Protokoll fra Parlamentsmøte 2, 2015 - Blogg

Transcription

Protokoll fra Parlamentsmøte 2, 2015 - Blogg
1
Protokoll fra Parlamentsmøte 2, 2015
2
3
Tilstede:
4
5
HF: Ane Larsen Mjøen, Ansar Ahmad Qadeer, Jon Magnus Eilertsen, Lillian Eide Sørensen, Martine Josefine Frantzen, Jakob Loe,
Erling Magnus Vestlie Berby
6
7
Fraværende: Jannicke Weddegjerde, Shukri Abdulgadir Mohamed
LUI: Anette Magnussen, Christoffer Udenæs, Mari Tønnessen Flåtåmo, Marius Muggerud, Vilde Følling Folland, Anders Skaug
8
9
10
Fraværende: Viktor Emanuel Johansson
SAM: Christoffer Storm Tiller Alsvik, Hoang Vi Pham, Loayar Nung, Maria Reitås Messenlien, Sandra Yeomans, Silje Refsnes Coward
TKD: Manjit Kaur, Shan Mohammed, William Giffen Sæbø, Tina Årikstad Sørensen, Einar Belck-Olsen
11
Fraværende: Katja Sørum
12
13
Ordstyrerbordet: Andreas Faye-Lund, Eirik Uthus, Tord Øverland, Tamara Valdueza Eiret, Jørgen Ringen Andersen, Kine Nossen og
Jannicke Døvre
14
15
16
17
Andre: Mikkel B Oddum, Amina A Ibrahim, Isabel B Nærø, Johanna Celinda Åhrberg, Christine Adriane Svendsrud, Sigrid Mæhle
Grimsrud, Aleksander Gjøsæter, Carl Alexander Kessen Sverdrup, Trine Oftedal, Anita Johansen, Rune Keisuke Kosaka, Ragnhild
Karlsen Dalslåen, Hedda Eia Vestad, Karina D. Håvik
18
19
PSak 00/15 a, b, c, d og e - konstituering
20
Vedtak:
21
Andreas Faye-Lund og Eirik Uthus ble valgt til ordstyrere
22
Jannicke Døvre ble valgt til referent
23
KOK ble valgt til tellekorps
24
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
25
Vedtak:
26
Innkalling og saksliste godkjennes.
a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
27
47
28
c) Godkjenning av protokoll fra siste møte
29
Vedtak:
30
Protokoll fra de to foregående møtene godkjennes.
d) Forretningsorden
31
32
Det er lagt inn et endringsforslag, dette forslaget ble trukket mot at to nye endringsforslag til dokumentet
ble fremmet.
33
Forslag 0: Trukket
Forslagsnr: 0
Forslagstiller: William Sæbø Saksnummer: 00/15 d
Sidenr:
Type forslag: Endring
Gammel tekst:
Hele forretningsorden 2015
Ny tekst:
Helhetlig endringsforslag som går ut på videreføre forretningsorden 2014 uendret.
Linjenummer: hele
Begrunnelse:
Forretningsorden som er lagt frem for 2015, ser ut til å ha en del copy/paste feil
fra tidligere år, feks 1/3 flertall. Disse feilene ble retta opp i forretningsorden
2014 ved hjelp av flere separate endringsforslag.
Istedenfor å fremme alle disse forslagene på nytt igjen - fremmer undertegnende forslag på å videreføre forretningsorden 2014 uendret.
34
35
36
AU ønsker at fristen for å melde inn saker økes da de vil ha bedre tid til å forberede møtene og at det blir
mer forutsigbart i forhold til å planlegge møtene og tidsplanen.
37
Forslag 1: Falt
Forslagsnr: 1
Forslagstiller: William Sæbø
Saksnummer: 00/15d
Sidenr: 4
Type forslag: Endring
Gammel tekst:
Alle studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus(HiOA) har rett til å få saker
opp på dagsorden.
Saker må være meldt senest 15 virkedager før møtet. 66 Sakspapirer må være
innlevert AU senest klokken 10:00, 15 dager før møtet skal avholdes. 67 Samme
frister gjelder for innmelding av resolusjoner. 68
Linjenummer: 66-68
48
AU innstiller på saker 14 virkedager før Studentparlamentsmøtet. Det er opp til
AU og 69 vedtektene å vurdere hvilke saker som innstilles på til møtet.
Ny tekst:
Alle studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus har rett til å få saker opp på
dagsorden.
Saker må være meldt senest 9 virkedager før møtet
Sakspapirer må være innlevert Arbeidsutvalget senest klokken 10:00, 9 dager
før møtet skal avholdes. Samme frister gjelder for innmelding av resolusjoner.
Arbeidsutvalget innstiller på saker 14 virkedager før Studentparlamentsmøtet.
Det er opp til
Arbeidsutvalget og vedtektene å vurdere hvilke saker som innstilles på til møtet.
38
39
Forslag 2: Falt
Forslagsnr: 2
Forslagstiller: Mikkel B. Oddum (KOK)
Sidenr: 6
Type forslag:
Gammel tekst:
Med simpelt flertall
Ny tekst:
Med alminnelig flertall
Endring
Saksnummer: 00/15d
Linjenummer: 148
40
41
Forslag 3: Vedtatt
Forslagsnr: 3
Forslagstiller:
William Sæbø
Saksnummer: 00/15 d
Sidenr: 6
Type forslag: Endring
Gammel tekst:
Ordstyrer kan etter godkjenning fra SP-HiOA utvide eller begrense taletiden
samt redusere antall replikker med 1/3 flertall.
Ny tekst:
Ordstyrer kan etter godkjenning fra SP-HiOA utvide eller begrense taletiden
samt redusere antall replikker med almennelig flertall.
Linjenummer: 130-131
42
43
Forslag 4: Vedtatt
Forslagsnr: 4
Forslagstiller:
William Sæbø
Sidenr:
Type forslag: Tillegg
Saksnummer:
Linjenummer: 124
49
Gammel tekst:
Ny tekst:
Ved valg til arbeidsutvalget og høgskolestyret gis det adgang til en valgtale i inntil 3 minutter. Ved alle andre valg gis det adgang til en valgtale i inntil 2 minutter. Det gis ikke adgang til støttetaler. Studentparlamentet kan ved alminnelig
flertall fastsette en annen taletid ved valgtale innenfor rammene gitt ved denne
bestemmelsen.
44
45
Forslag 5: Vedtatt
Forslagsnr: 5
Forslagstiller: Mikkel B Oddum (KOK)
Sidenr: 6
Type forslag: Endring
Gammel tekst:
Antall replikker med 1/3 flertall
Ny tekst:
Antall replikker med 2/3 flertall
Saksnummer: 00/15d
Linjenummer: 131
46
47
Vedtak:
48
49
50
Forretningsorden godkjennes, med de endringer som fremkom i møtet.
51
52
53
54
Arbeidsutvalget (AU): Se skriftlig orientering, siden den gang har følgende skjedd: I det siste har det vært
jobbet mye med seminaret. AU er veldig fornøyde med seminaret og alle som deltok der, evalueringene var
også positive. Leder har vært på ledersamling med NSO. Det har vært nye møter om kvalitetssikringssystemet og 4-6 februar blir det vinterfest, dette er et arrangement som alle burde delta på.
55
56
KOK: Se skriftlig orientering, siden den gang har følgende skjedd: Har vært på seminaret til SP der de jobbet
mye med vedtekter og andre dokumenter.
57
58
59
Høgskolestyret: Det er blitt bestemt at man skal ha ansatt rektor på HiOA og styret har jobbet med hva
som skal legges til grunn i ansettelsesprosessen. Fremover skal man se på utvalgsstrukturen. Om noen lurer
på hva Høgskolestyret gjør er det bare å spørre Christoffer eller Eline, det skal velges nye i april.
60
Læringsmiljøutvalget: Har gått gjennom kvalitetsrapportene på HiOA.
61
62
63
Velferdstinget: Siden sist har et nytt arbeidsutvalg tatt over og de har hatt overlapp. Christine deltok også
på SP seminaret. VT har jobbet med sitt nye arbeidsprogram og kick off. Førstkommende fredag kl 18.00 på
Samfunnet har de kick off og alle kan delta.
e) Orienteringssaker
50
64
SaiH: Det jobbes mye med en Vest Sahara kampanje som kommer i april.
65
66
67
Valgkomiteen: Valgkomiteen presenterte seg selv. Jobben deres er å finne kandidater og innstille på de til
valget i april. 20 april er fristen for å stille til valg, så tenk godt over om noen ønsker å stille. Dersom noen
har spørsmål er det bare å ta kontakt.
68
SFR LUI: Se skriftlig orientering.
69
70
71
SFR TKD: Se skriftlig orientering, siden den gang har følgende skjedd: Har hatt to møter med dekanen, det
ene i forhold til arbeidsmiljøet på TKD og saken som kom frem i Khrono angående det. De jobber også med
strukturen på studentrådene på fakultetet.
72
73
74
SFR SAM: Er godt i gang med dekanmøter og har jobbet en del med planer for semesteret. De har også hatt
formøter til SP møtet. ØAS forsøker å få seg boder og de skal få kortlesere fremfor nøkler, da dette vil skape
et ryddigere system i forhold til tilgang til kontorer. De jobber også med å få flere bokskap til studentene.
75
76
HF: Hatt møter med noen av instituttene og studentrådene, vært på allmøte til sykepleie og studentrådsmøte til fysio. Er også i gang med å opprette studentråd der det ikke er.
f) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger:
Leder la frem de utvalgene som AU har oppnevnt side sist. Det kom inn et forslag om å kaste oppnevningen
av innstillingsutvalget til ansettelsen av rektor.
Det ble ytret at ettergodkjenning er en vanlig prosess i parlamentet og det har blitt gjort på samme måte
som tidligere. Det er ikke kritikk til de som er valgt, men at dette burde velges i parlamentet da det er et
veldig viktig utvalg. KOK informerte om at utfallet av å trekke denne oppnevningen nå, vil være at studentene ikke får noen representanter i denne prosessen da neste møte er etter prosessen har nesten er over.
Dette kan løses ved å åpne sakslisten og ta valget under dette møtet. Flere mente dette var uheldig da
noen av kandidatene i utvalget ikke er tilstede i dag og dermed ikke får mulighet til å stille eller forsvare sitt
kandidatur. Forslagsstiller mente allikevel at dette var rett måte å gjøre det på i forhold til et demokratisk
prinsipp. AU fikk veldig dårlig tidsfrist for å velge disse personene, de forhørte seg med KOK og valgkomiteen. Samtidig tok man hensyn til kjønnsbalanse og fakultetsfordeling.
Forslaget ble trukket mot at man la til en protokolltilførsel (se slutten av protokollen)
Forslag 6: Trukket.
Forslagsnr: 6
Forslagstiller: William Sæbø
Saksnummer: 00/15e
Sidenr: 12
Type forslag: Endring
Gammel tekst:
Ettergodkjennelse av oppnevninger til innstillingsutvalget for ny rektor
Linjenummer: 329-333
51
Ny tekst:
Nytt forslag til vedtak:
Forkaste ettergodkjenningene
Begrunnelse:
I et såpass viktig ver så er det viktig at SP får sagt sitt, disse vervene ble heller
ikke lyst ut offentlig noe som burde ha blitt gjort. Undertegnende foreslår herved å ikke ettergodkjenne oppnevningene som er gjort.
Dette er ikke noe uttrykk for mistillit til de som har blitt oppnevnt, men går mer
på arbeidsutvalgets prosedyrer.
Vedtak:
77
78
Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget godkjennes.
79
80
81
82
Psak 02/15, møteplan våren 2015
83
84
Møtene avholdes ca. kl. 17:00-22:00 på de aktuelle dagene, med unntak av valgmøte som holdes fra kl.
12:00 til 18:00.
85
Forslag 7: Falt
I den foreslåtte møteplanen er det så langt vi er informert tatt hensyn til andre møter, konferanser, seminarer osv. som kan bli aktuelt for representanter i Studentparlamentet som også har andre verv. Det er også
tatt hensyn til fridager/ferie.
Forslagsnr: 7
Forslagstiller: Mari T. Flåtåmo
Sidenr: 13
Type forslag: Endring
Saksnummer: 2
Linjenummer: 358
Gammel tekst:
Ny tekst:
86
Vedtak:
87

88
89
90
91
92
Ha Studentparlamentsmøte 3 mars på Sandvika
Studentparlamentet vedtar følgende møteplan for vårsemesteret 2015:
o
o
o
o
Parlamentsmøte 2: Tirsdag 27. januar
Parlamentsmøte 3: Tirsdag 03. mars
Parlamentsmøte 4 - Valgmøte: Lørdag 25. april
Parlamentsmøte 5 – Tirsdag 12.mai
52
93
94
95
96
97
98
99
100
PSak: 03/15, supplering til Velferdstinget i Oslo og Akershus
101
102
103
Det var fem kandidater som stilte til fast representant i VT alle fikk mulighet til å legge frem sitt kandidatur
og de svarte på spørsmål. Kandidatene var Shan Mohammed, Einar Belck-Olsen, Loyar Nung, Erling Magnus
Vestlie Berby og Tina Årikstad Sørensen.
104
105
106
Det var syv kandidater til varalisten. Martine Josefine Frantzen, Manjit Kaur, Ragnhild Karlsen Dalslåen, Kine
Nossen, Jakob Loe, Christoffer Storm Tiller Alsvik og Lillian Eide Sørensen. Christoffer trakk seg fra sin 2 vara
plass og stilte til valg på nytt på varalisten.
107
Vedtak:
108
109
110
111
112
113
114

Christine Adriane Svendsrud fra VT innledet saken. VT er en interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for de ca. 60000 studentene tilknyttet SiO. Det er til sammen 26 læresteder tilknyttet SiO. VT er det styrende og lovgivende organet ovenfor samskipnaden. Velferdstinget velger også representanter til Hovedstyret i SiO og de ulike delstyrene, bl.a. SiO mat og drikke og Kulturstyret. I året som kommer ser de for seg
å jobbe med et nytt bolig politisk dokument.
SP-HiOA har 10 representanter og opptil 30 vararepresentanter på møtet skal det suppleres med fire faste
og inntil 25 varaer.


Shan Mohammed, Einar Belck-Olsen, Loyar Nung og Erling Magnus Vestlie Berby ble valg som faste
representanter til VT.
Parlamentet valgte varaer i følgende rekkefølge: 4. Ragnhild Karlsen Dalslåen, 5. Martine Josefine
Frantzen, 6. Manjit Kaur. 7. Kine Nossen, 8. Lillian Eide Sørensen, 9. Jakob Loe, 10. Christoffer Storm
Tiller Alsvik
AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov, med ettergodkjenning av SP-HiOA.
115
116
117
118
Psak 04/15, valg av delegater til Norsk studentorganisasjons Landsmøte
119
120
Landsmøtet arrangeres i Lillestrøm 17.-19. april 2015. Der vil HiOA kunne sende 18 delegater og en gjest
(som SP-HIOA må betale for selv). Totalt vil det være ca. 230 delegater tilstede under møtet.
121
122
123
124
125
I tillegg arrangeres det regionmøte 20. – 22. mars 2015, hvor landsmøtedelegatene vil samles og ta en forberedende diskusjon og opplæring før landsmøtet. Regionmøtene deles i fire hvor vi tilhører region øst,
møtet skal i år være på HiOA. Her skal vi få presentert flere av sakene som skal opp på landsmøtet. Tilslutt
skal det gjennomføres et fiktivt landsmøte slik vi gjorde på oppstartsseminaret. Her skal det arbeides med
hvordan man fremmer forslag, debattere saker og votere over forslag.
126
127
Det var 20 kandidater som stilte til valg: Jakob Loe, Christoffer S. T. Alsvik, Tamara V Eiret, Rune Keisuke Kosaka, MariaReitås Messenlien, Anette Magnussen, Hoang Vi Pham, Martine Josefine Frantzen, Tina Årikstad
Fagpolitisk ansvarlig innledet. Studentparlamentet ved HiOA er medlem i Norsk Studentorganisasjon (NSO)
på vegne av de 17 000 studentene på HiOA. Norsk Studentorganisasjon er paraplyorganisasjonen for omtrent alle Norges studenter, og skal tale studentenes sak opp mot politikere, media og samfunnet.
53
128
129
130
Sørensen, Anders Skaug, Johanna Celina Åhrberg, Erling Magnus Vestlie Berby, Ragnhild Karlsen Dalslåen,
Manjit Kaur, Marius Muggerud, Shan Mohammed, William Giffen Sæbø, Lillian Eide Sørensen, Jørgen
Ringen Andersen, Isabel Byrkjeflot Nærø.
131
Vedtak:
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152



Studentparlamentet valgte følgende faste representanter til LM NSO 17-19 april: Anette
Magnussen, Anders Skaug, Christoffer S. T. Alsvik, Erling Magnus Vestlie Berby, Hoang Vi
Pham, Isabel Byrkjeflot Nærø, Jørgen Ringen Andersen, Johanna Celina Åhrberg, Jakob Loe,
Rune Keisuke Kosaka, Lillian Eide Sørensen, Marius Muggerud, Maria Reitås Messenlien,
Martine Josefine Frantzen, Manjit Kaur, Shan Mohammed, Tamara Valdueza Eiret, William
Giffen Sæbø
Følgende varaer ble valgt i bestemt rekkefølge:
1. Tina Årikstad Sørensen
2. Christoffer Udenæs
3. Ane Larsen Mjøen
4. Hedda Eia Vestad
5. Carl Alexander Kessen Sverdrup
6. Mari Tønnessen Flåtåmo
AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov. Med etter godkjenning av Studentparlamentet.
Psak: 05/15, høringssvar til policynotat om studenters bruk av ansiktsdekkende
hodeplagg
AU har i sin vurdering av saken av vi lagt prinsippet om lik rett til utdanning til grunn. Vi har hele tiden vært
klare på at vi mener at et totalforbud ikke er forenelig med høgskolens profil og verdier, og at man bør se
på alternative løsninger til gjennomføring av studier. AU har også vurdert ut ifra at mangfold er en viktig del
av HiOAs strategi 2020, og en verdi vi i Studentparlamentet setter sentralt i vårt arbeid.
153
154
155
AU mener det er viktig at man skiller mellom hva som er uforenelig med gjennomføring av et studie ved
HiOA, og hva som oppfattes som ubehagelig av en medstudent eller en underviser. Dersom plagget er et
hinder for gjennomføring av undervisning eller praksis, må studenten veiledes vekk fra dette studiet.
156
157
158
AU mener det er viktig at HiOA går inn og ser på sine egne rutiner rundt inntak og veiledning før man begynner på studier, slik at studenter som ikke har mulighet til å gjennomføre studier, blir veiledet vekk før
studiestart.
159
160
Vi ser utfordringer ved bruk av ansiktsdekkende hodeplagg i noen typer undervisning, men mener at det er
viktig at HiOA i samråd med praksissteder ser på alternative løsninger til gjennomføring.
161
Det er levert inn et endringsforslag om å veilede bort fra studiet.
162
54
163
Forslag 8: Vedtatt
Forslagsnr: 8
Forslagstiller: Christoffer S. T. A. & Carl A. K. S.
Saksnummer:
Sidenr: 19-21
Type forslag: Endring
Gammel tekst:
Hvis det er praktisk umulig å gjennomføre en studium ved bruk av plagget bør
disse studentene veiledes bort fra studiet.
Ny tekst:
Hvis det er praktisk umulig å gjennomføre et studium ved bruk av plagget bør
disse studentene informeres om problemene ansiktsdekkende plagg vil ha for
det gjeldende studiet.
Linjenummer: 556 – 557
164
165
166
167
168
169
170
Det ble diskutert at det viktigste er det viktigste er muligheten for informasjon. Det er ønskelig at det blir
mer fokus på hvordan beholde de fremfor hvordan veilede de ut. Det er et ansvar fra HiOA sin side å inkludere alle grupper i samfunnet, spesielt svakere grupper som personer som allerede kan være undertrykket.
I så fall er mulighet til utdannelse et skritt i riktig retning som vi ikke burde stoppe. Det at HiOA legger retningslinjer for hvordan forhindre at disse deltar strider mot HiOA sine retningslinjer om mangfold og rett til
utdanning. Kanskje man heller burde se til andre land og hvordan de som for eksempel har mange kvinner i
niqab løser undervisningssituasjonen.
171
172
173
174
Det kan være lurt å bytte ut ordet problem med utfordring. Så lenge alle informeres om utfordringer man
kan få i arbeidslivet senere er HiOA sitt hovedansvar å utdanne folk uavhengig av disse utfordringene folk
kan møte. Det at Norge kan gi alle mennesker utdanning uavhengig av kjønn og andre personlige forhold er
en styrke de burde respektere og overholde ved å la alle ta utdanning.
175
Vedtak:
176
177
178
179


«Høringssvar til policynotat om ansiktsdekkende hodeplagg» vedtas med de endringer som kommer frem på møtet.
SP gir AU muligheten til å foreta redaksjonelle endringer.
180
181
182
Psak 06/15, politisk dokument om internasjonalisering
183
Det er et godt og gjennomført dokument.
184
Vedtak:
185
186
187


Et av temaene AU har jobbet mye med er internasjonalisering, og vi har derfor utviklet et forslag til et politisk dokument som inneholder forslag til poltikk rundt HiOAs arbeid med temaet.
«Politisk dokument om internasjonalisering» vedtas med de endringer som kommer frem på møtet.
SP gir AU fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.
55
188
Psak 07/15, revidering av handlingsplan
189
190
191
192
Nestleder innledet i saken. Handlingsplanen som nå foreligger er vedtatt av det forrige Studentparlamentet
ved HiOA for dette skoleåret. Siden AU har planlagt forrige semester og det kommende utifra denne planen
ønsker de at den ikke revideres men videreføres som den foreligger.
Forslag 9: Vedtatt
Forslagsnr: 9
Forslagstiller: William Sæbø
Sidenr: 36
Type forslag: Tillegg
Saksnummer: 07/15
Linjenummer: 1007
Gammel tekst:
Ny tekst:
Utarbeide retningslinjer for oppnevninger av studentrepresentanter til råd og
utvalg.
Begrunnelse:
Det har i etterkant av oppnevninger av studentrepresentanter til innstillingutvalget for ny rektor dannet seg et behov for å formalisere rutiner rundt oppnevninger av studentrepresentanter.
Studentparlamentet har pr dags dato ingen slike retningslinjer. Evt retningslinjer er særlig aktuelt der AU må oppnevne. Norsk Studentorganisasjon har feks
slike retningslinjer og det hadde vært ryddig og hatt noe lignende her også, så
man unngår rot når man skal oppnevne.
193
194
Disse retningslinjene burde godkjennes av SP i første omgang, for så å gi AU mulighet til å endre de etter
hvert.
195
Forslag 10: Vedtatt.
Forslagsnr: 10
Forslagstiller: Lillian Saksnummer: 7/15
Sidenr: 35-36
Type forslag: Endring
Linjenummer: 1005-1007
Gammel tekst:
Ny tekst:
Flytte punkt q om psykisk velferd til etter punkt K, da dette punktet slikt det
står i dag faller litt utenfor resterende punkter om psykososiale forhold.
196
197
Vedtak:
198
199


SP reviderer «Handlingsplanen 14/15» med de endringer som fremkom på møtet.
AU får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer
200
56
201
Psak: 08/15, årsrapport for 2014
202
203
Leder innledet saken og fortalte at den elektroniske versjonen har en del linker man kan klikke på om man
ønsker å lese mer om saken.
204
Vedtak:
205
206


SP tar årsrapporten 2014 til etterretning
SP gir AU muligheten for redaksjonelle endringer.
207
208
209
Eventuelt
210
211
212
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen skal ha et frokostmøte 3 februar fra 8-10 hvor de gjerne vil at studenter skal delta og stille spørsmål. Foreløpig vet man ikke mye om det, men dersom noen ønsker å være
med kan dere kontakte Kine etterpå.
213
214
Fra i morgen blir det eget SP lag på quiz på Samfunnet Bislett alle som vil kan være med på det. Målet er å
ha det morsomst av alle. Om man blir mange lager vi flere lag.
215
Møtekritikk:
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
Veldig godt møte, gøy som VK å se at alle er så flinke. Alle har holdt gode innlegg og vært klare i det dere
har sagt. VK leder har aldri før vært med på et første møte hvor så mange har sagt noe og vært så flinke.
Gøy at det er så mange som er møtt og at mange har vært gode med forarbeidet. KOK beklager de tekniske
problemene og skal fikse det til neste gang. Godt og saklig møte. Enda bedre å sitte i ringen enn på bakbenken. Takk for alt jeg har fått. Uten tvil det tøffeste første møte SP HiOA har hatt siden oppstarten, er
kjempe imponert og gleder seg til fortsettelsen. Har vært veldig gøy, fint med formøter og takk til de som
arrangerte det. Hatt en veldig positiv opplevelse av første møte. Bra jobbet av KOK som har hatt mye å
holde styr på. Fint at så mange nye har sagt noe og bra jobbet av AU med så mange gode dokumenter som
var godt bearbeidet. Det er fint at det er flere som har noe mer å si. Har hatt det veldig hyggelig og gleder
seg til å se alle fremover og kanskje etterpå på Samfunnet. Bli med på møtepils. Har hatt en god opplevelse
og AU har jobbet godt med sakspapirene. Takk for tillitten. Alle de nye er kjempe flinke. Takk for tillitten og
jeg har tidligere vært med i mye organisasjonsarbeid, men det er sjelden jeg kommer et sted hvor folk er så
flinke til å inkludere nye. Spesielt vil jeg berømme AU for at dere er så flinke til å se folk, også bra at alle de
som har vært med før og er nye er flinke til å inkludere og vi har det bra sammen. Gleder seg til året med
alle sammen. Håper på flere år I SP fremover med flere av dere som er her nå. Bra at så mange varaer fra
SAM møtte opp i dag. Takk til ordstyrere som har vært litt tålmodige. Kult å se så mye engasjement. Gratulerer til alle som er valgt til VT og landsmøte. Mye spennende saker og gøy å få prøve det vi lærte om på
seminaret. Gøy at så mange varaer har kommet, vi har bruk for dere for selv om dere ikke sitter på benken
har dere mange viktige ting å komme med. Takk for at jeg er her i dag. Fantastisk møte med god debatt, et
av de beste møtene jeg har deltatt på. Håper alle som diskuterte saker på seminaret tar med de videre og
kommer til AU og SP med de. Kjempe flott at så mange stilte til landsmøte, gleder meg masse til å reise dit
med dere. På dager som denne er det veldig moro å sitte i AU, dere er så flinke, koser meg. Har vært et
57
Det blir møtepils på Samfunnet for de som ønsker det.
238
239
240
241
242
243
kjempe bra møte, dere nye har gått folk jeg har sett i studentpolitikken i mange år en høy gang. Det må
dere ta til dere. Spesielt positivt inntrykk i debatten rundt ansiktsdekkende hodeplagg alle holdt seg til saken og unngått fellene man kunne gått i. Gratulere til alle dere valgte og dere var flinke til å holde tiden.
Dette har gått alt for bra. Dere har gått leder en høy gang og vært mye flinkere enn første gang han sto der.
Veldig gode valgtaler og kjempe flotte innlegg. Gelder seg til å skrive sakspapirer til neste møte.
58