Pregled bolezni las

Transcription

Pregled bolezni las
TRTH O LO G O I J A
IN
DER M A T O L O E L A
KOZMETELO6IJA
Proglcd
rilas
bolczt
\
Zunartji videz je v daruoinjem svetu vse bolj pomemben-.V tem kontekstu je tudi skrb zo lase usak dan use bolj
prisotna. To dokazuje poveiano itevilo obiskov pri zdrovni.kilt, dermotologih in estetskil'tkirurgih. Tudi za moike
vpraiarle urejanja las, bodisi narauno izpadlilt"al| bolezerLsko,ni uet tabu. Sicerso v zgodouini iloueitua lasje vedno
igrali pomentbno ulogo. Videz posameznika je narekovolo kulturno okolje. Receptezo iudeine vode proti pleii lahko
zasledimo v zelo starih iasopisilt. Podobnoje tudi danes! Na trgu se ponuja ogromno razLiinih pripomoikov. Katert je
provi? Samo dqbro poznauanje fiziologije dlake in bolezenskih stanj nam laltko pomoga izbrati prauo pomoi.
Lasle(dlake)se pojavijov
devetemembrionalnemtednu. Po
rojstvufetalnelanugodlake
zarnenjajo
brezbarvnit. i. velusni
lasje,kasnejepa pravedlake.
Steviiolasnih(dladnih)meSidkov
in njihovaaktivnoststadedno
doloi'ena,
nanjepa deluiejotudi
hormonskivplivi,predvsem
androgenihormoni.Ob vsakem
dlainernmeSi(kustaprisotni
Zlezalojnicater ni5ica "dvigovalka" dlake. Po rojstvuni ved
nastankanovih dladnihme5idkov.
Glavnasestavinalasu oz. dlakeje
skleroprotein
keratin,ki ima
nasprotn()
od keratinav povrhnji
plastikoZezelovelikocistina(20
%).Lasjene rastejoneprekinjeno
vseZivljenjetako kot nohti, ampak
ima vsaklasnimeSidek
svojdedno
dolodenciklus,ki ni usklajenz
drugimi(t. i. mozaidna
rast).V
lasnemciklusulodimotri glavna
obdobja(g)ejskico).V anagenem
obdobiu,ki trajatri do Sestlet,
zrastelas0.35mm na dan.
Katageno
a)i prehodnoobdobje
trajale nekajdni, las preneha
rastiin sespremeni.
Sledi
telogenoobdobjeali obdobje
mirovanja,
ko selaspodasi
pomikanavzvenin kondnopo
treh do Stirihmesecihizpade.V
tem dasuv meSidku
ie nastaja
nov las.Dlakeali lase,ki so v
obdobjumirovania,izpulimo
brezboledin.To solasje,ki
izpadajoob vsakodnevnem
desanju.Trajanjeposameznih
fazlasnega
ciklusaje razliinopri
razlidnihnormalnihin bolezenskih stanjlasiSda.
To lahko
ugotavljamoz objektivno
preiskavo,kateroimenujemo
trihogram.Trihogramje
preiskavaepiliranihlasv
mikroskopuz deset-do 30kratnopovedavo.Na normalnem
dlove5kemlasi5duje vedinalasv
anagenemobdobju (fazarasti);
5 do 25 o/olasje v fazi mirovanja
Ciklusnormalnerastilas
M
:il;
faza dage.
nerarite
fara
mttoranta
i|na9enil
tdra
katagcna
lara
telogend
fara
r-..3 *r
|2 do 6.l F 3 {
lcl
tcdf,!
o
laza ponome rasti
ugodnllrrdnli
;lnagen
t**,*'.-*
povpreini iasovni razmik
lel
ANOTUIALIJE
V STRUKTURI
'.
LAS
l.l Trichorrhexisnodosa:lasjeso
vozliiastozadebeljeni
in na
mestihzadebelitvebolj lomljivi.
1.2Trichorrexisinvaginata:lasje
so oblikovanikot bambusova
palicain zrastejole od 3 do 4 cm.
So znamenjeNethertonovega
sindroma,ki je avtosomna
recesivnadednabolezen.
1.3Pili anulati: po dolZinisena
Iasehizmenjujejo
in
svetlej5i
M
fa:r aove
rarlr
anag€na
tr:;
2 do 5,--.-"-_.{
mQre(o
in pribliZno1 % v katagenem
obdobju.ee je na lasi5dupribliZno
do 100000lasnihmeSiikov,
katerihciklustrajapribliZno1000
dni, to pomeni,da normalno
izpadevsak dan do 100las. Pri
razlifnihbolezenskih
stanjihje to
razmerjespremenjeno.
Spremembe in boleznilasso lahkodedne
ali pridobljene,
zaeasne
ali trajue,
pa tudi kot posledica
nastanejo
delovanjarazlidnihnotranjihin
zunanjihdejavnikov.
tpmnci(i
nhrniki
1.4Pili torti: Iasjeso svedrasto
zaviti.
1.5Pili trianguli et canaliculi:
redkaprirojenabolezenstrukture
Ias.
1.6Moniletrix: avtosomna
, er
dominantnd
a e d n ab ol e ze nkj
v
zadebeljeni
so lasjevretenasto
razmikihod 0,5mm do 1,0mm.
Lasjese na mestih,kjer so tanjii,
odlomijo.
tik nadlasiSdem
1.7Pili incarnati:pri temneie
moSkih
obarvanih,
temnolasih
posameznedlake,zlastina bradi
in vratu,rastejonavznoterin s
tem povzrodajovnetni odgovor
tujkovegatipa,ki je znan tudi kot
pseudfolliculitisbarbae.
2. ANOMALIJE V BARVI LAS
Barvalasje odvisnaod kemijske
strukturemelanina(koZno
barvilo),velikosti,5tevila,oblike
melaninskihgranulin njihove
razporeditvevzdolZlasu.Vsakod
teh dejavnikovje pod vplivom
Stevilnihgenov.NajpogostejSa
anomalijav barvi las,ki pa je
je starostnosivenje
fizioloSka,
(canitiessenilis).Prezgodnje
sivenje (canitiespraecox)je
pogostodedno.Poliosiscircumscripta je cirkumskriptnoobeljenje
laspri nekaterihboleznih(vitiligo
- pridobljenadepigmentacija,
alopeciaareata- kroZnoizpadanje las). Pri heterokromiii
(heterocromia)najdemorazlidne
barvelas pri eni osebi.Zunanja
heterokromijaje posledica
kemidneobdelavelas najvedkrat
iz estetskihrazlogov.
3. ANOMALIJE RASTI LAS
3.1Hipertrihoza.je
dezmerna
dlakavost,ki je lahko prirojenaali
pridobljena,generalizirana
ali
omejena.Prirojenein omejene
hipertrihozepogostovidimo na
koZizadnjice.
3.2 Hirsutizem je androgeno
povzrodenaporaSdenost
moSkega
ki je
tipapri otrocihin Zenskah,
lahko simptomatska(bolezenZlez
povz notranjimizlodanjem),
zrodenaz nekaterimizdravili
( a n d r o g e ni ni a n a b o l nhi o r m o n i ,
derivatiprogesterona,
kontracepcijsketablete),idiopatskain kot
znamenjenekaterihsindromov.
4. ALOPECIJE
Alopecijaje pleSavost
ali izrazita
razreddenost
las,ki je lahko
prirojenaali pridobljena,trajnaali
zadasna,cirkumskriptna,difuzna
ali totalna.
Trajne alopecije:
1. Prirojena hipotrihija ali redkeje
atrihija(totalnaizgubadlaene
korenineje posiedica
moteuj
embrionalnega
razvoja).
2. PsevdopeladeBrocq je redka
kronidnatrajnaizgubalas na
majhnihpodrodjihv lasi5du
(trajnaizgubadladnekorenine).
3. Androgenaalopecijaali moSka
ple5avost.
Pogosteje
se pojavljapri
moSkihkot pri Zenskah.Pri
moikih je ne Stejemoza pravo
bolezen.PribliZr-ro
tretjinamo5kih
med25.in 40.letomstarostitrpi
za to obliko ple5avosti.
Pravta
skupinaje v zadnjemdasu
zainteresiranaza r azlitna
kemidnain drugasredstva,katera
bi lasedudeZnopovrnila.O
preparatih,ki so danesna
razpolagoza zdravljenjete oblike
pri moikih bomo5e
alopecije
pisali.Glarmivzrok za nastanek
te oblike alopecijeje povedanje
dihidrotestosterona
na lasiSdu!
Ta pojavje v glavnemdedno
pogojen.
vzrokoz. bolezen,ki je povzrodila
izpadanje.
2. Trihotilomanija je zelo
"zanimiva"in dokajpogosta
oblikazaCasne
alopecije.
V svoji
praksi.iovidevanrnajveCkrat
pri
o t r o c i hB
. o l n i k si i I a s ep u l i j os a m i
zavestnoali podzavestno.
Vdasih
jih tudi jedo.Dladnifoliklje
je v ozadju
ohranjen.Najvedkrat
poclzavestna
potrebaotrok, da
pridobipozornoststarSev
ali pa
posku5a"nakazati"nevrotiano
oko)je,v katerern
Zrvi.To soolroci
iz neurejenihdruZinali seje v
druZinipovedalapozornostdo
drugegaotrokaiz razlidnih
razlogov.Vdasihje v ozadjuhujSa
duSevna
motnjafposebno.
Cegre
za odrasloosebo).
3. Alopecija Areata je najpogostejia in najpomembnejda
nerrnetna alopecija. Vzrok
n a s t a n k an i p o p o l n o m a j a s e n .
Obseg kroZnega izpadanja las je
razliden. Lahko vidino samo za
n o h t v e l i k o Z a r i 5 d ev l a s i 5 d u ,l a h k o
p a j e z e l o r a z 5 i r j e n . r( a l o p e c i j a
areata totalis - vse dlake na
l a s i 5 d um a n j k a j o ; a l o p e c i j a
universalis - manjkajo dlake na
c e l e m t e l e s u ) .V s v o j i p r a k s i r m a m
precejtak5nih strank. Ker je
z d r a v l j e n j ez e l o z a h t e v u o i n
d o l g o t r a j n o ,b o n t o s v o j i h i z k u 5 njah pisal v eni od naslednjih
S t e v i l kS A L O N A .
dn Slobodan
Vujasinovie,
spec. dermatolog
Zaiasne alopecijeso posledica
endogene("Zari5ie"v organizmu) ali eksogene(zunanje)
okvareanagenefaze ("faze rasti")
dlaCnega
folikla.Poprenehanju
delovanjaokvaredlakeponovno
zrastejo.
1. Simptomatskiefluvij [razreddenostlas kot dodatnistranski
uiinek nekaterihpatoloSkih
in
n a r a v n i hd o g a j ; n vj o r g a n i z m u ) .
Takorazredcenost
vidimopri
razlidnihinfekcijah(gripa,
ZdraviliS6e
Laiko
5krlatinka,5en,
rir,,^
\
uruJ...J,
,,;i.,--i,,
uzrvdrrru
razlidnihzdravil
(citostatiki,
sulfonamidi, antikoagulanti,
retionidi...),razlidnih
hormonskihmotnjah
(npr.bolezniSditnice),
kronidnihboleznih
(dermatmiozilis,
eritematodes,
AIDSJ,
huj5empsihidnem
stresu,prenehanju
ja kontracepcijuZivan
skih tabletin po
porodu.Tri do dvanajst
tednovpo delovanju
nokse(okvare)
zadnejolasjedifuzno
odpadati.Izpade jih
lahko tudi do 1000na
dan. Pri zdravljenjuje
potrebnoodstraniti
ZELO
UGODNE
CENB
Anidii - Solarien
Johann-StrauB-Str.92
74078Heilbronn
Deutschland
Tel.:0049-7066-901458
Fax:fi)49-706G9O1459
Avto-tel.: ff149-| 72-438801
I
e-mail:[email protected]