תכנית האנרגיה ע;quot&ש ננסי וסטיבן גרנד

Transcription

תכנית האנרגיה ע;quot&ש ננסי וסטיבן גרנד
‫תכנית האנרגיה ע"ש ננסי וסטיב גרנד‬
‫התכנית הבייחידתית ללימודי מוסמכי באנרגיה‬
‫תכנית בייחידתית המציעה מסלולי מחקר ולימוד בפקולטות שונות בטכניו‪.‬‬
‫הנדסת אוירונוטיקה וחלל‪ ,‬הנדסה אזרחית וסביבתית‪ ,‬ארכיטקטורה ובינוי ערי‪ ,‬הנדסת ביוטכנולוגיה ומזו‪ ,‬ביולוגיה‪ ,‬הנדסה ביורפואית‪ ,‬מדע והנדסה של חומרי‪ ,‬הנדסת‬
‫חשמל‪ ,‬כימיה‪ ,‬הנדסה כימית‪ ,‬הנדסת מכונות‪ ,‬פיסיקה‪.‬‬
‫מבוא לתכנית ללימודי מוסמכי באנרגיה‬
‫המחסור במקורות אנרגיה בכלל ובמקורות נקיי בפרט הינו אחד האתגרי הגדולי ביותר שעומדי בפני האנושות המודרנית‪ .‬כיו ישנה הסכמה רחבה על כ שהפקת אנרגיה‬
‫ממקורות פוסיליי )פח‪ ,‬נפט וגז( בקצב הול וגדל )כפי שמתרחש היו(‪ ,‬מהווה סכנה מוחשית לטבע ולהתפתחות האנושית‪ .‬על כ‪ ,‬ישנו צור אמיתי ודחו לפתח מקורות אנרגיה‬
‫אלטרנטיביי‪ ,‬ולפתח טכנולוגיות של שימוש יעיל יותר במקורות קיימי ועתידיי‪ .‬ברור לכל כי לא קיי פתרו קס יחיד לבעיית האנרגיה בעול‪ ,‬ועלינו לפתח קשת של פתרונות‬
‫שיופעלו בתמהיל שונה באזורי שוני בעול‪ .‬על מנת לתרו לבעיה קריטית זו‪ ,‬הטכניו הקי תכנית מחקרית בייחידתית באנרגיה‪ ,‬שתומכת בקשת של פעילויות ומתמקדת‬
‫בארבעה אשכולות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫דלקי אלטרנטיביי‪ :‬דלקי ביולוגיי‪ ,‬טכנולוגיית מימ‪ ,‬דלקי נטולי פחמ‪.‬‬
‫אגירה והמרת אנרגיה‪ :‬סוללות ותאי דלק‪.‬‬
‫אנרגיות מתחדשות‪ :‬תאי סולריי‪ ,‬אנרגיית רוח‪ ,‬אנרגיה סולרית טרמית‪.‬‬
‫שימור אנרגיה‪ :‬פרויקטי חוסכי אנרגיה כגו חיכו מופחת‪ ,‬תהליכי שריפה אפקטיביי ומבני חוסכי אנרגיה‪.‬‬
‫מטרת התכנית הבייחידתית ללימודי מוסמכי באנרגיה היא לבנות את התשתית ואת המסגרת למשיכת סטודנטי בעלי מוטיבציה גבוהה לעסוק בתחו האנרגיה בטכניו‪ .‬חזונה‬
‫של התוכנית הוא לייצר את כוח האד ההנדסי והמדעי שיוכל לפתח‪ ,‬לעבוד ולקד את תחו האנרגיה בעתיד‪ ,‬בישראל ומחוצה לה‪.‬‬
‫מבנה התכנית‬
‫ככלל‪ ,‬כל תקנות ביה"ס ללימודי מוסמכי יחולו על הועדה הבייחידתית ועל הסטודנטי הלומדי במסגרת התכנית‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫יתקבלו לתכנית מועמדי מצטייני בוגרי טכניו‪/‬אוניברסיטה בעלי תואר ראשו‪ ,‬ממוסד אקדמי מוכר‪ ,‬בהנדסה או במדעי מדויקי‪ ,‬באישור ועדת הקבלה‪ .‬מקרי חריגי יישקלו‬
‫באופ פרטני‪ .‬על כל מועמד לצר שתי המלצות ממרצי‪ ,‬ולעבור סדרת ראיונות אישיי‪.‬‬
‫מועמד בעל ניסיו תעסוקתי רלוונטי רב )כחמש שני(‪ ,‬יוכל להגיש בקשה מנומקת ומפורטת בצירו קורות חיי ושתי המלצות ממקו עבודתו‪ .‬לאחר שהועדה הבייחידתית‬
‫ללימודי מוסמכי תשקול את הנושא ותמצא כי ניסיונו והישגיו המקצועיי מספקי‪ ,‬יוכל‪ ,‬בהתא לשיקול ועדת ל"מ‪ ,‬להתקבל לנתיב מחקר‪/‬פרויקט או עבודת גמר‪.‬‬
‫תכנית הלימודי‬
‫התכנית מציעה את המסלולי הבאי לתואר מגיסטר‪:‬‬
‫א‪ .‬מסלול לתואר "מגיסטר למדעי בהנדסת אנרגיה" לבוגרי תואר בהנדסה‪:‬‬
‫לימוד ‪ 18‬נקודות מוסמכי וביצוע עבודת מחקר או פרויקט הנדסי מתקד‪ ,‬או לימוד ‪ 26‬נקודות מוסמכי וביצוע עבודת גמר‪ .‬בנוס תידרשנה נקודות השלמה במידת‬
‫הצור‪.‬‬
‫ש התואר באנגלית‪Master of Science in Energy Engineering :‬‬
‫ב‪ .‬מסלול לתואר "מגיסטר למדעי באנרגיה" לבוגרי תואר במדעי‪:‬‬
‫לימוד ‪ 30‬נקודות וביצוע עבודת מחקר או פרויקט הנדסי מתקד‪ ,‬או לימוד ‪ 38‬נקודות וביצוע עבודת גמר‪ .‬בנוס תידרשנה נקודות השלמה במידת הצור‪.‬‬
‫ש התואר באנגלית‪Master of Science in Energy :‬‬
‫בוגרי תואר ראשו‬
‫נקודות מוסמכי‬
‫הערות‬
‫נקודות השלמה‬
‫בוגרי תואר בהנדסה‬
‫‪18‬‬
‫ביצוע עבודת מחקר‬
‫בהתא לצור‬
‫בוגרי תואר בהנדסה‬
‫‪26‬‬
‫ביצוע עבודת גמר‬
‫בהתא לצור‬
‫בוגרי תואר במדעי‬
‫‪30‬‬
‫ביצוע עבודת מחקר‬
‫בהתא לצור‬
‫בוגרי תואר במדעי‬
‫‪38‬‬
‫ביצוע עבודת גמר‬
‫בהתא לצור‬
‫דרישות הלימוד‬
‫‪ .1‬השלמות מלימודי הסמכה‪ ,‬שמטרת להעניק לכל המשתלמי גו ידע מינימאלי מתאי בהתא לרקע הסטודנט‪ ,‬על פי החלטת הוועדה‪.‬‬
‫‪ .2‬שני קורסי חובה ייעודיי לתכנית האנרגיה )בהיק ‪ 4‬נקודות(‪ .‬קורס אחד בשיטות כמותיות מתו רשימת בחירה )בהיק ‪ 3‬נקודות לפחות(‪ .‬לפחות קורס בחירה אחד מתו‬
‫רשימת קורסי הבחירה הייעודיי לתכנית האנרגיה‪ ,‬רשימת מקצועות בחירה ‪ 1‬המצורפת בהמש )בהיק ‪ 2‬נקודות לפחות(‪.‬‬
‫‪ .3‬נית להשלי את יתרת הנקודות הנדרשות ע"י קורסי בחירה מתו הקורסי לתארי מתקדמי )מתו מקצועות בחירה ‪ , 2‬הרשימה מצורפת בהמש( הקיימי בפקולטות‬
‫השונות‪ ,‬בהתא לתכנית הלימודי המתפרסמת‪ ,‬ובהתייעצות ע המנחה הארעי‪ /‬קבוע‪.‬‬
‫‪ .4‬סטודנט הלומד לתואר "מגיסטר למדעי באנרגיה )ע תזה(" מחוייב להשלי‪:‬‬
‫א‪ 9 .‬נק' עפ"י הסעיפי לעיל‪.‬‬
‫ב‪ .‬לפחות ‪ 4‬קורסי מרשימת המקצועות ‪) 1+2‬הרשימות מצורפות בהמש(‪.‬‬
‫ג‪ .‬את יתרת הנקודות נית להשלי בהתייעצות ע המנחה ובאישור מרכז תכנית הלימודי‪.‬‬
‫עבור סטודנטי בעלי תואר ראשו תלת שנתי הנדרשי בקורסי השלמה‪ :‬עד ‪ 10‬נקודות השלמה מקורסי תואר ראשו יכללו ב ‪ 30‬הנקודות האקדמיות הנדרשות לסיו‬
‫התואר‪.‬‬
‫‪ .5‬על הסטודנט להשתת בתקופת לימודיו בלפחות ‪ 75%‬ממפגשי הסמינרי שיתקיימו בקמפוס‪ ,‬תחת המטרייה של תכנית האנרגיה בטכניו‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬כל תקנות ביה"ס ללימודי מוסמכי יחולו על הוועדה הבי יחידתית ועל הסטודנטי הלומדי במסגרת התכנית‪.‬‬
‫פירוט תכניות הלימודי נית לקבל במזכירות הועדה הבי יחידתית‪ .‬דרישות כלליות נוספות אקדמיות ומנהליות בהתא לתקנות ביה"ס ללימודי מוסמכי‪.‬‬
‫לימודי לתואר דוקטור‬
‫ההשתלמות לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" )‪ (PhD‬מיועדת לבעלי תואר שני בהנדסה או במדעי מדויקי שהישגיה הקודמי בלימודי ובמחקר היו טובי מאד ויבדקו‬
‫לגופו של עניי‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫בכפו לדרישות ביה"ס ללימודי מוסמכי‪ .‬בנוס להישגי אקדמיי קודמי נאותי‪ ,‬על המועמד להיות בעל יכולת מוכחת לבצוע מחקר עצמאי‪ .‬הועדה הבייחידתית תיבח את‬
‫הישגי המועמד ותתועדה תמלי‪ 1‬על קבלתו לאחר ריאיו אישי ע המועמד‪ .‬על סמ תוצאות הבחינה תיקבע הועדה א המועמד יתקבל ובאילו תנאי‪.‬‬
‫מועמד לתואר דוקטור ימצא מנחה מיועד לפני הגשת בקשת הקבלה‪ .‬במקרי מיוחדי )למשל‪ ,‬כשהמועמד בא מחו"ל( יסייע מרכז הועדה הבייחידתית במציאת מנחה‪ .‬בנוס על‬
‫המועמד להגיש שתי המלצות ממרצי‪ ,‬ולעבור סדרת ראיונות אישיי‪.‬‬
‫דרישות הלימוד‬
‫תכנית הלימודי כוללת‪:‬‬
‫ עמידה בתנאי המיוחדי שהטילה הועדה הבייחידתית )א היו כאלה(‪.‬‬
‫ לימוד ‪ 8‬נקודות מוסמכי לפחות‪.‬‬
‫ הגשת הצעת מחקר לקראת בחינת המועמדות והגנה עליה בפני ועדת בוחני‪.‬‬
‫ מת הרצאה סמינריונית שמועדה יפורס בידיעו הטכניו‪.‬‬
‫ הגשת חיבור על המחקר והגנה עליו בפני ועדת בוחני‪.‬‬
‫מסלול ישיר לתואר דוקטור‬
‫סטודנטי בעלי הישגי גבוהי במיוחד‪ ,‬שהתחילו את לימודיה לקראת תואר מגיסטר ע תזה‪ ,‬והמצטייני בלימודי ובמחקר‪ ,‬יוכלו לעבור למסלול ישיר לתואר דוקטור‪,‬‬
‫בהתא להמלצת הועדה הבייחידתית‪ .‬יוטלו עליה ‪ 8‬נקודות מוסמכי לפחות בנוס לדרישות המגיסטר‪.‬‬
‫מסלול מיוחד לתואר דוקטור‬
‫מיועד לסטודנטי מצטייני "בהצטיינות יתרה" ישירות לאחר התואר הראשו‪ .‬תנאי הקבלה הנוספי ונוהל הלימוד מפורטי בקטלוג בית הספר ללימודי מוסמכי )סעיפי ‪32.05‬‬
‫ו ‪ 34.02‬בתקנות(‪.‬‬
‫מידע נוס‬
‫מזכירות התכנית הבייחידתית לאנרגיה‪ ,‬טל‪0778871882 .‬‬
‫קורסי חובה‪:‬‬
‫מספר הקורס‬
‫ש הקורס‬
‫פקולטה‬
‫נקודות‬
‫אקדמיות‬
‫‪518001‬‬
‫טכנולוגיות אנרגיה‬
‫נקיה‬
‫אנרגיה‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪518002‬‬
‫אתגרי לאומיי‬
‫וגלובליי באנרגיה‬
‫אנרגיה‬
‫‪2‬נק'‬
‫נושאי הקורס‬
‫אתגר האנרגיה‪ ,‬דלקי טבעיי‪ ,‬מבוא לאנרגיות מתחדשות‪ :‬אנרגית שמש‪,‬‬
‫רוח‪ ,‬גיאותרמית‪ ,‬זרמי נהרות‪,‬ימי ואוקיינוסי‪ .‬ניצול תרמי ופוטוולטאי של אנרגיית השמש‪ ,‬התמרת‬
‫אנרגיה‪ ,‬תרמודינמיקה של התמרת אנרגיה‪ ,‬מכונות‪ ,‬חו‪ ,‬מחזורי עבודה‪ ,‬נצילות תרמית‪.‬‬
‫בעיות בתכנו משק אנרגיה‪ .‬בטריות ותאי דלק‪ :‬מהי סוללה‪ ,‬עקרונות תרמודינמיי וקינטיי‪ ,‬מה בי סוללה‬
‫לרכבי חשמליי מול סוללות לישומי נייחי‪ .‬עלות מול תועלת‪.‬‬
‫‪ : pv‬עקרונות פעולת תאי פוטוולטאי‪ ,‬לכידת אור והפקת אנרגיה‪ ,‬מעבר מטע‪ ,‬מוגבלותתרמודינמית‪,‬‬
‫מבנה אלקטרוני של התק‪ ,‬דיו בהתקני מדור ‪ 31‬ננו מבני וחומרי ותרומת ל‪.pv‬‬
‫ביודלקי‪ :‬הפקת אנרגיה מתגובות של ביודלקי‪ ,‬הזנה של ביודלקי‪ ,‬הפקה של אתנול‪ ,‬ביודיזל‪ ,‬מקורות‬
‫שמ‪.‬‬
‫נושאי בטכנולוגיות אנרגיה נקייה ובחסמי למימוש‪ .‬המשתתפי יתנסו באיסו‬
‫אינפורמציה רלוונטית וניתוח ביקורתי שלה‪ .‬לאחר דיו ראשוני בהיק הבעיות‪ ,‬יידונו‬
‫אפשרויות שיכולות לתרו לעתיד ע אנרגיה ברמת קיימא‪ .‬נוכחות פעילה בכל הדיוני‬
‫תהווה מרכיב מרכזי בהערכה‪.‬‬
‫קורס בשיטות מחקר כמותיות )לפחות קורס אחד מהרשימה(‬
‫מספר הקורס‬
‫ש הקורס‬
‫פקולטה‬
‫נקודות‬
‫אקדמיות‬
‫נושאי הקורס‬
‫‪036001‬‬
‫שיטות אנליטיות‬
‫בהנדסת מכונות ‪1‬‬
‫ה‪ .‬מכונות‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪036002‬‬
‫שיטות אנליטיות‬
‫בהנדסת מכונות ‪2‬‬
‫ה‪ .‬מכונות‬
‫‪3‬נק'‬
‫משתני קומפלקסיי‪ :‬יצוג אלגברי וגיאומטרי‪ ,‬מושגי בסיסיי‪ ,‬פונקציות שונות‪ ,‬רציפות נגזרת‪ .‬תנאי‬
‫קושירימו‪ .‬אנליטיות פונקציות שונות‪ :‬פולינו‪ ,‬מנה‪ ,‬פונקציה מורכבת‪ ,‬פונקציה מעריכית טריגונומטרית‬
‫והיפרבולית‪ ,‬לוגרית‪ .‬העתקה‪ ,‬העתקות קונפורמיות‪ .‬אינטגרציה‪ ,‬טורי טילור‪ ,‬טורי לור‪ ,‬המשכיות‬
‫אנליטית נקודות סיגולריות‪ .‬פתרו משואות דיפרנציאליות רגילות בעזרת פיתוח לטור חזקות‪ .‬נקודה‬
‫סינגולרית‪ .‬התכנסות‪ .‬דוגמאות למשואות שונות‪ .‬פיתוח סביב נקודה סינגולרית‪ .‬משואת בסל‪ ,‬משואת‬
‫לגנדר‪ ,‬מקו האפסי במישור הקומפלקסי‪ .‬מושגי בסיסיי באנליזה פונקציונלית של משתנה ממשי‪.‬‬
‫טורי פוריה בפונקציות טריגונומטריות‪ ,‬טורי כפולי ומשולשי‪ .‬בעית שטור לאוויל‪ ,‬המשואה‬
‫ההיפרגיאומטרית‪ .‬טורי פוריה בפונקציות בסל‪ .‬משואות דיפרנציאליות חלקיות‪ :‬משואת לפלס‪ ,‬הפרדת‬
‫משתני‪ .‬משואת פואסו‪ ,‬משואת הלמהול‪ ,1‬משואת פוריה‬
‫חשבו וריאציות‪ .‬חשבו וריאציוני של בעיות שונות‪ .‬הערכת ערכיי עצמיי ומשפטי חסימה‬
‫‪019001‬‬
‫יסודות מתמטיי‬
‫למהנדסי‬
‫ה‪ .‬אזרחית‬
‫וסביבתית‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪058177‬‬
‫שיטות מתמטיות‬
‫בהנדסה כימית‬
‫ה‪ .‬כימית‬
‫‪3.5‬נק'‬
‫חזרה על אלגברה לינארית‪ ,‬מטריצות חיוביות‪ ,‬משוואות שווי משקל‪ :‬בדידות ורציפות‪ .‬ערכי עצמיי‬
‫ופונקציות עצמיות‪ .‬משוואת לפלאס‪ .‬שיטות אנליטיות‪ :‬סדרות פורייה‪ ,‬קונבולוציות‪ ,‬התמרות פורייה‪,‬‬
‫משתני מורכבי והעתקות קונפורמיות‪.‬‬
‫פונקציות של משתני מורכבי‪ .‬אינטגרציה במישור מורכב‪ .‬מרחבי לינארי‪ .‬טורי פוריה‬
‫מקצועות בחירה ‪ :1‬קורסי בחירה ייעודיי לתכנית האנרגיה לפחות מקצוע אחד ממקצועות האנרגיה‬
‫מספר הקורס‬
‫ש הקורס‬
‫פקולטה‬
‫נקודות‬
‫אקדמיות‬
‫‪518004‬‬
‫קורס מתקד‬
‫בקטליזה הטרוגנית‬
‫אנרגיה‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪518003‬‬
‫כלכלה וניהול של‬
‫מערכות אנרגיה‬
‫אנרגיה‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪518005‬‬
‫אנרגיה סולרית ופוטו‬
‫וולטאית‬
‫אנרגיה‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪518006‬‬
‫אנרגיה של ביו מסה‬
‫אנרגיה‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪581007‬‬
‫מערכות הולכות‬
‫אנרגיה מתקדמות‬
‫)רשת חכמה(‬
‫אנרגיה‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪518008‬‬
‫חדשנות אנרגיה‬
‫אנרגיה‬
‫‪2‬נק'‬
‫נושאי הקורס‬
‫מדע פני שטח וקטליזה‪ ,‬מדע‪ :‬ספיחה‪ ,‬אנרגטיות ומנגנו‪ ,‬קטליזה‪ :‬מבנה‪ ,‬איפיו‪ ,‬מחקר קינטי‪ ,‬יישומי‪:‬‬
‫דלקי ממקורות מתחדשי )ביודלקי ודיזל(‪ ,‬הפקת מימ )באווירה יבשה וקיטור‪ ,‬חימצו דה‬
‫הידרוגנזה(‪ ,‬אגירת אנרגיה ולכידת פחמ דוחמצני‪ ,‬קטליזה בתאי דלק‪.‬‬
‫ניתוח כדאיות לעומת עלות תועלת‪ .‬שווקי תחרותיי ולא תחרותיי‪ .‬יעילות דינמית ופיתוח ברקיימא‪.‬‬
‫אנרגיה‪ ,‬המעבר ממקורות מתכלי למקורות מתחדשי‪ .‬תועלות ועלויות בתקופות שונות‪ .‬ער נוכחי וער‬
‫עתידי‪ ,‬ער שיעור התשואה‪ .‬זיהו אויר מקומי וגלובאלי‪ ,‬שיטות לקביעת רמת זיהו אויר אופטימאלית‪,‬‬
‫צווי ממשלתיי‪ ,‬מסי‪ ,‬סובסידיות‪ ,‬מסחר בהפחתת זיהו אויר‪ ,‬מת ער כספי לזיהו אויר והשימוש‬
‫בסקרי‪ ,cvm ,‬מחירי הדוניי ‪ , hpm‬פונקצית ייצור בריאות‪ ,‬ער חיי אד‪ ,‬ער מחלה‪ .‬תועלות של‬
‫דורות עתידיי‪ .‬תועלות ועלויות של קבוצות שונות‪ .‬עלויות של מסחר באנרגיה‪ .‬חיזוי מחירי אנרגיה‪,‬‬
‫תחזיות לפדיו צפוי‪ ,‬כדאיות השקעה במתקני שוני‪ ,‬תעריפי חשמל‪ ,‬אי ודאות‪.‬‬
‫פונקציות וגדלי )מתח עבודה‪ ,‬מתח ריק‪ ,‬זר עבודה(‪ ,‬היבטי תרמודינמיי‪ ,‬רגנרציה ורהקומבינציה‪,‬‬
‫צומת איטרפייס בדיודה‪ .‬צומת תחת הארה‪ ,‬דור ראשו )סילקוגליוארס(‪ ,‬שני )‪(a-si, culnse cdte‬‬
‫ושלישי )ננו חלקיקי של חומרי אורגניי( של תאי סולריי‪ ,‬ניהול אור‪.‬‬
‫עקרונות בסיסיי של ביודלקי‪.‬ביואנרגיה‪ ,‬הזנה ממוחזרת‪ ,‬יתכנות ההפקה של ביודלקי‪ ,‬סוגי ביו‬
‫מסה‪ ,‬אנזימולוגיה תהליכית‪ ,‬כימיה ופיסיקה של פחמימני וליגוצלולוז‪ ,‬המרה ביוכימית של ביומסה‪,‬‬
‫הפקת ביודיזל‪ ,‬השפעות סביבתיות של הפקת ביודלקי‪ ,‬היבטי כלכליי בביודלקי‪ ,‬היבטי‬
‫כלכליי של שאריות הפקה‪ ,‬דיו בהפקות מעשיות של ביודלקי‬
‫ייצור‪ ,‬הולכה וחלוקה של אנרגיה חשמלית‪ ,‬ניתוח מערכת הספק במצב מתמיד ותחת תופעות מעבר‬
‫איטיות‪,‬יישומי רשת נבונה בייצור‪.‬‬
‫משוואות יסוד וקרוביה‪ ,‬פתרונות עבור גלי קטני‪ ,‬אנרגיה ותנע של גלי‪ ,‬גלי על זרמי ופעולת‬
‫הגלי‪ ,‬גלי אניה‪ ,‬רפרקציה ודיפרקציה‪ ,‬גלי במי רדודי וגלי חו ‪.‬‬
‫מבוא לחדשנות‪ :‬סקירה‪ ,‬הגדרת חדשנות‪ ,‬מודלי לחדשנות‪ ,‬סוגי חדשנות‪ .‬ישראל כמקרה בוח‪.‬‬
‫ניהול חדשנות במדינה מול ניהול חדשנות בארגו‪ .‬מבוא לחדשנות אנרגיה‪ :‬הדומה והשונה‬
‫בי אנרגיה להי טק‪ ,‬הזדמנויות ואתגרי‪ ,‬חסמי להצלחה‪ .‬הרעיו היזמי‪ ,‬צרכי ויצירת‬
‫ער‪ :‬כיצד מזהי צור ויצירת ער‪ ,‬הבנת הצרכי העיקריי המשפיעי על תחו האנרגיה‪:‬‬
‫גיאופוליטיי‪ ,‬כלכליי‪ ,‬סביבתיי‪ ,‬ואנושיי‪ .‬מתודולוגיות למציאת פערי‪ ,‬טכנולוגיי‬
‫ואחרי‪ ,‬שימוש בכלי תרחישי‪ ,‬עקומות פערי‪ ,‬בסקרי וכדומה‪.‬‬
‫ניתוח צרכי מול יצירת ער בר קיימא‪ .‬הבנת מודלי של ביקוש והיצע בתחו האנרגיה‪.‬‬
‫מודלי עסקיי באנרגיה‪ .‬דע את השוק‪ ,‬תאוריה ומעשה‪ :‬מתחרי‪ ,‬חסמי כניסה‪ ,‬חוזקי‪,‬‬
‫חולשות הזדמנויות איומי‪ ,‬פוליטיי‪ ,‬כלכליי חברתיי וטכנולוגי‪.‬‬
‫בעלי עניי‪ ,‬לקוחות‪ ,‬מדיניות אנרגיה ורגולציה‪ .‬מבוא לתכנית העסקית‪ .‬מבנה ותוכ‪.‬‬
‫מימו‪ :‬מקורות מימו תמריצי ממשלתיי ומדיניות ממשלתית ומדיניות ממשלתית תומכת‪,‬‬
‫בסיס לתכנית הפיננסית‪ ,‬מבנה הפיננסי במיז אנרגיה‪ ,‬מבנה הדיווחי הנדרשי‪ ,‬בניית‬
‫תכנית פיננסית‪.‬‬
‫מקצועות בחירה ‪ :2‬קורסי בחירה כלליי‬
‫מספר קורס‬
‫ש הקורס‬
‫פקולטה‬
‫נקודות‬
‫אקדמיות‬
‫‪016210‬‬
‫גלי מי‬
‫ה‪ .‬אזרחית‬
‫‪2.5‬נק'‬
‫‪016501‬‬
‫יסודות קלימטולוגית‬
‫הבנייה‬
‫ה‪ .‬אזרחית‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪019523‬‬
‫אנרגיה בבנייני‬
‫ה‪ .‬אזרחית‬
‫‪ 2‬נק'‬
‫‪038715‬‬
‫תרמודינמיקה‬
‫מתקדמת ‪1‬‬
‫ה‪ .‬מכונות‬
‫‪2.5‬נק'‬
‫‪048777‬‬
‫פרקי מתקדמי‬
‫במערכות אנרגיה‬
‫ה‪ .‬חשמל‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪048852‬‬
‫מעבדה בהמרת‬
‫אנרגיה‬
‫ה‪ .‬חשמל‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪049048‬‬
‫הסעת מטעני‬
‫ואנרגיה בחומרי‬
‫שאינ גבישיי‬
‫ה‪ .‬חשמל‬
‫‪2‬נק'‬
‫נושאי קורס‬
‫משוואות היסוד וקרוביה‪ ,‬פתרונות עבור גלי קטני‪ ,‬אנרגיה ותנע של גלי‪ ,‬גלי על‬
‫זרמי ופעולת הגלי‪ ,‬גלי אניה‪ ,‬רפרקציה ודיפרקציה‪ ,‬גלי במי רדודי וגליחו ‪.‬‬
‫יסודות קלימטולוגיה‪ .‬תכונות אויר‪ ,‬טמפרטורה‪ ,‬רוח‪ ,‬לחות‪ ,‬קרינת שמש‪ ,‬אזורי אקלימיי בישראל‬
‫מגזר הבנייה ומשק האנרגיה‪ .‬בנייה בתקיימא‪ .‬מדדי ליעילות אנרגטית של בנייני‪.‬‬
‫נוחות תרמית וראייתית‪ ,‬ואיכות אוויר הפני‪ .‬תחיקה ותקינה‪.‬‬
‫יסודות התכ האדריכלי וההנדסי של בנייני ושילוב התכנו האנרגטי בתכנו הכולל של הבניי‪.‬‬
‫מעבר חו‪ ,‬אוויר ומסה בבנייני‪ .‬שיטות לחישוב אנרגטי של הבני השל על בסיס מצב תמידי‪.‬‬
‫שיטות ותוכנות לחישוב תרמי‪/‬אנרגטי דינמי של בנייני‪ .‬תפקוד אנרגטי של בנייני‪:‬‬
‫גורמי תכ‪ :‬הפניות‪ ,‬קומפקטיות‪ ,‬בידוד תרמי‪ ,‬קיבול חו מוחשמסה תרמית‪ ,‬קיבול חו‬
‫כמוסחומרי משני פאזה‪ ,‬איטו לאוויר‪ ,‬לחות ומעבר מסה‪ ,‬אוורור לילה אמיסיביות ‬
‫חומרי גמר וצבעי‪ ,‬זיגוג )גודל ותכונות(‪ ,‬דפוסי שימוש ובקרה )נוכחות ורמת פעילות‪,‬‬
‫בקרת‪ :‬תאורה‪ ,‬אוורור‪ ,‬הצללה(‪ ,‬גורמי אקלי )קר‪ ,‬מתו‪ ,‬ח ולח‪ ,‬ח ויבש(‪.‬‬
‫עקרונות של מערכות משולבות בניי‪ .‬אינטגרציה ואופטימיזציה‪.‬‬
‫פיתוח אכסיומטי מדויק של התרמודינמיקה הקלסית תו הדגשת המבנה ההגיוני של המקצוע‪ .‬חוקי‬
‫התרמודינמיקה‪ :‬חוק ראשו‪ ,‬חוק שני‪ ,‬חוק האפס ועקרו המצב‪ .‬עבודה וחו‪ ,‬אנרגיה‪ ,‬טמפרטורה‪,‬‬
‫אנטרופיה וזמינות‪ .‬יחסי מכסוול‪ ,‬משוואות מצב‪ .‬שימושי למערכות סגורות ופתוחות‪ ,‬חדרכיביות ורב‬
‫רכיביות‪ .‬קריטריוני לשווימשקל ויציבות‪ .‬שווימשקל של מערכות הטרוגניות‪ .‬תערובות ותמיסות‪.‬‬
‫ריאקציות כימיות ושווימשקל כימי‪.‬‬
‫יציבות המעבר של מערכות הספק‪ .‬משוואת התנודות‪ .‬הספק אלקטרומגנטי של גנרטור סינכרוני בתנאי מעבר‪.‬‬
‫חקירת היציבות בתנאי של תקלות סימטריות ובלתי סימטריות‪ .‬שיטת השטחי‪ .‬פתרו משוואת התנודות‪.‬‬
‫קביעת זמ המיתוג הקריטי‪ .‬חקירת היציבות במערכות בעלות מספר רב של מכונות‪.‬‬
‫חקר פעולת מקורות אנרגיה חדשי‪ .‬בדיקת שדות מגנטיי וכוחות משיכה ודחיה הנוצרי על ידי מגנטי‬
‫תמידיי‪ .‬חקר ומפוי שדות מגנטיי‪ .‬מדידות מיקרופרוססוריות במערכות הספק‪ .‬הגנות מיקרופרוססוריות‬
‫בקרי ובקרה על תהליכי‪ .‬בקרת מנועי זר ישר וזר חלופי באמצעות מישרי מווסתי‪ .‬דמוי ספרתי של‬
‫מערכות אלקטרומכניות‪.‬‬
‫היסע של מטעני בחומרי בה מנגנו הקפיצה הלא קוהרנטי מהווה חלק חשוב )לדוגמה‪ :‬מוליכי למחצה‬
‫לא מסודרי כגו סיליקו אמורפי ומולקולות אורגניות מצומדות או פולימרי שאינ מסודרי(‪ .‬מודלי‬
‫תאורטיי ודיו במספר דוגמאות ניסיוניות‪ .‬בי המודלי שילמדו‪ :‬פרקולציה‪ ,‬אנרגיה אפקטיבית‪,‬‬
‫טמפרטורה אפקטיבית ותוו ממוצע‪.‬‬
‫פקולטה‬
‫נקודות‬
‫אקדמיות‬
‫ה‪ .‬כימית‬
‫‪2.5‬נק'‬
‫ה‪ .‬כימית‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪086284‬‬
‫טורבינות רוח והפקת‬
‫אנרגיה‬
‫אוירונוטיקה וחלל‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪086478‬‬
‫תהליכי שריפה‬
‫אוירונוטיקה וחלל‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪088421‬‬
‫הנעה רקטית וסילונית‬
‫‪1‬‬
‫אוירונוטיקה וחלל‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪118028‬‬
‫פגמי והולכה‬
‫חשמלית במוצקי‬
‫פיזיקה‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪206563‬‬
‫סמינר בתכנו מבני‬
‫סולרי פסיביי‬
‫ארכיטקטוקה‬
‫ובינוי ערי‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪207408‬‬
‫תסקירי השפעה על‬
‫הסביבה‬
‫ארכיטקטוקה‬
‫ובינוי ערי‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪315000‬‬
‫תכונות חומרי‬
‫מוצקי יוניי‬
‫ה‪ .‬חומרי‬
‫‪2‬נק'‬
‫מספר קורס‬
‫‪058144‬‬
‫‪056378‬‬
‫ש הקורס‬
‫תרמודינמיקה‬
‫מתקדמת בהנדסה‬
‫כימית‬
‫תרמודינמיקה‬
‫סטטיסטית בהנדסה‬
‫כימית‬
‫נושאי קורס‬
‫עקרונות תרמודינמיקה קלסית וסטטיסטית‪.‬פונקציות מצב‪ .‬האנטרופיה משמעות וחישוב‪ .‬אנרגיות חופשיות‬
‫ועבודה מקסימלית‪ .‬פוגסיות‪ .‬שווי משקל גז נוזל במערכות רב מרכיביות אידיאליות ולא אידיאליות‪.‬‬
‫מבוא למכניקה קלאסית וסטטיסטית‪ .‬חבורות‪ .‬סטטיסטיקת בולצמ‪ ,‬פרמידירק ובוזהאינשטיי‪ .‬פונקצית‬
‫החלוקה הקלאסית‪ .‬גזי אידיאליי וריאליי‪ .‬נוזלי‪ .‬פונקציות קורלציה‪ .‬נושאי נבחרי כגו‪:‬‬
‫אמולסיות‪,‬גבישי נוזליי‪ ,‬פולימרי‪ ,‬ריאקציות כימיות‪.‬‬
‫מבוא ורקע היסטורי‪ .‬רקע מטאורולוגי‪ ,‬אפיו ומדידת הרוח‪ .‬תנועה קווית בעזרת הרוח‪ .‬טורבינות רוח בעלות‬
‫ציר אופקי תורת המומנטו‪ ,‬תורת אלמנט הלהב‪ ,‬תורת המערבולות‪ ,‬השפעת גרדיאנט הרוח על הביצועי‪,‬‬
‫חישוב מבנה ובעית תנודות‪ ,‬תאור סוגי שוני של טורבינות‪ .‬טורבינות בעלות ציר אנכי תורת המומנטו‬
‫ואלמנט הלהב‪ ,‬בעיות מבנה‪ ,‬תאור טורבינות קיימות‪ .‬מערכות הקשורות להפקת אנרגית הרוח המגדל‪,‬‬
‫הגנרטורי‪ ,‬אמצעי לאגירת אנרגיה‪ .‬חישובי ביצועי טורבינה במיקו מסויי והערכת כלכליותה‪ .‬פוטנציאל‬
‫הרוח בישראל‪.‬‬
‫הגדרת תופעות בעירה ומיונ‪ ,‬הכימיה והתרמוכימיה של דלקי‪ ,‬טמפרטורות להבה‪ ,‬הצתה ופיצו‪ .1‬להבה‬
‫למינרית וטורבולנטית‪ ,‬ערבוב טורבולנטי בסילו‪ ,‬ייצוב להבות ע"י גופי כהי‪ .‬הצתה מאולצת‪ .‬ניפו‪ .1‬חומרי‬
‫נפ‪ 1‬וגלי הד ‪ .‬שרפת דלקי מוצקי‪ .‬כיבוי שרפות‪ .‬זיהו אוויר מתהליכי שרפה‪.‬‬
‫הבצועי של מנועי רקטיי כימיי‪ .‬הודפי מוצקי‪ :‬תכונות‪ ,‬ייצור‪ ,‬סכוני‪ ,‬מנגנו הבעירה‪ ,‬הדלקה וכבוי‪,‬‬
‫חזוי הביצועי‪ .‬רקטות נוזליות‪ :‬מנגנו הבעירה‪ ,‬חזוי הבצועי‪ ,‬יציבות וקומפטיביליות‪ .‬מנועי חדשי‪.‬‬
‫פקוח על גודל וקטור הדח וכוונו‪ .‬שמושי של הנעה כימית למחקר החלל‪ .‬שיטות נסיוניות‪.‬‬
‫סוגי פגמי‪ :‬פגמי אטומיי נויטרליי וטעוני‪ ,‬אלקטרוני וחורי‪ .‬שווי משקל בי הפגמי‪ ,‬חוק המסות‬
‫וסטיות מחוק המסות‪ .‬אסוציאציה בי פגמי‪ .‬השפעת אטומי זרי על ריכוז הפגמי ולהיפ‪ .‬פגמי‬
‫קרובי לשטח ובסביבת נקעי‪ .‬חמצו תאוריה של וגנר‪ .‬חמצו בנוכחות שדה חשמלי‪ .‬דיפוזיה בתנאי גבול‬
‫שוני פתרונות של משואת הדיפוזיה‪ .‬דיפוזיה בנוכחות שדה חשמלי‪ .‬מוליכות יאונית דיפוזיה לצור סימו‬
‫של מוליכי למחצה‪.li-drift ,‬‬
‫גישות לניצול אנרגית השמש בבניני ברמות שונות‪ :‬ניצול ישיר ושימור אנרגיה בבניני‪ ,‬ניצול ע"י מערכות‬
‫אינטגרליות בבני‪ ,‬ניצול ע"י מערכות סולריות בלתי ישירות‪ .‬בניה המתיחסת לאקלי‪ ,‬איוורור טבעי‪ ,‬הצללה‪,‬‬
‫קרור פאסיבי של בניני‪ .‬ההרצאות תלווינה בהדגמות וניתוח פתרונות שנעשו בעול בשני האחרונות‪,‬‬
‫בתרגילי תכנוניי להבנת הנושאי מבחינה פיסיקלית ותכנונית ובפרוייקט סמסטריאלי או עבודה‬
‫סמינריונית‪.‬‬
‫הכרת נושא ההערכה של השפעות פתוח על הסביבה הטבעית והבנויה‪.‬‬
‫לימוד מפורט של ההיבטי המתודולוגיי והמוסדיי הדרושי להפעלת תכניות בקרת איכות הסביבה‬
‫ולהכנת תסקירי השפעה‪ .‬הרצאות‪ ,‬דיוני‪ ,‬קריאה בבליוגרפית והכנת תסקירי השפעה לתכנית מוצעת‪.‬‬
‫מבנה והרכב של גבישי יוניי‪ ,‬פגמי נקודתיי‪ ,‬סימו קרוגר וינק‪ ,‬שיווי משקל של פגמי יוניי‬
‫ואלקטרוניי‪ ,‬חוק המסות‪ ,‬דיפוזיה‪ ,‬מולכיות יונית ואלקטרונית‪ ,‬פני שטח ומשטחי ביניי‪ ,‬אינטראקציה בי‬
‫הפגמי והסביבה‪ .‬יישומי‪ :‬ממברנות‪ ,‬חשיני חמצ‪ ,‬תאי דלק‪ ,‬חשיישני גזי‪.‬‬
‫מספר קורס‬
‫ש הקורס‬
‫פקולטה‬
‫נקודות‬
‫אקדמיות‬
‫‪318520‬‬
‫הנדסת חומרי‬
‫לאלקטרוניקה‬
‫אורגנית‬
‫ה‪ .‬חומרי‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪318820‬‬
‫מערכות‬
‫אלקטרוכימיות‬
‫עתירות אנרגיה‬
‫ה‪ .‬חומרי‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪318320‬‬
‫תרמודינמיקה‬
‫וקינטיקה של משטחי‬
‫ביניי‬
‫ה‪ .‬חומרי‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪648004‬‬
‫תופעות מעבר וזרימה‬
‫בפקולטה ננו‬
‫מדעי וננו‬
‫טכנולוגיה‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪016206‬‬
‫מכניקת זורמי‬
‫סביבתית‬
‫ה‪ .‬אזרחית‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪016302‬‬
‫זיהו אויר‬
‫ה‪ .‬אזרחית‬
‫‪2.5‬נק'‬
‫נושאי הקורס‬
‫קשרי כימיי ופסי אלקטרוניי‪ .‬הקשר הכפול‪ :‬צימוד והיברידיזציה‪.‬‬
‫פולימרי מוליכי ומוליכי למחצה‪ .‬נשאי מטע ומנגנוני הולכה‪ .‬מצבי מעורערי ותכונות אופטיות‪.‬‬
‫התקני אורגניי אלקטרוניי‪ :‬דיודות‪ ,‬תאי סולריי וטרנזיסטורי‪ .‬עיבוד וארגו עצמי ושיטות לא‬
‫ליטוגרפיות לעיצוב‪ .‬פולרני וננוצינורות מפחמ‬
‫סוגי תאי וסוללות‪ .‬צפיפות אנרגיה‪ :‬חישובי תיאורטיי‪ .‬תרמודינמיקה של סוללות‪ .‬תכונות תרמודינמיות‬
‫וקינטיות נדרשות מחומר אנודי‪ ,‬קתודי‪ ,‬מאלקטרוליט וספרטור‪ ,‬פוטנציאל אלקטרוכימי של תא‪ .‬תגובת התא‬
‫וקינטיקה של התגובה‪ .‬אלקטרוכימיה מתקדמת של סוללות נטענות )שניוניות( וראשוניות‪ :‬הכימיה של‬
‫סוללות ראשוניות‪ ,‬נטענות ותאי דלק‪ .‬מבנה‪ ,‬תכנו ובניית סוללות ותאי דלק‪ .‬טעינה‪ ,‬פריקה‪ ,‬פריקה עצמית‪,‬‬
‫מחזור חיי‪ ,‬חי מד ‪ ,‬מתח‪ ,‬מטע והתנגדות התא‪ :‬חישובי תיאורטיי ומעשיי יישומי‪.‬‬
‫גישת גיבס לתרמודינמיקה של משטחי ביניי‪ .‬אנרגיית עוד במשטח ביניי‪ .‬מודלי תרמודינמיי למשטחי‬
‫ביניי‪ .‬פוטנציאל כימי ואקטיביות לאלמנטי בשכבות ביניי‪ .‬הרכב שכבות ביניי‪ .‬קוי שווי סגרגציה‪.‬‬
‫דיפוזיה בגבולות גרעיני‪ .‬מודל פישר‪ :‬משוואות בסיסיות ופתרונ‪ .‬הערכת דיפוזיביות בגבולות גרעיני מתו‬
‫נתוני ניסיוניי‪ .‬השפעת הסגרגציה על דיפוזיה בגבולות גרעיני‪ .‬דיפוזיה בגבולות בי פאזות‪ .‬דיפוזיה‬
‫בשכבות דקות‪ .‬דיפוזיה ראקטיבית במשטחי ביניי‪ .‬דיפוזיית פני שטח‪ .‬משוואה ‪ .mullins‬אייציבות משטחי‬
‫ביניי‪.‬‬
‫היווצרות ותיפקוד מערכות סינטטיות וטבעיות בממדי ננומטריי תלויה בתופעות של זרימה ומעבר חו‬
‫וחומר בקנה מידה בו אור הדר החופשית מתקרב לממדי המערכת‪ .‬בתנאי אלו חוקי היסוד מתחו הרצ‬
‫)משוואות ‪ ,navier-stokes, fourier, fick‬וכו'( אינ ישימות בהכרח‪ .‬מטרת הקורס להציג את העקרונות‬
‫הפיסיקליי‪ ,‬שיטות החישוב והסימולציה בניתוח תופעות מעבר בממדי קטני וזמני קצרי‪ .‬הקורס‬
‫יכיל‪ :‬פונקציות פילוג‪ ,‬תורה קינטית‪ ,boltzmann transport equation ,‬דיפוזיה בליסטית‪ ,‬מעבר חו‬
‫בשכבות דקות‪ ,‬קרינת חו מננומבני‪ .‬זרימה צמיגה בסביבה מוגבלת ובסמו למשטחי הטרוגניי‪ ,‬נוזלי‬
‫לא ניוטוניי ומיקרוג'לי‪ .‬זרימה ותנועה במספרי רנולדס נמוכי‪ .‬תופעות תרמואלקטריות בננומבני‪,‬‬
‫שיטות סימולציה‪ :‬דינמיקת שריג‪ ,‬מונטה קרלו ועוד‪.‬‬
‫קינמטיקה‪ :‬טנסור קצב העיבור‪ ,‬טנסור הערבוליות‪ ,‬קווי ערבול וצירקולציה‪ .‬מאמצי בשדה זרימה‪ :‬נוזלי‬
‫ניוטוניי ולא ניוטוניי‪ .‬גישות לאגראנג' ואוילר‪ :‬מערכת ונפח בקרה‪ ,‬משוואות שימור‪ ,‬קירוב בוסינסק‪.‬‬
‫זרימה צמיגה‪ :‬משוואות נאוויהסטוקס‪ ,‬אופי המשוואות‪ ,‬פתרונות מדויקי ונומריי‪ .‬תיאוריית הזרימה‬
‫הפוטנציאלית‪ :‬שימושי תורת הפונקציות‪ ,‬שיטות פתרו אנליטיות ונומריות‪ .‬מבוא לזרימה טורבולנטית‪:‬‬
‫משוואות שימור ממוצעות‪ ,‬דיפוזיה טורבולנטית‪ ,‬אנלוגית רנולדס‪ .‬שכבות גבול‪ :‬תיאורית שכבת הגבול‪,‬‬
‫שכבות גבול למינריות וטורבולנטיות‪ ,‬שימושי למעבר חו ודיפוזיה‪ .‬זרימות אופייניות בנושאי הנדסת‬
‫הסביבה ומשאבי מי‪ :‬זרימות במובילי‪ ,‬זרימות אטמוספריות‪ ,‬זרימות ימיות ואוקייניות‪ ,‬זרימות בסביבה‬
‫נקבובית‪.‬‬
‫מזהמי אויר ראשוניי מקורות ואפקטי‪ ,‬אירוסולי תכונות פיסיקליות וכימיות‪ .‬מזהמי שניוני‪,‬‬
‫ריאקציות פוטוכימיות‪ ,‬הווצרות ודעיכה של גזי וחלקיקי‪ .‬זיהו אויר גלובלי‪ ,‬מטאורולוגיה של זיהו‬
‫אויר‪ ,‬מדידות וניטור איכות האויר הקהילתי‪ ,‬טיפול מנהלי ותחיקתי בזיהו אויר‪ ,‬בקרת מקורות ותהליכי‬
‫מזהמי‪.‬‬
‫מספר הקורס‬
‫ש הקורס‬
‫פקולטה‬
‫נקודות‬
‫אקדמיות‬
‫‪016303‬‬
‫מעבדה לאיכות האויר‬
‫ה‪ .‬אזרחית‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪016336‬‬
‫בקרת זיהו אוויר‬
‫ה‪ .‬אזרחית‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪017001‬‬
‫ממשק מערכות‬
‫אקולוגיות‬
‫ה‪ .‬אזרחית‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪017021‬‬
‫שיטות נומריות‬
‫בהנדסה חקלאית‬
‫ה‪ .‬אזרחית‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪019007‬‬
‫פרקי נבחרי‬
‫בסטטיסטיקה‬
‫ה‪ .‬אזרחית‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪019323‬‬
‫מטאורולוגיה של‬
‫זיהו אויר‬
‫ה‪ .‬אזרחית‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪036032‬‬
‫מכניקת זורמי‬
‫אנליטית‬
‫ה‪ .‬מכונות‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪038727‬‬
‫שיטות נומריות‬
‫בהנדסת מכונות‬
‫ה‪ .‬מכונות‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪036009‬‬
‫מעבר חו ומסה‬
‫ה‪ .‬מכונות‬
‫‪3‬נק'‬
‫נושאי הקורס‬
‫עקרונות הדגימה והאנליזה של מזהמי אויר גאזיי וחלקיקיי‪ ,‬ובעיקר קביעת אבק מרח באויר‪ ,‬דרגת‬
‫ההשחרה‪ ,‬תכולת חלקיקי גפרת‪ ,‬עופרת‪ ,‬ניטרטי וכלורידי‪ .‬קביעת ריכוזי גפרית דו חמצנית ותחמוצות‬
‫חנק באויר‪ .‬כימיה של מי גש‪ .‬שימוש במיקרוסקופ אלקטרוני לקביעת גודל‪ ,‬צורה ומרכיבי של חלקיקי‬
‫בודדי באויר‪ .‬גז כרומטוגר לאנליזה של גזי אורגניי‪.‬‬
‫טיפול מנהלי ותחיקתי בזיהו אויר‪ .‬תקני לאויר הפתוח ולמקורות הזיהו‪ .‬מקורות זיהו עיקריי‪ ,‬עריכת‬
‫אינבנטר של פליטות מזהמי‪ .‬רכב מנועי בנזי ודיזל‪ ,‬שריפה של פח‪ ,‬גז‪ ,‬ונפט גולמי‪ ,‬תעשיות מתכת ונייר‪,‬‬
‫בתי זיקוק‪ ,‬שריפה של פסולת‪ ,‬שריפות פתוחות‪ ,‬ייצור מלט‪ ,‬מחצבות‪ .‬עקרונות של בקרת גזי וחלקיקי‪.‬‬
‫ציקלוני‪ ,‬משקעי אלקטרוסטטיי‪ ,‬בתי שקי‪ ,‬קולטני‪ ,‬מערכות ספיחה ובליעה‪.‬‬
‫שיטות דיגו ושיטות ניתוח סטטיסטי של פרמטרי אקולוגיי‪ .‬קשרי בי גודל שטח למגוו מיני‪ .‬תיאורית‬
‫הביוגיאוגרפיה של איי ויישומה במערכות אקולוגיות‪ .‬מדדי מגוו מיני‪ .‬קיטוע והשפעותיו‪ .‬דגמי תפוצה‬
‫מרחביי‪ .‬מודלי מתימטיי באקולוגיה‪ .‬בחירת שטחי לשימור‪ .‬דרכי ניהול ומימשק מערכות אקולוגיות‪.‬‬
‫חזרה על משוואות דיפרנציאליות רגילות‪ ,‬תנאי התחלה ותנאי שפה‪ .‬שיטות הפרשי סופיי לפתרו משואות‬
‫דפרנציאליות חלקיות‪ ,‬חקירה‪ ,‬דיוק‪ ,‬יציבות והתכנסות הפתרונות‪ .‬התמרות לפלסופוריה בשיטות נומריות‪.‬‬
‫מבוא לשיטת האלמנטי הסופיי‪ .‬שימושי במבחר נושאי בתחו ההנדסה החקלאית‪.‬‬
‫קירובי לפילוגי הסתברותיי )משפט הגבול המרכזי והשלכותיו‪ ,‬העמקה בפילוגי מוכרי(‪ .‬אמידה‬
‫)תכונות אומדני כללית‪ ,‬רווחי‪ ,‬בריסמ‪ ,‬בחירת גודל מדג(‪ .‬טכניקות אמידה ותכונות אומדני‬
‫נקודתיי )שיטות המומנטי‪ ,‬שיטת הנראות המכסימלית‪ ,‬יעילות עקביות(‪ .‬מבחני השערה )מבח עבור מדג‬
‫גדול‪ ,‬חישוב שגיאה מסדר שני וגודל מדג‪ ,‬מבחני עבור ממוצעי ושונויות(‪ .‬רגרסיה ליניארית‪) ,‬התאמת‬
‫עקומי‪ ,‬קירוב למקרי לאלינאריי(‪.‬‬
‫מושגי בסיסיי במטאורולוגיה‪ :‬קרינה‪ ,‬לח‪ ,1‬רוח‪ ,‬טמפרטורה‪ ,‬לחות יחסית‪ ,‬ראות אטמוספרית‪ ,‬מבנה‬
‫אופקי ומבנה אנכי‪ .‬מערכות סינופטיות‪ .‬דיפוזיה והסעה של מזהמי‪ .‬נוסחאות עילוי ופיזור‪ ,‬אנליזה ממדית‪.‬‬
‫ארובות כפתרו לזיהו האויר‪ .‬קלימטולוגיה של זיהו אויר‪ ,‬אקלי העיר‪ ,‬שטיפת מזהמי באטמוספירה‪,‬‬
‫מדידות מטאורולוגיות‪.‬‬
‫משואות היסוד במכניקת הזורמי‪ :‬שמור מסה‪ ,‬משואות נויהסטוקס‪ ,‬משואת האנרגיה‪ .‬דוגמאות לפתרונות‬
‫מדויקי‪ .‬זרימה פוטנציאלית‪ ,‬שיטות פתרו שונות‪ ,‬זרימות על פני גופי שטוחי‪.‬‬
‫קרובי לפונקציות ‪ .‬קרובי פולינומיאליי‪ .‬מערכות של משוואות אלגבריות ליניאריות ולא לינאריות‪.‬‬
‫משוואות דיפרנציאליות רגילות ומערכות של משוואות דיפרנציאליות‪ .‬משוואות דיפרנציאליות חלקיות‬
‫)שיטת הפרשי סופיי וסקירה של שיטות אחרות(‪ ,‬קונסיסטנטיות‪ ,‬יציבות והתכנסות של משוואות‬
‫דיפרנציאליות חלקיות‪ .‬שימושי במעבר חו ומסה‪ ,‬מומנטו‪ ,‬אלסטיות ותרמודינמיקה‬
‫משוואת הולכת חו‪ .‬תנאי גבול והתחלה‪ .‬הולכה תמידית ולא תמידית‪ .‬פתרונות אנליטיי‪ .‬דיפוזיה של מסה‬
‫בתערובות בינאריות‪ .‬תנאי שפה‪ .‬דיפוזיה בתוו נייח‪ .‬מעבר אנרגיה במערכות חומר טהור ותערובת בינאריות‪.‬‬
‫דיסיפציה צמיגה‪ .‬צימוד בי מעבר חו למעבר מסה בזרימה‪ .‬שכבות גבול תרמית מסית בהסעה‪ .‬עיבוי ואידוי‬
‫על טיפות ופילמי‪.‬‬
‫מספר הקורס‬
‫ש הקורס‬
‫פקולטה‬
‫נקודות‬
‫אקדמיות‬
‫‪038712‬‬
‫מעבר חו הולכה‬
‫ה‪ .‬מכונות‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪038717‬‬
‫מעבר חו הסעה‬
‫ה‪ .‬מכונות‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪038731‬‬
‫מעבר חו קרינה‬
‫ה‪ .‬מכונות‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪046012‬‬
‫מבוא לרכיבי‬
‫וחומרי אורגניי‬
‫ה‪ .‬חשמל‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪056120‬‬
‫מירקוסקופית‬
‫אלקטרוני בהנדסה‬
‫כימית‬
‫ה‪ .‬כימית‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪058127‬‬
‫תופעות מעבר וזרימת‬
‫פלואידי‬
‫ה‪ .‬כימית‬
‫‪2.5‬נק'‬
‫‪058145‬‬
‫תכנו ריאקטורי‬
‫מתקד‬
‫ה‪ .‬כימית‬
‫‪2.5‬נק'‬
‫‪058181‬‬
‫קביעת מבנה‬
‫באמצעות פיזור קרינה‬
‫ה‪ .‬כימית‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪058143‬‬
‫תופעות מעבר חו‬
‫וחומר‬
‫ה‪ .‬כימית‬
‫‪2.5‬נק'‬
‫נושאי הקורס‬
‫משוואות השימור למערכת מלוכדת ומפולגת‪ .‬משוואת האנרגיה הכללית‪ ,‬האנרגיה התרמית ומשוואת קצב‬
‫ייצור האנטרופיה‪ .‬שדה הטמפרטורה במוצקי‪ .‬משוואת פוריה ותנאי הגבול השוני‪ .‬בעית שטור לאווויל‪.‬‬
‫פתרונות למצב תמידי ולא תמידי‪ .‬משפט דוהמל‪ .‬טמפרטורה מורכבת‪ .‬שיטות אינטרגליות ופתרונות מקורבי‬
‫אחרי‪.‬‬
‫משוואת האנרגיה‪ .‬שכבות גבול למינריות‪ .‬בעית בלסיוספולהאוז‪ .‬שכבות גבול דחיסות‪ .‬מעבר חו בסילוני‪.‬‬
‫מעבר חו באיזור של נקודת סטגנציה‪ .‬מודלי של טורבולנציה אמפיריי למחצה‪ .‬מודל ‪ .k-epsilon‬שכבת‬
‫עירוב‪ .‬הסעה טבעית לאור לוח ובסילוני‪ .‬אידוי נוסחת קנודס‪ .‬רתיחה בועות ופילמי‪ .‬עיבוי על לוח‪.‬‬
‫הגדרות הפרמטרי בקרינה וחוקי השימור לאנרגית הקרינה‪ .‬מושגי יסודיי בפיסיקה של קרינה‪ .‬מעבר‬
‫חו בקרינה בי גופי קשיחי ובגז‪ .‬שילוב קרינה‪ ,‬הולכה והסעה לצורותיה השונות‪ .‬פתרונות מקורבי‬
‫לערכי גבוליי של העובי האופטי ושל היחס קרינה הסעה‪ .‬תכנית המחשב הבסיסית לחישובי קרינה‪.‬‬
‫תפעול ומבנה של התקני המבוססי על חומרי אורגני )כגו‪ :‬דיודות פולטות אור‪ ,‬טרנזיסטורי‪ ,‬גלאי‬
‫ולייזרי (‪ .‬מבנה ותכונות של חומרי אורגני‪ .‬עירורי אופטי )אקסיטוני( וחשמליי‪ .‬מנגנוני העברת‬
‫אנרגיה ומנגנוני הולכה‪.‬‬
‫קורס סמינריוני שמטרתו הכרת שיטות מחקר המתבססות על אלקטרוני בעלי אנרגיה גבוהה לצור קביעת‬
‫מיקרומבנה ומיקרואנליזה בשטחי פעולתו של מדע ההנדסה הכימית‪ .‬בנוס להרצאות בה תיסקרנה השיטות‬
‫השונות‪ ,‬יובאו סמינריוני ע"י משתתפי הקורס בתחומי הבאי‪ :‬מיקרוסקופית אלקטרוני חודרת ) ‪( tem‬‬
‫וסורקת ) ‪ ,( sem‬דיפרקצית‬
‫אלקטרוני‪ ,‬ספקטרומטריה של קרני ‪ ( xes ) x‬של איבוד אנרגיה ע"י אלקטרוני ) ‪ ( eels‬ושל אלקטרוני‬
‫מעוררי ע"י קרני ‪.( xps ) x‬‬
‫טנזורי קרטזיי‪ .‬עווי‪ .‬מאמ‪ .1‬משוואות קונסטיטוטיביות‪ .‬משוואות הרציפות‪ ,‬התנועה והאנרגיה‪ .‬משוואות‬
‫נויר סטוקס‪ .‬פתרונות מדוייקי‪ .‬פונקצית הזרימה‪ .‬זרימה לא ניוטונית‪ ,‬זרימה צמיגה שכבות גבול‪ .‬זרימה‬
‫טורבולנטית‪.‬‬
‫סטוכיומטריה של מערכת ראקציות‪ .‬משוואות השימור והפשטת למודלי של ראקטורי‪ .‬פילוג זמני שהייה‪.‬‬
‫קצבי ראקציות הטרוגניות‪ .‬מעבר חו וחומר בראקטורי הטרוגניי‪ .‬שיטות תכנו‪.‬‬
‫שימוש בשיטות פיזור אור‪ ,‬קרני ‪ x‬וניוטרוני לקביעת מבנה בגדלי בי ‪ 1‬ל‪ 1000‬ננומטר במערכות מורכבות‬
‫נוזליות ומוצקות‪ .‬הרקע התיאורטי‪ ,‬שיטות מדידה ויישומי במערכות נבחרות )כגו‪ :‬תמיסות פולימרי‪ ,‬ביו‬
‫פולימרי קולואידי(‪ ,‬ננוחלקיקי‪ ,‬גבישי נוזליי‪ ,‬פולימרי מוצקי וקרמיקת סולג'ל(‪.‬‬
‫פנומנולוגיה של דפוזיה‪ ,‬מקדמי דפוזיה והולכה‪ ,‬מעבר חו וחומר חדורבממדי‪ ,‬דפוזיה בתמיסות מרוכזות‪,‬‬
‫תוו אניזוטרופי‪ ,‬משוואות כלליות למעבר חו ולמעבר חומר במערכות בינאריות‪ .‬פתרונות אנליטיי‬
‫ונומריי לבעיות מעבר חו וחומר בהסעה מאולצת וטבעית‪ .‬דפוזיה רבמרכיבית‪ ,‬צמוד תופעות מעבר חו‬
‫וחומר‪ ,‬בעיות גבול נע‪.‬‬
‫ש הקורס‬
‫פקולטה‬
‫נקודות‬
‫אקדמיות‬
‫שיטות נומריות‬
‫בהנדסה אוירונוטית‬
‫שיטות מדידה‬
‫מתקדמות בזרימה‬
‫והנעה‬
‫אוירונוטיקה‬
‫‪3‬נק'‬
‫אוירונוטיקה‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪096553‬‬
‫כלכלת הסביבה‬
‫ה‪ .‬תעשיה וניהול‬
‫‪2.5‬נק'‬
‫‪096568‬‬
‫ניתוח עלות תועלת‬
‫ה‪ .‬תעשיה וניהול‬
‫‪2.5‬נק'‬
‫‪117010‬‬
‫שיטות ניסיוניות‬
‫במצב מוצק‬
‫פיזיקה‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪127427‬‬
‫מצב מוצק לכימאי‬
‫)מורחב(‬
‫כימיה‬
‫‪3.5‬נק'‬
‫‪127428‬‬
‫מצב מוצק לכימאי‬
‫)מצומצ(‬
‫כימיה‬
‫‪2.5‬נק'‬
‫ארכיטקטורה‬
‫‪3‬נק'‬
‫ארכיטקטורה‬
‫‪3‬נק'‬
‫מספר הקורס‬
‫‪086172‬‬
‫‪086484‬‬
‫‪206570‬‬
‫‪206571‬‬
‫סמינר בהערכת תכנו‬
‫ארכיטקטוני בר‬
‫קיימא‬
‫מודלי ממוחשבי‬
‫לתכנו ארכיטקטוני‬
‫בר קיימא‬
‫נושאי הקורס‬
‫הקדמה‪ :‬שיטות לפתרו משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסוג פרבולי‪ ,‬אליפטי והיפרבולי בהפרשי סופיי‪,‬‬
‫שימוש בקרקטריסטיקות‪ .‬דוגמאות אוירונוטיות‪.‬‬
‫אופטיקה גאומטרית‪ ,‬עקיפה והתאבכות‪ .‬החזרי אור ויישומ למדידת גודל חלקיקי‪ ,‬טמפרטורות וריכוזי‬
‫גזי‪ .‬שיטת לייזר דופלר למדידת מהירות‪ ,‬קליטה ועיבוד אותות‪ .‬השואה ע צינור פיטו וחוט להט‪ .‬דוגמאות‬
‫לישומי‪ .‬הדגמות מעבדה‪.‬‬
‫השפעתה של התאוריה הכלכלית על נושאי משאבי טבע וסביבה )לדוגמא‪ :‬היבטי כלכליי של זיהו אויר‬
‫ומי‪ ,‬קביעת היק השטחי הפתוחי(‪' ,‬כשל שוק'‪ ,‬קביעת כמות האופטימלית‪ ,‬תמריצי כלכליי לפתרו‬
‫'כשל השוק' )מסי‪ ,‬סובסידיות ומכסות(‪ .‬שיטות כלכליות להערכת התועלת‪/‬העלות משינויי באיכות‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫ניתוח פרוייקטי בה התועלת או העלויות אינ ניתנות לכימות כספי מלא‪ .‬גישות עקיפות להערכה כספית‪,‬‬
‫גישת הערכה מותנית‪ ,‬גישת עלות הנסיעה‪ ,‬מחירי הדוניי‪ ,‬ער חיי אד‪ ,‬ער הזמ הנחס‪.‬‬
‫גדול גבישי ושכבות דקות ואפיונ‪ ,‬לימוד תכונות של מוצקי ע"י אינטראקציות של גלי וחלקיקי‪ :‬פזור‬
‫של נויטרוני וקרני ‪ ,x‬תהודה ‪ epr‬ו‪ ,nmr‬מיקרוסקופיה אלקטרונית מיקרוסקופיה של מינהור‪ ,‬מדידות‬
‫תכונות חשמליות ומגנטיות של מוצקי‪ ,‬הוצאת אות מרעש מדידת תכונות תרמיות )חו סגולי‪ ,‬מוליכות‬
‫תרמית( טכניקות בסיסיות של מדידות בטמפרטורות נמוכות‪.‬‬
‫מוצקי יוניי‪ ,‬קוולנטיי‪ ,‬מתכתיי ומולקולריי‪ .‬סריג הופכי‪ .‬דיפרקצית קרני ‪ .x‬מודל דרודה להולכה‬
‫במתכות‪ .‬גז אידיאלי של פרמיוני‪ .‬תכונות מצב יסוד‪ .‬קיבול חו‪ .‬מוליכות חו ומוליכות חשמלית‪ .‬תכונות‬
‫מגנטיות‪ .‬תורת ההולכה הקוונטית‪ .‬משפט בלו‪ .‬פסי אנרגיה ומבנה פסי‪ ,‬משטח פרמי‪ ,‬אלקטרוני וחורי‪,‬‬
‫מסה אפקטיבית‪ .‬מוליכי למחצה‪ :‬מבנה פסי‪ .‬סטטיסטיקה של נושאי מטע‪,‬רמות סיגי‪ ,‬אקסיטוני‪.‬‬
‫דינמיקה של גבישי‪ :‬תנודות אקוסטיות ואופטיות‪ ,‬קיבול חו‪ ,‬אופטיקה של גבישי יוניי‪ .‬תופעות‬
‫קולקטיביות ומעברי פזה‪ :‬פרואלקטריות ופרומגנטיות‪ ,‬מוליכות על ותופעות שטח‪.‬‬
‫מוצקי יוניי‪ ,‬קוולנטיי‪ ,‬מולקולריי ומתכתיי‪ .‬מבני קריסטלוגרפיי טיפוסיי‪ .‬סריג הופכי‪ .‬רמות‬
‫אנרגיה ומבנה פסי‪ ,‬מתכות‪ ,‬מוליכי למחצה ומבודדי‪ .‬סימו של מוליכי למחצה‪ ,‬מוצקי אמורפיי‪.‬‬
‫תרמודינמיקה ותאור מקרוסקופי של משטחי‪.‬‬
‫שיטות נסיוניות לחקר משטחי‪ :‬דיפרקציה וספקטרוסקופיה אלקטרונית‪ .‬מיקרוסקופית סריקה‪ .‬ספיחה‪,‬‬
‫ריאקציות על פני השטח וקטליזה הטרוגנית‪.‬‬
‫סקירת סטנדרטי מובילי באר‪ 1‬ובעול לתכנו פרויקטי ארכיטקטוניי בריקיימא‪ .‬סטנדרטי לשימוש‬
‫באנרגיה מתכלה בבנייני‪ ,‬לפליטת גזי חממה‪ ,‬ולצמצו משאבי מתכלי‪ .‬הערכה מחודשת של תכנו‬
‫ותהליכי בנייה סטנדרטיי בשימוש בשיטות ידידותיות לסביבה‪.‬‬
‫סקירת תחומי הידע הממוחשב בנושאי שוני של תכנו ברקיימא )כגו‪ :‬אנרגיה‪ ,‬רוחות‪ ,‬הצללה ופריסת‬
‫מבני בשטח(‪ .‬מודלי ממוחשבי‪ :‬ליצירה‪ ,‬להערכה ולאופטימיזציה‪ .‬שילוב של סימולציה לתכנו בעזרת‬
‫מחשב מבוסס ביצועי‪ .‬מבוא ליישו כלי ממוחשבי מתקדמי לסימולציה של בנייני‪.‬‬
‫מספר הקורס‬
‫ש הקורס‬
‫פקולטה‬
‫נקודות‬
‫אקדמיות‬
‫‪207041‬‬
‫עקרונות אקולוגי‬
‫בתכנו עיר ואזור‬
‫ארכיטקטורה‬
‫‪3‬נק'‬
‫‪316240‬‬
‫יסודות‬
‫הקריסטולוגרפיה‬
‫ה‪ .‬חומרי‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪318221‬‬
‫מבנה והרכב פני שטח‬
‫מוצקי‬
‫ה‪ .‬חומרי‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪318541‬‬
‫יסודות של‬
‫מיקרוסקופיה סורקת‬
‫בשדה הקרוב‬
‫וננואינדנטציה‬
‫ה‪ .‬חומרי‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪318529‬‬
‫מיקרוסקופיית‬
‫אלקטרוני סורקת‬
‫אנליטית‬
‫ה‪ .‬חומרי‬
‫‪2‬נק'‬
‫‪648003‬‬
‫שיטות אפיו בננו‬
‫מדעי וננוטכנולוגיה‬
‫ננו מדעי וננו‬
‫טכנולוגיה‬
‫‪2.5‬נק'‬
‫‪036076‬‬
‫אלקטרו קינטיקה‬
‫בננו ומיקרו זרימה‬
‫הנדסת מכונות‬
‫‪ 3‬נק'‬
‫נושאי הקורס‬
‫יחסי אד סביבה‪ ,‬הגישה האקולוגית בתכנו שימושי קרקע אזוריי‪ ,‬תכנו שימושי קרקע ושמירת איכות‬
‫הסביבה‪ ,‬גישות נבחרות לניתוח והערכה של משאבי טבע ונו ‪ ,‬נתוני לתכנו משאבי טבע ועיבוד בעזרת‬
‫מחשבי‪ ,‬גישות בקרת איכות סביבה‪.‬‬
‫עקרי התאוריה של סימטריה‪ ,‬מבני גבישיי עקריי‪ ,‬המבנה של גבישי במציאות‪ ,‬גאומטרית השריג ושריג‬
‫הפי‪ ,‬אנליזת מבנה של גבישי‪.‬‬
‫מבוא‪ ,‬אפיו פני השטח בעזרת אלומת אלקטרוני‪ ,‬דיפרקצית אלקטרוני מהשטח ‪.leed, reehr‬‬
‫ספקטרוסקופית אוג'ר‪ :eels .‬ספקטרוסקופית אבודי אנרגיה של אלקטרוני‪ .‬חקירת פני השטח בעזרת‬
‫אלומת יוני פיזור יוני‪ ,‬פיזור רתרפורד‪ ,‬תעול )‪ ,(channeling‬התזת )‪ sputtering) sims‬ספקטרומטרית‬
‫מסות של יוני משניי‪ .‬חקירת פני השטח בעזרת פוטוני‪ xps :‬ספקטרוסקופית פוטואלקטרוני הנוצרי‬
‫עקב הקרנה בקרני‪ ups , x‬ספקטרוסקופית פוטואלקטרוני הנוצרי עקב הקרנה באור אולטראסגול‪.‬‬
‫מיקרוסקופית פני השטח ברזולוציה אטומית‪ afm :‬מיקרוסקופית כוח אטומי‪ stm ,‬מיקרוסקופית מנהור )‬
‫‪ ( tunneling‬סורקת‪.‬‬
‫תורת אלקטרוני של פני שטח מוצקי‪ .‬מכאניקה קוונטית של אפקט מנהור‪ .‬עקרונות הפעלת מיקרוסקופ‬
‫מנהור סורק‪ .‬ספקטרוסקופית מנהור‪ .‬מיקרוסקופית כוח סורקת‪ .‬שיטות הפעלה במגע וללא מגע‪.‬‬
‫מיקרוסקופיות של כוחות אלקטרוסטאטיי וכוחות מגנטיי‪ .‬מיקרוסקופיה אופטית קצרת טווח סורקת‪.‬‬
‫עקרונות נאנואינדנטציה רגישת עומק‪ .‬מגע בי שני מוצקי )בעיית הר‪ .(1‬שיטת אוליברפהרר‪.‬‬
‫נאנוליתוגרפיה‪ .‬מדידות תכונות מכניות של שכבות דקות‪ .‬נאנוטריבולוגיה‪.‬‬
‫האינטראקציה בי אלומת האלקטרוני וחומר‪ ,‬אלקטרוני משניי‪ ,‬אלקטרוני מוחזרי‪ ,‬מנגנוני פיזור‬
‫אלקטרוניי‪ ,‬אלקטרוני חודרי‪ ,‬פליטה פוטונית‪ .‬מיקרוסקופית אלקטרוני סורקת ) ‪ ,( sem‬מקורות‬
‫אלקטרוני‪ ,‬עקרו יצירת דמות‪ ,‬אלקטרואופטיקה של קר סריקה קטנה‪ ,‬יחס של אות לרעש‪ ,‬קונטרסט‬
‫ומרחק הפרדה‪ ,‬עיבוד אותות‪ ,‬אנליזת פנישטח חומרי‪ .‬ספקטרוסקופית קרני‪ ,x‬אנליזת פיזור אורכי גל‬
‫ואנליזת פיזור אנרגיה‪ .‬אנליזת הרכב חומרי‪ .‬הקורס כולל מעבדה‪.‬‬
‫בקורס יסקרו שיטות אפיו ע דגש על מערכות קטנות וחומרי ביולוגי מיקרוסקופיה וספקטרוסקופיה‬
‫של אור‪ ,‬אלקטרוני ופני שטח‪ ,‬ושיטת פזור קרינה‪ .‬מיקרוסקופית אלקטרוני סורקת יצירת דמויות ע"י‬
‫אלקטרוני מישניי ואלקטרוני מתפזרי לאחור‪ ,‬כושר הפרדה גבוה‪ ,‬דיפרקצית אלקטרוני מפני השטח‪,‬‬
‫שילוב של זיהוי הרכב כימי ע"י אנליזת אנרגית קרני ‪ .x‬מיקרוסקופית אלקטרוני חודרת יצירת דמויות‬
‫במנגנו של קונטרסט דיפרקציה וקונטרסט פאזה‪ ,‬זיהוי פגמי‪ ,‬זיהוי הרכב כימי ע"י מנגנו איבוד אנרגית‬
‫אלקטרוני חודרי‪ .‬דיפרקצית קרני ‪ x‬זיהוי פאזות‪ .‬פיזור קרני ‪ x‬וניוטרוני בזויות קטנות‪ .‬פרופילי הרכב‬
‫עומק ספטקרוסקופיות אוג'ה וקרני ‪ .x‬אנליזת קשרי כימיספקטרוסקופית אינפרא אדו‪.‬‬
‫הקדמה ומוטיבציה‪ ,‬התפתחויות טכנולוגיות‪ ,‬חוקי דמויות‪ ,‬הנחת רצ ‪ ,‬הידרודינמיקה‪ ,‬אלקטרוסטטיקה‬
‫ואלקטרודינמיקה‪ ,‬המשוואות הבסיסיות של הידרודינמיקה פיסיוכימית‪ ,‬פילוג פואסובולצמ‪ ,‬שכבות‬
‫חשמליות כפולות וחפיפה שלה בננותעלה‪ ,‬זרימה אלקטרואוסמוטית בננו ומיקרו תעלות‪ ,‬אפקטי‬
‫אלקטרוצמיגותיי‪ ,‬הסעה אלקטרופורטית והפרדה‪ ,‬קיטוב משדה מושרה‪ ,‬סינו מבוסס ננו תעלות‪,‬‬
‫דיאלקטרו פורטיקה‪ ,‬אפיו ניסויי ויישומי‪.‬‬
‫קורסי השלמה‬
‫הרקע האקדמי של סטודנט המתקבל לתכנית צרי לכלול‪:‬‬
‫מד"ר מד"ח‪ ,‬חדו"א‪ ,‬סטטיסטיקה‪ ,‬פיסיקה )‪ ,(1,2‬תרמודינמיקה‪ ,‬זרימה ומעבר חו‪/‬חומר‪ ,‬כימיה כללית‪ ,‬כימיה אורגנית או פיסיקלית‪ ,‬מבוא למצב מוצק‪ /‬חומרי‪ ,‬קורס בסיסי‬
‫בכלכלה‪ ,‬מבוא למחשב‪ ,‬כמפורט בנספח א' המצ"ב‪.‬‬
‫בנוס ייקבעו קורסי השלמה במידת הצור על פי נושא המחקר של הסטודנט‪.‬‬
‫מד"ר ומד"ח‬
‫משוואות דיפרנציאליות ‪104213‬‬
‫משוואות דיפרנציאליות רגילות‪/‬ח ‪) 104131‬אזרחית‪ ,‬מכונות‪ ,‬הנ‪ .‬כימית‪ ,‬ביוטכנולוגיה ומזו‪ ,‬אווירונאוטיקה וחלל‪ ,‬כימיה‪ ,‬הנ‪ .‬חומרי(‬
‫משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח' ‪104218‬‬
‫משוואות דיפרנציאליות רגילות ת' ‪) 104135‬מדעי מחשב‪ ,‬ביורפואה(‬
‫מד"ח ת' ‪) 104220‬ביורפואה(‬
‫חדו"א‬
‫חדו"א ‪) 104003 1‬אזרחית‪ ,‬חקלאית‪ ,‬הנ‪ .‬כימית‪ ,‬ביוטכנולוגיה ומזו‪ ,‬כימיה‪ ,‬ביולוגיה(‬
‫חד"וא ‪) 104004 2‬אזרחית‪ ,‬חקלאית‪ ,‬הנ‪ .‬כימית‪ ,‬ביוטכנולוגיה ומזו‪ ,‬כימיה‪ ,‬ביולוגיה(‬
‫חדו"א ‪ 1‬מ' ‪) 104017 1‬הנ‪ .‬תעו"נ(‬
‫חדו"א ‪ 2‬מ' ‪) 104020 1‬הנ‪ .‬תעו"נ(‬
‫חדו"א ‪ 1‬מ'‪) 104018 2 /‬מכונות‪ ,‬אווירונאוטיקה וחלל‪ ,‬חומרי‪ ,‬הוראת הטכנולוגיה והמדעי(‬
‫חדו"א ‪2‬מ‪) 104022 2/‬מכונות‪ ,‬אווירונאוטיקה וחלל‪ ,‬חומרי‪ ,‬הוראת הטכנולוגיה והמדעי(‬
‫חדו"א ‪ 1‬ת' ‪) 104012‬הנ‪ .‬ביו מכנית‪ ,‬הנ‪ .‬חשמל הנ‪ .‬מחשבי ותוכנה‪ ,‬בוגר למדעי בפיזיקה‪+‬מוסמ למדעי בהנ‪ .‬חשמל‪ , ,‬פיזיקה‪ ,‬מדעי המחשב‪ ,‬הנ‪ .‬ביורפואית (‬
‫חדו"א ‪ 2‬ת' ‪) 104014‬הנ‪ .‬ביו מכנית‪ ,‬הנ‪ .‬חשמל‪ ,‬הנ‪ .‬מחשבי ותוכנה‪ ,‬בוגר למדעי בפיזיקה‪+‬מוסמ למדעי בהנ‪ .‬חשמל‪ , ,‬פיזיקה‪ ,‬מדעי המחשב‪ ,‬הנ‪ .‬ביורפואית(‬
‫פיסיקה‬
‫פיזיקה ‪) 114051 1‬אזרחית‪ ,‬מכונות‪ ,‬הנ‪ .‬כימית‪ ,‬ביוטכנולוגיה ומזו‪ ,‬תעו"נ‪ ,‬חומרי‬
‫פיזיקה ‪) 114052 2‬אזרחית‪ ,‬מכונות‪ ,‬הנ‪ .‬כימית‪ ,‬ביוטכנולוגיה ומזו‪ ,‬תעו"נ‪ ,‬מתמטיקה‪ ,‬כימיה‪ ,‬חומרי‪ ,‬ביולוגיה‪ ,‬ביורפואה(‬
‫פיזיקה ‪) 114054 3‬אזרחית‪ ,‬מכונות‪ ,‬הנ‪ .‬כימית‪ ,‬ביוטכנולוגיה ומזו‪ ,‬תעו"נ‪ ,‬מתמטיקה‪ ,‬אווירונאוטיקה‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬הוראה(‬
‫פיזיקה ‪ 1‬מ' ‪) 114071‬חשמל‪ ,‬מתמטיקה‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬מדעי המחשב‪ ,‬ביורפואה(‬
‫פיזיקה ‪ 2‬ממ' ‪) 114075‬חשמל‪ ,‬מתמטיקה‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬מדעי המחשב(‬
‫פיזיקה ‪3‬ח ‪) 114073‬חשמל‪ ,‬מתמטיקה‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬מדעי המחשב‪ ,‬מערכות מידע‪ ,‬הוראה(‬
‫סטטיסטיקה‬
‫סטטיסטיקה ‪) 014003‬אזרחית(‬
‫מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ‪) 094480‬חומרי‪ ,‬ביוטכנולוגיה ומזו(‬
‫מבוא לסטטיסטיקה ‪) 094423‬תעו"נ‪ ,‬ביורפואה(‬
‫תרמודינמיקה‬
‫תרמודינמיקה ‪) 034035 1‬חקלאית‪ ,‬מכונות(‬
‫תרמודינמיקה כימית ‪) 124415‬הנ‪ .‬איכות בביו תהליכי‪ ,‬הנ‪ .‬ביוטכנולוגיה ומזו(‬
‫תרמודינמיקה א' ‪) 054215‬הנ‪ .‬כימית(‬
‫תרמודינמיקה ב' ‪) 054315‬הנ‪ .‬כימית(‬
‫תרמודינמיקה בה‪ .‬ביוטכנולוגיה ומזו ‪064106‬‬
‫תרמודינמיקה ‪) 084213‬הנ‪ .‬אווירונאוטיקה וחלל(‬
‫תרמודינמיקה סטטיסטית ‪) 124413‬כימיה(‬
‫תרמודינמיקה של חומרי ‪) 315003‬הנ‪ .‬חומרי(‬
‫זרימה ומעבר חו‪/‬חומר‬
‫תורת הזרימה ‪) 034013 1‬מכונות(‬
‫מעבר חו ‪) 034041‬מכונות(‬
‫זרימה צמיגה ומעבר חו ‪) 084314‬הנ‪ .‬אווירונוטיקה וחלל(‬
‫מעבר תנע חו ומסה ‪) 315039‬הנ‪ .‬חומרי(‬
‫עקרונות הנדסה כימית ‪) 054203‬הנ‪ .‬כימית(‬
‫עקרונות הנדסה כימית ‪) 054204‬הנ‪ .‬כימית(‬
‫כימיה כללית‬
‫כימיה כללית ‪+‬מעבדה ‪) 125011‬הנ‪ .‬אזרחית‪ ,‬מכונות‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬ביורפואה(‬
‫כימיה כללית ‪) 125001‬חומרי(‬
‫יסודות הכימיה ‪) 124114‬הנ‪ .‬כימית‪ ,‬ביוטכנולוגיה ומזו‪ ,‬ביולוגיה(‬
‫יסודות הכימיה א' ‪) 124115‬כימיה(‬
‫כימיה אורגנית או פיסיקלית‬
‫כימיה אורגנית ‪) 125801‬הנ‪ .‬כימית‪ ,‬ביולוגיה(‬
‫כימיה אורגנית ‪1‬ב' ‪)124801‬מכונות‪ ,‬הנ' אזרחית‪ ,‬ביוטכנולוגיה ומזו‪ ,‬ביורפואה(‬
‫כימיה פיזיקלית ‪1‬ב' ‪) 124503‬הנ‪ .‬אזרחית‪ ,‬חומרי‪ ,‬ביורפואה(‬
‫כימיה פיזיקלית לרפואני ‪) 124510‬ביולוגיה(‬
‫כימיה אורגנית ‪ 1‬מ' ‪) 124708‬כימיה(‬
‫מבוא למצב מוצק‪ /‬חומרי‬
‫מבוא להנדסת חומרי ‪) 313535‬הנ‪ .‬אזרחית(‬
‫מבוא לנדסת חומרי מ' ‪) 314533‬הנ‪ .‬מכונות‪ ,‬הנ‪ .‬כימית‪ ,‬הנ‪ .‬ביורפואית מסלול להנ‪ .‬ביומכנית(‬
‫מבוא לכימיה של מצב מוצק ‪) 54373‬הנ‪ .‬כימית(‬
‫מבוא להנדסת חומרי תעופה ‪) 314200‬הנ‪ .‬אווירונאוטיקה וחלל(‬
‫מבוא למכניקת המוצקי ‪) 314003‬הנ‪ .‬חומרי(‬
‫קורס בסיסי בכלכלה‬
‫מבוא לכלכלה ‪) 094591‬הנ‪ .‬אזרחית‪ ,‬הנ‪ .‬כימית‪ ,‬מזו‪ ,‬תעו"נ‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬מדעי המחשב‪ ,‬חומרי(‬
‫כלכלה הנדסית ‪) 014603‬חקלאית‪ ,‬מכונות(‬
‫שיקולי כלכליי בהנ‪ .‬כימית ‪) 054401‬הנ‪ .‬כימית(‬
‫מבוא למחשב‬
‫מבוא למחשב שפת ‪) 234112 C‬אזרחית‪ ,‬חקלאית‪ ,‬הנ‪ .‬כימית‪ ,‬ביוטכנולוגיה ומזו‪ ,‬אווירונאוטיקה וחלל‪ ,‬פיזיקה‪ ,‬כימיה‪ ,‬ביולוגיה‪ ,‬חומרי(‬
‫מבוא למחשב ‪) 234111‬מכונות‪ ,‬תעו"נ(‬
‫מבוא למדעי המחשב ח' ‪) 234117‬חשמל(‬
‫מבוא למדעי המחשב מ' ‪) 234114‬מדעי המחשב(‬

Similar documents