2014 nr.1 - Ål kyrkjelege fellesråd

Comments

Transcription

2014 nr.1 - Ål kyrkjelege fellesråd
NR. 1 -
2014 - 55. ÅRGANG
Innhald
Bli med på UBDM ....................2
Trosopplæring i Ål .....................2
Andakt – Relasjon ....................3
År ut og år inn ..........................3
Jubileumstreff ...........................4
På jobb i Arequipa....................5
Ål kyrkjeakademi .................... 6
Kirkens Nødhjelp .................... 6
Vi går i kyrkja .......................... 7
Foto: Aasne Bjørgo Haugeplass
Skjærgårds vinter .................... 8
Teikna av Nils Ellingsgard
SPENNANDE FORESTILLING
«Framfor alt legg eg dykk på
hjartet å bera fram bøn og påkalling, forbøn og takk for alle menneske. Be for kongar og alle som
er i leiande stillingar, så vi kan
leva eit stilt og fredeleg liv med
gudsfrykt og vørnad i alt vi gjer».
1. Tim. 2, 1-2
I ÅL KYRKJE – FARGANE I TAKET
Ingen veit kven som måla taket i Ål
stavkyrkje. Me veit heller ikkje korleis
eller kvifor det vart måla. Det einaste
me veit er at det vart til på siste halvdel
av 1200-talet. «Fargane i taket» er eit
teaterstykke der forfattaren har brukt
fri dikting til å lage ei forteljing om
korleis det kan ha gått til. Bergljot K.
Nordal har latt seg inspirere av taket
og bileta og laga ei historie om målaren
som kom til bygda. Den er tufta på
historiske fakta frå korleis me trur
samfunnet var her i Ål rundt år 1300,
og på tidsriktige målarskikkar.
Stein-Ove Thon frå Vats er skodespelar
i denne sceniske forteljinga av Bergljot
K. Nordal.
Er du mellom 15–30 år?
Bli med på UBDM
7.–9. mars 2014
”Å møte se sjål i døre”.
Tittelen I KYRKJEPORTEN fekk meg til å tenke
på eit bilete som eg fekk sjå på Svunnen tid i Ål
her eit bel før jul. Det var eit bilete frå Torpo kyrkje med port og gjerde kring kyrkjegarden. Biletet var truleg frå 1890-1900, om lag.
Det hadde lenge vore uaktuelt å delta på sosiale
media for meg. Folk skriv om så mykje rart, og
det er ikkje naturleg for meg verken å blottlegge
eigne private tankar eller å fråtse i andre folk
tilsvarande. Trudde eg. Men det er så mykje i livet
ein ikkje styrer sjølv:
For 25 år sidan trefte eg ei tobarns-mor som eg
vart gift med. No er eg gofa for to på 2 og 5 år. Eg
har fått andel i ”Livets dessert!” Aldri har eg vel
hatt det betre enn når eg er samen med desse, kan
lese, leike eller gå på film og teater. Kva skal me
lese når dei kjem heim att frå barnehagen i dag?
Odd Nordstoga syng at:
Har du lyst å påvirke fremtidens
kirke?
Lyst å si din mening og bli hørt?
Hva er UBDM?: Ungdommens
bispedømmemøte er et arrangement for og av unge i Den norske
kirke. Det er et møte der ungdommer fra menigheter i hele Tunsberg
bispedømme møtes til diskusjoner
i plenumsdebatter og komitemøter.
Målet med UBDM er at unge i
menighetene skal få:
•
•
•
•
Inspirasjon og kunnskap til å
drive ungdomsarbeid lokalt
Oppleve et miljø der de kjenner seg verdsatt
Være med å ta bestemmelser
Være en del av et kristent fellesskap
Vite at de er en viktig del av
ungdomsdemokratiet i kirken.
Ein farfar i livet skull´ alle ha
Ein goffa å springe ned til ..
•
Eg saknar ein sang om det motsette: Ein gofagut
i livet skulle alle ha, ei gofajente å lese for.
Ungdommens bispedømmeråd
(UBDR) er i samarbeid med rådgiver for ungdom i Tunsberg
bispedømme ansvarlige for å planlegge og gjennomføre dette møtes.
UBDR oppfordrer alle menighe-
For å halde tettare kontakt, med tankar, ord og
biletu, vart eg i fjor jul tilrådd å treffe familien på
Facebook. Så nesten eit år seinare vart eg ”ven”
med arbeidskollegaene mine, og fekk tips om
forum som Svunnen tid i Gol, ditto Ål, Forum
for skøytehistorie og mange fleire. Huff, det er so
mykje å finne at timar og halve dagar vert burte
i leiting og oppdateringar. Men duu.. så artig det
kan vera. E ha møtt me sjål i døre …
Nyleg høyrde eg på radio eit intervju med ei
NRK-dame som er ekspert i sosiale media. Då
ramsa dei opp alle nyare fancy variantar av
sosiale forum og korleis dei fungerer. Men ho
avslutta med at om ho måtte velje så var Facebook det viktigaste for henne.
I januar vart EM på skøyter halde på Hamar og
overført på NRK. Mykje spenning og gode framskritt, særleg på Håvard, Sverre og Fredrik, stigande form og betre teknikk. No fortset EM på
Forum for skøytehistorie.
Soknepresten vår, Frank Vorhaug, har vore flink
og formidla linkar innan Kristenlivet. Solangt
er eg fersk også her, men det er sikkert aktuelle
grupper å treffast på der og?
Olav Moen
tene til å sende minst to delegater
i alderen 15 – 30 år til UBDM som
arrangeres årlig i mars måned.
UBDM har også ett fond som heter
Matt 7.7 og som vi deler ut midler
fra en gang i året. Menighetenes
ungdomsarbeid kan søke på dette
innen 1. mai.
Om du har lyst til å være med eller
kjenner noen du tror kan være
interessert, så ta kontakt med din
lokale menighet (menighetskontoret/prest/kateket). Ønsker du/dere
mer informasjon om UBDR og
UBDM se vår hjemmeside:
http://ubdtunsberg.wordpress.
com/
Vi er kirkens fremtid – vær med å
påvirke DU også
Heidi Nordkvelde
Leder
Ole Martin Thelin
Rådgiver for undervisning
og ungdom
Trosopplæring i Ål
Det er ti år siden kirken tok fatt på det store og
viktige trosopplæringsprosjektet. Dette ble
markert under den landsomfattende trosopplæringskonferansen på Lillestrøm før jul. Men
også lokalt er det grunn til takknemlighet og
feiring, ettersom det er kommet bekreftelse fra
biskopen om at den lokale planen for trosopplæring i Ål nå er godkjent.
Utvalget som har jobbet frem planen har hatt
to representanter fra hvert sokn, hvorav en fra hvert sokneråd. Arbeidet
har vært ledet av trosopplærer Johanne Marie Jordet.
”En raus og tydelig kirke der barn og unge lever livet i tro, håp og kjærlighet”, heter det i visjonen. Dette har det vært arbeidet og bedt for i flere
år nå, og disse målene skal vi som menigheter strekke oss mot også i
tiden fremover.
RELASJON
A N DA K T AV F R A N K V O R H AU G
Hva er favorittfargen din?
Hva er favorittmaten din?
Hvilken ukedag liker du best?
Har du en favorittartist? Favorittsang?
Mitt favorittord har i lengre tid vært: Relasjon.
Og jeg har en sang også som kommer langt opp på lista:
«To know you is to want to know you more» Casting
Crowns synger den.
I relasjon er individualisme og solospill fremmedord.
Men egentlig så er jeg litt individualist. Jeg liker godt å
jobbe alene. Da har jeg oversikten.
Jeg kan ta meg i å lengte etter alenetid. Å reise til hytta
en helg alene. Fantastisk! I hvert fall de første 2-3 timene.
Jeg blir fort fornøyd. Og jeg er knapt noen gang så forelska som da!!! Relasjon, nærhet og kontakt overgår definitivt alenetid.
Jeg har en kjærlighetsrelasjon til kona mi. En annen type
kjærlighetsrelasjon til barna mine og familien ellers, til
venner og menighet. Og jeg har en annen type kjærlig-
hetsrelasjon til Jesus.
Og der kommer sangtittelen inn. Jeg har fått
bli kjent med Jesus,
først gjennom mine
foreldre, så søndagsskole, bedehusmøter, bibellesning, bibelgruppe, gudstjenester osv. For ikke å snakke om bønn og personlige
opplevelser. Jeg småsnakker med Jesus gjennom dagen.
Og Hans respons er først og fremst gjennom ordet hans,
Bibelen. Derfor er det viktig for meg å lese hyppig i Bibelen. For når jeg på den måten lever i Bibelen, så lever jeg
med Jesus. Han får berøre meg på en annen måte. Og det
har blitt en sterk og levende relasjon som jeg ikke kan
tenke meg å være foruten. Tvert imot så er relasjonen slik
at jeg ønsker å bli bedre og bedre kjent med Jesus. Vokse
nærmere og nærmere Ham. Bli mer og mer preget av
Ham. Og ledet av Ham i min konkrete hverdag.
Det er ikke teori. Det er ikke religion. Det er relasjon.
Joh 17,3: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den
eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.»
År ut og år inn
Hver eneste kalenderdag blir vi minnet om Jesu fødsel. Når vi leter etter dag og tid heter det før Kristus eller etter Kristus.
I kirken snakker vi i tillegg om et kirkeår, som begynner med første søndag i advent. I en av Svein Ellingsens adventssalmer heter det:
"
Mens frost og vintermørke rår begynner kirkens nye år, og våre sinn skal være
vendt mot lyset som på jord er tent.
Lyset er i dette tilfelle et bilde på Jesus, og det er nettopp
Jesu liv kirkeåret skal speile. Kirkeåret er en vandring
med Jesus, i den rekkefølge evangeliene beretter. Når
dette nummeret av Kirkebladet kommer ut befinner vi
oss i Åpenbaringstiden. Denne begynner etter jul, og
strekker seg fremover mot faste. Gjennom Åpenbaringstiden får vi lære litt mer om hvem barnet i krybben er,
og hva han betyr for oss. En av tekstene i denne perioden
er den gode nyhet i Johannes 1,29-34, om det ”Guds lam
som bærer bort verdens synd”! En annen tekst forteller
hvordan Jesus vil gi hvile til de som strever og bærer
tunge byrder (Matteus 11,25-30).
De forskjellige tidene i kirkeåret markeres med ulike
farger. Åpenbaringstidens farge er grønn. Denne symboliserer vekst og liv. En ting er den vekst vi ser i naturen,
men Bibelen antyder også behovet for åndelig vekst.
Dette er en vekst som fører oss dypere og dypere inn i
troens mysterier, og dermed nærmere Jesus. Nettopp
dette er noe av det Åpenbaringstiden inviterer oss til.
Arne Jensen
Prest
KYRK J EBL AD FO R Å L 1 / 1 4
3
JUBILEUMSTREFF
40 år er ingen alder – men å tenkje på at diakonane i Ål
har arrangert eldreteff eller formiddagstreff ein gong kvar
månad i 40 år – då kjennest 40 år stort. Tenk på alle som
har hatt glede av å møtast i Ål kyrkjestugu i alle desse åra!
Diakon Johan Strand brukte ordet knall-suksess for å
karakterisere det alle fyrste treffet – 5. des. 1973. Dette kan
me lesa om i eit kyrkjeblad frå den tid. Då var Ål gravkapell
nyleg bygd om til kyrkjestugu og programmet var den gong
som no – andakt, mat og kaffi og ein hyggeleg prat. Korleis
dei hadde mat nok til alle på det aller fyrste treffet seier
soga ingenting om. Dei venta rundt tjue og det kom femti!
Og det synte seg at mannfolka var i fleirtal.
Diakonane har kome og gått, men eldretreffet har bestått.
5. des. 2013 – på dagen 40 år etter det aller fyrste treffet,
vart jubiléet markert – også denne gongen med diakonen
i førarsetet saman med ei gruppe gode hjelparar. Blant desse
vart Ingebjørg Brobakken takka spesielt for sin 18-årige
innsats på eldretreffa.
I tillegg til svall over ein god kopp kaffi, påsmurte brødskiver og ei spesiell og flott jubileumskake, fekk forsamlinga
lytte til sang og musikk ved Guri Ekse og Sigrun Kaslegard,
Willy Gryting fortalde frå eit liv som forkynnar, Vigdis
Moen Storhaug bar fram ei helsing og diakon Bente opna
og runda det heile av. Trass i eit forrykande snøver var det
ganske mange som fann vegen til kyrkjestugu denne formiddagen.
Det skjedde ei namneendring frå eldretreff til formiddagstreff nokre år sidan. Ingen må kjenne seg for ung til vera
med – har du høve så er du velkomen – fyrste torsdag kvar
månad kl. 11.00!
-mrf-
4
KYR K J E B L AD FO R ÅL 1 / 1 4
På jobb i Arequipa
Livet er godt i Peru. Det seier våre to misjonærar, Anne og Helge Dagsland. Saman er dei heime
på ferie og me møter dei i barndomsheimen til Anne. Ho som er født Stølen og oppvaksen i Ål, har
vore i Peru i to år. Ektemannen Helge er født i Haugesund, men voks opp i Stavanger. Saman har dei
sonen Ruben, som såg dagens lys i juni.
Korleis var det å oppleva svangerskap og
fødsel i Peru vil me veta. Dei har berre
godt å si om helsestellet slik dei opplevde
det, og Anne fødte på eit veldig bra sjukehus. Men som priviligerte nordmenn
har dei høve til velge og vraka mellom
ulike sjukehus og Anne vart fylgd godt
opp frå fyrste svangerskapskontroll.
Dessutan har Norsk Luthersk Misjonssamband fleire utsendingar i same by,
mellom andre ein norsk feltsjukepleiar
som kan gi hjelp og støtte.
Men språket – var ikkje det ein barriere i
møte med helsevesenet?
Det offisielle språket i Peru er spansk.
Både Anne og Helge har gått språkkurs
og fann seg til rette med å bruke spansk
også i ein slik situasjon.
Den vesle familien bur i storbyen Arequipa med omlag 1. mill. innbyggarar
langt sør i landet i eit ørkenliknande
landskap. Klimaet er varmt og turt, men
ikkje plagsamt varmt sidan byen ligg
2500 meter over havet.
Anne har for tida morspermisjon, men
arbeider i eit Noradstøtta familieprosjekt. Målet er å forandre samfunnet
innanfrå og dei har starta med familiane.
Det er mykje sosial naud i byen, alkoholmissbruk, vold og overgrep er vanleg.
Det finst både barnevern og mange lover
og retningsliner i samfunnet, men folk
rettar seg ikkje etter dei og dei som har
problem blir ikkje fylgde opp. Familiane
treng opplæring for å kunne endre mentalitet. Anne held ikkje kurs sjølv, men
arbeider med prosjektet administrativt.
Det er den Evangelisk-Lutherske kyrkja
som driv prosjektet og dei opplever at
arbeidet gir gode resultat.
Helge, som har lengre fartstid i Peru enn
Anne, har hatt fleire ulike oppdrag i
misjonen si teneste. No underviser han
– ei gruppe på om lag 20 studentar som
skal gjera teneste som prestar i framtida
- på det Luthersk Tologiske seminar.
Studentane bur på internat og lærarane
har også noko samvære med studentane
på fritida.
Arequipa, Peru
Katolisismen står sterkt i
Peru, men religionen i den katolske
kyrkja der er iblanda mykje gamle,
tradisjonelle naturreligionar og er nokså
ulik den katolisismen me kjenner her.
NLM har hatt utsendingar i landet sidan
1978. Som eit resultat av dette arbeidet
vart ei nasjonal luthersk kyrkje stifta i
1997 og NLM kjem til å bidra aktivt i
landet i mange år framover.
Anne og Helge er glade for å kunne stå i
denne tenesta og hauste så mykje ærfaring og lærdom som dei elles ikkje ville
fått. Det er ingen grunn til å tenkje
«stakkars dei» som har arbeidet sitt så
langt heimanfrå, som har ein kvardag så
ulik vår og som lever i ein annan kultur
og blant fremmande menneske. Dei
kjenner seg priviligerte.
Me takkar for praten og ynskjer lykke til
vidare!
-mrfKYRK J EBL AD FO R Å L 1 / 1 4
5
ÅL KYRKJEAKADEMI
Torsdag 20. mars kl. 19.15: Å leva
i eit totalitært samfunn. Møt den
norsk­polske læraren og journalisten Anna Lyseth
Anna Lyseth, som no er lærar i grunnskulen i Ål kommune, har opplevd
korleis det er å leva i eit totalitært samfunn. Ho er fødd i Polen på slutten av
50-talet og har levd store delar av livet
sitt under kommunismen; staten overvaka og bestemte alt. Men kommunismens samanbrot og nyvunnen fridom
har også vore ei hard og utfordrande
tid for Aust-Europa.
Anna har arbeidd som journalist i
Polsk Radio, i polske aviser og med
dokumentarfilm. Som journalist rapporterte ho frå dei mest urolege og fattige stadene, ikkje berre i Polen, men i
heile Aust- og Sør- Europa, og Asia. For
sine radioreportasjar har ho vunne
fleire prisar.
I 1992 flytta Anna til Noreg – kjærleiken kalla! Og kontrastane kunne knapt
blitt større...
Det er ei oppleving å høyra engasjerte
Anna fortelja. Dette blir ein personleg
historietime som du aldri vil gløyma!
Torsdag 24. april kl. 19.15:
Dag Kullerud om Hans Nielsen Hauge
Kven var han eigentleg, Hans Nielsen
Hauge, forkynnaren, forfattaren, handelsmannen, fabrikkgrundaren, dette
første moderne menneske i Noreg, som
han er kalla? Kvifor slutta folk i tusental opp om han? Kva stod han for?
Det er dette foredragshaldaren og journalisten Dag Kullerud, som har gjeve
ut fleire bøker om Hans Nielsen Hauge,
skal prøva å svara på. Det som er klart
er at det var gudstrua som gav haugianarrørsla, denne fyrste masserørsla i
Noreg, den sosiale og politiske sprengkrafta. Hauge utfordra styresmaktene
og presteskapet så mykje at han i fleire
år sat fengsla; han sat også innesperra
i Hallingdal. Framleis er det viktige
spor etter han her i dalen.
Vel møtt til tilstellingane våre. Møtestaden er som vanleg Ål kulturhus. Ta
gjerne med deg kjentfolk!
6
KYR K J E B L AD FO R ÅL 1 / 1 4
Wejdan Jarrah i arbeid i flyktningleiren Zataari i Jordan.
Kirkens Nødhjelp er til stades i
katastrofen og treng deg!
Blir du med på fasteaksjonen, bidreg du til at folk kan reise seg og få eit betre liv.
Står saman
Kirkens Nødhjelp jobbar for at så
mange som råd er, skal få sjansen til å
overleve katastrofar. Krigsflyktningar
frå Syria er ein del av dei du støttar ved
å delta i fasteaksjonen. Då står du
saman med Wejdan Jarrah i arbeidet
hennar med å gje syriske flyktningar
håp i ein desperat situasjon. Wejdan er
spesialist på å møte folk som har opplevd grusome ting:
- Her i Zataari har alt for mange opplevd å sjå søsken og foreldre bli drepne
på bestialsk vis framfor augo deira.
Men viss eg kan bidra til at dei i det
minste ser håp om ei betre framtid, har
eg den mest meiningsfulle jobben i
verda, seier 32-åringen som er frå byen
Ibrid i Jordan, og har master i psykososialt arbeid.
Sjølv om ho har den rette utdanninga
og erfaringa, er det verkeleg hardt
arbeid: - Det er klart det går inn på
meg. Eg møter så mange lagnader at eg
ofte må jobbe med eigne tankar etter
lange arbeidsdagar, og arbeide med dei
for å ruste meg opp til ein ny dag i leiren, seier ho.
Godt å gjere noko
Pengane vi samlar inn til årets aksjon,
går som vanleg til heile Kirkens Nødhjelps arbeid. Akkurat no pågår eit
stort arbeid for syriske flyktningar. Dei
får reint vatn og trygge sanitære forhold, i tillegg til at anna naudhjelpsarbeid blir utført i samarbeid med
kyrkjelege partnarar som blant anna
Det Lutherske Verdsforbundet.
Men Kirkens Nødhjelp arbeider også
med gjenoppbygging og klimaførebyggjande tiltak på Filippinene. Pengane
som kjem inn i fasteaksjonen, gjer det
mogleg å handle raskt i katastrofar,
som etter tyfonen på Filippinene.
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
Anne-Marie Helland ønskjer å rette ein
stor takk til alle kyrkjelydane landet
rundt som deltek, alle frivillige som går
med bøsse og alle som gjev pengar.
Det er kyrkjelydar landet rundt
som står for gjennomføringa av
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Kyrkjelydane i Ål arrangerer
aksjon tysdag 8. april og treng
bøsseberarar. Ta kontakt med
diakon Bente Sletten dersom du
vil vere med.
For 200 kroner kan du gje eit
menneske sikker tilgang til reint
vatn!
DØYPTE
VI GÅR I KYRKJA
REDAKSJONSKOMITE:
Magny Reinton Folkedal
Borghild Ulshagen
Arne Jensen
Olav O. Moen
Bankgiro: 2320.20.70272
ADRESSE:
09.02.14 6. s. i openb.tida
Ål
11.00
Familiegudst.
19.03.14 onsdag
Ål
Kveldsmesse
16.02.14 Såmannssundag
Leveld
11.00
Gudsteneste
Ål
19.30
Kveldsmesse
23.03.14 Maria Bodsk.dag
Nystølhovda, Torpo
11.00
Friluftsgudsteneste
Vats fj.kyrkje
11.00
Sportsandakt
Ål
11.00
Gudsteneste
23.02.14 Kristi forklaringsdag
Ål
11.00
Gudsteneste
Postboks 140, 3571 Ål
UTGJEVAR:
Sokneråda i Ål, Torpo og Leveld
GRAFISK PRODUKSJON:
Kreator Kommunikasjon AS
3570 Ål • Telefon 3208 2560
ÅL PRESTEGJELD
KYRKJEKONTORET
Ope måndag-fredag kl 9–14.
Tlf. 32 08 61 61
[email protected]
www.aal.kyrkja.no
Prost:
Vigdis M. Storhaug
Sokneprest:
Frank Vorhaug
Prest/rådgj.:
Arne Lie
Prostiprest:
Arne Jensen
Kyrkjeverje:
Kjellfred Dekko
Sekretærar:
Magny R. Folkedal
02.03.14 Fastelavnssundag
Vats fj.kyrkje
11.00
Gudsteneste
05.03.14 Oskeonsdag
Ål
Kveldsmesse
09.03.14 1. s. i faste
Torpo
Gudsteneste
Vats fj.kyrkje
Sportsandakt
Ål
Gudsteneste
12.03.14 onsdag
Ål
Kveldsmesse
16.03.14 2. s. i faste
Leveld
Gudsteneste
19.30
11.00
11.00
11.00
19.30
11.00
26.03.14 onsdag
Ål
Kveldsmesse
30.03.14 3. s. i faste
Leveld
Gudsteneste
Ål
Konsert
02.04.14 onsdag
Ål
Kveldsmesse
06.04.14 4. s. i faste
Torpo
Gudsteneste
Vats fj.kyrkje
Sportsandakt
Ål
Familiegudsteneste
09.04.14 onsdag
Ål
Kveldsmesse
19.30
19.30
11.00
19.00
Audun Flaen
Organist:
Kåre Sørum
Diakon:
Bente K. Sletten
Kyrkjelydsped.: Johanne Marie Jordet
Reinhaldar:
Gro Thoen
Kyrkjetenarar: Nils Medgard
Håkon Tveito
Per Hermann Kolsrud
SOKNERÅDSLEIARAR:
Ål:
Øystein Kilde
Torpo:
Anne Torild Grødum
Leveld:
Ingvard Solberg
FELLESRÅDSLEIAR: Ingvard Solberg
Sundag 9. feb. kl. 11.00 i Ål
kyrkje: Musikarar: Espen Bergo,
Arild Jensen og Audun Flaen
Sundag 9. mars kl. 11.00 i Ål
kyrkje: Musikarar: «Baker Hansen» - Sigurd Tunestveit m.fl.
Sundag 16. mars kl. 11.00 i
Leveld kyrkje: Sang: Kor for uss
og B-karad’n. Musikk: Audun
Flaen
Sundag 23. mars kl. 11.00 i Ål
kyrkje: Musikarar: Gjermund
Larsen Trio
DØDE
Leveld:
25.11. Ole Farstad f. 1959
11.12. Margit Kaslegard f. 1920
Torpo:
19.11. Syver Sollien f. 1920
24.11. Sigmund Oleivsgard f. 1932
02.12. Anne Svensgård Jakobsen
f. 2013
22.12. Magne Thorsen f. 1928
Ål:
28.11.
30.11.
05.12.
23.12.
Guri Warberg f. 1921
Liv K. Buseth f. 1916
Gudrun Holo Lund f. 1923
Nora Sataslåtten f. 1931
19.30
11.00
11.00
11.00
19.30
Guro Stave
Kantor:
Leveld:
01.12. Torgrim Thune Sorteberglien
19.01. Celine Hovdegard
KONSERT
Ål koret med
forsterkinger er i
full gang med å
øve inn Iver Kleives Requiem.
Dette er det eneste Requiemet
som er skrevet av en norsk komponist og i omtalene står det:
Tilegnet sønnen Alexander,
terrorofrene fra den 11. september og falne soldater i krigen i
Irak. Verket er basert på tradisjonelle, latinske rekviem-tekster og er skrevet for kor, orgel
og to solister.
Framføring i Gol kyrkje 29.
mars og Ål kyrkje 30. mars.
Neste nr. av kyrkjebladet
kjem til påske
Stoff til bladet må leverast kyrkjekontoret seinast torsdag 13. mars
Fargane i taket
VELKOMEN TIL TEATERFORESTILLING I ÅL KYRKJE
Nytt sjansen til å få ei oppleving
med historisk sus i eit kyrkjerom litt utanom det vanlege!
Forestillingane er kl 19.00 på
følgande datoar:
Premiere måndag 10. feb. (få
bill. att) - tysdag 11. feb. og
fredag 14. feb. Laurdag 15. feb.
blir det ei forestilling kl. 16.00.
(Onsdag 12. og torsdag 13. blir
det skuleforestillingar i samarbeid med «Den kulturelle skulesekken»)
Billettsal gjennom Ål kulturhus
eller ved døra. Max 40 pers pr
forestilling.
Pris 225,-/175,-
KYRK J EBL AD FO R Å L 1 / 1 4
7
Informasjon til alle husstandar i Ål
Me er stolte av å kunne presentere eit heilt fantastisk vinterferietilbod for
ungdom, unge vaksne og barnefamiliar:
SKJÆRGÅRDS
VINTER
20.-23. FEBRUAR
Det blir flotte konsertar i ærverdige Ål kyrkje, møte og store
konsertar i Idrettshallen, cafekonsertar og noko å bite i på
Håp og Evjens Minne, konsertar i Kilden og høve til skileik,
konsert og show i Alpinanlegget.
Det blir òg ein eigen barnepark med hoppeslott nær konsertarenaen.
Kjem 4 eller flere saman er festivalprisen KUN kr. 790,- pr
pers. Då får du òg 2 dagars skipass i Ål skisenter inkludert
i prisen!
Det er mogeleg å kjøpe dagspass til festivalen, eller enkeltbillettar om det passar betre. Ta kontakt med festivalkontoret, eller kjøp konsertbillett direkte ved døra.
Programmet er framleis under bearbeiding, men me vil
heile tida oppdatere på www.sgvinter.no, så følg med på
heimesida.
Har du spørsmål om festivalen, ta gjerne kontakt
[email protected]

Similar documents