NomecoNyt Magasinet til landets apoteker November

Comments

Transcription

NomecoNyt Magasinet til landets apoteker November
Nomeco
Nyt
NY APO
:
T E K E R LOV
Forex
forventer
travlhed
Nr. 6 - november 2014
Restordrer
faldet med
30%
Apoteker
Tine Klingsten,
Middelfart Apotek:
”Salget gik fra 2 til 88
solgte cremer
på en måned”
1
Færre erstatningsvarer takstmandage
5
Moderniseringen
giver muligheder
Dramatisk fald
i restordrer på
takstmandage
ANTAL
Leder2
Dramatisk fald i restordrer på takstmandage
3
Lean skaber indsigt og oversigt
4
VMI-møderne giver god energi
5
Forex er klar
6
Salget steg fra 2 til 88 om måneden
7
God kørselsadfærd giver 1 km mere på literen
8
Kort nyt
10
Så kan julen bare komme an
12
6
Hvilken betydning får den nye apotekerlov for mit
apotek? Det spørgsmål stiller de fleste apotekere sig
selv i denne tid, hvor lovforslaget er på vej gennem
Folketinget. Og mange har gjort sig tanker om, hvad der
skal til for at sikre deres apotek i en ny og mere konkurrenceudsat hverdag. Det kan være, at der skal åbnes nye
enheder, eller at et apoteksudsalg skal laves om til filial?
Eller måske skal apoteket vælge at lukke nogle enheder?
Strategien, det enkelte apotek vælger, afhænger af en
mængde faktorer.
Vi har spurgt til apotekerens planer i den kundetilfredshedsmåling, som vi netop er ved at afslutte. Den
bekræfter, at mange allerede har planer om, hvad der
skal ske næste år. Målingen bekræfter i øvrigt også, at
flere af jer har bemærket vores indsats for at nedbringe
antallet af restordrer. Det er endnu et fokusområde, vi
har udvalgt som et led i at fastholde markedets bedste
servicegrad. Og vi har haft succes med det, hvad du kan
læse mere om i dette nummer af NomecoNyt.
10
2
NomecoNyt nr. 6 - november 2014
Vi skal nok fortælle mere udførligt om resultatet af
målingen i næste nummer af vores blad. Men jeg vil her
gerne sige tusind tak til alle jer, der har valgt at bruge tid
på at besvare vores spørgsmål. Det er vigtig viden for os,
da vi bliver i stand til meget præcist at udpege de områder, hvor vi skal sætte ind med yderligere forbedringer.
Det vigtige for os er jo at gøre det, der har betydning for
vores kunder – og have fokus på det.
30%
Antallet af restordrer
på varer i ny takst er
faldet med 30 % over
det sidste halve år.
Peter Lørup - direktør for ApoteksDivisionen
Der er næppe nogen tvivl om, at antallet af receptekspederende enheder inden for de kommende år vil stige.
De første 20-30 enheder er nemme at få på øje på – det
er primært enheder, som apotekerne gennem flere år
har bedt myndighederne om tilladelse til at åbne. Det
kan efter den 1. juli 2015 gøres uden at spørge. Men
hvor mange enheder, der kommer herudover, er p.t.
rent gætværk. Samtaler med en lang række apotekere
tyder på, at mange vil gå langt for at forsvare, hvad der
i dag er apotekets rayon. Det store spørgsmål er, hvor
mange apotekere, der for alvor vil udnytte den kommende 75 km radius.
Flere priskorrekte
varer på lager fra
takststart og færre
situationer, hvor
apotekerne skal
sælge en erstatning.
uge 20
M
ed en målrettet indsats er det lykkedes Nomeco at reducere antallet af restordrer mandag efter ny takst. Det
betyder, at apotekerne har 30 % flere A-varer på hylderne, når
de slår dørene op mandag morgen. Og samtidig er der færre
erstatningsvarer, som i sidste øjeblik har fået tilskud, fordi Aproduktet var i restordre.
uge 44
2014
fredag og lørdag før ny takst, så alle de nye varer kan komme
på plads og være tilgængelige for apoteket mandag morgen.
Nomeco har øget antallet af interne transporter, så varerne
altid ligger på det rigtige lager, og VMI-afdelingen har justeret
på dannelsen af takstordrer lørdag morgen, så alle de nye
takstvarer når at komme med.
”Det er ikke mindst ud fra et kundesynspunkt en forbedring,
”Endelig har vi hen over sommeren investeret i varelageret
da apotekets kunde slipper for en udgift i forbindelse med at
for at imødegå de brist, som kan opleves fra leverandørerne,”
skulle købe den dyrere B-vare. Og apotesiger forsyningsleder
Vi har sat ind på tværs af hele
ket slipper for at ændre sit set-up, når den
Carsten Moltke Hansen.
rigtige A-vare dukker op. Så det er god
organisationen med fokus på at
service og god fornuft,” fortæller Signe
forebygge restordrerne, der op- Han peger på, at indsatHarpsøe Rasmussen, der er produktchef for
sen ikke alene har afstår i forbindelse med taksten – typisk fordi hjulpet en del af problelogistikydelser.
varerne kommer sent ind.
merne med restordrer på
Nomeco har sat ind på tværs af hele orgatakstvarer. Det har også
nisationen med fokus på at forebygge restordrerne, der opstår
fået den totale servicegrad til at stige med 3,5 % fra januar til
i forbindelse med taksten – typisk fordi varerne kommer sent
oktober i år.
ind: Indkøbsafdelingen har arbejdet målrettet med at optimere indkøb, og dialogen med leverandørerne er intensiveret.
”Vores indsats har båret frugt. Vi har nu markedets bedste
Varemodtagelserne over hele landet strækker sig ekstra langt
servicegrad,” fastslår han.
3
Lean
Fakta
om Lean
Årets VMI-netværksmøder
skaber
indsigt og
oversigt
Lean blev opfundet i 1950’erne af bilfabrikken
Toyota. Lean betyder på engelsk mindre:
Mindre lagre, mindre (og bedre udnyttet)
kapacitet, færre fejl, kortere gennemløbstid
osv. Lean er baseret på fem enkle principper,
der har fokus på kunden og på det, der skaber
værdi for kunden. I dag bruges Lean ikke kun
i forbindelse med produktion. En variant
er blevet udviklet til administration og er
blevet et anerkendt værktøj til optimering
af processor og til at skabe fokus på det
værdiskabende i virksomheder, som ikke har en
produktionsafdeling.
”L
Lean er temaet på årets VMImøder, der er i gang i øjeblikket. For et stigende antal
apoteker har fået øjnene op
for, hvad Lean kan gøre for
dem i dagligdagen. Og mange
har haft medarbejdere på
leankursus, så de har kunnet
arbejde med det på apoteket.
Men hvad er det, Lean kan?
ean handler om at skære de
processer væk, som ikke
skaber værdi. Og det handler om at
få system og struktur i tingene, så
alle ved, hvad der skal laves, og hvor
tingene er. Derved fjerner man også
noget af det, der irriterer i hverdagen.
Kvaliteten bliver mere ensartet, og
organisationen bliver mindre sårbar,
hvis nogen bliver syg eller er fraværende af andre grunde.”
Sådan fortæller projektchef Lene
Frøjk fra Nomeco. Hun er uddannet
leankonsulent og arbejder med Lean
på apotekerne. Hendes oplæg på
VMI-møderne handler om at inspirere
til at tænke mere Lean i dagligdagen.
Nogle afbrydelser kan man ikke gøre
noget ved – eksempelvis læger, der
ringer til apoteket. Der skal være accept
af, at det sker – men også en accept af,
at det er en del af arbejdet.
”Lean giver værdi både for apoteket,
for medarbejderne og for apotekets
kunder. Apoteket får en mere ensartet kvalitet, og organisationen får
fokus på at gøre det, der giver værdi.
Medarbejderne minimerer irritationsmomenter i dagligdagen og bliver
mere bevidste om at bruge tiden på
det, der skaber værdi for kunden. Og
kunderne oplever, at der er fokus på
dem og deres behov. De får det, de
efterspørger.”
Ifølge Lene har mange apoteker i dag
fokus på deres processer og er rigtigt
dygtige til det. Men Lean kan være et
godt supplement, da det hjælper med til
at skabe overblik over sammenhænge
mellem processerne. Lean kan også
skabe overblik over, hvordan apoteket
kan strukturere arbejdet anderledes
– eksempelvis så man sikrer, at medarbejderne er færdige med at sætte
mærkevarer på plads i kunderummet før
’rush hour’.
På det personlige plan og blandt
kollegaer er Lean med til at skabe
klarhed om ansvar samt accept, f.eks.
af generende afbrydelser i arbejdet.
4
Gennemgår arbejdsprocesser
NomecoNyt nr. 6 - november 2014
Lean skaber sammenhænge
”Det kan være, at man skal omstrukturere nogle ressourcer for at nå det. Det
overblik får man, når man tager fat på
Lean,” fortæller Lene.
Rent praktisk gennemgår man i et leanforløb blandt andet arbejdsprocesserne
fra start til slut og på tværs af arbejdsfunktioner. Derigennem får man afdækket, om der er unødige ansvarsskift og
ventetider, og om der er spild. For det
kan være, at der er opgaver, man kan
skære helt væk.
E
N
R
E
D
Ø
I
M
G
I
R
E
N
VM
E
D
O
G
R
E
V
I
G
0
1
2
e
poteker
a
g
o
e
nsvarlig
n halv
logistika algt at bruge e ndre
v
a
har i år kollegaer fra e,
k
d
dag me r for at netvær høre om
apoteke gode ideer og
e
udveksl gheder i VMI.
li
nye mu
de
gere
es enga ken
r
o
v
r
o
k
hv
, logisti
møder,
n måde
s VMIe
ye
e
d
r
n
o
g
d
v
o
e
I
å
VM
ed p
me m
l
h
s
m
ti
d
o
r
e
k
e
r
r
t
lf
a
ti
nta
d
sig af.”
ning og lag og komme tidens VMI ve
enytter
m
b
te
is
s
v
d
s
o
ig
g
ld
ltager i
for
rem
ange he elsorlov og de
generelt ge spørgsmål,
præge f
r
m
t
e
t
a
r
e
r
e
k
o
f
il
D
s
”
d
hv
ar
an
mulighe
ge fra b
ninger re har m
deltage på. Alle har en sisterende løs , der nu er tilba
es
30.
ntere ek arianne Heger
håndter
komme
oldt den
r
h
M
e
,
v
I
ll
e
le
M
r
b
r af V
ønske
e røbe
te møde
ller lede
Det førs rfor kan vi ikk mlig i
r.
le
a
Det fortæ møderne.
li
e
e
mecos fi
Idline. D
MI er n
er af No mecoNyts dea senteret for. V
alle VM
v
h
ov.
i
h
e
b
to
præ
r og
e
øder,
r
ed No
k
e
m
v
s
v
n
t
e
li
ø
tt
b
lu
o
s
e
ts
es i alt
er ikke
eltagern op til markede
Der hold g møderækken r, som møded
e
v
5, bl.a.
le
t
a
,o
hede
t for
til i 201 d at
y
ig
n
m
d
e
I
n
r
f
e
oktober
M
v
e
d
me
ns
om de V
et er nø
erne ka en er vi i gang
k
te
o
r, når
p
detaljer dvikling, og d
a
MI
esud
et nye å et
V
D
u
d
”
t
i
m
.
n
o
e
s
m
r
ta
,
o
s
d
r
ld
e
ye
kon
af det n onsvarer i resto vi fortælle mer ten af VMI-ho
s
t noget
ti
e
a
il
r
,
v
tu
e
d
t
ti
r
e
s
e
lø
b
n vi afs ndtering af su ersaneringer. D n er sammen m
Dog ka
u
g
.
hå
ing af la er Marianne. H agelse fra alle
rbedret
lt
er en fo kernes håndter
ll
e
d
tæ
aktive
s,” for
ote
lette ap erne er på plad mmøde og den
g
e
r
in
t store f
forbedr
d for de
la
g
t
g
ti
rig
Kristine
”Man kan indføre Lean i lille eller
stor skala, og det behøver ikke blive
en religion. Men selv om man ikke er
religiøs, kan man jo godt bruge lidt af
filosofien derfra – og man kan udøve
det på mange niveauer.”
Helle
Marianne
Lenes erfaring er, at der under afdækningen af procesforløbet altid opstår
gode ideer til optimering af processen,
der kan arbejdes videre med.
Lean kan bruges i både stor og lille
skala: Man kan enten køre enkelte
isolerede processer igennem. Eller man
kan tage den store model, hvor man
indarbejder en hel leankultur på apoteket. Det afhænger ifølge Lene helt af
behov og temperament og ikke mindst
af ressourcer, da det kræver rigtigt
meget at gå hele vejen og involvere alle
på apoteket.
VMI-møderne er i gang
Gitte
Inge
Vibeke
Margit
Lene
Laila
Susanne
Tanja
Birgitte
sælges
r
e
d
,
r
e
t
dl
lægemi t af VMI. Holde r
e
d
e
l
l
o
a
f
e
f
delen a ker, er håndter cialister inden nd.
v
l
a
h
r
e
u
e
te
Ov
ksbaggr
af 13 sp
ets apo
på land succes består er med apote
I’s
om
bag VM alle farmakon
–
logistik
Rikke
5
Salgsøvelse viser gode resultater
:
V
O
L
R
E
K
E
N Y A P OT
x
e
r
o
F
r
a
l
k
r
e
N
år den nye apotekerlov træder i kraft
til sommer, bliver der behov for
at omlægge apoteksudsalg til filialer og
eventuelt oprette helt nye enheder. Allerede nu står Forex klar til at hjælpe:
”Vi har koncepter klar til, hvordan man
relativt hurtigt og nemt kan opgradere
udsalg og oprette nye enheder. Og vi har
Salget steg fra
beregningsmodeller for, hvad det koster
at oprette og drive enhederne. Der er
jo flere muligheder og prisklasser, når
det gælder inventar. Så det afhænger af,
hvor meget man vil investere,” fortæller
direktør Claus Hammer.
Han stiller sin erfaring til rådighed
omkring kontrakter og domicilering og
kan hjælpe med at finde egnede lokaler,
bistå ved forhandlinger og ved indgåelse af lejekontrakt. Claus kan også
hjælpe med at udarbejde et totalbudget i
forhold til bank eller anden finansiering.
Samtidig kan Forex stå for hele opbygningen af den nye apoteksenhed.
Fra udsalg til filial
”Vi har fået en del henvendelser om,
hvordan man opgraderer et udsalg til
en filial, og det arbejder vi på højtryk
med i øjeblikket. Den store forskel er, at
man i filialen skal have plads til et lager
af Rx – men man behøver ikke have
Apotekerne kan
møde Claus og Helle
i forbindelse med
Apotekerkonferencen
den 19. november i
Aarhus.
en decideret receptur, da ekspeditionen
foregår i skranken. Men hvad skal lageret
indeholde, hvad fylder det, og hvad
koster det? Hvor mange medarbejdere
skal der yderligere sættes af til en filial?
Der er masser af spørgsmål at besvare,
og vi regner på det i øjeblikket,” fortæller
Claus.
Det sker i samarbejde med Nomeco, som
er ved at udarbejde et forslag til et minimumslager for filialer. Lagerværdien skal
holdes på et tåleligt niveau, og lagerets
sammensætning samt udvalget af frihandelsvarer skal tilpasses den type kunder,
der kommer i filialen, som i øvrigt også
kan have forsendelseskunder. ”Det drejer
sig altså om at udnytte potentialet bedst
muligt, så man sikrer, at det hænger sammen økonomisk,” forklarer han.
Det nye Forex
Traditionelt har Forex været ekspert i
receptur, bagskranke og arbejdsmiljømæssige krav. Men apotekssektoren er jo
under forandring, og Forex er fulgt med.
”Fagligheden er selvfølgelig stadig det
centrale på apotekerne, men et apotek
kan ikke økonomisk overleve uden salg
af frihandelsvarer. Derfor skal apoteket stimulere kundernes købelyst, og
butikken skal følge med og være understøttende for personalets rådgivning og
salgsindsats,” siger Claus.
Forex’ største konkurrent på markedet for
indretning af apoteker, New Store Europe
Danmark, er efter konkurs i Norge
blevet opkøbt af firmaet ITAB. Forex og
ITAB har gennem en del år samarbejdet omkring butiksindretning, og Forex
bruger ITAB som leverandør af et af
sine indretningskoncepter. Claus forventer dog ikke, at opkøbet af New Store
Europe får betydning for Forex’ service
og prisniveau.
Direktør Claus Hammer og afdelingsleder Helle Krogh står i
spidsen for Forex, der har været gennem en organisatorisk tilpasning
med øget fokus på at understøtte apotekernes salg af mærkevarer.
I foråret flyttede Nomecos datterselskab kontoret til Skanderborg,
hvorfra medarbejderne bistår apoteker over hele landet i forbindelse
med indretning, ombygning, flytning, sikring m.m. Forex leverer også
fortsat forbrugspakker til apotekerne.
6
NomecoNyt nr. 6 - november 2014
Gennem de seneste år har Forex styrket
sine kompetencer på retailsiden og kan
levere inventar fra flere forskellige leverandører. Desuden kan Forex levere maskiner, sikring og andet til apoteket. Og
Forex rådgiver fortsat om domicilering
og andre centrale spørgsmål i forbindelse
med overtagelse, flytning, nybygning og
ombygning. Desuden kan apoteket fortsat
købe forbrugspakker gennem Forex.
2
til 88
om måneden
Efter et par dage
med salgstræning
fik Middelfart
Apotek skubbet
grundigt til salget
af håndcreme.
Hvis man sætter et fælles mål og virkeligt vil nå det, så kan man
også nå det. Det er læren efter et par dage med salgstræning på
Middelfart Apotek. Nomecos salgscoach, apoteksudvikler Poula
Sunleyg Nielsen, skød træningen i gang med et kickoff-møde
den 1. oktober, hvor alle apotekets medarbejdere deltog. ”Her
talte vi om, hvilke vaner og hvilken kultur apoteket har omkring
salg, og vi talte om vigtigheden af at sælge,” fortæller Poula.
ner, der mangler tillid til egne salgsevner. Men de kan være alle
tiders gode sælgere - især over for nogen, der ligner dem selv.
Barrieren for mange medarbejdere er, at de ikke bryder sig om at
spørge for meget ind, så det er noget, de skal lære,” siger Tine.
Hun tilføjer, at alle apotekets farmaceuter og farmakonomer
er fagligt meget dygtige. ”Men hvis det ikke kommer ud over
skranken, så nytter det ikke.”
Udgangspunktet er altid, at salget skal være fagligt relevant, og
at medarbejderne skal bruge deres faglighed i salget. Men for at
få trænet salgsteknikkerne har Poula god erfaring med at finde et
relevant og billigt produkt at øve sig på. ”Vi satte os det fælles
mål at sælge 70 styk af Apotekets Håndcreme 80 ml på de to
følgende dage, hvor jeg var til stede på apoteket og gav sparring
samt personlig feedback til medarbejderne. Det var et ambitiøst
mål, da apoteket normalt sælger 2 styk om måneden. Men ikke
desto mindre øgede vi salget til 73 på to dage – og i hele oktober
måned blev det til 88 solgte cremer!”
Derfor øver apotekets medarbejdere sig jævnligt på hinanden i
at spørge ind og stille de relevante spørgsmål. ”Vi har for meget
autopilot på i hverdagen, hvor vi uden at tænke nærmere over
det spørger ”har du prøvet det før?”, når vi udleverer et lægemiddel. Det duer ikke. Man er nødt til at spørge mere begavet ind og
få en ordentlig dialog, for alt starter med nysgerrighed og ægte
interesse for kunden. Så er det også nemmere at lave et salg,”
forklarer hun.
Gav succesoplevelse
At sætte et salgsmål og nå det gav en stor succesoplevelse hos
personalet. Det bekræfter apoteker Tine Klingsten: ”Den største
personlige succes fik de medarbejdere, der generelt har sværest
ved salg. Nu er der næsten gået sport i det! Ofte er det perso-
Målet er ifølge apotekeren, at det skal være sjovt at gå på arbejde
og hjælpe kunderne – og kunderne skal have en god oplevelse.
”Vi er ude i det lange, seje træk, og på apoteket skal vi selv
kunne overtage den coachende rolle og holde fokus på salget.
I sidste ende handler det jo om at sikre økonomi til at drive
apotekets enheder – ikke mindst efter 1. juli næste år, hvor det
forventes, at der bliver flere enheder at finansiere.”
Apoteker Tine Klingsten:
Salg skal have faglig relevans
Salgstræningen med Nomecos salgscoach var et led i et længerevarende projekt
på apoteket, hvor målet er at ændre hele kulturen omkring det at sælge. Salget af
håndcreme var ment som en øvelse, og apotekeren er meget opmærksom på, at
salget ikke bliver det, hun kalder ’tankstationssalg’. Det vil sige, hvor man automatisk
spørger alle kunder, om det var noget med to pakker tyggegummi. ”Det er vigtigt
at have fokus på, hvad der kan være interessant og fagligt relevant for kunden. Det
begavede salg kommer man længst med,” siger Tine.
Foto: Andreas Bastiansen
”Så når man sælger et lægemiddel, skal man huske, at der kan være et produkt, der
kan understøtte det og eventuelt afhjælpe en bivirkning. Der kan også være en koblingsvare. Det vil sige, at hvis man sælger et middel til at opløse ørevoks, så skal man
huske det vandskyende vat. Det er ikke alene god service. Det er udtryk for omsorg
for kunden, at han eller hun får hele pakken med hjem på én gang.”
7
Sparer brændstof og CO2
God
kørselsadfærd
giver 1 km
mere på literen
Fleetboard i Nomecos
varebiler er godt for
miljøet, økonomien og
arbejdsmiljøet.
Der er gået sport i at køre
brændstoføkonomisk
”Som chauffører har vi jo selv en del indflydelse på,
hvor langt vi kører på literen. Nogle af os bruger det
som et konkurrenceparameter og kæmper om førstepladsen i at køre økonomisk. Rekorden er lige nu 15 km
pr. liter diesel i gennemsnit på en uge,” fortæller
Jens Ørum Leiling. Han har været chauffør i Nomeco
i 25 år og har rigtigt godt styr på, hvilken kørestil der
giver den bedste brændstoføkonomi. ”Det gælder
om at være forudseende i trafikken og eksempelvis
lade bilen trille, hvis der er rødt lys forude. Og så er
det vigtigt med en afslappet kørestil, hvor man ikke
ræser og overhaler hele tiden. Jeg kører omkring 250
km om dagen og holder mig som regel på 90 km/t på
motorvej. Vindmodstanden bliver nemlig væsentligt
større ved højere hastighed, og så koster det i brændstof. Til gengæld betyder det reelt ikke meget i tid, når
man tager det stille og roligt - måske mellem 20 og 30
minutter om dagen.”
Jens finder, at Fleetboard er et rigtigt godt værktøj til at
synliggøre, hvordan den enkelte chauffør kører, og hvad
man kan gøre anderledes. ”Ud over, at der går sport i
det, så er guleroden, at vi har overskudsdeling. Chaufførerne får del i de penge, vi sparer på brændstof, og
det er jo bestemt også værd at tage med.”
54.245 gange er Nomecos biler i september måned stoppet op i forbindelse
med transport af varer ud til apotekerne.
Og 331 gange har de foretaget en hård
opbremsning. Det er nogle af de tal,
man kan læse i den kørselsanalyse, som
Nomeco gennemfører via det såkaldte
Fleetboard.
Inden chaufføren starter sin tur, indsætter
han sit Fleetboard-kort i den computer,
der er installeret i alle Nomecos 40 varebiler. Den registrerer alt omkring kørslen
og sender besked til en central computer
om, hvor længe bilerne har kørt, hvor
langt og med hvilket omdrejningstal.
Desuden rapporteres dieselforbruget
samt antallet af stop, hårde opbremsninger, og hvor længe bilen har holdt i
tomgang. Alt dette fortæller om chaufførens kørselsadfærd.
Mere glidende kørsel
Målet er at køre så langt på literen som
muligt og samtidig slide mindre på bilerne. ”Målingerne skal hjælpe chaufføren
til at køre glidende, holde en jævn hastighed og være forudseende i sin kørsel,
så man undgår for mange opbremsninger
og stop. Også hastigheden betyder rigtigt
meget for brændstoføkonomien, da der
er stor vindmodstand på bilerne. Endelig
skal man så vidt muligt holde motorens
omdrejninger i det grønne område, så
8
NomecoNyt nr. 6 - november 2014
Fakta:
Nomeco kører varer ud til apotekerne i egne biler fra fire forskellige filialer og med 77 fastansatte
chauffører. Nomeco råder over 40
varebiler af mærket Mercedes - 30
af bilerne er forsynet med temperaturregulering af lastrummet,
hvilket er et krav i henhold til de
nye GDP-regler. Ved udgangen af
2015 vil samtlige biler være temperaturregulerede. Det kræver ekstra
brændstof at køre med temperaturregulering – man regner med ca. 2
km mindre pr. liter brændstof, og
det er især om vinteren. Derfor er
det ekstra flot, at chaufførerne på
trods af dette og alene ved at regulere deres køreadfærd har øget det
antal km, bilerne kører.
den hverken ’sejtrækker’ eller ’kører
for langt ud i gearet’. Alt dette giver
en god brændstoføkonomi. Ud over at
skåne miljøet og spare penge, så er en
stabil og rolig kørsel godt for chaufførens arbejdsmiljø,” fortæller Operations
Director Lars Gade Østergaard.
sparer Nomeco årligt over 23.400 liter
diesel. Det svarer til omkring en kvart
mio. kr. om året.
”Og det bliver forhåbentlig til endnu
mere,” lyder kommentaren fra kørselsleder Mads Lykke Christensen.
Han tilføjer, at Nomecos
CO2-udledning altid har
Chaufførerne får hver uge en oversigt over, hvorværet en vigtig del af
dan de hver især har performet, og det giver et
virksomhedens CSRstørre ejerskab og engagement i arbejdet. Især fordi chaufregnskab, og at der er
føren her tydeligt kan se, hvor han kan ændre sin kørsel i
gjort rigtigt meget genen mere brændstoføkonomisk retning og dermed optimere
nem tiden for at reducere vores indsats for at reducere forbruget.
dette. Her er bilerne en
af de store ’syndere’, og
derfor er der nu ekstra fokus på dem.
Han samler og analyserer de ugentlige
kørselsrapporter og understreger de
1,13 km længere på literen
steder, hvor den enkelte chauffør kan
Allerede nu har anstrengelserne båret
forbedre sig. ”Chaufførerne får hver uge
frugt. I januar, da man begyndte at
en oversigt over, hvordan de hver især har
installere Fleetboard i bilerne, kørte de
performet, og det giver et større ejerskab
i gennemsnit 9,03 km pr. liter. Det er i
og engagement i arbejdet. Især fordi
august måned steget til 10,16 km. 1,13
chaufføren her tydeligt kan se, hvor han
km mere på literen lyder måske ikke af
kan ændre sin kørsel i en mere brændstofså meget. Men eftersom Nomecos biler
økonomisk retning og dermed optimere
kører omkring 1,9 mio. km om året, så
vores indsats for at reducere forbruget.”
Mads og chaufførerne håber at komme
endnu længere ned i brændstofforbrug.
Og motivationen er i høj grad til stede
– bl.a. fordi chaufførerne selv får del i
den økonomiske besparelse, da en fast
andel af den bliver udbetalt som bonus
en gang om året.
Tomgang koster
De får hjælp af teknologien. De gamle
biler bliver efterhånden skiftet ud til
en type med mere brændstoføkonomisk motor, der bl.a. har stop-and-go
teknologi. Det vil sige, at motoren går
ud, når bilen holder stille. Alene det at
holde i tomgang koster 300 liter diesel
om måneden på landsplan.
Chaufførernes køremåde bliver regnet
ud på en pointskala fra 0 til 100, og
her bliver der taget højde for bykørsel,
trafik og den slags. ”Målet er nødvendigvis ikke at komme helt op på 100
point. Vi har også nogle ruter, vi skal
nå, og vi vil næppe blive populære i
trafikken, hvis der bliver SÅ meget
’blød hat’ over vores køreadfærd,” siger
Lars med et smil.
9
Kort nyt
GOODIEBAG
TIL APOTEKETS
PERSONALE
En eksklusiv pose fyldt med vareprøver,
pakket fint med silkepapir og bånd, landede i starten af november på apoteker og
filialer. Det er en såkaldt ’Goodiebag’ fyldt
med prøver på udvalgte varer fra Nomecos sortiment. Vareprøverne kan bidrage
til apotekets beslutning om at prøve nye
varer af i sortimentet. Personalet kan
enten fordele produkterne imellem sig,
sætte dem frem i personalerummet, så
alle kan prøve - eller noget helt tredje.
k
aceboo
Sommerfotoeco på F
m
o
N
lg
Fø
konkurrence
på Facebook har
fundet en vinder
På Nomecos Facebook-side inviterede vi i sommer
alle vores følgere til at uploade billeder fra ferieturen.
Temaet var selvfølgelig apoteker – i alle afskygninger
og fra hele verden. Den opfordring var der mange,
som fulgte. Vi har fået billeder fra alle verdensdele
med sjove, sære og i danske øjne ret alternative apoteker, der ikke alle lever helt op til Dansk Standards
regler. Det gælder eksempelvis et indisk apotek,
der mest af alt minder om et garagesalg, men med
speciale i cancermedicin. Eller et noget uoverskueligt
apotek fra samme land, hvor alle pakninger ser ud
til at have været åbnet, og systematikken ikke er helt
gennemskuelig.
Vinderen af
konkurrencen blev
Lilli Kochen fra Haslev
Apotek, der havde
uploadet et billede af
et flot apotekerskab
fra Gyor i Ungarn. Stort
til lykke til Lilli!
serie
rg herre
o
Raunsb
NYT OG
SMART!
Lemvig-apotekers
mand testede
herreserie
Apoteker Benedicte Hjerl Carstensen har
taget Raunsborgs mandeserie med hudplejeprodukter ind i sortimentet - men først
efter at hendes mand Henrik havde testet
dem. ”Han har generelt en sart hud og har
svært ved at finde hudprodukter, som han
kan tåle. Derfor sagde han ja til at være
med i testpanelet, og han kan sige god for
produkterne,” fortæller Benedicte.
bor i. Alle produkterne i serien indeholder
urte- og planteekstrakter, som vores vikingeforfædre har benyttet, og inspirationen
er derfor hentet i den nordiske natur.
Alle Raunsborgs produkter bliver testet
på 100 testpersoner. Hvis ikke produktet
scorer topkarakterer i denne test, så laves
det om. Det er designer m.m. Jim Lyngvild,
der står bag serien Raunsborg, som har
navn efter den nybyggede vikingeborg, han
”Mænd er generelt en lidt svær målgruppe
at nå med hudplejeserier. Men denne her
er der meget spot på i øjeblikket, og vi har
serien med på nogle specialarrangementer
her i Lemvig op til jul,” siger apotekeren,
der håber på et godt salg.
I starten af året havde Lemvig Apotek
besøg af Jim Lyngvild til et kundearrangement, hvor han bl.a. fik Henrik Hjerl
Carstensen med i testpanelet.
Nomeco står bag konceptet, og varerne
sendes ud på leverandørernes vegne.
Julens
gode
flasker
Lyserød Lørdag
Tak til alle apoteker, der deltog i Nomecos og Kræftens
Bekæmpelses konkurrence om at vinde Lyserød Lørdag-trøjer til hele personalet samt en kampagnepakke
med materialer til at pynte apoteket med. Vi trak lod
mellem omkring 70 besvarelser, og den heldige vinder
blev Aarhus Sct. Lucas Apotek. Det blev en festlig og
meget Lyserød Lørdag på apoteket den 4. oktober,
hvor apoteket samlede 5.200 kr. ind til den gode sag.
Aarhus Sct. Lucas Apotek svarede rigtigt
på de ni spørgsmål om brystkræft og
vandt Nomecos og Kræftens Bekæmpelses konkurrence om gratis T-shirts og
kampagnemateriale til Lyserød Lørdag.
Det er fra venstre Anwar, Hanne, Solmai,
Gunn, Dorit, Sule og Rikke.
10
NomecoNyt nr. 6 - november 2014
Tak til Sct. Lucas Apotek og til alle de andre apoteker, der deltog i kampagnen, og som har udvist stor
opfindsomhed med at samle penge ind. Eksempelvis
valgte Løve Apotek Nykøbing Falster og Nysted at donere 20 % af omsætningen fra Lyserød Lørdag til Støt
Brysterne, og sammen med et lotteri og en donation
fra apoteket blev det til over 11.000 kr. til den gode
sag. Andre apoteker har valgt at gøre noget lignende.
Salget af armbånd er også gået godt, og Nomeco kan
melde udsolgt med næsten 5.000 solgte armbånd.
Chäteau Liversan Cru
Bourgeios, Frankrig
Varenr. 864092
Vejl. pris 99,95
Kr. 69,95
SPAR
30%
Finca Sophenia Alto Sur
Sauvignon Blanc,
Argentina
Varenr. 863465
SPAR
Vejl. pris 85,00
41%
Kr. 49,95
I dette års julekatalog har vi
traditionen tro udvalgt nogle gode
vine, som egner sig særligt godt
til julens mange lækre retter.
Caraibe Ron Peter
Rom, 70 cl
Varenr. 864167
SPAR
Vejl. pris 450,00
53%
Kr. 210,00
DEN GOD
E RO M
Cito:
Displayvarer
lægges
automatisk
på lager
Hvis en producent kører en kampagne på mærkevarer, og apoteket
bestiller en samlet pakning med
f.eks. 5 stk. af 5 forskellige varer på
et 80’er nummer, så lægger disse
varer sig nu automatisk ud på det
rigtige varenummer og tilgangsføres i apotekets system. Tidligere
skulle det foregå manuelt – både
hvad angår skift af varenumre og
lagerrettelser.
Bestil varen
direkte fra
IRS-online
Det er nu muligt at gennemføre
en direkte varereservation (DVR)
fra serviceløsningerne ’IRSOnline’. Førhen kunne man se,
om Nomeco lagerførte varen, og
så skulle man efterfølgende ind i
DVR og bestille den. Nu kan man
klikke på DVR-ikonet og springe
direkte over i varebestillingen. Så
man sparer nogle klik!
I Nomecos bestillingssystem er
der omkring 600 ikke-registrerede
specialiteter (IRS), hvoraf omkring 400 er fast på lager. De har
et varenummer og kan bestilles direkte. De IRS, som har et
varenummer, men normalt ikke
lagerføres, kan apoteket bestille
på normal vis via DVR. Så bliver
varen skaffet hjem så hurtigt som
muligt.
11
Følg Nomeco
Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon 36 45 45 36 - www.nomeco.dk
Ansv. redaktør: Peter Lørup, direktør for ApoteksDivisionen, [email protected]
Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, [email protected]
Skribent:
Casper Koch Villumsen, kommunikationsmedarbejder, [email protected]
Layout: Christa Job, [email protected]
Oplag: 1800 stk.
Udkommer: Hver anden måned - næste gang januar 2015
på Facebook
og LinkedIn
TOP 3 over mest solgte julevarer lige nu:
1
Årets Nissepar fra Trip Trap
2
Mandel-nøddeblanding
3
Stjernestager fra Medusa
Så kan
julen bare
komme an
OBS!
Har du ikke set kataloget, så finder
du det på serviceløsningerne
og på forsiden af Nomecos
personaleshop, hvor du også køber
varerne. Vær opmærksom på,
at du skal beregne lidt længere
leveringstid end normalt.
12
NomecoNyt nr. 6 - november 2014
”Juleglæden kommer snigende, når Nomecos
julekatalog lander på apoteket,” skrev Ditte
Bonde Hansen fra Hadsund Mariager Apotek på
Nomecos Facebook-profil. Det er vi rigtigt glade
for at høre. Og vi er glade for, at alle har taget
godt imod Nomecos julekatalog 2014, som vanen tro blev sendt ud lige efter efterårsferien.
Som altid har Nomecos marketingkoordinator,
Anette Bornhøft, fundet en masse spændende
varer og fået forhandlet en rigtigt god pris på
dem. Og grafiker Christa Job har sat kataloget
lækkert op.
www.nomeco.dk

Similar documents