. Spół­
kil jaw'na. Spółkę reprezentują oba.j spólnicy ' lącznie.KC':"-:4896
Do Rejestru HandlOWego Działu A Sądu Okręgowego
Szetecinie dnia 8.3.1947 r. pod Nr 258 wpisano firmę :
Biuro Techniczno - Budowlane, · Inż. Teofil DUnin - KOlicki,
m. Szczecin, ul. Krzywoustego 15. Prowadzenie robót t"!chnicznych i budowlanych. Teofil Dunin - Kozicki.
. KC""':4894
IV .
Do Re'jestru Handlow"go Dzialu A Sądu . Okr~gowego
w Szc2:~ci~ie dnia 7.3.1947 r pod Nr 256 wpisano firmę: . "Hótei i Restauracja . "Imperial" A. ' Ha<:iucn i S-ka w Szqecińie.
Al. Wojska ' Polskiego 49. Prowadzenie przedsiębiorstwa hote-
Do Rejestru · Handlo\J;ego Działu B· S~u Okr~gow.ego
w Szezedriie ' firmy: ,;Wyfwórnia ' Mydła "Alba", S-k. ' i
odp: w Szczecinie, dnia 3.2:1947 . r. ' pod Nr ' 33 wpisano na~!,:pu.
jący wpis. ,Jan Antczaki Leon Buni ustąpili 'z zar1;ą<lil. UkWldatoJem Spółki 'jest Tadeusz 2:.abratY.ński. Otwarto likwi·
da()~ Spółki.
. .
KC- ~76
ocr.
.
.
.
.
Do . Rejtstru Handlowego Oziału A Sądu Okr~owego.
w Szczednie firmy: Sklep . Spożywczy ' i Delikatesy, W. Witkowski i W: Garbartzyk, 'dnla 123.1947 r. pod Nr 133 ",... pisąM
nast~p!ljący ' w~i6: Nazwa firmy obecnie . . brzmi: ,.W: Garbaro:
czyk, Sklep Spożywczy i Delikat~y". Spólnik Witold 'witko.wski ' wystąpił ze sPółki. .
.
.
KC-Sm
Do R';!jfdru Handlowego - Dział:u A Sądu Okr~gowego
w Szczecinie dnia 11 .3:1947 r. pod Nr: ~1 " wpisano firm01
.,Wiejski SkIlep : Spożywczy, W. Kie~rski i S-b", Szczei:ln.
Kopernika 6. Z.akup i sprzedaż . lowarów s.pożywczych. Wa"'.·
Kielarek~ oj Zenon '. Molga. Spółka jawna. Spółk~' ~relent'uj.
Wanda K;elar~ka samoistnie.
. KC-Sm
Do Rejestru , Handląwego Dzi ału . A Sildu OkręgowegQ
w Szcz€cin!e, d:iia 11.31941.. r, pod /l:r 262 ' wpisano firl1'i~:
"Krys~tał", Wytwórnia .. W6.d Gazowych i Roz1tiwrM ' Pt?;a
A, . KI~~owskf", Szczecin -Niebusżewo, 'Orzeszkowa 28. Adam
Klonow3ki.. .
KC~5z7ł
' 1,)0
A Sądu Okręgowego
IV Szczecinie, dn ia 9.1.194T r. pod Ni- 195 wpi-sano firin~: ,:Je'-!
lliJS".Wspólnota li1stala~yjI1Q - Techniczna, Ini. St. J~kIełek, .
inż. F. Ńa lep~ i A. S111 0lka Spółka", Szczecin, M,u ii Kono.pn ~:: ­
kiej . 9 .. Wykony"'anip. robót .instaJacYjnyc'h, cen tralnego ogtte.
wania , wodociągowo ' - kanaTIzar:yjnych , gazowych . I w;;zęUdc!J
;anitarńych. jak również urządzeń mechanicznych. ·SpóltJikąmi
r,ą : S.tanisław Jakieł~k.
Franciszek Nalepa i ArtlJr ~molka .
Spółka . jawna .
Spółkę . reprezenlu ją łilcznie dwaj z. poś,rpo
(r ze chs.pólnikó\V.
. KC-~I~ti5
Do Rejestr u Hand!owego
o ',
Re jestr u, . Handlowego Działu . A ; ~ądu , : Okr~gowego
w Sic:zecinie dnia 14 .2:1947 r. pod Nr 221. wpisano , firmę :
"Warszawianka". . Z. Gatko\';ski;Wy{wór-niaWód Gazo~ych
\V Szczecinie. Szqe~.i~, Al. WQjśka P~l$k~ego 4i Wy:wón;ia
'.\'00 gazowych: Zyg{.~unt · Gatkowski.· .. ·
. : ? '..
, K<:-3101
zenl1iją 'spolkęi pOdpisują fłtm~ w ten sposÓb, ' że Pod brzrnie.
niM1 firrny "wypisanym' .ręeinie lub na ' ma~zynie wydr'Likowa.
nym ' albo pkicztdą wyciśnt~tym - pOdpiszą ~ię wyłąclnie.
..
'.
.'
. KB-9993
w Szczecinie dnia 25.11.1946 r. pod Ni'I65 . wpisano . nrm~ :
,.Dostawa" . Józef j\1at~sw.vski i Sk4W S;:czednie. Siedribą
firmy • jest Szcz~cin ' - Golęcili , uL . $wictąwidaNr 47. Przedmioiem działaląości ~półki jest: hurtowy idet.:alictny handel
ziemiopłodami. drobi(1Jl1 .. i owo(Ami. oraz rYbaI'n:i na . obszarz.e
całegoPań&twa Polskiego.: Sp6Inik&mi . są: Józef Matuszew5ki, Jadwiga Sokołowska i. Zygmunt Czajka . . Spółka .i;lwna
Uprawnionym do reprezentowania spółki jest Józef Matuszew '
ski, który reprezentuje . spółkę i podpisuje fimtę pod brzmieni~m firmy wypi~nym rę<:znie , wydrukowanym ll<b pieczęcią
wyciśniętym.
. I<:B-9994
Do · R~jestru
Handl~wego Działu . A SąQu . Okręgowego
w Szczecinie, dnia 28.1\.1946 r. pod Nr 168 wpiSano fimlę'
"Sklep . Rybny ' J. KHncewkz i Ska w Szczecinie" . . S iedZibą
~półki jest Siczecin. ul. J. Ma1czewsk,i~l;o· L Spólnika lil i q :
Klincewicz Józef i F:6rek Edward . Spółką jawna. Upra·~.'I1iony
mi do ' \'epre~entowania s?óiki są obaj spól!)icy, którzy repre-
Do . R ę jes t ru Han<l 'owego . Działu . A . Sądu . Okr ęgow.ego
St~ze'ci nie dnia 13.3.1 947 r. pod Nr 263 wpisano firmę: Wars?:taty M~c~aniczno - Slusarskie, J. Tarlowski i S-ka", SzczeuL Mosiężna 20-21. Wszystkie ropoly wchodzące w ukres mechaniki. ślusarstwa i napraws.amochodowych . . Józef
Tarłow,ski i Stanislaw . Orłows ki. Spólka jawna. Spójkę reprerentiIją oJ»j spólnicy łącznie .
. .
KC-5275
\1/
cin, -
Do . R~jestru Ha~dlowego Działu B . Sądu Okręgowego
w Szczecinie flrmy : Bałt ycka Centtala Handlowa, S-ka z ogr,
orlp. \li Szczeci'nie, dnia 27.12.1946 r. pod Nr 21 wpisano n!slępu jąCyl1.'pl S : Cd~i,=łonoprokilry Henrykowi Winczy . . '
. KC~1370
l:KJ Rejestru Ha/'ld1.owego Dz:iału . A Są<iu Okręgowego
,,'Szczecinie dnia 18'.1.1946 r. pod Nt 2QO . wpisąno fińn~:
"Sklep Spożyw czy i Delikatesy J. Dziatlikowa i S-ka. Szczecin,
ul: Bolesława Smiałego ' 22. Z~kup i sprzedaż towarów spożyw.
czych i delikatesów. Spólnikar\li są: Janina Oziatlikowa i Ta·
detis.z Schenfer: Spółka jaw.na . Spp/kę repre~entuje Janina Dzi....
tlikO'lll~ sa~zielni~ .
.
. -KC.,-1431
Do Rejestru Handlowego Dtiału A Sądu Okręgowego
w Szczednie dnia 18.1.1946 r. pod Nr 201 wpisanó iirm~:
"Sklep OW~ÓiV I Warzywa Grudziń s ki Wacław i S-ka~·.
Szczeci n; Aleja Wojska Polskiego 61. . Zakup i sprzeda-ż owO'"
cÓw i warzyw. Spólnikami są: Wacław ' Grudziński i . Tadeusz
Garczyk. Spółka jawna; Spólkę reprezentuje spólnik Wadaw
Grudziński 8amodzielnie.
KC-1436
Do Reje~ti·u Handlowego . Działu A Sądt.i
Okręgowe~o
w Siczeeinie fi~my : Makulatura r Od~dki, S~rotowa i S-ka,
dnia 16.1.1947r.pod Nr 54 wVisano na5tępujący wpis. Spónik
Zbigni~wLohmann wystąpił ze spółki.
KC::"1440
Do Reje~tru Hand1cl\itego ' D ziału A Sądu Okręgowego
w Szczecinie firmy : "Hurtowni.a Kolonialno - SPQżyw<;za, F()Ityn Edward" dnia 17.1.1947 r. pod Nr .114 wpisano następują­
cy wpIs: Nazwap'irmy ~cnie ' brzmi : . "Dom Handlowy
;,Oml'!i~:~, tmport i Ekspórt. ' I!dward Fdltyn w Szczecinie". Hurtowy zakup
sprzedaż orat import
-ek;port wsze1kid;towarów.
.
KC~1439
I)ó Rej~tru Handlowego Działu B Sądu Okr ęgowego
w, Szczecinie dnia 19A.}947 t. pod nr 78 wpisano firmę - Agen­
cja . Maklerska "Kotwa", ' Spółką z . ograniczoną . odpowiedzia.lnością "Kotwa ShippIng A2'e~y L.. L d." m. Szczecin. Wszel.
kie cz.ynnl)Ś~i . maklerskie, jak charlerowanie okrętów, clenie,
asekuracja itp. czynności.2QO.OOOzł~tych.Każdy spólnik może
posiadać większą ilość udz:iał6w. Henryk Buch~ Stanisław Ma.
towski. Spółkę ~eprezentuj!! obaj zarz..ądcy łącznie .Iub jeden
zarządca łącznie z prok4rentem. Spółka z o'graniczoną od po:
wiedzialnością ' zawarta dnia 12 I'Iltego i 17. l\.ltego 1947 r.
.
. .
. "
M-2-WS
Do Rejestr\! Handlowego Działu A Sądu Okręgcwego
w Szczecinie dnia 3OA.I947 ' r. pod Nr 318 wpisano firmę : "Re';! auracja - .Jadłodaj nia" pod Złot'ł Kotwicą" Jachimek i Ska".
:zczedn. Prowadzel1i ~ . Iokału gastronomicznego, restaura~ja­
:::dlodajnia. Jachimek Kazimierz i Kozer B3rbara. Spółka jawn3. Spólkę reprezentuje spólnik Ka~iJ!i1ierz Jachimek samoistniE':
M-2398
.00 Rejes tru .. Hand lowego Działu A Sądu Okręgowegc
w Szczecinie dnia 29.4..i947 r . . pod Nr 313. wpisano firmę :
.;Sklep Spożywczo -. Kol~nia.lny K. Łuk.aszewska i M.Luka- .
,ze\\';:ki S-ka"~i Szcze cih , ' ul. Kró!owej Jadwigi 17. Handel
tr'warów miesza nych i d~likatesó\ll. Kazimiera Łu! :aszewska
i -"\arian Łukaszew ski. Spółka jawna. SiJólkę reprezentuje spólnik ' Marian Łuka6z ewskisamóistnie.
' M-m
"MONITOR POLSKI" -Dnia 10 czerwca i947r.
Dti.ał\l B
· 00 RejHtru Handlo,!egl)
S~du
w Stc"cinie dnia 28.3.1947 · r. pod nr 19 wpisano
Okręgowego
nast~pujący
.... pi!: F·ma: "Hydrodiwii" - Prz:edsię~iorstwo Robót Inży·
Ilierakic:h. MiecZ:Y5Iaw ' Cjórecki ustąpił z; zarządu,.na jego .miej•ce p.<?:wolany Stanisław Pisko,z:ub.
.
M-2403
· no· ·Rejestru Han'dl~wei~ . P~lalu . A . Sądu Okręgowego
wSz:ez:ecinle dnia 3o.4.19ł7 r. pOd Nr 322 wpisano firl11~:. "Ja·
tek Skrzydło L S·ka'~Składnlea Złomu, In. Szczecin, Traugut.
ta 125-. Skup wszelkitgo raquju domu. Ja:ek Skrzydlo i Józef
Suwalski. Sp6łka jawna. Spółkę reprezentują dwaj spólnicy
, osObna. . .
.
. M .... 240~
Do Rejestru HandlOwego Dzialu A Sildu Okr~gowego
',;Szczecinie dnia 30.4.1947 r.pOd Nr 321 wpIsano firm~:
.,J. Suwalski I S·ka" "Skiadnica Złomu'"m: Szczecin;· ul.
Traugutta 125. Skup wszelkiego rodu}u z:lomiJ. Jerzy Suwalskl
I LeOn Herman. Sp6łka j.awria : Sp6Ik~repi'eienhjją obaj spól~
lIic:y z osobna.
M-2401
Do Rejeetru Handlowego DŁial-tJ ' B Sądu Okr~iowego
w Szczecinie dnia 12.~.1947 r. pod Nr 76 wpIsano firm~: "Biuro
Robót Inżynierskich "BaIzalt", spólka z ograniczoną odpowie.
dzialności::(. Szczecin, Bogdana Z'lleskiego 3. Projektowanie
i wykonywanie wszelkich rob6t budowlanych, instalacyjnych,
minierskich, drogowych, wodnych, mostowych; skup, sprzedai
hurtowa i delalicz;na, oraz składowanie wszelkich materiałów.
blldowlanych; prowadzenie przedstawicielstw i wykonywanie
zleceń pokrewny Sb firm obcych, oraz załatwianie możiiwych
innych czynności;' które uchwała spólników uzna za stosowne
<lo prowadzeriia przez spółk~ w związku z wymienionymi Inte·
resami. 210.000 zł. Każdy spólni'k może mieć wi~kszą ilość
udzialów. Janusz· Jan • Bartkowlcki, Mejer Alperowicz, Adam
Węglowski. Spólk~ reprezentujil dwaj członkowie zarządu lłCZ'
nie. Spółka .z ograniczoną odpowiedzialnością z~warta dnia
11 marca 1947 f.
KC-5282
Do Reje.stru · Handlowego Działu A Sądu Okr~goweio
w Szczecinie dnia 26.2.1947 r. pod Nr 244 wpisano firm~: "Fer·
ma Hodowlano • Mleczna, Jan Konarski i Spółka", Szczecin •
Golędno, ul. .Striałkowska 1.3. Produkcja mleka pasteryzowa·
ł1ego na sprzedaż. Spólnikami są: Aleksander Downar, Jan Ko·
narski, Teresa Szantyr i Helena Wichrowska. Spólka· jawna.
Spółkę reprezentują Aleksander Downar i Jan Konarski ł,cz·
nie.
'
KC-4125
Do Rejestru HandlOwego Dzi.ału A . Sądu Okr~gowego
w 'Szczecinie dnia . 30.4.1947 r . .p04 Nr 320 .. .wpisano. . finn~:
.,Sklep lelua I Akc.esorliSa.mochod..,wych I.. .Llpień • Kotliń·
tka j , S. UIJau w Szctecinie", Iti. Szctecin, ul. " Zółkiewskie.
lO '.Zakup ł sprndat ielu. i akceeorii samochodowyt:h. Ire·
na Lipień • KoUiń~ka I Slańislaw Uljasz. Spółka jaw.na .. Spółt,f
reprezentuje spólnik . Stanlslaw Uljasz samoistnie.
)\-2400
Do
Reje6Łr·u
D~ialu
Handlowego
A
Sądu
Okręgowego
w Szczecinie dnia 24.2.1947 r. pod Nr 237 wpisano firm~: "Li·
'p~ Rejestru Handloweio Działu ·' A . S~uOkr~gowego
w St cie Ci nie aula 30.4.1947 r. Nr 319 wpisana 'firm~: i,Po1ska
Sp6łka Sportow. E; ·SŁdańskl i S~ka w Sz:czecinie" ri,. Szczecin,
ul. Boleeława Krzywoustego 72. Zakup isprzedai: towarów
sporto~ych i wł6klennićiych. Eugeniusz Stefański i Bernarda
newic~ Spółka jawna . . Spólk~ re,p rezeritujespólriikEugeniusz
Stefański Samoistnie.
M-2399
dia Bączyńska, Apteka ' Mickiewicza w Szczecinie". Szczecin,
Mickiewicza 101. ' Prowadzenie Apteki. Lidia Bączyńska .
KC-UIS
Do Rej~tr·u Handlowego Działu A Sądu Okr~gowego
w Szcze.cinie dnia 26.2.1947 r .pod Nr 236 wpisano firmę : "W~·
dłiniarnia" W. Wójcik i S·ka, m. Szczecin, ' ul. Emilii ' P'ater
Nr 5. Zakup i sprzedaż mięsa, wyrobów mięsnych i w~lin
Spólnikami są: Aleksan<ier Sonta i Władysław Wójcik. Spółka
jawna. Spółkę. r~prezentują obaj spólnicy łącznie lub ke::żdy
z osobna.
KC-4117
· . Do R~jestruH.1ndlowe20 SildU Okr~gowego VI Szczecinie
dnia 18.1.,1947 r. pod Nr 199 wpisano 'flnnę: Kawiarnia Arty·
atyczna,. Jan Rydelek I Witold So~olow5ki". Szczecin, uL Mic·
klewicia 101. Prowidzenie kawIarni. Spólnikami są: Jan RYde·
tek i ' Witold $okołówski. Spółka jawna. ' Spółkę repretenŁują
obaj -spólnicy łącznie.
KC-1438
· . .
Do Reje61ru Handlowego Dzialu A Sądu Okręgoweg6
w Szczecinie dnIa 26.2.1947 r. pod Nr 241 wpisa·no firm~: "Sk'ep
Warzyw i Owoców, T. .Maziarek i S·ka" w Szczecinie, ul. Dwor·
cowa 19. Zakup i sprżedaż warzyw i owoców. Bogdan luka·
siak i Tad~usz Mularek. Spółka jawna. Spółkę repre~entują
obaj spólnicy lącznie.
KC-4122
Do Rejestru H4nd 1owego Dtlal-u A Sądu ' Okr~gowego
;; Szczecinie wdniui8 lIsto~dl 1945 roku Pod Nr 51
spra·
~ie iejes~rowej ..Pmd~l!ibiÓt4ŁwÓ · Robót Inżyni~ryjno · . Budo·
"'lanych, hiż. J. Kirk I Ini. 'J. Woiacżyński i Sp'ółka" wli'isano
wpis ' dodatkowy :nr 2 tre~ei n~5t~pujilcej:spólrtikami obecrtie
Ił: i) ini.Jakub Kark, b) Int. J6e~f W6i3czyńskl, er Feliks
·Arski, d) JlnWouc:zyj\$ki.
KS4109
w
•
Nr 85
Do Rejestru ' Handlowego Działu B Sądu Okręgo\vego
w Szczecinie firmy : Dom Przemysłowo . Handlowy "Techno·
chemia" · w Szc·zecinie, dnia 19.2.'!947 r. pod Nr R. H. B. 16
wpi6ano na6tępujący Wlf!is Nr 2: Jan Rajewski ustąpi! z Zarządu .
..
KC-4132
Do Rejestr·u Handlowego Dzialu A Sądu Okręgowego
w Szczecinie dnIa 28.2.1947 r. pod Nr . 249 wpisano firmę: "Ma·
rian . Kamiński i S·ka - Cukiernia, Kawiarnia- Piekarnia",
m. Szczecin, Al. Piastów 74. Wypiek i sprzedai pieczywa, wyrobów cukierniczych i prowadzenie kawiarni. Marian Kamiński
i . Czesława Pochowska. Spółka jawna. Spółkę reprezentuje
spólnik Maria~ Kamiński samoistnie.
KC-4129
Do Rejestru Handlowego Dział·u A Sądu Okręgowego
w Szczecinie dnia 28.2.1947 r. pod Nr 250 wpisa'no firmę: "Sto·
\.trnia Mechani.czna i Sklad Trumien F. Jeszke i S, Barlosiński.
m. ' Szczecin, ul. Jagiellońska 30. Wyrób i sprzedaż wszelkich
artykułów w sklad stolarstwa wchodzących. otwarto oddzial,
m. Szczecin, ul. Bohąterów Warszawy 102. Franciszek Jeszke
i Stanislaw Bartosiński ; Spółka jawna. Spólkę reprezentują obaj
spólnicy z osobna.
KC-4130
Do Rejestru Handlowego Dzialu A Sądu Okręgowego
w Szczecinie dnia 28.2.1947 r. pod Nr 251 .wpisano firmę: "Owo·
carnia ze sprzedaią nabiąlu, Zofia Blońska i S·ka", m. Szczecin
Boguslawa51 .. Zakup i · sprzedaż owoCów i nabiału. Zofia Bloń·
ska i Janina Niepieklo. Spółka jawna. Spólkę reprezentuje spól·
niczka Janina Nlepieklo samoistnie.
KC-4\31
Do Rejestru . Handlowego Działu A Sądu Okręgowego
w Szczecinie firmy: Przedsięl>iorstwo Spedycyjne "Pośpiech",
r.\. Paul! E. L6j w Szczecinie dnia 23.12.1946 r. pod Nr 9 wpi·
sano nąstęp'ujący wpis : Firma została wykreślona Z rejestru
z · powodu zbycia przedsi~biorstwa Spóldzielni "Rekord" Rs .
Nr 2.
KC-1346
Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okręgowego
w Szczecinie firmy: "Baltohurt", Czesław Gplań. Andrzej Tar·
nowski i S·ka". dnia 7.1:47 r. pod Nr 110 wpisano następujący
wpis: Spólnik Stefan Burzacki wystąpił ze spółki.
KC-1348
Do Rejestru HandlOWego wpisano dnia 13.7.1946 r. Dział A.
Nr 57 firmę: "Pomorska Hurtownia Ziemiopłodów - M. Fer·
dynand" w Szczecinie. Siedzibą firmy jest : Szczecin, ul. Ka·
szubska 12. Przedmiotem dzialalności jest: handel zbożami, wa·
rzywami, owocami, drobiem, nabiałem i ziemiopłodami w skali
hurtowej. Właścicielem jest Marian Ferdynand. Reprezentuje
firmę Marian Ferdynand, kupiec jednoosobowy w zdolności do
działań prawnych nieograniczonych.
KB-3335
Do RejuŁru Handlowego Dzialu A Sądu Okr~gowego
w Szczecinie dnia 26.2.19&7 r. pOd Nr 243 wpisano firmę: "Owo·
carnia Marysieńka", M. Szamota i T. Czudzinowa", m. Szcze·
Do Rejestru Handlowego wpisano dn. 22.6.1946 r. Dział A
00 ' Rejestru Hand\Owelo Dział A Sądu Okręgowego
cin, ul. Ostrowiecka I. Sprzedaż owoców, słodyct.y, jarzyn, le·
Nr 12 fimię: "Sklep Spożywczo • Kolonialny, Józef Eckert.
s , . . d'·" 1- ' 1' t . d . 1"'.<4 · k p'..:~ .. N 164 pl'sa. moniad. Maria Szamota i T"Uana Czudzinowa. Spółka jawna. · Prokury udzielono Janinie 5zczerbik. Uprawniona do reprezen·
t~wania spółki jest Janina .Szczęrbik . wyłącznie i podpisywać
. . . : ..... .' ...
ł Sk... SiedZIbą przedsl~t)1or$twa jest · Szczedn, ul. ' Slk6rskle·
c·.·
..
. . . . . '. .
., ... , .. . . .
' . b'~tie 'spółkę w..·ten .spo~Qb, że ppd b~zmieniemfirmy wypisa' go ,Nf 3. .Pr!:ed~·I;t~m · dzla141nośd 'przedsltbi&TśtwaJest : pro. ' .~ . : c.D~ . Rejestru Handlowego Sądu ~kr~go\V~io . VI S~czecinie nym ręcznie lub rna:;.:ma~.ly:~ie. albo. wydr-ukowanym albo stam·
pilią wyciśniętym umie.ści swój podpis z dodanie'm wskaz·ującej
...adzenie ptzed$i~lor&t",a pensjonatu I . restauracji. ' Spólnikami
drua 31.1.1947 , r. pod, Nr A ~10 wpIsano flrm~: "Mydlarnia
.
. ~B-3336
.,: al Zofia Pourbalx, b) AritoniPourbaiic:' Spółka jeSt społką I H. He,~e.nbartowna,. J. Korolkle:-:lcz. I J. Stawomirs~i, Sp6łk~ prokury.
jlwn,. Uprawnionymi do re~re~entowanla Sil obaj ·spólnicy sa. \ . Jawna : m. SzczecI.~, ul. ~ra5msklego . 95: , Zakup I sprzeda z
Do ~ejef,tru Handlowego wpisano dnia 9.7.1946 r. Dział A
lMd,ielnle, którzy reprezentuj. i podplśuj,flmi~społki w ten I a~t~~ułow mydląrsklch .. Hal.ma ~egen~artowna, Józefa . Korol·
Nr 46. firm~: "Zespół" Przedsiębiorstwo Inż . • Bud. Inżynier
'poI~b, Że pQ4 t!rznlienienl firmy wypisanym wydrukowanym I' l\l~WICZ, Juban. ~ławomlrskl: Społka jawna. Spółk~ reprezen·
M. R~paC:lyń~ki i S-ka. Spółka jawna .w Szczecinie. Siedz lb ą
. l~bplecztc~ą ..... yeiśnl~tym umieści ' swó~ . podpis . i.~en . ze •~p~l.
tUje dwóch spolntków łąctnIe.
KC"';4116
spólki -jes~ Szczecin. :PrzMmictem przedsiębiorstwa jest: 1'01>0'
alków. .
.
.
.
.
KB.....:sI10 II
ty inżynierskie b..dowlane nadziemne. podżiemne I wodne. Spól.
Do Rejutr'u Handlowego Dzialu A S,du Okr~goweio
nikami są: Inż . Jan Baum, inż. Boleslaw Dmitruk I inż. Mariall
Do Rejłt.Łru H.ńdlew~io D~ialu A S:tdu . o.krt~owego I w Szczecinie dnia 26.2.194.7 r. pod Nr 240 wpisano fit'm~: ;;Igna·
RapcŁyński.
Upoważnionymi do reprezentowania
spółki
s~
... S,ca:ecinie, dnia 13,S.lIM7 r. pod Nr 264 wpisano firmę: "Pie·
cy Kański, Apleka Kresowa Szczecin -Golędno", ul. Wisie·
wszyscy spólnicy samoislr'lie, a podpisywać będą firmę tej spól
btaił .J. Pa\\·.lak i SI. oeldner", Spółka., Sz:czecin, u). Zupań·
słąwa 10a. Prowadzenie apteki. Ignacy Kański. .
KC-4121
ki w ten sposób. że pod wydrukowanym, wypisanym, lub pic ·
'. '~ie'ci). i~kupnit~i o.raz wypiek i ,~pr~edaż .wsz~lkieio to.
c%~cił wyciśni~tym brzmieniem firmy poloży swój podpis któ'
Qułjl(pieqywa. · J6i~1 l?4wla~ i St~,an Cieldner: Sp6ł~a jawna.
Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okrerowego
rykolwiek t nich. Spólka jest spółką jawną.
KB-3337
Sp6lk~ reprezentuje Stefan Geldne~ samoi$tnie..
t<;C':":'5276
w .Szczecinie dnia 26.2.1947 r. pod Nr 239 wpisano fitmt: "Ka.
zimierz Rudny" Apteka . Arkońska" w Szczecinie, ul. Aleja Woj.
Do Rejestru Handlowego wpisano dnia . 27 czerwca 1946 r
· Do , Rejestru Hotnd1oweco Działu A Są<lIJ' . O~~cgo\Yego ska Polskiego 134. Prowadzenie Apteki. Kazimierz Rudny.
Dział
A. Nr 42. firm,: "Piwiarnia Parkowa", Stefan Susic ki
". Sze%~lnle dnia 14:3.1947 t. pod Nr 265 w,pisano firmę: ;,Sta·
KC-4120
i S·ka 'VI Szczecinie. Siedzibil spółki jest: miasto Szczecin. Aleja
11islaw Szymaiiskl i ,S·k', $zczedn. ul. Bogusła,wa · 5,' UbÓj, wy·
Wojska Polskiego 119. . Przedmiotem działalności spólki jest :
rób I sprzedai mit" ; wediin (puelworów: mi~ny!:h. S~·ni·
Do Rejestr~ Handlowego Działu A S~du Okr~owego
prowadzenie piwiarni z wyllzynkiem wódek. Spólnikami są: Ste·
,ław S~ymański i Hćdina tątuehi'lwska . Sp6łkol jąwna. Spółkę
w Szczecinie dnia· 2~. 2.19!-7 r. pod · Nr 242 wpisano firme: ,.ZI·
fan 5usickj, zamieszkały w Szczecinie, przy ul. Wielkopolskiej
reprezentujellpólnik Stanisł.$"" Szymański samoistriie~ ,
.
kład Fotograficzny ."Foto • Studio", SI. Mroz i S·ka", m. Szcze·
.
. KC,-5277
L.23 m. 1 ł Heleoa Bienczyk, zam . w Szczecinie, przy ul. Woj.
cin, ul. Al. Wojska Polskiego 46. Prowadzenie Zakladu Foto·
j.
sk&Polskiego L. 132. Spółka jest spółką jawną. Do reprezentograficznego. Jadwiga Mróz j Stefan Mróz.Spólka jawna. Spół.
wania spółki upoważnieni są obaj spólnicy, każdy oddzielnie.
KC-4123
Do Rejestru Hand 1owe"o Dil.1lu . A . SąduOkr.ęgowego II k~ reprezentuje każdy ze spólników z osobna. .
którzy wy$Ł~pować będą Imieniem spółki, podpisywać wszelkie
... SzczeCinie dnia 1~.3.19ł7
pod Nr 266 wpisano firmę: "Bar
p:Slina spółkI, zaciągać zobowiązania, zawierać wszelkie umowy
Morskie Oko", Mąrian 5tcplell'" w Szczecinie. Szczecin, ut Lo·
Do Rej~tru Handlowego Dzialu A Sądu ' Okręgowego
.v. związku % prowadzeniem spraw spółki. Pomienieni spólnicy
. kietka . ~5. · . Prowa<i~enle baru, wyuynku i. napojów . alkol1olo·
w Szczecinie dnia ~7.2. 1947 r. pod Nr 246 wpisano Unmę:
wyeh. Marian St~pień.
. . KC .....5278
,odpisywaćb~d"katdy oddzielnie spółk~ w ten IIpos6b, że pod
"Przedsi~"iorstwo . Przewozowe "Delta", Bronisław Makowski
vypisanym, wydrukowanym lub pieczęcią wyciśni~tym brzmie.
w Szczecinie, ut Armii Czerwonej Nr 9. Prowadzenie przed·
liem firm.y - umieszczać będą każdy z osobna swoje podpisy.
si~iorstwa przewoOzowego. Bronisław Makows~i.
KC-4126
:00 Rejestru Handloweco .Dziełu A · . Sądu ·Okręaoweao
'fi Slcrecinie,dnia 14. 3; 19.7 ~ r. pod . Nr 267 ",,·pi6ano
firm~ :
KB--3338
Do Rejestru " Handl~wego Działu A Sądu . Okręgoweio
~Ow6carnia i Delikatesy' t. Chuchla i S. . Feldmus .S·ka", m.
Do Rejestru H.-Indlo·;vego wpisano dnia 5.XI.46. Dział A, Nr
Szczecin,
DługosŻa 18. Zak~p i sprzedaż oWQeów idelika·
IV Szczecinie dnia · 28.2.1947 r. pod Nr 247
wpiłClno , firmę:
13a firm~,.Sklep spożywczy. J . Ofierzyński i Ska". Siedzrb ~
tu6w: · Chuchla ZQ.Jgnięw i $;)Orrta Feldmus. Spólka , jawna.
.. E. Kamińska i J. ,Jasińśka, Bławaty • Galanteria", Szczecin,
sp6łkijestS,człcin, ul; Kra6iński:!go · 18. Przedmiotem dziala '·
Sp6lk~ repreżentuj~ sp6lnik Sżloma Feldmus samoistnie.
Plac Teatr;Ilny 16. · Handel wszelkiego rodzaju towarami wló'
.
KC-5279
ności · sp.5łk: jest sprzedaż artykułów spożywczych. Spólnika1rn'
kienniczymi i galanterią. Elżbieta Kamińska i Janina Jasińska .
s~ l) OfienYllski JÓLcf, b) Wiedeńska Janina. Spółka jest spól
Spólka jawna. Spólkę reprezentują obie spólniczki łącznie. lub
ką jawną· 00 reprezenlówania spółki na zewnątrz upoważnion .
każda samoistnie~ ,
KC-4127
00 Rejestru H4~lo\VeI0 Dti41u . A .. ' S~du Okr~gowego
jes.Ł; Wiedeń&ka Janina, z tym że do zaciągania zobowiązań wy
w Szczecinie dnia1U.1941 r. pod. Nr' 26S . wpisano ' firmę:
Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okręgowego
ma~any jest podpis sp61nika Ofierzyńskiego Józefa . Spółkę poo
"Elektro . SptZ~t", Zakład ~lektrótechniczny, Miller Czesiaw",
\V Szczecinie dnia 28.2.1\147 r. pod Nr 248
wpisano firmę:
p is 4jąspóJnicy w ten sposób, że pod wypisanym wydrukowa
Stczeełn, ul. jagiellońska 82. PrO'wadzenie ' zakładuelektrotech·
"Sztuka" Zakl'ad Ma-larstwa Artystycznego, Dekora:y jnego
oym lub piecz~dą wyciśniętym brzmieniem firmy umieS%cz~
tiictnegó. Czesiaw . Millęr. ~
KC-5280
KB-780$
i Firmowego W. Mele,6wi.c·z i L. Szaj Spółka
jawna. ~wójepodpisy . :.
111. Szczecin, . Pocztowa l \. Prowadzenie robót z zakresu ma·
Do Rejestru Handloweio O~iału A Sądu Okr~gowego
larstwa arlystyczn~go.dekora· cyjnego. firmowego i wszelkielto
",. S%cz~clnje firmy: .. 5t3ma", wyt\vórnia myd1ąrsko • kosme·
DCl Rejestru Handlowego wpisano dnia 30.101946 r. Dział A.
innego. WitaHs Me!el.owicz i Leon Szaj. Spółka jawna. Sp6lk~
"ir .154 firm~ .. Neptun", A2'encja Morska w Szczeciriie wła­
tyi:żna. dnia 12.3.1947 r. pod Nr 7l wpisano następują c y wpis:
reprezentują , obaj 5p6lnicy . lączriie, lul> każdy l osobna.
s ność : Ędmund Szudziń!oki. Siedzibą firmy jest Szczecin, . Al.
Do .Zarl~du powola(ly Józef MiehaUk.· Spółkt reprezentują obaj
KC--4128
ilriłde)' łłcZnle,
.
KC':':S281
Pomorska Nr 13, Przedmiotem przedsitbiorstwa je6t prowadze -
.:0•.~~i:~I~~.;f\r:~~i :Fł$r,:s;,·~)i~;~I~~~7:ia.~;r,'~ : ~ ~;b~IX ,."SP~ł~ę: ~~prezentują
I': :.,. .
I
>
l
r.
ul.
, ..
.'
.
'
obi~ : ~P~I~ic~,k}; ?ącz~i:e
.
,
••
•
•
K?,~41:24 ,
Nr 85 '
nie agencji morskiej w ramach d1:ialania pnedsl~b~rstwa mak·
lerskiego. Właścicielem pnedsi~bjorstwa 'jest Edmund Szu<hiń;
ski. Przedsiębionslwo jest firmą kupca jednoosobowego. Upraw·
~ionym do reprezentowania i podpisywania za firmę jest Ęd·
ward Szudziński samodzielnie obok wypisanego lub wyciśnię·
tego bn:mienla firmy.
KB-7208
. Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 23.10.1946 r. Nr 151,
Dział A. ifrmę .. Kawiarnia Lwowska, S, Szpak i Ska wSzeze·
cinie".SiedziJ:-ą spólki jest Szczecin, ut K15i~cia Przemysława
Nr , 68. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie ka,
wiarni z wyszynkiem wódek, piwa i napojów wyskokowych.
Spólnikamis~. a) Szpak Stefania, b) Kory\<)wa Eugenia. Spół·
ka jest 5półką jawną. Uprawniona do reprezentowania spółki
je~t Szpak Stefania, która reprezentuje spółkę i podpi5uje fir·
m~ spółki , w ten sposób, że pod brzmieniem firmy ' wypisanym,
wydrukowanym: lub piecz~cią wyciśni~tym, podpisze sił wyłącznie.
KB-7209
Do Re~stru Handlowego wpisano dnia 3O.10.l!Wi r. Dział B
Nr 51, ,Jerzy Tarnow.ski, Dom Handlowo - Przemysłowy 5półka
z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą sp6łki jest Szczeciri,
. ul. At. Pomorska 7. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest, kupno
i sprzedaż wszelkiego rodzaju wyrobów przemysłowo • han·
dlowych, za wyjątkiem wyrobów spożywczych oru tychże
środków. K8Jpitał zakladowy wynaći 50.000 zł. Uprawnionymi
do reprezentowania I podpisywania · firmy 5' obaj sp6lnicy
z osobna, Spólnikami są Jerzy Tarnowski i Stela,n Wierzba.
Sp6łka z ograniczoną odpowiedzialnością,
zawarta na , mocy
umowy notarialnej z dnia 14.10.46 'r. przed notariuszem A. Sobolem nr rep. 69. Pismem ogłoszeń jest Monitor Polski. Czas
trwania spółki jest nie()graniczony.
K6-72 10
, Do Rej~tru Handlowego wpi~no dnia 31.10.1946 r.Dział A,
Nr 156. Firm~ .. Sklep Spożywczy i Kolonialny P. Blitharska
j Ska". Siedzibą spółki jest Szczecin, ul. Neringa 45. Przedmiotem działalności spółki jest zakup i sprzedaż towarów spo·
żyw::zo • kolonialnych. Spólnikami są: a) Blichar~ka Pelagia,
b) Gościmiński Józef. Uprawniony do reprezentowania spółki
Jest Józef Gościmiński, k~ry reprezentuje 5pó/kę i podpisuje
firmę spółki w ten sposób, że pod !ltzmieniemfirmy wypisanym
reclllfe lub na maszynie wydrukowanym, albo piecz~cią wyciś~l~tym podpisze si~ wyłącznie.
KB-7207
Do Rejestru Handlowego
,
"MONIlOR POLSKI" - Dnia 10 czerwca 1947 r.
-.
Działu
A
Sądu
Okr~gowego
W' Szczecinie dnia 9.12J946 r. pod Nr. 169 wpisano fitm~: .. Owo·
carnla Rudolf Keller i Teofil Sadówski" w Szczecinie, przy uli·
cy Bohater6w ' Warszawy Nr 112. Zalrup i 5prz~ai Owoców.
Spólnikoaml !II: Rudolf Ke1;er i Teofil Sado~ki. Sp6ł.ka jaiWna.
Spółk~ req>rerentuje Teoftl Sad~ki.
.',
'KB-1oooo
w ten sposób,
wydrukowanym,
łącznie.
że
pod brzmieniem firmy wypisanym'
łub piecz~ią wyciśni~tym
podpisze
r~cznie,
&ię
wyKB-6950
. Do Reje~tru Handlowego wpisano dnia 25.10.1946 r. Dział A;
N~ 153 firmę: "Sklep spożywci y i Delikatesy, R. Witkowska
i Ska. Siedzibą spółki jest miasto Szczecin, ul." Zółkiewskiego 18.
Przedmiotem działalności spółki jest zakup i sprzedai wszelkiego rodz~ju artykuiów spożywczych i delikates6w. Spólnikami są: a) Jaroszewicz Edmund, b) Witkowska Regina. Spół·
ka jest spółką jawną. Uprawnion~ do reprezentowania spólki
jest Regina WilkO\vska, która reprezentuje spółkę i podpisuje
firmę spólki w ten sposób, że pOd ,brzmieniem firmy wypisanym r~cznle lub na maszynie wydrukowanym 81bo pie<:zęCi~
wycisniętym podpisze się wyłącznie.
KB-6949
Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 3O . 7. ł946 r. Dział A,
Nr 71 firm~ : .. Sklep Spożywczy i Delikates6w, r. Szymański
i . T. Kleinschmidt". Siedzib~ spólki jest miasto Szczecin, ul.
J~gielły L. ł2. Przedmiotem dzialalnoś~1 jest: handel towarów
spożywczych i delikatesów. ' Spólnikami są: Ignacy Szymański
i Teofil Kleinschmidt. Uprawnionym do reprezentowania sp6łki
jest Teofil Kleinschmidt~ który reprezentuje !półkę i podpisuje
firmę spółki w ten sposób, że pod brzmieniem firmy wypisa·
nym ręcznie, · lub na maszyrue wydrukowanym, albo pieczęcią
wyciśniętym podpisze si~ wyłącznie. Sp6łka ~st sp6łką jawną.
KB-3310
DQ Rejestr,u Handlowego wpisano dni.! 17.6.1946 r. Dział A,
Nr 29 firm~: "Sklep Spożywczy i DelIkat~6w", ~. Lakiński
i H. Garduiskispółka . Siedzibą sp6łki jeet: Szczecin, Aleja
Wojska Polskiego L. 32. Przedmiotem działalnoScl sp6łki jest:
prowadzenie sklepu spożywczego i delikates6w w Szcze<:inie.
Sp6lnikami są: Zbigniew Lak.iński I Henryk Gardu15ki. Prawo
reprezentowania spółki przysługuje każdemu sp6lnikowi. Do
reprezentowania spółki na zewnątrz upoważniają spólnIcy Hen.
ryka GarduIskiego, który występować b~dzie imieniem spółki,
·a w szcz'ególności upoważnia . się go do podpisywania wszel.
kich pism spółki, zaciągania zobowiązań, zawierania· wszelkich
umów w związku z prowadzeniem spraw spółki potrzebnych,
tenże zawiadowca podpisywać będzie spółkę w ten sposób, że
pod wypisanym, wydrukowanym lub piecz~cią wyciśni~tym
brzmieniem finniy umieszczać będzie swój podpis. Zawiądowca
upoważniony jest również do . ustanowienia w każdej
chwili
swojego zast~pcy z grona spólników, kt6ry na czas zastępstwa
,przyjmuje wszelkie prawa i obowiązki zawiadowcy. Sp6łka jest
. sp6łką jawną·
KB-3309
Do Reje6'tru Hand\owego Dzi.aru A S,du Okrtgow-.io
w Sz.cze<:inie,· Firmy: Wytw6rn;·a Wód GIIlzowyeh i Rouewnia
Piwa ..Krynica". Dnia 24.1.1947 r. pod Nr 18 wpisano ·nastłpu.
jący wpis: Nazwa firmy obecnie brzmi: ..WytwórnłaW6d Gazo~ych i ROzre~riia · Piw...KrYnica", Michał · Szydłowskl
Szczecinie. Jan Czyż wystąpi! ze spółki. .
. . 'KC':':':':1936
w
. 00 Re jes!'I' u Handlowego Dział,u A Sądu Okręgowego
w Szcu<cmie, Hrmy: .. Budow,not'Wo" ,Przeds. łnz,·Budowl., inż.
J. Owieśniak, dnia 2,5.2.1947 r. pod Nr 48 wpisal1Or-astępujllCY,
wlPis: Nazwa fi'l'my obecni.e brznl!: .. Btid6wrtictwo", P.rzMsi~~
biorstwo Inżynieryjno - BudQwlane i Mechaniczne Zakłady. , StO"
la'rskie, Lnż'. arch. Józef OwiHfliak. Spólnik ' Marian B~rg~r. wy ..
s'tilpil ze spółki.
KC-4112
Do Re~tru Handł-owego Dzial1J A Sądu Okręgo:wego
iW Szczeó!11e, fl·rmy: .. Piekarnia" W. ' KoIodZliej l S·ka . . Dnia
21.2.1947 r. pod 107 wpisano n8&t~ptij,cy wpis: Do ep61ki przy"
st~pił Jan Tórz, kt6ry reprezentuje spółkę samoi!tnie. KC"'::;"4113
Do Rejestru Handlowego wpisano dn. 7,8.1946 r. Dual A.
Nr. 74 firm~: .. Dąbrowianka, W. Ptak I J. Piotrowski i S·k.
w Szczecinie, Szciecin, ut Parkowa Nr. 8. . Wypiek chleho, bulek i innych wyrobów piekarskieh, i sprżedaż takowy;;h. Spól.
nikami s,: Wincenty Ptak i Jan Piotrowski. Uprawnionym dQ
reprezentowania spółki jest k~żdy ze sp61nik6w " osobna. a pod..
pisywa~ f!rin§ Ipółk~ mOi' w ten aposób, że pod brzmieniem'
firmy wypłsany,m r~cznie alb'o piecz,ci, wyciśniętym pGldpiue:
6i~ kt6rykolw~k ze sp6lnik6w.
' Kb3565
Do ,rejest'l"u Handlowe.go w~,no · dnia 2 k'Wletnia 1946 r.
Nr 13, fIrmę: ..!,ol,trans", Polskie .Towarzy5two r 'rall6.
portów MOT6kich, Spółka z or:gll,nieron, odpowiedzialnością. Si~
dziba: Mia5!(I Szczecin, ul. Wi~ka Nr 5 .- Przed'mlot pfZbfsi~.:
bior,slwa: Ż~ładunek i wyładunek towarów wporta~h m9rskidł
i śródlądowych; .roboty Htyetne na statkach i ·yią:laia~ynach
portowych, składanie towar6w w magazynach 'własnych · fub
dzie:-źawionych, ekspedycja towarow 'lądem, . morzem, wodamI
śródlądowymi i ,powiekzem 7.8 pomOcą wlasnyc'h, .lub naj~tycli
środk6w transP<'rtowych, a. W szczeg6lności za pomocąwagon6'W.
kolejowych, wagon6w zbiorowych, statkÓw, barek I samolot6w~
zawodowe wykonanie odpraw celnych, pośrednictwo
ubet ..
pieczeniu towarów, jak I wszelkie Inne czYnl,1oścj,. w'chódz'ące
obecnie i w przyszło~ci w 'zakres ekspedycjj'krajow~J. ~I~'
dzynarodowej i morskiej. Kapitał zakładowy wynósl ' '80:000
złotych i. podzięlóny jest
na 100 udział6w po 800 zło.
tych każdy. Kapitał z.akladowyzostaje objęt~ w (riastf~
pujący spos6b:
Michał P!laskł obejmuje 20. udzia{6w na
Aleksander'
Scherw~ntke . obej.
· kwot~ 16,000 złotych,
muje 20 ' udział6wna kwotę 16:000 złotych • . Jan . Penkala
· obejmuje 30 udziałów na 'kwotę 24.000 złótych, \VładyslaVi Jab!dnowskl obejmuje 10 udziałów na kwotę S.OOO złotych, AlfOM'
Kosteńskl obe}muje 20 udz~ł6w n6 kwotę 16.000 z,łotyc.h. W ten
spo.sób c~ly ,kapI,tał układowy Spółki zasłał objęty. Spólnky kwi •
tują 5ię wta~mnie z powytej . w~mienionydi ,kwot, wplaconycti
doKa$y ·Spółki. ,SPÓ:nj.kmożfn;i~ć , Wię~zą' · )!dśĆ tid~.a16vi. '~ z6101
cie;' wi.gl~q:e~l.aiv:,1id~łóv()( "caJ~ki ' .'irD, ~ , e"?~f"' prk"
Dz,iał B.
w
Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 27.7.1945 r, Dzłał A,
Nr 59 · firmę : Zbiornica Odpadków Osadników Wojskówych,
K. Niewmierzycki i S·ka w Szczecinie. Siedzibą sp6łki. jest mia.
sto Szczecin. Przedmiotem przedsiębiorlStwa jest: skup, zbiór.
.ka. odpadk6w jako . to: szmat,. makulatury, szkła, gumy, kości
Do Rejestru Handlowego 'Wpisano . dnia a.10.1946 r., Dz1ał
'. itp'.. ~SpÓlnikami · są: , Kazjmierz .Niewmierzycki, . Józef. . Pprzy.cJd,
A, Nr 133 flri1)~: · .. Sklep Spożywczy; i Delikatesy, W. :Witkowskl
· 'Roman'· Niewrrlierzy·ckf. -każd'yże spólników ma prawodQre·
i W. Garbarczyk. Sredzlblf 's~61ki jest ·-$zezecln; ,uli Bohaterów ;
Warszawy 101.Prze<l·miotem przedsiębIorstwa, 'spólki Jest zakup : prezentowallia. ,spółki na zewnątrz, oraz do podpisywania jej . ,j~nę~~~e,,~1i)ik~:. ~r6'o/t1p , :mi~z~ ~s~jn!:H~j, ~ ja~·'l -?~,o.
, iinieniem podstemplenl firmy. -.
KB..:..ą307
i !przedai towar6w spożywczo • kolonl;łlnych i .. delikatesów . .
bom spoza &opółki wymaga zgody pLsemneJ w~zysfk!.ch pozoslaol
Spólnikami sł a) Witkowski Witold, b) Garbarczyk Władysław.
łych epólnlków:' Zarząd Sp6łkisklada Sl~: Aleksander Schwer4
Do Rejestru Handlowego Dzj,aj,u Ą Sądu Okr~golVeg()
Sp6łka jest spółką ja,wną.
Uprawniony do reprezentowania
went.ke,
Joan Penkalli i Alfons K9steński. W razie istn'ienia Zaw SzczeeiI}ie fkmy: Sk:ep Spożywczy J. Ofierzyński i Ska,
sp6łki jest Władysław Garbarczyk, ' który reprezentuje spółk~
nądu
wieloosobo.
wego, do ~stępowania Sp6ikl wymagane jesf
Dnia, 15.L1947 r. pod Nr l5&wpisario nastopujący wpis. SpólnIk
i podpisuje firmę spółki w tenspos6b, że pod brzmieniem fir·
w15p6łdziałarue dw6eJ1 ezłonków ~nądu, albo jednego członke
J6zef Ofierzyń6ki wystąp]ł ze Spółki. Firma została wykreślo.
my wypi.$anym r~cznie . lub na maszynIe wydrukowanym albo
Zafządu łącznie . z prokurentem. Fi,rma ' podpisywana będue ' w
na z Rej~tru Handlowego wobec ,prówadten-ia pru<lsi~bi<Jrstwa
plecz:~cił wyciśni~tym podpi~ze sl~ wyłącznie.
KB-6306
5iposób
naStępujący: pod pieczątką firmy, wydśnl~tą w spo6Óh'
w mniej~zym 'i'oLmiarze.
KC-l350
mechaniczny, I·UJb 'WYlpisaną od,r~m~, o brZlmieniu: .. Po!,trans"~
Do Rejestru Handlowego wpisano dti.la 14.10.1946 r., Dział .
Polskie Towany~two TiaMport6w MOII's-ki('h - Spół~a ~ O/lra~
Do Rejestru Handlowego Dzialu A Sądu Okręgowego
A, Nr 136 Hrmę : ..Handel mąki i paszy. K. Kiela i Ska". Siedzi·
n!czoną od. powledzi.arnokią,na!t~!)ują podpisy dw&'h ction'k6w:
'VI Sz.c~, nie fi:rmy: Sk!epkOl1lfe~yj.no.gal.an; teTyjny, F. Wdo.rbą 5p6łki jest miss to Szczecin, ul. ' Zółki'ewskiego Nr 19. Przedk<1 j A~ Kolekowskl. Dnia9,!.1947r. pod Nr 126 w;pi.s.ano na· · Zarządu I~eznde, lub jedneiO -członka Zanądu :z;prOk'urent~
miotem duałalności spółki jest prowadzenie 6klepu hurtow~go
w·raizie śm4erći, ubez:W'!a6nowolnienle., lub 'IIpadłoki ~neg(, ze
sl~pujllcy wpis: Nazw<1 firmy obecnie brzmi: ..Sklep Konfekcyj·
$opół, ników,Spółb .t,r'wa nadal. WraZIle u,p..1dlośei jedMgO ze
kupna i sprzedaży m4ki, krup i pa$ty. Sp61nikami Sł: a) Ki~la
no . ' Gal~nteryjny, A. Kołakowski", właściciel' Antoni Kćłakow·
• 6p6mj;\~6w,' poUi$f.1łym6p6!nikóm przy.sług'uje
spłi~ehi&
Kuimłerz:. b) Dtbowska Maria. Spółka · jest spółką
jawnł.
ski. Spólnik Franciszek Wciorka wyst,pi! ze ~półki. Spółka zoo
udijalów upadłt:gosflÓlnl'kaM ' r~k Syndy.ka Masy ' lJpa'dlo~ w.
Uprawnionym do reprezentowania sp6łki ~st każdy ze sp6lnistała rozwiązana.
KC-1349
terminie ~ mJ~si~cy od~kończenla roku g~f'<ldarc~go, po 6000.
ków odd%le1nie i każdy ze spólnik6w oddzielnie moi~ u $p61k~
Wldz.eniu bi,!ansu ()f!l~ ,rachu'nku ~tret i ~yeków we<lIlTJ.g 'bi~ansu~
podpleywa~ obok brzmienia firmy.
K8-6307
Do Re~6!>ru Handlowego Dzioału A Sądu Okr~gow~gv W tymos·tatńlm wy.p adkuZgromadiente Spólnik6w posŁa,noM
w Sz.czednie, dllia 24.2.1947 r. pod NT 2I3S, wpisano fi.r.m~: .. Bł,.
Cz.y~pjfl3ł Spółki zostanie :.mniej~rony, ezy też udziały s·pIaco.
Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 14,10.46 .r. Dział A. dziński He nr-yk", Apte.ka pod Złotą Gwiazd, w Starogardue.
nego spólrj;jka pOkry jąpozoStęli 5P6!rilcy~ · SPólnIkóW obowi~z:u,!!
Nr 135 firm~: "Warzywa i Owoce", J. Potasiński j Sp6łka w Starogard, Stabna 25. Prowadunle .. Au>tekii" Henryk 8łądziń·
zaka:z;kohkuren~yjny. Sp6ł'k~ o1bowj~%uj~ J)raVJi.dłowe prowadze.
Szczecinie. Siedzibą spółki jest miasto Szczecin, ul. Kardynała ski.
KC-4119 nie ksi~~ośd handlowej. Rokl~m obrotow·ym ~,kl' jei5t roli
Hozjusza L. 6. Przedmiotem dtlałalności jest handel warzywami
>ka~enda.rzowy, .prty czym 91e~iy rok , obrotowy kończy
I owOcami. Spólnikami są: a)Potasiński Ignacy, b) Marcyslak
Do Rejest'l'u Handlowego Działu A S,du Okr~gowego
z dniem 31.12,1946 '1'. W zyskach; .5tr~t~h s'p6!ndcY.lJ(:zestnicz,
Janina. Sp6łka J~t !;p6łką jawną. Uprawniona do reprezento·
w Sz.c ze cLni e, dnIa 30.12.1947 if. ,pod Nr 185, wpi&ano fi.rme:
w s.tOistil'lku d.o :pciISiada'nyeh u4ział6w. N<1poczet zysków sp6lwania spółki jes't Ja'nina Marcysiak, kt6ra reprezentuje sp6łk~
..Skl~p Spoiywc~o-Kó:()nlalny, Z. Sielska i S-ki", Sz.cuelO, ul.
nicy będą mogli poblerać z Kasy uliczki w terminach I wy~
i podpłsuje firm~ · sp6łkl w ten spos6b, że pod brunie niem fir·
Pionierów 6. Zakup i sprzedaż towa'l'ów spożywczo·kokmiel.
kości u6,takl1'lych
'IIdiwałą Zart~du, Uchwały &p61nłMw za pa "
my wypisanym r~cznie lub na ma6zynie wydrukowanym albo
nych. Sp6lnikami są: Zofia Sielska i Walei"ia Koc. Sp6łka ~wna.
dal~n.a
Zg,
r
omadzeniu
spOIników, które winny si~odbywa~ "
pieez~cill wyciśniętym podpisze się wył4cznie.
KB-630S
Spółk~ re,prezent'uje $pólrilczka Waleri. Koc .sa-mod~l&!nit.
sledZJn,ie spólki, 100 wl1'jejsc:u, ,~ które WSLySCy spólnicy wy.
KC-3506 ni1l pisemną zgod~. Na ka~y' udual I!my,pad,a jeden głos. Nad.
Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 14.10,1946 r. Dział A,
zwyCzajne Ziromadzetria s-pÓlni.k6v z.wO!y.wanebedą w ' wY'Dld.
Nr 1M flrm~: ' ,,sklep Spożywczy - Delikatesy, J. ~ilc7:uk i Ska.
00 Rejestru Handlowego Działu A S~du Okręgo~go
kach przewidtianychpru.z K~ek. aand'!~wy. W &pl'llw,ach 5po.
Siedz:ibą sp6łkl jest miasto Szczecin, ul. Kołłątaja L. 31. Przed·
w SzczednJe, dnia 21.2.1947 r. pod Nr 2Z5 WPi.S/lllO fLrmę:
miotem działalności spółki jest zakup i sprzedaż towar6w spo- · .. Sz~%ecińskaHurtdW'nia Warzyw L. Stacnowiak i Ct; "Kaczma- · rów, ,inoiącyćh ' wyni'knąć pomi~d.zy sp6mikami i jakrówo!et
sj)Ory pomJ'ędzy ,półką i spólnikami na tle wykonanLa ' J,lmowy,
żywczo • kolonialnych. Spólnikami 5ą : a) Silczuk Jan Włady­
rek", Szczecin, Aleje Woj~ka POAkiego 34-36. Skup i 6prUJcldŻ
5.pólnkypoddają SI' pOd roz;pa,tr~nie S~du Polu,bownego, .skła·
sław, b) Jankowska Helena. Spółka jest spółką jawną. Upraw·
ziemioplodów. Leon Staohowiak i Czesław Kaczmarek. Spółka
daJ~cego si~ z <I'W&h o11bihrow mianówanyeh przeL st.rony I suniona do reprezentowania sp6łki jest Halina Jankowska, ktora · jawna, Spółkę reprezentują obaj 6PÓ!n:ICY łą~znie.
KC-3507
,perarbit.ra, wybrane,go przezea"bHr6w, wY'bcru dokona Oyr~ktor
podpisuje fjTm~ spólki w ten s.pos6b, że pod br~mieniem firmy
Iliby P-rzemysłowo·Hand':owej w SzczecinIe. Wyrok S~du Poluwypl'sanym rtcznie lub na maszynie wyqr-ukowanym albo pi~­
Do Reje~h'u Handlowego DiiaN A S,du Okr~gowego
bownego winien upaść w ok,resie 6 tygodni od dnia u~kOMty·
c z~e!ą wyciśni~tym podpisze się wyłącznie.
KB-63Ó9 'VI Sz.czecinie, dnia 18.2.1947 r. pod Nr 229, w.pl6ano fialmo: .. Ku.
tuowan,ia 6ię Sądu PO!ll'bowri~go. Siedzihą Sądu POlulbownero
te~ki EdwMd i S·ka, Rzeźnictwo", m. Sz.cz~in, l!Iolesklw3
win,na · być ,i~tjl!)a Spółki, ehybi, u ,trony spór wiodące ,w)'rażą
00 Rejestru Handlowego wpisano dnia 23.!O. I~5 r. Dział A,
Krzywoustego 67. Wyró.b, "-sprzedaż mi~ i wedlin. Edward Ku·
~iod~ na U6'Ła~I)Ji~ · innej' sied.z.iby.
..
.
Nr 150 firmę: ..Sklep Spożywczo - Mleczarski, E. Wołkowiez
telsk!i Bogdan Fi,g1l'l"$ki. Spółka jawne. Sp6lk~ reprez.e.ntuje
· W~ w6lty5tkiCih innf!:h sPfat'łłach ni~reiU'k>wa,nycch umow:t,
i Ska. Siedzlb~ spółki jest Szczecin, uL NarutowiCza Nr I. •. spólnik Edwa,rd Kutel$ki 601mo~tn!e.
KC-~11
obowi,zują pr~p!ey w ramach
Kodek6u lU ndlow ego. Firma
Przed,miotem dzialalności sp6łki jest zakup i sprzeda·i wytwo:
' "Poltrans", Polakie Towa.rty.stw~ Transportów, Morskicłi r6w spÓżywcz:o - mleczarskich. Spólnikami są: a) Wolko~icz
Do Rejestru Handlowe.go Dzi.111J A Sądu Okr'~golVego
Spółka z ogran~zoną odpowiedZialnością. Czas l",ani,a nieo.&'.r a.
F.dward, b) Sadow~ki Stanisław. Spółk.a jest spółk4 jawną,
w Sz.c%~inie, Firmy : ..CoMcordi.a", Franciszek Sz.czukoW$ki
nlcrony. Akt.. .spólki zewarty . dn·La 14 marCa 19~ r. przez 00·
Uprawnionym cjo reprezenlowania sp6łkTi ~st StanislawSa·
i S-kI! w Szcz~ci.n 'e , dnia 10.3.1947 r. pod Nr 58 w.pisano na·
t-ariu.sza S t anisława Konders].;;eiO w· Gdańsku, Repertoriulil NT
doW!ki, kt6ry reprezentuje spółkt i podpi6uje firmt . spÓłki
. . '. .
. ~A~3UIł
st~puj~cy wP.!t: S1'6łka. została ro~wiąUI14.
KC-4S90 :. 358 u rok 19~
;prawd :
se
8
"MONITOR POLSKI" -
Dnia 10 'czerwca 1947 r:
Nt 85
••~--------------~~----..------------------~----~--------,~------------------------------~--____..______________________~... '----'n..______
Do Rejl5!ru Handlowego wpisano dnia t 1.9.1946 r. Dział A.
nr. 1U4 firmę "Brzoskwinia", Wytw.órnia Wód Gazowo • Mine.
ralnych ' i Roz!ewnia Piw, Wł. Tomczak i L. Popławski w Szczecinie. Siedzibą przedsiębiorstwa jest Szczecin, ui. Wielkopo.!ska
nr 13. Przedmiot'em działalnoś :i spółki ' jest prowadzenie fabry.
ki wód gazowo . ' mineralnych oraz hurtowni i rozlewni ' piwa.
Spólnikami są: a) Tomczak Władyslaw, b) PQpławski Ludomir.
Spólka jest spółką jawną. Uprawnionym do reprezentowania
spółki jest spólnik Ludomir Józef Popławski, który podpisywać
firmę spójki będzie pod wypisanym, ' wydrukowanym lub pieczę ·
cią wyciśniętym brztrueniem spółki !irmy.
KB-5205
. Do Reje&tru Handlowego Dzi.ału A · Sądu Okręgo\l,-ego
... SZCIIeCwe, dnia 18.2.1947 r . . po<! Nr 228 . ' ' 1>: s" no f i rmę:
.,·l(lS.ięg<1rrtia Wydawnicza "Ublrarium", Mar ta CybiIiska, ' Szcz e·
cin, ul. 1($. Józefa PonialowlSkiego : 1·3. ZakU:j> . i ISprzedai ksi ą ·
!bek, meteńałówpiśmi€nnycn i biUJr<>wyoh.
KC-35 !O
Do R~je6!ru ' Handlowego Dzialu A Sądu Okręgowego
Szczecinie, dnia 15.2.1947 . r. pod Nr 227, w.pióano firn~ :
.. PIekarnie J. Podsiadly i 'E. Ma.iciniak", m. Szczecin, Parko·
9I~ 61. lP.rowedunie pi"karni. JanPodsiadly i Edmund M,,~ci ·
mak. Spółka jawna. Spół k ę reprezenluje spólnik Edmund Ma.r·
c:iniak samoistnie.
KC-3509
91
Dnia' 24 . k\vietnia 1947 'wpisano . do . rejestru ' handlowego
11 'RHA V ' 622 firmę Apteka Obwooowa. z Niesiolowskich Zoo
fia Zawadzka w Tamowie. plac .;(azimierza Nr. 3.
M-334 l
.
.
Dni", 24 kwielnia 1947 wpisano do rejestru handlowego
II RHA V 623 firmę Apteka Mgr. Marii KuhnolVeJ w Cięiko·
~I'icach, Rynek Nr 38. '
M-3342
19~7 wpisano do
rejeslru handtowego
Mgr . .Jakub Taubeles, Apteka poó Koroną
'IV. TarnowIe, ul. Krako w~ ka Nr 15. Wlaścicielem firmy jest Mgr.
J~k'Ulb Tau'beles.
Pełnomoc na kiesm wł.aśdckła firmy jesl Mgr_
Rozalia Taubeles, która prQwadzi firmę w jego imieniu.
M-3343
. . D.nia24 kwidnia
11 RHA V 624
Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 27.9.1946 r. .Dział A.
Nr. 112 firmę Piekarnia i Cukiernia, J. Jurkiewicz i S·ka. Sic·
d z ibą spólki jest Szczecin, Zółwino, uL S.:hohvinerstrasse nr. 90.
Przedmiolem przed s i ę bio rslwa jest wypiek i sprzedaż chleba, bu
ł e k i wyrobów cukierniczych. Spólnikami są a) Krophvni.cid
Zygmunt, b) Jur.kiewicz Jan. Uprawnieni do reprezentowania
spólk.i są obaj spólnicy, którzy reprezentują spółkę i podpisują
f i rmę spólki w ten sposób, że pod brzmieniem firmy wypisanym
rę c zn i e lub na maszynie wydrukowanym albo pieczęcią wyciśnię·
tym podp:szą się wylącznie.
KB-5743
Do Rejestru Handlowego wpisano dn ia 4.11.1946, Dz!ał A.
Nr. 157, firmę "Porlobłok " , Przed$iębiorslwo Btidowi<lne, W<?j·
eiech Woźnia~ki. Siedzibą . prz~dsi ę bior s lwa jest Szczecin, ul.
'Poczlowa 27. Prowadzenie wszelkiego rodzaju robót budow:a·
Dych. Woj:iech Woźnicki.
. KB-7802
Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 7.11.\ 946, Dział A.
Nr 159,. firmę "Sklep Spożywczy i Delikatesy, A. Pisarska
ł S·ka". Siedzibą spólki . jest miasto. Szczecin. Przedmiotem
działalności spółki jest zakup i sprzedaż towarów spożywczo­
deJikat('~owych .
Spólnikami są Gońc z ar Franciszek, . Pisarska
Helena. Spółka jest spółką jawną. Uprawnioną do reprezento·
....ani~ spółki jest Helena Pisarska , ' która repreze'nluje spółkę
I podpisuje firmę spółki w ten sposób, ze pod ' brzmieniem firmy
wy·pisanym ręcznie lub na maszynie wydrukowanym albo ·pie·
e.z~cią wydśniętym podpislc się wyłącznie.
KB-7801
f i rm ę
, Dni;: 24 kwietnia 1947 wpiS<! llo do re jestru handlowego
l! , RHA V G25 firm ę Mgr. Józe f Pazdirek , Apteka w Wojni·
.
.
M--3344
ClU, ,Rynek.
' Dnia 21 kwietnia 1947 wpb ano do rejeslru handlowego
H RHA V 626 iir.J1lę "·igr. Marian Kosman, Apteka pod Gwiaz·
dą w Radlowie Nr 215. Właścicielem firmy jest Mgr. Marian
Kos lllan . Kuraiorem nieznanego z miejsca pobytu właściciela
Do Rejeslru' Handlowego wpisano dnia 26.9.1946 r. Dz iał A. I fir my jest Maria Kosman, która uprawniona jest do prowadze·
~r. II i iirme: ·Kawiar.nia Bar "Kakadu", K. Karczewski l s·b.
niafiimy w jegG imi eniu.
M-3345
Siedzibą spólki jes t Gryfin. uJ. Szczechiska nr. 2. Przedr.liotem
dz.iala l noś ci spółkI jest prowad zenie zakładu gastronom;,'znego
Dnia 6 maja 1947 wpisano do rejeoStru handlowego Ił ~HA
w rod zaju kaw'iarni i baru, wydawanie obiadów i kolacji . )fra z
V 627 firmę L. Rusino wśki i S·ka, z siedzibą \V Tarnowie, ul.
z wyszynkiem wódek i Innych napojów alkoholowych. Spółko
Krakowska Nr 33. Przedmiolem przedsięhiorstwa spólki jest
jest' spółką jawną, Spólnikami są a) Karczewski Krzemy~ł Ja·
Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 11.11.1946, Dział A.
lIandeI i ubójbydla. tr zody chlewnej, przetworów mięsny.:h oraz
nusz, b) Kukiełczyńsk.i Józef. Uprawniony do reprezentowania
Nr. 163 "Komunalna Kasa Oszczędnoś~i powiatu Chojnice Od·
:; kup jaj. Odd 'iial spółki '. mi eś 'j się w C1lOrzowie l, Rzeżnia
~ pólki jest Józef Kukiełczyński. który reprezentuje spółk ę i pod.
rzańskie.
Siedzibą Kasy jest miasto Dębno. ZadanicTT) Kasy
Miejska. Spólnikami s~ Leon Rusinowski, Emil Pasierb, Fran·
pisuje firmę spólki w len sposób. ie pod brzmieniem firmy, .wy·
jest rozwijanie w najszerszych warstwach ludności zmyslu
ciszek Woliń sk i , Czesia w Woliliski, Stefan Ganearski, Ludwik
pisanym ręcznie lub na maszynie. wydrukowanym albo '~ i ecz ęc l:!
oszczędnościowego, ułatwianie gromadzenia oszczędności. gospo·
GancarskI. ' Piotr Trybulec, Stanisław KOp<'cki, Tadeusz Jajkie·
w yciśnię t ym podpisze się wyłącznie.
KB-5505
(larowania nimi w sposób zapewniający calkowite bezpieczeństwo
wicz i Siqilis law Kalita . . ,Spólka jawna. . Do reprezentowania
lIożonego kapiUiłu i slu.szne odsetki, oraz popieranie prl..'<Iukcji
silÓ~ki upraw rileni są Leon Rusinowski i. Emil Pa5'lel'b, k·tór.zy
SĄD OKR~GOWY W TA~OWIE .
przez: udzielenie kredytu najszerszym warstwom spolccznym.
repre zentują spólkę każdy samodzielnie, a podpisywać będą fir·
'Dyrekcję Komunalnej Kasy Oszczędności pow. Chojnice Odrzań·
Olę spólki w len sposób . .ie pod ,jej brzmieniem wy!;iśniętym
D,lia 7 g j'udni<l 1946 wykreślo;lo z rejestru handlowef{o II
'kie stanowi jako tymczasowy dyrektor za.rządzający Zbcrowpieczęcią podpisze się którykolwiek z nich.
M-3346
RHA V 592 firmę Slolamia Me c llan ic znaMichała Ch.-apusty
~ki Józef.
Uprawniofiym do zast~powania i reprezellt.)wal1h
Vi Wojniczuz pcwodu ulracenia charakeru przedsiębiorswa pro· "
K.KO. oraz podpisywania za K.K.O. obok wyciśniętego I,ub wY'j wadżonego w większym iozmi;;rze.
"Oni<l 9 maja '19!7 wp sa'110 do reje.stru handlowe.g o 11 RHAV
~1-3332
Jlisanego brzmienia firmy je5t tymcza sowy dyrektor zarząćzają·
628 fi-rmę Brac"a Ka zan.a i S·kaz 6ied zitbą .w, Mieku . ul. Kolejo.
ty. Zborowski Józef.
KB-780J
Dn:;a 2 ma ja 1947 r. Wpi6'03 n'O do .rejes t.ru handiowego 1\ 'RHA I wa ~'! l .' Przedmio te m pr zed.s i ęb ions : wa s'półki je6l skup t rzody
c ~l i ewnej i z wen ąt rzeźn ych . S'Pólr,i ł.( ami 6ą FranciSzek K,,·zend.
IV 315$ przy firmie "E:;ka ie". Spiller i Kr;:ak. wHób kufrów
Do Rejestru Handlowego . wtpis.ańo dnia 8.11.\946 r. D zi ał li.
TóiQeU5Z Kazand . Wład ys ław Wyqro i Jan Kaz<l na. Spólka jawna
i wa-Jiz w T.,rnowie. że 'Hugonowi Spi1\e rowi przy wrócono po.
Nr. 53 "Papier", Sppłka z . ogr~niczoną odpowiedzialnośd ą z sie· \.
;oiadanie 50 pro: ent ma j<ll ku s p ó ł ki i że dzi er ż awa R O"l ua ld~ I Do' re·PTez.e.ntowania s półk I ' u'pr" Wnieni s ą poj~ y ńcw i samodr.iel.
d7libą w Szczecinie. Siedzibą spółki jest S~czecin , ul. Al. Wojnie Franciszek Kazana l ' Tadeu<;z Kazana, ponadto ' zaś Wład y ·
Piechowicz:a wygasła .
M-3329
tka Polskiego 31. Pr1;edmiotem przedsiębiorstwa spółki Sil
sław. Wy4r~ j Jan Kazana, ale jedynie we współdziałanIu bądź
przedstawicielstwa i sprzedaż pr~tworów papierowych, papieru,
z, . Franciszkiem Kazaną bądź z, TadeUSZem Kazaną . Podpisy ·
Dnia ~8 kwietnia 1947 w ykreśło no z rejestru hal1dlowego
artykułów biurowych, 'szkolnych i pomocniczych oraz Qpakowali .
wać sPc;łkę b~ą spólnicy w ten spc<Sób. że pod lYrm1iel1iem jej
11 RHA V 478 firmę H, Królikie\vicz. Przemysł Drzewny
Kapitał zakładowy spółki wynosi 80.000 zł. Zarządspólki .skł~.
fil:.my wypisanym r ę cznie, wydrukowanym, wypitSanym na ' ma·
w Mielcu. dla braku warunków określonych II! rozp. z, 11.7·.1946
da si~ z jednej lub większej liczby członków, które reprezentują
szynie albo wyci5ni ę tyin slampilią podpiszą się Franciszek ~a.
Dz . U. R P. Nr 36. poz . 223.
M-3330
8p61k~ w sądzie i poza .sądem . Członkiem zarządu jest Krysty·
zana lub TadeUG,l Kazana albo Jan Kazana lub Włady sław Wy·
na KI zewińska, o ile zarząd składa , się z większej Iiczbv czJon·
dro, łąetnie z Franciszkiem ' lub Tadeuszem Każaną.
M-3347
ków do skladania ośwladczt!ń i ' podpisywania w imieniu spólki
Dnia ~ kwietnia 1947 w y kreślono z rejestru handiowego \I
uprawnieni są dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarzą ­
RHA V 502 firmę Michał Roz t o c zyński. piekarnia w D ę bky ,
SĄD OKR~GOWY W TORUNIU.
du ł,cznie z prokurentęm . Spółka z ograniczoną odpowiedziald:a bra ku warunków o kr e ślony-c h w rozp. z I \.7.1946 Dz . U.
Do
rejesli
u
hand:owego d ż iał A pod Nr 55. dnia 8 'utego
DOści" zawarta na mocy umowy notarialnej z dnia 6.11.1946 r ..
R. P. ~r 36. P'lz. 223. ·
M-3331
1947
IV-pis a ńo . f irm ę: Klemens Cyoula i S·ka : Pr z edsięb ion~two
.,rzea pełniącym obowiązkJ notariuszem dr. Janem Sławski l11
Rzeźnicko· W ęd lin i ar s kie T oruń , Rynek Staromiejski . 8. Przed ·
.... Poznaniu nr. rep. 3094. Czas · trwania s półki jest n;eograni·
Dnia 7 giudnia 1945 wykre ślono z re jestru M3ndlowego \I
nii
otem p rzed si ębiorstwa jest wyrób i sprzedaż wszelkich arty ·
KB-7804
ezony.
RHA V 599 f i rmę Ka rol ' Nowak, ł1andel towrów żelaznych
kuiów · wchodz ąc ych w zakres przedsiębiorstwa , rzeźnicko • w~·
w Tarnowie. dla braku warunków określonych w roz,porządz p. niu
dliniarskiego. Spóiniey : Klemens Cybula.Franciszek Popielski .
Do Rejestru Handiowego wpisano dnia 8.11.194G r. Dz iał A.
z 1\.7.1946. Dz. U. R. P. i'ir 36, poz. 223.
M-3333
I\\ieczysław Wiśniew s ki. Leon Gliniecki.
Jawna spółka handlo ·
Nr. 162 firmę .,Olejnl:uk - Pawelec, Kawiarnia - CukiernIa
wa
zatw.'i'r.!a
.
u
mow
ą
z
dnia
5
l'utego
1947
r. ReprezenLtal1fem
"Moja Maleńka". Siedziqą spólki jest Szczecin, ul. Jarem:ra 14.
Dnia 28 kwietnia 1947 wykrei.lono z rejestru handlowego II
spółki u ś tan0 wiLl n o Klemensa Cybu 1 ę
KC-2790
Pt2;e<inUotem przedsiębiorstwa jest .prowadzenie kawiarni , i cuRHAV 601 firmę bracia A. Da·gnan w Tarnowie, .pon iewa·ż nie
kierni. SpÓlnikami są Halina Olejniczak, Mieczy s ław Pawe.: Do : rejesti u h.mdlowego dzial A pod Nr 35. przy firmie
odpowiada ona w~runkOlln o kreślonym w rozp'orządleniu o przed.
lee. Spólka jest spółką · jawną. U.prawnioną , do reprezenlowa·
,.
Drogeria Flora". Jan B i ega Ji ~ki i S·ka, jawna spółka handlo·
i
siębio
r
stwac
h
plowadzonych
w
wi
ększym
.
rozmiarze.
M-3.334
nia spółki jest wyłączn i e HaLina O:ejniczak, która b ędzi e repre·
I wa w Toru niu, dnia 19 ma ja 194.7 wpisano: Umową z dnia I g
I
zentowala fjrm~-w ten sposób, że . pod wyciśni ętym lub wypisa·
kwietnia ' ! 947. Bro n is ława Dudzik owa odstąpiła 6wój ud zial
Dnia II lutego 1947 'w pisa no do rejestru handlowego n
nym stemplem umieści swój podps.
KB-7805
w
. społ ~e ' -:- Włady s ławie Rożk o wej. · W zakresie zwykłych
RHA V 615 spółkę jawną pod firmą Dom Handlowy "Kal palia".
cz
ynoości
. spóiki ' każdy ze spólników ma prawo samodzielnego
ArtYkuły Go~podarcze i Zierl1ioplody, Górak, Kozdrój: Kraw·
Do Rejestru Hand1owgo wpisano dnia 7.1 \.1946
D z.iał A.
M-3252
prowadzen;a spraw s półki.
cz yk ~ 5:oo'ii,bą w Tarnowie; ul. Krakowska Nr 3: Przedmiote 'll
Nr. 161 firmę "Sklep Spożywczo· Delikatesowy. G. Pendows ~ ~
przed5iębiorstwa 5półki jesl lSiprzroaż artykułów gospodarc zych
I Z. Skolimowski". Siedzibą spółki jest Szczecin, ul. ZupaIiskie·
. Do rejestru hanJk,wego d z i a ł A pod Nr 54., dnia ' 7 l~t~go
go 8. Przedmiotem działalności spółki jest kupno i sprzedaż al' , ; ziemiopłodów. Spólnikami są Wojciech Górak. Jan Kozdrój.
i947 wpisano fIrm ę: BTaoci<l Konklew5<:Y j Spółka w Toruniu ,
tyk ulów spożyw:zych i delikatesowych . Spólnikami są . al Cze·
Miec zyslaw Kr<Jwczyk . Do reprezentowania spółki są upraw·
ui. Bydgo€ka 58. Przedmiolem przedsiębior s twa jest ku·pno.
sław Pendowski, b) Zdzisław Sko:imows ki. &półka jest . spólką
nieni wszyscy spóinicy, . którzy reprezentują spółkę zbioiOw0. '
sprzedai i. prLerób mi ęsa i wyrobów mięs nych . ' Spólni.:y : Al·
jawną.
Uprawniony do reprezeniowania . spólki jest Zdzislaw
a podpisywać będą lSpółkę w ten sposób, że pod brzmieniem
f('ns' Konklewski. Zygmunt Kon klewski , Marta Rciwer . Jawna
Skolimowski, który reprezentuje spółkę i podpisuje firmę spółk i
ii-rmy W)''Pisan ym .ręcznie ;lub ma6zy.nowO albo wy<:iś ni ętym pie.
s p ółka' handlowa za warta aktem notarialnym notariusza ' Za·
w ten sposób, że pod brtmfeniem ' frmy wypisanYin ręcznie iub na
cz ęc i ą podp:l'izą (S i ę łąc zne co 'najmnej dwa j ISpólnczy. M-3335
kt ze\\;"ki ego w To'run iu, ·dnia 18 październ'ika 1946 ,nr rep.
maszynie, wydrukowanym albo pie cz ~c i ą wyci śni ~ tympodpiszą
1040;40. Zarząd Sp ó łki s tan ow ią Alfons i Zygmunt Konklewl!i~ wyłącmie .
KB-7806
Dnia 19 \';\\;ietnia 1947 wpisano do rejestru handiowego \l
scy. którzy repreze ntują Firmę samodzielnie. jedna'k do za:ią ­
RHA V617firmę Apteka pod Opatrznością, mgr. S t ar,i s ława
ga nia zobowiąza~. podpisywa·nia · weksli, ' nah ywania 'i' zbywania
Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 8.11.1946 r. Dzial A
C homlńskiego . wdowa Zofia Chomińska w Tarnowie . , ul Tar ·
nieruchomości , ud zielania prokury. przyjmowania ' i zwa lniania
NI. 160 firm~ "Sklep Spożywczy i Delikatesy, T. Pie: hock a
~vwa Nr 7.
Dzierżawcą przedsi ębiorstwa
jest mgr . Mi c hał
pracowników i sił pomocniczych do. przedsiębior s twa potrz~ha
i S·ka". Siedzibą spólki jest m. Szczecin, ul. Kardynała Hozju·
Kindlik .
M ~3336
w spóidziałania OllU członków zar z ądu. Spólniczka Marta Reiwer
sza' 4. Przedmiotem dziala:ności spółki jest, zakup i sprzedaż
urod zona ' Michalska żyje l m ęż em w rozd ziale majątkow y m
wS7.elkiego rodzaju artykulów spożyw:zo· de'ikatesowych.
Dnia' 19 kwietnia 1.947 wpisano do rejestru ha ndlo we 6 0 II
KC- 278:
Spólnikami są : a) Teodoz ja Piechocka. b) i'ia!alia Prokura!.
'mA V 618 firmę Apteka pod Opatrznością . d z i e lża w ca mgr.
Spólka jest spólką jawną . U prawnioną do reprezentowania spól ·
"\ichal Kindlik w Tarnowie. ul. Targowa Nr 7.
f.\ - 3337
Do re jestru handlowego dział A 44 wpisano dnia i I wlle·
lu je~t Teodozja Piechocka, która reprezentuje spółkę i podp; .
~ Il ia 1946 Niłyn Motorowy .,Łubianka". Anastazy Wi ś nie"\'5~ i
auje f4rmę spółki w ten sposób, że pod brzmieniem firmy . wypi·
Dnia 19 kwietnia 1947 wpb ano do rejestru ilanó :owe :.;(
; S·ka. Jawna spólka ha ndlowa. Si edz ibą przed s ięblors hva je'. I
sanym ręcznie 'ub na maszynie. wydrJkowan ym albo pieczęci ą
11 RHA V 6\.9 firmę Mgr. S t anisła w Kozicki, Ap teka N OWil
t.u bianka. pow . ToruIi . Przedmiotem przedsiębiors tw a jesl .za·
wyciśniętym podpisze się wyłąc z nie .
KB- 7807
w Tarnowie. ul. Lwowska Nr 24.
M-33:})< kup i przemiał z boża oraz sprzE'daz przelworów zbożowy dl .
:~ a~to prowadzenie przemialu zl>9ża na zlecenie osób trzeci ch.
Do Rejestru Handlowego wpisano dnia 27.9.1946 r. Dział A.
Doia 24 kwietnia 1947 wpisano do rejestru handlowe go
Spólnicy: Ana stazy W·iśniewski. Zdzisiaw Wiśniew~ki. Zenpna
Nr. 116 firmę "Modesta", M. Mielicki i K. Ozminkowski. Sie·
II RHA V 620 Hrmę Mg'r. Tadeu:sz Za'waodzińs'ki. Apteka pOO
Wiśn.iewska
Jawna spólka handlowa zawarta umową z dni;!
dzibą spółki jest Szczecin, ul. Jagie1\oliska nr. 91. Przedmiotem
Gwiazdą w Zabnie. ul. Władyslawa Jagiełły Nr 212 .
M-3:33~1
działalności spółki jest prowadzenie sk'epu galanterii i konfekcji
'1 września 1945. Do repreze ntowania spółki upoważn i ony jesl
.
oraz pra:owni towarów galanteryjnych i konfekcjona:nych. Spól·
Ą.i1 i!s l azy Wiśniew s ki
KC:-2788
DnIa 24 kwielni.; 1947 wpisano do rejestru handloweg n
nikami są Mielkki Marian. Ozminkowski Kazimierz . ·Upraw ·
li RHA ' V . 6Z1 . firm ę Apte ka pod Srebrnym Orłem , Stefe nr
Do re jestru iland!c1wego dział A poo nr 45 wpisano dn ia 1I
nieni do teprezentowania i poopisywana za s pó i kę są obaj spó:·
Kopff
w
Tarilowie.
piac
Sobi
esk
i
~'
g
o
Nr
2.
Wlaści
c
i
e:
k
ą
firn
!)·
I
'
l€s
nia ł946 : .. Bal ty k" Antoni Stawski i S·ka . Jawna ~ półk ~
nity samodx.ielnie obok wypisanego lub wyciśnięteg o bn ;nienia
jest Stefania Kopfl. Prekl:Jry udzielono Janinie Jachna ; Mc-:3340 I . tandlowa . SiedZibą przedsiębiorstwa jest Toruń. Male (jarb~ ·
firmy.
KB-5141
I
I
I
!
!
I
I
I
I
I
i
'I
r.
.
'
Nr. 85
"MONITOR POLSKI" '~ Dnia 10e~erwea.J947T.
lf3.
Do rejestru handlowego RHA pod nr 8 przy firmie · Dom
Konfekcyjny Z. Orcholski, Toruń, Wipisano dnia 23 październi­
ka 1946: Firma obe;:nie brz.!ni: Dom Konfekcyjny W. Orchol·
ski '-Toruń. Z dniem 6 czerwca 1946 przedsiębiorstwo przejął Władysław Orcholski.
Prokurę Władys'lawa Orcholskiego
wykreślono.
" KC-864
1y
pr2'Je'dnmatem prz.ed,siębtorstwe ~t prowadt«lSe ba·
m ~ wyszY'nllciem n-alpojów ali,k~ho:dWych. Antoni St,a~ki,Ma,;a
Tata. Jawna E(pÓ'ka rrand':O'Wa IU'Wa.rta umow'lzdma 5 wrz,e:.
śnia 1946. Do repr~zentowania spółki upoważniony JeM Antoni SłJawski.
' KC-2787
DorejesŁru handlowego RHB 12 wpisano dnili: 19 sietpnla
TO!llńs1<a Z'biornioea l Sorlowni.a.od'padków prze·
mysłowych J. Brzeeki I S·ka. Spółka z ograniczon'l odpowie.
dzialno'śdą 'w Toruniu.
Przedmiotem ' spółki jest prowadzenie
1946 rOiku.
skupu, zbiórki i sortowni szmat, makulatury i Innych ' odpad·
ków s'urowcowych. Kapitał zakładowy wynosi ' 20.000 złotycą
I dzieli się ' na 20 udziałów ' po 1.000 złotych. Zarząd Spółki ' jest
dwuosobOwy, Józef Brzeski 1 Mieczysław Hoffmann, którzy
tei reprezentu'j ą spólkę na zewnątrz, jedna,kże korespondencja
nie ' zawierająca żadnego zobowiązania, Jak również, wszelkie
pokwitowania wobec Kolei i Poczty ma -prawo każdy ze spólnl.
kó>wpOO/jl';'sywać pod piecząt1k'l Hrmową oddzf.elnie. . Spółka
z ograniczoną .odpowied zialności'l zawarta aktem notaria'nym
not. ZakrzewskiĘ'go w Toruniu, z dnia 9.2.1946 nr rep. 148/46
M
CMS
nii!'Ograniczony;KC-:-~786
Do rejestru handlowego dział B pod nr lO-a, przy firmie
Naukowa T. Szczęsny i S-ka, spółka z, ograniczoną
,Aipowieclzialnością w Toruniu, dnia 18 lutego 1947 wpll!llno:
Spółkę prz€-kształcono na spółkę jawną, na którą przelano eaty, mają'lek ~półk1!, wra~ ~ firmą, a·kttytw'ną i IpalSywami. Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wygasła . ' Firmę przimiee;io·
no do rejestru handlowego dział A pod nr 56.
Księgarnia
W dziale A pod nr 56, dnia 18 lutego 1941 wpisano: Księ­
garnia Naukowa T. Szczęsny i S·ka, sp6łka jawna w Toruniu.
Przedmiotem przedsiębiorstwa, jest wydawnictwo ' dzieł nauko·
wych 'I beletrys~ycznych oraz sprzedat sortymentowa tychże
dzieł orai obcy~h w}dawnictw, sprzedaż materiałówpiśmien­
nyd11 I 'biulrowy~, 'WY'paży'Czalnia Ik'€/i;rtek i c'zytelnLa ctz6IS<JIPksm.
Spólnicy: Tadeusz Szczęsny, Stanisław Skonieczny, Bolesław:
S ta.n:ilSłaWS'kl, Le'ollllilrd Torwirt. J81ninleSz.częsne j iJd'ZIi.e'lono
prokury. Jawna ~i>ółka .handlowa zawarta dnia 18.6.1946 aktem
r;,Otarialnym noi. Jarzęckiego w Toruniu, nr rep. :1071 /46: Do
reprezentowania sp6łki uprawnionym jest wyłącznie , Tadeusz
Srozęsny. F~mę pr:re.niesiono t,u ;zdziialu' "B" nr 'lOa KC-4572
Do rejeStru' handlcW"ego dział B pod nr Ul, dnia 18 lutego
1947 'WIpisan-Ó firmę: Zibignlie·W. Plla,to~i l S·ka, Zi-eini~ło~'
dy, Spótkaż ogranlCzon'l odpowiedzialnośc}ą: w Chełmiy .'przed~
9
mr
Do 'rejestru hańdiowego dział A pod nr 36wpisarro dnia 19
!!ierpnial946: Józef Cb1mu<i'zyński. KwaszalT'nia ogórków i kapusty w Chelmnie, ul. W(x].na I. Prz e dmiotemprzedsJębiorstwa
jest kisżarnia ogórków, kapusty oraz konserwowanie warzyw.
KC-2295
,
Do reJe5tru handlowego dział A pod nr 10 wpisano dnia 29
marca 1946: Arnold Rosochowicz, Przedsiębiorstwo 'rn ż'y nieryjno • Budowlane w Toruniu. Przedmiotem ' p'rzedslębiorstwa"
jest wykonywanie robót inżynieryjno-budowlanych . KC-1546
Do rejestru handlowego RHA pod nr 28 wpisano dnia 30
kwietnia 1946 roku: T. SŁremel, RZeZnlctwo - Toruń, ' Mickiewicza 114. Przedmiotem prudsiębiorstwa jest sprzeda! mię·
s~ ,z uJ'ooju j wyrobów ma5alTskich.
KB-8703
Do rejestru handlowego RHA nr 2.5 wpisano dnia 29 kwietnia 1946: AdalnGałdyński. Drogeria , 'Perfumeria i skład fotograficzny w Toruniu, ul. Szeroka 9. Przedmiotem przedsię·
biorstwa jest wykonywanie wszystkich czynności związanych
z prowadzeniem drogerii, sprzedaż aparatów artykułów fotOgraficznych oraz kosmetycznycb.
KC-ł186
Do rej€!Stru ha·rud~C1wego dział RHA pod nr 18 riVijli:sano dOla
11 kwietnia 1946 roku: Antoni Mącz 1< owsk i, Prz edsiębi crs two
rob6tl>udowlanych , ziemnych i wyrobów ceinentowy'ch w Cheł­
mnie. Przedmiotem przed si'ęhiorstwa ' jE'st wykonY\Vanie ~ a 'wierz.c'h111 dróg k O'ł<Jwych i Jf.eszy..:h. ocl'wodnienia, meliQracjd
wyrobów cementowych.
KB-4266'
Do reje5tru hand:owego RHA pod nr 49 wpisano dnia 23
listopada ł946: Apteka pod Lwem. Slefan Wieli~ ski, Li s E,>WO,
powIat , Chełmno
Przedmiotem przedsi ębi·orslw,a jest wykony·
'Wanie'W&z~7&t kilCh czynll10ści wchodzącY'c'h IV ,za:k{€JS a,pte:kar:s,twa.
KB-10076
Do , rejE'stru halldlo;ego RHA pod nr 48 . \VPiS~~o dnia 23
listop'adal946 roku; Teodor Gliński, Blacharstwo - Instalacja.
Toruń , Plac Sw KatMzyny l. Przedmiotem przedsiębior stwa
Jest wykonywanie wISzelkich prac wchodzących w zakres : 'blacharstwa i i n s t a l a c j i . K B - 1 0 0 8 1
miotem ' przedsiębiorstwa . jest han~el ziemiopłodami ' l 'przetwo·
rami, nasionami I wszelkimiartykułam,i rolniczymł.l<apital zakładowY wynosi 2(lÓ.OOO złotych, jeSt p.odzielony na 20 udzialó,,,,
po 10,000 zł, został pokryŁy w gotówce. Spólnik mćiemleć'
Do rejestru handlowego RHA nr 20 wpisano dn~' 13 kwie·
więcej 'ud~ałów.
tżłonkowie zarządu:Z~ign}ew Pila'towskl,
lniO!
1946: lantpaiczykowa Maria, Kawiarnia ~ Chełmno,
Kazimierz ' 06recki.Śpółkę r~prezeD. tuJą o.bajczłonkoWie zaWOdnI/! 28. P!1zed:miOltenn p!1zedlSię'biOl'6ltwajoaS,t 'kawiBlI'nia. cU,'
rządu łącznie, w~lęd!li~ ,iegen , czl~n~k; zf!.rz-ądu łącznie ,,1.. pro- \
kiernia 'l r~tauracja.
"
KC":" I 169
kllrentem. Spółka . z..ogranlczoną odp,ow,iedzi;llnośt:i~, .,Uwarta
d~ia 13 stycznia 1947 aktem not. Jarz~kiego w Toruniu or rep.
" Oorejeś{ru 'handl(,wegp ' R.J-IA pod nr 27' wpi~arió ,ani~~P
53/47 •
.'.
KC-3917
kwietnia 1946: Apteka Radziecka. AugusŁoW6k1 Witoid w Cheł~
mnie. Przedmiotem przedsi~biorstwa jest wykonywanie wszystDo re~eslru handlemego dział A pod nr 12 wpisano dnia 29
Idc'h c.zytl'OOŚIdi 'z.wiąza1nyC'h z prowad;zenli.em ll1JlIteki.
KC-'IUll
marca 1946: Feliks . Ligmanowski, Hurtownia · towar6w kolonialnych i .spożywczyth w Toruniu. ' Przedmiotem przedsię·
06 rejeśtru handlomgo RHA nr 9 wpisano dnia 29 marca
bior,stwa Jet!lt kupno i sprzedaż towarów kolonialnych ! spotyw1946: J6zef Durczewskl, wytw6rnia grzebieni, guzików i wy~
aych. . Na wniosek z dnia 22 lutego . 1946 przy'wr6~9no wpis
robów ' galanŁery jnych IChelmży . Przedmiotem prze<lsiębior~
postanąwleniem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia ~I marca
stwa Jest wytwórnia I . rzedaż grzebieni, guzlk6w i wyrobÓW
1946, z tym,le, przedmiotowa firma IsŁnie.je w Toruniu od rogalanteryjnych.
KC-1179
ku 1921.
.
KC-lIBo
Do '!'Ieje:stru hanid!OIWe'go R. H. B. Nr 10 wpisano dn.ia
II kwietnia ł946: Sp6łka Rcl!nkl',O • Ha,[Ji(l<!o"wa, Spółka 'L ogr.a·
Do rejestru 'handlowego dział ' A Pod nr II wpi.sanodnia 29
nilCzoną oopowiedl;ialnością. Siedzibą SJX}!,ki ~:t Ohełmno, ul.
marca 1946. Je!!ikowski Brendlowa, jawna spółka ha:ldloVla
Wodna 26. Przedmiotem p1'lzedsiębior6It'wa jest prowadzetn-ie
w Toruniu. . Priedmiotem spółki ~tprowadzenle sklepu kolo·
'zakUlpu i IS-przed.a, ży na rachU1ne-k .'W'ł,al!my i komioowy W!Sz,e'lkieh
n1a~nC> • ~iywezego, ZI8Ik;utP i $~i IwI&ze!kiego 'rcdt.aJu' to.
I!l'rlty'lmł~ ,rolnkzyd J , ziemi'Oipłodów i kh pr'zetworów, M'sion,
warów kolonialnych l spożywczycH. Jani,kowski
Stanisław,
nawoz6w sztucznych, artykułów opałowych i past~wnych, oraz
Brendlowa Eugenia. · Spółka jawna za\VartJI aktem notarialnym
inn~h
prredmidt6w potnzebnych 'W pnemyśle I ro:nkt'wie.
not. Jana, Zakrzewkiego w Toruniu dni I paidzlernika 1945,
!i(apl'lt6ł zekl\ladowy ,wyl1<lt\i1 l00,OO>z.!otyc'h i ,podz.~~ony jest · M
nr rep. 638{45. Obaj spólnicy zastępują spółkę z tym, że na
120 'udtia'lów 'pO 5.000 ,zl~tyc'h. Za'nz.ąd Spółki Jest dwuoosobowy
zewnątrz reprezentuje . ją kaidy . oddtielnlei kaidyma praIKlSawery Ku:bicki, Adam' Kubicki. Spó1kaz ogra~i.cZlOną od·.
W0 podpisywania pod piecz'ltką finnową kwity! korespónden ~
!pówl~zhannościl!tJaw.!1Ł.1 a'Me'm n<>t./llrialnym dnia ... lUltego 1946
:.j.ę . Czek1, 'We~&~~ ~ '\Wz,e)M zobdwi~ui!lla, tid'tielerli~' l'l'OIku.
!prud n<>t8r,I'U8~ dokttor.em Bd'.e-sla'wem Mk:.11a'lieJkinn w Ohdm.
ry, p~zyjmowanie pracowników l sil pomocnitzych,przek!!Hał·
nie Nr rep. 34/46 na czas · nleogra~iczony.
KC-2145
te.meprz.ed$I~km;fwa] :tb8'by'wa:nie n~dh6moścl i91yu1a,ga -pod.
pia1i~ względnie zgody obU spólników.
· tC-31!14
Do ·reje8't.rll hanrl!owego R. H; rA. pod Nr 41 WI~l.ano dnia
6 wrzetnia 1946: "Pomorska. Sklad'lllica K&l.ę.g3lr.ska",. Jan Woj·
Do. reje6tru haoo,lowego RHAo ~ nr 28 wpi's.a·no dnia 3Ć
kWietnia 1946 roku. T.' Strernel: RżeżnicŁwo - Toru'n, Mic.' citiclldW6'ki, F,lóri.&n Trzecieocki, M-aria,n Braj.c·~wtki w Toru~
nlu. S~lzJbą sp6tki je:st miasto Toruń, Ryn-ek St8Iromi~jlg.ki4.
l"ewlcu ·114. Przedmiotem przedsiębior8łw& leśt ' sprzedaż '
;Przedmlot<Eml'
prz,eds.i~bi<lo!'6l·W'a je9'b kU!pno i · &sprzeda'i , hllTtowa
:nięM . z . uoojlit i wy,rob?w masarskich:
'
' 1(8-8410
i de~el!ictna 'książek i malterJaMw pi'~mi~nny.ch. Sp6Ika }arw!lł
!7Alwarta umową z dnia 3 sierpnia 1946. Spółk~reprerellltu.Ją
Do. re~~tiu handlowego RHB 1 wpisano dnia' 7 . ktteg~ 1~
rw~zyscy 1rrej spó'lnicy :Z . tym, Iże do 'wa1:'nokl oś'w'ha~k'reń:woll
roku .. Te~hncdiament", Spółka z ogra'lliczon, odpowied%ialno.
firmy wyma,gane są 2 podpisy ' s'pÓ'ln'i'ków poopi,eczątką fitnmy.
~k: , w T.oru:l:u. Si<-dzibll spółdzielni J"JSl miasto T.;ruń. Celem
.
'KC-2ł50
Sp,jłdzielnl je1>fwyrób p r zemy5łowy . opo(l3taw'e z mas. p!utycz·
nych, w azczególności wyrób i sprzedał diamentów do : rżni~,cia
Do rejestru ha.ndlowego aMI A, pod Nr 39 VJłp!s.ano dn.ie
szkŁa ,ołówków, wiecznych piór itp. ,Kalpital uk~dow:y wyno·
tU siU'pnla 1946: Kaliimie'r:!i PoolaiSlzeweki, hanldel 'ziemiOlplo·
si 10.000 złOtych, podzielony na 20 udziałów po 500 złotych.
Idami I ~h przotworaml w TOl"uniu. Slwzi'bą firmy ~t Toruń,
Zarząd . Spó~kl jest Jednoos0l>owy w · osobie Kazimiery Ch~·
Srozytn<8 17. Przedmiotem IPrz,eidl5ię'11ió~t'Wa jeosi kupno l s'prz-e·
lewskiej. Spółka ' z ograniczoną odpowiediialnością, :&awaria ,akdd det~liczf!ła I huntowa :plOOó'I\1- 1I'00ny'Ch ja'k "Wze.lki-ezlbote.
tem nlOtaria!nym not. Jal1zęt'k6ego W Toruni.u, d·ni.a II s1}"<:1mi'l ln.1,siom oraz roh .pr~i'woiry.
KC-2151
1946 r. nr: rep. 53/1946 na 1C:talS :n:i-eOlglra.!1icłrony.
~s.-8003
ul.
~ rejestru handlowego RHA pod nr 15 wpisano dnia
30
mtrCa 1946: . Dr Jan Piotrow5ki, Apteka pod Or~ w Wł­
budnie; . przedmiotem . prz~d$\ębior$twa je!t wykonywanie
wSlystklch czynnośl;i wchodzących w zakreS llrow-Mtenii apteld.
J<;C-936
'ty~h • Ji'Odz.iefony jes't na ' 500 ud.tia.!6wpó LOOO ':t!otydr .każ.
dY. Za,riąd Spółki ~'tjeóOOooa1x>\"y w lOlSobie ' J6ief"l(ietb ju·
nior, który sam repre,z.ent,uje spółkę M z,e'Wnątrl',, : lariZądc&
jest Wpi'ai\Vnrony ' do ' n.<iby'Wapi<a j pOlzlhy'Wan1a ' nierOchomo~i,
oJ)c'ią·ża.nia ioh, podpiJsY'wania wekiSH, c'reków ł " iiJd~hLa ':O>"
bowiąz.ań . Zarządlcy przysługuje l!"Ów:nriei prawa do powoły­
~vaii~O! ' i zwa,!ni·ania
pr-okiurentów 'i ' ,pracO'Wn.i'k6lw. ~łka
'iogranńlcioną -od,pb'wiedzJi6Jlnością ·z.3Jwanla Da JlIC/d1sitaWie urno.
wy ' a,ktem n,o!a'rJa;nymnota'l'iusz.a Jana ZeJkI'lŻe'MiIki.eg'if 'w· to·
ru>niu d:i1Ia ' 8 i!ltyozn~a 1946 Nr rep. 28j4łJ I i dńll.a 17 ~tycz:nlia
1946 N. rep. 76/46. Pism'eITl prz.e'znacwnym diO ogłctśuń jeM
Monitor Polski oraz jedna z gazet wydawanych w' Toruniu_
CzalS 'tr'waIQIi.! sp6łk'i jest nWeogranaozony.
KC-2152
00 ~jesltru łla~ó'W~o R. li; B. :Nr 9 wp5se.n.o dnie 00 mar·
e. 19~6: HwrtowrM Towaraw KdlCltliIa1m;"Oh i gospodanczych
Józef Kie~b i S·ka. Spółka z ogrankron~ od'p~Wled:tikt!l1iOOOią.
Siedz.ibą Spółki jeM Tóruń, u~ Kope:rn~kl3 40. ' Prt«llrnlo!em
Sp6łlki j~t hUi.!Wwny ,z«'\rup l ,epru<l3lt artykuł&W ' kolonial·
ny'dh i gdJj.~a~~h. Kapitał zakładowy' w)"OOSIi500.000
zl\Q.
'
Do [~j$il"~he.ndn~wego R. H. A., .pÓId Nr 30 wpilsa~o dn..la
30 kwiętn-ia 1946: Zgoda Ma'klSyniilia,n, Apteka · Radziec~a
w Tor,uni'u. Przedmi'o tem' przed5i~biof'Sl~wa je!! t wyk;Dnywan,e
wszystkilch c:zynno~ci związ.anych 1; praWadzeh1em alptekl.
KC-2153
, Do ,nejeetru hanldil'OiW€igo R. B. A. .podNr. 42 wpisa1no d!ua
II 'Wneśnr.a 1916: Wytwórnia mydł,a "Sw.tt" , Brorril\>ł!lw .Sila
i Ska, ",p6bke ja'w:na w . Twunhu. Przedmii()t~ pnzedlsi~~ioJ6t\Va
jest- produkcja i spr,zedaż wszelkich artykuł6w wch~i;ących
'Wzakrel!mY'dijaMtwa. Si:ł-a Brolli6ław, CY'bUlW! ' Kle rne OlS , Jen.:
,kiewicz, Leon i CY'b~l'a ROJ1l!an. Do prowadz.erria s'praw . s'Włld
~pdważnion.y jet!lt w , im.ie~i,u 6'p61ki, i do . wY\Sltawianiać:zek6'w.
pD'kwitowań z odbiGru gqtówki, przesyl~k towarowych i po.cz:towyc!h Ja nikiew ic z Leon. Sp6ł,ka . JawllI8 zawarta Ulmow'l hilOdk;wą z anq.g 15 ozerwca 1946.
" }\C-2ł54
.. Do rejestru R,H.A. Nr 33 wpiMno dnia 31 lipca, 1946: .. T1<a.
nina" wl. R. Hermano'\V1S'ki, A. ~!I:er i W. Slzym~ilJski. , Ja,w~a
Spółka H:a'n\!iI,~wa, Toruń, · ul. Szetoka . 26/28. prze~miotem
prz.eooię'biors \Iwa j~ hanrl~ ail'tyku'lami włókien{l!i1c'zymi Wl?~·
kl~gó rodz.a.j u ore:~ przy'bof!lmi ·, ~rl\wie:c-kimi. Jawn,a &p9Lka ;ha A '
d:owa, I:łwa:rta ·6J~temootaria\lnY'm. prz.ed , notar. ~us"lel1! :}ó~ęf,e~
M~:.cai'k!em w Torumiu ,dnia U
m~ja 1946 . ~r r.e~.?18/-t6.
Kaidys'pÓ'lTlIi1k ovmapril'wo i , o~ąli;~k 'prowad.z~ni.a . Gprąw epą~­
ki .. W 6'Pr.awach .prz.elkracz,ają.cych za.kres z,wykjych c\Zy.nno~'4t
s'P'Ół'ki poi'rzębna jeost vgoda W\SzYlStkich · S'l'61ni\>&w. ,K,B;:lOO75
: Dórejestll"u han~[owe~ R. H . .A. Nr 17, wpi\s.ailtó' dma30
maiT'C03 1946 A. i C. Kam ! ńslCy - Sp6~ka jtlrWne w Toruni'u.
Pr-z.edln'liotem • -Pl 1 z,ed1sięblor1s·twa . j€6l ..6pr.zedaż. antykuló1w 6a1n!.
tar.ny~h,ót>a,tfil;n"koW'yich, lnar,zędlZli ~ •. lI~raltów leka, ~!kkh. ·.Ailek.
lS,a' naerKamińlSkl, :CecylIia' Kllmińs'k-a, . ' Spółka' jawJia
U1,w..rŁa
umową 1/ dnia 25 ma('lc.a J94łJ na ctai5 ndeogll'anicrony:S'póbkę
.repre.ien1uj'l obaj Slp6!r,.icy, · przy.czym .-m;zelkie · roJJ'Owiązeó!a
6'PÓH<,i · pOatPi5uIJą oooj &pólnilCYpod stemplem filJ'my. : · .
.
.. . . .
KC-I7Q6
_ .b~ręjet;triJ: liai~lló~go R; I:f.~ ~:.':. pod ' ~a' .43 : ~~n~:<am.1
it'1Wrzę~#raJ9~<Dqm ~olp~f te ks t YiI'llO' ~a.n(lldWi; 'wti~
~~i?.w .. I\O~iIJils'\>i. . to~ui1,til., $z,eroka 33'. Prze<d:mtotem .P'~~~sję~
biw~J"laj.ę:~t~?rzedaż ; powierzaily'Ch mu towa,row. Kt~1628
<
Do rejes'tr:u l;an<1lowego R. H. A. pod Na' 315 . wpiLsa,no ~~i~
7 s'ierpnia 1946: Drogeria "Flora", Jart Bie.gański i Ska. JaiWna
~pólka :handl;dWa w Toru,niu. Przedmiotem pT'zedsl~biórst.wa
je'Slt 6· pr~'ediaż WIszelkie go rodzaju alrtykuł6w d1roger-y jn}"Ch ! ko.
lSm.ety",zll1yc<h. Jawn.a Spółka ha,fldilawa zaW03.!'Ita umcmą , ha,nrl!o.
wą !lJ 'd",ia ~ 27 lUltego i 6s~ietlpn,i~1 1946. '
Kc-i454
Do · re~'ru' h~ndl~:-v.e,go R. H. A. .poid . Nr 34 ~~~n~ ..ąni6
31 IQpca 1946:Chr-Z3oows'ka Julillnna. M!łyn m<)torowy K9r.~••
rtoWIO, po.w. C~mno. Pr:ZJOOml.otem . pr,zedlSiębiorn:~wa : -les,t,pru'lldał7boia .
KG 7 115J5
. Do 'rejestru hanrl1lowego R. ,. H. A.pod Nr .47 'W'pi&a,n~ dnia
4 pa,tdziertn.iika 1946: •,Rew I,zor Biuro RewizyJno • Blltc'ha,1'te.
rY~l'IIeZ . TomalS1ze'WlSki . i Ska . Ja/Wna &półka w Taruniu. Pr.zed.
miote:n:! . pt:zeld:s l ębi~twa jest wY'konylWanie dil.a osób t1'zecieh,
'prowoozeii'ie, . .nadzorO'Wanie i za'kłqK!a~i~ k~ięgow.ości· ozgodn;ie
~ :wymogami kadeklSu
haI1idlawego, , 5porządza'[1jie ,' hi'le,nt\Ó\y.
s'pMwowań ,z .Q~iał8lInoścl prz,edai~iorlSltw. przeprowa~za,"i~
'rlefWi1zjibulChalteryjnych, kalku!J,acjl, ()p~cowy'Wąnie . spraw 'po.
id.a~'k",wycll ·itp.spra1
w iwiązaJl1I~h z prawidłowym " prO'Wad,le.
rtilCltl1 kjśią.g haoolowY'ch. Sp61"i~mi ~q ZYlgmunł T~!n.as1:e\YlSlki
~. Shtni~l;aiW Ddbrowo!lSki. Ja,wna sp6lka , zalWar'ta ulf1WWll ,z. dni:a
14 .si«pl1lia, 1946. Prowad'zenie spraw &ppłki poWlerzooo ,spóJ·
lfl;iik6wli : Zygmuntdwi Torna5Z-eW5kiemu, kJtóry il'ówllocześni,e
upowaiŻ:mony j.e:stdo zawierania umów, Pod'pllS}'1Wa.nia cze'ków.
prz.ekarow ple'l1iężnyclh .j pr,zesy~ek POC1Jtow.yCih. . , KC........ .t456
II ,
ÓÓr~jeistruhe,ndlowegCl dziad·, "A" pod Nr 28 pl'z.y ' firmie
T; Sf.r~ri1ei1, 'Rte'źl1licVwo IW Toru'niu .dnia· 16 etyc'z.ma 1947 WIp!·
63'no:Teo<lor SŁtemel l Ska, jawna S'pÓłkahand,Ldwa . -'- mięso
i . węrlli1ny .:..... VI T()I!'Iuniu , ' ul\. MiOClkierwicZk'l 114 . . Prz,OOmi.olem
'PrzOOs1ę'bioń!'tIvM j.e6tpr:awadz.enle , ukladu rzeźnikko • : W'~lł~
inJilriSkiego, . 6iJll1zooaż . mię-sa i wędlin. Sp01nl,cy: Teodor SŁremel,
'Robert Kowa,JlSki, Czesław , Cacha: Ja'wna Sp'Ófk,a handlowa ' zawapte. ' uirodWą ':& drńa 12 IilSlt'O\l'!loo 1946, P:rowacIumie; teprezen.
t0lW8nie sp61ki powJ-erl;ono &pólni'kcmi. TeodoroWi Stremelow:.
KC-l 4'57
'. ,Do ,rejesotr'ti hadl1awt!~ dz.iał A pcid Nr 82 wpi&al~ dn,ra
ll:pOO . 1946. CZEiSJarw Coł1>ec'kl - Hantdeł :zboża, mąkli ' pl.
'''Vi. ·w Tomnilu; ~l. P.osŁa Ni' '17. Przedmlotetm przed61~bJoroÓ
6~a jut deitaJi.C!zny hanrle~ Itboza, mąki d paszy.
. KC-:-1458
3(1.
.,00 (ei'~truba,nd;owego R. ' H. A.19 · ,przy . fi\'\l1li.e9tef~
MłCJeWlS'kl, POmOrSlI<. Hildownle- Gwoździ ł Drutu w To~v
IWIpbaoo d,~ 24 maja 1946: .Do wYiS'taW'ilaola oz.eków. pok'Vlio
10
"MONITOR POLSKI" -
Dnia 10 czerwca 1947 .r.
Nr 85
.';.• ,..:·, ..... ·- -. ·.1.· ...".... ... - . . ~
,lowań
z OIdibioru gotówki, przesyłek tow.a,rQlWyc:h I pdcztowych
podi!ll!S jednego s!lÓlni'ka pod pie<:zątką fi,rmy.
.
KC-1452
lW~'S'taifczy,
hałnldlQwe,go R. H. A. pod Nr 31 wpi&1no dnia
1946: T. Chwial'kO'Wski i Ska, Hu.l'1townia IlatCzyń
i wyrobów Żdl.azn}'lCh. Jawna &pólka hand:owa. Siedzibą s'pół­
!ki jelst Toruń. Pr!zeodmiotem przedsi ęblornlttwa jest hurtowe /
IkUlpoo i 6P1'1Ze<J,a,Ż naczyń i 'WY,robów że11.aznych. Teodor CHwiallkowlS'kI, Józef Benedylk'ciński, WładYlSław BemalJOlwkz i MarIan
iBenedykdński. JaIWlla 51pórk.a handlowa Iza,warta akte<m notal\'iall1Y'm nota'riusza Ja'na Zakrz,ewlS'kiego w Toruniu z dn. IOklwietinia 1946 Nr f€lp. 4D4/46 n.a czas nieognanxzony. Pralwo do re,prez,entowa:nia spółki tPrzy;słu'guje jednemu ty'l,ko 1S'pÓ':ni'kowi i to
ifeodorowl Ch'wiaVkdWslkiemu, ldóry ma prawo do zastępo'W.a­
nia \Spółki na zewnątl'!z i <l o ~alal~wiania w6'zyst'kic:h ClzyI1Iności
~ądQlWylCh i poz.asądowych z \V! ązanydl IZ pr(JIWa~:J:zeniem przed.
l!iębi,órshva nie wylą:c'zając nalbywania, 1)'bywania ł obciążania
lIJiertt<:homości, ,ulSbanow~n ia i odwOływania prokury, pod'pIsy[Wanie we'~li I owków.
KC-'1453
100 reje\Str.u
II
~rerwca
Do rejestru hadlowego R. H. A, pod Nr 26 wpilSano dnia
29 kwietnia 1946 r. B. Hozakowskl, Toruń, Specjalny Skład
i HodQIWła Nasion, Za kłady ogrodnicze. Przedmiotem przedsię­
biorstwa jest hodowla i sprzedaż na-.;ion oraz prowadzenie za!dadów ogrodni~zych. Wszystkie prokury udzielone prz-cd 1.9.
:1939 odwołuje się. Tadeuszowi Zy<lowiczowi udzielono prokury. Na wniosek z dnia 20 lutego 1946 r. ,przywrócono wpis
postanowieniem Sądu Okręgowego VI. Toruniu z dnia 18 kwietnia 1946 Rp. 28/26.
KC-1187
Do rejestru handlowego R. H. A. Nr 16 wpisano dnia 30
marca 1946. Warsztat ortopedyczno - mechaniczny Aleksander
l Damian Kamińscy. Spółka jawna w Toruniu. Prze<lmiotem
przedsiębiorstwa jest wykonywanie wszelkich prac ' wchodzą­
cych w zakres warsztatu ortopedyczno - mechanicznego. Wła­
ściciele: Aleksander l\amiński, Damian Kamiński. Spółka jawna zawarta umową z dnia 25 ll11.arca 1946 na czas nieograniczony. Spółkę reprezentują obaj spólnicy, przyczym wszelkie zobowiązania spółki podpisują obaj spólnicy pod stemplem firmy.
KC-I 178
Do rejestru handlowego dział .. A" pod Nr 51 wpisano dnia
26 listopada 1946. Biuro- Techniczne Eugeniusz Siwiec. Spadkobiercy J. Z. i J. Siwiec. Spółka jawna Toruń. Siedzibą przedsiębiorstwa jest Toruń, ul. Zeglarska 31. Prze<lmiolem przed.iębiol'!5twa jest handeł artykułami elektrycznymi, wykonywanie instalacji wchodzącej w zakres siły, światła i radiotechnikI. Spółnikami są: wdowa Jadwiga z Pisarczyków Siwcowa,
02;ygmunt - l\laudiusz - Justyn Si,wiec, Jerzy - Eugeniusz - Jó.zef Siwiec. Spółka jawna zawarta umową handlową z dnia
'I września 1946. Spółkę na zewnątrz reprezentuje Jadwiga Si/Wiec, która równocześnie uprawniona jest do wystawiania
czeków, pokwitowań z odbioru gotówki, przesyłek towarowych
I p'ocztowych, !Składając swój podpis pod pieczątką firmy. '
KC-2294
Do rejestru handlowego dział .. A" pod Nr 38 przy firmie
,Komunalna Kasa Oszczędności miasta Torunia w Toruniu dnia
~I stycznia 1947 r. w,pisano: Uchwałą Rady
Kasy z dnia
~1 czerwca' 1946 r. udżielono pełnomocnictwa
Franciszkowi
Zdrojewskiemu (§ 17 1 statutu) .. Pełnomocno Kasy Wanda
Chmielarzówna przez wyjście w dniu 21.6.1946 zamąż zmieniła
!2azwisko na Wanda Wudar~ka.
KC-2299
Do rejestru handlowego R. H. A. Nr 50 wpisano dnia 25
HIStopada 1946 r. Cz. Wański, H. Klimczewski i Ska. Siedzibą
'jest Toruń. Przedmiott!m przedsiębiorstwa jest fabrykacja
pierników, cukrów j soków w własnych czy dzierżawnych za!kładach fa,brycznych. Spólnikami są: Czesław WaiJski, Henryk
Kllmczewski, Bolesław Muzalewski. Jawna spółka, zawarta
aktem notarialnym przed notariuszem Mielcarkiem w Toruniu
cłn,ia 26 czerwca 1946 Nr rep. 9l9j46. Ka,żdy spólnik ma pra'wo
1 obowłązek pl'!QlWadzenia spraw spółki.
KC-2292
Do rejestru handlowego R. H. A. 2 przy firmie Ałeksander
Mroczkowski, Toruń, wpi,sano: dnia 28 pażdziernika 1946 r.
'A. MroczkoWlSki I Syn. Spółka jawna Toruń. Siedzibą przedsiębiorstwa jest Toruń, ul. Franciszkańska 2 róg Ch~hnińskiej.
Spółka }awna, zawarta umową z dnia 1 października 1946 r.
Spółkę reprezentuje każdy spólnik samo<lzielnie z tym, że do
czynności związanych z nabywaniem, zbywaniem i obciążaniem
nieruchomości potrzebne jest wspó!<lzi<lłanie obu spólników.
KB-8704
Do rejestru handlowego R. H. B. Wlpisano dnia 31 maja
.1946 r. pod Nr 1l. Toruńska Spółka Papiernicza, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, ul. Kopernika Nr 4.
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest hurtowe kupno i spr~edaż
papieru i wyrobów papierniczych. Ka.pit.ał zakładowy Spółki
wyn06i 200.000 złotych i podzielony . jest 00' 20 udziałów po
10.000 złotych każdy udział. Zarząd Spółki jest jednoosobowy
w osobie Adama Tomaszewskiego, który reprezentuje Spółkę
w Sędzie i poza Sądem. Spółka z ograniczoną odp01Wiedzialnością zawarta aktem notarialnym przez zastępcę not. Wiesława
Ołędzkiego w 1.odz:, Wiktora
PawioWISkiego dnia 25 maja
1946 r. Nr rep. 192 na czas nieograniczony.
KB-7435
-
Do rejestru handlowego działu B pod Nr 16 wpisano dnia
80 listopada 1946: "Lazur", Wytwórnia Chemiczna, Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki jest Toruń .
Przedmiotem przedsiębiorstwa jest fabrykacja wyrobów chemicznych. Kapitał zakładowy wynosi 625,000 zł.otych i dzieli
się na 125 udziałów p<l 5.000 złotych . Zarząd spółki sklada się
z jednej osob~ Moniki TU'.lzewskiej, która reprezentuje spółkę
na, zewnątrz. Spółka z ograniczoną od'powiedzialnością zawarta
aktem notarialnym not. Zakrzewskiego w Toruniu dnia 4.1 l.
1946 r. Nr rep. 1094/46 na czas nieograniczony.
KB-I 0080
w całoścI. Członkami zarządu są: Stanisław Ta szare,k, Franci
szek Jóźwiak, Władysław Nowak_ Czasopismem do ogłoszeń
jest .. Społem". Rok obrachunkowy trwa od 1 września do 31
. sierpnia. Zarząd składa się z 3 osób. Zarząd podpisuje za spół­
SĄD OKRĘGOWY W WADOWICACH
dzielnię w ten sposób, że pod firmą Spółdzielni podpisują "cz. nie co najmniej dwaj członkQIW!e Zarządu. Zarządowi nie wolSąKl Okręg'OWy w Wadowicach ~.sał dnia 29 marca 1947
do .rejestru handlowego A IV 104: A'pteka ,pod Opatnznośdą, . no: przyjtmować wkładów oszczędnościowych, sprzedawać towarów na kre<:ly t, udzielać komukolwiek gwarancyj I żyr
IMgra W. Pta:Szyń:slkiego, wl. K. PtalSlJyńska · i Skla w Oś'wię ,
grzecznośdowych, nabywać i zbywać nieruchomości oraz zacią­
cimiu. s>pólnky Ka,iimleora 'ze Sermaków Pta'szy ń~ka, l.rena
· gaĆ zobowiązań bez zezwolenia Rady Nadzorczej, przy czym
'z; Pta.s'zyńts'kich Drootowa, Zhign~ew P<tas' zyński. Uidzi'e:ono pro_
d!e. 'Wainości nabycia ~ pozbyda nJetruchomo~i konieczna ~t
'kury samoo1zi-elnej Mgr Ja'nowi Szafqa,nskielmu. Spól,ka jawna
uchwałe. Wa'mego Zgromadzenia.
KB-3953
Ila c-zas nleogrankzony. Spóbkę repreze:ntuje prokwrel1lt Mgr
Jan Szalf'I\1.rski samodzielni~.
. 1298"/M
Nazwa sp6łdzielni: Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Namysłowie. Na zwyczajnym wa'lnym zgromadzeniu edonSąd Okręgowy w WadowilCoch \Vpils.ał d'n~a 20 maorca 1947
ków spółdzielni odbytym w Namysłowie dnia 24 marca 1946 r.
do rejestru handlowego A IV 101 : Wladysław Skrzeszewski,
uchwalono następującą zmianę statutu: § 22 ma brzmłeć: ;,Ra·
Tarta'k parowy w La,chowkach, koło ZywlCa. KUipie.c j.ednoda N.adzorcza składa się z 9-elu członków I 3-ch zastępców"
QSobC1WY.
!1553jM
w miejSce doŁychc·zasowego brzmienia ..Rada Nadzorcza skła­
(la się z 3~ch członków I 3-ch zastępców".
KA-4540
Sąd Okręg'dwy w Wadowoca{;,h wpis.ał dnIa 8 k'w1~ltnia 1947
Ido lTejels1:r'u hani<Howego A IV 106: Skład i roz:~e'\vnia piw.a ży­
'wiec,kiego i 'W'}'Itwól"nia wody sodowej., Edward Maohaczka
'rw Sochej, Kupiec jednóosobowy.
I 552jM
Konkursy
Sąld Ok,rę.goowy w Wadowk.adi wpisał dnia 17 ma'r.ca 1947
tlo rejest,ru hand1o'Wego A IV 99: Wylwórnija obc.a1S6w ,i po.
des'zew ,g'iętkich, Jan Ra'pacz i Syn w Zatorze. Spólni,cy Jan
R.a,pac'z i S't.anilSlaw .Rapaicz;. Spó~ka jawIla na CZ·8IS nieograni>c'zony. Spółkę repreze'I1,tulje Ja:n R.ap3lCl .samooz1'e!n 1e. 1297jM
SĄD OKHĘ:OOWY
WE
WROCŁAWIU
s,i
Okręgowy, Wydział I Cywilny we Wrocławiu wpisal
dnia 22 stycznia 1947 roku do rejestru handlowego, dział A,
tom II, pod numerem rejestru 58 spólkę jawną o firmie: .. Zgoda", Artykuły Mączne i Ziemiopłody" ,z siedzibą we Wrocła­
wiu, ul. NiEllllcewicza 32. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest
handel hurtowy artykułami mącznymi I ziemiopłodami. Spólnikami są: Sularz Jakub i Maciejewski Henryk. Spółkę reprezerituje samodzielnie Jakub Sularz.
KC·-1896
Sąd Okręgowy, Wydział I Cywilny we Wrocławi'u odnośnie
filmy "Książnica Atlas, Zjedl}oczone Zakłady Kartograficzne
i Wydawnicze Towarzystwo Nauczycieli Szkół Srednich i Wyż­
szych, Spółka Akcyjna we Wrocławiu' 'w rubryce <lrugiej wpisano, że otwarto Oddział w Warszawie, ul. Wilcza Nr l.
KC-1899
Sąd Okręgowy; Wydział I Cywilny we Wrocławiu
wpi;ał
dnia 22 stycznia 1947 roku do rejestru handlowego dział A, tom
II, numer rejestru 60 firmę: .. Ziemiopłody, Jan Zawodniak
I S·ka:' z siedzibą we Wrocławi'u, ul. Pomorska 11 /13. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: kupno i sprzedaż ziemiopło<lów,
detalicznie i hurtowo (zbóż i okopowych) nasion, warzyw, owoców, . przetworów warzywno - owocowych, produktów przemiału zoóż, chemikalii
rolniczo - .ogrodniczych i przyborów
rołniczo - ogrodniczych. Spólnikami są: Jan Zawodniak, Józefa Roszczewska i Jerzy Miksiewicz. Spółka jawna. Kierownikiem spółki ustanowiono JÓze.fa Nowaka. Józef Nowak upoważniony jest do reprezentowania s·półki nazewnątrz, podpisywania koresp<lndencji han<l!owej, jak również do podpisywania
pod stemplem firmy czeków bankow. Podpisywanie umów
na transakcje handlowe ponad 500.0
ł, weksli i zobowiązań
firmy wymaga oprócz podpisu kierownika, dwóch podpisów
KC-1900
spólników.
KONKURS
Starosta Powiatowy w Wysokiem • Mazowieckiem ogłasza
konkurs na objęcie od zaraz stanowiska sekretarza Wydziału
Powiatowego · w Wyśokiem - Mazowieckiem. Kandydaci na to
stanowisko powinni posiadać następujące warunki:
1) Obywatelstwo polskie,
2) Swiadectwo moralności,
3) Wykształcenie: matura, oraz ukollczony Kurs Studium
Administracji Komun:;lnej przy W. W. P. w Warszawie,
4) Conajmniej 3-letnią praktykę na wyżej wymienionym
stanowisku w Wydziale Powiatowym lub co najmniej lO lat n~
k:erowniczym stanowisku w samorządzie.
Wynagrodzenie VI st. upos. służbowych.
Pudania wraz· z uwierzytelnionymi o<l pi sami dokument6w,
oraz własnoręcznie napisanym życiorysem należy nadesłać do
Starosty Powiatowego Wydział Samorządu w Wysokiem-Mazowieckiem w terminie do dnia' 30 lipca 1947 r.
M-4614
KONKURS
Wydział Powiatowy w Krośnie - Odrzańs~imogłasza konkurs na stanowisko lekarza jako Kierownika Powiatowego
Ośrodka Zdrowia w Krośnie - Odrzański'm z VII gruPll uposażenia wraz z ustawowymi dodatkami.
Podania · z życiorYSlilmi i odpisami świadectw należy nadsyłać do Wydziału Powiatowego w Krośnie - Odrzańskim.
Po5ada do objęcia natychmiast.
M-5017
Przetargi
OGLOSZENIE
o
PRZETARGU,
Minisl.e'rstwo Rolnictw I Reform Rolnych, Depa~tament
Oświaty Rolniczej ogłasza przetarg na dostawę 2.000 książek
buchalteryjnych "Amerykanek" o 25 kontach w oprawie wy- .
miaru 50 X 30 cm. Szczegółowe informacje można otrzymać
w .Departamencie Oświaty Rolniczej, ul. Filtrowa 57, pok6j · 210.
Oferty należy składać ' do dnia 25 czerwca br.
M-4907
PRZET ARG NIEOGRANICZONY
REJESTR
SPOLDZIELNI
SĄD OKRĘ:GOWY
W GORZOWIE
Sąd Okręgowy
w Gorzowie nfW., Wydział Rejestrowy,
do rejestru spółdzielni dnia 25 lipca' 1946 r. pod Nr R. S.
75 firmę: .. Spółdzielnia dla eksploatacji leśnych użytków ubocznych ..Las" z od~owiedzialnością udziałami w Lodzi". Lódź, ul.
ZachOOnia Nr 57. Oddział w Gorzowie niW. Członkowie odpowiadają za zobowiązania Spółdzielni zadeklarowanymi udziała­
mi. Przedmiotem spółdzielni jest podniesienie p~ziomu gospodarczego I kult'uralnego przez prowadzenie przedsiębiorstwa
w zakresie wyzyskania użytków ubocznych państwowego gospodarstwa leśnego. U<lział wynosi 100 (sto) złotych. Zastęp­
cami członków Zarządu są: 1) Kwiatek Stanisław, 2) Błażejew­
ski Józef, 3) Czerwińs.k i Rośoisław. Ogł06zeni<l ,będą umieszczane w organie Zwią~ku Rewizyjnego Spółdzielni R. P., w .. Monitorze Polskim" i w "Rzeczypospolitej". Zarząd składa się
z trzech osób . . Cona.W1niej dwóch członków Zarządu po<Ipis:uje
łącznie pod firmą spółdtielni. Likwidacje przeprowadza się według przepisów ustawy o spółdzielniach.
KB-2766
wpisał
SĄD
OKReGOWY W OSTROWIE WLKP.
rej~strze Spółdzielni Sądu
Okręgowego w Ostrowie
wpisa'no dnia 27 sierpnia 1946 r. pod Nr RS. III :om
firmę: Gorzelnia Spółdzielcza
w Lubini Wielkiej z odpowiedzialnością ooziałami. Siedziba jest w Lubini Wielkiej, pow.
Jarocin. Członkowie odpowiadają tylko zadekłarowanymi udziałami. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółdzielni jest: przeróbka na spirytu·s dostarczonych przez członków płodów rolnych
i użytkowanie u'bocznych produktów otrzymanych przy fabrykacji spirytusu, oraz zbyt wytworzonych produktów. Udział
wynosi 500 złotych. Każdy członek powinien przy przystąpieniu
do Spół<lzielni zadeklarować jeden udział za każde 5 ha gospodarczo użytkowanej roli. Zadeklarowane udziały wpłaca się
W
Włkp .
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku ogła­
sza, przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych
przy odbudowie sanatorium w Gryźlinach koło Olsztynkawojewództwo olsztyńskie .
. Oferty z podpisanymi kosztorysami, warunkami ogólnymi
i warunkami przetargowymi należy w zapieczętowanych I ' z.alakowanych kopertach bez żadnych znaków firmowych złożyć
do godz. 11.30 dnia 27 , czerwca 1947 r. w biurze Oddziału Zakładu, Gdańsk, Okopowa 2 do skrzynki ofertowej.
Otwarcie ofert w tymże samym dniu o godz. 12.00 w biurze
Oddziału Zakładu w Gdańsku, Okopowa 2. Slepe kosztorysy
oraz ·warunki wykonania robót za zwrotem kosztów otrzymać
można w biurze Oddziału Gdańsk,
Okopowa 2 w godzrnach
urzędowych VI !l0koju Nr 46.
Wadium ofertowe wynosi 2% sumy oferowanej I wipno być
złożone w gotówce w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Qdańsku na konto "Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku konto wadiałne Nr 1188".
'.
Załączenie do ofert weksli, czeków, książeczek oszczędno­
§ciowych ' itp. · jest niedopuszczałne.
Do oferty winny być dołączone:
1) odpis urzędowego dowodu rejestracyjnego na prawo wykonywania zawodu,
2) kwit wadialny Banku na wpłacone wadium.
... Zakład · Ubezpieczeń Społecznych - Oddżiał w .Gdańsku zastriega sobie · swobodę w redukcji a nawet całkowite wyłącze­
nie wg swego uznania niektórych robót, zastrzega sóbie prawo unieważnienia przetargu bez podania p<lwodów oraz hez
zobowiązania ponoszenia
jakichkolwiek edszkodowań z tego
powodu, praw·oczęściowego skorzystania z oferty, prawo wy·
boru oferenta bez względu na wynik przetargu, prawo POdzia.
łu·' robót pomiędzy kUku oferentów, prawo uznania, że przetarg
nic · "dał dodatniego wyniku oraz prawo przeprowadzenia w okresie ważności ofert· dodatkowego przetargu pomiędzy wybranymi ofertami.
M-5040
..... ..... .... , . . ,.MONItOR POLSKI" PRZET ARO NIEOORANICZONY
Dnia 10 czerwca 1947 ł.
----------.~----------~--------~~
PRZET ARG NIEOGRANICZONT
Krakowskie Za'kłady Gumowe S: A. "Semperit" pod Żarz,.
Krakowskie Zakłady Gumowe S. A. "Sempeńt" pod Zarzą­
dero pańsŁy.'owym, Kraków, ul. Rzeźnicza 20, ', ogłaszają }l.rze·
dem pańslwowym, Kraków, ul. RzeznicZ41 20 ogłaszają prze.' tergnieogni.niczony na nadbudow~ obiektu fabrycznego nr 31. ' targ nieograniczcny na nadbudowę obiektu fabrycznego nr 31.
Podkładki ofertowe są do nabycia w biurze zakładu w iOdz:I. . Podkładki ofertowe są do nabycia w biurze zakładu. w godzi.
· nachurztd~wych. Tam też b~ą wyłożone do wglądu plany
Il8ch urzędowych. Tam też b~1I wyłożone do wzglądu plany
budowy I udzielęne wszelkiego rodzaju Informacje, dotycz,ce
budowy i udzielane wszelkiego rodzaju informacje, dotyczą'ce
budowy I oferty. Oferty należy składać w zalakowanych ~oper· . budowy i oferty. Oferty należy składać w zalakowanFh kołech w spo~ób przewidżiany odnośnymi przepisami dla robót . pertach
sp06ób przewidziany odn<>Śnyml ' przepisami dla ro'. publicznych. wyłącznie na drukach przez zakład'ydos!ar~ż~
bóŁ publicznych, wyłącznie na drukach przez zakła9Y dostar, nych :dodn1a 27 czerwca 1947 r. godziny l2·tej, W którym lo . ~z:onych do dnia 27 czerwca 1947 r., godziny l2-tej, w któterminie nastąpi protokólarne otwarcie ofert w dyrekcj( z:akia.
rym to terminie nastąpi protokolarne otwarcie ofert w dyrek' dów. Do' oferty należy dołączyć d·owód z:łożerua przepisanego
cJf zakładów. Do oferty należy dołą.czyć dowód złożenia przewadium, w: .wysokości 1% oferowanej kwoty
.konto zakła·
pisanego wadium, w wysokości 1 % oferowanej kwoty na
dÓw n~ 81 . '91 B. G. K., wzgl~nie dowód zwolnienia od ~kła· . konto zakładów nr 81 w B. G. 1<., względnie dowOd zwolniedania wadium gotówkowego. Zakłady zastrzegają sobie 'swol1ia od składania wadium gotówkowego. Zakłady zastrzegają
bódny wybór oferty bez względu na wysokość sumy oferowa· , sobie swobodny wyb6r oferty bez względu na wysokość sumy
nej, ,:zęściowe oddanie robót, I nawet nieprzyjęcie fadneJ
oferowanej, częściowe oddanie robót. a nawet nieprzyjęcie
· oferty~ ' Dla złożonego wadium i obowiązków wynikających
żadnej oferty. Dla złożonego wadh\llU i obowiązków wynikaI jego złożenia dla oferenta, zastrzegają sobie zakłady termin
jących z jego złożenia dla' oferenta zastrzegają sobIe zaklady
ważnośCi ·cztery tygodnie od daty złożenia oferty.
. M-4720
termin ważności cztery tygodnie od daty złożenia oferty.
. M-4720
PRZET ARO NIEOORANICZONY NR I, n. m ł IVf41
MZETARG
Zar7:l1d Odbudowy Kolei Państwowych w Krllkowie; ogła .sza
w
na
ptzeta1'g nloogranilCzony rla nastwu\jiąoe r~ty w Warsz:Ła· tach nI: K. P. w Nowym Sączu:
I. Odbudowę starej spawalni.
n. Wykonanie remontu ku ź ni i resorown!.
III. Wykonanie dalszej cz ęśc i kotlarni.
IV. .Wykona·nie · zesporkownl I umywalni w rurko'9.rnl.
Formularze orertowe wydaje Wydział Techniczny Zarz~du
Odbudowy, Kraków, uL Pawia 8, pokój Nr 23. Referat Prze·
·targowy.
Tenrun składania oddzielnych ofert upływa z dniem 26;8.
·1947 r. godz. 10.ta.
, Otwarcie <lfe'tt na~tąpi () godz. 10.30 w ~lejności zgłoszo.
nych przetargów.
Do ofert należy dołączyć pokwitowanie Kasy' Zarządu
ó zlozeniu wadium w wysokości po jeden i pół % dla rob6t
pod l, II I IV, oraz jeden % dla roboty pod III, od oferowa'nych surń~
. M-4941
I
P,RZET ARO NIEOGRANICZONY
. Dyrekcja Mbrykl ,.sucharo" S. A. pod Zarządem Państwo­
,vym, Kraków, ut Masarska 6-8, ogłasza przetarg nieogra[li czony na ciągłl! dostaw~ mieslęczn~ następują.cych . artyku­
IJw:
jaja - 1.000 sztuk, kW8$ek cytrynowy - 400 kg, kawa niepa lona - 100 kg, orzechy włoskie łuszczone - migdały orzechy .laskowe - orzeszki amerykańskie - 200 kg, ' masło 500 kg, miód ...... 200 kg, mąka pszenna 80% - 2.000 kg; mlekO" - ·500 titl'".. krfll'lówka-~00k8 " 35% - "600 Htrów. ,rodz·ynkl
- 50 kg, wanilina - 2 kg, mentol - 2 kg, staniol -.: 100 kg,
etykiety papierowe"';" 1.000 kg, etykIety cetofanowe - 300 kg.
bombonIerki I kg - 500 szt., mydło - . 40 kg.
. Wzor'Jetyklet papierowych, celofanowych, bombonierek
tvydaje: Biuro Zakupów fabryki od dnia 20.6.1947 r.
Oferty :I podaniem cen jednostkowych należy skladać w kopertach: zalakowanych do dnia 15.7.1947 r. do godz. 12·tej.
'Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.7.1947 r.
. Dyrekcja zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty,
~nlejszenla : lub zwiększenia dostaw, oraz uniewainienla prze.
tarirU bez podanl'a powodu.
M,"'--49~
OOLOSZENIE PRZ!·r ARQU
Dyrekcja Płockich Zakładów Przemysłowych w Płocku ogiasza przetarg nieograniczony na kapItalny remont i przeróbkę
dawny.ch koszar Im. Dłbrowskiego w Płocku prz:y ul. Werezawsklej - na szkołę.
Oferty w nieprzejrzystych zaiakowanych kopertach bez znaków firmowych I napisem .. Roboty na kapitalny remoht I prz:eróbkę koszar w Płocku przy ul. Warszawskiej na szkołę"
należy składać w Sekretariacie firmy:
Płock. u1.Sienkiewi~
cza 48 do godz. 10·tej dnia 24 czerwCa, gdz:le moina td otrzyma~ warunki obowill~ujllce, 'ślepy kosz:torys;' oraz rozpatrzyć
projekt ·wymienionej prżeróbki.
Termin Wykonania robót 7'0~ do 31 sIerpnJa i
do
30 wrześnła'1947r.
Otwarcie ofert na!tąpi dnia 25 czerwca br .0 godz. 10·tej.
Wadium w wysokości 2 % sumy oferowanej należy .... płacić do
Narodowego Banku Polskiego na nasze konto, a kwit wadialny
liIłllCZYĆ do :oferty.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofe~
renta niezależnie od oferowanej sumy, ograniczenIa robót, dostarczenia własnego materiału i unieważnienia przetargu bEz
podania przycZ:Y!l oraz ponoszenia jakichkolwiek ooszkodowait
M-5033
30"
PRZET ARO
NI!OGRANłCZONY
Zje<looczenfl! Przemysłu Nleorgłankzn~:O Zhkł,ady So.l~ay
Polsce' Fabryka Sody w Mątwach k/lnowrocła·wia. Przetarg
nioograniczoJlY na pobudowanie murowanego budynku . skład'u
,ody oczysz~z:onej w Mątwach w terminie 90 dnI.
.
Podkładki ofertowe wydaje Biuro Techniczne ' od dnia
13.6.1947 . ,r. Telmin składania ofert w sekretariacie fabryki
w zapleczętowan~'C'h kopertach 25.6.47, godz. 10 rano. Otwarcie
ofert . 11 rano. Zakłady zastrzegają sobie prawo dowolnego
wyboru względnie pocdziału robót między różnych oferent6w
(roboty żelhetowe, murarskie, ciesielskie, dachowe), zWlększe.
wr.ględnie mm'iejsrenie lloś:i do 30% liub unioeważ'nienle
;>rzetarg'u bez podania p o w o d ó w . M - 4 8 3 1
IV
n'e
Departament Kwat. - Bud. M. O. N. w Warszawie ogłasza
przetarg nloograniczony na roboty:
budowlane w domu mieszkalnym przy ul. Belweder.skiej
nr 44 w Warszawie.
2) Instalacyjne wodo - kan., c. o. i gaz. w domu mieszkalnym
przy ul. Belwederskiej 44 w WaMzawie.
Informacje I druki ofertowe można otrzymać w biurze De·
partamentu, ul. Koszykowa 79, blok ..C" pok. 117 od godz.
10·ej do l3-ej od dnia 17-24 czerwca br.
Oferty w zalakowanych koperlach, bez znaku firmcwego
z napisem: "Oferta na roboty (wymienić obiekt I rodzaj ro·
boty) należy składać do skrzynki przetargowej przy drzwiach
pok: Nr 117 w dniu 26 czerwca br., godz. l1-ta.
Do oferty należy dołą.::zyć kwit na wpłacone wadium
w wysokości 1 % sumy kosztorysu. Termin wykonania robót
do dnia 15 września 1947 r.
Otwar:!e ofert nastąpi w dnht 26 czerwca br. w pokojotJ
przetargowym Nr 22 o godz. 11 m. 30.
Departament Kwał. Bud. M. O. N. zastrz:ega sobie prawo
'unleważnienla przetargu bez podania przyczyn oraz bez obowiązku ponoszenia z te,go tytułu jakichkolwiek ..odszkodowań,
prawo wyłączenia z przetargu poszczególnyclt robót, prawo
wolnego wyboru oferenta, bez względu na wynik przetargu
oraz prawo uznania, że przetarg nie dał dodatniego wyniku
i prawo przeprówadzenia w okresie ważności ofert dodatkowego przetarg'\! IIstne,go lub pisemnego pomiędzy wybranymi
oferentami
M-:-4816
n
• P~ZET ARG. .NIEOORANICZONY NR 8
Kierownictwo Robót B. O. P. Gdynia . ogłasza przetarg
nioogrediczony na:
Wyk~:manie demont~żu meohanlzmów oraz pocięcie d,źwi·
g6w wydobytych z wody na Mbrz. Sląskim w Gdyni.
Wadium: 20.000.- zł.
Termin otwarcIa ofert: 21.6.47, godz. 10.00.
S\epe "06ztory5y ze szczegółowym wezwaniem , do składa­
Hia ofert i wz6r oferty za zwrotem kosztów własnych, tj.
2.000.- zł, oraz bliższe in:formaoje otrzymać można w Referacie Przeta'rgowym kierownictwa Robót B. O. P. w Gdyni, ul.
Waszyngtona nr 38 między godz. 9.00 a 13,00.
Oferty w nieprzejrzystych zalakowanych kopertach opatrz:onych napisem ..Oferta na wykonanie demontażu itd." na·
Jeży składać do dnia 21.6.47 r. godz. 10.00, o której to godzinie odb~zle się przetarg.
Do oferty należy dołączyć kwit na złożone w kasie wadium
.." przewldz~'łnej wysokości, wzg\.pok'Wltowa'nie kasy RO,P.
na złożenie Innych walorów.
Załączanie do oferty weks!l, czeków, ksIążeczek OI'5zczęd·
noś ci owych Itp. jest niedopuszczalne.
B. O. P. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez wzglę·
du na cenę podzlalu robót między poszczególnych oferentów.
oraz uznama, że przetarg nie dał wyniku.
M-4637
PRZET ARG NIEOQRANICZONY NR
nr
..' l1' .
4 -. 213/47
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Gdańsku ogła­
sza nieogtanlczony przetarg na odbudowę suszarni drzewa na
terenie Warsztatów Głównych w Gdańsku - Trojanie.
Oferty w podwójnych kopertach, z których zewnętrz:na zalakowana bez znaków firmowych z napisem .. Odbudowa · su·
szarnl drzewa na terenie Wa,rsztatów .GlÓwnych Gdańsk - Trojan" należy składać do godziny 10 dnia 25 czerwca 1947 r. do
skrzyni ofertowej w hołu tutejszej Dyrekcji wraz z załączo­
nym kwitem depozytowym na złożon!i w KalSie Dyrekcyjnej
D. O. K. P. Gdańsk hrb P. K. O. na konto D~ O. K, P. Gdań,sk
Nr XI-4209 wadIum w wysokości 2% oferowanej kwoty.
Przy składaniu ofert mają zastosowanie .. Ogólne warunki
przetargów".
Term!n wykOnanie powyłłej odbudowy wynosi 2,5 miesIęcy od daty zawarc,ia urno• .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 czerwca 1947 r. o godz. lO,
w biuru D. O. K. P. Gdańsk, pokój 449 w obe<:ności pn;yby.
łych oferentów.
Dyrekcja oglaszająca przetarg, zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta oraz unieważnieni8! przehlrgu bez
podani3 przyczyn i jakichkolw,iek odszkodowań z tego tytułu.
B'iższych informacji i formularze ofertowe za opłatą 50.zł można otrz)'1!tlać w tut. Dyrekcji, pokój 446.
M-4663
PRZETARO NIEOGRANICZONY
,
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach:
og~sza przetarg ni'rograni<:zony 00 wy~tJnanie robót odbu..
dowy nastawni dysponującej Bt. na sta:ji Bytom, oraz na na ..
prawę dachów peronowych na st KatowIce. Termin otwarcilJ
ofert wyznaczono na dzień 24.VI.1947 r.
Kosztorysy ślepe i wszelkie informac~ dotyczące warunków:
przetargowych i wykonywania robót można otrzyniaćw ~ poo
koju Nr 309 w gmachu Dyrekcji, ul. Dworcowa Nr r.
"
M';"466$
PRZET ARG ' NIEOGRANICZON y
Pierwsza' Fabryka Czólenek Tkackich w Polsce pod ZarŻIł~
dem Państwowym w Łodzi, . ul. W61czańska 206f28ogłasza
prżetarg nieograniczony na:
1) Wykonanie robót elektrycznych wysokiego napięcia
w zakładach .. Pierwsza Fabryka Czółenek Tkackich \V 0olsce".
2) WYKonanie instalacji sUy 120 V w PierW8zej Fabr. CzÓł.
Tkackich w Polsce.
3) Wy~nanie instalacji siły 220 V w P,ierwszej Fabr. Czc5ł,
Tkackich. w Polsce.
4) Wykonanie . insta,lać~ światła 220 V w Pierwszej Fabfyca
Czół. Tkackich w Polsce.
.
Slepe kosztorysy otrzymać można 'W biurze fabryki, l6df.
ul. Wó\czańska 206/208 w godz. 10-12 od dnia 11 czerwca da
dnia 20 czerwca 1947 r. Oferty należy składać w koptrŁacn
z:alakowanych z napisem: ..Oferta" na wykonanie... (tekst jal(
w poz. l, 2, 3 lub 4) w biurze fabryki do dnia 20 czerwca
1947 r.godz. 10.
Do of~rty należy dołączy ć kwit za wpłacone wadium w wySokości l % sumy oferowanej. Wadium należy wpłacić w kasie
firmy.
Komisyjne otwarcie ofert nast ą pi IV biurze fabryki w todzi przy ul. Wólcza·ńskiej 206/208 dnia 20 czerwca 1947 r.
o godz. 10.30. Pierwsza Fabryka Czółenek Tkackich zastrzega
sobie prawo potraktowania każdej roboty oddzielnie, prawo
wyboru oferenta ora·z unieważnienia przetargu bez podania
powodu.
M-4598
PRZET ARG NIEOGRANICZONY
Odbudowy Kolei Państwowych w Bydgoszczy ogła­
sza przetarg nieograniczony na rozebranie starej i budow,
nowej kotlarni w Warsztatach Głównych P. K. P. w Bydgosz~
czy.
Termin wykonania robót do dnia 15 grudnia ' 1947 r.
Oferty należy skladać do skrzynki ofertowej umieszczonej
w Wydziale Technicznym Zarządu Odbudowy W By<lgoszczy.
przy ul. Jagiellońskiej 5 do dnia 25 czerwca 1947 r. do godziny li, gdzie można również otrzymać ślepe kosztorysy po cenie zł 200.- oraz zapoznać się z projektami i warunkami wykonania robót.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 czerwca 1947 roku, o ,godz: ,
11 min. 30.
.oferenci obowiązani są złożyć w Banku Gospodarstwa
Krajowego, Oddział w Bydgoszczy, na ' konto Zarządu OdbIJ!"
dowy Nr 75/212 wadi'um w wysokości yeden i pół procent SU"
my oferty. Kwit ·na złożone wadium należy dołączyć do ofer"
ty . . Brak złożonego wadium spowodu.je unieważn ie nie oferty.
Zarząd Odbudowy zastrzega sobie
prawo unieważnienia
przetargu bez podania powodów oraz jakichkolwiek ods~kod()ó
wań; jak również 'prawo wyooru oferenta.
M-483Ó,
Zanąd
OOLOSZ8NIE PRZET-A;RGU
Dyrekcja Płockich Zakładów Przen~ ~'$łowych w Płocku ogła­
Sl;l ,przetar,gi n!eogranic,zone na ,budowę jednopi'ę~ow~o budy.n·.. ·
ku montażowego na terenie Zakładów Przemysłowych przy. uj.
Sienkiewicza 48.
Oferty w nieprzejlrzystych 'Zlalakowany~ kqpe'rtac.h bez Iznaków firmowych z napisem ..Roboty na budowę jednopiętrowego
budyn,ku montażowego na terenie Płockich Zakładów P>rzemy"
słowych" należy składać w SekreŁa.riade Hnmy, Płoc' k, ut Sien.
,klewic'za 48, dogodz. 10 dnia 2O.6 . br.; ,gdzie można też ot'rzymać . wa,l'Unld OOOW'lą'zujące, ś~pe kos~torysy oraz rozpatl"zy~
projekt wymienionej budowli. Termin wykona.n~ robót do
2O,9.k
Ol'Warere ofert n.astąpi dn1a 31 czerwca br. o godz. 11. Wa,dium w wysokości 2 procent s'urny oferoWllnej na,l'eży wpłacił
40 Narodowego Ba·nku Po16kdego na ,nasze konto. a ·kwH wa·
dl:alny załącz-Y'ć do afe·rty.
Dyrekcja za,sbrze.ge sobie prawo swobodnego wyboru ofereota, niezależnie od oferowanej sumy, ograniczenia robót, .dostarczenia własnego materiału i unieważnienia 'Pl"reŁa,r·gu bez podania,przyctyn ora.z; ponoszenia jakic'hko:wiek odszkodowań.
M..,...4715
Ogloszenia prywatne
Dyrekcja
Ceł
w Ctliwicach uniewazma kwit celny Nr 1091
Urząd Celny w Zebrzy·
dowlcach obyw<ltelowi Cyrańskimnu Henrykowi, zamie5z,kałe'·
mu w l.odzi przy ul, Piotrkowskiej 124. na odprawiony samo·
chód osobowy marki "Opel - Olimpia:', limuzyna koloru ja·
sno . zielonego, 4 cyiJindrowy, Nr moto ru 373828, Nr podwozia
z dnia 3 grudnia 1946 r. wydany przez
M~~
13m
OGŁOSZENIE
II
Zar z ąd .Spólki Akcyjnej .. Pluton" T, i M. Tarasiewiczów
w Warszawie, Uiwiadamia PP. AK ~ j l)llariil5Zy. że w dniu ' 23
czerwca 1947 r., o godzinie 15 w lokalu przy ulicy Piusa XI
r12
"MONITOR POLSKI" -
Nr Ilb m. 8 w Warszawie, odbę<lzie
madzenie Akcjonariuszy Spółki z
dziennym:
się
zwyczqjne Walne Zgro.
następującym
porządkiem
I. Zagajenie i wybór Przewodniczącego Zebrania .
, 2. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 1946 P.
3. Rozpatrz e,nie i zatwierdzeruie sprawozd.enia biąansu, ra·
thunku Strat i Zysków ze 1946 rok i udzielenie Zarządowi po·k witowania.
4. Podział zyEku za 1~46 rok.
15. PrzenIe5ienie na ' Kapiitał ltJpasowy sumy zł 24.569.75
figuruj ącej na r·ku Różne Rezerwy.
6. Po krycie Kapitałem Zapasowym straty za 1944 r. w kwa·
tie zł 77703.52.
7. Wybory Czło nków Zar ząd u i Czł onków Komi sji Rewi·
Iyjnej.
8. Woine wnioski.
PP. Ak cjonariusze pragnący wziąć udział w Walnym Zgro·
inadzeniu winni złożyć swe akcje lub kwity depozytowe w Za·
rządzie Spółki na 7 dni przed Zgromadzenie m.
M-3164
ZalJubionedokumenl,
Dnia 1O c·zerwca 1947.t.
OGLOSZENIE II.
zgromadzenia udziałowców z dnia 21.11.1946
roku firma .. Almaria ~· ,Spółka Przemy s łowo - Ziełarska', Spółka
z ogr. odp. w Poznaniu, Sw. Marci n 33 - Oddziały w Krakowie i Katowicach, rozwiązała się.
Jako likwidatora wzywam· po myśli art. 268 K. H. wierzycieli do zgłoszenia swych pretensji w ciągu trzech miesięcy,
pod rygorem skutków prawnych.
M·-315O
Nr 85
3)
Mocą uch wały
OGLOSZE NIE I.
Akcyjnej Składy Towarowe .. Warranr~ Spół·
ka Akcyjna w Lodzi zawiadamia, że w dniu 12 \i.pca 1947 r.
o godz. 15·ej, w siedzibie Spółki przy ul. Piotrkowskiej Nr 56
w Lodzi, odbędzie się zgod nie z §§ 21 i 28 statutu zwyczajne
walne -zgromad zenie akcjonariuszów z następującym porząd·
kiem dziennym:
I) Zagajenie i wybór . przewodniczącego zgromadzenia,
2) rozpatrzenie i iatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Ko·
misji Rewiz y:jnej oraz bilansu i rachunku strat i zysków za
. rok 1946,
. '
Zar ząd Sp.ółki
powzięcie
4) udzielenie
uchwały
władzom
o podziale zysków,
Spółki pokwitowania' z wykonani..
przez nie Obowiązków,
5) wybór 2 członków Zarządu wzamian ustępujących,
6) określenie wynagrodzenia członków Zarządu za lata
aperacyjrie 19461 1947,
7)' wybór członków Komisji Rewizyjnej l określenie icb
wynagrodzenia za lata operacyjne 1946 i 1947.
Akcjonariusze pragnący uczestniczyć w Walnym Zgroma·
clzeniu winni złoży ć posiadane akcje przynajmniej na tydzień
przed terminem zgromadzenia w kasie Spółki. Zamiast akcji
li'ogą być złożone zaświadczenia, wydane na dowód złożenia
akcji u notariusza albo w instytucji kredytowej krajowej oraz
. w Midląnd Bank Ltd, Overseas Branch, London E .C. 2, 122.
O'ld BrOild Street, zgodnie z zezwoleniem Ministra S~arbu
. z dn .. 10.5.47 r. L. D. II. 6228/38/47. W zaświadczeniach należy
wymienić iiczby akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane
'przed ukończeniem w~lneg~ zgromadzenia. 1716:
I
I
M~4035
Sk,radziono legitymację slużhową Nr 986, wy· Zgubiono kartę e widency jną, wydaną lJl'l'zez Zgubiono ,prawo jazdy samochodowej na naz;M-3844
przez Dyrekcję Lasów Państw owych w Okr ęgowy Urząd Samochodowy w Werszawie, wh.ko Kuchnio Bronisław.
Radomiu na nazwisko Iskra Stanisłilw, Biu. o na samochód owbowy marki .. Chevro:"l",· Nr
·ZgubiOlt() książkę wojskową seni .. A" Nr s.traży Leśnej przy Dyr. Lasów Państw . w Ra·rej. A-49347, Nr si:n. FR-4051692, . Nr . padwo Zgubiono kartę rol<pozna~ą i prawo jazdy. ne
043111 , wyda.ną prrez R. K. U. Gra.jewo na na,z· domiu, 1 Maja 68 d!.! SI. Iskq-y .
M-43J8 4844520946.
M-'3616 motocykł na naZWIsko Miszczak Henryk.
wisko Gujs,ki Romuald, zemiesz,kally w Ełk,u.
M-3845
M-'2995 Zgubiono kartę ewidencyjną motocykla
marki Z b'
I·t
.
29
wy t w'on przez
l' ymaclę nrr
5 a . . k ą Nowo Zgubl'ono ksią,żkę reJ'eslracyJ'ną n'a ' rikszę mo"Royal", Nr mol. 1194, Nr ramy 1194 Nr 'rej. Dgu
,tOno
. C'~g
W ' na naZWlIS
yreJ<Cj-ę
e ł warszawIe
o . '
. torową Nr 03696 na oozwlLs'ko Zabłocka Maria.
~gubl..onokart,ę rej-eslracyjną
RKU W·wa Nr N'·02696, wystawioną przez Okiręgowy Urząd 5ieliska
Anna .
M-4693
M-38 AC.
:10119, dowód tożsamoś.ci Q6óby PKP i kar:tę Samoc'bodowy st. m. Warszawy n.a Głównego
'tV
-rozpozn<łwczą na Jla'zwi'5ko Grzywaczl€WlSki Wa. ,p ełnomocnika AkcJi Siewnej Ministerst wa Roi·
Zagubionókar,[y ewidencyjne na samochody o- Skradzi<mo ,pa tent, wydany 'p rzez Urząd Ska'l"bocław.
M-2993 nktwa. i Rettorm Ro!'nych.
. M-3i833 osooowe i motocyk le, wystawione 00 Mi·nister·
wy na budkę bławatną na na zwi5 ko Stankiewicz
stwo Bt'zpi-oczeństwa PuibHcz-nego: B·02087, Antoni.
'Z agubiono legi,tyma" ;ę ko!ejową; ka,rtę meldun .
M-3847
kar
t
ę
rejestracYJL
'
nód~
z.R,
.K.U.
na
na
z·
A.()()8I84,
A.07025,
A-04419,
A.02492,
A-08987
Zagubiono
~ową, ·I·;\';i ążkę i 1e;gitymację i:nwa1 id zką, dekret
wilSko
Jagieła
Kazimierz,
ul.
M.
No·
A.059!O,
A.09827,
A.05839,
A.4'
8
518,M.02504,
Zgubiono kartę reje:stracyjną. wydaną prz'e z
emery,tainy j i,"n~ d okumeill t y na n~'zwisko Cie·
M-383'2 M.08316.
M-3622 R.K.U. na nazwisko JadczY,k Franciszek, zam.
iP)..ak Jan.
M-3044 wotki 67.
Koziołki, ,pow. Brzeziny.
M-3619
Skradziono kartę eWil-Kuacyj,ną, prawo jilzdy.
,zgubrono legitymację nr 955,
wydaną
przez legitymację człon kow5'ką P .K.S., tramwajową, Zagubio/1Q legityma,cję służbową, wydan:ą przez
Po!ski Mooopol Ty toni.owy '00 na zwi!;ko Kubsz P.P .S., K6iąż'kę wozu Nr 37113, wydane Illa na· Minilsterstwo Kultury i SztukI na nazwisko Mo. Skradziono klSiążeczkę Inwaltdzką, wydaną '. ip rzez
, Zlbi.gJlieow, zamies'Zkały w Wodz ~ slawiu, ·na Gór· zwi;sko Gradowski JózeI, zam. Lódź, Sródmiej- rawski Andrzej.
M-=3612 Refe-rat I nwaIidzk! w Gliwicach na nazwisko
M..:..a746
Piwowski Czesław.
'
M-3128 ska 14.
n·ym Sląs'ku.
M-3'83-1
.
Zgubio./1Q prawo jazdy Nr 6336, kartę roz.poz- Skrad~ono świade~twa ,ze szkoły budownICtwa
Zgubiono prawo jazdy samochod.owej i kartę P.K .O. zawiadamia o zagi'nięci'uk.-;iążeczki 0- nawczą na na.zwisko Jurkowski Franciszek. '
rejestracyjną R. K. U. ,.na nalzwisko Wacława szczędnościowej Nr 19:250.
M-3830
'
.
M~3611 w Jaros!awhuz II, III, IV kursu, oraz. świadec·
lw<> koń'cowe techni'ka budowlane,g o, oWz. w ro
Podwysockiego.
.
M-3124
Zgubiono
kartę r~pat' ria;:y tną, wyslewioną w Zgubiono kartę rl' ;e~ói:lcy jną R. K. U. na. na'z; ku 1935. ' Zajdel Mieczysław, Techni'k BudowI
Zgubiono książkę e wid'encyjlOą na samochód o·
M-3U3
w ;sko Zduńczyk Władys ław.
M~36lO
·.obowy
Qpel - Olympia . Nr Ifej~brncyjny Warszawi·e na nazwis;ko CWlek ' Czesław.
M-3829
Zagubioną książeczkę i'nwal id-zką, wydaną przez
A·O&'505, wyda ną ,przez Okręgowy Ur.ząd Samo·
--'--b---d--ód---1..--:--ł-·-k-----k Zgubiono !egHym<i<: ję służbową, wydaną przez Statllstwo Sled-lec,kie na na'z wisko Józef Jeroni
chCldowy w Warszawie nil Państwową komuni- Zgu.
iilno ow
osollhsty pa cow ę na na zwis () Ministerstwo Pra.cy i Opieki Społecznej na na z- mek.
'
.
.
M-3744
~ację Samochodową.
.
M-3849 Jadwi,gi Rowińskiej, Ló<lż, ul. LokatoMrs~a381181 wis,ko Inżynier Andrzej Mazu;rkiewicz. M-:--3609
m.92.
Na dworcu Kaliskim :tgubilem porHel wraz z.
iZginęła kSlężec Zlka i nwalidZlka.
wydana przez
Stail'O'stwo Grodzki~ w Lod vi ' na nazwilSko Wol- Zagubiono kalrtę re jest;iacyj'ną KK.U. LMź- Zgubiono legitymację służbow ą P. K. P. Nr paszportem z;agranicznym, wydanym prrez MSZ
liki Władysła w, ozem. Ozorków, 6-go Sierpnia 52. Miasto na oozwi'5ko Kaczmarek Stan is ław, zam. 818627 na nazwisko Czepilrski Piobr. M-3608 w Wars zawie, 3.500 'zł, zaświadczenie ,pracy
różne dokumen t.v, na na,zw i;s ko Goniadz.ki l:treeł
M-3735 L :dź , Krucza 28.
M-3817
Zgub;on!) zaświadczenie o pob:er.aniu wyższej Wl ado ;nościza ' odpowiednim wynagorodzenie:n
Skradziono legitymację s,łuż,bową Nr 426 ·' Mini . Zagubiono k-siążkę inwa'lidzką Nr 1451 na naz· taryfy na dorożkę samochodową Nr 74, wysta· proszę I'kierować: Lódź, PołUTdniowa 20, m. 35
sterstwa Spraw Zagranicznyc:hna na zwisk o wi,g,ko A:f'Ted Fi li pkoW\Ski , zam. Łódź, Tymioe- wione przez Zwią zek ZawodQwy Transportow·
M-3745
Iwiń'ska He,li na.
M-3607 nieckiego 8.
M-3819 ców w Warsz'awie, wydane na S'pótdzielnie Pra·
cy T-ram"DOrtowej .. Przewóz".
.
M':"-3605 Zagubiooo p;awo jazdy samochodowe cze'r wone, .
Skradz;ono tymczasową kartę repa,triacy Jną, Z.ąg1tj1b~nq kartę'rejesff'acy joną motocyklu
Nr
wydane w P oznani·u oraz. dowody osobiste na
kartę inwalidiką na na z'Wis.ko Zany-c'ka Janina . L78487 Wolkowski StanIsław,
Lód,ź, Zawad zka Zgubiono
zaśw iedczen:e o pobieraniu wyźszej 'nazwisko Kusi,k Kazimierz, z,am. Lódź , Okręgo
,
M-3613 II , Zarejestrowany W.rocław.
M-3821 ta:ry'fy na doroż'kę samoohodową N'r lll, wysta. wa 86.
M-3736
Skradziono ka·Tlę lrejeskacyjną R. K. U., kartę Skradziono !egity mację Służ'bową Mini's ter.slwa wione przez Zw iąz'ek Zawodowy . Transportow- Zagubiono dokumenty samochodu marki "G.A.Z
Skarbu. Związku JnwaHdów Wojennyc.h. kar,tę ców \V War5zawie, wydene na nazwisko Cha· 67" Nr reje'stra<:yjny A·08371. Własność Pań
repatriacyjną na nazwko;ko ZarzyckI Romuald.
M-3614 rozpoznawczą na .na.zwisko ' Kwieciński . Tad ~usz. ch:ewicz WladY5ław.
M-3604 5twowej KomunIkacji Samochodowej w We r
M-3742
M-3737
sza wi".
Skradz.iono kartę repa·! iriecyj.ną, kartę il'ejeslraZgub~no legilymacj-ę służbową Nr ł980 S. D .,
cyj.ną R. K. U., pmwo ja-zdy samochodowej na Skradzklno ka,r tę lTe jestracyj.ną
na motocyk l wydaną przez WoJewódzką Komendę ' Mi.!Jcji Zagubiono kartę lTejestracyjną samoC'hodu mar
nazwis ko Chudzyński Stan isław.
M-3603 Nr 41036 na nazwisko Krupińs:ki M i~zysłew, Obywa te:,skiej w Lublinie na nazwisko Kopcza. ki .. Fordson" Nr rejestracyjny D~53, włils
zam. Lód ź, Gdańska 9.
M-3820 ckl Józef.
M-3794 ność Pań5twowej Komuni.kacj,i Samochodowej w
Skradziono Ie:gHymację służhową Nr 53-2, wy·
Warszewie.
M-3738
t;!awioną pr.zez Minis,teifs,two Spraw Zaig raniez- l .gubiono prawo jazdy W·08014ne
nazwisko Zgub'ono clyp:om oouczydels·ki. wydany ' ,p wn
nych 'na na:ms,ko Sci-ślew,s,ke Helena . M-3629 Chałupko Bernard.
M-3606 Pat'ls,lwowe Ped·a gogium w KrakOWIe na nazwi. Z'gubiono ka·rlę rozpoznawczą, legitymację Sa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - sko Wier zbiński Józef,ZI8mies vkeły w LQPU5ZCe :nopomocy Chłopskiej, ksiażkę rejestracyjną ko
Skradziono 1egi~y rnację słu'irową Nr 3576/A, Zagubiono palcówkę, prawo jatdy wydane ,przez Ma,łej.
M-3792 nia. kaifę 'I'ejes!racyjną R.K.U. na naZ"'1sko
IWydaną !(lrrez, Zarząd Miejski
w Warszawie, U.r'ząd Wojewód zki w Lodz.i oraz legitymację
M-3739
Kawka Wład ysław.
if,ni'żkową leg Hyma cję na przejazdko\tejemi na Zw. Zaw. na na zwisko Ja.rosiński Ka'rol. Ló<lź, Z gubiono ka,r!ę ewidencyjną samochodu ODeł
ł13zwisko JęcZlmyk W i1'he'l mi na,. IilStę Ipra,cowni- Li,powa 20 m. 23 .
M-3822 Kade tt Nr ,reJeslracyjny B-82682, silnik 47 i 117, Zginąl dy,p'om W ydzie łu Lekaif'lSkiego, wydany
Mw .. Domu Dziecka ·1 M.altki w otwoc'ku:: ~
podWOZIe 2372560 na nazwis'ko Grudziń:ski Cze- przez Uni,we rsy:et War5zawski im. Piłsudskieg'O
kUlponam~ Nr 1'8 z. 3 miesięcy na przydziały tek, Zgubio,no
dokumenty,
kadę
rejestracyjną ław.
M-3796 na l1~ l W:5·ko Korcz'ak Cecylia.
M-3740
8tylne.
.
M-3626 R.K.U. - Ku tno, dowody kolejowe, karty żyw- s
nościowe na na,zwisko Szaradowski Ka zimierz,
Zgubiono kartę ro zpOznawczą , prawo j.azdy sa- Za gubiono kaIltę repatri acyjną na nazwisko Opilz
Skradzlooo metrykę urod.zenia, wydeną przez zam. Wol.a Raczy'o orowska, pow. K u.t no.
M-374 I
mochodowej
I H , leg it ymację slużbową Pań­ Hen·; y k.
Magisbrat w Pabianiloach ·n anazwis'ko EkszŁai'n
M-3823 stwoweg'o Ba'nku' Rolne,g o 00 nazwisko ' Jan iZagubiono legitymację służ'bawą Ministers t Wi!
Ruta, zam. Lódź, Mielc'zarskiego 6.
M-3733
Zgubiłem kartę demobiłi'zacyjną A~,gielską Nc s'zewski S tanisław.
M-3795 Przemysłu i legit~rnacJę Związ.ku ZawodQwe!t,
ZagubIono d<1Wód osobisty wydany ,przez Misję 101 881{20/J na nazwisko Adamski Józef, zam.
na nazwisko Piasecka Zofie.
M-362
Zgubiono prawo jazdy samoohodowej, 'wyclene
:War5zaws,ką w Niemczech, kar,tę odprawy de- Łódź, NowomieJska 3.
M-3824
dnia !.lO. I 945 r. przez Starostwo Grodzk ie na Zgubiono leg I tymację 6łużibową' Ministerstwa
mo'bHiZl8cyj.ną, przepustkę
wolnego przejazdu
,pociągiem , oraz zaświadcze'ni·e ool'l11alne wyda- Skradz.~:ono dowód osobisty repatriacyJny, wy- n·azwilSko Jac·kowski Eugeniusz.
·M-:'3837 Zdrowia, kartę i1'ejest, racyjną R.K.U. Kraków
ne na na,zw~ko Kociak Stan isł aw, um. Wola- dany przez gm. Swilce, pow. Rz.es.zów na na,z- Z.gubłono
t roZiOOznawczą na ne,zwisko Ci. :egitymec ję P,P .S. Kraków, legitymację Zw ią
Rogoz;lń~e, poczt. Wy,pychów.
M-3828 wisko Pa5iecz.nik Józef, zam. gm. Dobra, wieś chocka Ja,"~: . ę
M
838 -zku ' ~ieza:eżne: Młodzie~y. SocJalit5 tyc'znej nil
Grabina.
M-336'9 ..
-3
nazwllSko Dr Weber MaCIeJ.
M-3627
Skradziono legitymac ję niluczydels'ką svkoły
Zgubi~mo .kartę il'ejestr~cy)ną R. K. U., hrtę Zgub::ono kartę rejestracyjną, R.K.U ., ' legl,tYma.
Imierua Sowin,skiego, z-niżkową legi,tYlmecję na
przejazdy ,kolejami na nazwłsko Miodu57 ~W'lSk a Zagubiono prawo jazdy czerwone na . na zwisko repa,tna\:YJną na nazwllSko Gospodarc zrk . RY·, cję Związk u Zawodow~go Sjlożywców, tymcza.
Ku Jalw~, ki Sta.n is ław, Lódź, Zgier50ka 9.5, wyda- sz;a,rd.
M~3839 sowy dowód osobisty na nazwi's,ko LOJ'e'k MieJadwiga.
M-3625 ue
194'5 r. ,przez Okręgowy Urząd Samoc'hodo.
I
wy
w
LodzL
M-3826
Zgubiono
kartę
eW
Idencyjn
ą
6amocbodu
' cię.ża~ nys aw.
. . M-36Z8
Skradziono
świad~two -dojrzałości
wydane
rowev.o Be~H ord 0·01605 na nazwisko Imroth Zagubiono kartę rejestracyjną R.K.TJ . Warszawa
:[email protected] 'komisję werY'Hbcyjną w Wa'!'Szewie, na Zgubiono kartę lI'ejeskacyjną, w'ydaną przez AI,f'red.
M-3:84D Miasto, Nr księgi eWidencyj,nej 1991, na nazwi~·az.wisko Inowacka (rma .
·
M-4102 R.KU . Ló<lź rui na·zwisko K'rauze Stelfan, Łódź,
Napió[email protected] 87.
M-~71 Zgubiono ,ta,b:iczkę lI'ejesLracyjną ' motOcy,k~ową sko GogolewskI Władys1aw Maifian.
Skradziono 2 pasvpor-ly :zagre.nkzne, wysŁawio·
M-36Z3
Nr A·74D49 na motocykl .marki .. Ardie" ne naz.·
ne przez MSZ z. dnia 3.10.1946 .za NrNIf 028888 Zgubiono książkę rejesbracyjną na samochód wi5ko . Inżynier Henryk Zyłko.
M-3841
i -o~9 na nazwisko Borne6 leon i Bornes Mercedes B·04002 ·ty,p ZOO na na·zwi6ko Profe19Qbiono świadectwo 'lwolnieni·a z. wClj6ka , wy.
Ewa, Lódź, Cmentarna. 1/5.
M-3734 SOr Stanisław M i'klas.zew5~i. .
M-3836 Skradziono 'kS I ążkę Ubezp:eczalni ' Społecznej ; dane przez R.K.TJ. na nazwisko Za'l'~bski Wac:~gitymację P . P . R. Nr 40548 na nazwisko Je . ław. -zam. Ló<lź, Pocztowa 5.
M-3620
ZagubIonoksią'żkę rejestracYJną samochodu Zgubiono kartę ewidencyjną Nr C-45653 samo- chowie z Kazimierz.
M-3842
OS()Ibdwego Opel - Super, Nr rej. A-47574 Nr chodu Fn3mo, Nr s1inika .1115850, wyda,ną przez
Zgu.biono książeczkę inwalidzką, wydan ą prl"z
lSil. 10343542 ' własność IZarządu Głównego Warszawski Urząd WojewódzkI ne MinalSterstwo Zlrubiono p.rawo jilzdy sa moc'hodowej II kI. Nr Starostwo Grodzkie, Laudan Józefa, Lódź, Po·
M-3848 2795 na nazwisko KatyńISki Eugeniusz. M-:-3843 łudnlowa 17.
P.C.K,
M-3834 Aprowi'2:acji.
M-3618
daną
'U
------=------------
I
PRENUMERATA "Monitora Polskiego" wynosi miesięcznie zł 250.-. Nu·mer pojedynczy zł Ił. Numery specjałne zl 30-45. CENY 06LOSZEIil: O zagubionych dokumentach zł 10 za
1 ~yraz. - Edykty, nadsyłane przez Starost. (Ref. Spraw Inwa l!dzk .) zł 4 za 1 wyraz, - Uzn
za zmarłego zł \O za wiersz mm I szp. (na str. 6 5Zp.). - Odtworzenie ' zagubionych doku·
mentów zł 10 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 sz.p.). - Inne oglo szenia sądowe zł 35 za wiersz mm 1 szp. (na str. 6 szp.). - Priefargf I· wszelkie Inne ogłoszenia zł 40 za wiersz mm I IIp.
(na str. 6 szp.). Za bilanse' I uklad tabelaryczny dolicza się 50%. Za terminowy druk ogłoszeń Wydawnictwo nie odpowiada. Ogłoszenia do "Monitora Połskiego" nałeży kierować .wyłącznie
do Biura Ogłoszeń I Reklam Polskiej Agencji Prasowej PAP w Warszawie. ul. Młodz. Jugosłow. (Pierackiego) II. lub do Oddziałów Polskiej Agencji Prasowej PAP.
Należność za ogłoszenia płatna gotówką z góry.
Wydawc'i:!' Polska Agencja Prasowa PAP
Złożono
w Zakł. Graf. "Ksi~żka", W-wa, Smolna 12. Tłoczono w "Druk, Państwowej Nr l" w Warszawie.
Redaguje Komitt>t Rerlal«('v!n~