טופס הצהרה על ביצוע כוונון תדר ומתח

Transcription

טופס הצהרה על ביצוע כוונון תדר ומתח
‫טופס שיצורף לבקשה לבדיקה הראשונה של מתקן פוטו‪-‬וולטאי‪.‬‬
‫טופס זה יצורף גם למסמכים המועברים למשרד האנרגיה והמים לצורך קבלת היתר‪.‬‬
‫טופס הצהרה על ביצוע כוונון תדר ומתח‬
‫תאריך_____________‬
‫לכבוד‬
‫חברת החשמל לישראל בע"מ‬
‫מחוז _________________‬
‫אזור _________________‬
‫שם הלקוח‪_____________________________:‬‬
‫כתובת המתקן‪___________________________:‬‬
‫מספר הזמנה‪___________________________ :‬‬
‫הצהרת יבואן‪/‬יצרן‪/‬משווק‪/‬מתקין המהפך המאשר ביצוע כוונון תדר ומתח‬
‫הצהרה‪:‬‬
‫הנני מצהיר כי המהפך‪/‬המהפכים שפרטיו‪/‬פרטיהם רשומים להלן תואמים את כל דרישות התקן ת"י ‪7444‬‬
‫וכן את דרישות של מנהל ענייני החשמל בנוגע לכוונון התגובה לחריגות מתח ותדר בכל מהפך‪.‬‬
‫למען הסר ספק להלן תחומי הכוונון של מערכות ההגנה בפני חריגות מתח ותדר של המהפכים הנדרשים‬
‫הם ‪-‬‬
‫מערכת הגנה נגד חריגות תדר תנתק את המהפך מרשת החשמל לאחר פרק זמן של ‪ 2.0‬שניות לפחות‬
‫כאשר התדר בנקודת החיבור לרשת גדול מ‪ 5..5-‬הרץ ולאחר פרק זמן של ‪ .‬שנייה לפחות כאשר התדר‬
‫קטן מ‪ 74-‬הרץ ‪ -‬המתקן יתפקד באופן רציף וללא הפסקה בתחום התדרים שבין ‪ 74‬הרץ לבין ‪ 5..5‬הרץ‪.‬‬
‫מערכת הגנה נגד חריגות מתח תנתק את המתקן מרשת החשמל‪ ,‬רק כאשר המתח בנקודת החיבור‬
‫לרשת חורג מהגבולות המפורטים בטבלה ‪ 0‬בת"י ‪ 7444‬חלק ‪.3‬‬
‫המהפך צריך לעבוד באופן רציף כל עוד המתח בנקודת החיבור המתח איננו עולה על ‪ .2%‬מהמתח‬
‫הנומינלי‪ ,‬ואינו יורד מ‪ .5%-‬מהמתח הנומינלי‪.‬‬
‫כאשר המתח חורג מגבולות אלו‪ ,‬הניתוק יהיה תוך פרקי הזמן המוגדרים בתקן‪.‬‬
‫פרטי המהפכים‬
‫שם היצרן‬
‫מס'‬
‫‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.2‬‬
‫דגם המהפך‬
‫הספק המהפך‬
‫תאריך‪:‬‬
‫__________________‬
‫שם החברה המתקינה‪:‬‬
‫__________________‬
‫שם המצהיר המורשה (יבואן‪/‬יצרן)‪:‬‬
‫__________________‬
‫תפקיד המצהיר (יבואן‪/‬יצרן)‪:‬‬
‫__________________‬
‫חתימת המצהיר (יבואן‪/‬יצרן)‪:‬‬
‫__________________‬
‫מספר סידורי‬

Similar documents