InfoGrant

Transcription

InfoGrant
Nr 1.
2011
InfoGrant
Branżowy Punkt Kontaktowy
Al. Mickiewicza 21, pok. 6
Tel. (12) 662 4325
e-mail: [email protected]
Branżowy Punkt Kontaktowy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie ma przyjemność przedstawić Państwu numer
1/2011 Biuletynu Informacyjnego InfoGrant.
W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach programu
szczegółowego People, cały numer poświęcony został zasadom
aplikowania o granty indywidualne dla doświadczonych naukowców.
W ramach grantów można ubiegać się o wyjazdy zagraniczne,
w trakcie których realizuje się projekt badawczo-szkoleniowy.
Istnieje również możliwość zaproszenia naukowca do Polski.
Osoby, które przebywały na stypendium zagranicznym mają możliwość
ubiegania się o grant powrotny.
Spis Treści
1
OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE ................................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? ...................................................................................................... 4
JAKA INSTYTUCJA MOŻE ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ GOSZCZĄCĄ? ................................................................................. 4
W JAKICH KRAJACH MOŻNA REALIZOWAĆ PROJEKT? .............................................................................................. 4
1.3.1
Kraje członkowskie UE ........................................................................................................................... 4
1.3.2
Kraje stowarzyszone z 7.PR .................................................................................................................. 4
1.3.3
Kraje trzecie ............................................................................................................................................ 4
1.4
MOBILNOŚĆ......................................................................................................................................................... 4
1.5
PROJEKTY INDYWIDUALNE. .................................................................................................................................. 5
1.5.1
Typy projektów....................................................................................................................................... 5
1.6
PANELE, WEDŁUG KTÓRYCH OCENIANE SĄ PROJEKTY. ............................................................................................ 5
1.7
ŚWIADCZENIA DLA INSTYTUCJI GOSZCZĄCEJ. ........................................................................................................ 5
1.7.1
Koszty szkoleń i badań .......................................................................................................................... 5
1.7.2
Koszty ogólne (overheads). .................................................................................................................. 5
1.8
ŚWIADCZENIA DLA NAUKOWCA. ............................................................................................................................ 5
1.8.1
Wynagrodzenie (monthly living allowance). ....................................................................................... 5
1.8.2
Koszty związane ze zmianą miejsca zamieszkania (mobility allowance). ...................................... 5
2
EUROPEJSKIE STIPENDIUM WYJAZDOWE. INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER
DEVELOPMENT (IEF). .......................................................................................................................................... 6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
OGÓLNE INFORMACJE. ......................................................................................................................................... 6
WYJAZD SZKOLENIOWY ........................................................................................................................................ 6
WYNIKI IEF Z 2010 ............................................................................................................................................ 6
WYNIKI IEF Z POPRZEDNICH LAT ......................................................................................................................... 6
WYNIKI IEF Z POPRZEDNICH LAT. POLSCY NAUKOWCY .......................................................................................... 6
3
MIĘDZYNARODOWE STIPENDIUM WYJAZDOWE. INTERNATIONAL OUTGOING
FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IOF) ..................................................................................... 6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
OGÓLNE INFORMACJE. ......................................................................................................................................... 6
WYJAZD SZKOLENIOWY ........................................................................................................................................ 7
WYNIKI IOF Z 2010 ........................................................................................................................................... 7
WYNIKI IOF Z POPRZEDNICH LAT. ....................................................................................................................... 7
WYNIKI IOF Z POPRZEDNICH LAT. POLSCY NAUKOWCY ......................................................................................... 7
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU IOF ........................................................................................................... 7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? ........................................................................................................................................ 7
PIC..................................................................................................................................................................... 7
REJESTRACJA W EPSS ......................................................................................................................................... 8
PRZESYŁANIE WNIOSKU........................................................................................................................................ 8
WNIOSEK I JEGO POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI .............................................................................................................. 8
4.5.1
Proposal Setup – Rozpoczynanie pracy z wnioskiem ........................................................................ 8
4.5.2
A1 General Information on the Proposal – Podstawowe informacje o wniosku ........................... 8
4.5.3
Przykład nr 1 abstraktu projektu, który otrzymał dofinansowanie ................................................. 9
4.5.4
Przykład nr 2 abstraktu projektu, który otrzymał dofinansowanie ................................................. 9
4.5.5
Przykład nr 3 abstraktu wniosku, który nie otrzymał dofinansowania ........................................ 10
4.5.6
A2 – Opis organizacji goszczącej ....................................................................................................... 10
4.5.7
A2 Proposal Submission Form ............................................................................................................ 10
4.5.8
A2 Information on Organizations ....................................................................................................... 10
Strona 2 z 20
4.5.9
4.5.10
4.5.11
4.5.12
5
PRZYKŁADY OPISU WNIOSKU W IOF. ..................................................................................................13
5.1
5.2
5.3
6
A2 Contact Point Of The Host Organization ..................................................................................... 10
A3 Opis naukowca ................................................................................................................................ 10
A4 Budżet .............................................................................................................................................. 10
Part B & Annexes – Część merytoryczna .......................................................................................... 10
B2. TRAINING ................................................................................................................................................ 13
IMPACT ........................................................................................................................................................... 14
PLAN PRACY: ..................................................................................................................................................... 17
CO DALEJ? .....................................................................................................................................................18
6.1
6.2
PROCES EWALUACJI ........................................................................................................................................... 18
KRYTERIA OCENY ............................................................................................................................................... 18
7
MIĘDZYNARODOWE STYPENDIUM PRZYJAZDOWE. INTERNATIONAL INCOMING
FELLOWSHIPS (IIF) ............................................................................................................................................18
7.1
7.2
7.3
7.4
8
OGÓLNE INFORMACJE ........................................................................................................................................ 18
PROJEKT PRZYJAZDOWY ..................................................................................................................................... 18
WYNIKI IIF Z POPRZEDNICH LAT ........................................................................................................................ 19
WYNIKI IIF Z POPRZEDNICH LAT. POLSCY NAUKOWCY ........................................................................................ 19
MIĘDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY. CAREER INTERNATIONAL GRANTS (CIG) .19
8.1
8.2
UPRAWNIONE OSOBY ......................................................................................................................................... 19
INSTYTUCJA GOSZCZĄCA .................................................................................................................................... 19
9
LISTA KRAJÓW PARTNERSKICH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ ICPC (FP7
INTERNATIONAL CO-OPERATION PARTNER COUNTRY). ........................................................................20
10
ZDJĘCIE NA OKŁADCE ........................................................................................................................................20
Strona 3 z 20
Program „Ludzie” (People). Akcje Marie Curie. Projekty
indywidualne
1 Ogólne informacje o programie
Program „LUDZIE” (PEOPLE) to jeden z programów szczegółowych 7. Programu Ramowego. Program jest
administrowany przez Research Executive Agency (REA) – Agencja wykonawcza ds. badań. Projekty
składane do programu mogą dotyczyć dowolnej tematyki badań. Dofinansowanie wynosi 100%.
Ogłoszenia o konkursach zamieszczane są na stronie CORDIS (http://cordis.europa.eu) w zakładce „Calls”,
czyli zaproszenia do składania wniosków. Wniosek projektowy jest składany i przesyłany wyłącznie
elektronicznie przez system EPSS, bez wersji papierowej. Wnioski są oceniane zazwyczaj przez
3 niezależnych ekspertów. Projekty mają na celu zwiększenie międzynarodowej mobilności naukowej.
Naukowiec przygotowuje dla siebie projekt badawczy wraz z programem szkoleniowym, który realizuje
w zagranicznym ośrodku, który przyjmuje go na czas realizacji projektu (host organization).
1.1 Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie realizacji projektu indywidualnego w ramach programu „Ludzie” (PEOPLE) może ubiegać
się naukowiec – Marie Curie fellow/researcher:
Doświadczony naukowiec – experienced researcher [ER]: osoba z co najmniej 4-letnim stażem
naukowym (po uzyskaniu tytułu magistra) lub z tytułem doktora.
Bardziej doświadczeni naukowcy – [MER]: osoba z doświadczeniem powyżej 10 lat.
1.2 Jaka instytucja może zostać organizacją goszczącą?
Organizacją goszczącą, która przyjmuje naukowca na czas realizacji projektu może być organizacja
posiadająca osobowość prawną, aktywnie działająca na polu nauki:
Instytucje publiczne (np. uniwersytety, instytuty badawcze).
Instytucje komercyjne, zwłaszcza MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa).
Organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia).
Instytucje międzynarodowe (np. CERN, EMBL).
Wspólnotowe Centrum Badawcze (The Join Research Centre of the European Commission).
Więcej informacji: http://www.cordis.lu.fp7/participationrules
1.3 W jakich krajach można realizować projekt?
1.3.1 Kraje członkowskie UE
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
1.3.2 Kraje stowarzyszone z 7.PR
Islandia, Lichtenstein, Norwegia (jako kraje EOG).
Izrael, Szwajcaria (na podstawie dwustronnych postanowień dotyczących działalności naukowej).
Chorwacja, Serbia, Turcja (na podstawie Memorandum of Understanding).
1.3.3 Kraje trzecie
Kraje uprzemysłowione: np. USA, Japonia, Kanada.
Instytucje zlokalizowane w krajach z listy Krajów Partnerskich Współpracy Międzynarodowej, które
zostały zaklasyfikowane przez Komisję Europejską w grupie państw o niskich lub średnich dochodach
i uzyskują dofinansowanie w 7 Programie Ramowym. ICPC (FP7 International Co-operation Partner
Country). Listę zamieszczono na końcu numeru.
1.4 Mobilność
Osoba składająca projekt musi spełniać warunek mobilności w dniu zamknięcia konkursu (deadline).
Oznacza to, że dana osoba nie może realizować projektu w kraju, w którym przebywała dłużej niż 12
miesięcy w okresie ostatnich 3 lat.
Strona 4 z 20
1.5 Projekty indywidualne.
Naukowiec w porozumieniu z instytucją goszczącą (host organization) przygotowuje projekt badawczoszkoleniowy.
Umowę o grant z Komisją Europejską podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia
naukowca.
Pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu).
1.5.1 Typy projektów.
IEF – Intra-European Fellowships for Career Development.
IOF – International Incoming Fellowships.
IIF – International Incoming Fellowships.
CIG – European Integration Grant.
1.6 Panele, według których oceniane są projekty.
Chemistry (CHE)
Social Sciences and Humanities (SOC)
Economic Sciences (ECO)
Information Science and Engineering (ENG)
Environmental and Geo-Sciences (ENV)
Life Sciences (LIF)
Mathematics (MAT)
Physics (PHY)
1.7 Świadczenia dla instytucji goszczącej.
1.7.1 Koszty szkoleń i badań
Koszty szkoleń i badań (materiały, odczynniki, drobny sprzęt), także związane z uczestnictwem
w szkoleniach zewnętrznych, konferencjach, publikacje, itp.
Ryczałt w wysokości 800 euro/miesiąc.
1.7.2 Koszty ogólne (overheads).
Ryczałtowa kwota 700 euro/miesięcznie.
Kwota podlegająca „correction coefficient”.
1.8 Świadczenia dla naukowca.
1.8.1 Wynagrodzenie (monthly living allowance).
Stała kwota bazowa, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego.
Kwota bazowa podlega czynnikowi korygującemu (correction coefficient).
Wynagrodzenie można otrzymać w ramach:
o Umowy o pracę (employment contract).
o Innej umowy istniejącej w porządku prawnym państwa, w którym zlokalizowana jest instytucja
przyjmująca, o ile obejmuje ona „minimum social security”, jednak wtedy kwota jest o połowę
niższa od kwot bazowych.
Naukowiec doświadczony (4-10 lat) – 58 500 euro/rok (brutto-brutto).
Naukowiec doświadczony (>10 lat) – 87 500 euro/rok (brutto-brutto).
1.8.2 Koszty związane ze zmianą miejsca zamieszkania (mobility allowance).
Stała kwota wypłacana miesięcznie w wysokości 700 euro lub 1000 euro – dla osób posiadających
rodzinę.
Kwota ta podlega correction coefficient.
Rodzina = osoba związana z naukowcem poprzez:
o związek małżeński albo związek równorzędny statusowi małżeństwa uznanego przez
ustawodawstwo kraju instytucji goszczącej lub obywatelstwa naukowca,
o dzieci pozostające na utrzymaniu naukowca.
Strona 5 z 20
2 Europejskie stipendium wyjazdowe. Intra-European Fellowships
for Career Development (IEF).
2.1 Ogólne informacje.
Identyfikator konkursu – FP7-PEOPLE-2011-IEF.
Budżet – 109 850 000 euro.
Data zamknięcia – 11 sierpnia 2011r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli.
Pierwsze wyniki konkursu – listopad 2011.
Podpisanie umów – marzec – kwiecień 2011.
Strona konkursu – http://cordis.europa.eu/fpf7/ (find call).
2.2 Wyjazd szkoleniowy
Wyjazd szkoleniowy (1-2 lata) powinien jasno wynikać z wcześniejszych dokonań naukowca i być
niezbędnym krokiem do realizacji konkretnych zamierzeń naukowych w przyszłości (po zakończeniu
projektu).
Naukowiec powinien nabyć/wzmocnić umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie zespołem
naukowym. Po ukończeniu projektu powinna nastąpić dywersyfikacja umiejętności (competence
diversification) oraz rozwój umiejętności miękkich (complementary skills).
Projekt powinien mieć interdyscyplinarny charakter.
W ramach projektu przygotowuje się „Personal Career Development Plan”, w ramach którego określa się
swoje potrzeby szkoleniowe, opisuje wykaz umiejętności, które zostaną nabyte w ramach szkolenia
(w tym umiejętności miękkie).
Osoby, które miały roczną przerwę w karierze naukowej (np. urlop wychowawczy, urlop bezpłatny)
składają projekt do „Career restart panel”.
2.3 Wyniki IEF z 2010
2 853 – liczba wszystkich złożonych wniosków.
504 – liczba wniosków rekomendowanych.
17% - współczynnik sukcesu.
109 – liczba wniosków złożonych do „Career restart panel”.
17 – liczba wniosków złożonych do „Career restart panel”, które dostały dofinansowanie.
2.4 Wyniki IEF z poprzednich lat
Konkurs
2007
2008
2009
2010
Budżet w ml. Euro
72
75
95
95
Złożone wnioski
1 701
1 763
2 398
2 853
Finansowanie wnioski
423
453
575
504
Sukces
25%
26%
24%
17%
2.5 Wyniki IEF z poprzednich lat. Polscy naukowcy
Rok
2007
2008
2009
Złożone
96
107
115
Zaakceptowane
23
15
19
Sukces
24,00%
14,10%
16,00%
3 Międzynarodowe stipendium wyjazdowe. International Outgoing
Fellowships For Career Development (IOF)
3.1 Ogólne informacje.
Identyfikator konkursu – FP7-PEOPLE-2011-IOF.
Budżet – 40 mln euro +/- 10%.
Data zamknięcia – 11 sierpnia 2011r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli.
Pierwsze wyniki konkursu – listopad 2011.
Strona 6 z 20
Podpisanie umów – marzec – kwiecień 2011.
Strona konkursu – http://cordis.europa.eu/fpf7/ (find call).
W ramach konkursu finansowane jest wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich
lub stowarzyszonych z 7PR na realizację indywidualnego projektu badawczo-szkoleniowego w instytucji
zlokalizowanej w kraju trzecim.
3.2 Wyjazd szkoleniowy
Wyjazd szkoleniowy obejmuje 2 fazy:
Wyjazd
szkoleniowy
(1-2
lata)
do
kraju
trzeciego
powinien
jasno
wynikać
z wcześniejszych dokonań naukowca i być niezbędnym krokiem do realizacji konkretnych zamierzeń
naukowych w przyszłości (po zakończeniu projektu).
1 rok pobytu w instytucji kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z 7PR (możliwość
powrotu do macierzystej instytucji badawczej).
Naukowiec powinien nabyć/wzmocnić umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie zespołem
naukowym. Po ukończeniu projektu powinna nastąpić dywersyfikacja umiejętności (competence
diversification) oraz rozwój umiejętności miękkich (complementary skills), wzmocnienie
międzynarodowego wymiaru kariery (reinforce international dimension of the career), nabycie nowej
wiedzy o organizacjach badawczych w krajach trzecich (acquire new knowledge in a word level third
country research organisation).
Projekt powinien mieć interdyscyplinarny charakter.
W ramach projektu przygotowuje się „Personal Career Development Plan”, w ramach którego określa się
swoje potrzeby szkoleniowe, opisuje wykaz umiejętności, które zostaną nabyte w ramach szkolenia
(w tym umiejętności miękkie).
Nie ma możliwości składania projektu do „Career restart panel”, w związku z czym wszyscy konkurują
z innymi naukowcami.
Umowa podpisywana jest pomiędzy Komisją Europejską a instytucją, w której będzie realizowana faza
powrotna.
3.3 Wyniki IOF z 2010
737 – liczba wszystkich złożonych wniosków.
120 – liczba wniosków rekomendowanych.
16% - współczynnik sukcesu.
3.4 Wyniki IOF z poprzednich lat.
Konkurs
2007
2008
2009
2010
Budżet w ml. Euro
24
25
28
28
Złożone wnioski
341
445
598
737
Finansowanie wnioski
100
110
120
120
Sukces
29,00%
24,00%
20,00%
16,3%
3.5 Wyniki IOF z poprzednich lat. Polscy naukowcy
Rok
2007
2008
2009
Złożone
19
20
26
Zaakceptowane
2
4
2
Sukces
10%
20%
8%
4 Przygotowanie wniosku IOF
4.1 Jak złożyć wniosek?
Zaproszenie do składania wniosków jest publikowane na stronie internetowej CORDIS: „Calls”. Tutaj znajdą
Państwo niezbędne dokumenty do złożenia wniosku, który składa się on-line w systemie EPSS (Electronic
Proposal Submission Service), do którego należy się najpierw zarejestrować.
4.2 PIC
Podczas rejestracji zostaną Państwo poproszeni o podanie PIC. Informacji o nim udzieli pracownik
Branżowego Punktu Kontaktowego. Pod numerem PIC ukryte są dane teleadresowe Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, dzięki czemu nie będą ich Państwo musieli wypełniać.
Strona 7 z 20
4.3 Rejestracja w EPSS
Podczas rejestracji zostaną Państwo poproszeni o zaakceptowanie zasad korzystania z EPSS. Po
zarejestrowaniu system wygeneruje hasło, które otrzymają Państwo na podany przy rejestracji e-mail. Przy
pierwszym logowaniu zostaną Państwo poproszeni o zmianę hasła.
4.4 Przesyłanie wniosku
Nie wymagane są podpisy, ani przesyłanie drukowanej kopii wniosku. Wniosek przygotowuje naukowiec. Do
wypełnienia części wniosku będą potrzebne informacje od instytucji goszczącej dotyczące posiadanej
infrastruktury badawczej, opisu superwizora, który będzie sprawował opiekę merytoryczną nad naukowcem
podczas pobytu. Nie potrzebują Państwo żadnych dokumentów z instytucji goszczącej, takich jak np. listy
intencyjne.
4.5 Wniosek i jego poszczególne części
Kompletny wniosek składa się z dwóch części:
Formularze administracyjne.
Propozycja projektu badawczo-szkoleniowego.
4.5.1 Proposal Setup – Rozpoczynanie pracy z wnioskiem
Podają Państwo PIC (informację o nim poda pracownik Branżowego Punktu Kontaktowego).
Organisation Short Name – UAK.
Participant E-mail – proszę podać adres email, na który będą Państwo otrzymywać korespondencję
z Komisją Europejską.
Add Participant
o Tutaj wpisują Państwo instytucje goszczące.
o PIC – instytucja goszcząca musi podać Państwu nr. PIC, ale jeżeli go nie posiada lub nie
pamięta, itp. mogą Państwo przesłać wniosek bez PIC.
o Organisation Short Name – podają Państwo skrót nazwy instytucji goszczącej.
o Participant e-mail – podają Państwo e-mail najlepiej do supervisora.
Referees
o Mogą Państwo załączyć referencje 3 osób, ale nie mogą to być osoby związane z instytucją
goszczącą.
o Referee Name – podają Państwo imię i nazwisko osoby, która udzieli Państwu referencji.
o Referee E-mail – podają Państwo e-mail osoby, która wystawi referencje.
o Następnie na adres e-mail tej osoby przyjdzie mail z linkiem do strony EPSS, na której ta osoba
zgodnie z instrukcjami wpisze dla Państwa referencje.
o Wniosek można złożyć bez referencji.
o Opinie ekspertów są podzielone. Jedni podczas oceny biorą pod uwagę referencje, a inni nie.
4.5.2 A1 General Information on the Proposal – Podstawowe informacje o wniosku
W tej części pojawią się wszystkie wymagane formularze. Wypełniają je Państwo on-line i zapisują w EPSS,
klikając na ich nazwy po lewej stronie (A1, A2 European Host, A2 Third Country Host, A3 Fellow, A4).
W każdej chwili mogą Państwo pobrać dokument, jako plik PDF.
Proposal Acronym – Akronim powinien być nie dłuższy niż 20 znaków. Mile widziane są akronimy łatwe
do zapamiętania.
Proposal Title – Powinien zawierać do 200 znaków.
np. CHAOS (tytuł projektu: CLIMATE CHANGE AND SPECIES INVASIONS IN AQUATIC SYSTEMS:
A COMPARATIVE PERSPECTIVE).
np. CANCERTIME (tytuł projektu: The biological clock and cancer).
np. FLAGELLA (tytuł projektu: Fluid Mechanics of Flagellar Propulsion).
Scientific Panel – Wybierają Państwo panel, w którym wniosek będzie następnie oceniany.
Duration in months – Planowana liczba miesięcy.
Keywords (do 200 słów) – Na podstawie słów kluczowych będą dobierani eksperci do oceny projektu.
Abstract (do 2 000 słów) – Abstrakt wniosku zostanie upubliczniony, stąd ważne, żeby nie podawać
informacji istotnych z punktu widzenia np. ochrony własności intelektualnej. Abstrakt wprawdzie nie
wpływa na ocenę wniosku, lecz jest pierwszym kontaktem eksperta oceniającego z Państwa wnioskiem.
Strona 8 z 20
4.5.3 Przykład nr 1 abstraktu projektu, który otrzymał dofinansowanie
Every year over 400.000 EU citizens suffer from sepsis and every third of them dies due to the severity of
this systemic inflammation. The mortality results from excessive neutrophil activation leading to vasculature
malfunctioning and subsequent multiorgan failure.
Recently, we (outgoing host) revealed that during bacterial sepsis neutrophils activated by platelets release
NETs (neutrophil extracellular traps) that trap and kill bacteria but this occurs at the expense of injury to
endothelium (Nature Medicine, 2007, 13: 463-9).
NETs are web-like structures composed of DNA and proteins released from neutrophil granules, including
proteases such as MMP-9 (matrix metalloproteinase 9) and NE (neutrophil elastase). We (researcher)
showed that the proteases co-facilitate migration of neutrophils (J Leukocyt Biol, 2009, 85: 374-81) and we
(return host) pointed out MMP-9 inhibitors as therapy for acute inflammatory diseases (Nature Rev Drug
Discovery, 2007, 6: 480-98).
We propose a novel concept that the damage to blood vessels occurring during sepsis is a consequence of
NET formation and results from protease activity. This is strengthened by observation that damage to
endothelia is detected in sepsis and when NET formation is blocked no injury is noticed.
Therefore we will address the hypothesis that proteases (MMP-9, NE) attached to NETs cause injury to
endothelial cells through the following specific aims:
-evaluation of endothelial damage in transgenic mice deficient in either MMP-9 or NE
-determination of intercellular and inter-protease events leading to the injury
-identification of endothelial substrates of MMP-9 and NE.
The experiments will implement state of the art methodologies including intravital microscopy and
multidimensional degradomics.
Overall, the studies will elucidate NET-linked protease-dependent mechanisms leading to the damage of
endothelium and will point out targets for new therapies in sepsis.
4.5.4 Przykład nr 2 abstraktu projektu, który otrzymał dofinansowanie
The knowledge of protein structures is critical for understanding of molecular machinery, discovering
metabolic pathways, rational drug design and many other aspects of life at the molecular level. The number
of currently know protein sequences however greatly outnumber known protein structures. Moreover this
gap is rapidly growing. Therefore in the past few decades a number of theoretical approaches have been
proposed for computational prediction of protein structures.
During this project a novel protocol for protein structure prediction will be developed. A new software will be
written, tested and applied on a genomic scale. The approach will be based on novel methodological
advances, developed during the project. Among the most important elements are:
(i) Multiscale approach: during a modeling process it will be possible to switch between several levels of
coarse-graining. Low resolution protein representation will be used for an extremely efficient conformational
search. Promising regions of solutions space will be further explored by a more detailed and more accurate
model.
(ii) A new family of force fields will be designed for accurate calculation of protein's energy at each of levels
of coarse-graining (i.e. a separate force field for each levels of coarse-graining).
(iii) Novel Monte Carlo techniques will be applied and tuned for further speed-up of conformational sampling.
Monte Carlo methods will be also applied at the stage of force field development.
(iv) Experimental information obtained from SAXS, EM, NMR, mutagenesis and other techniques will be used
to direct the search of the conformational space and to increase modeling accuracy.
The novel protocol developed during this project allow for structure determination of proteins and proteinprotein complexes in a high-throuput fashion. The method will be shared as a publicly available Internet
service and tested on representative benchmarks, e.g. a small genome.
Strona 9 z 20
4.5.5 Przykład nr 3 abstraktu wniosku, który nie otrzymał dofinansowania
Proposed work concerns integration definitions of active, passive and total power as arithmetic operations
on current and voltage values. Temporary definitions are established only for the active and total power.
This work add a new definition of the passive power of any frequency and shape and divide active power on
"clear" power (marked as R one) and "dirty" power Q (the passive one). This is an ecology in distribution
and energy consumption. The clearnees cooficient is established. The energy coming in and out is real and
can be measured and calculated. It means that each power is a quantity of Watts or Vars without physical
meaning. It allows to close the power triangle for any shape signals (not only sinusoidal). It is shown that
the deformation power definition should not exist more. It could be used but it loses its importance. There
is one example of a real application as a didactic measurement module. This one shows the power on the
oscilloscope screen as a time function and it is possible to measure each power with a digital multi meter
.This didactic module was an inspiration for creating the right definition of the passive power. There is a
proposition to establish clear power R (together P,Q,R,S) also and take into consideration ecological aspect
of wasted passive power. There is an scientific role to explain how to reduce value of wasted power Q and
keep the electrical environement clear.
4.5.6 A2 – Opis organizacji goszczącej
Najpierw wypełniają Państwo dane dotyczące organizacji europejskiej. Potem zostaną Państwo poproszeni
o podanie tych samych informacji odnośnie organizacji w kraju trzecim.
4.5.7 A2 Proposal Submission Form
Family name – Podają Państwo nazwisko osoby, która w instytucji goszczącej jest uprawniona do
podpisywania umów.
First name - Podają Państwo imię osoby, która w instytucji goszczącej jest uprawniona do podpisywania
umów.
W dalszej części wpisują Państwo dane kontaktowe osoby, która w instytucji goszczącej jest uprawniona
do podpisywania umów.
4.5.8 A2 Information on Organizations
Legal name – Prawnie obowiązująca nazwa instytucji goszczącej.
Organisation Short Name – Skrót nazwy uczelni.
4.5.9 A2 Contact Point Of The Host Organization
Tutaj podają Państwo naukowca – supervisora, który będzie sprawował nad Państwem opiekę podczas
pobytu.
Ta osoba i jej dorobek będą brane pod uwagę przy ocenie wniosku.
4.5.10 A3 Opis naukowca
Opis naukowca.
Swoje doświadczenie opisują Państwo do 5 lat wstecz.
Nie powinni Państwo pozostawiać luk w zatrudnieniu.
4.5.11 A4 Budżet
W odróżnieniu od innych obszarów 7.PR nie ma potrzeby przygotowywania szczegółowego budżetu projektu.
Jest on obliczany przez Komisję Europejską (KE) na podstawie zaproponowanej przez naukowca liczby
miesięcy zaplanowanych w danym kraju.
Typ B fixe Mount oznacza, że nie będziemy zatrudnieni na umowę o pracę – niekorzystny typ, ponieważ
kwoty wynagrodzenia są o połowę niższe.
4.5.12 Part B & Annexes – Część merytoryczna
W sumie maksymalnie 27 stron + spis treści + część dotycząca etyki + strona początkowa i końcowa.
Zalecany język: angielski.
Czcionka: 11.
Format A4.
Numeracja stron: strona x z y.
Nagłówek: akronim projektu.
Kolor: czarno-biały.
Znajdują się tutaj do pobrania formularze.
Strona 10 z 20
B1 Scientific &Technological Quality (maximum 8 stron)
Research/technological quality, including any interdisciplinary and multidisciplinary aspects of the
proposal.
Appropriates of research methodology and approach.
Originality and innovative nature of the project and relationship to the state of the art of research in the
field.
Timelines and relevance of the project.
Host research expertise in the field (outgoing and return host).
Quality of the group/supervisors (outgoing and return host).
Uwagi ekspertów:
The scientific objectives described in the proposal are somewhat general.
The multidisciplinarity and inter-disciplinarity of the project are not well demonstrated.
The novelty and originality of the project are not sufficiently stressed. The real breakthrough in this
field is not evident.
The research topic of this proposal is not convincing: it is very narrow, not really timely and situated
outside of mainstream mathematics.
. The research methodology is presented with insufficient detail.
Despite extensive discussions in the proposal, the foreseen methodology is not well clarified.
Although the host groups are good, the experience of the outgoing host appears limited.
The proposal fails to demonstrate the quality of the return host institution
The return part of the project is weakly described.
B2 Training (maximum 2 strony)



Clarity and quality of the research training objectives for the researcher.
Relevance and quality of additional research training as well as of transferable skills offered.
Host expertise in training experienced researchers in the field and capacity to provide
mentoring/tutoring (outgoin and return host).
Uwagi ekspertów:
The points of additional scientific training as well as complementary skills offered have not been
adequately addressed.
There are few research training objectives.
Generally speaking adequate complementary training objectives are present, however specifics
should have been described more clearly.
The training activities enhancing the development of the independent research career of the
applicant are not foreseen in the training program.
The proposal is not specific as to how the complementary skills gained by the researcher will help
him with reaching maturity in his professional cereer.
There are no real new techniques to be learned by the applicant.
There is no mention of complementary skills to be gained.
The host expertise is barely described.
B3 – Researcher (maximum 7 stron zawierających CV i listę głównych osiągnięć)






Research expertise.
Research results including patents, publications, teaching etc. taking into account the level of
experience.
Independent thinking and leadership qualities.
Match between the fellow’s profile and project.
Potential for research a position of professional matutity.
Potential to acquire new knowledge.
Uwagi ekspertów:
Limited production in terms of publications, compared with the high level of experience.
Since the applicant is in a very early state of his career it is difficult to judge his leadership
skills.
Strona 11 z 20
The candidate's CV should be supported by objective evidences.
The description of major scientific achievements of the researcher is not well structured.
The main research experience is far from the topic of this application.
Did not finish PhD and no clear indication of when the applicant is going to finish.
No support letters.
The candidate has no teaching experience
Leadership of the applicant is not clearly demonstrated.
Only limited indications are given about the researcher’s independent thinking or leadership
qualities.
No information about management skills.
B4 – Implementaion (maksymalnie 6 stron)




Quality of infrastructure/facilities and international collaborations of host (outgoing and return host).
Practical arrangements for the implementation of the research project (outgoing and return host).
Feasibility and credibility of the project, including work plan.
Practical and administrative arrangements and support for the hosting of the fellow (outgoing and
return host).
Uwagi ekspertów:
There is no clear work plan and the management of the project is presented in very general terms.
The project is overambitious and thus not feasible as a whole in the proposal time-frame.
More details could have been provided regarding the plans for the reintegration of the fellow at the
return site.
More detail could also have been provided in places for some of the project workpackages.
Management and feasibility of the project is rather brief. There is a tentative work plan without
mentioning the expected deliverables at the end of each step.
No sufficient practical and administrative arrangements, aimed to support the fellow, presented in
the proposal.
Some comments on possible risk management would have been added.
B5 Impact (maksymalnie 4 strony)
Potential for acquiring competences during the fellowship to improve the prospects of reaching and/or
reinforcing a position of professional maturity, diversity and independence in particular through exposure
to transferable skills training.
Contribution to career development or re-establishment where relevant.
Potential for creating long term collaborations and mutually beneficial co-operation between Europe and
the Other Third Country.
Contribution to European excellence and European competitiveness.
Benefit of the mobility to the European Research Area.
Impact of the proposed outreach activities.
Uwagi ekspertów:
Potential of acquiring competencies during the fellowship to improve the prospects of reaching
and/or reinforcing a position of professional maturity, diversity and independence, in particular
through exposure to complementary skills training.
Contribution to career development or re-establishment.
Potential for creating long term collaborations and mutually beneficial cooperation between Europe
and the Third Country.
Contribution to European excellence and European competitiveness.
Benefit of the mobility to the European Area.
B6 – Ethical issues (no maximum pages)
Research on Human embryo/foetus.
Research on Humans.
Privacy.
Research on Animals.
Strona 12 z 20
Research Involving Developing Countries.
Dual Use.
Wnioski, które nie uzyskały co najmniej 70% możliwych punktów nie są rekomendowane do finansowania.
5 Przykłady opisu wniosku w IOF.
5.1 B2. TRAINING
CLARITY AND QUALITY OF THE RESEARCHES TRAINING OBJECTIVES FOR THE RESEARCHER.
My research background is in fish morphology and embryology and I have acquired up to date knowledge of
histochemical, immunocytochemical and electron microscopy techniques that are used to describe functional
aspects of freshwater fish development and histopathology.
Specifically, I would like (1) to upgrade my skills and experiences in the design, execution, record
keeping, and control of laboratory research. More specifically, I would like (2) to learn about
projects or research that addresses fish toxicology, morphology and image analysis of
histological preparations with immunohistochemistry at outgoing host. The work on project will
ensure the using of many immunohistochemical methods, with using different antibodie, immunolabeling of TEM samples, using of fluorescence methods. I want (3) to learn biochemical
techniques used in vitamins, tocopherol and thiamine, minerals (Mg, Hg), as well lipids and
fatty acids studies. (4) Stay in Laboratory of Aquaculture will allow me to develop my skills in
stereology, which method is very time-consuming and needs many discussions and consultations, and will
be possible when work will be conducted with support of other researchers, with using of good image
equipment and expensive software. (5) I am interested in practical applications of these methods to
environmental protection and management in terms of fish health. These are the aspects of
ecophysiology and food-web interactions, for which I have fundamental and conceptual
interests. These experiences will be valuable in the future and will allow me to develop an
independent research career and skills to work with extension of the results in the practical
ground. The host institution as a whole, has experience in gathering different disciplines from departments
such as agriculture, veterinary and ecology, in order to understand the groundwork of
environmentally associated diseases in humans, animals, and fish. Interdisciplinary seminars
organized by the Department of Ecology, Evolution and Organismal Biology will fulfill this aspect of my
academic development. My host scientist, a researcher having a unique background in ecology, fish
nutrition and biochemical analysis, including vitamins and minerals, will ensure that my
training will be interdisciplinary.
RELEVANCE AND QUALITY OF ADDITIONAL SCIENTIFIC TRAINING AS WELL AS OF COMPLEMENTARY SKILLS
OFFERED.
(1) I will be exposed to, and in part become responsible for research management as an advisor of
undergraduate and graduate students in my both hosts scientist laboratory. I make this statement
based on previous experiences and observations of rather common practice in American laboratories. (2) I
will assist in writing grant proposals and participate in negotiating acquisitions of support from
outside agencies, both state and federal. (3) I will be coordinating the development of new/or
revised methodologies used in an aquaculture-fish biology laboratories. (4) I will obtain
scientific competency by planning and coordinating the conduction of experimental procedures.
Staff meetings to discuss progress of various research projects, evaluation and implementation of
test controls and research standards that I will participate in or lead will be great learning
experiences. (5) I will assist in the design of research experiments and provide technical advising
in respect to the use and maintenance of laboratory equipment, microscopy, and image
Strona 13 z 20
analysis software. (6) The design and implementation of complex data analyses, coding
research data and (7) preparation of comprehensive reports, manuscripts, and oral
presentations for national and international meetings will provide me with additional scientific
training. Additionally, I intend (8) to take language courses at the advanced level, (9) to enroll at the
outgoing host in several courses, such as “Ecological restoration”, “Ecological engineering”,
“Environmental science and law”, “Environmental policy and decision making”, that are offered at
the outgoing host to obtain a new knowledge to build multidisciplinary projects. These courses can
help me immensely in my future career as a member of the Institute of the Ecology and
Environmental Protection at Return host. Finally, I will (10) acquire a better understanding of
and learn current practices in humane treatment of animals as ethical aspects should be still
developed in Poland. I am confident that the training provided at the one of the most prestigious public
universities in the USA, with an annual budget of 4.6 billion dollars, 55,000 students, ranked in the first 10 in
the United States, will contribute additional skills to my research qualifications. School of
Environment and Natural Resources where I will be hosted has on its staff two professors, who are members
of the Intergovernmental Panel on Climate Change and where part of the scientific group awarded 2007
Nobel Piece Price. I will be thrilled to attend seminars, lectures of such distinguished scientists
who teach on environmental issues. Dr. X.X wetland scientist, and the recipient of the World Water
Price in Stockholm in 2004 is also the member of SENR and teaches on aquatic ecology. Based on this
training I will be able to set good examples in my research work in the future. In this manner I
will acquire different and complementary scientific skills to enrich my career and my teaching
competencies.
5.2 IMPACT
Potential of acquiring competencies during the fellowship to improve the prospects of reaching
and/or reinforcing a position of professional maturity, diversity and independence, in particular
through exposure to complementary skills training
There are four major facts that confirm my potential to acquire knowledge and skills, including
complementary skills, and thus a potential to become a fully independent researcher: 1. the research
track documented by publications in highly-ranked journals that confirms my adequate preparation
and competency to conduct the proposed project; 2. the international recognition of my research as
documented by multiple citations of my papers and acknowledged (e.g. by awards) participation in multiple
international conferences within and outside the main stream of my research; 3. my academic and
professional networks (=networking skills) resulting in numerous national and international contacts
and collaborations; 4. my openness to mobility (Ph.D. abroad, various long- and short-term leaves to
numerous academic research centers).
The current position will be further strengthen by a participation in the present proposal. The project has a
multidisciplinary character and involves several institutions and this will allow me to establish a new
collaborative programme with the North Americans’ researchers. By working with the leading
investigators in numerous international and EU grants I will gain experience in writing and
managing of the great scale projects not only through participation in dedicated courses but also via
personal interactions. Being personally involved in decisions about the budget of the current project (under
appropriate supervision) I will learn how to financially manage grants. My stay in English-speaking part of
Canada will also give me a possibility to further improve my academic English; the oral skills during
the lab work, seminars and workshops, and the writing skills by participation in the appropriate courses.
Moreover, through the project I will complement my experience with cell biological, immunological
and biochemical methods and this knowledge will give an input into my future independent
studies while applying the new methodology. I will obtain the experience in collaborating with
researchers representing different disciplines in order to understand mechanisms of sepsis and protease
activity and learn how to combine knowledge from those subdisciplines to explain mechanisms of
pathology of systemic inflammation. The international character of both groups will give me a possibility to
observe the various ways the science can be conducted. Enriched by comparison of the international
approach to research I will improve/develop my own skills in performing investigations. After
completing the fellowship I would be able to independently conduct studies on cell biological-immunological-
Strona 14 z 20
biochemical aspects of NETs and sepsis and to introduce the newly acquired skills and knowledge in the
European Research Area, in Belgium and Poland.
Contribution to career development or re-establishment
Acquisition of new expertise and abilities as well as complementary skills will provide me with
a great opportunity to achieve competence in new research areas and allow me to reach
professional maturity. During the project realization and fulfilment of the training I will obtain a
knowledge how to plan and conduct complex multidisciplinary experiments and subsequently
how to apply practically (possibly clinically) the results. This will lead not only to improvement of my
qualifications but will also maximize my scientific competencies. The outcome of the project i.e. the results
explaining NET-connected mechanism of the pathology of sepsis will be published in peer-reviewed
international journals and this will strengthen my position as the independent researcher in the
international scientific community. Furthermore, when I return to Poland (after finishing the fellowship)
the extended publication record will allow me to prepare my habilitation dissertation which completion after
Ph.D. is an obligatory step during scientific career in Poland. Obtaining of the habilitation degree will
heighten my position at XXX University opening a way to become Associated Professor. This
fact, in combination with the acquired technical experience and the scientific achievements, will allow me to
supervise graduate (Ph.D.) students, start my own group and independently manage and conduct
advanced and multidisciplinary international projects. In respect to the long-term development, the
new contacts formed in the North America will further extend my collaborative network leading to common
future projects and scientific exchange. I will be able to transfer the newly gained skills and
expertise to the European Community, the return host and later to Polish Universities. Reaching the
position of successful and established scientist might also result in appointing me as an expert in some
advisory scientific boards (journals, societies, committees). My position as an independent female
researcher will also be important for the promotion of research among my colleagues and
students showing that successful scientific achievements can be reached by European based researchers
via exchange of knowledge with the third countries but without necessity to permanently leave our
continent. After two years in Canada I will come back to Europe and in Belgium I will practically adapt
the acquired skills and transfer the knowledge to the European fellows. Thus overall, the technical
experience and scientific achievements obtained in Canada will be of prime significance for my academic
maturity and independence not only in Europe but also at the international level.
Potential for creating long term collaborations and mutually beneficial cooperation between
Europe and the Third Country
There was a previous cooperation between the three participants of the project. Prof. YYY (return host)
have had previous scientific interactions/collaboration with Prof. YYY ( outgoing host) while
myself (researcher) and Prof. XXX have begun our collaboration in early 2000s. The latter
resulted so far in 6 peer-reviewed publications. My stay at the two institutions will further strengthen
our collaboration and extend it into new research areas. After the return phase of the project I will
come back to Poland to the research position at XXX University where I will start my own group continuing
the successful collaboration with the outgoing and return hosts. This will allow me to act as a catalyst
for further collaborations with the two groups. The cooperation between the European and Canadian
Universities will have three major objectives/measures of success: to create partnership between the
universities, to continue research programmes in future and to maintain scientific exchange
between Europe and Canada. The capacity to continue our collaboration can be confirmed by
common scientific interests. Our European expertise in MMP-9’s immunological and biochemical
knowledge is desired by the Canadian host while the North America’s theoretical and technical knowledge of
NETs and intravital microscopy is appealing to the Belgian and Polish groups. Furthermore, the common
goal of our research is uncovering mechanisms leading to development and/or pathology of
inflammatory diseases. Therefore integrated by the knowledge and technical skills to study NETsproteases-sepsis we will create a unique research network combining research from different subdisciplines.
The future collaboration will include joined application for the funding and will result in common publications.
Strona 15 z 20
Contribution to European excellence and European competitiveness
The project is focused on sepsis and the incidence of severe sepsis in the European Union has been
estimated at 90.4 cases per 100,000 population, with a mortality of 36%. In the course of sepsis an overexuberated inflammatory response leads to multiorgan injury. One of the newly described inflammatory
mechanisms are NETs (neutrophil extracellular traps) that were discovered in Europe but it was the
Canadian group from the University of Calgary that discovered a link between NET formation and pathology
of sepsis. Now the group of Prof. YYY is leading in research on the mechanisms of NETs in
inflammation. Thus I will be among the first researchers conducting the studies on this topic.
My stay at U of C will allow me to become an expert on NET-connected mechanisms and the outcoming
publications will rise my profile at the international level. By those means the fellowship will
contribute to the development of European knowledge in the NET-related pathology of
inflammatory disorders raising the visibility of European expertise amongst the world scientific
community. This might result in implementation of the results in medical practice by European researchers.
The results of the project carried out in Canada would bring the benefits to Europe also since
scientific methods developed in the study will be subsequently implemented in Belgian and
Polish laboratories. And the transfer of experience and practical knowledge from North America would
prevent the ineffectual replication of studies in Europe. Establishing the long-term collaboration
between Canada, Belgium and Poland might also facilitate student and post-doc exchange
resulting in enhancement of attractiveness of European science. Moreover, this will create an excellent
opportunity to strengthen European competitiveness through the exchange of ideas. In this light
the project represents a great opportunity to transfer the new expertise to the European Research Area.
Benefit of the mobility to the European Area
The topic of the project addresses one of the 10 themes of the FP7 Cooperation Programmes – Health –
thus it is dedicated to one of the most important challenges of EU. The 2-year outgoing phase of the project
will take place in Canada which will be followed by the 1-year return phase in Belgium, and after completing
the project I will come back to Poland. Therefore being a Polish researcher I will move outside of
Europe but also within Europe. This will allow me to work in a significantly different
geographical environments and creates pillars of my genuine mobility. I will also gain experience
from comparison of European and North American working environments and in particular from comparison
of laboratory work, organisation of research, management of technical and scientific staff, supervising
students, work culture and performing multi-institutional and multi-disciplinary studies. And thus also by
those means the genuine mobility will be achieved. The European Research Area identifies the
“knowledge triangle” as Research, Education and Innovation. All the three components are
present in the project and they will be fulfilled by exchanges across borders in cutting-edge
research. The implementation of the project in the European return host will be beneficial not only to the
researcher but also to other European researchers and students as the continued cooperation with the
outgoing host will help to reinforce international careers of young Belgian and Polish researchers taking part
in the implementation.
Strona 16 z 20
5.3 Plan pracy:
Strona 17 z 20
6 Co dalej?
Wypełnienie części A oraz załączenie części B nie oznacza jeszcze przesłania wniosku do Komisji. Przesłanie
następuje dopiero po kliknięciu przycisku „SUBMIT NOW”. Projekty podlegają ocenie merytorycznej
dokonywanej przez grono międzynarodowych ekspertów wybieranych i zapraszanych przez KE.
6.1 Proces ewaluacji
Wnioski są sprawdzane pod kątem kryteriów formalnych – REA.
Wnioski są oceniane niezależnie przez kilku ekspertów (zwykle 3) dobranych adekwatnie do wybranego
panelu i słów kluczowych.
Consensus meeting – ESR.
Panel review.
Ustalenie listy rankingowej dla danego panelu.
Ustalenie oficjalnej listy rankingowej.
Redress procedure.
6.2 Kryteria oceny
Kryterium
Scientific & Technology Quality
Training
Researcher
Implementation
Impact
Próg
3
3
4
3.5
Waga [%]
25%
15%
25%
15%
20%
Kolejność
3
2
1
5
4
Informacja o wstępnych rezultatach ewaluacji nadesłanych projektów podawana jest na stronie danego
konkursu. W przypadku zaakceptowanego projektu, KE wysyła do naukowca informację, dokumenty
potrzebne do przygotowania umowy o grant oraz samą umowę. Po podpisaniu kontraktu naukowiec
i instytucja goszcząca przystępują do realizacji projektu, fundusze przesyłane są na konto instytucji
goszczącej, która zobowiązana jest do przekazania ich naukowcowi.
7 Międzynarodowe stypendium przyjazdowe. International
Incoming Fellowships (IIF)
7.1 Ogólne informacje
Identyfikator konkursu – FP7-PEOPLE-2011-IIF.
Budżet – 40 mln euro +/- 10%.
Data zamknięcia – 11 sierpnia 2011r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli.
Pierwsze wyniki konkursu – 4 miesiące po zamknięciu konkursu.
Podpisanie umów – 6 miesięcy po zamknięciu konkursu.
Strona konkursu – http://cordis.europa.eu/fpf7/ (find call).
W ramach konkursu finansowane jest wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich (topclass experienced from third countries) na realizację indywidualnego projektu badawczego w instytucji
zlokalizowanej w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7PR.
Dowolna narodowość naukowca, który przez okres min. 12 miesięcy musi prowadzić główną działalność
badawczą w kraju trzecim (bezpośrednio przed deadlinem).
7.2 Projekt przyjazdowy
Czas trwania projektu to 12-24 miesięcy lub 12-36 miesięcy (możliwe jest finansowanie fazy
powrotnej w ramach projektu badawczego pod warunkiem, że faza powrotna będzie realizowana
w instytucji zlokalizowanej w kraju z listy ICPC (Kraje Partnerskie Współpracy Międzynarodowej):
Argentyna, Brazylia, Chiny, Egipt, Indie, Meksyk, Maroko, Republika Afryki Południowej, Rosja.
Faza przyjazdowa – finansowanie jak IOF.
Faza powrotu do kraju ICPC – ryczałt w wysokości 15 000 euro/12 miesięcy. Wówczas cały czas trwania
projektu wydłuży się o 12 miesięcy.
Cel:
o Zachęcanie wybitnych naukowców z krajów trzecich do prowadzenia badań w Europie.
Strona 18 z 20
o
o
Wzmocnienie doskonałości naukowej instytucji krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7
PR.
Transfer wiedzy i utrzymanie kontaktów z krajami trzecimi.
7.3 Wyniki IIF z poprzednich lat
Konkurs
2007
2008
2009
2010
Budżet w ml. Euro
24
25
28
28
Złożone wnioski
571
665
1 045
1 175
Finansowanie wnioski
131
140
154
137
Sukces
23%
21%
14,7%
11,6%
7.4 Wyniki IIF z poprzednich lat. Polscy naukowcy
Rok
2007
2008
2009
Złożone
2
7
7
Zaakceptowane
0
0
0
Sukces
-
8 Międzynarodowy grant reintegracyjny. Career International
Grants (CIG)
Grant ma na celu wsparcie integracji naukowca w dowolnym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym
z 7PR, na przykład po zakończeniu wcześniejszego grantu.
Akcja ma za zadanie zapewnić naukowcom myślącym o rozwijaniu swojej kariery w Europie budżet na
badania, tym samym przyczyniając się do rozwoju ich kariery naukowej.
Instytucja goszcząca powinna zawrzeć z naukowcem umowę o pracę.
Grant w postaci kwoty ryczałtowej w wysokości 25 000 euro przyznawany jest na każdy rok realizacji
projektu i może być wykorzystany na pokrycie kosztów wynagrodzenia naukowca, jego udział
w konferencjach i szkoleniach, wynagrodzenia innych naukowców oraz pracowników technicznych
zaangażowanych w projekcie, koszty podróży, szkoleń, patentów, publikacji, czy zakupu odczynników.
Czas trwania projektu to 2-4 lata.
8.1 Uprawnione osoby
O grant mogą aplikować doświadczeni naukowcy ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim stażem
pracy badawczej (liczonym od momentu uzyskania stopnia magistra).
Projekt przeznaczony jest dla wszystkich naukowców niezależnie od posiadanego obywatelstwa.
8.2 Instytucja goszcząca
Instytucja goszcząca musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z 7PR.
Naukowiec nie może realizować grantu w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu
ostatnich 3 lat.
Strona 19 z 20
9 Lista Krajów Partnerskich Współpracy Międzynarodowej ICPC
(FP7 International Co-operation Partner Country).
10 Zdjęcie na okładce
By Xavier Häpe (http://www.flickr.com/photos/vier/192493917/)
[CC-BY-2.0 (www.creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons.
Opracowanie: Anna Dutka
Strona 20 z 20