januar 2014 - Nomeco A/S

Comments

Transcription

januar 2014 - Nomeco A/S
Nomeco
Nyt
Nr. 1 - januar 2014
Specific
Pharma:
Henter IRS
SALGET
STEG,
da Rødding
Apotek vendte
(kunde)strømmen
ET KIG IND I EN
LIBERALISERET
APOTEKSVERDEN
kloden rundt
1
Henter medicin fra det meste af verden
Fokus på fagligheden - og
nye distributionsformer
DET GLOBALE
UDSYN
Peter Lørup - Direktør for ApoteksDivisionen
3
Leder2
Det globale udsyn
3
Rødding Apotek ændrede kundestrømmen
6
Fra VMI-netværksmøderne: Netværk er stadig det vigtigste
8
Liberalisering er (stadig) ikke noget at stræbe efter
9
Kort nyt
10
Nomecos forsøg med el-bil er slut
12
9
I Nomeco er vi meget optagede af, at vi er en del af
sundhedssektoren. Vores indsats og initiativer understøtter
apotekets daglige drift og dermed også apotekernes
servicering af forbrugerne. Vores kerneområde er
naturligvis lægemiddeldistribution, og vi medvirker til, at
lægemiddeldistributionen sker med høj kvalitet og med stor
effektivitet. Vi arbejder således konstant på at blive bedre og
udvikle intelligente løsninger og på den måde skabe værdi for
vores kunder og øvrige samarbejdspartnere.
Selvom vi som grossist ikke har kontakt til forbrugerne, er
vi meget fokuserede på at understøtte apotekets faglige
ambitioner. Nogle af vores forcer er IT-systemudvikling og
IT-integration, og samtidig kan vi fungere som ”brobyggere”
mellem industri og apotek. Her kan man fremhæve PharmaInfo
Basen og et Patient Care-projekt, vi har på tegnebrættet. Det
sidstnævnte projekt, håber vi, vil fange jeres interesse, så det
kan initieres i løbet af 2014.
Inden for vores kerneområde – distribution – bliver vi mødt
af stor og stærk konkurrence. Mange aktører, som i dag ikke
distribuerer varer til apoteket, står på spring og vil gerne
have en del af apoteksmarkedet. Vi vil naturligvis forsvare
vores markedsposition med alle lovlige midler. Vi har i flere
år diskuteret, om man både kan være SAS og EasyJet – eller
Irma og Netto - på samme tid. Når det kommer til distribution
af lægemidler, særlovgivning, GDP, udleveringsbestemmelser,
forsyningssikkerhed, lageroptimering, priskreditering, fylder
returregler med videre rigtig meget. Men med mærkevarer
er det noget andet: Det er ikke ukompliceret at ændre
distributionen, men det kan lade sig gøre.
Nu tager vi springet, og i løbet af foråret vil vi lancere Nomeco
Direct - et ’gult’ discount-setup, hvor apoteket på en nem
måde kan købe mærkevarer i større mængder med større
rabatter. Man kan næsten tale om, at vi etablerer en ’tredje
grossist’ med eget lager, eget sortiment og egen distribution.
Det er et rigtigt interessant projekt, som vi glæder os til at
fortælle mere om i de kommende måneder i takt med, at vi får
styr på alle løse ender.
10
I dette nummer af NomecoNyt kan I læse om vores arbejde
med Ikke-Registrerede Specialiteter (IRS), som jo om noget
kræver farmaceutfaglig indsigt. Her kan vi for alvor forene
vores speciale i sundhedslogistik med kendskabet til indholdet
i lægemidlerne og vores viden om hele branchen. Faktisk har vi
været så dygtige til det, at IRS nu er skilt ud i et datterselskab,
som også leverer IRS til andre lande. Det er ikke bare en faglig
succes – det er også en kommerciel succes med mange ansatte
og stor omsætning. Vi synes det er spændende og håber, at I
synes det samme.
Sluttelig vil jeg ønske jer alle et rigtig Godt Nytår!
2
NomecoNyt nr. 1 - januar 2014
Specific Pharma
har travlt med at
finde og hente
Ikke-Registrerede
Specialiteter (IRS)
hjem fra hele verden
– både til danske og
udenlandske apoteker
og sygehuse.
H VA D E R I RS?
Er der nogen, der har tjek på verdensmarkedet for medicin, så er det IRS-specialisterne
i Nomecos datterselskab, Specific Pharma.
Så da en hovedpineklinik på et hospital for
nyligt ringede for at spørge til præparatet
Deseril, som visse migrænepatienter er
afhængige af at tage, kunne farmaceut Rikke
Mayland Pedersen med det samme fortælle,
at præparatet er afregistreret alle steder, hvor
man tidligere kunne skaffe det.
Hun vidste dog, at det indtil for nyligt havde
været muligt at skaffe i Australien. Men det
var desværre blevet udsolgt i mellemtiden,
og lige nu er der problemer med at skaffe
det aktive indholdsstof methysergide. Derfor
er præparatet gået i restordre i alle lande, og
derfor er det heller ikke muligt at få præparatet produceret magistrelt.
”Det var så et af de tilfælde, hvor vi her og
nu ikke kunne hjælpe med at skaffe medicin hjem. Det sker desværre, men i nogle
tilfælde kan vi finde et andet præparat med
samme indholdsstof. Hvis lægen siger god
for det, og Sundhedsstyrelsen udsteder udleveringstilladelsen, så henter vi det hjem,”
lover Rikke.
Fortsættes
ke er
ler, der endnu ik
• Nye lægemid
d
ke
ar
er
m
S)
ke
(IR
dans
Specialiteter
kommet på det
ret på
væ
Ikke-Registrerede
r
i
ha
rt
fø
ig
r, der aldr
er markeds
le
id
ke
m
ik
r
ge
de
Læ
r,
le
•
id
lægem
icinsk
d
m dækker et med
det danske marke
Danmark, men so
ed
m
s
adig er under
le
st
r
nd
de
ha
r,
be
le
n
id
ka
Lægem
•
e
behov, som ikke
rn
le
id
m
gemidler. Læge
klinisk afprøvning
markedsførte læ
nd eller
la
t
de
an
et
i
rt
fø
r,
er oftest markeds
re:
ger, speciallæge
rsøg. Det kan væ
fo
e
isk
in
kl
i
Praktiserende læ
læger
t
indgår
nd
re
ta
re
st
og
r
gi
r er afre
r, dyrlæge
de
ge
l,
æ
de
lsl
id
m
ita
ge
sp
læ
ho
Spe• Et
Ikke-Registreret
afregistreret i en
kan ordinere en
eller midlertidigt
længere periode
det
gives tilladelse til
cialitet, hvis der
ndtke
elsen. Ifølge Be
fra Sundhedsstyr
af
06
lægemidler (5
gørelse af lov om
elsen
yr
st
) kan Sundheds
20/04/2013,§29
lade
til
e
ld
i særlige tilfæ
”efter ansøgning
ngæ
m
et
ring i begræns
t
salg eller udleve
tte
fa
om
r, som ikke er
de af lægemidle
ke
ik
r
le
el
ringstilladelse
af en markedsfø
gstilnmark (udleverin
markedsføres i Da
ladelse).”
3
Tjek først på serviceløsningerne
Specific Pharmas ansatte er eksperter i at hente IRS hjem til
Danmark - og forsyner også en række andre lande. Fra venstre:
Emel Toy, Logistics Coordinator,
Reza Rezai, Commercial Director,
Ulf Blangsted Henriksen, CEO,
Dorte Aagaard Weilert, Marketing Coordinator,
Nina Grøntved, Quality Manager,
Rikke Mayland Pedersen, Sourcing Specialist.
Jesper Weber Petterson, Purchaser og Rasmus Enggaard,
Sourcing Specialist er også ansat i Specific Pharma.
Foto: Fagfotografen.dk
Sådan håndterer
apoteket en
recept med IRS
af godkendte leverandører, som vi har
tillid til. Dette er vores bedste sikring
mod forfalskede lægemidler. Derudover
varemodtages lægemidlerne i et specielt
varemodtagelses-flow, hvor der anvendes
identifikation, som er specifik for IRS,”
fortæller Nina. Hun peger på, at man skal
være ekstra omhyggelig, når man arbejder
med IRS, da de sædvanlige kendetegn
såsom det 6-cifrede varenummer og MTnummer ikke kan bruges som identifikation.
Når en patient kommer ind på apoteket med en
recept på et IRS-præparat, så husk også at tjekke
*UDLEVERINGSTILLADELSEN. Dernæst gøres følgende:
Når apoteket modtager en forespørgsel
eller en recept på et IRS, skal apoteket
tjekke IRS Online på Nomecos serviceløsninger. Her er en oversigt over de mere
end 1.000 IRS-varenumre, som Nomeco
har i sit sortiment. ”Vi arbejder i øjeblikket på at få lagt billeder ind af pakningerne på de lægemidler, som Specific
Pharma hjemtager, for at sikre apoteket
og kunden en mulighed for visuel genkendelse. Desuden vil der så vidt muligt blive
linket til præparatresuméet, så apoteket
allerede i skranken kan få yderligere information om præparatet og evt. sende det til
læger, som efterspørger information om et
specifikt præparat,” forklarer Nina.
FAKTA:
Sammen med en håndfuld kolleger med
speciale i farmaci, indkøb og sourcing er hun
fuldtidsbeskæftiget med at hente IRS hjem.
Desuden køber Specific Pharma, der i 2010
blev skilt ud som et datterselskab til Nomeco, ind til flere udenlandske kunder. Specialisterne får omkring 90 nye forespørgsler om
måneden, og omkring halvdelen af salget går
videre over landegrænserne.
som derfor må udleveres på udleveringstilladelse. Det var tilfældet med Antabus sidste
år. Det kan også være et helt nyt præparat,
som endnu ikke er markedsført i Danmark –
og det kan være så nyt, at det stadig er under
klinisk afprøvning og skal bruges til en eksperimentel behandling på en specialafdeling
på et sygehus. Endelig er der de lægemidler,
som aldrig bliver markedsført herhjemme.
Sourcer fra mange lande
”Det er lettest for lægen at få udleveringstilladelse til et lægemiddel, som er markedsført
i et andet EU/EØS-land. Den næste prioritet
er lande som Schweiz, Australien og Canada,
som det europæiske lægemiddelagentur
EMA har en gensidig anerkendelsesaftale
Nogle af de lægemidler, Specific Pharma
henter hjem fra udlandet, har tidligere været
registreret her i landet, men er udgået - måske fordi de ikke solgte så meget. Det kan
også være et præparat, som er i restordre, og
4
NomecoNyt nr. 1 - januar 2014
med,” fortæller farmaceut Nina Grøntved,
der er kvalitetschef i Specific Pharma.
Hun forklarer, at Sundhedsstyrelsen har brug
for en del ekstra dokumentation, hvis lægemidlet skal hentes uden for disse områder.
Den er ofte meget svær og til tider umulig at
få fat i. Derfor kan det være ret tidskrævende
at få udleveringstilladelse til et præparat,
som er markedsført i f.eks. USA.
Undgår forfalskninger
Myndighederne har øget sit fokus på
risikoen for forfalskninger. ”Det er essentielt at have styr på forsyningskæden, og i
Specific Pharma arbejder vi med et netværk
3
4
Står det pågældende IRS på
listen, er det markeret med
et L, hvis Nomeco har det på lager.
Står der ikke L ud for præparatet,
bestilles det fra serviceløsningerne eller (hvis varen er oprettet
på Nomecos varenummer) fra
apotekets eget system. Ring til
Nomecos Kundeservice for at få
oplyst leveringstiden.
Ved udlevering skal apoteket
opdatere prisen og tjekke, at
oplysningerne på udleveringstilladelsen og præparatet stemmer
overens. Det gælder præparatnavn, MT-indehaver/producent
(angivet i anførselstegn på udleveringstilladelsen), formulering
og styrke. Det er IKKE tilladt at
substituere på en udleveringstilladelse. Der skal ansøges om en ny
udleveringstilladelse, hvis specifikationerne på udleveringstilladelsen ikke passer med præparatet.
*TO FORMER FOR UDLEVERINGSTILLADELSE
”Vi undersøger, i hvilke lande det efterspurgte præparat er markedsført og kontakter efterfølgende vores leverandører i
de pågældende lande. Når opgaven er løst,
vil apoteket få svar via Nomecos Kundeservice – oftest sammen med et produktresumé for det pågældende præparat. Dette
produktresumé kan med fordel sendes til
lægen, da dette skal bruges i ansøgningen
om udleveringstilladelse hos Sundhedsstyrelsen,” siger Rikke.
Hun tilføjer, at det kan være noget af et
detektivarbejde at finde frem til et præparat med det ønskede indholdsstof. ”Men
vi leder alle relevante steder – og om
nødvendigt på den anden side af kloden!”
2
Står det pågældende IRS
ikke på listen, så ring til
Nomecos Kundeservice. Giv
venligst alle oplysninger såsom
præparatnavn, indholdsstof,
styrke, formulering og producent/MT-indehaver. Kundeservicekonsulenten vil da undersøge, om Nomeco tidligere har
fået en forespørgsel på dette
præparat, eller om Specific
Pharmas specialister skal inddrages i eftersøgningen.
Hvis varen ikke er oprettet på IRS Online,
skal apoteket kontakte Nomecos Kundeservice, der har adgang til en database
med de over 7.500 forespørgsler, som
Nomeco har modtaget gennem tiden. Hvis
det heller ikke giver noget resultat, sættes
en af Specific Pharmas sourcing-specialister på sagen.
Læs mere på
www. specificpharma.eu
1
Gå ind på serviceløsningerne under nomeco.
dk og find IRS Online. Her er en
liste med over 1.000 præparater
med varenumre. Man kan søge
på indholdsstof, præparatnavn
eller ATC-kode.
Tjek IRS Online
Specific Pharmas
medarbejdere har styr på
lægemiddelforsyningen
jorden rundt – og har fokus
på lægemidler, der ikke er
markedsført i Danmark,
men bliver efterspurgt
herhjemme. Specific Pharma
blev stiftet i 2010 og er
datterselskab af Nomeco.
Husk, at der
aldrig er returret
på IRS!
Sundhedsstyrelsen kan enten give tilladelse til en enkelt patient
eller give en generel tilladelse, som omfatter en patientgruppe,
der er i behandling på eksempelvis en sygehusafdeling eller hos
en speciallæge. Der kan gå et stykke tid, fra lægen har søgt Sundhedsstyrelsen om tilladelse, til der foreligger et svar. Styrelsen
kan dog også lave hastegodkendelser og ringe apoteket op med
besked om, at præparatet må udleveres.
mwh
Hvis et præparat ligger på Nomecos lager, kommer det med næste leverance. Men hvis det først skal hentes hjem til Danmark,
kan der gå længere tid med at få et præparat på lager. Specific
Pharma sørger for importkontrollen og står dermed inde for, at
det IRS, apoteket får, er kontrolleret og opfylder myndighedernes krav. Apoteket skal på sin side sikre sig, at oplysningerne på
udleveringstilladelsen stemmer overens med det præparat, som
er bestilt og leveret.
5
Kundernes færden på apoteket kan måles
Rødding Apotek
ændrede kundestrømmen
Foto: Kim A. Kiholm
Med mindre ændringer af kunderummet fik
man spredt kundernes vej gennem Rødding
Apotek og øgede derved salget af kosttilskud
med over 60 %. Det kan dokumenteres –
både på kundestrømsmåling og omsætning.
”På vores apotek lå salget af kosttilskud meget
lavt. En af årsagerne kunne meget vel være, at
kunderne simpelthen ikke passerede forbi Vitalsektionen i apotekets selvvalg og derfor ikke kom
i tanke om, at de lige stod og manglede fiskeolie
eller vitaminer.” Sådan fortæller farmakonom
Ulla Busager Hansen fra Rødding Apotek.
Sammen med apoteksudvikler Poula Sunleyg
Nielsen og afdelingschef Peter Søndergaard,
begge fra Nomeco, ændrede apoteket på indretningen i selvvalget for at få kunderne til at vælge
andre ruter fra indgangsdør til skranke. I stedet
for tre ’stier’ gennem apoteket frem til de tre kasseapparater forsøgte man at lave fem ’stier’. Samtidig blev højden på display og hylder sænket, så
kunderne kunne få overblik over rummet, og så
der var bedre udsyn til hylderne.
Flere impulskøb
Ulla mener, at det øgede salg af kosttilskud primært tages fra den øvrige
detailhandel: ”Det er lykkedes os at øge
antallet af impulskøb. Når vi trækker
kunderne hen til sektionerne med kosttilskud kan de se, at man også kan købe
eksempelvis fiskeolie her på apoteket.
Det er ikke kun i supermarkedet, man
køber den slags.” Sammen med kollegerne håber hun på at fastholde den
positive udvikling.
Det hjalp! Målinger af kundestrømmen i uge 35
og 36 (henholdsvis før og efter ændringen) viste,
at hvor det før kun var 10 % af kunderne, der
passerede sektionerne med kosttilskud, så var
det ugen efter 28 %, som valgte ruten forbi disse
sektioner. Målt på salg var successen slået fast, da
omsætningen af kosttilskud steg med over 60 %
fra den ene uge til den anden.
Hit-raten blev forbedret
Nok så interessant er det at se på hit-raten – det
vil sige andelen af ekspeditioner med mærkevaresalg. I ugen før man optimerede kundestrømmen
på Rødding Apotek, var hit-raten på 21 %. Den
steg til 28 % efter omlægningen.
Ulla og hendes kolleger fra Rødding Apotek er
meget tilfredse med resultatet: ”Det har været
På Rødding Apotek har man haft succes med at ændre kundestrømmen. Det er gjort ved at ændre placeringen af salgspodier og gøre
dem lavere, fjerne et overflødigt gulvmodul midt i rummet og ændre
placeringen af et andet, samt tage et par uaktuelle displays væk - de
hindrede udsynet til sektionerne med kosttilskud. ”Dermed fik vi
nogle alternative ruter mellem indgangsdør og skranke, og skabte et
bedre udsyn for kunderne over selvvalget,” forklarer farmakonom
Ulla Busager Hansen. Resultatet af omlægningen var målbar
fra dag ét og kan dokumenteres med en kundestrømsanalyse samt
salgstal.
Kundestrømsmålinger
dokumenterer effekten
En række sensorer, placeret over for
hinanden i apotekets selvvalg, registrerer, hver gang linjen bliver brudt
af en kunde, der går forbi. Sådan
virker Nomecos udstyr til kundestrømsmålinger. Man kan måle op til
7 steder på apoteket, og udstyret er
sat op i 14 dage på apoteket – en uge
før og en uge efter de ændringer, som
man på forhånd har aftalt at foretage
i butikken. Alle data samles i en boks,
som Nomeco aflæser og bruger i den
opfølgende analyse.
6
NomecoNyt nr. 1 - januar 2014
Nomeco har haft måleudstyret i et års
tid og har gennemført kundestrømsanalyser på 15 apoteker i forbindelse
med planlagte optimeringer af kunderummet.
”Erfaringen er, at man selv med mindre ændringer kan ændre kundernes
adfærd på apoteket og optimere
salget. Det har vi sådan set hele tiden
vidst, så det er der Ikke noget hokus
pokus i. Men nu har vi tal på det. Vi
kan sort på hvidt dokumentere, at vi
rent fysisk flytter kundernes vej gennem apoteket, ligesom vi kan dykke
ned i målingerne og se nogle nuancer,
som vi måske ikke var opmærksomme
på,” fortæller Peter Søndergaard, der
er afdelingschef for Apoteksudvikling.
”Typisk prøver vi at styre kundestrømmen, så en større andel af kunderne
passerer Vital og Hudpleje eller andre
af de mest indtjenende kategorier.
Ofte er det et spørgsmål om at få folk
til at vente i områder tæt på varerne,
en lærerig proces, vi har været igennem. Og det har været spændende at se,
hvordan kundernes færden i selvvalget
påvirker deres køb. Der har vi været
godt hjulpet af både kundestrømsanalysen og opgørelsen af omsætningen før
og efter. Samtidig har vi iagttaget, at
kunderne nu stopper op et øjeblik, når
de kommer ind på apoteket. Derefter
vælger de bevidst, hvilken vej de vil
tage frem mod skranken. Kunderne står
nu ikke længere og venter i en klump,
men er mere spredt i lokalet.”
som de kan blive fristet af. Og nogle
gange skal man blot flytte en kampagneø en halv meter for at få kunderne til at
gå et andet sted hen,” siger Peter.
Han understreger, at en kundestrømsmåling og efterfølgende butiksoptimering ikke i sig selv øger indtjeningen.
”Varerne skal også præsenteres ordentligt og friste til impulskøb, og en måling
af kundestrømmen kan ikke stå alene.
Den må kobles sammen med en analyse
af salgstallene for at være brugbar.”
Poula går skridtet videre og giver et bud
på de mere vidtrækkende økonomiske
konsekvenser af ændringerne: ”Hvis
apoteket kan holde hit-raten, så 28 % af
alle kasseopslag indeholder mærkevarer, og vi indregner den gennemsnitlige
DB pr. pakning, vil Rødding Apotek
øge den årlige indtjening på mærkevarer
med over 100.000 kr.” mwh
Det er langt fra alle apoteker, der
kan få udbytte af en måling. Det
gælder eksempelvis apoteker, der
har optimeret indretningen og
dermed allerede har et hensigtsmæssigt kundeflow. Når der foretages en måling
skal det rent fysisk være muligt at placere sensorerne på inventar over for hinanden, og man kan derfor
ikke måle på et stort, åbent rum. Endelig skal der
være et konkret mål med at flytte kundestrømmen,
og det skal være koblet op på et ønske om at øge
salget af en eller flere bestemte varegrupper.
Udstyret til at måle kundestrøm bliver derfor kun
sat op på apoteker, hvor vi har en formodning om,
at det kan give værdi. Men der er det til gengæld et
super redskab til at optimere kundestrømmen, øge
salget og dermed skabe et bedre indtægtsgrundlag
for apoteket, siger afdelingschef Peter Søndergaard,
Nomeco.
7
Et kig ind i en liberaliseret verden
meco
o
N
i
.
r
i
d
.
, adm
p
u
r
t
s
a
a
K
rik
n
e
H
a
r
f
n
e
ekspersonalet kan levere en troværdig
Nytårshils
rådgivning iført kitler med broderet logo
Fra VMI-netværksmøderne:
fra en kendt medicinalvirksomhed.
Netværk er
det vigtigste
”Det har været inspirerende at møde så
mange entusiastiske personer, der brænder for logistik.” Det siger Signe Harpsøe
Rasmussen, der er leder af Nomecos
VMI-afdeling og har stået i spidsen for
de årlige VMI-netværksmøder. De syv
møder, der blev holdt rundt om i landet i
efteråret 2013, var som altid velbesøgte. I
alt deltog 206 personer i møderne, og de
repræsenterede 154 apoteker og filialer.
Målgruppen for møderne er dem, der
arbejder med logistik og VMI i dagligdagen på apoteket. ”Andre vil nok synes, at
emnerne er meget nørdede og vil ikke få
meget ud af det,” mener Signe.
Hun peger på, at logistik er en specialiseret funktion på apoteket, som andre
ikke tænker så meget over i hverdagen:
”Mange logistikansvarlige sidder ofte
alene med ansvaret i dagligdagen. Derfor
har det stor værdi at mødes med ligesindede og udveksle erfaringer. Det betyder
meget at høre, hvordan andre apoteker
rent praktisk håndterer systemerne
og arbejdsgangene. Ofte er det meget
praktiske emner, der drøftes – eksempelvis hvordan man letter søgningen i en
serviceløsning på Nomecos hjemmeside,
eller beskrivelse af en lettere arbejdsgang
i dagligdagen, hvor man måske kan spare
en håndtering. ”
Mere og mere avanceret
VMI udvikles hele tiden, bliver mere og
mere avanceret og er målrettet det enkelte
8
NomecoNyt nr. 1 - januar 2014
Mine bekymringer er ikke udtryk for en
kritik af den måde, BENU-apotekerne
bliver drevet på. Bekymringerne gælder
udelukkende de vilkår, som apoteksdriften bliver underlagt i en liberaliseret
virkelighed.
det ent
e
tt
e
lr
ti
lt
e
idu
”VMI er indivog forudsætningen for
,
kelte apotekænger af et godt samarsucces afh Nomeco og apoteket,”
,
bejde mellemne Harpsøe Rasmussen .
fortæller Sigleder af VMI-afdelingen
der er
apoteks behov. Signe understreger, at
VMI altid tager udgangspunkt i apotekets
egne salgstal, pladsforhold, målsætning
om servicegrad, lagerværdi og lagerdage
– for nu bare at nævne nogle af de mange
parametre, VMI er baseret på.
”VMI er individuelt tilrettet det enkelte
apotek, og forudsætningen for succes
afhænger af et godt samarbejde mellem
Nomeco og apoteket,” påpeger Signe.
En af de store gevinster ved konceptet er,
at det hjælper apoteket med nogle af de
udfordringer, der hele tiden opstår - eksempelvis i forbindelse med de nye regler
for returnering og priskreditering. VMI
samarbejder kontinuerligt med apotekerne
om at undgå overlager, og derfor er VMIapoteker generelt ikke synderligt berørte
af de nye regler med CAP 30 på returnering og kreditering. Der var da også på
VMI-netværksmøderne generelt enighed
om, at de nye returnerings- og kredite-
ringsregler ikke udgør noget stort problem
i relation til betjening af apotekets kunder.
Faglig udveksling
VMI-netværksmøderne havde en række
faglige emner på agendaen – herunder de
nyheder, der er at finde i den opdaterede
version af Nomecos iPad-løsninger. Desuden kunne VMI-konsulenterne fortælle
om de nyheder, der enten lige var trådt
i kraft eller var lige rundt om hjørnet.
Eksempelvis den løbende restordreopdatering, som gik i luften i slutningen af
november på NNIT-apotekerne, samt den
nye ’intelligente’ lagersaneringsliste fra
VMI.
”I VMI-afdelingen får vi også rigtig meget ud af møderne,” tilføjer Signe. ”Der
kommer mange konkrete og gode ideer
på bordet, som vi nu tager med os og vil
kigge på. ”Jeg kan allerede nu love, at
VMI gentager successen med møderne til
næste år.” mwh
Liberalisering er
(stadig) ikke noget
at stræbe efter
Moderniseringen af apotekssektoren har
længe ladet vente på sig – meget længe,
endda. Man tør næsten ikke tro på det
mere, men vedholdende rygter vil vide,
at vi til marts får et udspil fra regeringen
omkring apotekerne. Det har fået debatten om apotekernes fremtid til at blusse
op igen, og konkurrencemyndighederne
retter atter et skarpt angreb på sektoren
med påstande om manglende konkurrence og krav om liberalisering.
I Nomeco har vi altid været af den
opfattelse, at vi har et sikkert og velfungerende apoteksvæsen, som vi ikke
ser nogen fordele ved at liberalisere.
Denne opfattelse har jeg fået yderligere
bestyrket, da jeg de seneste måneder har
fået et unikt kig ind bag gardinerne i en
liberaliseret apoteksverden. Dette fordi
jeg frem til sommeren 2014 har overtaget
ledelsen af Phoenix’ datterselskaber i de
tre baltiske lande ved siden af jobbet som
leder af Nomeco.
Nu kan man jo ikke direkte sammenligne Danmark med Estland, Letland og
Litauen, hvor Phoenix ejer og driver sin
egen apotekskæde under det europæiske
apoteksbrand BENU. Ikke desto mindre
er jeg helt overbevist om, at nogle af
”bivirkningerne” ved et liberaliseret
apoteksvæsen er helt generelle og ikke
altid til fordel for forbrugerne.
Lad mig her blot nævne to bekymringer, som ofte følger med et liberaliseret
apoteksvæsen: Antallet af enheder stiger
ofte som konsekvens af konkurrencen,
men desværre ofte på bekostning af
størrelsen af de enkelte enheder. Og
som alle andre steder i sundhedsvæsenet
er det vel en fair antagelse, at kvaliteten
af det faglige miljø let kommer under
pres, hvis enhederne bliver for små. Det
andet eksempel handler om uvildighed
og troværdighed – og her kan det med
afsæt i vores danske apotekstradition
være svært at forstå, hvordan apot-
Men én ting er, at en liberalisering af
sektoren i min optik ikke er noget at
stræbe efter. Noget andet er, at jeg heller ikke tror på, at den kommer. Det er
muligvis ren ønsketænkning fra min
side, men fakta er, at myndighederne
igen er begyndt at justere kraftigt på
lovgivningen - ikke mindst på en række
af de områder, der længe har ”støjet”
og givet anledning til uro i sektoren,
f.eks. krediteringsreglerne. Denne form
for detailregulering giver vel ikke rigtig
mening, hvis man har tænkt sig at vende
grundlæggende op og ned på hele sektoren om få måneder.
Men frem for alt får vi forhåbentlig snart
en afklaring på fremtiden. Rigtig meget
er gået i stå, siden det såkaldte Moderniseringsudvalg blev nedsat for to år
siden. For hvem vil investere en masse
penge i en fremtid, der er ukendt og
derfor usikker? Og hvem vil udvikle og
være visionær inden for en forretningsmodel, der måske snart står for fald?
Svaret er: Ikke ret mange.
Derfor er det generelt kun de mest
nødvendige investeringer, der er blevet
gennemført de sidste år på apotekerne.
Rigtig mange ombygninger, teknologiinvesteringer og andre forbedringer er sat
i bero og venter på en politisk afklaring.
Også her i Nomeco venter vi med spænding, da selv små ændringer i sektorens
rammevilkår traditionelt forplanter sig
til grossistleddet i større eller mindre
grad.
Lad os håbe, at den endelige afklaring
på sektorens fremtid kommer til marts.
Og hos Nomeco holder vi fortsat vejret
i håbet om, at moderniseringen vil bestå
af moderate og relevante forbedringer af
vores velregulerede, velfungerende og
frem for alt højeffektive og sikre sektor.
9
Kort nyt
3 nye firnagerne:
sn
ø
l
e
c
i
v
r
e
S
1
Spring direkte fra
vareinformation til
reservation via ny genvej
Når du i serviceløsningen Vareinformation på Nomecos hjemmeside søger på
et lægemiddel, er det nu blevet lidt nemmere at reservere det. Du går nemlig
direkte over i DVR og reserverer varen ved at klikke på den blå tekst ’DVR’ øverst
i skærmbilledet. Varenummeret bliver ført med over, så du slipper for at huske og
taste det igen.
2
Sektorkrav og mærkevarer
uden for kædesortiment
Lever Nomecos sortiment af mærkevarer uden for kædesortiment nu også op til
sektorkravene? Det spørgsmål er blevet stillet på et apotek i forbindelse med en
akkreditering – og svaret er ’ja’. Nomeco er i gang med at indhente leverandørernes dokumentation for, at deres produkter overholder sektorkravene, og de vil i
løbet af første kvartal være at finde på serviceløsningerne. Se under ’Anvisninger’
og ’Garantier fra leverandøren’.
3
Opdaterede beskrivelser
af mærkevarer
Nomeco opdaterer løbende produktbeskrivelser og foto af alle mærkevarer i
sortimentet, så de kan benyttes til vejledning af kunderne på apoteket. Vi har i
2013 opdateret produktbeskrivelserne, så de, hvor det er muligt, følger samme
skabelon: Først er der en beskrivelse af selve produktet, dernæst står der, hvordan
det anvendes, og hvad det indeholder, og endelig er der eventuelle tip til brugen
af produktet.
Salgsbeskrivelserne er baseret på de informationer, som Nomeco har fået af leverandøren, mens alle fotos tages af Nomecos faste fotograf.
Nomecos beskrivelser og fotos af mærkevarer indgår desuden i de fleste af
apotekernes og apotekskædernes web-shops. I Nomeco er vi glade for at kunne
understøtte apotekernes online-salg, og vi ved, hvor vigtigt et professionelt foto
og en dækkende tekst er for købsbeslutningen. Derfor lægger vi meget vægt på at
levere et professionelt og opdateret produkt.
10
NomecoNyt nr. 1 - januar 2014
Gillette Fusion Proglide
Skraber, 1 stk.
Varenr. 215365
Hvad betyder
den sorte
trekant?
Nu begynder der at dukke lægemiddelpakninger op, hvor indlægssedlen er mærket med en
sort trekant. Det er en ny fælles
EU-mærkning, som viser, at præparatet er under myndighedernes
særlige overvågning. Patienter,
plejepersonale og sundhedspersonale opfordres dermed til at være
særligt opmærksom på at indberette bivirkninger.
Ifølge European Medicines Agency
(EMA) gælder mærkningen i første
omgang en række nye lægemidler
med nye virksomme stoffer, hvor
man endnu ikke ved så meget om
bivirkningerne. For især sjældne
bivirkninger bliver først opdaget,
når lægemidlet har været brugt af
en stor gruppe patienter. Desuden
findes der bivirkninger, som kun
opstår hos patienter med særlige
sygdomme, eller patienter, som
bruger flere slags medicin. De
bliver normalt ikke opdaget i de
kliniske studier, hvor man som
regel sorterer patienter fra med
andre alvorlige sygdomme end
den, lægemidlet skal afhjælpe.
Også biologiske lægemidler og
lægemidler, som er godkendt på
specielle betingelser, kan komme
på den fælleseuropæiske overvågningsliste og dermed blive
markeret med en sort trekant. Den
betyder altså ikke, at medicinen er
farlig eller har flere bivirkninger.
Den betyder blot, at man skal være
mere opmærksom på at indberette
de bivirkninger, der kommer.
Gillette Fusion Proglide
Blade, 4 stk.
Varenr. 215364
Gillette Mach 3
Blade, 5 stk.
Varenr. 209301
Gillette Mach 3
Skraber, 1 stk.
Varenr. 215366
VETERINÆRVACCINER: DIANOVA
FORTSÆTTER (NOGET AF) SALGET
I sidste NomecoNyt kunne vi fortælle, at det statsligt
ejede selskab Dianova stopper salget af veterinære vacciner og sera ved udgangen af 2013. Men sagen har nu
taget en ny drejning: I december meddelte Dianova, at
Fødevarestyrelsen har bedt selskabet om at fortsætte
salget af vacciner og sera uden dansk markedsføringstilladelse, og at Dianova samtidig har fået tilladelse til fortsat
at sælge veterinære vacciner og sera til produktionsdyr
uden for apotek.
Stærke priser
på udvalgte
TOP Gillette
produkter
Apoteket kan nu sælge nogle
af Gillettes top-barberskrabere
og -blade til stærkt konkurrencedygtige priser. Det drejer sig
om Fusion Proglide og March 3
serien. Apoteket kan sælge dem
til en AUP, der ligger mellem 10
og 20 % under Bilkas aktuelle
hyldepris. Dermed kan apoteket
tilbyde et godt barber-match til
de mange lækre herreprodukter.
E
DE VIGTIGST
K A S S E R S TÅ R
Ø V E RST
Til gengæld stopper Dianova det ulovlige salg af apoteksforbeholdte vacciner til hunde og katte. Nomeco opfordrer fortsat apoteket til at samle dette salg op. Kontakt
veterinær markedschef Lone Ernst for mere information.
Fødevarestyrelsen forventer i løbet af 2014 at finde en
varig løsning på, hvordan salget af veterinærvacciner
uden dansk markedsføringstilladelse skal foregå.
Ring til kundeservice
og bestil den blå
foliekniv på
varenummer 862377
- den er som
sagt gratis.
chaufføNår Nomecos
er af på
rer sætter kass es de
tt
apoteket, så sæ d køl
r me
grønne kasse
t eller for
og narko øvers emlig
al n
sig selv. De sk
t. Kølekaspakkes ud førs
eret til at
serne er valid
e temperaholde den rett en tælTid
tur i 24 timer.
r pakket,
e
ler, fra de bliv
r på køl på
til de komme
som regel
apoteket. Så
od tid, men
er der rigtig g
eds skyld
for en sikkerh
så godt få
kan man lige
først.
dem af vejen
Brug
Nomecos
kniv
Det går stærkt, når kasserne skal pakkes ud på
apoteket Ofte bruger man det, man lige har ved
hånden, til at skære strappen over med. Det er
ofte en saks eller en hobbykniv. Resultatet er,
at kassens stregkode lidt for ofte bliver skåret i
stykker – og det er besværligt for Nomeco, da
stregkoden er afgørende, når kassen skal fyldes
og sendes afsted. Derfor opfordres apoteket til
at benytte den særlige foliekniv, som Nomeco
gratis udleverer til formålet. Den er let at
bruge, skåner kassen og forhindrer uheld, hvor
man kommer til at skære sig i hånden.
11
Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon 36 45 45 36 - www.nomeco.dk
Ansv. redaktør: Peter Lørup, direktør for ApoteksDivisionen, [email protected]
Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, [email protected]
Skribent:
Casper Koch Villumsen, kommunikationsmedarbejder, [email protected]
Layout: Christa Job, [email protected]
Oplag: 1800 stk.
Udkommer: Hver anden måned - næste gang marts 2014
Vinen til vinterens retter
Varenr. 864242
Alkoomi Range Cabernet fra Australien er den af Nomecos
nye vine, der har solgt bedst op til jul. Og den er et rigtigt
godt valg, da den er et perfekt match til simreretter og andre af vinterens kraftige spiser. Vinen er en klassisk australsk
blanding af den kraftige, fyldige og saftige Cabernet-drue og
den mere imødekommende Merlot.
Vinen har fået topkarakterer i både danske og udenlandske
vinsmagninger. Den kan drikkes nu eller gemmes i op til 5 år.
.dk
www.vinavisen
Nomecopris
inkl. moms
BT
GULD
62,00
Vejl. uds. pris
109,00
12
NomecoNyt nr. 1 - januar 2014
www.nomeco.dk