ekologija za boljši jutri ecology for better tomorrow

Comments

Transcription

ekologija za boljši jutri ecology for better tomorrow
IX. MEDNARODNO
ZNANSTVENI
POSVET/KONFERENCA
IX. INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
SYMPOSIUM/CONFERENCE
VSEBINA POSVETA:
Na mednarodno znanstvenem posvetu/konferenci na
temo EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI, se bodo s
svojimi prispevki in izdelki predstavili udeleţenci iz vse
Slovenije ter domači in tuji strokovnjaki. Znanstveni
posvet/konferenca bo trajal dva dni. Konferenca je
namenjena znanstvenemu in strokovnemu nivoju.
Znanstveni prispevki bodo objavljeni v znanstveni
monografiji z naslovom »Sodobni ekološki izzivi
v procesu izobraţevanja«, primeri dobre prakse
– referati, projektne naloge, pa bodo objavljeni v
biltenu z naslovom Ekologija za boljši jutri.
Vljudno vabljeni!
Social Problems and Environmental Risks of Modern
Society
- Slavoljub Hilĉenko (SRB)
Serbia More and More Transforming into Europe’s
Environmental Black spot
- Albina Fifer
Spodbujanje ekološke ozaveščenosti z dramskim kroţkom
- Martina Smogavec
Nazaj k naravi s planinskim kroţkom
- Renata Krivec
»Meme« kot način spodbujanja ekološke ozaveščenosti
- Renata Krivec
Kakšno razliko lahko naredijo ekološko-prijazne obljube?
- Tanja Horvat Baum
Ekologija na področju medosebnih odnosov v šoli
KOMU JE POSVET/KONFERENCA NAMENJEN:
EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI
ECOLOGY FOR BETTER
TOMORROW
Posvet/konferenca je namenjen vsem, ki so zaposleni
v VVZ, zavodih, OŠ, srednjih šolah, ustanovah, ki so
na kakršen koli način povezani z ekologijo oz. jih
tovrstna tematika zanima.
15.30 – 15.50 Odmor
PROGRAM:
- Andrej Omulec
Pomen primarne socializacije za razvoj ekoloških vrednot
- Evelina Katalinić
Pomen sekundarne socializacije za razvoj ekoloških
vrednot
- Jana Ambroţiĉ-Dolinšek, Šepiĉ M.
Obisk botaničnega vrta univerze v Mariboru s predšolskimi
otroci
- Ĉrtomir Rozman, Karmen Paţek, Stanislav Tojnko,
Adrijan Ĉernelĉ
Vrednotenje travniških nasadov z metodo DEX na območju
kozjanskega regijskega parka
- Darinka Sikošek, Tamara Martinĉeviĉ
Načrtovanje realizacije vodo-varčevalnih nalog kot
didaktične
oblike
razvijanja
okoljske
kulture:
osnovnošolčeve kompetenčne dejavnosti osnovane na
okoljski etiki
- Damjana Dornik Tibaut
Kako se naučiti uţivati zdravo
- Bernarda Barbo
Spletni kotiček za najmlajše
- Ana Bavec
Ekološke vrednote v učnem načrtu
- Marija Tolar
Čiščenje dimnih plinov v termoelektrarni Šoštanj
- Viktorija Dijak in Špela Ilovar
Mesec brez industrijskih igrač
Ĉetrtek, 26. marec 2015
od 26. 3. do 27. 3. 2015
Sveĉana otvoritev ob 13.00 uri 26. marca
Official opening at 13.00 p.m. on March 26
12.30 – 13.00 Prijava in registracija udeleţencev
13.00 – 13.20 Otvoritev znanstvenega posveta in
pozdravni
nagovor
podţupanje
Mestne obĉine Murska Sobota
Jasmine Opec
13.20 – 15.30 Predavanja:
Lendavska 28, Rakičan,
9000 Murska Sobota
Tel. št.: 02 535 18 96
Fax: 02 535 18 97
e-mail: [email protected]
http://www.ris-dr.si
- Vesna Kostović-Vranješ, Mila Bulić (HRV)
Moodle vsebina pri spodbujanju izobraţevanja za
trajnostni razvoj
- Jelena Prtljaga in Predrag Prtljaga (SRB)
Environmental Protection Awareness as one of the
Key Features of Kindergarten Teacher – Tempus
Project Perspective
- Rolf Laven, René Stangl (AUT)
Aesthetic Development in the Educational Process
- Muhamed Omerović, Farizada Alispahić, Mirsada
Tulumović-Kalajac, Nermin Tufekĉić, Nedim Ćirić
(BIH)
Pedagoške vrednote šolskega pouka v naravi
- Nijaz Karić (BIH)
15.50 – 19.15 Predavanja:
- Mira Vizjak
Svetlobno onesnaţevanje
- Betina Podgajski
Mladi in okolje v luči socialnega podjetništva
- Cvetka Ivanĉiĉ
Ekološka zavest, vrednote in mnenja učencev
- Helena Prosen Zupanĉiĉ
Z eko načinom ţivljenja do druţbene integracije otrok s
posebnimi potrebami
- Irena Domanjko Seršen
Vrtovi v veselje vsem – malim in velikim Vrtca Manka
Golarja Gornja Radgona, enota Negova
- Maja Skaza
Razumevanje okoljskih vsebin pri predšolskih otrocih
- Martina Petelinek
Gozdna učna pot Hrastje
- Tina Balantiĉ
Pustne maske
- Zalika Horvat
Bodi prijazen do okolja - ločuj odpadke
10.45 – 11.00 Odmor
11.00 – 13.00 Predavanja:
- Samo Fošnariĉ in Martina Rajšp
Paradigma prostega časa skozi prizmo ekološkega
osveščanja
- Tomaţ Zupanĉiĉ
Trajnostna in okoljevarstvena problematika v likovnih
delih evropskih srednješolcev
- Mitja Slavinec
19.15 Zakljuĉek in veĉerja
Petek, 27. marec 2015
8.30 – 10.45 Predavanja:
- Dane Kataliniĉ
Okoljska vzgoja skozi projektno aktivnost in kompetence
za vseţivljenjsko učenje in trajnostni razvoj
- Marjanca Kos
Prosta igra predšolskih otrok v gozdu – dejavnost visoke
pedagoške vrednosti?
- Matejek Ĉrtomir, Planinšec Jurij
Ţivljenjski slog študentk razrednega pouka
- Vladimir Grubelnik, Marko Marhl
Ozaveščanje otrok o sevanju v procesu izobraţevanja
- Paţek Karmen, Breda Ribiĉ Petko, Marjan
Janţekoviĉ, Rozman Ĉrtomir, Vjekoslav Par, Mario
Njavro, Lari Hadelan
Aplikacija metodologije za oceno tveganja – študija
primera iz kmetijstva
- Matjaţ Duh
Sodobno umetniško delo kot izhodišče za didaktično
načrtovanje pouka likovne umetnosti z vidika ekologije
- Robert Repnik, Luka Pajk
Nevidni ubijalci - prašni delci mikrometrskih velikosti
- Tanja Podlesek
Projekt varnost in mobilnost za vse z vidika okoljske
vzgoje
- Bernarda Jeriĉ
Na vasi ţivimo zdravo
- Katja Golob
Ekologija v kontekstu trajnostnega razvoja v eko in neeko
šolah
- Bernarda Ţalik
Integracija eko vsebin v učni proces
- Marija Narat
Ekološke vrednote na dnevu dejavnosti
- Lara Tabor
Naš kraj v prihodnosti
- Maja Kiš
Krepitev ekološke zavesti pri predšolskih otrocih
- Nika Golob
Izkustven pouk v okolju in okoljske spremembe
15.30 Zakljuĉek s podelitvijo potrdil
- Mirjana Jelanĉiĉ
Pomen obšolskih vrtov in naravnega učnega okolja za
znanje, vzgojo, delo in skupnost
- Zorica Petrović:
Ekologija čustev v ekologiji sveta: ţivali kot naši
zavezniki in učitelji
- Tanja Ujĉić, Jelica Lukenda Matulja (HRV)
Motivation – a Very Important Factor for Eating Habits
Developement
- Dragica Zver
Tudi v podaljšanem bivanju smo lahko EKOFACE
- Zoran Kos
Tabor sonaravnega preţivljanja prostega časa gibanje je zakon
- Zoran Kos
Gibanje
in
eko
hranjenje
- Kristina Weiner, Maja Skrinjar, Alenka Kulas
(HRV)
“PROJEKT POSTCARD” – MeĎusobno povezivanje
13.00 – 14.00 Kosilo
14.00 – 16.00 Predavanja:
- Marijana Ferenc
Okoljska vzgoja v vrtcu in stališča vzgojiteljic o okoljski
vzgoji

Similar documents