Inflight Montenegro Airlines Magazine

Comments

Transcription

Inflight Montenegro Airlines Magazine
Inflight
Montenegro Airlines
Magazine
Broj 8 / No 8
Jesen / Autumn 2004
THIS IS YOUR FREE PERSONAL COPY
VA© BESPLATAN LI»NI PRIMJERAK
Poπtovani putnici,
Dear passengers,
Na pragu smo nove decenije zajedniËkog
putovanja. Iza nas je deset dugih ali konaËno
uspjeπnih godina na putu stvaranja
Montenegro Airlinesa.
We are about to step into a new decade of
traveling together. We have ten long, but successful years of creating Montenegro Airlines
behind us.
Kako ni jedan put do cilja nije lak, tako je i
put stvaranja Montenegro Airlinesa bio pun
nepredvidivosti. Ideja roena jednog sparnog
ljetnjeg poslepodneva, postala je stvarnost.
Stvoren u teπkom vremenu koje je zahvatilo
Balkan, suoËeni sa brojnim poteπkoÊama,
Ëesto je izgledalo nemoguÊe nastaviti dalje.
Ipak, ...
As no road to accomplishing a goal is easy,
thus the road of creating Montenegro Airlines
was unpredictable. The idea born on one sultry summer afternoon became a reality.
Created in difficult times, which caught the
Balkans, and facing numerous difficulties, it
often seemed impossible to carry on. Still...
Montenegro Airlines slavi deset godina postojanja. Ovaj
znaËajni jubilej slavimo zahvaljujuÊi entuzijastima koji su
Ëvrsto, Ëesto i tvrdoglavo, vjerovali u svoju ideju.
Danas je Montenegro Airlines uspjeπna, mlada kompanija sa
oko 300 zaposlenih. Posjeduje flotu najsavremenijih aviona i
posluje rentabilno. Ovo potvruju brojne meunarodne nagrade i priznanja koja su nam dodijeljena. Ali, potvrde nisu
samo nagrade koje dobijamo veÊ, prije svega, vaπe ukazano
povjerenje.
Sada, nakon decenije postojanja, moæemo konstatovati da
smo uspjeli da ostvarimo ideju ali smo joπ uvijek na putu do cilja. Vaæno je da je put pravi a naπ cilj je joπ mnogo novih destinacija, joπ mnogo charter letova i joπ viπe zadovoljnih putnika.
Iskreno smo zahvalni πto nas na tom putu pratite i vjerujete u
nas. Bez vas, dragi putnici, ne bismo uspjeli.
Zato i vama Ëestitam deset godina postojanja Montenegro
Airlinesa.
Montenegro Airlines celebrates its 10th anniversary. This
important date is celebrated thanks to the enthusiasts who
firmly, and often persistently, believed in their idea.
Today, Montenegro Airlines is a successful, young company with nearly 300 employees. It has a fleet composed of the
most modern aircraft and it operates profitably. This is proved
by numerous international awards and prizes. We are not only
satisfied because of the awards we get, but above all by your
confidence.
Now, after a decade of existence, we can state that we
have succeeded to accomplish the idea, but weíre still on our
way to achieve the goal. It is important that we are on the
right way, and our goal is to establish a lot of new destinations, more charter flights and many more pleased passengers. We are sincerely grateful that you follow us on this road
and give us your confidence. Without you, dear passengers,
we wouldnít have accomplished it.
Therefore, I would like to congratulate you ten years of
Montenegro Airlines.
SrdaËno,
Sincerely yours,
Dr Zoran –uriπiÊ, dipl. inæ,
predsjednik Odbora direktora Montenegro Airlinesa
Dr Zoran Djurisic, BSc
President of Montenegro Airlines Board of Directors
Montenegro Airlines 5
Sadræaj / Contents
Montenegro Airlines novosti ...............................................8
Montenegro Airlines News ..................................................9
Montenegro Airlines - deset godina postojanja.................10
Briæljivo tkana veza sa svijetom
Montenegro Airlines - Ten Years of Existance ................. 11
Carefully Woven Tie with the World
Obuka pilota ......................................................................12
Pilot training......................................................................13
21
38
43
52
64
66
Redizajnirani sajt ...............................................................15
Redesigned web site..........................................................15
Razmjena literarne energije ...............................................16
Budvansko iskustvo Jurija Poljakova
Exchange of Literary Energy..............................................18
Budva Experience of Jurij Poljakov
Kult visine i vidika .............................................................21
Komovi - Car planina
The Cult of Heights and Views ..........................................26
Komovi - the Imperial Mountain
Ostavπtina benediktinaca ..................................................32
Opatija Bogorodica rataËka
The Legacy of Benedictines...............................................34
The Abbey of Mother of God in Ratac
Punica granatum ...............................................................38
Sve πto niste znali o πipku
Everything You did not Know about Pomegranate ..........40
Ljetnjikovac kotorskih plemiÊa .........................................43
»udesni svijet tivatskih portuna
Summer Residence of Noblemen from Kotor ....................48
The Marvellous World of Tivat Porches
OËi u oËi sa planinom ........................................................52
Zapisi sa Durmitora
Face to Face with the Mountain ........................................53
Notes from Durmitor
Buenos Ajres......................................................................66
Æivot u ritmu tanga
Buenos Aires......................................................................69
Life to the Rhythm of Tango
Zanimljiva istorija male pariske knjiæare ...........................72
Shakspeare and Company, dom za ljubitelje knjiga
Interesting History of a Small Paris Bookstore .................74
Shakespeare and Company, a Home for book lovers
Od komunistiËkog centra do AmeriËkog univerziteta ......76
Diskretni πarm Blagoevgrada
From a Communist Centre to an American University......78
Discrete Charm of Blagoevgrad
Horoskop za putnike..........................................................80
Horoscope for travellers ....................................................80
Destinacije i predstavniπtva/ Routes&Offices .......................86
Red letjenja/ Time Table ......................................................88
Osnovne informacije o Crnoj Gori ........................................90
Basic info about Montenegro...............................................90
72
Impressum
76
Inflight Magazine No 8 Jesen 2004 / Autumn 2004
IzdavaË/Published by
Montenegro Airlines,
Marketing Department,
Mr Aleksandra GardaπeviÊ-Slavuljica,
Danijela Doπljak, Danijela IvanoviÊ
Ureuje, priprema za πtampu i
oglaπavanje/ Editing, prepress and AD
Glavni i odgovorni urednik/ Editor-in-chief
Mr Tatjana JovoviÊ
Tekstovi/Texts
Mr Savo RaπoviÊ, Tatjana Koprivica,
Mr Tatjana JovoviÊ,
Mr Regina de Dominicis,
Andrea JovanoviÊ, Dragana VeπoviÊ,
Mariana SekuliÊ, Neven StaniËiÊ
Art direktor/Art Director
Roman –uranoviÊ
Dizajn & Ilustracija/Design & Illustration
Milica RaduloviÊ
Fotografija/Photo
Dejan LopiËiÊ, Stevan KordiÊ,
Vojo RadonjiÊ, Miπko de Dominicis,
Mr Velibor SpaleviÊ, Andrea
JovanoviÊ, Mariana SekuliÊ, Lazar
PejoviÊ, Duπko MiljaniÊ
Priprema za πtampu/Prepress
Radoje VeπoviÊ, Predrag LazareviÊ
Oglaπavanje/Advertising
Jelena DragutinoviÊ, Svetlana KunËer
Tel: +381 (0)81 231 656
E-mail: [email protected]
Prevodioci/Translators
Ana TrniniÊ
Lektori/Proofreadings
Mr Sanja ©ubariÊ
©tampa/Printed by : Kolorpres, Lapovo
Tiraæ / Number of copies: 5000
Montenegro Airlines
Beogradska 10, 81000 Podgorica,
Montenegro, tel: +381 (0)81 405 501
fax: +381 (0)81 405 528
E-mail: [email protected]
www.montenegroairlines.com
Montenegro Advertising and
Production Agency
Slobode 52, 81000 Podgorica,
Montenegro, tel: +381 (0)81 231 656
[email protected]
www.mapa.cg.yu
Naslovna strana/Cover page
Photo by Vojo RadonjiÊ
Montenegro Airlines 7
NOVOSTI
Charter letovi na
relaciji
Podgorica—Bari—
Podgorica
Montenegro Airlines je potpisao
ugovor sa HIT Montenegro o zakupu
charter letova na relaciji Podgorica—
Bari—Podgorica. Serijal charter letova
planiran je za period od 01. oktobra
2004. godine do 09. januara 2005. godine, u kome Êemo za potrebe HIT
Montenegra prevoziti goste hotela.
Podgorica Êe biti povezana sa jugom Italije dva puta sedmiËno,
petkom i nedjeljom. Kako je rijeË o
unaprijed zakupljenom charteru, o raspoloæivosti sjediπta odluËivaÊe HIT
Montenegro. Ukoliko bude slobodnih
mjesta, poslovnice Montenegro Airlines, kao i nekoliko drugih turistiËkih
agencija, biÊe u moguÊnosti da prodaju karte. Karte Êe se izdavati samo
putnicima koji uredno priloæe dokumentaciju i vaæeÊu vizu, a po cijeni odreenoj od strane HIT Montenegra.
Ovo je joπ jedan u nizu poslovnih
aranæmana Montenegro Airlinesa koji
dobija na znaËaju, kako zbog nastavka
poslovanja sa ozbiljnim poslovnim
partnerom, tako i zbog uspostavljanja
"vazduπnog mosta" izmeu Podgorice
i Barija.
REKORDNA TURISTI»KA
SEZONA
Uspjeπna poslovna
godina
Za prvih osam mjeseci ove godine naπa kompanija prevezla je oko 255.000
putnika, πto je za 20 odsto viπe nego u
istom periodu proπle godine. Naravno, za
ovako veliki broj prevezenih putnika moæemo zahvaliti i priliËno uspjeπnoj turistiËkoj sezoni na Crnogorskom primorju. U
toku ljeta prevezli smo 136.000 putnika
πto je za 10 odsto viπe nego lani. Tokom
ljeta — popunjenost crnogorskih Fokkera bila je 76 odsto.
Prema proraËunima naπih struËnih sluæbi do kraja ove godine trebalo bi da prevezemo oko 400.000 putnika.
8 Montenegro Airlines
“10 GODINA NA VISINI”
Proslavljena
desetogdiπnjica
postojanja
Kompanije
Povodom deset godina postojanja i
uspjeπnog rada Kompanije, 23. oktobra
tekuÊe godine u hotelu “Mestral”,
MiloËer, Montenegro Airlines je u prisustvu brojnih zvanica i zaposlenih u
Kompaniji, obiljeæio ovaj znaËajan dogaaj.
Na sveËanosti, potpredsjednik Vlade,
g-din Jusuf KalamperoviÊ, je uruËio predsjedniku Borda direktora Montenegro
Airlinesa, dr Zoranu –uriπiÊu, Zlatnu plaketu za postignite izvanredne poslovne
rezultate. Nakon oficijelnog programskog
dijela, uslijedila je feπta na kojoj su
zabavljaËi bili Haris DæinoviÊ, Trio Guπt iz
Splita i Sergej ∆etkoviÊ. Posebnu notu
programu dala je i modna revija na kojoj
su modeli nosili kreacije sa Dvora Kralja
Nikole.
TaËno u ponoÊ, sa æeljom da se simboliËno obiljeæi 24. oktobar - roendan
Kompanije, upriliËen je spektakularan vatromet.
SA AEROFLOTOM, KLM-om i
AUSTRIA AIRLINESOM
Potpisani
sporazumi
U ÆENEVI DODIJELJENA:
Zlatna medalja
Na sveËanosti koja je odræana u
Palekspo meunarodnom konferencijskom centru u Æenevi 17. septembra,
predsjednik Montenegro Airlinesa dr
Zoran –uriπiÊ primio je Zlatnu medalju za
izvanredne poslovne rezultate.
Nagradu naπoj kompaniji dodijelio je
Meunarodni forum za izvanrednu
poslovnu praksu (International Forum for
Excelence in Business Practice) sa sjediπtem u Æenevi. Ova organizacija ima
status finansijskog konsultanta pri
Ujedinjenim nacijama. Vaæno je istaÊi da
Forum ocjenjuje sve poslovne koorporacije i kompanije u svijetu Ëije se poslovanje zasniva na temeljima træiπne
ekonomije i zdrave konkurencije.
Kriteriji na osnovu kojih je Montenegro
Airlines dobio ovo znaËajno meunarodno priznanje su sledeÊi:
— finansijski rezultat kompanije
— kvalitet proizvoda i usluga prepoznat na træiπtu
— atraktivnost kompanije sagledana
od meunarodne finansijske zajednice
— strategija i praksa poslovanja
Kako bismo poboljπali naπe usluge i
putnicima pruæili πto veÊi izbor destinacija do kojih mogu doÊi uz naπu pomoÊ,
sklopljen je niz ugovora sa avio-kompanijama πirom svijeta. Mnogi ugovori su
sklopljeni ranije, a kako kompanija πiri
svoju djelatnost, sklapaju se i novi.
Nedavno je sklopljen sporazum sa Aeroflotom. Meukompanijsko izdavanje
karata omoguÊava naπim klijentima da
na prodajnim mjestima Montenegro Airlinesa kupuju karte ove ruske kompanije.
Istovremeno, ukoliko se naete u blizini
neke od poslovnica Aeroflota, a zainteresovani ste za neki od naπih letova — slobodno uite jer i tamo moæete kupiti kartu za bilo koji Montenegro Airlines let.
Nedavno je potpisan i code-share ugovor sa Austria Airlinesom. Ugovor podrazumijeva da u njihovim avionima koji lete
na relaciji Podgorica—BeË—Podgorica
imamo odreeni broj sjediπta rezervisanih samo za naπe putnike.
Istovjetan ugovor o saradnji potpisali
smo i sa holandskim KLM-om. Trudimo
se da poveÊavamo broj naπih poslovnih
partnera i tako olakπamo dolazak stranaca i ljudi iz dijaspore u Crnu Goru, ali i da
naπim turistima i poslovnim ljudima damo πiroku ponudu destinacija.
NEWS
Charter flights
Podgorica-BariPodgorica
Montenegro Airlines has signed an
agreement with HIT Montenegro on
lease of charter flights at the relation
Podgorica - Bari-Podgorica. A series of
charter flights has been planned for the
period from 01 October to 09 January
2005, during which we are going to
transport hotel guests for the needs of
HIT Montenegro.
Podgorica will be connected with the
south of Italy two times a week, on
Fridays and Sundays. As this is a charter
flight
leased
in
advance,
HIT
Montenegro will be making the decision
on available seats. If there are free
seats, Montenegro Airlines branch offices, as well as several other agencies,
will be in a position to sell tickets. Tickets will be issued only to those passengers who submit the necessary documents and a valid visa, and at the price
determined by HIT Montenegro.
This is just another in a number of
business agreements of Montenegro
Airlines which gains significance not only because it continues cooperation with
a serious business partner, but also because an “air bridge” is being established between Podgorica and Bari.
RECORD TOURIST SEASON
Successful business
year
During the first eight months of this
year our company has transported around 255.000 passengers, which is by
20% more than in the same period last
year. Naturally, such a large number of
passengers is the result of a successful
tourist season at Montenegrin seaside.
During summer we transported 136.000
passengers, which is by 10% more than
last year. During summer the capacity of
Montenegrin Fokkers was used up to
76%.
According to calculations of our expert
services we are to transport around
400.000 passengers by the end of this
year.
”10 YEARS FLYING HIGH”
of many guests and employees of the
company, on the October 23, 2004.
The air company
”Montenegro
Airlines”
celebrated its tenth
anniversary
At the celebration, the Vice-President
in the Government of Montenegro, Mr
Jusuf Kalampreovic awarded dr Zoran
–uriπiÊ, the President of the Board of
Directors, the gold prize for excellence
in business practice. The official part of
the programme was followed by the
party, with well-known entertainers:
Haris Dæinovic, Trio Guπt from Split and
Sergej ∆etkoviÊ. The fashion show gave
a particular quality to the pleasant atmosphere of the programme, with
models wearing fashion clothes from
the King Nicola's Castle.
On the tenth year since its establishment and successfuly operating, the air
company Montenegro Airlines celebrated this significant event in the presence
At midnight, the spectacular fireworks was arranged, as a symbolic expression of the anniversary of the company, the October 24.
WITH AEROFLOT, KLM AND
AUSTRIA AIRLINES
Agreements signed
GOLDEN MEDAL
Awarded in Geneva
At the ceremony held at Palexpo International Conference Centre in Geneva
on 17 September, President of Montenegro Airlines, dr Zoran DjuriπiÊ received the Gold Medal for extraordinary
business results.
The price was awarded to our company by the International Forum for Excellence in Business Practice with the
seat in Geneva. This organization has
the status of a financial consultant to the
United Nations. It is important to point
out that the Forum assesses all the business corporations and companies in the
world whose business doing is based on
market economy principles and sound
competition.
The criteria based on which Montenegro Airlines was awarded this important
international recognition are the following:
- financial results of the company
- market recognized quality of products and services
- attractiveness of the company as considered by the international financial
community
- strategy and practice of doing business
In order to improve our services and
offer to the passengers as large a number of destinations as possible, a number of agreements have been made with
companies worldwide. Many agreements were made earlier, but as the company is expanding its business, new ones
are also being made.
An agreement has recently been made with Aeroflot. Issuing of tickets between companies makes it possible for our
clients to buy tickets of this Russian company at Montenegro Airlines sales points. At the same time, if you happen to
find yourself near a representative office
of Aeroflot, and you are interested in
one of our flights - you should enter freely for there you can buy a ticket for any
of Montenegro Airlines flights.
A code-share contract has recently been signed with Austria Airlines. The contract foresees a number of seats at their
flight Podgorica-Vienna-Podgorica reserved only for our passengers.
We have signed the same kind of agreement with the Dutch KLM. We are trying to increase the number of our business partners and thus make it easier for
foreigners and people from diaspora to
come to Montenegro, but also to provide a wide range of destinations to our
tourists and businessmen.
Montenegro Airlines 9
MONTENEGRO AIRLINES — DESET GODINA POSTOJANJA
BRIÆLJIVO TKANA
VEZA SA SVIJETOM
Kada se poËetkom devedesetih u
javnosti pojavila ideja o osnivanju
crnogorske avio-kompanije samo su
rijetki entuzijasti vjerovali da se ona
moæe i realizovati. TaËno deset godina kasnije, broj putnika Montenegro
Airlinesa preπao je milion. ZvaniËno
kompanija je osnovana 24. oktobra
1994. godine. Registrovana je za
obavljanje redovnog putniËkog i
charter saobraÊaja. Osnovana je u
periodu ne baπ povoljnih uslova u zemlji i okruæenju, πto je i uticalo da se
flota formira neπto kasnije, kupovinom aviona tipa Fokker 28Mk 4000
na jesen 1996. godine.
Prvi let Montenegro Airlinesa bio
je 7. maja 1997. godine. TaËno u
10:30, uspostavljen je “vazduπni
most” izmeu Crne Gore i Evrope.
“LovÊen” je sletio u Bari. Istorijska i
poslovna povezanost Italije i Crne
Gore opredijelila je kompaniju da
prekomorski susjed bude prvo
odrediπte. Nakon neπto viπe od godinu dana, taËnije u julu 1998. godine,
nabavljen je i drugi Fokker 28Mk
4000, Ëime su se stvorili uslovi za
dalje osvajanje træiπta i formiranje
flote.
Kompanija od 2000. godini predano radi na inoviranju. Nabavkom
novih aviona tipa Fokker 100, Montenegro Airlines prerasta u modernu avio-kompaniju.
Avioni Fokker 100 izuzetno moderne i cijenjene letjelice da predstavljaju najveÊi domet svjetske
vazduhoplovne tehnologije. Raspo-
10 Montenegro Airlines
rske gradove s najveÊim metropolama i preko njih, s cijelim svijetom.
Mnoge destinacije bile su na karti
naπih charter letova: Atina, Antalija,
Bodrum, Krf, Rodos, Skijatos, Istanbul, Tel Aviv, Riga, London, Hurgada, Brno, Ostrava, Prag, Diseldorf,
Katanija. U sljedeÊoj sezoni predvia
se intenziviranje saobraÊaja i osvajanje novih destinacija, meu kojima
svakako treba izdvojiti Englesku i
skandinavske zemlje. Meunarodne
destinacije na kojima Montenegro
Airlines odræava redovni saobraÊaj jesu: Cirih, Frankfurt, Rim, Ljubljana,
BeË.
laæu najmodernijom navigacionom
opremom, najsavremenijim sistemom za upozoravanje pilota u
sluËaju potrebe i velikim brojem
udvojenih kontrolnih sistema.
Ovim se ostvaruje visok stepen
pouzdanosti.
Fokker avioni imaju Rolls Royce
motore Ëiji nivo buke zadovoljava i
najstroæe svjetske kriterijume.
Hidraulika je engleska, elektronika ameriËka, dizajn i komercijalizacija holandski. Idealan je za letove od
dva sata, ali zadovoljava i potrebe
za putovanja I na neπto duæe destinacije. PraÊenje i analiziranje trendova razvoja avio-saobraÊaja u svijetu jedna je od najvaænijih aktivnosti
kojoj se Montenegro Airlines ozbiljno posveÊuje
Piloti Montenegro Airlines prvi u
regionu dobijaju i sertifikat IIIA.
Ovo znaËi da su obuËeni za slijetanje u uslovima smanjene vidljivosti
Ëak i pri vidljivosti od svega 200m.
Prvi Fokker 100 sletio je na podgoriËki aerodrom u junu 2000. godine. SledeÊi je nabavljen je u maju
2001. godine. TreÊi Fokker 100 postaje vlasniπtvo Montenegro Airli-
nesa u junu 2002. godine. PoËetkom
2003. godine stiæe i Ëetvrti.
Nakon tri godine obavljanja charter
saobraÊaja, u aprilu 2000. kompanija
postaje Ëlan Meunarodne asocijacije za vazduπni saobraÊaj (IATA). Ovo
je bio neophodan preduslov za dobijanje dozvola za redovan vazduπni
saobraÊaj, ulazak u Amadeus — globalni rezervacioni sistem kao i ostvarivanja tijesne saradnje sa drugim
avio-kompanijama.
Putem Amadeus sistema zajedno
sa 130 drugih svjetskih avio-kompanija red letenja i avio-karte postale su
dostupne putnicima πirom svijeta.
Takoe, karte drugih kompanija sa
kojima imamo ugovore, mogu se
kupiti u naπim poslovnicama.
Za izuzetno bitan jubilej — deset
godina od osnivanja, izdata je Montenegro Airlines Monografija. ©tampana je dvojeziËno na naπem i na
engleskom jeziku. Monografija
prati i svjedoËi o ideji stvaranja kompanije brojnim tekstovima, fotografijama i navodima najvaænijih
imena i drugih zasluænih osoba, vaænim datumima za kompaniju ali i
ukupan druπtveni æivot. Da bismo
se sjeÊali, bili ponosni, vjerovali i
ostali na pravom putu, neka posluæi
ova Monografija.
Na osnovu statistiËkih podataka
i podataka iz Amadeus sistema, 2.
jula 2004. identifikovan je milioniti
putnik Montenegro Airlines-a.
Milionska cifra se vezuje za period
od poËetka obavljanja letova.
Poklon kompanije bio je sedmodnevni aranæman za Pariz za dvije
osobe
Za deset godina postojanja, Montenegro Airlines povezao je crnogoMontenegro Airlines 11
MONTENEGRO AIRLINES - TEN YEARS OF EXISTANCE
CAREFULLY WOVEN
TIE WITH THE WORLD
When the idea to found a Montenegrin airline appeared at the beginning of nineties, only rare enthusiasts did believe it could be realized.
Exactly ten years later, the total
number of passengers of Montenegro Airlines has exceeded one million.
The company was officially
established on 24 October 1994. It
was registered for providing regular
passenger and charter transport. As
12 Montenegro Airlines
it was founded at the time when
conditions in the country and the region were not quite favorable, its
fleet was formed only later, in autumn 1996, when a plane of Fokker
28Mk 4000 type was bought.
Montenegro Airlines went on its
first flight on 7 May 1997. At 10.30
sharp an “air bridge” was built between Montenegro and Europe.
“LovÊen” landed in Bari. The historical and business links between Italy
and Montenegro were what determined our oversea neighbors as the
first destination. A little more than a
year later, more exactly in July 1998,
the second Fokker 28Mk 4000 was
purchased, whereby conditions were
created to further capture the market
and form a fleet.
Airplanes Fokker 100, exceptionally modern and appreciated aircrafts, represent the ultimate
achievement of the world aeronautical technology. They posses the
most modern navigation equipment, the state of the art system
for warning of pilots and a large
number of double control systems.
All this contributes to achieving a
high level reliability.
Fokker airplanes have Rolls Royce engines whose level of noise
satisfies the strictest world criteria. Hydraulics of airplanes is English and electronics American, design and commercial elements are
Dutch. It is ideal for two hour flights, but it can satisfy needs for
travel to more distant destinations. Following and analyzing of
development trends of airplane
transport in the world is one of
the most important activities
Montenegro Airlines is seriously
committed to.
Pilots of Montenegro Airlines were the first in the region to be awarded IIIA certificate. This means
they are trained to land in conditions of reduced visibility, even at visibility of only 200m.
Since 2000 the company has been
working hard on innovation. After
purchasing new airplanes of the
type Fokker 1000, Montenegro Airlines grew into a modern airline.
The first Fokker 100 landed at Podgorica airport in June 2000. The
next one was purchased in May
2001. The third Fokker 100 became
property of Montenegro Airlines in
June 2002. At the beginning of 2003
the fourth one arrived.
After three years of providing charter transport, in April 2000, the company became member of the International Air Transport Association IATA. This was an indispensable pre-
condition for obtaining permits for
regular air transport, for entering
Amadeus - the global reservation
system, as well as for realizing close
cooperation with other airlines.
By way of Amadeus system, together with 130 other world airlines,
the flight timetable and airplane tickets became available to passengers
worldwide. At the same time, tickets
of other companies we have concluded contracts with, can be bought in
our representative offices.
Based on statistical data and data from Amadeus system, on 2
July 2004 one millionth passenger
of Montenegro Airlines was registered. This figure is related to the
period since the flights were started. The present of the company
was a seven day travel arrangement to Paris for two persons.
During its ten year existence,
Montenegro Airlines has connected Montenegrin towns with the
biggest metropolis and over them
with the whole world. Numerous
destinations could be found at the
map of our charter flights: Athens,
Antalya, Bodrum, Corfu, Rhodes,
Skiatos, Istanbul, Tel Aviv, Riga,
London, Hurgada, Brno, Ostrava,
Prague, Düsseldorf, Catania. Intensifying of transport and conquering of new destinations are
foreseen for the following season,
especially England and the Scandinavian countries. International
destinations to which Montenegro
Airlines has regular flights are: Zurich, Frankfurt, Rome, Ljubljana,
Vienna.
On the occasion of an important
anniversary - ten years since foundation,
a
Monograph
of
Montenegro Airlines was published, printed in two languages English and our language. The
monograph follows and witnesses
the idea of company creation
through numerous articles, photographs and quotations of most important names and other deserving
persons, dates important for the
company, but also for the entire
social life. May this monograph
help us remember, believe and remain on the right way.
Montenegro Airlines 13
OBUKA PILOTA
PILOT TRAINING
Three new captains: Vladimir VukËeviÊ, Ivan DjurdjeviÊ
and Vladimir BusiÊ have successfully completed training and
are now flying Montenegro Airlines airplanes. In 1997, after
completing the School for Pilots, they were awarded the
certificate for flying Fokker 28 airplanes as co-pilots.
Four years later, after completing the prescribed professional training and passing the exam, they met the conditions to fly Fokker 100 airplanes which make Montenegro
Airlines fleet today.
The whole story becomes even more significant if one
takes into account the fact that these three captains are
“students” of our company.
After 3500 hours of flying, which on average equals
around six years of work and experience, the professional
collegiate body of Montenegro Airlines made the decision to
educate these three pilots for the title of captain. Their
professional development began in November 2003. It was
realized through simulator-based flight training, repeating of
theoretical knowledge and flying as captains with instructors at Montenegro Airlines lines. They have passed the exam for captains at Fokker 100 airplanes in June this year after 250 hours of flying. The whole of training was realized in
the Centre for Training of Air Force Staff of Montenegro
Airlines.
Tri nova kapetana: Vladimir VukËeviÊ, Ivan DjureviÊ i Vladimir BusiÊ uspjeπno su poloæili obuku i sada upravljaju avionima Montenegro Airlinesa. Oni su 1997. godine nakon zavrπene Pilotske πkole dobili sertifikat za letjenje na avionima
Fokker 28 u svojstvu kopilota.
»etiri godine kasnije, nakon propisanog profesionalnog usavrπavanja i poloæenog ispita, stekli su uslove da upravljaju avionima Fokker 100, koji danas Ëine flotu Montenegro Airlinesa.
»itava priËa dobija svoju specifiËnu teæinu Ëinjenicom da su
ova tri kapetana "aci" naπe kompanije.
Nakon 3500 sati letjenja, koji u prosjeku Ëine oko πest godina rada i sticanja znanja, StruËni kolegijum Montenegro Airlinesa donio je odluku da ova tri kopilota πkoluje za zvanje kapetana. Njihovo profesionalno usavrπavanje zapoËeteo je u
novembru 2003. godine. Realizovano je po programu obuke
na simulatoru, teorijske obnove znanja i letjenja na linijama u
svojstvu kapetana sa instruktorima Montenegro Airlinesa.
Ispit za kapetane na avionima Fokker 100 poloæili su u junu
ove godine nakon 250 sati letjenja. Cjelokupno usavrπavanje
realizovano je u Centru za obuku vazduhoplovnog osoblja
Montenegro Airlinesa.
Koliko je Montenegro Airlines ozbiljna i profesionalna kompanija, govori i Ëinjenica da se mnogo ulaæe u napredak i struËno
usavrπavanje. ©kolovanje pilota je priliËno dug, odgovoran i
zahtjevan posao. Danas naπi piloti imaju dozvolu III A za slijetanje i u uslovima smanjene vidljivosti do 200 metara. U toku
14 Montenegro Airlines
Kadrovi Montenegro Airlinesa nisu jedini koji se u kompaniji obuËavaju za upravljenje avionima tipa Fokker 100. Nedavno je Centar za obuku πkolovao i pilote slovaËke nacionalne
kompanije. Slovak Airlines je prije nekoliko mjeseci proπirio
svoju flotu kupovinom aviona Fokker 100. SlovaËka je Ëlanica Evropske unije i zato mora poπtovati stroge vazduhoplovne standarde u svim segmentima. Ova avio-kompanija je
prije nego πto se odluËila na saradnju sa Montenegro Airlinesom poslala tim inspektora da detaljno prouËi naËin rada i
dokumentaciju Centra za obuku vazduhoplovnog osoblja. Svi
standardi bili su zadovoljeni visokim kvalitetetom u procesu
obuke, πto je Ëinilo kljuËni razlog za odluku da naπoj kompaniji ukaæu povjerenje. Osam slovaËkih pilota poËetkom ljetnje sezone zapoËelo je πkolovanje u Montenegro Airlinesu.
Slovaci su od juna do septembra ove godine letjeli sa pilotima Montenegro Airlinesa na redovnim i charter linijama,
nakon πto su zavrπili obuku na simulatoru. Svih osam kandidata uspjeπno je poloæilo ispit i sada upravljaju Fokkerima
matiËne kompanije.
godine planirano je i osposobljavanje pilota za slijetanje u kategoriji III B. Ovim bi kompanija uπla u krug rijetkih koji slijeÊu
pri vidljivosti od 75 metara.
Koliki je bio napredak u proteklih deset godina, govori i Ëinjenica da su se stekli svi neophodni uslovi da sami profesionalno
usavrπavaju svoje kapetane, kao i da im ovo povjerenje u sferi
πkolovanja pilota, poËinju ukazivati i druge avio-kompanije.
Montenegro Airlines does not only train its own staff for
flying Fokker 100 planes. The Centre for Training has recently also been training pilots of Slovak National Company.
Slovak Airlines expanded its fleet several months ago by
buying an airplane Fokker 100. The Slovak Republic is a
member of the European Union and therefore has to respect the strict aeronautical standards in all segments. Before
making the decision to cooperate with Montenegro Airlines, this airline had sent a team of inspectors to investigate
in detail the manner of work and documentation of the Centre for Training of Air Forces Staff. All the standards were
met by high quality during the training process, which was
crucial for their decision to place trust on our company.
Eight Slovak pilots began their training in Montenegro Airlines at the beginning of the summer season.
From June to September this year, the Slovaks flew with
pilots of Montenegro Airlines at regular and charter flights,
after completing simulator-based training. All eight candidates successfully passed the exam and are now flying
Fokkers of their own company.
The fact that much is being invested into advancement
and professional development of pilots speaks of how serious and professional company Montenegro Airlines is.
Education of pilots implies long, responsible and demanding
work. Today our pilots are being awarded IIIA permit for landing in conditions of visibility reduced to 200 m. Training of pilots for landing in category IIIB has been planned for this
year. This would enable the company to enter the set of
those that land at visibility of 75 meters.
The success made by the company during the past ten
years is illustrated by the fact that all the necessary conditions have been met for the company to professionally train
its own pilots and to be trusted by other airlines for training
of their pilots.
Montenegro Airlines 15
www.montenegroairlines.com
VISIT OUR
Redesigned
web site
POSJETITE NA©
Redizajnirani sajt
Ukoliko lutajuÊi beskonaËnim web prostranstvima svratite na adresu www.montenegroairlines.com, uoËiÊete niz interesantnih detalja vezanih za naπu kompaniju,
ali i, πto je joπ vaænije, vaπe putovanje.
Montenegro Airlines na Internet prostorima reprezentuje nov, moderno uraen web sajt. Pri njegovom redizajniranju trudili smo se da stvorimo stranice
funkcionalne i prilagoene vaπim potrebama. VodeÊi raËuna o globalnom aspektu, sajt je dostupan na svim svjetskim pretraæivaËima -- bez modifikacija.
Ono πto Êe zanimati, prije svega, naπe
putnike jeste red letjenja koji Êe vam
pruæiti sve neophodne informacije.
Elektronska forma koju nudimo omo16 Montenegro Airlines
guÊava i osmiπljavanje takozvanih "vezanih letova". To, taËnije, znaËi da na naπem sajtu moæete dobiti informaciju
kako, kada i za koliko vremena stiÊi do,
npr. Dablina ili Stokholma… Pored navedenog, na sajtu Êete naÊi obilje iscrpnih
informacija kako se stvarala kompanija,
o sektorima koji je Ëine, destinacijama
do kojih letimo. Ali, da ne detaljiπemo,
zadovoljstvo Êe biti veÊe ukoliko se sami
uvjerite. Nadamo se da Êe ova elektronska informativna sekcija naπe kompanije
znatno ubrzati proces vaπeg informisanja. Sve πto æelite da znate o nama, od
sada moæete naÊi na jednom mjestu.
Æelimo vam "ugodno putovanje" naπim
sajtom.
If wandering around endless web
spaces you happen to visit the address
www.montenegroairlines.com you will
notice a number of interesting details regarding our company, but, which is
more important, you will notice your
journey as well.
Montenegro Airlines is presenting a
new, modernly designed site on the
Internet. Redisigning it we tried to make
pages that would be functional and
adapted to our needs. Bearing in mind
the global aspect, the site is accessible
at all world search engines - without
modifications.
What will be particularly interesting,
primarily for our passengers, is the flight
timetable that will provide all the information needed. Electronic form we provide enables you to make the “connecting flights“. This means that at our site
you can find information on how, when
and in what time you may reach Dablin
or say Stockholm...
Apart from the above, at the site you
will find abundance of detailed information on how the company was established and developed, on the sectors
making it, on destinations we fly to. But
your pleasure will be bigger if you discover all this by yourself.
We hope that this electronic informative section of our company will significantly speed up the process of your informing. Everything you wanted to know
about us can now be found in one place.
We wish you a pleasant “journey“
around our site.
Razmjena literarne energije
Exchange of Literary Energy
Budvansko iskustvo
Jurija Poljakova
Budva Experience of Jurij Poljakov
Tekst: Mr Savo RaπoviÊ
urij Poljakov sam prizanje da se dugo muËio oko pravog rjeπenja za
jednu od kljuËnih glava svog novog
romana. Moæda je bio premoren od
posla u svom listu ”Literaturnaja gazeta”, gdje je glavni urednik, a moæda ga je
pomalo uspavala slava koju je neopozivo
stekao romanima ”Jare u mlijeku” i ”Planirah bjekstvo”. Ipak, krenuvπi u Crnu
Goru, prije svega da se odmori, ponio je i
svoj lap top, znajuÊi da muza moæe potpuno neoËekivano da se pojavi i piscu
doturi kljuË za odgonetanje vjeËite tajne
koju knjiæevno stvaranje predstavlja. Upravo to se desilo Poljakovu na terasi budvanskog hotela ”Avala” i on je za par dana napisao poglavlje, koje se od njega
skrivalo skoro cijelu godinu. Muza je donijela na zlatnom posluæavniku upravo
onaj rasplet, koji Êe, u to nema nikakve
sumnje, ovom bardu savremene ruske
proze pomoÊi da nastavi svoj oËaravajuÊi
knjiæevni vez. Ko zna, moæda je izronila iz
mora pored samih zidina Staroga grada,
uπla kroz neku od uskih kapija i proπla
J
18 Montenegro Airlines
njegovim uskim uliËicama, preruπena u
lijepu rusku turistkinju. A moæda je, kako
Poljakov podozrijeva, svemu kumovalo
vino vranac — ”pro corde”. U svakom
sluËaju, pisac i more naπli su zajedniËki
jezik. On je doπao iz daleke i hladne Moskve, a ono je velikoduπno razgrnulo svoj
veo duæ slovenske plaæe, i poæeljelo mu
dobrodoπlicu.
Jedne veËeri Poljakov je i sam postao
glavni junak mediteranske bajke. Dobio
je knjiæevnu nagradu ”Stjepan Mitrov
Ljubiπa”. ObraÊajuÊi se prisutnima na Trgu pjesnika, ruski pisac je demonstrirao
manire izuzetnog dæentlmena. Priznao je,
naime, da dosad nije imao prilike da upozna stvaralaπtvo Stjepana Mitrova Ljubiπe, a novËani iznos nagrade od 1000 dolara, odluËio je da pokloni studentima rusistike iz Priπtine. I zbog ovoga bi se moglo reÊi da je on pravi nastavljaË ruske literarne tradicije. A da se zaista tako i osjeÊa, potvruju i njegove rijeËi da se njegovo stvaralaπtvo moæe opisati kao kritiËki
realizam, dakle, kao neπto πto, s jedne
strane, produæava prefinjeni ruski realistiËki prosede, a s druge gaji prije svega
kritiËan odnos prema savremenosti. U
tom smislu, njegovo djelo jeste i svojevrsno suprotstavljanje postmodernizmu.
Smatra, bez laæne skromnosti, da je svojim dvjema najpoznatijim knjigama dokazao superiornost provjerenih literarnih vrijednosti nad postmodernistiËkim eksperimentisanjem. ”Tiraæ nekoliko izdanja
’Jareta u mlijeku’ prevazilazi ukupan tiraæ
knjiga svih ruskih najpoznatijih postmodernista. Ako bih æelio da uproπÊeno govorim o razlikama izmeu ova dva poimanja knjiæevnog stvaralaπtva, onda bih rekao da je realizam i sve ono πto nastavlja
njegovu tradiciju, dobro spremljeno meso, dok postmodernizam nije niπta viπe
od zaËina kojim se to meso posipa”, rekao je Poljakov na dobro posjeÊenoj knjiæevnoj veËeri ispred Gradske knjiæare u
Podgorici. Da postmodernizam i snobizam u literaturi mogu bukvalno svakoga, pa Ëak i polupismenog Ëovjeka, da pr-
omoviπu u pisca, Poljakov duhovito pokazuje u svom ”Jaretu”, ali da se tu ne radi o pukom karikiranju, potvruju Ëitaoci,
dobri poznavaoci prilika na ruskoj knjiæevnoj sceni, koji ovu knjigu smatraju svjedoËanstvom apsurda postsovjetske epohe. Poljakov kaæe da je i oËekivao takvu
reakciju publike, jer sve πto je opisao u
svojim romanima i dramama, uzeo je iz
sopstvenog knjiæevnog iskustva. A njegovo knjiæevno iskustvo temelji se na
Ëinjenicama da je Jurij MihajloviË Poljakov ne samo urednik najpoznatijih knjiæevnih novina u Rusiji i popularni prozaik, nego i magistar knjiæevnih nauka, u mladosti vrlo priznat pjesnik, a osim toga i esejista i dramaturg, Ëije komade na ruskim
pozoriπnim scenama sa oduπevljenjem
pozdravljaju prepuna gledaliπta. »ini se,
jednostavno, da je on uspio da ostvari
onu vrstu razmjene duhovne energije, sa
publikom koja ne bi bila moguÊa bez djelovanja faktora prepoznavanja realnosti u
knjiæevnom djelu i prihvatanja autorovog
kritiËkog odnosa prema njoj, od strane
Ëitaoca.
Kako je onda Poljakov uspio da gotovo
identiËan efekat izazove i kod Ëitalaca sa
ovih prostora? Treba reÊi da njegov tekst
nije lak ni za prevoenje ni za Ëitanje, prije svega zbog jasne jeziËke izdiferenciranosti likova, ali i zbog intenzivnog koriπÊenja savremenog ruskog æargona. Ipak,
bez obzira na sve to, lako je naπao put do
naπih Ëitalaca. Dobijanje prestiæne nagrade i formalno zaposjedanje knjiæevnog trona od strane Poljakova u naπoj sredini,
po ko zna koji put potvruje staru istinu
da prave vrijednosti u umjetnosti moraju
kad tad da prevladaju i rasprπe sve ono
πto stvara samo estetski privid. Upravo
zato bi se sa radoπÊu moglo konstatovati
da su se sjajan pisac Poljakov i sjajan Ëitalac naπli na najpogodnijem mjestu, u
najpogodnijem trenutku. Nema sumnje
da su naπ Ëitalac i ovaj ruski pisac jedan
drugome Ëvrsto stegli ruku i da je Budva
dobila joπ jednog poËasnog gosta, koji joj
Ëini Ëast.
Text: MA Savo RaπoviÊ
urij Poljakov admits himself that he
has for long taken pains to find the
right solution for one of the key
chapters of his new novel. Maybe he
was exhausted by work as the editor in
chief of the magazine “Literaturnaja
gazeta”, or he may have been a little
lulled by the glory that he irrevocably
won with his novels “A Kid in Milk” and
“I Was Planning an Escape”. Still, setting off for Montenegro, primarily on vacation, he took his lap-top with him,
aware that his muse might appear quite
unexpectedly and deliver him the key for
uncovering the eternal secret that creation represents. This is precisely what
happened to Poljakov on the terrace of
the Budva hotel “Avala”, and he wrote in
a couple of days the chapter which had
been hiding from him for a year. The
Muse brought to Poljakov on a golden
tray precisely that denouement which
would undoubtedly help the most eminent representative of contemporary
Russian prose to continue his enchanting
literary expression. Who knows, maybe
she emerged from the sea by the very
walls of the Old City, or entered through
some of the narrow gates and passed
through its narrow streets, disguised into
a beautiful Russian tourist. And maybe,
as Poljakov suspects, everything was
caused by the Vranac wine “Pro corde”.
In any case, the writer and the sea found
a common language. He came from the
distant and cold Moscow, and the sea
generously opened its veil along the
Slovenska beach and welcomed him.
One evening Poljakov himself became
the main character of a Mediterranean
fairy tale. He was awarded the literary
price “Stjepan Mitrov Ljubiπa”. Addressing those present at the Square of Poets, the Russian writer demonstrated the
manners of a real gentleman. He admitted, namely, that he had not had an opportunity to become acquainted with the
creation of Stjepan Mitrov Ljubiπa before, and he decided to donate 1000 dollar price to the students of Russian Studies from Priπtina. This is another reason
why he could be said to genuinely continue the Russian literary tradition. That
he really feels like this confirm his words
J
that his creative work may be described
as critical realism, therefore as something that continues the subtle Russian realistic method on one side, and on the
other cherishes primarily a critical relationship towards contemporaneity. In this
sense his work is some kind of opposition to postmodernism. Without any false modesty he thinks that with his two
most famous books he has proved superiority of verified literary values over the
postmodernist experimenting. “The number of printed copies of several editions of “A Kid in Milk” surpasses the whole number of copies of books of all Russian best-known postmodernists. If I wanted to say something in general about
the differences between these two notions of literary creation, than I would say
that realism and everything that continues its tradition, is well prepared meat,
while postmodernism is nothing more
than spices that are sprinkled over that
meat”, Poljakov said at the literary evening in front of the Town Book-store in
Podgorica which was attended by a large number of people. Poljakov shows
wittily in his “Kid” that postmodernism
and snobbism in literature can turn virtually everyone, even a half illiterate man,
into a writer, but readers, good connoisseurs of the Russian literary scene, can
confirm that this is not mere caricaturing
since they consider this book a testimony of the post-Soviet era absurdity. Poljakov said he expected such a reaction of
the audience, for he drew from his own
literary experience everything that he
has described in his novels and plays.
And his literary experience is based on
the fact that Jurij MihajloviÊ Poljakov is
not just the editor of the best known literary magazine in Russia and a popular
novelist, but also an M.A. in Literature
who used to be a recognized poet in his
youth as well as an essayist and dramaturge whose plays vast audiences received with delight at Russian stages. Simply, it seems that he has managed to
achieve that kind of exchange of spiritual
energy with the audience which could
not be possible without the action of the
factor which recognizes the reality in a
literary work and accepts the author’s cr-
itical relation towards it by the reader.
How, then, did Poljakov manage to
achieve an almost identical effect even
with the readers in these spaces? It should be said that his writing is not easy to
translate nor to read, primarily due to the
language differentiation of his characters,
but also for intensive use of modern
Russian jargon. Still, notwithstanding all
this, he easily found his way to our readers. The fact that he was awarded the prestigious price and formally took the literary throne in our country confirms once
again the old truth that real values in art
must prevail in the end and disperse
everything that creates just the aesthetic
illusion. This is why one might say with
delight that the great writer Poljakov and
the great reader found each other in the
most appropriate place, at the most opportune moment. No doubt our readers
and this Russian writer shook hands and
Budva obtained another respectable
guest, which represents an honor for it.
One evening Poljakov himself
became the main character of
a Mediterranean fairy tale. He
was awarded the literary price
“Stjepan Mitrov Ljubiπa”.
Montenegro Airlines 19
Kult visine i vidika
Komovi - car planina
Sa komskih vrhova otvaraju se beskrajni
vidici i nude najrazliËitije slike brdskih
gromada, dubokih dolina i dalekih
ravnina. Sve planine i sva naselja okolo
izgledaju pod nogama. »ovjek se osjeÊa
kao iznad zatalasanog mora, gora i
planina. Brda i doline se u daljini
izravnjuju i Ëine se kao da negdje daleko
sve u tome nestaje.
Fragmenti iz teksta ”Na Komovima” Jagoπa Radoslava VeπoviÊa, prvi put objavljenog na
Cetinju, 1932. godine
Planine i gore su se s razlogom u staro doba smatrale kao
najdostojniji hramovi u koje izlaze ljudi i slaze bogovi. Brda i
vrhovi sjajem svojih visina i πume svojim dubokim mirom,
podstiËu naroËita osjeÊanja, okupljaju samoÊom i napominju
tajnu prirode. Duπa tu postaje Ëistija, prostije se misli i ljepπe
osjeÊa. Istina se ne prikriva i ljepota ne namjeπta. Æivot intimno prost, neposredan i zdrav. Izmeu ljepota i dobra nema
protivnosti.
Svojom visinom planine podiæu Ëovjeka k nebu i udovoljavaju donekle prirodnu teænju k viπemu. One otkrivaju beskrajne
vidike i pobuuju velike æelje.
PenjuÊi se na planine, Ëovjek ulazi u jedan novi svijet, u kojemu se nesmetano kreÊe i slobodnije diπe. Hod postaje lakπi
i pogled bezbriæniji, duh osloboen svega πto je prije tiπtalo.
Ne osjeÊa se viπe uliËna praπina i ne vide sitnice æivota. Ostalo
je dole ispod podnoæja ono πto prijeËi zdrave prirodne pokrete
i sputava unutraπnji æivot. »ovjeku je prijatno πto je daleko od
prljavih strasti i parfimirane truline — moderne Ëeljadi.
Penjanje i uæivanje po planinama nije sport. Uzdizanje k
vrhovima gora graniËi se s stremljenjem k neËemu viπem i ne
objaπnjava se teænjom za rekordom kao u vjeæbaliπtu. Tu nema taπtine. U planini se prolaznik kreÊe sa osjeÊanjem divljenja i pijetetom prema svojoj okolini. Planina onoga ko se s
njom zbliæi opaja svojom krasotom, uznosi i podstiËe na polet.
Ona je onome ko je zavoli izvor mladosti i snage, okrepljava i
duπu i tijelo. Kako je neko lijepo rekao: ona svojom samoÊom i
prostotom upuÊuje na prirodnost, svojom veliËinom uËi na
skromnost i svojim veliËanstvom pokazuje Boga. Priroda planine je lijepa, snaæna, stihijno moÊna. Sva je u svjeæini i pokretu, vjeËito obnavlja.
22 Montenegro Airlines
Ova raznolikost prirodnih ljepota razasuta je tako obimno na
Komovima. Kao izvoriπte Tare i Lima zajedno sa ograncima u
predjelu Kolaπina i vijencima prema Plavu, svojom plastikom,
gustim gorama i visokim obilatim pasiπtima, æivim izvorima i rijekama sa Ëitavom mreæom potoka koji svuda kvase i natapaju, sa divnim jezerima i glacijalnim morenama svojih planina,
oblast Komova je najinteresantniji predio meu ”sedmoro brda” Crne Gore.
Na mei kuËkih i vasojeviÊkih planina prema albanskoj
granici iz ogromnog kompleksa gora s Ëetinarima i bukvama
izdvajaju se prelomima i oπtro diæu vrhovi Komova. Ispod njih
su svuda bogate raznolike πume i prostrani paπnjaci. Kom je
upravo skup najviπih vrhova koji dominiraju nad cijelom
oblaπÊu u sredini nekoliko bliskih planinskih grupa.
Oni zajedno sa drugim manjim Ëukama okolo daju perspektive i raznolikosti blagom i zelenom zemljiπtu planina izmeu
gornje Tare i Lima. Vrhovi Koma sa visinom do 2500 m izrastaju na tjemenima planina Varde, ©tavne, Ljubana i Rogama, s
vasojeviÊke, Carina, Kurlaja i dijela Rogama, s kuËke strane.
Izdvajaju se kao kontrast prema dubokoj dolini Lima u njegovom toku ispod Plava do Bijelog Polja i prema bujnim πumama
i zelenilu u planinama svoga podnoæja. U obimu osnove imaju
oko 50 km i izgledaju snaæno naslonjeni na pleÊima svojih
planina.
Meu masama stijena kruæe zagoni, zatvorene prostorije,
kao cirkovi. Tu su vjeËiti snjegovi i skloniπta divokoza. U visini
po stranama diæu se i zjape ogromna grotla nepristupaËnih
peÊina. Narod za njih veæe razne priËe i predanja. Iz njih su u
staro vrijeme izlazile vile i razastirale su sa razboja platno. One
su dozivale junake svoga doba i pokazivale se po gorama
izmeu kojih bi Ëesto prolazile, a gledali su ih pastiri i pastirke
iskraj ovaca. PriËe su se πirile, narod prisluπkivao.
MoÊni spletovi Komova daju utisak snage i veliËine, a njihove kamene piramide, koje su stihije tesale, odudaraju od
okoline pod πumama i paπnjacima i svojim oπtrim linijama daju
planini silinu i odreenost πto oËvrπÊava. Ovi vrhovi πto πtrËe
visoko sa meke podloge na hiljadu metara iznad ruba πumskih
pojaseva Ëine da Kom izgleda kao ”car planina”, kako veli Vus,
impozantan i pun ljepota ”boæanstveni Kom”, kako ga naziva
jedan drugi pisac (BaldaÊi). Takvi su Ëudnovati Komovi kojima
se divi PanËiÊ sa visina Kopaonika.
Tri veliËanstvene piramide, VasojeviÊki Kom (BoæiÊki),
LjevoreËki Kom (drugi vasojeviÊki vrh podijeljen s KuËima i
Kraljanima) i KuËki Kom izdvajaju i nadvisuju neizmjerne mase
zgrudvatih stijena i grebena.
Sa komskih vrhova otvaraju se beskrajni vidici i nude najrazliËitije slike brdskih gromada, dubokih dolina i dalekih ravnina.
Sve planine i sva naselja okolo izgledaju pod nogama. »ovjek
se osjeÊa kao iznad zatalasanog mora, gora i planina. Brda i
doline se u daljini izravnjuju i Ëine se kao da negdje daleko sve
u tome nestaje. Planine prema Durmitoru i prema LovÊenu
koje stoje kao visoke gromade Ëine se odavde kao bregovi.
Prokletije sa reljefom s njima povezanih gora vrhovite izverugane Arbanije izgledaju kao kamene grane na gipsom
izgraenoj mapi. A dalji vidici gube se u plavetnilu od magle.
The Cult of Heights and Views
Komovi - the Imperial Mountain
From the peaks of mountain Kom
immense views open and offer the most
varied pictures of mountainous masses,
deep valleys and faraway planes. All the
mountains and all the settlements around
seem to be at your feet. A man feels as if
he were above a rough sea of mountains
and mounts. Hills and valleys in the
distance become one and everything
disappears in this way.
Fragments from the article “On the Mountain Komovi” by Jagos Radoslav Vesovic, first published
in Cetinje in 1932
Mountains and mounts were in the old times rightfully considered the most deserving temples into which people come
out and gods descend. Mountains and peaks through the
brightness of their height and woods through their deep
peace inspire special feelings, gather by their solitude and
point out the secret of nature. The soul becomes purer here;
one thinks simply and feels better. The truth does not hide itself and the beauty is not arranged. Life is intimately simple,
immediate and healthy. There is no opposition between beauty and the good.
Through their height mountains raise the man towards
the sky and to some extent satisfy the natural aspiration for
height. They reveal infinite views and instigate great desires.
Climbing the mountains the man enters a new world, in
which he moves unhindered and breathes more freely. His
step becomes easy and his sight more careless, his spirit is
free of everything that was oppressing him before. One does
not feel anymore the street dust nor does he see the life trifles. Down below the foot of the mountain remains everything that blocks the healthy natural movements and fetters
the internal life. “The man enjoys being far from the foul passions and perfumed rottenness of modern people.
Climbing and enjoying the mountains is not a sport.
Rising towards the mount tops verges on aspiration towards
something higher and cannot be explained by aspiration to
reach a record as on a drilling ground. There is no vanity here.
One moves around mountains with the feeling of admiration
28 Montenegro Airlines
and reverence for the landscape. The one who becomes
close to the mountain is exhilarated by its grandeur, elated
and enlivened. The mountain becomes a source of youth and
vigor for the one who falls in love with it; it fortifies both the
soul and the body. As someone once said truthfully: by its
solitude and simplicity it refers to naturalness, by its greatness it instructs to be modest and by its grandeur it shows
God. The mountain nature is beautiful, strong, and powerful
like elementary powers. It is all made up of freshness and
movement, reviving eternally.
This diversity of natural beauties has been strewn so
abundantly around the mountain Komovi such as the source
areas of the rivers Tara and Lim together with the branches
around Kolaπin and the wreaths towards Plav. With its plastics, its dense forests and high and abundant pastures, live
sources and rivers with a whole network of springs that inundate the whole territory, with wonderful lakes and glacial
moraines of its mountains, the area of the mountain Komovi
is the most interesting region among the “seven hills” of
Montenegro.
On the boundary between the mountains in KuËi and in
VasojeviÊi, towards the Albanian border, from the enormous
complex of mounts with conifers and beech trees, the peaks
of Komovi stand out for their broken and sharp tops. Below
them are the rich and diverse forests and vast pastures. Kom
is precisely a collection of the highest tops dominating the
whole of the region in the middle of several mountain groups
nearby.
Together with other smaller mounts around they give a perspective and diversity to the mild and green land of the mountains between the upper Tara and Lim. The peaks of the
mountain Kom 2500 m high grow from the tops of the mountains Varda, Stavna, Ljubana and Rogami on the side of
VasojeviÊi, of Carine, Kurlaj and a part of Rogami on the side
of KuËi. They contrast the deep valley of the river Lim and its
course from Plav to Bijelo Polje and the dense forests and
greenness in the mountains at its foot.
Their circumference at the base is around 50 km and they
look strong leaning on the back of their mountains.
In the enclosed spaces among the masses of rocks there is
always snow and chamois find refuge here. High in the
slopes stand gaping the chasms of inaccessible caves.
Numerous stories and histories are told about them. Fairies
used to come out of them in the old times and to spread
cloths from their looms. They would call the heroes of their
time and show on the mounts they frequented, being
watched by the shepherds and shepherdesses. The stories
spread, the people listened to them.
The powerful junctions of mountain ranges of Komovi give
the impression of strength and grandeur, and their stone pyramids shaped by natural forces, stand out in the surrounding
forests and pastures and give the mountains an air of force
and hardness. These peaks towering high from the soft base
30 Montenegro Airlines
at one thousand meters above the ridge of forest belts make
Kom seem an imperial “mountain” as Vus said, an imposing
“magnificent Kom” replete with beauties as another writer
(Baldaci) called it. Such are the miraculous Komovi that PanËiÊ
admired from the peaks of Kopaonik.
Three magnificent pyramids, Kom of VasojeviÊi (Bozicki),
Kom of Lijeva Rijeka (the second peak of VasojeviÊi divided
with the area of KuËi and of Kraljani) and the Kom from KuËi
stand out and overtop the immense masses of conglomerates of rocks and cliffs.
From the peaks of mountain Kom immense views open
and offer the most varied pictures of mountainous masses,
deep valleys and faraway planes. All the mountains and all the
settlements around seem to be at your feet. A man feels as if
he were above a rough sea of mountains and mounts. Hills
and valleys in the distance become one and everything disappears in this way. Mountains towards Durmitor and LovÊen
that stand as high masses of rocks seem just hills from here.
Prokletije with a relief of hills connected with them from
Albania, which is covered in mountain peaks, seem like stone
branches at a map made of plaster. And further the views disappear in the blueness of the fog.
Ostavπtina benediktinaca
Opatija Bogorodica rataËka
Tekst: Tatjana Koprivica
Fotografija: Vojo RadonjiÊ
Izmeu Sutomora i Bara, na rtu Ratac,
zarasli u mediteransku makiju, nalaze se
ostaci benediktinske opatije Bogorodice
rataËke. Odavno nije u kultu, osim dva
puta godiπnje, na Tjelovo, i na praznik
Velike gospoe. Kuriozitet je da u ovim
prilikama, uz katoliËke vjernike, misi
prisustvuju i pravoslavci i muslimani.
32 Montenegro Airlines
Izmeu Sutomora i Bara, na rtu Ratac, zarasli u mediteransku
makiju, nalaze se ostaci benediktinske opatije Bogorodice rataËke. Odavno nije u kultu, osim dva puta godiπnje, na Tjelovo, i
na praznik Velike gospoe. Kuriozitet je da u ovim prilikama, uz
katoliËke vjernike, misi prisustvuju i pravoslavci i muslimani.
Opatija je podignuta na mjestu koje je i ranije bilo naseljeno.
U njenom zaleu u borovoj πumi, pronaeni su fragmenti mozaiËkog poda i dio kamenog stuba, koji svjedoËe o postojanju
vile rustike u V ili VI vijeku.
Ne zna se kada je manastir osnovan. Iz svog centra na Monte Garganu u Italiji benediktinski red πirio se od VI vijeka po
Ëitavom Sredozemlju. Na jadranskoj obali benediktinci su posebno prisutni od XI vijeka. Sva je prilika da je rataËka opatija
nastala u tom periodu jer najstarija crkva manastirskog kompleksa svojim arhitektonskim karakteristikama odgovara benediktinskom graditeljstvu tog vremena.
Istorijski izvori, saËuvani u arhivima Kotora, Dubrovnika i Venecije, svjedoËe o moÊnoj i bogatoj opatiji, organizovanoj po
uzoru na zapadnoevropske romaniËke opatije.
Manastirski kompleks Ëinile su tri crkve, klaustar i atrijum,
kule, odbrambeni zidovi i prateÊi objekti graeni i obnavljani
od XI do XV vijeka. Uz manastir se nalazio i hospitium-prihvatiliπte za bolesne i stare. Benediktinci su bili poznati kao prepisivaËi knjiga, pa je ova velika i ureena opatija morala imati i sk-
riptorijum. IstoriËar umjetnosti Pavle MijoviÊ smatra da je u
skriptorijumu ove opatije pop Dukljanin napisao svoj Ljetopis.
Iz najstarijeg saËuvanog pomena manastira, iz 1247. godine, vidi se da je prvobitno bio posveÊen sv. Mihailu. PoËetkom XIV vijeka opatija mijenja posvetu. Patron joj postaje Bogorodica. U to vrijeme raπka kraljica Jelena Anæujska i njen sin
kralj Milutin opatiji daruju velike posjede, koji su se prostirali
od Sutomora do Petrovca. Sredinom XIV vijeka posjede opatiji
potvruje i car Duπan.
Manastir i njegova imanja bili su krajem XIV i poËetkom XV
vijeka Ëesto popriπte sukoba BalπiÊa, PaπtroviÊa, srpskih despota i MleËana. Tu su se sastajali i pregovarali. Tajno i javno.
Manastir je bio i rezidencija BalπiÊa. U njemu su boravili i
bosanski oblasni gospodari Sandalj HraniÊ i Stjepan VukËiÊ
KosaËa. Ovdje su se sklonili i –ura CrnojeviÊ i njegova pratnja kada ih je Balπa III protjerao sa svojih posjeda.
Tursko-mletaËki sukobi u XVI vijeku fatalno su se odrazili na
opatiju. Manastirska imanja su pustoπena, a 1571. godine, prilikom turskog zauzimanja Bara, kompleks je pretrpio velika razaranja. Pod turskom vlaπÊu æivot u opatiji je zamro. Pokuπaj jezuita
da ga u XVII vijeku oæive i pretvore u centar katoliËke propagande osujetili su pravoslavni stanovnici susjednih PaπtroviÊa.
NajznaËajniji prihodi manastira dolazili su od zemljoradnje i
stoËarstva. Opatija je imala dosta vinograda i maslinjaka. Posj-
edovala je i mlinove. U manastirskom kompleksu i danas su
oËuvani ostaci jednog mlina za mljevanje maslina. Izvozili su
crvenkasti graevinski kamen sa svog posjeda, koji se koristio
i za izgradnju katedrale svetog Vlaha u Dubrovniku. Opatija je
ubirala prihode i od taksa prilikom odræavanja sajma na praznik
Male gospojine. Za taj praznik iz Dubrovnika su na Ratac dolazili muziËari.
Opatija je bila jedan od najcjenjenijih hodoËasniËkih centara
na juænom Jadranu. HodoËasnici su u velikom broju dolazili na
poklonjenje Ëuvenoj ikoni Bogorodice rataËke, pa su i oni znaËajno doprinosili bogaÊenju opatije. Manastir je, od stanovnika
gradova na juænom Jadranu, posebno Kotorana i DubrovËana,
dobijao znaËajne zavjetne darove u zemlji, novcu i liturgijskim
predmetima.
Starjeπine opatije bili su ugledni i obrazovani ljudi koji su Ëesto obavljali diplomatske misije za vladare Zete, Bosne i Albanije. Najzanimljivija liËnost meu njima bio je opat –ore PelinoviÊ, koji je Ëak Ëetvrt vijeka bio na Ëelu opatije. PelinoviÊevu
saradnju sa MleËanima protiv Turaka cijenio je i papa Pije II,
nagradivπi ga zbog toga.
PriËa o nekadaπnjoj slavi i bogatstvu dugo je nadæivjela manastir. Lokalni stanovnici su u viπe navrata krajem XIX i poËetkom XX vijeka traæili ”skriveno blago” u ruπevinama kompleksa, posebno u grobnicama.
Montenegro Airlines
33
The Legacy of Benedictines
The Abbey of
Mother of God in Ratac
Between Sutomore and
Bar, on the promontory
Ratac, choked with the Mediterranean macchia, one
finds the remnants of the
Benedictine Abbey of Mother of God from Ratac. It
has not been in use for a
long time, except two times
a year, for the holy holidays
of Tjelova and of the
Assumption. Interestingly
enough, on these
occasions, along with the
Catholic religious people,
the mass is attended also
by the Orthodox and the
Muslims.
Text: Tatjana Koprivica
Photo: Vojo RadonjiÊ
Between Sutomore and Bar, on the
promontory Ratac, choked with the Mediterranean macchia, one finds the remnants of the Benedictine Abbey of Mother of God from Ratac. It has not been in
use for a long time, except two times a
year, for the holy holidays of Tjelova and
of the Assumption. Interestingly enough, on these occasions, along with the
Catholic religious people, the mass is attended also by the Orthodox and the
Muslims.
The Abbey was built on the place which had been inhabited before. In the hinterland, in the pine wood, fragments of a
mosaic floor and a part of a stone pillar
witness the existence of a Villa Rustica
in V or VI century here.
It is not known when the Monastery
was founded. From their centre on Monte Gargan in Italy, from VI century on,
the Benedictine order has spread all over the Mediterranean. On the Adriatic
coast the Benedictines were in particular
present since XI century. It seems that
the Abbey of Ratac originates from that
period because the oldest church of the
Monastery complex by its architectural characteristics corresponds to Benedictine architecture of that time.
Historical sources preserved in the archives of Kotor,
Dubrovnik and Venice testify of a mighty and rich Abbey,
organized upon the model of the Western European
Romanesque Abbies.
The Monastery complex was made up of three churches, a
cloister and an atrium, towers, protective walls and the supporting buildings, which had been constructed and reconstruct36 Montenegro Airlines
ed from XI till XV century. Beside the monastery there was a
hospitium - a reception centre for the sick and the old. The
Benedictines were known as books transcribers, thus this big
and ordered Abbey had to have a scriptorium as well.
According to the art historian Pavle Mijovic it was in the scriptorium of this Abbey that priest Dukljanin wrote his Chronicle.
The oldest preserved mention of the monastery from 1247
shows that it was originally dedicated to St. Michael. At the
beginning of XIV century, the Abbey changed its dedication.
The Mother of God became its patron. At the time queen Jelena of Anjou and her son king Milutin donate to the abbey vast properties, which stretch as far as to Sutomore and Petrovac. By mid XIV century the Emperor Duπan confirmed that the
properties belonged to the abbey.
The Monastery and its properties were frequently the battle field where the members of BalπiÊ and PetroviÊ dynasties,
of Serbian despots and the Venetians clashed. In it they met
to negotiate, both in secret and in public. This place was also
the residence of the BalπiÊ family. This is where the Bosnian
district rulers Sandalj HraniÊ and Stjepan VukπiÊ KosaËa stayed. Here Djuradj CrnojeviÊ and his suite took refuge when Balπa III banished them from his property.
The Turkish-Venetian clashes in XVI century had fatal consequences for the Abbey. The properties of the monastery were devastated, and in 1571, when the Turks occupied Bar, the
complex was largely destroyed. Under the Turkish rule the life in the Abbey died out. Jesuits' attempt to revive it and turn
into a centre of Catholicism promotion was thwarted by Orthodox inhabitants of the neighboring PastroviÊs.
The most significant income of the monastery came from
agriculture and cattle breeding. The Abbey had plenty of vineyards and olive-groves. It also had mills in its possession. Remnants of a mill for grinding of olives have been preserved in
the monastery complex up to the present day. They used to
export red building stone from their property, which was used
for the construction of St. Vlah's Cathedral in Dubrovnik. The
Abbey collected revenues from taxes when fairs were held
during the Nativity of the Virgin Mary. Musicians from Dubrovnik used to come to Ratac for that holiday.
The Abbey used to be one of the most appreciated pilgrimage centers in the south of the Adriatic. The pilgrims came in
large numbers to pay homage to the icon of Mother of God in
Ratac, contributing in that way to the wealth of the Abbey.
The monastery obtained significant donations in land, money
and liturgical objects.
The seniors of the Abbey were reputable and educated people who usually performed diplomatic missions for the rulers
of Zeta, Bosnia and Albania. The most interesting personality
among them was the Abbot Djordje PelinoviÊ, who was the
head of the Abbey as long as a quarter of a century. His cooperation with the Venetians against the Turks was much appreciated by the Pope Pius II, who rewarded him for it.
The story of the one-time glory and richness has outlived
the monastery. Several times at the end of XIX and at the beginning of XX century local population searched for the "hidden treasure" among the ruins of the complex, especially in
its tombs.
Montenegro Airlines 37
Punica granatum
Recepti:
Sirup od nara
- 1 litar soka od nara
- 1 kg πeÊera
Kuvati sok sa πeÊerom dok se ne zgusne, uz stalno mijeπanje. »uvati u friæideru i konzumirati hladan, razrijeen
sa vodom.
Moze se koristiti i za soseve.
Sok od nara
- 1 litar soka od nara
- πeÊer ili med po potrebi
Nakon cijeenja, filtrirani sok u plastiËnim bocama
Ëuvati u zamrzivaËu. Prije upotrebe odmrznuti i piti sa
vodom i medom ili πeÊerom. Moæe se koristiti i za razne
koktele.
Sve πto niste znali o πipku
Tekst/Fotografija: Mariana SekuliÊ
©ipak govori:
Moji listovi su kao tvoji zubi,
Moji plodovi kao tvoje dojke:
Ja, najljepπi meu svim voÊkama,
Ostajem stalno tu, u svim sezonama,
Kao πto ljubavnik zauvijek ostaje sa
voljenom,
Pijan od ‘shedeha’ i vina.
(”Pjesma o baπti”, prevedena sa starih
egipatskih hijeroglifa iz 1200. godine prije
naπe ere)
38 Montenegro Airlines
ipak ili nar jedan je od najstarijih plodova koji se pominje u istoriji, literaturi i folkloru. Iako potiËe iz Irana, odakle je donijet u Indiju i Kinu prije viπe od 2000 godina,
u Italiju i druge zemlje Mediterana dospio je preko Kartaga, ili ”Punica”, kako su stari Rimljani zvali ovaj grad. Tako je
πipak dobio svoj latinski naziv Punica granatum. Rimljani su
uæivali u soËnim sjemenkama ovog voÊa, ali su takoe πtavili i
koristili njegove kore kao neku vrstu koæe. I danas je nar omiljen sastojak mediteranske kuhinje.
©
Mavri su donijeli ovu biljku u ©paniju negdje oko 800. godine i grad Granada je po njemu dobio svoje ime i grb. Ali πipak je poznat i u drugim krajevima svijeta. ©ekspir i Homer ga
pominju u svojim djelima, a njegovi kvaliteti opisani su u egipatskoj mitologiji i umjetnosti, u Kuranu, Svetom pismu, kao i u
Talmudu. Karavani su nosili πipkove sa sobom kroz pustinju
kao odliËno sredstvo protiv æei. Kao stari semitski simbol, nar
znaËi æivot u bogatstvu i izobilju, a u Vavilonu servirani su πipkovi na svadbama, predstavljajuÊi simbol ljubavi i plodnosti.
U Crnoj Gori, divlji πipak raste u krπevitom podruËju uz jadransku obalu, oko Skadarskog jezera i na drugim sunËanim mjestima u centralnom i juænom dijelu zemlje. Biljka raste u obliku
grma ili drveta od 2 do 5 metara visine. Ima bodljikave grane
sa ovalnim i glatkim listovima. Na vrhovima grana nalaze se
cvjetovi jarko crvene boje, a plod je rumen, sa koæastom korom, pun crvenih sjemenki.
Poznat je i kultivirani oblik, koji ima krupnije i slae plodove,
takozvani barski πipak, koji raste na plantaæama u blizini ovog
lijepog grada pod Rumijom. Njegove sjemenke su vrlo ukusne
i soËne i plodovi se najËeπÊe jedu u prirodnom stanju: kora se
nareæe na nekoliko vertikalnih kriπaka, plod se otvara i sjemenke se istresu i jedu. Ovo u Crnoj Gori ne predstavlja muËan i
dosadan posao, veÊ druπtveni ili porodiËni dogaaj, koji produæava zadovoljstvo zajedniËkog ruËka ili druæenja.
Plodovi samoniklog πipka obiluju velikom koliËinom vitamina C. Oni sazrijevaju od oktobra i ostaju na granama i tokom
zime. Sjemenke su kiselkastogorke i od njih se pravi sok koji
se pije razrijeen sa vodom, uz dodatak πeÊera. Ovaj sok je
veoma omiljen u Crnoj Gori, ne samo kao osvjeæavajuÊe piÊe
veÊ i zbog njegovih ljekovitih svojstava: dobar je lijek protiv prehlade, koristi se za lijeËenje proliva i dizenterije, a preporuËuje se i srËanim bolesnicima.
U crnogorskim selima joπ uvijek se mogu naÊi primitivne, ali
vrlo funkcionalne, ruËno izraene drvene prese za cijeenje πipka. Sok se koristi u svjeæem obliku ili se Ëuva u zamrzivaËu, a
poznat je i sirup koji se pravi putem ukuvavanja sa dodatkom
πeÊera.
Montenegro Airlines 39
Grenadine Syrup
POMEGRANATE (Punica granatum)
Everything you did not
know about pomegranate
Text/Photo: Mariana SekuliÊ
“The pomegranate speaks:
My leaves are like your teeth
My fruit like your breasts.
I, the most beautiful of fruits,
Am present in all weathers, all seasons
As the lover stays forever with the beloved,
Drunk on “shedeh” and wine.”
(“Garden Song”, translated from ancient
Egyptian hieroglyphs, dating back to 1200 B.C.)
omegranate is one of the oldest fruits mentioned in history, literature and folklore. Although it is native to Iran, from where it was actually brought to India and China more than 2000 years ago, it made its way to Italy
via Carthage or “Punic”, as this city was called by the ancient
Romans. Therein lies the root of its Latin name, Punica granatum. Ancient Romans did not only enjoy the succulent flesh
of this fruit, they also tanned and used the rinds as a form of
leather. Nowadays, the pomegranate continues to be a popular ingredient in the Mediterranean cuisine.
- 1 liter of pomegranate juice
- 1 kg of sugar
Boil equal parts pomegranate juice with sugar until
slightly thickened. Cool and store in jar in the refrigerator
and drink cool, with water. Can also be used for sauces.
Pomegranate Juice
- 1 liter of pomegranate juice
- sugar or honey as needed
After pressing, freeze the filtered juice in plastic bottles
in the freezer. Before use, unfreeze and drink with water
and honey or sugar. Can also be used for various cocktails, etc.
P
It was the Moors who brought this fruit to Spain around
800 A.D. The city of Granada was named for it and the fruit
appears in its shield. But pomegranate is also well-known in
other parts of the world. Shakespeare and Homer extolled its
virtues in their works, and the fruit was also featured in Egyptian mythology and art, praised in the Qur’an, the Old Testament of the Bible and in the Talmud. Pomegranates were
carried by desert caravans for the sake of its thirst-quenching
juice. Moreover, the pomegranate is one of the old semitic
symbols meaning a life of abundance and wealth, and in the
Babylonian empire, the fruit was served at weddings and represented the symbol of love and fertility.
In Montenegro, wild pomegranate thrives in the calcareous
“karst“ areas along the Adriatic Coast, around Lake Scutari
and in other sunny places in the central and southern part of
the country. It grows as an attractive shrub or tree, from 2 to
5 meters high. It has many branches, more or less spiny, with
glossy and oblong leaves. The showy flowers at the branch tips are bright red and the fruit is yellow overlaid with red, with
a leathery rind.
The fruit of cultivated pomegranates is larger and sweeter
than the wild species, in particular “Pomegranates from Bar“,
which are grown on plantings around this beautiful town at
the foothill of Mount Rumija. Its seeds are very sweet and juicy and the fruit is mostly eaten out-of-hand or at the table: the
pomegranate is deeply scored several times vertically and then broken apart. Then the seeds can be shaken out of the rind and eaten. Montenegrins consider this not a laborious handicap but a social or family activity, prolonging the pleasure of
dining or being together.
Wild pomegranates contain a lot of vitamine C. The fruits
start to ripen from October and remain on the branch tips during the winter, if not picked. The seeds are tangy and are
used for making juice, which is usually sweetened for beverage purposes. This juice is very popular in Montenegro, not
only as a refreshing beverage, but also for its medical characteristics: it prevents colds, is used for treating diarrhea and
dysentery and is also a tonic recommended to heart patients.
In the villages of Montenegro, you can still find primitive,
but very functional, hand-made wooden presses, which are
used for straining out pomegranates. The extracted fresh
juice is consumed after pressing or may be frozen for future
use. Well-known is Grenadine syrup, which is prepared by boiling the juice with sugar.
Montenegro Airlines 41
Ljetnjikovac kotorskih plemiÊa
»UDESNI SVIJET
TIVATSKIH PORTUNA
Moda "ljetovanja" u Tivtu zapoËela je joπ u ilirsko vrijeme, stalnim izlascima kraljice Teute
u Tivatski zaliv gdje je, prema Cizili, na prostoru izmeu crkve Sv. Roka (Donja Lastva) i
ponte Seljanova, imala svoje raskoπne vrtove. Iako upozoravana da se tako Ëesto i toliko
dugo ne udaljava iz svoje prijestonice - Risna, tokom ljeta posebno, dugo je boravila u
svojim Ëuvenim vrtovima, uz odabrano druπtvo.
Tekst: Neven StaniËiÊ
Fotografija: Stevan KordiÊ
U Verigama, najuæem dijelu Bokokotorskog zaliva, sa njegove lijeve strane, tik
uz more, smjestila se crkvica-utvrda, Gospa od Anela iz 1585. g. U narodu je prozvana Gospom od oriza (od ital. sorriso,
osmjeh). Naime, pri uplovljavanju u zaviËajni kraj, na licima pomoraca neizostavno bi se pojavljivao osmijeh. Sa te lijeve,
juæne strane Boke veÊ bi osmotrili obale
Tivta, vrtove imanja i ljetnjikovce i, ako je
sve bilo u redu, zadovoljni se vraÊali svojim palatama.
Iako iz domena legendi, priËa je autentiËna. Za razliku od drevnih gradova: Risna, Kotora ili Perasta, Tivat nema na prvi
pogled vidljiva obiljeæja proπlih vremena,
ali, od davnina ima zaπtiÊenu adresu banje, mjesta za odmor, razonodu i privredna dobra.
HroniËar Timotej Cizila joπ u prvoj polovini XVII vijeka u svom rukopisu "Zlatni
vo" o Tivtu je zapisao: "Tivat koriste ugledni ljudi, kako zbog ljekovitosti vazduha,
tako zbog obilja potrebnih dobara. Vina
koja se u njemu prave, veoma su ukusna, a takav je joπ sluËaj i sa maslinovim
uljem koje se ovdje pravi u izobilju. S obzirom na umjerenu klimu, ovdje uspijeva
izvrsno voÊe svake vrste i u velikim koliËinama. Svi vrtovi i posjedi samih kotorskih plemiÊa nalaze se tu i oni ulaæu najveÊe napore da tu ostvare svoje prihode.
Mogu se vidjeti tri ili Ëetiri veoma otmene palate sa vrtovima poput onih u Italiji, sa stablima Ëempresa, jasmina, ruzmarina, ruæa i ruæinih pupoljaka razliËitih vrsta, uz nekoliko tvravica, kula ili "baluardi" napravljenih za odbranu. Tu se kod neprijateljskih upada naoruæanih turskih
baraka koje imaju obiËaj da plove uz obalu, povlaËe svi oni koji zbog razonode ljeti
izlaze vani."
Montenegro Airlines 43
Prema ovom opisu i danas je lako prepoznati ljetnjikovac BuÊa-LukoviÊ u samom centru Tivta, kao tipiËno i najbolje oËuvano zdanje, ovdaπnji muzej i eminentnu galeriju Centra za kulturu. Ljetnja pozornica je dio Ëitavog kompleksa koji se
zavrπavao na samoj obali obaveznom raskoπnom kapijom. Ovakva imanja sadræala su i privatne male kapelice, u konkretnom sluËaju sv. Mihovila, dok je najstarija i najpoznatija sv. Antuna na imanju porodice Paskvali, na podruËju Kalimanja
(Belani) iz 1373. g. Imanje ove porodice
takoe je ograeno zidom, sa kapijom
prema moru.
UoËavanjem takvih kapija i prolazeÊi
kroz njih petnaestak duæ Tivatskog zaliva,
otkriva se skriveni i manje poznati dio istorije ovog grada. U pojedinim sluËajevima u ruiniranom stanju, ali joπ uvjek u jasnim obrisima, iza njih su dvoriπta ljetnjikovaca: Verona, ZmajeviÊa, Lazarija, Draga, Radalija, Vrakjena, Pime, Grgurinija,
plemiÊkih porodica Perasta i Kotora koje
su ovdje izlazile na ladanje, odmor, a Ëesto i oporavak od bolesti ili jednostavno
bjeæeÊi od njih.
Tako je ostrvo Sv. Marko, poznato po
ljetovaliπtu Cluba Mediterane, u geografskim kartama zavedeno kao "Stradioti" ili
Sv. Gabrijel, kotorsko plemstvo koristilo
kao bazu za dio vojske i lake konjice (od
nje i potiËe naziv ostrva), ljetnjikovac, ali i
poslednje utoËiπte od zaraznih bolesti,
poput kuge iz 1623. g. gdje su se masovno sklonili, uz kako Ëitamo iz starih spisa
"viπe nego Ëasnu straæu plemiÊa, graana i italijanske vojske".
Moda "ljetovanja" u Tivtu zapoËela je
joπ u ilirsko vrijeme, stalnim izlascima kraljice Teute u Tivatski zaliv gdje je, prema Cizili, na prostoru izmeu crkve sv.
Roka (Donja Lastva) i ponte Seljanova,
imala svoje raskoπne vrtove. Iako upozoravana da se tako Ëesto i toliko dugo ne
udaljava iz svoje prijestonice - Risna, tokom ljeta posebno, dugo je boravila u svojim Ëuvenim vrtovima, uz odabrano druπtvo.
Po jednoj od legendi, Tivat je po njoj i
dobio ime, mada niπta manje nije zanimljiv ni izvod iz imena Theudo ili Theda luË divljeg bora pomoÊu koje su ribari obiËavali noÊu da svijetle i love (pod ukres)
uz obalu koja je: "Radost, svjetlo i sjaj svih drugih koje su u ovom zalivu", kako je
u svom baroknom vodiËu kroz Boku zapisao Cizila.
Tel.+381 81 405-405, 248-909
Fax. +381 81 405-406
www.hotelkerber.cg.yu, www.hotelkerber.mnegro.com
e-mail: [email protected]
Hotel "Kerber" se nalazi u
samom centru Podgorice i
jedan je od najekskluzivnijih
hotela u glavnom gradu
Crne Gore.
♦
Hotel Kerber is located in
the very center of
Podgorica and it is one of
the finest hotels in the
capital of Montenegro.
♦
Hotel "Kerber" raspolaæe sa
20 soba namijenjenih
klijentima koji æele visok
nivo udobnosti i usluge.
♦
Hotel "Kerber" has 20
rooms made for clients who
appreciate high quality of
comfort and service.
44 Montenegro Airlines
Hotel ”Kerber” centar Podgorice Ul. Novaka Miloπeva 6
Summer Residence of Noblemen from Kotor
THE MARVELLOUS
WORLD OF TIVAT
PORCHES
The fashion of "spending the summer" in
Tivat began as early as in the Illyrian
times, when queen Teuta regularly went
out into the Bay of Tivat where,
according to Cizila, at the space between
the church St. Roko (Donja Lastva) and
the wharf Seljanovo, she had beautiful
gardens. Although she was warned not
to go away from her capital - Risan, so
far away and so frequently, especially
during summer, she used to stay for long
in her famous gardens, in the company of
selected persons.
Text: Neven StaniËiÊ
Photo: Stevan KordiÊ
In Verige, the narrowest part of the Bay of Kotor, on its left
side, immediately by the sea, a little church-fortress Lady of
Angel dating from 1585 found its place. People call it Lady of
Oriso (from the Italian sorriso - a smile). Namely, as sailors
entered their native land on boats, a smile would always appear on their faces. On this left, southern side of the Bay they
could already see the shores of Tivat, the gardens of properties and summer residences and, if everything had gone right,
they would return content to their palaces.
Although it belongs to the realm of legends the story is authentic. In contrast to the ancient towns of Risan, Kotor and
Perast, Tivat lacks the old-time features which would be visible at first sight, but it has had since antiquity the reputation
of a spa, a place where one can have rest and amuse oneself.
The chronicler Timotej Cizila wrote the following about Tivat in his manuscript "Golden Bull" as early as in the first half of
XVII century. "Tivat is used by reputable people, both for the
healing properties of the air, and for abundance of the necessary goods. Wines made in it are very tasty, just like the olive
oil which is produced here in large quantities. Moderate climate is suitable for various kinds of exquisite fruit. All gardens
and properties of noblemen from Kotor are here and they put
enormous efforts into making profit from them. Three or four
magnificent palaces with gardens similar to those in Italy can
be seen, with cypresses, jasmines, rosemary, roses and rose
buds of different sorts, along with several small fortresses,
towers or "baluards" made for protection. This is where those
who in summer go out for fun take refuge from the attacks of
Turkish boats which sail along the shore."
According to this description, the summer residence BuÊa
LukoviÊ situated in the very centre of Tivat can even today be
easily recognized as a typical and best preserved establishment, the local museum and the famous gallery of the Centre
for Culture. The summer stage is a part of the complex which
ended at the shore in a luxurious gate. Properties like this one
used to include small private chapels, in this precise case of
St. Mihovil, while the oldest and the best known is that of St.
Antun on the property of Paskvali family, at the territory of Kalimanj (Belani) dating from 1373. The property of this family is
also surrounded by a wall, with a gate towards the sea.
Taking notice of these gates and passing though some fifteen of them along the Bay of Tivat, one notices the hidden
and less known part of this town's history. Some of the gates
are dilapidated but still showing clear contours with summer
residences' gardens behind: Verona, ZmajeviÊ, Lazarija, Drago, Radali, Vrakjen, Pima, Grgurina, of the aristocratic families
from Perast and Kotor that used to come here on holiday, and
frequently also to recover from illnesses or simply run away
from them.
Thus the island St. Marko, known for the resort Club Mediterranee, marked in maps as "Stradioti" or St. Gabriel, was
used by aristocracy from Kotor as a base for a part of the
army and light cavalry (hence the name of the island), as a
summer resort but also as the last refuge from contagious
diseases, such as the plague in 1623, when large masses
took shelter here with, as we read in old manuscripts, more
than respectable guard of noblemen, citizens and the Italian
army.
Montenegro Airlines 49
The fashion of "spending the summer" in Tivat began as early as in the Illyrian times, when queen Teuta regularly went
out into the Bay of Tivat where, according to Cizila, at the space between the church St. Roko (Donja Lastva) and the wharf
Seljanovo, she had beautiful gardens. Although she was warned not to go away from her capital - Risan, so far away and
so frequently, especially during summer, she used to stay for
long in her famous gardens, in the company of selected
persons.
According to one of the legends, Tivat was given its name
after her, though not less interesting is the one according to
which the name originates from the name Theudo or Theda torch made of wild pine by which the fishermen used to illuminate water and fish along the shore which is: “The delight,
light and brightness of all other in this bay“, as Cizila wrote
down in his Baroque guide to the Bay of Kotor.
OËi u oËi sa planinom
Zapisi sa Durmitora
Durmitor je Ëudo od prirode. Nepresuπni
izvor iznenaenja. Oblaci i oblici. PriËa
bez kraja. Divlji juriπ 23 planinska vrha ka
nebu. Svaki od njih - preko 2 300 m.
Najviπi -Bobotov kuk, visok 2 523 metra.
Sa njega - Crna Gora kao na dlanu. Pod
njim - Ëudesna Ledena peÊina.
Tekst: Mr Tatjana JovoviÊ
Fotografija: Miπko de Dominicis, Mr Velibor SpaleviÊ
Text: MA Tatjana JovoviÊ
Photo: Miπko de Dominicis, MSc Velibor SpaleviÊ
Face to Face with the Mountain
Notes from Durmitor
Durmitor is a wonder of nature. An
inexhaustible source of surprises. Clouds
and clouds. Endless story. A wild rush of
23 mountain peaks towards the sky. Each
of them - over 2 300 m high. The highest Bobotov kuk, 2 523 m high. From it - one
sees Montenegro as on a palm. Under it the miraculous Ice Cave.
Montenegro Airlines 53
Durmitorska brda priËaju sagu o
geoloπkoj istoriji ovih predjela. Slojevitu
priËu o neukrotivoj snazi prirode. O
strasnoj borbi kamena i vode. PriËaju
vrtaËe i usjeci, spokojno i bez rijeËi.
Slikovito.
The hills of Durmitor tell a saga of
geological history of these spaces. A
multi-layered story of untamable power of
nature. Story on the passionate struggle
between the stone and water. Funnel
shaped holes and caverns tell the story
tranquilly and without a word.
Picturesquely.
Durmitor je na sve strane otvorio svoje
modre gorske oËi, kako narod zove
njegova jezera. Meu planinskim
obroncima ili gustim πumskim rastinjem,
izloæena ili sakrivena, romantiËna i divlja,
velika i mala, gleËerska, pitoma ili
negostoljubiva, svetlucaju jezera. Crno,
Zminje, Barno, Riblje, Vraæje, Modro ,
PoπÊensko ... Njih dvadesetak.
56 Montenegro Airlines
On all sides Durmitor has opened its blue
mountain eyes, as people call its lakes.
Among the mountain slopes and thick
forest vegetation, displayed or hidden,
romantic and wild, big and small, glacial,
meek or unfriendly, the lakes glitter. Crno,
Zminje, Barno, Riblje Vraæje, Modro,
PoπÊensko... Around twenty of them.
OblikujuÊi durmitorsku prirodu, Tvorac je osedlao pregib izmeu dva vrha. I tako bi prevoj
Sedlo. A gdje je sedlo, tu je i jahaË. Ili bar legenda o njemu. I ostaci grada Pirlitora, vrijeme zaustavljeno izmeu mita i propadanja. Prestonica vojvode MomËila koga su priËe zapamtile
kao plemenitog gorostasa. Na svom krilatom konju JabuËilu, MomËilo je prelijetao durmitorske vrleti. Vremena su se promijenila,
rijetki joπ pamte priËu o krilatom konju
i junaku, ali je inspiracija ostala ista.
Umjesto neobiËnih konja, moderni
junaci sedlaju splavove i kajake i
krote stijene u potrazi za hormonom na kojem funkcioniπu adrenalinom.
Shaping the nature of Durmitor, the Creator saddled
a fold between two peaks. And thus the pass Saddle
was created. And where there's a saddle there's a rider too. Or at least a legend on one. And the remnants
of the town Pirlitor, time arrested between myth and
decadence. The capital city of Duke MomËilo who
was recorded in stories as a noble colossus. On his
winged horse JabuËilo, MomËilo used to fly over the
rugged rocks of Durmitor. Times have changed, rare
are the ones who still remember the story of a winged
horse and a hero, but the inspiration has remained the
same. Instead of strange horses, modern heroes saddle rafts and kayaks and tame rocks in search for the
hormone they function by - adrenaline.
fashion group
Durmitorski kanjoni, izazovi tajnovitih dubina. Suprotstavljeni
vrhovima Durmitora koji su krenuli drugim smjerom i zagubili se u
nebu. Dok se planinske vertikale susreÊu sa visinama, vertikale
kanjona ustremile su se ka dubinama. Surove i izbrazdane. Na
njihovim obroncima zastaje dah. Na dnu jednog od njih presuπuje
rijeka Suπica.
60 Montenegro Airlines
The canyons of Durmitor, challenges of mysterious depths.
Opposing the peaks of Durmitor, heading in the other direction and
losing themselves in the sky. While the mountain verticals meet in
the heights, the verticals of the canyon precipitate towards the
depths. Cruel and rutted. One loses breath on their slopes. At the
bottom of one of them the river Suπica runs dry.
Cetinjski put b.b, Podgorica
tel. 081/234-414
www.marella.it
Marella nudi ljubiteljima mode moderan izgled i krojaËki dobro izveden proizvod taËno odreenog karaktera.
TipiËan klijent Marelle je moderna æena, koja æivi aktivan æivot i na poslu i u kuÊi, i traæi praktiËnu i funkcionalnu
garderobu. Marelline kolekcije namijenjene su æenama koje ne moraju biti mlade po godinama, ali su mlade u duπi.
GorπtaËka lica su opora i
preplanula. OËi velike i
plemenite. RijeËi srdaËne i
prijateljske. Prvi pozdravljaju i
maπu dok se ne pretvorite u
siÊuπnu taËku na putu.
Nezamjenljivi su vodiËi kroz
planinu. Duπa planine.
The highlanders’ faces are
rough and tanned. Their eyes
big and noble. Their words
cordial and friendly. They are
the first ones to greet and
wave, until you become a tiny
spot on the way. They are
irreplaceable guides through
the mountain. The soul of the
mountain.
62 Montenegro Airlines
Sve najbolje!
Sve najbolje, potrebno za zdrav æivot je u prirodi gdje su Ëist vazduh, bistre vode, bogati paπnjaci…
Tamo gdje priroda prestaje, mi nastavljamo. UËeÊi od nje razvili smo savremenu tehnologiju ne da budemo bolji od prirode, veÊ da je budemo dostojni.
GoranoviÊ
tel. +381 83 253-080, 253-116, fax: +381 83 253-033, e-mail: [email protected]
NikπiÊ, Straπevina b.b.
Tekst/Text: Mr Tatjana JovoviÊ
Ilustracija/Illustration: Milica RaduloviÊ
Girls are coming
Buenos Ajres
Æivot
u ritmu tanga
Tekst/Fotografija: Andrea JovanoviÊ
Mnogima je prva asocijacija na
Buenos Ajres tango, muzika i ples,
u kojima su ukomponovani ritmovi
pristigli sa imigrantima. Ovaj
zavodniËki ples je nastao u
barovima i bordelima luka La Boca i
San Telmo. Zbog lascivnih tekstova
i pokreta bio ja na loπem glasu.
Kada su 1907. snimljene prve ploËe
sa muzikom tanga, on je osvojio
pariske salone i postao druπtveno
priznat.
Buenos Aires
Life to the Rhythm of Tango
Buenos Ajres je osnovan tek iz drugog pokuπaja. Prvi put je
1536. don Pedro de Mendoza osnovao malu luku i dao joj ime
u znak zahvalnosti Bogorodici koja mu je dala dobre vjetrove,
zahvaljujuÊi kojima je dospio u luku Río de la Plata. Mjesto je
nazvao Nuestra Señora del Buen Ayre ili Naπa Bogorodica dobrog zraka. Luka nije izdræala napade lokalnih Charrúa Indijanaca i nakon pet godina kolonija je bila napuπtena. Drugi pokuπaj
bio je uspjeπan. Juan de Garay je 1580. godine ovdje poËeo sa
gradnjom ulica i trgova u obliku πahovske ploËe. Meutim, Buenos Ajres je dugo bio La Gran Aldea ili veliko selo, jer je πpanska kruna svu trgovinu vodila preko Lime. Tek 1740. kada je
πpanska kolonijalna administracija dozvolila internacionalnu plovidbu u luku, Buenos Ajres je doæivio ekonomski uspon. Buenos Ajres je 1776. godine postao glavni grad kraljevine Río de
la Plata koja je u to vrijeme obuhvatala podruËje danaπnje Argentine, Urugvaja, Paragvaja, Bolivije i djelova Brazila.
Argentinska prijestonica vjekovima je privlaËila imigrante iz
cijelog svijeta. Svi oni ostavili su svoj trag na ovoj metropoli u
kojoj danas æivi oko trinaest miliona stanovnika poznatih pod
imenom portenjos. Meu njima su najbrojniji doseljenici italijanskog i πpanskog porijekla. Meutim, i Jermenci, Jevreji, Arapi, Maari i mnogi drugi, takoe su pustili svoje korijene u ovome gradu. Ekonomski i politiËki razlozi uticali su da i mnogi
Crnogorci, uglavnom mornari, ribari i siromaπni seljaci dou u
Buenos Ajres i druge djelove Argentine. Prvi crnogorski doseljenici bavili su se teπkim fiziËkim poslovima, a potom su sticanjem znanja i postepenom asimilacijom napredovali u druπtvu.
Nazivi ulica svjedoËe o internacionalnom karakteru ovog grada: ulica Paragvaj, Urugvaj, Izrael, Palermo, Austrija... U Buenos Ajresu mogu se sresti dalmatinski juvelir, ukrajinska frizerka, beËki hotelijer, maarski arhitekta, crnogorski biznismen...
Sadaπnji predsjednik Kirπner porijeklom je ©vajcarac, bivπi predsjednik Menem vodi porijeklo iz Sirije. Mnogi su ponosni na
svoje porijeklo i dalje njeguju tradicuju svojih predaka u nacionalnim klubovima. Plavo-bijelo-plava zastava se vijori na svakom koraku. Buenos Ajres je i danas cilj mnogih imigranata, preteæno sirotinje iz susjednih zemalja: Bolivije, »ilea i Paragvaja. VeÊina njih æivi teæak æivot na ulicama grada.
Kao i svaka svjetska metropola, Buenos Ajres je grad velikih
kontrasta. Najluksuzniji dio grada je mondenska Ëetvrt La Recoleta u kojoj se nalaze raskoπne vile u kojima je odsjedala liberalna
argentinska oligarhija. Boemska i romantiËna Ëetvrt San Telmo
privlaËi svojim tango kafanama i buvljacima raznoraznih antikviteta. Idealno je mjesto za one koji æele da pobjegnu od hektike ovoga grada i uæivaju u opuπtenoj atmosferi sluπajuÊi tango
melodije. LuËka Ëetvrt La Boca naseljavana je siromaπnim
mornarima i bila je i ostala jedna od siromaπnijih Ëetvrti. Mornari
su Ëesto plaÊani ostacima materijala sa brodova - plehom, drvetom, farbama, od kojih su gradili barake u æivim bojama. Danas
je uliËica Caminito simbol ove Ëetvrti i zbog πarenih kuÊica, glavna turistiËka atrakcija. Neki djelovi grada podsjeÊaju svojim art
nouveau stilom na evropske metropole. Raskoπna arhitektura
svjedoËi o nekadaπnjem prosperitetu ovog grada. Elegantne kupole su u kontrastu sa reklamama koje svijetle sa vrhova modernih zgrada i doprinose atmosferi sjeverno-ameriËkog grada.
Jedan od vizuelnih simbola Buenos Ajresa koji zbog svoje visine
pomaæe lakπoj orijentaciji u centru grada jeste obelisk u aveniji 9.
juli. On je sliËan nadgrobnim monumentima starog Egipta, mada
ne posjeduje njihovu ljepotu. Trg Plaza de Mayo srce je grada i
svjedok mnogobrojnih politiËkih prevrata u ovoj zemlji.
Mnogima je prva asocijacija na Buenos Ajres tango, muzika
i ples, u kojima su ukomponovani ritmovi pristigli sa imigrantima. Ovaj zavodniËki ples je nastao u barovima i bordelima luka
La Boca i San Telmo. Zbog lascivnih tekstova i pokreta bio ja
na loπem glasu. Kada su 1907. snimljene prve ploËe sa muzikom tanga, on je osvojio pariske salone i postao druπtveno priznat. Glavna tema ovog strastvenog plesa su napuπteni ljubavnici. Tango se pleπe na ulicama, u restoranima ili kafanama zvanim tangerias, a moæe se uËiti u mnogobrojnim πkolama tanga. Tango nije samo atrakcija za turiste. Lokalno stanovniπtvo
se takoe oduπevljava ovim temperamentnim plesom. ZavodniËka garderoba plesaËica, atraktivni plesaËi, emocionalnost i
energija sa kojom se igra, oduπeve svakog posmatraËa.
Do nedavno je Buenos Ajres bio skup cilj za turiste jer je argentinski pezo vrijedio 1 US$. Meutim, danas 1US$ vrijedi 3
peza πto doprinosi tome da je Buenos Ajres idelan cilj za jeftin
odmor i povoljan πoping. U centru grada je moguÊe noÊiti za
10 US$. Hoteli su puni turista iz susjednih zemalja koji dolaze
u kupovinu. Hrana i mnogobrojne usluge su jako jeftine. Kvalitetna i moderna garderoba upola je jeftinija od one u Evropi.
Ulica Florida je potroπaËki raj. Klima je ugodna veÊim dijelom
godine. Zadnji snijeg ovdje je pao 22. juna 1918. godine. Blaga
klima doprinosi bogatom ekosistemu. Argentinski parkovi su
poseban doæivljaj.
Kada se upozna arhitektonska ljepota ovoga grada, kada se
Ëuju melodije tanga i upoznaju veseli i temperamentni stanovnici Buenos Ajresa, jasno je zaπto je Bogorodica dala don Pedru de Mendozi dobre vjetrove i darovala Juænoj Americi ovaj
dragulj u kome je æivot kao tango: energiËan, atraktivan, melanholiËan i jedinstven.
The first association evoked by Buenos Aires with many people is tango - music and
dance, which incorporate the rhythms brought by the immigrants. This dance of
seduction developed in bars and brothels of La Boca and San Telmo ports. Because of
the lascivious words and movements it had a bad reputation. When in 1907 the first
records were made with tango music, it conquered the salons of Paris and became socially recognized.
It was only after a second attempt that Buenos Aires was
founded. For the first time in 1536 don Pedro de Mendoza founded a small harbor and named it in token of gratitude to the
Mother of God, who gave him good winds owing to which he
reached the port Rio de la Plata. He named the place Nuestra
Senora del Buen Ayre or Our Mother of God of Good Ray. The
port did not resist the attacks of local Charrua Indians and five
years later the colony was abandoned. The second attempt
was successful. In 1580 Juan de Garay began constructing
streets and squares here in the form of a chess board. However, for a long time Buenos Aires was La Gran Aldea or a big
village because the Spanish crown conducted all trade through Lima. It was only in 1740, when the Spanish colonial administration allowed international sailing in the port that Buenos
Aires experienced economic boom. In 1776, Buenos Aires
became the capital city of the Rio de la Plata Kingdom, which
at the time included the area of today’s Argentina, Uruguay,
Paraguay, Bolivia and parts of Brazil.
For centuries the Argentinean capital city has been attracting immigrants from the whole world. They have all left traces
on this metropolis in which around thirteen million inhabitants
known as portenjos live today. Most numerous among them
are immigrants of Italian and Spanish origin. However, Armenians, Jews, Arabs, Hungarians and many other have also put
down their roots in this city. For economic and political reasons many Montenegrins, mainly sailors, fishermen and poor
peasants came to Buenos Aires and other parts of Argentina.
The first Montenegrin immigrants did grueling physical work,
and afterwards by acquiring knowledge and gradually assimilating themselves they made progress in the society. Names
of streets bear witness to international character of this city:
there are streets called Paraguay, Uruguay, Israel, Palermo,
Austria... You can meet a Dalmatian goldsmith, a Ukrainian
hairdresser, a Viennese hotel-manager, a Hungarian architect,
a Montenegrin businessman in Buenos Aires...The current President Kirchner is Swiss by origin, former president Menem
came from Syria originally. Many people are proud of their origin and still cherish their ancestorsí tradition in the national clubs. Blu-white-blue flags can be seen at every step. Buenos
Aires is even today the target of many immigrants, mainly of
the poor from the surrounding countries: Bolivia, Chile and
Paraguay. Most of them live a difficult life on the city streets.
Like every world metropolis, Buenos Aires is a city of stark
contrasts. The most luxurious part of the city is the posh quarter La Recoleta with luxurious villas where the liberal Argentinean oligarchy used to stay. The Bohemian and romantic quarter
San Telmo is attractive for its tango coffee houses and flea markets of various kinds of antiquities. It is ideal for those who wish to escape the hectic city and enjoy the relaxed atmosphere
listening to tango melodies. The port quarter La Boca was settl-
70 Montenegro Airlines
ed by poor sailors and it was and has remained one of the poorest quarters. The sailors were frequently paid with the remaining goods from ships ñ metal plates, wood, paints, of which
they used to build lively colored huts. Today the little street Caminito is the symbol of this quarter and owing to little colored
houses represents the main tourist attraction. Some parts of
the city with their art nouveau remind of the European capitals.
The luxurious architecture testifies of old-time prosperity of this
city. Elegant cupolas contrast the neon signs dazzling from the
tops of modern buildings and contribute to the atmosphere of a
north-American city. One of the symbols of Buenos Aires,
which due to its height helps better orientation in the city centre, is the obelisk in the avenue 9 July. It is similar to tombstones of the ancient Egypt, though it lacks their beauty. The square Plaza de Mayo is the heart of the city and it has been witness to numerous political upheavals in this country.
The first association evoked by Buenos Aires with many people is tango - music and dance, which incorporate the rhythms brought by the immigrants. This dance of seduction developed in bars and brothels of La Boca and San Telmo ports. Because of the lascivious words and movements it had a bad reputation. When in 1907 the first records were made with tango music, it conquered the salons of Paris and became socially
recognized. Abandoned lovers are the main subject of this passionate dance. Tango is danced in the streets, in restaurants
or coffee shops called tangerias, and it can be learned in many
schools of tango. Tango is not just an attraction for tourists.
Local population also delights in this temperamental dance.
The seductive clothes of dancers, attractive dancers, emotions and energy they dance with, inspire every spectator.
Until recently, Buenos Aires was an expensive destination
for tourists because the Argentinean Peso was worth 1 US $.
Today, however, 1 US $ is worth 3 Pesos, which makes Buenos Aires an ideal destination for cheap holiday and reasonable shopping. You can find accommodation in the city centre
for 10 US $. Hotels are full of tourists from neighboring countries, who come for shopping. Food and numerous services
are very cheap... Good quality and fashionable clothes cost
half their European price. The Florida street is the consumers’
paradise. The climate is mild during most of the year. It last
snowed here on 22 June 1918. Owing to mild climate the ecosystem is very rich. The Argentineans parks offer a special
experience.
When you get to know the architectural beauty of this city,
when you hear the melodies of tango and get to know the cheerful and temperamental inhabitants of Buenos Aires, it becomes clear why the Mother of God sent good winds to Don
Pedro de Mendosa and endowed South America with this jewel in which life is like a tango: energetic, attractive, melancholic and unique.
Prije tri decenije Zoran VukËeviÊ je zapoËeo karijeru uspjeπnog frizera. Brojna takmiËenja,
omoguÊila su mu da bude svjetski zapaæen i da postane Ëlan najveÊe svjetske frizerske
organizacije OMC u kojoj je jugoslovenski delegat koji je dobio bronzanu medalju za
usavrπavanje. VukËeviÊ je Ëlan francuske organizacije Houte Coiffure Mode. Uspjeπan u
frizerskom poslu VukËeviÊ je 1989. osnovao OrtaËko drustvo “VukËeviÊ”, u okviru kojeg
posluju Modni studio "Zoran" i kafeterija "Zulu", Modni studio "Elite", Frizerski salon "Zoran",
Frizerski studio “Zoran D“, Kreativni studio "Image" u Podgorici, kao i salon “Zoran” u NikπiÊu.
U tim salonima osim porodice VukËeviÊ, radi veliki broj mladih i ljubaznih ljudi, koji uËe zanat
od pravih majstora. D.O.O. “VukËeviÊ” pruæa kompletan spektar usluga koju ima moderan
frizerski i kozmetiËki salon. ZahvaljujuÊi struËnom, profesionalnom i odgovornom kadru svih
struka i njihovim zajedniËkim radom ovaj nimalo laki posao za nas predstavlja rutinu. Ono πto
nas odlikuje su kvalitet, rad u skladu sa svjetskim standardima i profesionalnost na najviπem
nivou.
»lanovi Kluba umjetnika frizera i kozmetiËara ”Zoran” redovno nastupaju na takmiËenjima u
zemlji i inostranstvu sa kojih uvijek dolaze sa pregrπtom medalja i brojnim priznanjima.
Kvalitet rada uvijek rezultira visokim plasmanom pa naπi takmiËari redovno predstavljaju naπu
zemlju na internacionalnim takmiËenjima sa kojih takoe donose pehare i priznanja.
www.frizerzoran.cg.yu, e-mail: [email protected]
081-246 646,247 163, 620 839, 442 442
Zanimljiva istorija male pariske knjiæare
Shakspeare and Company,
dom za ljubitelje knjiga
Tekst: Mr Regina de Dominicis
Aneli su jedino πto nam nedostaje. U ovom ogromnom svijetu nema mjesta za njih.
I da li bi ih naπe oËi uopπte prepoznale? Moæda smo mi i okruæeni anelima, a da toga
nismo ni svjesni.
Henri Miler
etajuÊi samim srcem Pariza, u ulici Rue de la Bucherie, broj 37, nailazi se na jednu staru knjiæaru. Dok ulazite u nju, izgleda kao jedna od mnogobrojnih praπnjavih
knjiæara, smjeπtenih uz Senu. U stvari, rijeË je o vrlo posebnom mjestu. TragaËi za rijetkim izdanjima doæivljavaju ga
kao mali raj. Ovdje su pronaπli svoj kutak i oni koji samo æele
da u miru prelistaju neku staru knjigu. Pri ulasku dobrodoπlicu
vam poæeli veliki natpis na zidu: Be not inhospitable to strangers lest they be angels in disguise.
Dok gledam osamdesetogodiπnjaka koji se πetka izmeu
starih polica i naslonjaËa, Ëini mi se da sam uπla u neki dom, a
ne u prodavnicu. VeÊi broj knjiga je na engleskom jeziku, ali
se nae i poneki kutak u kome su interesantni ruski i kineski
pisci. Tu su vrhunski knjiæevni klasici, ali i autori koji tek zauzimaju svoje knjiæevno mjesto, mnogobrojne knjige putopisa i
fotografije. Izgleda kao da se svi posjetioci poznaju. Na ovom
mjestu Ëovjek se gubi u malom, ali ugodnom lavirintu. Na dnu
prodavnice otkrivam strme drvene stepenice koje pozivaju da
se istraæivanje nastavi.
Ako prihvatiπ njihov poziv, uskoro se naeπ u privatnoj zbirci
knjiga osamdesetogodiπnjeg Georga Whitnana, vlasnika ovog
iznenaujuÊeg duÊana, Ëije je ime Shakspeare and Company.
Knjige na drugom spratu nisu na prodaju, ali moæete ih zadræati i
©
72 Montenegro Airlines
Ëitati koliko god hoÊete. U jednom kutu nalaze se samo knjige
bajki, a u blizini je i krevet. NemoguÊe je odoljeti izazovu da se
sjedne na njega i prelista nekoliko prekrasnih ilustracija. Tu je i
mali umivaonik, kao i peÊ na kojoj je moguÊe skuvati kafu ili Ëaj.
Nad krevetom je ogromno ogledalo, puno razglednica, rukopisa i fragmenata pisama. »itajuÊi ih, polako otkrivaπ tajnu ove
neobiËne knjiæare. Dolaze sa svih strana svijeta. VeÊinom su
to zahvalnice pisaca i pjesnika poËetnika, ljubitelja knjiæevnosti
i stranaca, koji su prolazeÊi kroz Pariz u ovoj knjiæari naπli utoËiπte za teπke trenutke, i u njemu pisali, nalazili inspiraciju za otvaranje knjiæare u Hanoi, predavanja engleskog jezika u ©angaju, saenje drveÊa u Manoi i baletske pokrete u Baljπom teatru. Na ogledalu se odraæavaju æelje, Ëeænje i razoËaranja obiËnih i neobiËnih ljudi. Osmjesi na poæutjelim i osmjesi na novim fotografijama, pozdravljaju sa lica svih boja.
Na kraju puta, otvaraju se dva ogromna prozora sa vidikom
na Notre Dame.
George dijeli ovaj prizor i svoje knjige sa svakim ko æeli da
posjeti njegovu knjiæaru, joπ od 1950.
Godine 1600. u istoj palati nalazio se manastir, a na drugom
spratu stanovao je frere lampier, Ëovjek Ëije je zaduæenje bilo
da svake veËeri upali svjetla u uliËici koja se graniËi sa Senom.
Sada se svjetiljke u Rue de la Bucherei pale same, dok svje-
tlost zalaska pozlaÊuje vrhove tornja Notre Dam. Ako provedeπ poslijepodne u ovoj magiËnoj atmosferi, zaboravljaπ turiste
koji se guraju u pariskoj vrevi i Ëini ti se da na zvoniku nazireπ
Igoovog Kvazimoda kako traæi svoju Ciganku Esmeraldu.
OpraπtajuÊi se od Georga sa paketom knjiga u rukama, ne
moæeπ a da ga ne pitaπ odakle natpis za dobrodoπlicu. Odgo-
vara: Henri Miler - Aneli su jedino πto nam nedostaje. U
ovom ogromnom svijetu nema mjesta za njih.
I da li bi ih naπe oËi uopπte prepoznale? Moæda smo mi i
okruæeni anelima, a da toga nismo ni svjesni.
Dok ponovo ulaziπ u blistave ulice noÊnog Pariza, prate te
osmjesi sa slika.
Montenegro Airlines 73
The only thing we are missing is angels.
In this vast world there is no place for
them.
And anyway would our eyes recognize
them? Perhaps we are surrounded by
angels without knowing it.
Henry Miller
Interesting History of a Small Paris Bookstore
SHAKESPEARE AND COMPANY,
A HOME FOR BOOK LOVERS
Text: MA Regina de Dominicis
alking around the very heart of Paris, in the street
Rue de la Bucherie no. 37, you come across a small
bookstore. While you enter it, it looks like any of the
numerous, dusty bookstores along the river Seine. In fact,
this is a very special place. Those who search for rare editions
experience it as a small paradise. Those who just wish to browse at peace through an old book also find a small nook for
themselves. As you enter, you will be welcomed by the big
inscription on the wall: Be not inhospitable to strangers lest
they be angels in disguise.
Looking at an eighty year old man who walks between
W
74 Montenegro Airlines
the old shelves and armchairs, it seems to me that I have entered someone’s home, and not a store. Most of the books
are in English, but one can find a nook with interesting books
by Chinese or Russian writers. There are books by great literary classics here, but also by authors who are just winning a
place in literature for themselves, numerous travel books and
photographs. It seems that all the visitors know each other.
Here one loses oneself in a small but cozy labyrinth. At the
bottom of the shop I discover steep wooden stairs which invite to continue the exploration.
If you accept their invitation you soon find yourself in a pri-
vate collection of books of eighty year old George Whitnan,
owner of this extraordinary store named Shakespeare and Company. Books on the second floor are not for sale, but you
can keep and read them as long as you wish. There are just
fairy tale books in one corner with a bed near them. You cannot resist the temptation to sit on it and thumb through several wonderful illustrations. There is a small wash-basin and a
stove on which one can prepare tea or coffee.
Over the bed there is an enormous mirror, a lot of picture
postcards, manuscripts and fragments of letters. Reading them one slowly finds out the secret of this exceptional library.
They come from all parts of the world. These are mostly letters of thanks from writers and poets at the beginning of their
careers, lovers of literature and foreigners who, passing through Paris, found refuge in this library in moments of difficulty,
and wrote in it, found inspiration for opening a bookstore in
Hanoi, for lectures of English language in Shangai, for planting
trees in Manoi and the ballet movements in Bolshoi Theatre.
Desires, cravings and disappointments of ordinary and extraordinary people are reflected in the mirror. Smiles on the yellow and smiles on the new photographs, greet your from faces of all colors.
At the end of the way, two enormous windows open giving
view of the Notre Dame.
Since 1950 George has been sharing this view and his books with anyone who wishes to visit his library.
In the year 1600 there was a monastery in this same palace, and frere lampier lived on the second floor, whose duty
was to turn on every night the lights in the street bordering
the Seine.
Now lights in Rue de la Bucherie light up by themselves,
while the light of the sunset gilds the tops of the Notre Dame
tower. If you spend an afternoon in this magic atmosphere,
you forget the tourists bustling in the Paris heat and it seems
you can catch a glimpse of Hugoís Quasimodo looking for his
Gypsy woman Esmeralda.
Saying goodbye to George with a package of books in hands, one cannot resist asking him about the origin of the welcome inscription. He answers: Henry Miller
The only thing we are missing is angels.
In this vast world there is no place for them.
And anyway would our eyes recognize them? Perhaps we
are surrounded by angels without knowing it.
As you enter the dazzling streets of Paris at night, you are
followed by the smiles from the photographs.
Now lights in Rue de la Bucherie light up by
themselves, while the light of the sunset gilds
the tops of the Notre Dame tower. If you spend
an afternoon in this magic atmosphere, you forget the tourists bustling in the Paris heat and it
seems you can catch a glimpse of Hugoís
Quasimodo looking for his Gypsy woman
Esmerald
Od komunistiËkog centra do AmeriËkog univerziteta
Decenijama je Blagoevgrad
bio centar KomunistiËke
partije jugozapadne
Bugarske. Mnoga mjesta u
gradu sada svjedoËe da se
ondaπnja elita ovdje znala
lijepo zabavljati. Na
obliænjem brdu Hiltop nalazi
se komunistiËko odmaraliπte okruæeno prelijepim
zelenilom.
Diskretni πarm Blagoevgrada
Tekst: Dragana VeπoviÊ
Fotografija: Tamas Bodi
Skriven u prelijepom Pirinskom regionu jugozapadne Bugarske, u podnoæju
planina Rila i Pirin, nalazi se Blagoevgrad.
Udaljen 101 km od Sofije i 130 km od
granice sa GrËkom, ovaj grad predstavlja
vaæan tranzitni centar kroz koji prolazi put
koji bugarsku prestonicu povezuje sa Atinom i dalje sa istokom. Pored toga znaËajan je i kao kulturno-istorijski centar i
grad koji je dom dva univerziteta i preko
15.000 studenata.
Bogata istorija ovog malog grada seæe
vjekovima unazad, u doba Osmanlijskog
carstva. Grad je podignut na ostacima trakijskog sela Skaptopara, a kasnije se u
76 Montenegro Airlines
turskim dokumentima iz XVI vijeka sreÊe
i pod imenima Pazariπte i Banja, naziv koji najvjerovatnije dobija zbog 30 izvora termalnih voda koji se nalaze u blizini grada. Danas se duh davnaπnjeg Blagoevgrada najbolje moæe uhvatiti u Varoπi, starom dijelu grada osobenom po autentiËnoj gradnji iz XIX vijeka. Ovdje se nalaze i
stara pravoslavna crkva, Istorijski muzej,
umjetniËke galerije, radnje sa suvenirima
i nekoliko veoma dobrih restorana sa nacionalnom kuhinjom i karakteristiËnim
ambijentom.
Dok Varoπa sjeÊa na davno proπla vremena, ostatak grada stoji kao peËat nek-
og drugog vremena. Decenijama je Blagoevgrad bio centar KomunistiËke partije
jugozapadne Bugarske. Mnoga mjesta u
gradu sada svjedoËe da se ondaπnja elita
ovdje znala lijepo zabavljati. Na obliænjem
brdu Hiltop nalazi se komunistiËko odmaraliπte okruæeno prelijepim zelenilom.
Park BaniÊevo, koji se proteæe na putu
od Hiltopa ka centru grada, ima trim stazu uz koju se nalaze sala sa bazenima,
teniski i fudbalski tereni. U blizini su i botaniËka baπta i zooloπki vrt. Naæalost, sve
ovo izgleda kao da su o odræavanju svi
odavno prestali da mare, tako da se nekadaπnja ljepota moæe tek naslutiti.
U centru grada je zgrada u kojoj je bio
smjeπten Centralni komitet KomunistiËke partije. Ona danas sluæi posve drugaËijim aspiracijama. Pomalo ironiËno, nakon πto se iz zgrade iselio Komitet, 1990.
useljava se AmeriËki univerzitet u Bugarskoj - AUBG. Misija univerziteta je da kroz ameriËki model “liberal arts” obrazovanja, edukuje mlade ljude iz jugozapadne Evrope i bivπeg Sovjetskog Saveza i
da stvori buduÊe lidere koji Êe ovaj region pribliæiti standardima Zapada. Univerzitet sada broji neπto manje od 1000 studenata koji dolaze iz preko 20 zemalja.
NajveÊi broj je iz Bugarske, dok ostatak
Ëine studenti iz Albanije, Rumunije, Makedonije, Kine, Japana, Mongolije, Srbije,
Crne Gore, Kosova, Hrvaske, Bosne,
Amerike, zemalja bivπeg Sovjetskog Saveza i dr. Profesori su veÊim dijelom iz
Amerike a nastava iz 10 oblasti koje se
izuËavaju na univerzitetu sprovodi se na
engleskom jeziku.
Pored ovog, u Blagoevgradu se nalazi
i bugarski Jugozapadni istorijsko-pravni
univerzitet koji broji oko 15 000 studenata. Sa ovolikim brojem studenata, lako je
pretpostaviti da grad odiπe duhom mladosti. Mnogobrojni barovi, noÊni klubovi,
bioskopi, restorani, nude dobar noÊni pr-
ovod. Blagoevgrad takoe ima operu,
lutkarski i dramski teatar, ali predstave
su priliËno rijetke, tako da Êete najvjerovatnije naiÊi na prazne kulise.
Meutim, postoje joπ mnoga druga
mjesta koja zavreuju paænju. Na 30
minuta od grada nalazi se Rilski manastir
koji datira iz X vijeka. U blizini je i Melnik,
gradiÊ poznat po karakteristiËnoj arhitekturi i dobrom vinu, a nedaleko je i poznato skijaliπte Borovec.
Ukoliko posjeÊujete Sofiju ili putujete
ka GrËkoj, Blagoevgrad vam moæe biti
svratiπte u kojem se zasigurno neÊete
dosaivati.
Montenegro Airlines 77
From a Communist Centre to an American University
For decades Blagoevgrad
was the centre of the
Communist Party for southwestern Bulgaria.
Numerous places in the
town testify that the oldtime elite used to amuse
themselves greatly here. At
the nearby hill Hiltop one
finds a communist resort
surrounded by exceedingly
beautiful greenness.
Discrete Charm of Blagoevgrad
Text: Dragana VeπoviÊ
Photo: Tamas Bodi
Hidden in the magnificent region of Pirin in the south-western Bulgaria, Blagoevgrad is situated at the foot of mountains Rila and Pirin. 101 km away from Sofia and 130 km from the border with Greece, this town represents an important
transit centre through which the road connecting the Bulgarian capital city with
Athens and further with the East passes.
It is also important as a cultural-historical
centre and the town hosting two universities and over 15.000 students.
Rich history of this small town dates
centuries back, into the age of the Ottoman Empire. The town was erected at
the remnants of the Thrace village of Skaptopara, and it was later mentioned in
the Turkish documents from XVI century
under the name Pazariste and Banja, na78 Montenegro Airlines
mes which it most probably obtained
owing to 30 sources of thermal waters
in the vicinity of the town. Today the spirit of the ancient Blagoevgrad can be felt
mostly in Varos, the old part of the town
characterized by its authentic construction from XIX century. Here one finds an
old Orthodox Church, Museum of History, Art galleries, shops with souvenirs
and several very good restaurants with
national cuisine and characteristic atmosphere.
While Varos reminds of the old times, the remaining part of the town appears to bear some kind of another time stamp. For decades Blagoevgrad was the
centre of the Communist Party for south-western Bulgaria. Numerous places in
the town testify that the old-time elite
used to amuse themselves greatly here.
At the nearby hill Hiltop one finds a communist resort surrounded by exceedingly beautiful greenness. In the park Banicevo, along the road from Hiltop to the
center of town, there are a trim-track, tennis courts, football grounds and a hall
with swimming pools. A botanical garden and a zoo are nearby. Unfortunately,
all this looks as if they had given up taking care of tending the garden long ago,
so that one can only imagine its one-time beauty.
In the centre of the town there is a building which once housed the Central
Committee of the Communist Party. Today it serves totally different purposes.
Somewhat ironically, after the Committee moved away from the building in
1990, the American University in Bulgaria - AUBG moved in. The mission of the
university is to educate young people from Southeast Europe and former Soviet
Union through the American “liberal
arts” model of education and to create
future leaders who would bring this region closer to the western standards. At
the moment the number of students,
who come from 20 countries, is slightly
below 1000. Most of them are from Bulgaria while the rest are students from Albania, Romania, Macedonia, China, Japan, Mongolia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Croatia, Bosnia, America and the
countries of former Soviet Union and other. Professors are mainly from America
and the teaching in the 10 fields taught
at the University is organized in English.
Apart from this one, in Blagoevgrad there is also the Bulgarian south-western
university of History and Law with around 15 000 students. With this number of
students one can easily imagine the town exuding with the air of youth. Numerous bars, night clubs, cinemas and restaurants offer good night life. Blagoevgrad also has an opera, puppet theatre
and a drama theatre, but the shows are
rather rare so that most frequently you
find empty stages.
Still, there are numerous other places
deserving your attention. Thirty minutes
away from the town there is the Monastery of Rile dating from X century. The little town of Melnik known for its characteristic architecture and good wine is nearby as well as the skiing terrain Borovec.
If you are visiting Sofia, or on your way
to Greece, Blagoevgrad may serve as a
resting place where you will certainly not
bore yourself.
Montenegro Airlines 79
U oktobru ste staloæeni, gradite karijeru
stabilnim korakom. Provjerite stanje na
raËunu, da se ne biste neprijatno iznenadili.
U novembru eksperimentiπete i radite nesvakidaπnje stvari na poslu, πto bi vam moglo donijeti veÊi profit na duæi vremenski period. U liËnom æivotu spustite loptu, uvaæite
miπljenje partnera i nemojte manipulisati
ljubavlju.
DJEVICA
U novembru ne traæite rame za plakanje,
jer je kod Vas sve regulisano. MoguÊe angaæovanje oko inostranstva, pod uslovom
da je sve dobro isplanirano. Ljubomorni ispadi partnera mogu uticati na Vaπ dnevni ritam. Bez obzira na to πto su decembar i januar za Vas pozitivni, poteze Êete povlaËiti
oprezno kao u πahu, ne dozvoljavajuÊi sebi
pogreπan potez. Ne zavirujte tamo gdje
Vam nije mjesto.
You are composed in October, building
your career at a stable pace. To avoid unpleasant surprises you should check the
state of your account. In November you
make experiments and do unusual things
at work, which might bring you larger profit
for a longer time period. In personal life
you should try to relax, take into account
the opinion of your partner and not manipulate love.
VIRGO
In October you spend a lot of time phoning on your debtors trying to collect debts.
In November you should beware of possible mistakes. Try to remove in time everything you anticipate might cause confusion
and making of mistakes for you and your
partner. Many unclear situations will be resolved in this period, and some relationships may become official. In December,
many situations will be resolved positively,
so you will know exactly your position. Pay
attention to some spheres of life you have
neglected.
LAV
U oktobru provodite puno vremena
zivkajuÊi duænike radi vraÊanja duga. U novembru se pazite od moguÊih greπaka. Na
vrijeme otklonite sve za πto unaprijed znate
da Vama i partneru moæe donijeti zabune i
greπke. U ovom peridu biÊe razjaπnjene
mnoge nejasne situacije, a neke veze bi
mogle biti ozvaniËene. U decembru Êe se
mnogo toga razjasniti u pozitivnom pravcu,
pa Êete znati na Ëemu ste. Obratite paænju
na neke zapostavljene sfere svog æivota.
LEO
You must finish during October certain
moves you started as early as in
September. There will be positive, constructive changes, all to your own benefit.
If you decide to postpone making the decisions in November, be cautious, for one
wrong move may ruin everything. In emotional life you are in two minds thinking
whether to make a relationship formal
while some are thinking about making their
family bigger.
RAK
Neke poteze koje ste zapoËeli joπ u septembru, morate zavrπiti tokom oktobra.
BiÊe pozitivnih, konstruktivnih promjena, i
sve u Vaπu korist. Ukoliko te odluke prenesete u novembar, budite oprezni, jer jedan
pogreπan potez moæe da sruπi sve. U emotivnom æivotu se dvoumite da li da
ozvaniËite neku vezu, a neki razmiπljaju i o
uveÊanju porodice.
Horoscope for travellers
CANCER
After a tiring October at work, you enter
November with a change of your business
partner or collaborator. Be careful when
choosing new ones for many would like to
be on your team. In emotional life you experience excesses of love. Many good relationships may become even more harmonious or even end in front of the altar.
BLIZANCI
Nakon poslovno napornog oktobra,
ulazite u novembar sa promjenom
poslovnog partnera ili saradnika. Budite
obazrivi pri izboru novih, jer mnogi æele da
budu u Vaπem timu. U emotivnom æivotu
imate izlive ljubavi. Moæe se desiti da se
mnoge dobre veze joπ viπe harmonizuju, pa
Ëak i zavrπe pred oltarom.
GEMINI
October is a month of positive events
for you, a month of realizations, collection
of outstanding debts. In this period you
want marriage and stability. The beginning
of November makes you think of your
friends who have become your enemies.
BIK
Oktobar je za Vas mjesec pozitivnih
deπavanja, realizacija, naplata potraæivanja
zaostalih dugova. U ovom periodu æelite
brak i stabilbost. PoËetak novembra navodi
Vas na ramiπljanje o prijateljima koji su
postali Vaπi neprijatelji.
TAURUS
ARIES
OVAN
Horoskop za putnike
In November you donít need anyone to
console you, for you have managed to put
all things right. Engagement regarding travel abroad is possible, provided everything
is well planned in advance. Jealous reactions of your partner may influence your
daily rhythm. Even though December and
January are positive for you, you will be
making your moves cautiously as in a play
of chess, not allowing for any wrong
moves. Mind your own business.
October is definitely a favorable month
for finances and business breakthrough.
November brings you presents, awards,
praise, honor and reputation. This period is
also suitable for improving your skills. The
end of December is absolutely favorable.
Do not ask from your partner in October
more than s/he can give. Moreover, in November your partner will not be asking from
you to prove your love, which you react to
positively. In December you will lack selfconfidence in communication with your partner, so watch your tongue.
RIBE
Oktobar je definitivno za Vas povoljan za
finansije i poslovni prodor. Novembar Vam
donosi poklone, nagrade, pohvale, Ëast i
ugled. Period je takoe dobar za usavrπavanje. Kraj decembra Vam je apsolutno naklonjen. U oktobru od partnera ne zahtijevajte
viπe nego πto on moæe pruæiti. Isto tako u
novembru partner Êe traæiti dokaz ljubavi,
na πta Vi pozitivno odgovarate. U decembru Êe vam faliti samopouzdanja u komunikaciji sa partnerom, te dobro pazite πta
govorite.
Oktobar Vam donosi osobu koja ima veliki uticaj na Vas, i zbog koje Êete zaboraviti
na druge. U novembru Êe Vam se obratiti
za pomoÊ osoba o kojoj dugo niste razmiπljali. Ne budite zlopamtilo, oprostite i pomozite joj. U decembru se pripremate za
kraÊe putovanje. DonijeÊete neke nagle odluke. Neki Êe Ëak prekinuti veze, a neki i uÊi
u nove. Ovo je period velikih kriza i æelja za
stvarnim promjenama.
PISCES
During October you do not fit quite well
at work, and in November you make sure
you do not repeat at work the mistakes
you made in the past. The end of the moth
brings a larger amount of money. In emotional life you fear wrong moves, but if you
have been sincere so far, you have nothing
to fear, and everything will be much easier
since December. Talk with your partner absolutely relaxed.
VODOLIJA
Tokom oktobra ne uklapate se baπ najbolje na poslu, a u novembru pazite da ne pravite iste poslovne greπke, kao u proπlosti.
Kraj mjeseca vam donosi veÊu koliËinu novca. U emotivnom æivotu bojite se pogreπnog koraka, ali ako ste do sada bili iskreni,
nemate se Ëega bojati, a od decembra Êe
sve iÊi mnogo lakπe. Potpuno opuπteno razgovarajte sa partnerom.
AQUARIUS
JARAC
You will have plenty of time for relaxing
in November, and some kind of businessemotional trip is possible. Do not worry, at
work they will manage without you. You
must control periodical December outbursts, particularly in relation to your colleaguesí suggestions. You will be excessive in
emotions also and make problems, but actually there are no problems at all.
CAPRICORN
STRIJELAC
Since in October you have to make sure
you make profit, you should consider the
possibility to embark on some outside business. Do not reject the offer. November is
a month full of ambition for you, and you
overcome obstacles easily. Scorpios that
find themselves in parallel relationships are
in for some tensions, so they will negotiate
in their typical way. Single Scorpios will secure victories on several grounds, because
of the parallel competition. You will be exaggerating in everything in December. Make sure you do not terrorize your colleagues.
U novembru Êete imati puno vremena za
razmiπljanje, a moguÊe je i neko poslovnoemotivno putovanje. Ne brinite, na poslu
Êe se snaÊi i bez Vas. Decembarske povremene ispade morate kontrolisati, naroËito
kada su u pitanju sugestije kolega. I u emocijama Êete pretjerivati i praviti probleme, a
problema uopπte nema.
SAGITTARIUS
©KORPION
SCORPIO
VAGA
You find the October business offer very
attractive and positive, but you make no
comments on it, for malicious persons might hear you. In November you are indecisive regarding the choice of your partner.
Choose the one who makes you happy. Do
not consider the December business offer
the last one, for more of them will come in
the future. Do not worry.
Kako tokom oktobra morate voditi raËuna
da li ste na dobitku, pozabavite se moguÊnoπÊu da uplivate u neke spoljnje poslove. Ne
odbijajte tu ponudu. Novembar je za Vas pun
ambicija, a prepreke savlaujete bez problema. ©korpijama u paralelnoj vezi predstoje
tenzije, te Êe pregovarati na samo njima svojstven naËin. Slobodne πkorpije Êe osvajati
na viπe polja, zbog uporedne konkurencije. U
decembru Êete pretjerivati u svemu. Povedite raËuna da u odnosu sa kolegama ne nametnete teror.
Horoscope for travellers
October brings to you a person that will
influence you greatly, and due to which
you will forget about others. In November
a person you have not been thinking about
for a long time will ask help from you. Be
not a grudge-bearer, forgive and help
her/him. In December you prepare yourself
for a shorter trip. You will make some sudden decisions. Some of you will end relationships, and some will enter new ones.
This is a period of big crises and desires for
real changes.
Pripremio/Prepared by: Branko B. Astro Fortuna
Oktobarska poslovna ponuda za Vas je
vrlo primamljiva i pozitivna, ali ne iznosite
nikakve komentare, jer Vas mogu Ëuti zlobnici. U novembru ste neodluËni po pitanju izbora partnera. Izaberite onog koji Vas usreÊuje.
O decembarskoj poslovnoj ponudi ne mislite
kao o posljednjoj, jer Êe ih u narednom periodu biti joπ. Ne brinite.
LIBRA
Horoskop za putnike
www.montenegroairlines.com
Flota
Avioni iz Montenegro Airlines flote tipa Fokker 100 predstavljaju umjetnost avionske tehnologije. Opremljeni su savremenim navigacionim sistemima, koji omoguÊavaju automatsko
slijetanje Ëak i u uslovima slabe vidljivosti. Sofisticirani sistem
za detekciju greπke obezbjeuje najveÊu moguÊu sigurnost.
Rolls Royce motori potpuno odgovaraju najstroæim kriterijumima buke i omoguÊavaju nam da slijeÊemo na sve svjetske
aerodrome.
Fleet
The planes Fokker 100 from Montenegro Airlines fleet
represent state of the art airplane technology. They are equipped with up to date navigation systems, enabling automatic
landing even under zero visibility. Sophusticated fault detection systems ensure highest reliability. Rolls Royce engines
comply with strictest noise criteria and enable us to fly to all
world airports.
Tallinn
SWEDEN
PREDSTAVNI©TVA / OFFICES
Belfast
BEOGRAD MONTENEGRO AIRLINES
Knez Mihailova 23, 11 000 Beograd
++ 381 11 2621 122
++ 381 11 181 861
++ 381 11 628 002 fax
e-mail: [email protected]
BE» / VIENNA MONTENEGRO AIRLINES
Kaiserstr. 86, 1070 Vienna
++ 43 664 3 111 405
++ 43 179 639 35 fax
e-mail: [email protected]
CIRIH / ZURICH
MONTENEGRO AIRLINES
Postfach 2419, 8058 Flughafen
Terminal 2
++ 41 43 816 7876
++ 41 43 816 7877
++ 41 43 816 7878
++ 41 43 816 7884 fax
e-mail: [email protected]
Riga
LAT.
LITH.
Se a
DENMARK
Copenhagen
Mosco
Vilnius
Minsk
Dublin
PODGORICA MONTENEGRO AIRLINES
Slobode 23, 81 000 Podgorica
++ 381 81 224 406
++ 381 81 224 231
++ 381 81 246 207 fax
e-mail: [email protected]
North
Sea
EST.
Ba ltic
RIM / ROME
Distal &ITR Group
111, via Barberini, 00187 Roma
++ 39 06 48 77 1353
++ 39 06 48 77 1354
++ 39 06 48 77 1362
++ 39 06 48 83 342 fax
++ 39 33 564 96 227
e-mail: [email protected]
IREL AND
UNITED
KINGDOM
Brussels
Guer nsey (U.K.)
Jer sey (U.K.)
Berlin
Kiev
Frankfurt
Prague
BELGIUM
Luxembourg
LUX.
CZECH REP.
Paris
Vienna
FRANCE
SWITZ.
AUSTRIA
Zurich
SLOVENIA
Ljubljana
Bay of
UKRAINE
SLOVAKIA
HUNGARY
Zagreb
CROATIA
ANDORRA
Lisbon
Bucharest
Serbia
Black
BULGARIA
ITALY
PORTUGAL
ROMANIA
Belgrade
BOS. & HERZ.
Sarajevo
Tivat
Rome
Madrid
MOLDOVA
Bratisla va
Budapest
Bis c ay
PARIZ / PARIS
MONTENEGRO AIRLINES
140,avenue Champs Elyseés,
75008 Paris
++ 33 1 70 36 19 07
++ 33 1 70 36 19 08 fax
e-mail: [email protected]
BELARUS
Warsaw
GERMANY
London
Ce ltic
Se a
POL AND
Amsterdam
Mont. Nis
Podgorica
Sofia
Skopje
Tirana
FYR MACEDONIA
Ist anbul
ALB.
SPAIN
An
GREECE
TURKE
Athens
Algiers
BUDVA MONTENEGRO AIRLINES
Slovenska obala bb, 86 000 Budva
++ 381 86 451 735
++ 381 86 456 244
++ 381 86 454 900 fax
e-mail: [email protected]
FRANKFURT
MONTE ADRIA
Friedansstr. 7, 60311 Frankfurt
++ 49 69 28 23 74
++ 49 69 28 11 76 fax
e-mail: [email protected]
Tunis
Crete
LJUBLJANA
LetaliπËe Brnik, 4210 Brnik
Passenger Service
++386 4 2594 252
++386 4 2594 245
ALGERIA
Nicosia
(GR.)
TUNISIA
Med iterranean Sea
Tripoli
CYPRUS
Tel Aviv-Y
ISR
Je
86 Montenegro Airlines
Montenegro Airlines 87
Red letjenja
ZIMA 2004.
Red letjenja
Time table
ZIMA 2004.
WINTER 2004
Do
To
dani leta
days of operation
polaz./dolaz.
dep./arr.
broj leta
flight no.
vaæi za period
effective for period
WINTER 2004
OD 31. OKTOBRA 2004. DO 26. MARTA 2005. / FROM 31 OCTOBER 2004 TO 26 MARCH 2005
OD 31. OKTOBRA 2004. DO 26. MARTA 2005. / FROM 31 OCTOBER 2004 TO 26 MARCH 2005
Od
From
Time table
Od
From
Do
To
dani leta
days of operation
polaz./dolaz.
dep./arr.
broj leta
flight no.
vaæi za period
effective for period
From VIENNA VIE
From PODGORICA TGD
BELGRADE
VIENNA
BEG
VIE
123456.
1234567
123 . . . .
. . . 4567
0800
0930
1730
1830
0845
1015
1815
1915
YM104
YM100
YM102
YM102
...4..7
1555
1800 YM4500
15NOV04/26MAR05
15NOV04/25MAR05
15NOV04/23MAR05
16NOV04/26MAR05
PODGORICA TGD
...4..7
1330
1515 YM4501
31OCT04/24MAR05
(with AUSTRIAN AIRLINES)
From FRANKFURT FRA
PODGORICA TGD
..3...7
....5..
1440
1450
1640 YM161
1650 YM161
BELGRADE
BEG
..3....
....5..
......7
1440
1450
1440
1815 YM161/102 17NOV04/23MAR05 via PODGORICA
1915 YM161/102 19NOV04/25MAR05 via PODGORICA
1915 YM161/102 21NOV04/20MAR05 via PODGORICA
PODGORICA TGD
1...5..
1430
1545 YM4181
31OCT04/24MAR05
03NOV04/23MAR05
05NOV04/25MAR04
(with AUSTRIAN AIRLINES)
FRANKFURT FRA
..3....
....5..
......7
1045
1200
1125
1255 YM160
1400 YM160
1335 YM160
LJUBLJANA LJU
1 . . . 5. .
1615
1735 YM4180
03NOV04/23MAR05
05NOV04/25MAR05
31OCT04/20MAR05
01NOV04/25MAR05
From LJUBLJANA LJU
(with ADRIA AIRWAYS)
..3....
1640
1800 YM4180
01NOV04/05MAR05
(with ADRIA AIRWAYS)
03NOV04/23MAR05
..3....
(with ADRIA AIRWAYS)
1640
1800 YM4181
03NOV04/23MAR05
(with ADRIA AIRWAYS)
ROME
1......
....5..
1310
0820
1420 YM990
0930 YM990
123 . . 6 .
. . . 45 . 7
0800
0930
1210 YM104/350 15NOV04/26MAR05 via BELGRADE
1700 YM100/350 18NOV04/26MAR05 via BELGRADE
123 . . 6 .
. . . 45 . 7
1230
1130
1315 YM200
1215 YM200
ZRH
. . . 45 . 7
1130
1700 YM200/350 31OCT04/25MAR05 via BELGRADE
PODGORICA TGD
1234567
123 . . . .
. . . 45 . 7
1234 . . .
....5.7
.....6.
0815
1730
1700
2000
2030
2100
0900
1815
1750
2045
2115
2145
YM101
YM105
YM103
YM103
YM105
YM103
15NOV04/26MAR05
15NOV04/23MAR05
18NOV04/25MAR05
15NOV04/24MAR05
19NOV04/25MAR05
20NOV04/26MAR05
ZURICH
FCO
ZRH
01NOV04/21MAR05
05NOV04/25MAR05
From ROME FCO
PODGORICA TGD
1......
....5..
1505
1030
1615 YM991
1140 YM991
BELGRADE
BEG
1......
....5..
1505
1030
1815 YM991/102 01NOV04/21MAR05 via PODGORICA
1915 YM991/102 05NOV04/25MAR05 via PODGORICA
BELGRADE
BEG
1. . . . . .
.2.....
..3....
...4...
....5.7
.....6.
1305
1255
1310
1730
1800
1830
1455
1445
1500
1920
1950
2020
YM351
YM351
YM351
YM351
YM351
YM351
01NOV04/21MAR05
02NOV04/22MAR05
03NOV04/23MAR05
04NOV04/24MAR05
31OCT04/25MAR05
06NOV04/26MAR05
NI©
INI
.....6.
1305
1505 YM451
06NOV04/26MAR05
PODGORICA TGD
1......
.2.....
..3....
...4...
....5.7
.....6.
1305
1255
1310
1730
1800
1830
1815
1815
1815
2045
2115
2145
01NOV04/21MAR05 via BELGRADE
02NOV04/22MAR05 via BELGRADE
03NOV04/23MAR05 via BELGRADE
04NOV04/24MAR05 via BELGRADE
31OCT04/25MAR05 via BELGRADE
06NOV04/26MAR05 via BELGRADE
ZURICH
.....6.
1545
1745 YM450
From TIVAT TIV
BELGRADE
ZURICH
BEG
15NOV04/26MAR05
31OCT04/25MAR05
From ZURICH ZRH
From BELGRADE BEG
TIVAT
TIV
123 . . 6 .
. . . 45 . 7
1100
1000
1145 YM201
1045 YM201
15NOV04/26MAR05
31OCT04/25MAR05
ZURICH
ZRH
1.3..6.
.2.....
...4...
....5.7
1020
1010
1500
1510
1210
1200
1650
1700
01NOV04/26MAR05
02NOV04/22MAR05
04NOV04/24MAR05
31OCT04/25MAR05
FRANKFURT FRA
..3....
....5..
......7
0815
0815
0815
1255 YM101/160 17NOV04/23MAR05 via PODGORICA
1400 YM101/160 19NOV04/25MAR05 via PODGORICA
1335 YM101/160 21NOV04/20MAR05 via PODGORICA
ROME
1......
0815
1420 YM101/990 15NOV04/21MAR05 via PODGORICA
FCO
YM350
YM350
YM350
YM350
01NOV04/21MAR05
05NOV04/25MAR05
YM351/105
YM351/105
YM351/105
YM351/103
YM351/105
YM351/103
From NI© INI
VAÆNA NAPOMENA:
LEGEND
1 ponedjeljak/Monday,
2 utorak/ Tuesday,
3 srijeda/Wednesday,
4 Ëetvrtak/ Thursday,
5 petak/Friday,
6 subota/Saturday,
7 nedjelja/Sunday
ZRH
Informacija sadræana u ovom redu letjenja predstavlja
pozicije planirane na dan 27. oktobar 2004. godine.
Promjene su moguÊe bez prethodne najave. Molimo da
kontaktirate sa sluæbom rezervacija na tel. +381 81
9804, predstavniπtva ili ovlaπÊene putniËke agencije za
detaljnije informacije.
06NOV04/26MAR05
IMPORTANT NOTICE:
The information contained in this flight schedule
represents our planning position as per October 27th
2004. Changes may occur without the prior notice.
Pleace contact Montenegro airlines central booking on
tel. +381 81 9804, our branch offices or authorised travel agents for details.
S poπtovanjem,
Best regards,
Komercijalni sektor
Commercial Department
www.montenegroairlines.com
88 Montenegro Airlines
Montenegro Airlines 89
Crna Gora
Povrπina/Surface
13.812 km2
Broj stanovnika/Population
658.000
Duæina granica/Length of borders
614 km
Glavni grad/Administrative Capital
Podgorica(179.000 stanovnika/inhabitants)
administrativni i ekonomski centar
/administrative and economic centar
Prestonica/Historical Capital
Cetinje — istorijski i kulturni center/historical and cultural
center
Duæina morske obale/
Length of seacoast
293 km
Montenegro
TURISTI»KA ORGANIZACIJA CRNE GORE/
TOURIST ORGANIZATION OF MONTENEGRO
Omladinskih brigada 7, 81000 Podgorica
Tel: 081/230 959, 230 981
Fax: 081/230 979
E-mail: [email protected]
Web site: www.visit-montenegro.com
TuristiËki informativni telefon/
Touristic information telephone
081/230 959
(svakog radnog dana
od 08.00 do 16.00 h)
(every working day
8 a.m. - 4 p.m.)
Duæina plaæa/Length of beaches
73 km
Najduæa plaæa/The Longest beach
Velika plaæa,
Ulcinj — 13.000 m
Najviπi vrh/The highest mountain peak
Bobotov kuk
(planina/mountain Durmitor), 2.522m
NajveÊe jezero/The largest lake
Skadarsko/Skadar lake — 391 km2
Najdublji kanjon/The deepest canyon
rijeka Tara /The River
Tara Canyon —1.300 m
NajveÊi zaliv/The largest Bay
Boka Kotorska
Klima/Climate
mediteranska/Mediterranean
ProsjeËna temperatura
vazduha ljeti/
Average air temperature
in summer
27.4 C°
Maksimalna temperatura mora/
Maximal sea temperature
27.1 C°
ProsjeËan broj
sunËanih dana u godini
/Average number of sunny days in a year
240
Kupaliπna sezona/Swimming season
180 dana/days
More/Sea
tamnoplavo/dark blue
Providnost mora/Sea transparency
38—56 m
90 Montenegro Airlines
VAÆNE INFORMACIJE/
IMPORTANT INFORMATION
Valuta/Currency
Euro
VAÆNI BROJEVI/IMPORTANT
TELEPHONE NUMBERS
Policija/Police
92
Hitna pomoÊ/Ambulance
94
PomoÊ na putu/Help on roads
987
Poπta — informacije / Post office - information
988
Pozivni za Srbiju i Crnu Goru /
Code for Serbia and Montenegro
381
Poziv iz Srbije i Crne Gore/Code for dialing out of
Serbia and Montenegro
99 + kod za odreenu zemlju
+ kod za grad
99 + country code + city code
Vremenska zona/Time zone
GMT+1
Aerodrom/Airport Golubovci (Podgorica)
Informacije/Information:
081 243 007, 244 916
Aerodrom/Airport Tivat
Informacije/Information:
082 671 337, 671 894

Similar documents