Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt

Comments

Transcription

Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt
Nomeco
Nyt
Nr. 5 - september 2014
Støt brysterne
- og vind en
Lyserød Lørdag
Grossisten
er med i mod
kampen inger
forfalskn
Omsætningen af
udvalgsvarer stiger
Svalen:
t
e
k
e
t
o
p
A
,
hamsen
Vibeke Abra
e
g
n
a
m
r
Vi sælge ige så
l
n
a
k
g
o
r
e
r
a
v
e
k
r
t
k
a
r
mæ
t
x
E
a
i
v
m
e
d
e
b
ø
k
t
d
go
1
Markedets højeste servicegrad
Gode intentioner
kan få fatale
konsekvenser
4
”Det er Nomecos opfattelse, at de af Ministeriet foreslåede ændringer til Apotekerloven kan få ganske betydelige - og måske utilsigtede
– konsekvenser for lægemiddeldistributionen i Danmark.” Sådan
skriver Nomeco advarende i høringssvaret til forslaget om at ændre
apotekerloven.
Leder2
Ny standard for logistik
3
Udvalgsvarerne er blevet en succes
4
Fokus på at undgå forfalskninger
6
Opdater din iPad og notér udløbene manuelt
8
Extrakt sparer tid og penge
9
Kort nyt
10
Pink Quiz om brystkræft
12
8
Vi er bekymrede på branchens vegne. Der er ingen tvivl om, at det er
de bedste intentioner, ministeren har med sit forslag. Men vi synes,
at han lukker øjnene for en række alvorlige konsekvenser, som kan
blive en følge af de mange uafklarede spørgsmål, man sidder tilbage
med.
For det første er vi bekymrede for den manglende præcision i beskrivelsen af detailhandlens involvering i apotekerne. For hvor tæt må
købmanden egentlig være integreret med apoteket? Hvor går den
juridiske og økonomiske grænse mellem detailbutik og apotek – og
er der overhovedet nogen? Vi frygter, at tilladelsen til shop-i-shop
koncepter er en glidebane, der vil ende med, at de store supermarkeder selv etablerer apotekskæder med en apoteker som stråmand.
Det er der ikke meget lægemiddelsikkerhed i.
Hvis en stor del af lægemiddelsalget flyttes over i sådanne konstruktioner, så må man formode, at detailhandelsdelen overtager
apotekets mærkevaresalg. Potentielt kan bruttoavancesystemet
miste 600 mio. kr. om året, og det kommer forbrugerne til at mærke
via stigende lægemiddelpriser.
For det andet er det meget usikkert, hvad der sker med tilgængeligheden. Vil der komme færre eller flere apoteker, og hvor vil eventuelle nye enheder blive placeret? Med bortfald af filialapotekstilskuddet er det sandsynligt, at en række filialer lukkes. Og åbnes der nye
enheder, må disse formodes at åbne i tætbefolkede områder eller
butikscentre, hvor der måske allerede findes et apotek.
For det tredje kan vi være usikre på, om man med forslaget reelt
øger tilgængeligheden til lægemidler. For kommer der væsentligt
flere receptekspederende enheder, kan det blive vanskeligt at sikre
alle det billigste præparat på hylderne, da hele leverancen jo ’skal
smøres tyndere ud’. Det kan ende med svenske tilstande, hvor der
godt nok er kommet flere apoteksenheder, men hvor man som
patient reelt ikke oplever, at det ønskede lægemiddel er tilgængeligt
her og nu.
Lovforslaget giver godt nok muligheder for de apotekere, der er
risikovillige og har kapital. Men samtidig øges den økonomiske risiko
for alle, der driver apotek. Det kommer i høj grad forholdet mellem
grossist og apoteker ved og kan medføre ændrede samhandelsvilkår.
12
2
NomecoNyt nr. 5 - september 2014
Ny standard
for logistik
Peter Lørup - direktør for ApoteksDivisionen
På den måde er der masser af steder i lovforslaget, hvor man ganske
enkelt ikke har tænkt sig godt nok om. Vi håber, at de mange bekymringer, nævnt i høringssvarene, gør indtryk på ministeren, så han
retter ind og bliver mere præcis. Ellers har vi en helt ny situation.
Vi foreslår ’en ommer’!
ligger på det Nomeco-lager, hvor der er brug for det.
Og når det så indimellem alligevel sker, at en af vores
lokale filialer løber tør for et bestemt varenummer, har
vi indsat en ekstra bil, der kan køre varer rundt i landet
mellem lagrene. På den måde kan vi sikre, at alle
landets apoteker hurtigt kan få de varer, de har brug for
– uanset på hvilket Nomeco-lager det findes.
Af Henrik Kaastrup, adm. direktør
A
potekssektoren skal moderniseres, og det skal
Apotekets opfattelse af, om grossisten leverer en god
vi som grossist selvfølgelig også. Vi står midt i
servicegrad og god service i det hele taget, er samforsyningskæden og er bindeleddet mellem industri og
mensat af mange forskellige komponenter. Og ofte er
apotek. Og samtidig er vi en vigtig faktor, når det gælder
ovenstående logistiske tiltag ikke noget, apoteket lægom at få myndighedernes sundhedspolitiske ideer til at
ger meget mærke til i en travl dagligdag. Der skal det
fungere effektivt i dagligdagen – eksempelvis i forhold
hele bare ’spille’, og man bliver ofte først bevidst om
til 14-dages taksten, medicinsikkerhed, returneringslogistikken, når den ikke er i orden. Netop derfor har
regler, GDP og meget andet. Der stilles store krav til
vi i Nomeco nu stillet os selv den udfordring at ”hæve
apotekerne, og der stilles store krav til os. Ikke mindst
standarden” på de mest kritiske logistiske parametre
i denne tid, hvor der er meget fokus på sektoren og
– en mission, som også vil
fremtidens lægemiddelforsyning
fortsætte langt ind i 2015.
– heldigvis!
Det sidste trekvarte år har vi
systematisk arbejdet på at forbedre
Eksempelvis arbejder vi
Et af apotekets mest basale
vores interne logistik. Og nu ser vi
i VMI og VBO med flere
behov i forhold til kunder og patienter er selvfølgelig, at der altid resultatet, da vores servicegrad over forbedringer, der forfiner
for apotekerne er historisk høj. Det og tilpasser vores logistiske
er de rigtige varer på hylderne
eller i robotten. Det kræver, at
er vores ambition at fastholde dette service til markedet og de
skiftende regler. Vores sergrossistens grundydelse er i orhøje niveau – koste hvad det vil.
viceløsninger og tilbud til
den. Derfor har vi i Nomeco sat
apoteket om at tilgå dem via iPad opgraderes løbende.
os selv det mål, at vi altid skal have de rigtige varer i de
Batch- og udløbsstyring på alle vores lagre forbedrer
rette mængder på alle vores lagre. Med andre ord har vi
lægemiddelsikkerheden, og snart kører vi kun varer ud
sat en ny standard for tilgængelighed til varer i Nomeco.
til apotekerne i temperaturregulerede biler, så vi sikrer
alle lægemidler mod temperaturpåvirkninger under
Derfor er jeg glad for og stolt over, at vi i Nomeco har
transporten.
markedets bedste servicegrad. Det sidste trekvarte år har
vi systematisk arbejdet på at forbedre vores interne loVi har konstant fokus på udvikling og forbedring, og
gistik. Og nu ser vi resultatet, da vores servicegrad over
vi er fast besluttede på, at vores logistik skal være i
for apotekerne er historisk høj. Det er vores ambition at
verdensklasse.
fastholde dette høje niveau – koste hvad det vil.
Et af de områder, hvor vi har sat os nye og højere mål, er
at få bedre gennemløbstider på vores lager – det vil sige
tiden, fra vi modtager varerne, til de er lagt på plads og
er tilgængelige for apotekerne. Vi har også hævet vores
ambitioner for, hvor hurtigt vi krediterer, samt hvordan
vi balancerer vores lagre og dermed sikrer, at varen
Vi håber, at det også er den oplevelse, I som vores partnere har. Vi deler således målsætningen om at cementere apotekernes rolle som en vigtig del af sundhedssektoren, og vi agter at gøre vores ved at understøtte
apotekerne med markedets mest effektive og sikre
forsyningskæde.
3
Lav pris og god kvalitet
UDVALGSVARERNE
ER BLEVET EN
SUCCES
Mange apoteker
og ikke mindst
apotekskunder
har taget
udvalgsvarerne
til sig.
N
omecos udvalgsvarer har været på
markedet i to år, og omsætningen
er stigende. Manden bag de mange gode
tilbud er produktchef Kim Zornig. Med en
uddannelse som cand.merc. og en stor erfaring i at importere varer fra hele verden
kom han til Nomeco for et par år siden.
Kim er dermed ekspert i at finde gode
varer til en god pris – noget, der bl.a. kan
gøres, fordi Nomeco køber direkte fra
fabrikken.
”Jeg står for al arbejdet med at finde og
importere varerne, men ideerne til nye
udvalgsvarer er vi flere om at få. Mange
af ideerne kommer fra apoteket, der godt
kunne tænke sig en bestemt vare. Vi har i
Nomeco et udvalg bestående af salgschefer
og repræsentanter fra Kundeservice, som
mødes en gang om måneden og drøfter alle
forslag,” fortæller Kim.
4
NomecoNyt nr. 5 - september 2014
Sortimentet skiftes løbende ud, og der
kommer typisk 30-40 nye varer om året.
Nomeco har droppet at have et decideret
basissortiment af udvalgsvarer, men nogle
af varerne sælger fortsat så godt, at de
ifølge Kim altid er på lager.
at alle udvalgsvarerne kan henføres til
egenomsorg. Det gælder eksempelvis et
skohorn, som er et uundværligt hjælpemiddel for dem, der har svært ved at bukke
sig. Der blev således solgt 14.000 skohorn
på et halvt år.”
Fokus på sektorkrav
Kim er også meget opmærksom på, at
udvalgsvarerne skal leve op til samtlige
krav om sikkerhed, og der gøres en aktiv
indsats for at sikre, at de ikke indeholder
skadelige stoffer. ”Før vi afgiver den endelige bestilling, får vi altid vareprøver hjem,
som vi selv tester. Efterfølgende sendes de
til SGS, der med hovedkontor i Schweiz
er blandt verdens førende testlaboratorier.
Her testes alle varer for indholdsstoffer
såsom tungmetaller og ftalater, som skal
holde sig under de tilladte grænseværdier.”
Det er dog ikke alle forslag, der bliver realiseret. For Kim og hans kolleger er meget
opmærksomme på, at alle varer skal leve
op til Apotekerforeningens sektorkrav og
siger derfor nej til forslag om varer, som
ikke lever op til kriterierne.
”Vi overvejer i dag meget, om vores
udvalgsvarer naturligt hører hjemme på
apoteket, og om de bidrager til kundernes egenomsorg. Og vi kan stå inde for,
”Endelig har vi meget fokus på, at varerne er
produceret under ordentlige forhold. En del
produceres i Fjernøsten, men vi henter også
varer hjem fra eksempelvis Tyskland og de
tidligere Østlande. Vores agent rejser rundt
og tjekker, at der ikke er børnearbejde, og
at forholdene er sikre for medarbejderne,”
fortæller Kim.
Apotekerne finder alle testresultater på serviceløsningerne, og der er også certifikater for
de varer, hvor det er påkrævet. Eksempelvis
er der dokumentation for, at de reflekser,
der er i det nye sortiment af udvalgsvarer,
overholder den europæiske standard og kan
ses på en vis afstand.
Efterårets
af
Foto: Christa sortiment
Job
refleksbrikker er CE-mærkede
og efterlever europæisk
standard. Under mærket står
et nummer, og ved at søge på
dette nummer på Internettet
kan man se, hvilke krav
produktet lever op til.
Lav pris og god kvalitet
Kim understreger, at udvalgsvarerne er et
godt eksempel på, at pris og kvalitet ikke
nødvendigvis hænger sammen. ”Varerne er
på ingen måde ’underlødige’ eller af dårlig
kvalitet. Eksempelvis har to af vores varer,
nemlig en pincet og en fodfil, vundet en
forbrugertest. Det er et kvalitetsstempel, som
vi selvfølgelig er stolte af.”
Hvordan udvalgsvarerne bliver eksponeret
på apoteket er meget individuelt. Nogle
apoteker har valgt at placere dem i dumpere
uden for apoteket, så det trækker kunder ind.
Andre har dem på særlige hylder eller som
en opstilling på eksempelvis paller midt på
gulvet.
”Lige meget, hvilken løsning apoteket
vælger, så er det vigtigt, at varerne og prisen
bliver eksponeret. Her i efteråret tager vi derfor fat på at drøfte, om vi kan udvikle nogle
nye udstillingsløsninger, som vi kan tilbyde
apotekerne – og forslag modtages selvfølgelig gerne,” lyder opfordringen fra Kim.
Et mere roligt og
ensartet design
Flere apoteker har efterlyst et mere ensartet design af udvalgsvarernes
indpakning. Derfor vil alle nye udvalgsvarer fremover være i et ens design
i en neutral sort farve med navnet ’care’. Produktchef Kim Zornig, der er
manden bag udvalgsvarerne, understreger, at det fælles navn og look alene
er skabt for at højne det æstetiske udtryk, når varerne udstilles på apoteket.
Produktchef Kim Zornig
er manden bag Nomecos populære
udvalgsvarer. Han peger på, at varerne
lever op til alle krav om sikkerhed –
både for dem, der køber varerne, og
for dem, der producerer dem.
På Nomecos serviceløsninger finder
apoteket al relevant dokumentation
om udvalgsvarerne: Testresultater fra
laboratoriet, certifikater og rapporter
fra inspektion af fabrikker.
5
Stregkode sættes ind i kampen mod forfalskninger
Fokus på at undgå
forfalskninger
Grossisten er et vigtigt værn imod
forfalskede lægemidler, og Nomeco tager
sin rolle meget alvorligt.
M
eget tyder på, at kriminelle i stigende
grad har fået øje på dyre lægemidler
som et lukrativt mål for fup og svindel. Senest er det i sommer blevet afsløret, hvordan
den italienske mafia har haft held til at få
forfalsket kræftmedicin ind på apoteker og
sygehuse rundt om i Europa. Eksempelvis
Norge har oplevet at få et forfalsket lægemiddel ind i den legale forsyningskæde.
Danmark er heller ikke gået ram forbi.
Myndighederne måtte i sidste måned trække
en batch af medicinen Abilify tilbage, da
der var mistanke om, at den var stjålen. Og
stjålen medicin bliver af tekniske grunde
regnet for forfalskninger, selvom det er den
originale medicin i den originale pakning.
Kvalitetschef Vibeke Halskov
peger på, at rutinerede og
trænede medarbejdere hos
Nomeco og på apoteket er det
sidste værn mod forfalskede
lægemidler, hvis kriminelle
skulle få held til at smugle
forfalskninger ind i den officielle
forsyningskæde.
6
NomecoNyt nr. 5 - september 2014
å
2D-stregkode p
Snart skal en ny kre Europa mod
r si
alle lægemidle . Den nye stregicin
ed
r
forfalsket m
olde oplysninge
d
in
kode skal eh serienummer,
e,
om produktkod løbsdato. Hvis
d
u
g
o
er
batch-numm
onal kode for
ati
n
en
es
der find
også
kud, så skal den ninls
ti
gs
in
kr
si
ge
sy
rk
ærkningen. Mæ
indeholdes i m nik identifikation af
ed
gen giver en u
ning, som derm
den enkelte pak mod forfalskning.
er sikret
kan den følges hele vejen fra producent til
forbruger.”
de mindste forskelle mellem en ægte og en
falsk pakning.”
De nye regler for GDP (Good Distribution Practice), som Nomeco har arbejdet
intenst med de sidste år, har også medtaget
EU-direktivets intentioner om at holde
forfalskninger ude af markedet. Faktisk var
en af årsagerne til, at man på europæisk
plan indførte de nye GDP-regler, at man
ville implementere direktivet i den nationale
lovgivning.
Det trænede øje er altså ofte det sidste værn
mod forfalskninger, og en medarbejder i
Nomecos varemodtagelse og returafdeling
vil ofte kunne mærke, at der er noget galt
med en pakning, som ikke er helt som de
andre.
”Desuden køber vi kun lægemidler fra
godkendte og sikre leverandører, og siden
2011 har vi sikret os, at alle lægemiddelleverancer kommer fra godkendte sites. Det
vil sige, at vi skal tjekke, at den adresse,
”Det er skræmmende, at man kan være så
som leverancen kommer fra, har en tillaskruppelløs at
delse. Det er
forfalske livsen ekstra
Men forfalskerne er blevet
vigtig medicin.
dygtigere, og teknologien har gjort garanti for,
I bedste fald er
at der ikke
det nemmere at forfalske såvel selve
forfalskningen
lige pludselig
uskadelig, hvilket lægemidlet som pakning og dokumenter. dukker en
kan være slemt
lastbil op med
nok for en alvorligt syg patient. I værste fald
en tvivlsom leverance,” siger Vibeke.
kan medicinen være giftig,” siger kvalitetschef i Nomeco, Vibeke Halskov. Derfor har
Den menneskelige faktor
Nomeco de senere år for alvor skærpet opHun erkender samtidig, at lægemiddelformærksomheden på at undgå forfalskninger:
syningen bliver mere og mere kompleks:
”Vi skal altid sikre os garantier for, at alt er,
Hjulpet af nye EU-tiltag
hvad det giver sig ud for. Men forfalskerne
”Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at
er blevet dygtigere, og teknologien har gjort
stoppe eventuelle forfalskninger. Og vi er
det nemmere at forfalske såvel selve lægeheldigvis godt hjulpet af både EU-regler og
midlet som pakning og dokumenter. Derfor
de nationale regler. Et direktiv fra EU er ved
ser vi jo desværre også eksempler på, at
at sætte en række værn op, hvoraf det mest
forfalskninger slipper igennem nåleøjet. Og
effektive nok bliver en ny fælleseuropæisk
man skal ikke underkende den manuelle
mærkning af humane lægemidler, så hver
håndtering af lægemidlerne, hvor en trænet
pakke får en unik identifikation. Derved
og rutineret medarbejder kan opdage selv
”Alle vores medarbejdere fra varemodtagelsen og returafdelingen har lært om
forfalskninger som et led i GDP3-kurset
på Pharmakon. Målet var bl.a. at skærpe
medarbejdernes opmærksomhed på mulige
forfalskninger. For man kan sætte nok så
mange barrierer og forhindringer op for at
holde forfalskninger ude – men i sidste ende
kan det være den menneskelige faktor, som
fanger en falsk pakning.”
Men også andre medarbejdergrupper i Nomeco er ifølge Vibeke trænede i at råbe vagt
i gevær, hvis de hører om noget, der ikke
er helt, som det skal være. Det gælder bl.a.
kundeservice, der i mindst ét tilfælde har
reageret på en henvendelse fra et apotek om
en mystisk pakning. Den viste sig heldigvis
bare at være en fejl i produktionen, hvor
den tyske pakning ikke var blevet fjernet fra
pakkelinjen.
”Og endelig er apotekets rutinerede personale det sidste værn, når det gælder om at
opfange forfalskede pakninger. Også her
er det trænede øje rigtigt vigtigt. For det er
som sagt ofte de helt små detaljer, der skiller
den falske fra den ægte vare,” siger Vibeke
og indrømmer, at den menneskelige faktor
ikke kunne stille noget op mod ’den ægte
vare’, der så bare viste sig at være stjålet.
E
N Y S T R EG KO D
PÅ V E J
kelt
g følge hver en
o
re
ce
fi
ti
en
et af
id
Hvis man kan ing i hele Europa, så får man
n
le
ak
id
m r.
lægemiddelp
forfalskede læge t system,
d
o
m
rn
væ
e
re et sådan
de mest sikr
esluttet at indfø rsynes med en unik
b
r
fo
er
d
ar
h
EU
fo
stremiddelpakning
hvor hver læge ader fabrikken. Samtidig regi e,
rl
fo
ab
dat as
kode, når det
lleseuropæisk
fæ
r
o
st
en
i
n
ekkes den ud
res pakninge
på apoteket, tj
t
lg
so
er
liv
b
forhindre
og når den
måde kan man e forsyen
d
På
.
en
ig
af databasen
d i den lovlig
r i at komme in n spore alle lovligt
ge
in
n
ak
p
ke
ls
fa
ka
man hele tiden
ningskæde, da rkede pakninger.
æ
anmeldte og m
trikkes sampraktisk skal ’s række
nt
re
et
em
st
Hvordan sy
t med i en
man i øjeblikke pa-Kommissionen
er
d
ej
b
ar
’,
en
ro
m
rkshops, som Eu her i september.
o
w
ke
is
æ
p
ro
eu
ldes
sidste af tre ho Act klar i 2015, som
står bag – den
e en Delegated
ikke
Planen er at hav teres. Men en præcis dato er
en
m
le
så skal imp
kendt endnu.
ropåbudt i flere eu n
e
d
re
le
al
er
g
atio
rknin
Den unikke mæ erunder Tyrkiet, som en deleg blev
t
h
ie
–
rk
e
d
Ty
.I
pæiske lan
r et par år siden ndører at
fo
e
gt
ø
es
b
o
fra Nomec
iddellevera
udt alle lægem lægemiddelpaknindet i 2010 påb
le
tregkode på al
ode,
påføre en 2D-s al indeholde en unik EAN-k
sk
et
D
en
.
d
o
o
at
sd
ger. Stregk
mmer og udløb ollar og har
u
n
ch
at
b
,
er
m
serienum
mia. US-d
sen er
d er på over 10
tyrkiske marke apoteker – men trods størrel de
ed
00
mere end 25.0 kkedes at få 2D-stregkode m gkoly
re
St
sk
r.
kti
ge
fa
nin
det rent
å samtlige pak
p
r
ge
forin
re
sn
d
ly
p
in
o
rh
ønskede
n brugt til at fo til at sikre,
ku
ke
ik
g
o
d
er
derne bliv
gt af Staten
bliver også bru gesikringstilskud.
sy
falskninger. De
ikke snyder med e patienter der får
at apotekerne
ilk
registrere, hv
kud én
For nu kan man akninger, så der kun ydes tils
ep
udleveret hvilk lte pakning.
ke
en
en
d
gang på
7
Den finder man ved at opdatere app’en og
åbne den nye fane, som hedder ’manuel’.
Her kan apoteket selv lægge varer ind,
der ikke lever op til kriterierne for at være
med på Nomecos tilsendte udløbsliste.
Det kan være højfrekvente varer, IRS,
magistrelle varer og andre ’skæve’ varer.
Apoteket kan selv taste varer ind i denne
liste eller overføre fra den eksisterende
udløbskontrolliste – de varer bliver
markeret med blå. Og man kan slette det
indtastede igen, hvis det ikke længere er
relevant. Den manuelle liste kan sorteres
på enten varenavn, lokation eller udløb.
Charlotte Jacobsen fremhæver, at det
er meget mere effektivt kun at skulle
orientere sig ét sted. Og det er nemt,
at alle ved, hvor de skal notere alt om
udløb – eksempelvis når der kommer
nye produkter hjem, der er ’født’ med
kort udløb. Så kan man med det samme
lægge dem ind i systemet. ”Desuden er
det meget lettere for en ny kollega at
overtage funktionen,” påpeger hun.
Ideen til den manuelle udløbsliste kom
egentlig fra Hanne Nielsen, Skive Løve
iPad-tip
fra Tårnby!
Apotek. Hanne havde talt med sin kollega Heidi Persson om, at det ville være
rigtigt smart, hvis man kunne samle det
hele ét sted. Hun tog forslaget med til
sidste års VMI-netværksmøde, og i Nomeco kunne man se den tidsbesparende
fordel i forbedringen.
”Baggrunden er, at vi får udløbslisten
fra Nomeco, hvor der kan være varer
med udløb i eksempelvis december
2014. Dem får vi flere gange. Vi synes,
det var nemmere at skrive dem ind
på iPad’en, hvor den selv korrigerer
for gentagelser. Vi er selv nødt til at
vedligeholde udløbslisten manuelt. Men
hvis vi taster varen ind, og den findes på
listen i forvejen, så sker der ikke noget
ved det. Så vi glæder os til at tage den i
brug, og vi glæder os til at blive fri for
papiret. Det gør det nemmere for os alle
sammen,” fortæller Hanne Nielsen.
Et magnetisk ophæng på væggen til en af apotekets iPads har gjort arbejdsgangene meget lettere på Tårnby Apotek, f.eks. når der kommer Nomecokasser ind på en takstmandag.
Den gode ide fik apoteker Peer Nørkjær en dag, han var på besøg hos en
anden virksomhed. Her så han, hvordan en iPad kunne hænges direkte op på
et køkkenskab ved hjælp af Launchport-teknologien.
Det fungerer ved, at du klikker iPad’en i en simpel holder, som har en magnet
på bagsiden. Denne magnet matcher så med et tilhørende vægophæng, som
kan integreres i en reol, et skab eller blot hænges på væggen i nærheden af,
hvor du ofte bruger iPad’en.
Udover, at du slipper for besværet med at skulle lede efter din iPad (den
hænger jo på sin plads) og har begge hænder fri, når du betjener den, så
fungerer ophænget også via induktion som en oplader til iPad’en.
Så på den måde ved du altid, hvor din iPad er, og den er altid ladt op og klar
til brug. ”Ja, vi må jo hjælpe hinanden, hvor vi kan med de her små tips og
gode råd,” siger Peer Nørkjær. Han er rigtig glad for apotekets iPads, som
bliver brugt flittigt i det daglige arbejde.
Løsningen på Tårnby Apotek er installeret af CSN Teknik, som også forhandler
Launchport-vægophænget.
8
NomecoNyt nr. 5 - september 2014
Extrakt sparer
tid og penge
er g
rat
is
Du åbner serviceløsningerne
via iPad’en og går ind i
menupunktet ’iPad’ i venstre
side. Aktivér ’Installer
Nomecos App’ og tryk på
linket, der kommer frem (det
kan være nødvendigt først
at slette den gamle version).
Sørg for, at iPad’en er
opdateret til IOS7 eller IOS8.
Leverancen
”Hidtil har vi haft mange steder, vi skulle
huske at kigge, når vi skulle samle op
på vores manuelle registrering af udløb.
Noget havde vi skrevet i en lommebog. Noget havde vi liggende på pc’ens
skrivebord. Og så var der de små huskesedler, vi havde sat på produkterne, og
sedlerne vi havde lagt i kollegaens skuffe,
så hun huskede at skrive nogle udløb
på listen. Men nu kan vi nøjes med at
kigge ét sted – og det er dejligt!” Sådan
fortæller Charlotte Jacobsen, Aalborghus
Apotek. Hun har hjulpet Nomeco med at
teste den nye funktionalitet i Nomecos
app på iPad’en, ’Manuelt udløb’.
Storkøb af mærkevarer
s
omeco app
fN
na
DIN IPAD OG
NOTÉR UDLØBENE
MANUELT
henter du den ny
ev
er
sio
OPDATER
da n
Så
På Apoteket Svalen er
både apotekeren og den
logistikansvarlige godt tilfreds
med konceptet, som de
fremover vil bruge til de mest
sælgende mærkevarer.
i lb
–t
t gælder året ud
e
d
ud
Nomeco tilbyder nu gratis
levering af Extrakt året ud.
Apoteket kan handle op til fire
gange uden at betale de 250 kr.,
som transporten normalt ville
koste. Samtidig justeres der lidt
i konceptet, så apoteket ikke
længere som minimum skal aftage
grossistkolli. Minimumsmængde
ændres til mindre kolli - helt ned
til 6, 10 eller 12 stk. Endelig bliver
sortimentet løbende optimeret og
tilpasset efter sæsonen.
”Der er flere fordele ved at købe ind via
Extrakt. Vi tjener nogle penge i form af højere rabatter, men vigtigst af alt sparer vi en
masse håndtering, da vi ikke skal håndtere
de tunge og besværlige pakninger så ofte. Nu
kan vi få det hele på én gang og kan i samme
arbejdsgang lægge alt på vores fjernlager
bagerst i kælderen. Der henter vi det, når vi
skal have fyldt op på hylderne.”
”Desuden er vi opmærksomme på, at varen
ikke lige har været med i en kampagne, så
markedet er mættet i en periode,” forklarer
Allan, som også skævede til, at rabatten var
i orden. I alt købte apoteket for 103.000 kr.,
og det gav en besparelse på 12.300 kr. ”Så
gør det jo ikke så meget, at vi fra næste år
skal betale 250 kr. for transporten,” tilføjer
han.
Sådan fortæller apoteker Vibeke Abrahamsen fra Apoteket Svalen på Nørrebro i
København. Apoteket satser rigtigt meget på
mærkevaresalg, og i de to år, Vibeke har haft
apoteket, er salget steget nærmest eksplosivt. Sidste år steg det med 20 %, hvilket er
markant over landsgennemsnittet.
Vil købe ind hvert kvartal
”Derfor giver det god mening at købe stort
ind, for vi kan jo lige så godt købe UniKalk
og en række andre varer på den måde,” forklarer Vibeke. Hun var ikke med på Extraktkonceptet lige fra starten, og der skulle lidt
overtalelse til fra Nomecos salgschef Sune
Weilert. Da også en kollega fra et andet apotek anbefalede det, så måtte det prøves.
Sorterer efter mest solgte
Apotekets logistikansvarlige, Allan Bay, gik
derfor ind på Extrakt-hjemmesiden og satte
en sortering op i forhold til de varer, som
apoteket har omsat flest af de sidste 5-6 måneder. Samtidig udpegede han dem, hvor der
er meget håndtering, og hvor der er fornuft
i at aftage minimumsmængden i forhold til
udløbet.
Apoteker Vibeke
Abrahamsen satser meget på
mærkevaresalget, som er steget
nærmest eksplosivt, siden hun
overtog Apoteket Svalen for lidt
over 2 år siden. Hun synes, det
giver rigtig god mening at købe
ind via Extrakt, så apoteket kan få
lagt alle varer på fjernlager i én
og samme arbejdsgang. Derved
sparer man ikke alene penge,
men også en masse håndtering.
De seks paller, som apoteket fik med Extrakt-varer, blev ifølge Vibeke Abrahamsen
hurtigt tømt af et par medarbejdere og lagt
direkte på lager i kælderen. ”Og det er nu en
gang nemmere for os at have et større lager
frem for løbende at få varerne. Kalktabletter
og luseshampoo skal vi jo bruge hele tiden.
Når vi får det drypvist, så passer antallet af
leverede varer alligevel ikke til den mængde, der skal bruges for at fylde op på hylden
i selvvalget. Så skal vi alligevel i kælderen
med noget af det. Og når vi har brug for at
fylde op på hylderne igen, er der ikke nok.
De problemer slipper vi for nu.”
Apotekeren og den logistikansvarlige har
aftalt at sende en ny Extrakt-ordre, når det
nuværende lager er ved at være tømt. De
regner med at købe ind én gang i kvartalet.
”Vi ved allerede nu, hvilke varer der kommer kampagne på, og så kan vi lige så godt
købe dem i Extrakt. Vi får stadig leverandørrabatten, og for leverandørerne kan det
være lige meget, hvor og hvordan vi har
købt deres produkt. Bare vi får det solgt.”
9
Kort nyt
LEAN
på plakaten
Årets netværksmøder går snart i
gang, så husk at sætte kryds i kalenderen
og melde dig til! Det hotte emne er i år
LEAN. Bliv inspireret til hvordan man kan
få bedre overblik over processerne på
apoteket. Der bliver selvfølgelig også tid
til at tale om andre nyheder, der berører
logistikken på apoteket, iPad og – måske
vigtigst af alt – netværk og sparring med
dygtige kolleger fra andre apoteker.
BRYSTKRÆFT
RAMMER HELE
FAMILIEN
Årets brystkræftkampagne bliver nu skudt i gang,
og ’støt brysterne-armbåndet’ er en smukt snoet
rem med smykke på. Det ligger i kasser a’ 40 stk.
og koster 40 kr. Alle pengene, fraregnet moms,
går ubeskåret til brystkræftsagen. Nomeco
håndterer, ligesom apoteket, armbåndene gratis,
og de må sælges fra 15. september.
T
N
E
M
I
T
R
O
NYT I S
Nomeco har fået de farverige
madkasser og drikkedunke
fra Sistema ind i sortimentet.
De populære og funktionelle
madkasser er produceret af rene
BPA- og blyfrie råmaterialer.
Festlig
madpakke!
Nomeco København
mandag den 3. nov 2014
tirsdag den 25. nov. 2014
set,
Bemærk: Holdes i AL-Hu
2-4
Sluseholmen
2450 KBH SV
Nomeco Aarhus
Tirsdag den 11. nov. 2014
Fredag den 21. nov. 2014
Nomeco Aalborg
Torsdag den 30. okt. 2014
Fredag den 14. nov. 2014
Nomeco Odense
Onsdag den 5. nov. 2014
Mandag den 17. nov. 2014
Alle møderne holdes kl. 10.00-13.30,
inkl. frokost.
10
JUL PÅ APOTEKET
Selvom der er længe til jul, er det ikke spor for
tidligt at bestille julevarer. Nomeco har sammensat et lækkert sortiment, hvor der er noget for
enhver smag.
NomecoNyt nr. 5 - september 2014
Få
energi
før, under og efter træningen
Nomeco har taget
PURE POWER ind i
sortimentet. Det er ren
energi til hverdagens
sportshelte, der kan
få ekstra fart på ved at
indtage produkterne
før, under og efter
træningen. Serien har
både brusetabletter,
gel, snackbar og pulver.
Følger man programmet,
så er man sikret det rette
indtag af næringsstoffer.
KNALDTILBUD!
net
I
M
V
Igen i år opfordres
apoteket til at deltage
i Lyserød Lørdag den
4. oktober. Deltag i
quizzen og vind en
Lyserød Lørdagspakke
sponsoreret af Kræftens
Bekæmpelse og Nomeco.
Se bagsiden!
14
20
der
ø
ksm
r
æ
v
Se hele Nomecos
julesortiment, som
er vedlagt dette
NomecoNyt.
Besøg Nomecos
personaleshop
For at få plads til
dette års julevarer,
sælger vi ud af
nogle af de tidligere
julevarer til virkelige
gode priser!
Spar helt op til
70%
!
k
a
t
,
e
En dron
dicin
at bringe me
Glem alt ompoteksbud. I USA har
ud med et a en meget smartere
man fundet lle førerløs drone,
løsning: en li g i fugleflugtslinje kan
der hurtigt o a apoteket til forbrutage turen fr år dronen er fremme
gerens dør. Nn, får man som forved adresse ed via sin smartphobruger besk et enkelt swipe på
ed
ddøren, og mder på dørtrinet. Det er n
e
v
o
h
r
e
v
o
r
ænge
og lan
skal ku
ne. Dronen hver bestillingen frigivet bet billigt. Forbrugeren r.
li
e
b
n
kø
i
n
ro
oven
ca. 6 k
telefone
gt, og det er
ket svarer til
nemt og hurtillar for leverancen, hvil
indronen,
betale en do
een til medic flyve i en
id
t
e
få
r
a
h
r
t
tter, de
mer til a
kkernske iværksæ
y). Den kom
Den amerika r QuiQui (udtales quick ke bliver stjålet, og af sir. Nu
kalder den fo dst 6 meter, så lasten ik ceptpligtige lægemidle e – så
højde på minvil den ikke flyve med reelser fra myndighedern
hedsgrunde bare lige de sidste tilladd medicin være i gang!
mangler der te droneleverancer me
skulle de førs
17. juli 2014
Kilde: Børsen
Skynd dig - der er
et begrænset antal.
RECEPTION
Tak for din besvarelse
Filialchef Susanne Søndergaard
fylder 50 år. Derfor vil det glæde
Nomeco at se forretningsforbindelser,
kolleger, familie og venner til reception
fredag den 26. september
kl. 14.00 - 18.00
i Nomecos lokaler,
Strømmen 4 i Nørresundby
50
I foråret udsendte Nomeco på vegne af
moderselskabet PHOENIX et spørgeskema, som
handlede om de forskellige satsningsområder inden
for CSR – virksomhedens sociale ansvarlighed.
Også Nomecos kunder blev bedt om at svare, og
det valgte mange at gøre. Det har givet masser
af værdifuld feedback til koncernens årlige CSRrapport, som også Nomeco er en del af. Vi skal hilse
og sige tusind tak for hjælpen til alle jer, der deltog!
Undersøgelsen blev gennemført i alle PHOENIXlande, og i alt er der modtaget 2.900 svar.
Undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort i
næste CSR-rapport, som er lige på trapperne og kan
ses på Nomecos hjemmeside.
11
Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon 36 45 45 36 - www.nomeco.dk
Ansv. redaktør: Peter Lørup, direktør for ApoteksDivisionen, [email protected]
Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, [email protected]
Skribent:
Casper Koch Villumsen, kommunikationsmedarbejder, [email protected]
Layout: Christa Job, [email protected]
Oplag: 1800 stk.
Udkommer: Hver anden måned - næste gang november 2014
Pink quiz
om brystkræft
Vind T-shirts til
hele apoteket
og en Lyserød
Lørdags-pakke!
Lørdag den 4. oktober er udnævnt til Lyserød Lørdag over hele landet. Støt
brystkræftsagen og vær med! Apoteket kan vinde en eksklusiv kampagnepakke
fra Kræftens Bekæmpelse samt T-shirts til hele apotekets personale ved at
svare rigtigt på disse 9 spørgsmål. Og hvorfor lige 9? Fordi hver 9. kvinde på et
tidspunkt i livet rammes af brystkræft.
1
Kan man blive vaccineret mod brystkræft?
2
Er chancen for at overleve brystkræft steget de sidste 30 år?
3
Blev tilbuddet om mammografi for kvinder mellem 50 og 69 år indført i 1960?
4
Kan brystkræft være arvelig?
5
Kan et stort indtag af chokolade mindske risikoen for brystkræft?
6
Nedsætter fysisk aktivitet og sund livsstil risikoen for brystkræft?
7
Øges chancen for at blive helbredt, hvis brystkræft opdages tidligt i forløbet?
8
Holdes Lyserød Lørdag den sidste lørdag i december?
9
Rammer brystkræft især kvinder over 50 år?
Apotek
Send, fax eller mail svaret til
Nomeco, Borgmester Christiansens Gade 40,
1790 København V
Fax: 36 14 20 10
E-mail: [email protected]
12
JA
NomecoNyt nr. 5 - september 2014
NEJ
Kontaktperson
er.
26. septembre
r
e
12.00!
e
g
a
lt
e
d
t
ra
esva lser kl.
b
e
g
ti
g
ri
Deadline folo
e
d
d blandt
Vi trækker
www.nomeco.dk