Den kan leses og lastes ned ved å trykke her.

Comments

Transcription

Den kan leses og lastes ned ved å trykke her.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
Foreldremøte 1. trinn høsten 2015
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
Skoleåret 2015/2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rektor: Espen Patsis-Torgersen
Assisterende rektor: Lisbeth Marthinsen
Inspektør: Gyda Jansen
Hjelp i ledelsen fram til januar, assisterende rektor: Birger Westlund
Aktivitetsskoleleder: Oddveig Rotan
Sosiallærer: Monica Pedersen
Helsesøster: Gølin Grini
PPT-kontaktperson: Hedda Søgnen
FAU-leder: Jørn Reidel
Skolekorpset: Brodd Nesset
2
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
Presentasjon av skolehelsetjenesten.
Fokus på 1. trinn.
Gølin Grini
Helsesøster Lakkegata skole.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
MÅL
•
Helsesøster sitt mål er å forebygge sykdom, fremme god helse og
trivsel.
• Være med å bidra til et godt og trygt miljø for ungene her på skolen.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
•
•
•
•
•
•
•
Vi er et gratistilbud.
Tilgjengelig for alle.
Vi jobber ut i fra «åpen dør» og lav terskel for kontakt.
Taushetsplikt ovenfor skole og andre tjenester.
Opplysningsplikt til barnevernet
Samtykke: Skal foreligge ved helhetlig samarbeid( skole- hjemandre instanser) Ser vi behov vil vi innhente samtykke fra dere
og sørge for godt samarbeid med dere til det beste for barnet.
Ved vold og overgrep settes tiltak i gang før hjemmet kobles
inn. Dere får beskjed i etterkant.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
TEMA DERE KAN TA OPP MED HELSESØSTER.







trivsel- mobbing-skolevegring.
Samspill og grensesetting.
Sengevæting.
Sorg og samlivsbrudd i hjemmet
Alvorlig sykdom i hjemmet.
Rus- vold.
Bekymring dere måtte ha ift andre barn. drøfte anonymt
med dere og hvordan går frem.
 Kosthold og fysisk aktivitet.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
1. trinn
• Skolestartundersøkelse
• Etablere kontakt med hjemmet
• Trivsel- hjemme og skole
• Kosthold, leggetider, skjermtid, sengevæting
• Hjemmeforhold
• Høyde og vekt
• Syn og hørsel
• Fritidsaktiviteter
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
HVA SKJER PÅ RESTEN AV DE ULIKE KLASSETRINN
• 2.kl: Vaksiner. Påfyll av difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Samme
vaksine som fikk 1. leveår
•
3.kl: Vekt og høyde registrering. Undervisning om kosthold
•
4.kl: (Skillsmissegrupper)
•
5.kl: Pubertetsundervisning i grupper
•
6.kl: MMR vaksine. Påfyll av meslinger, kusma og røde hunder
•
7.kl: Vaksine mot HPV. Kun jenter
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
Registrering av høyde og vekt (H/V)
•
Retningslinjer fra helsedirektoratet som det er ment vi skal følge
•
H/V gjøres i 1., 3. og 8. trinn
•
Info til hjemmet i forkant
•
En og en blir tatt inn. Ingen andre får se resultatet
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
Hensikten med vekt og høyde
registrering.
•
Hensikten er å tidlig se/fange opp de barna som er i risikosonen for
over/undervekt samt følge med på utviklingen lokalt, regionalt og
nasjonalt nivå.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
VAKSINER
•
Når det er tid for å vaksinere får dere beskjed i god tid.
• Samtykke/ godkjenning i forkant.
•
Informasjon sendes ut i ryggsekken.
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
PRAKTISK INFORMASJON.
• Kontor i 1.etg i samme hus som rektor og administrasjon
• Kontortid:
Tirsdag: Mette Sværen
Torsdag: Lone kjær
Ca. hver annen fredag: Gølin Grini
Treffes på telefon og mail utenom disse dagene også
• Telf.nr og mail adr. finner dere på skolens hjemmeside
• Der kan dere også finne eksempler på tema dere kan ta opp med
helsesøster
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
PPT – Hedda Søgnen
• Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er skolen rådgivende instans
• Vi gir råd og veiledning til skolen med hensyn til hvordan de best kan
tilpasse elevenes opplæringssituasjon
• PPT kan for eksempel kontaktes ved konsentrasjonsvansker, lese- og
skrivevansker, sosiale og emosjonelle vansker
• Lakkegata skole har også en egen logoped fra PPT, som jobber
individuelt med elever med stemme- og artikulasjonsvansker, uttale,
stamming m.m.
13
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
AKS
1.
RAMMEPLAN FOR AKTIVITETSSKOLEN
– ORGANISERING OG SAMARBEID MELLOM SKOLEN OG AKTIVITETSSKOLEN
– MÅL OG INNHOLD – 5 MÅLOMRÅDER
2.
OSLOSTANDARD FOR AKTIVITETSSKOLEN
–
–
–
–
3.
4.
INNHOLD OG AMBISJONER
TRYGGHET, TRIVSEL OG OMSORG
STRUKTUR OG FORUTSIGBARHET
DIALOG OG SAMARBEID
FORSKRIFT FOR OSLO KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING
ET EGET FORELDREMØTE I AKS
– ETTER HØSTFERIEN I UKE 40
5.
EVALUERING AV AKTIVITETSSKOLEN I OSLO
– START UKE 38
14
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
Skoleåret 2015/2016
• Vi er ca. 390 elever
• Elevenes psykososiale miljø: eget friminutt, morgensamlinger og
fellessamlinger
• Leksehjelp på 5. – 7. trinn
• Samarbeid med AKS – lese- og skriveprosjekt (læringstøttende
aktiviteter)
• Dragen – fritidsklubb etter skoletid for mellomtrinnet
• Ressurs på trinnet: Kontaktlærere + Anki, Jorun, Heidi, Alia og Cecilie
• Ny Skoleplattform
• Mobilskolen
15
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
De første ukene
•
•
•
•
•
Elever, foresatte og ansatte har hatt en super oppstart
Elevene passer på at ingen er alene
Elever og ansatte passer på at alle følger reglene
Elever, ansatte og foresatte passer på å få til gode rutiner
Elever og foresatte passer på å komme tidsnok til skolestart, har
med riktig tøy og mat
• Foresatte og ansatte har samtaler og samarbeider slik at vi sammen
kan gjøre vårt beste for elevene
• Foresatte, elever og ansatte gjør det vi kan for at elever trives på
skolen, får gode klassekamerater og får en stor grad av mestring
innenfor lesing og regning.
16
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
Satsningsområder – dette gjør vi
•
•
•
•
•
•
•
•
De grunnleggende ferdigheter (kompetanse) i alle fag
Elevens trivsel – elevrådet – klassemøter – foresatte
Vurdering For Læring (VFL)
TIEY (Tidlig Innsats Early Years) – Veiledet Lesing
Regning og lesing
Connect
BBIB (Barn Bader I Bøker)
DKS – Den kulturelle skolesekken
17
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
Skole- hjemsamarbeid
Foreldrene har hovedansvaret for egne barn
og de har stor betydning for barnas
motivasjon og læringsutbytte
• Skolen snakker positivt om foresatte og foresatte snakker positivt om
skolen (andre elever, foresatte, lærere og administrasjon)
18
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
Kartlegginger på 1. trinn
1. Trinn
Statlig kartlegging i lesing og regning på våren
NSL, Alle teller og LUS
19
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
Læringsmål finner dere på Udanningsdirektoratets
hjemmeside
www.udir.no
Følg med på utdanningsetatens sider
www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no
Følg med på Lakkegata skoles hjemmeside
https://lakkegata.osloskolen.no/
20
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
Fravær
–Alt planlagt fravær skal godkjennes
av rektor/ledelsen
–Regler for permisjon
–Er barna syke – ring skolen
21
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
•
•
•
•
•
•
Skole / hjem samarbeide på Lakkegata
Klassekontakter
FAU
FAU-styre
Skolemiljøutvalg
Driftsstyre
Skolegruppe D
• Arrangementer: høstfest
(7. trinn), juletrefest (2.
trinn), 17. mai (4. trinn)
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lakkegata skole
Valg av klassekontakter
• 2 personer fra hvert trinn velges
• Fullt navn, epostadresse og
mobilnummer samles inn av lærer
• FAU-møte
• Grunnkurs for FAU i regi av Oslo KFU

Similar documents