(פועל ושם עצם) ותחביר

Transcription

(פועל ושם עצם) ותחביר
‫פעלים ושמות‬
‫תרגיל ‪1‬‬
‫עבר נסתר‬
‫שורש‬
‫בניין‬
‫דרך ‪ /‬זמן‬
‫גוף‬
‫‪ .1‬הֻ רגש‬
‫ר‪-‬ג‪-‬ש‬
‫הופעל‬
‫רבים‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .2‬הקדיש‬
‫ק‪-‬ד‪-‬ש‬
‫הפעיל‬
‫נוכח‬
‫ציווי‬
‫‪ .3‬הספיק‬
‫ס‪-‬פ‪-‬ק‬
‫הפעיל‬
‫מדבר‬
‫עבר‬
‫‪ .4‬השכיח‬
‫ש‪-‬כ‪-‬ח‬
‫הפעיל‬
‫רבים‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .5‬הפליג‬
‫פ‪-‬ל‪-‬ג‬
‫הפעיל‬
‫מדבר‬
‫עתיד‬
‫‪ .6‬הֻ פעל‬
‫פ‪-‬ע‪-‬ל‬
‫הופעל‬
‫נסתר‬
‫עתיד‬
‫‪ .7‬הקליט‬
‫ק‪-‬ל‪-‬ט‬
‫הפעיל‬
‫נוכחים‬
‫עתיד‬
‫‪ .8‬הֻ כפל‬
‫כ‪-‬פ‪-‬ל‬
‫הופעל‬
‫נוכחות‪,‬‬
‫נסתרות‬
‫עתיד‬
‫‪ .9‬השכיח‬
‫ש‪-‬כ‪-‬ח‬
‫הפעיל‬
‫נוכחים‬
‫עבר‬
‫‪ .11‬הזהיר‬
‫ז‪-‬ה‪-‬ר‬
‫הפעיל‬
‫מדברים‬
‫עבר‬
‫‪ .11‬הֻ שמד‬
‫ש‪-‬מ‪-‬ד‬
‫הופעל‬
‫נסתרת‬
‫עבר‬
‫‪ .12‬מֻ טרד‬
‫ט‪-‬ר‪-‬ד‬
‫הופעל‬
‫רבות‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .13‬הֻ משל‬
‫מ‪-‬ש‪-‬ל‬
‫הופעל‬
‫נסתרים‬
‫עבר‬
‫‪ .14‬הצדיק‬
‫צ‪-‬ד‪-‬ק‬
‫הפעיל‬
‫מדברים‬
‫עתיד‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪1‬‬
‫תרגיל ‪2‬‬
‫תשובה‬
‫‪ .1‬הַ משכנה‬
‫‪ .2‬הסברנו‬
‫‪ .3‬הפגין‬
‫‪ .4‬תֻ ְשאֲ ִרי‬
‫‪ .5‬יֻבְ ְְקעּו‬
‫‪ .6‬מֻ פְ סָ ִקים‬
‫‪ .7‬מרכיב‬
‫‪ .8‬מֻ ְרכָב‬
‫‪ .9‬תכחידי‬
‫‪ .11‬תֻ כְ חֲ ִדי‬
‫‪ .11‬הדהימו‬
‫‪ .12‬תֻ ברק‬
‫תרגיל ‪3‬‬
‫‪.1‬‬
‫ִה ְר ִתיחָ ה‬
‫‪.2‬‬
‫נ ְַש ִתיק‬
‫‪.3‬‬
‫תֻּ ְקטַ ן‬
‫‪.4‬‬
‫תֻּ ְשחַ ְרנָה‬
‫‪.5‬‬
‫הַ ְטמֵ ן‬
‫‪.6‬‬
‫מֻּ ְקלָט‬
‫‪.7‬‬
‫הֻּ ְשבַ ְת‬
‫‪.8‬‬
‫ַתלְ בִ ין‬
‫‪.9‬‬
‫מַ כְ ִחילוֹת‬
‫‪ַ .11‬ת ְש ִפיעּו‬
‫‪ .11‬מֻּ כְ ָת ִמים‬
‫‪ .12‬הֻּ זְ מַ נְ ִתי‬
‫‪ .13‬הַ ְקלִ יטּו‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫תרגיל ‪4‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫י ְֻּפ ְקדּו‬
‫מַ ְפ ִריזִ ים‬
‫מֻּ ְת ָקנִ ים‬
‫הֻּ ְפ ַרד‬
‫תֻּ ְשלַם‬
‫מַ נְ ִחית‬
‫הֻּ ְסמַ כְ נּו‬
‫ִה ְשל ְַמ ֶּתן‬
‫‪ ‬שם הפועל ושם הפעולה בבניין הפעיל בגזרת השלמים‬
‫תרגיל ‪5‬‬
‫שורש‬
‫שם פועל‬
‫שם פעולה‬
‫‪ .1‬צ‪-‬ל‪-‬פ‬
‫להצליף‬
‫הצלפה‬
‫‪ .2‬ס‪-‬פ‪-‬ק‬
‫להספיק‬
‫הֶ ְספֵּ ק‬
‫‪ .3‬כ‪-‬ח‪-‬ש‬
‫להכחיש‬
‫הכחשה‬
‫‪ .4‬פ‪-‬ר‪-‬ד‬
‫להפריד‬
‫הפרדה‬
‫‪ .5‬ר‪-‬כ‪-‬ב‬
‫להרכיב‬
‫הֶ ְרכֵּב‬
‫‪ .6‬צ‪-‬ד‪-‬ק‬
‫להצדיק‬
‫הצדקה‬
‫‪ .7‬ש‪-‬ח‪-‬ל‬
‫להשחיל‬
‫השחלה‬
‫‪ .8‬ק‪-‬פ‪-‬צ‬
‫להקפיץ‬
‫הקפצה‬
‫‪ .9‬ז‪-‬ק‪-‬נ‬
‫להזקין‬
‫הזקנה‬
‫‪ .11‬כ‪-‬פ‪-‬ל‬
‫להכפיל‬
‫הכפלה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪3‬‬
‫תרגיל ‪6‬‬
‫הבניין‬
‫הגוף‬
‫(לפי ההקשר במשפט)‬
‫שם פעולה‬
‫באותו בניין‬
‫הרשמה‬
‫‪ .1‬הפעיל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .2‬הופעל‬
‫נסתרות‬
‫‪ .3‬הפעיל‬
‫נוכחות‬
‫השמטה‬
‫‪ .4‬הפעיל‬
‫נסתרת‬
‫המשלה‬
‫‪ .5‬הופעל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .6‬הפעיל‬
‫נסתר‬
‫‪ .7‬הופעל‬
‫נסתרת‬
‫‪ .8‬הפעיל‬
‫נוכח‬
‫הרכבה‬
‫‪ .9‬הפעיל‬
‫נסתרות‬
‫הסתרה‬
‫‪ .11‬הפעיל‬
‫נסתרים‬
‫הכעסה‬
‫‪ .11‬הפעיל‬
‫נוכחים‬
‫הכבדה‬
‫‪ .12‬הופעל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .13‬הפעיל‬
‫נוכחת‬
‫‪ .14‬הופעל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .15‬הפעיל‬
‫נוכחות‬
‫‪ .16‬הופעל‬
‫נסתרת‬
‫‪ .17‬הפעיל‬
‫נוכחת‬
‫הֶ ְסבֵּ ר‬
‫‪ .18‬הפעיל‬
‫נסתרים‬
‫הפלגה‬
‫‪ .19‬הופעל‬
‫נסתרות‬
‫‪ .21‬הפעיל‬
‫מדבר‬
‫הכתמה‬
‫הצלחה‬
‫הקדשה‬
‫הזמנה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪4‬‬
‫תרגיל ‪7‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫א‪.‬‬
‫ַת ְש ִקיף‬
‫ב‪.‬‬
‫להשקיף‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫י ְַמלִ יְך‬
‫ב‪.‬‬
‫להמליך‪ ,‬המלכה‬
‫א‪.‬‬
‫ִה ְר ִחיב‬
‫ב‪.‬‬
‫להרחיב‪ ,‬הרחבה‬
‫א‪.‬‬
‫הַ ְשל ְֵמנָה‬
‫ב‪.‬‬
‫להשלים‪ ,‬השלמה‬
‫א‪.‬‬
‫מַ ְש ִחימוֹת‬
‫ב‪.‬‬
‫להשחים‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫ִה ְק ַשבְ ֶּתם‬
‫ב‪.‬‬
‫להקשיב‪ ,‬הקשבה‬
‫א‪.‬‬
‫נ ְַשכִ יל‬
‫ב‪.‬‬
‫להשכיל‪ ,‬השכלה‬
‫א‪.‬‬
‫ִה ְשמַ ְד ְת‬
‫ב‪.‬‬
‫להשמיד‪ ,‬השמדה‬
‫השקפה‬
‫השחמה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪5‬‬
‫‪ ‬ה ֵשם בבניינים‪ִ :‬ה ְפעִ יל‪ ,‬הֻּ ְפעַ ל בגזרת השלמים‬
‫תרגיל ‪8‬‬
‫השורש‬
‫שם פועל‬
‫מאותו השורש‬
‫פועל מאותו שורש‬
‫בזמן עבר בגוף נסתר‬
‫‪ .1‬כ‪-‬ר‪-‬ז‬
‫להכריז‬
‫הכריז‬
‫‪ .2‬ד‪-‬ג‪-‬ש‬
‫להדגיש‬
‫הדגיש‬
‫‪ .3‬ש‪-‬מ‪-‬ט‬
‫להשמיט‬
‫השמיט‬
‫‪ .4‬ג‪-‬ז‪-‬מ‬
‫להגזים‬
‫הגזים‬
‫‪ .5‬פ‪-‬ר‪-‬ז‬
‫להפריז‬
‫הפריז‬
‫‪ .6‬ש‪-‬מ‪-‬ד‬
‫להשמיד‬
‫השמיד‬
‫‪ .7‬ב‪-‬ל‪-‬ג‬
‫להבליג‬
‫הבליג‬
‫‪ .8‬ק‪-‬ט‪-‬נ‬
‫להקטין‬
‫הקטין‬
‫‪ .9‬ר‪-‬ק‪-‬ד‬
‫להרקיד‬
‫הרקיד‬
‫תרגיל ‪9‬‬
‫(‪)1‬‬
‫לְ הַ ְמ ִשיל‬
‫מ‪-‬ש‪-‬ל שורש משותף‪ :‬ש‪-‬ל‪-‬מ‬
‫(‪)2‬‬
‫הַ ְת ָרסָ ה‬
‫ת‪-‬ר‪-‬ס שורש משותף‪ :‬ס‪-‬ת‪-‬ר‬
‫(‪)3‬‬
‫לְ הַ לְ ִחים‬
‫ל‪-‬ח‪-‬מ שורש משותף‪ :‬ח‪-‬ל‪-‬מ‬
‫(‪)4‬‬
‫הַ ְטבָ לָה‬
‫ט‪-‬ב‪-‬ל שורש משותף‪ :‬ב‪-‬ל‪-‬ט‬
‫(‪)5‬‬
‫הַ לְ בָ ָשה‬
‫ל‪-‬ב‪-‬ש שורש משותף‪ :‬ב‪-‬ש‪-‬ל‬
‫(‪)6‬‬
‫הַ לְ עָ גָה‬
‫ל‪-‬ע‪-‬ג שורש משותף‪ :‬ג‪-‬ע‪-‬ל‬
‫(‪)7‬‬
‫ַתזְ כִ יר‬
‫ז‪-‬כ‪-‬ר שורש משותף‪ :‬כ‪-‬ר‪-‬ז‬
‫(‪)8‬‬
‫לְ הַ ְשלִ יְך‬
‫ש‪-‬ל‪-‬כ שורש משותף‪ :‬כ‪-‬ש‪-‬ל‬
‫(‪)9‬‬
‫הַ ְחצָ נָה‬
‫ח‪-‬צ‪-‬נ‬
‫שורש משותף‪ :‬צ‪-‬ח‪-‬נ‬
‫(‪ )11‬לְ הַ ְספִ יק‬
‫ס‪-‬פ‪-‬ק‬
‫שורש משותף‪ :‬פ‪-‬ס‪-‬ק‬
‫(‪ַ )11‬תפְ ִקיד‬
‫פ‪-‬ק‪-‬ד שורש משותף‪ :‬ק‪-‬פ‪-‬ד‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪6‬‬
‫‪ ‬בניין ִהפְ עִ יל בגזרות‪ :‬חפ"נ‪ ,‬חפי"צ‬
‫תרגיל ‪11‬‬
‫השורש‬
‫הגוף‬
‫(לפי ההקשר במשפט)‬
‫זמן ‪ /‬דרך‬
‫‪ .1‬נ‪-‬ב‪-‬ע‬
‫נסתרים‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .2‬נ‪-‬ז‪-‬ק‬
‫נסתרות‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .3‬נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫נוכחות‬
‫ציווי‬
‫‪ .4‬י‪-‬צ‪-‬ב‬
‫נסתרים‬
‫עתיד‬
‫‪ .5‬נ‪-‬ד‪-‬ח‬
‫נסתרת‬
‫עבר‬
‫‪ .6‬י‪-‬צ‪-‬ב‬
‫נוכח‬
‫ציווי‬
‫‪ .7‬נ‪-‬כ‪-‬ר‬
‫מדברים‬
‫עבר‬
‫‪ .8‬י‪-‬צ‪-‬ג‬
‫נסתרות‬
‫עתיד‬
‫‪ .9‬נ‪-‬ג‪-‬ש‬
‫נסתרים‬
‫עבר‬
‫‪ .11‬י‪-‬צ‪-‬ת‬
‫נסתרים‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .11‬נ‪-‬כ‪-‬ר‬
‫נוכחת‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ ‬בניין הֻּ ְפעַ ל בגזרות‪ :‬חפ"נ‪ ,‬חפי"צ‬
‫תרגיל ‪11‬‬
‫השורש‬
‫הגוף‬
‫(לפי ההקשר במשפט)‬
‫זמן ‪ /‬דרך‬
‫‪ .1‬נ‪-‬ש‪-‬ג‬
‫נסתרים‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .2‬י‪-‬צ‪-‬ב‬
‫נסתרים‬
‫עתיד‬
‫‪ .3‬נ‪-‬ת‪-‬כ‬
‫נסתרת‬
‫עתיד‬
‫‪ .4‬י‪-‬צ‪-‬ת‬
‫נסתרת‬
‫עבר‬
‫‪ .5‬י‪-‬צ‪-‬ג‬
‫נסתרות‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .6‬נ‪-‬ב‪-‬ע‬
‫נסתרת‬
‫עתיד‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪7‬‬
‫השורש‬
‫הגוף‬
‫(לפי ההקשר במשפט)‬
‫זמן ‪ /‬דרך‬
‫‪ .7‬נ‪-‬ת‪-‬ז‬
‫נסתרת‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .8‬נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫נסתרים‬
‫עבר‬
‫‪ .9‬נ‪-‬כ‪-‬ש‬
‫נסתר‬
‫עבר‬
‫‪ .11‬נ‪-‬ג‪-‬ש‬
‫נסתרות‬
‫עתיד‬
‫‪ .11‬נ‪-‬פ‪-‬ל‬
‫נסתרות‬
‫הווה (בינוני)‬
‫תרגיל ‪12‬‬
‫השורש‬
‫הבניין‬
‫הגוף‬
‫(לפי ההקשר במשפט)‬
‫‪ .1‬נ‪-‬ג‪-‬ד‬
‫הפעיל‬
‫נוכחים‬
‫‪ .2‬י‪-‬צ‪-‬ב‬
‫הופעל‬
‫נסתרת‬
‫‪ .3‬נ‪-‬ק‪-‬פ‬
‫הפעיל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .4‬י‪-‬צ‪-‬ת‬
‫הופעל‬
‫נסתרת‬
‫‪ .5‬י‪-‬צ‪-‬ע‬
‫הפעיל‬
‫נסתרת‬
‫‪ .6‬נ‪-‬ב‪-‬ע‬
‫הופעל‬
‫נסתרות‬
‫‪ .7‬י‪-‬ז‪-‬ע‬
‫הפעיל‬
‫מדברים‬
‫‪ .8‬נ‪-‬ד‪-‬ח‬
‫הופעל‬
‫נסתר‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪8‬‬
‫תרגיל ‪13‬‬
‫‪.1‬‬
‫מֻּ סָ עִ ים‬
‫‪.2‬‬
‫הֻּ ְש ָקה‬
‫‪.3‬‬
‫ַתצֵ בְ נָה‬
‫‪.4‬‬
‫נ ִַקיש‬
‫‪.5‬‬
‫אַ צִ יג‬
‫‪.6‬‬
‫תֻּ צְ עִ י‬
‫‪.7‬‬
‫הַ ִשילִ י‬
‫‪.8‬‬
‫הֻּ צַ גְ ֶּתן‬
‫‪.9‬‬
‫תֻּ ַתר‬
‫‪ִ .11‬ה ִשיגּו‬
‫‪ַ .11‬תצִ יעִ י‬
‫‪ .12‬הֻּ צַ בְ ִתי‬
‫‪ ‬שם הפועל ושם הפעולה בבניין הפעיל בגזרות‪ :‬חפ"נ‪ ,‬חפי"צ‬
‫תרגיל ‪14‬‬
‫השורש‬
‫שם הפועל‬
‫שם הפעולה‬
‫‪ .1‬נ‪-‬כ‪-‬ר‬
‫להכיר‬
‫הכרה‪ ,‬הֶ ֵּכר‬
‫‪ .2‬י‪-‬ז‪-‬ע‬
‫להזיע‬
‫הזעה‬
‫‪ .3‬נ‪-‬ת‪-‬כ‬
‫להתיך‬
‫התכה‬
‫‪ .4‬נ‪-‬ב‪-‬ט‬
‫להביט‬
‫הֶ בֵּ ט‬
‫‪ .5‬י‪-‬צ‪-‬ע‬
‫להציע‬
‫הצעה‪ ,‬הֶ צֵּ עַ‬
‫‪ .6‬נ‪-‬ש‪-‬ק‬
‫להשיק‬
‫השקה‬
‫‪ .7‬נ‪-‬ג‪-‬ע‬
‫להגיע‬
‫הגעה‬
‫‪ .8‬י‪-‬צ‪-‬ג‬
‫להציג‬
‫הצגה‪ ,‬הֶ צֵּ ג‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪9‬‬
‫תרגיל ‪15‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫י‪-‬צ‪-‬ת‬
‫אַ צִ ית‬
‫להצית‪ ,‬הצתה‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נ‪-‬ק‪-‬פ‬
‫ַת ֵק ְפנָה‬
‫להקיף‪ ,‬הקפה‬
‫תחילית המציינת בינוני (הווה)‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫נ‪-‬ת‪-‬ר‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ירה‬
‫ִה ִת ָ‬
‫להתיר‪ ,‬הֶ ֵּתר ‪ /‬התרה‬
‫התי"ו הראשונה היא תחילית המציינת עתיד והתי"ו השנייה היא שורשית (עה"פ)‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫מַ צִ יל‬
‫להציל‪ ,‬הצלה‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫נ‪-‬ג‪-‬ש‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הֻּ גְ ָשה‬
‫להגיש‬
‫הגשה‬
‫תחילית המציינת עתיד‬
‫‪.6‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נ‪-‬ד‪-‬פ‬
‫מַ ִדיפוֹת‬
‫להדיף‪ ,‬הדפה‬
‫תחילית המציינת עתיד‬
‫‪.7‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נ‪-‬ג‪-‬ר‬
‫יַגִ יר‬
‫להגיר‪ ,‬הגרה‬
‫תחילית המציינת בינוני (הווה)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪11‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נ‪-‬ס‪-‬ח‬
‫ִה ִסיחּו‬
‫ג‪.‬‬
‫להסיח‪ ,‬הסחה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫י‪-‬צ‪-‬ב‬
‫הַ צִ יבּו‬
‫להציב‪ ,‬הצבה‬
‫‪ ‬ה ֵשם בבניין ִה ְפעִ יל בגזרות‪ :‬חפ"נ‪ ,‬חפי"צ‬
‫תרגיל ‪16‬‬
‫השורש‬
‫שם פועל‬
‫מאותו השורש ומאותו הבניין‬
‫‪ .1‬נ‪-‬ג‪-‬ד‬
‫להגיד‬
‫‪ .2‬י‪-‬ז‪-‬ע‬
‫להזיע‬
‫‪ .3‬נ‪-‬ד‪-‬ח‬
‫להדיח‬
‫‪ .4‬נ‪-‬ת‪-‬ר‬
‫להתיר‬
‫‪ .5‬נ‪-‬ט‪-‬ל‬
‫להטיל‬
‫‪ .6‬נ‪-‬ס‪-‬ק‬
‫להסיק‬
‫‪ .7‬נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫להציל‬
‫תרגיל ‪17‬‬
‫עבר נסתר‬
‫השורש‬
‫‪ .1‬הכיר‬
‫נ‪-‬כ‪-‬ר‬
‫‪ .2‬הֻ צַ ג‬
‫י‪-‬צ‪-‬ג‬
‫‪ .3‬הציב‬
‫י‪-‬צ‪-‬ב‬
‫‪ .4‬הגיש‬
‫נ‪-‬ג‪-‬ש‬
‫‪ .5‬הפיל‬
‫נ‪-‬פ‪-‬ל‬
‫‪ .6‬התיך‬
‫נ‪-‬ת‪-‬כ‬
‫‪ .7‬הקיש‬
‫נ‪-‬ק‪-‬ש‬
‫‪ .8‬הצית‬
‫י‪-‬צ‪-‬ת‬
‫‪ .9‬הֻ צַ ב‬
‫י‪-‬צ‪-‬ב‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪11‬‬
‫שלמים‪ ,‬חפ"נ‪ ,‬חפי"צ‬
‫תרגיל ‪18‬‬
‫‪.1‬‬
‫(‪ )1‬לְ הַ ִקיף‪ ,‬נ‪-‬ק‪-‬פ חפ"נ‪ ,‬השורש המשותף‪ :‬נ‪-‬פ‪-‬ק‬
‫(‪ )2‬הַ פָ לָה‪ ,‬נ‪-‬פ‪-‬ל חפ"נ‪ ,‬השורש המשותף‪ :‬פ‪-‬ל‪-‬ל‬
‫(‪ )3‬הַ ְשמָ נָה‪ ,‬ש‪-‬מ‪-‬נ שלמים‪ ,‬השורש המשותף‪ :‬נ‪-‬ש‪-‬מ‬
‫(‪ )4‬לְ הַ ִקיש‪ ,‬נ‪-‬ק‪-‬ש חפ"נ‪ ,‬השורש המשותף‪ :‬נ‪-‬ש‪-‬ק‬
‫(‪ )5‬הַ כְ ָתמָ ה‪ ,‬כ‪-‬ת‪-‬מ שלמים‪ ,‬השורש המשותף‪ :‬נ‪-‬ת‪-‬כ‬
‫(‪ )6‬הַ ְצנָעָ ה‪ ,‬צ‪-‬נ‪-‬ע שלמים‪ ,‬השורש המשותף‪ :‬י‪-‬צ‪-‬ע‬
‫(‪ )7‬הַ ְטבָ עָ ה‪ ,‬ט‪-‬ב‪-‬ע שלמים‪ ,‬השורש המשותף‪ :‬נ‪-‬ב‪-‬ט‬
‫(‪ )8‬הַ בְ ָרחָ ה‪ ,‬ב‪-‬ר‪-‬ח שלמים‪ ,‬השורש המשותף‪ :‬ב‪-‬ח‪-‬נ‬
‫(‪ )9‬הַ גָשָ ה‪ ,‬נ‪-‬ג‪-‬ש חפ"נ‪ ,‬השורש המשותף‪ :‬נ‪-‬ש‪-‬ג‬
‫(‪ )11‬מֻ פְ סָ ד‪ ,‬פ‪-‬ס‪-‬ד שלמים‪ ,‬השורש המשותף‪ :‬ד‪-‬פ‪-‬ס‬
‫‪.2‬‬
‫הזענו‪ -‬הזעה; הסיק – הסקת; תצדיעו – הצדעה;‬
‫יטעינו – הטענה; מביטות –מבט; אשיג – הֶ שֵּ ג‬
‫יציבו – מֻ צָ ב;‬
‫מציגים –מֻ צָ ג;‬
‫בניינים הפעיל והופעל ‪ -‬שלמים‪ ,‬חפ"נ‪ ,‬חפי"צ‬
‫תרגיל ‪19‬‬
‫‪.1‬‬
‫זוג ‪:1‬‬
‫השורש המשותף‪ :‬פ‪-‬ר‪-‬כ‬
‫הפעיל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬פָ עִ יל‬
‫‬‫פ‪-‬ר‪-‬כ‪ ,‬הופעל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬סָ בִ יל‬
‫‪-‬‬
‫זוג ‪:2‬‬
‫השורש המשות‪ :‬נ‪-‬ש‪-‬ג‬
‫הופעל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬סָ בִ יל‬
‫‬‫נ‪-‬ש‪-‬ג‪ ,‬הפעיל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬פָ עִ יל‬
‫‪-‬‬
‫זוג ‪:3‬‬
‫השורש המשותף‪ :‬י‪-‬צ‪-‬ב‬
‫הפעיל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬פָ עִ יל‬
‫‬‫הופעל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬סָ בִ יל‬
‫‪-‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪12‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-‬‬
‫כ‪-‬ת‪-‬ב‬
‫י‪-‬צ‪-‬ע‬
‫קבוצה ‪- :1‬‬
‫הבניין המשותף‪ :‬הפעיל‬
‫‪-‬‬
‫נ‪-‬כ‪-‬ר‬
‫המשמעות המשותפת‪ :‬פעיל‬
‫קבוצה ‪- :2‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ד‪-‬ג‪-‬ש‬
‫נ‪-‬ס‪-‬ע‬
‫י‪-‬צ‪-‬ת‬
‫הבניין המשותף‪ :‬הופעל‬
‫המשמעות המשותפת‪ :‬סביל‬
‫תרגיל ‪21‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫הבניין‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫משמעות הפועל‪:‬‬
‫פעיל או סביל‬
‫‪ .1‬הופעל‬
‫סָ בִ יל‬
‫‪ .2‬הפעיל‬
‫פָ עִ יל‬
‫‪ .3‬הופעל‬
‫סָ בִ יל‬
‫‪ .4‬הפעיל‬
‫פָ עִ יל‬
‫‪ .5‬הופעל‬
‫סָ בִ יל‬
‫‪ .6‬הפעיל‬
‫פָ עִ יל‬
‫(‪ )1‬הֻ גַש ‪ -‬הגיש‬
‫(‪ )2‬מתיר ‪ -‬מֻ ָתר‬
‫א‪.‬‬
‫פועל פָ עִ יל‬
‫השורש‬
‫‪ .1‬ב‪-‬ט‪-‬ח‬
‫מבטיח‬
‫‪ .2‬י‪-‬צ‪-‬ע‬
‫יציעו‬
‫‪ .3‬ס‪-‬ד‪-‬ר‬
‫יסדיר‬
‫‪ .4‬ר‪-‬כ‪-‬ב‬
‫הרכבתי‬
‫‪ .5‬נ‪-‬פ‪-‬ל‬
‫מפילות‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪13‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פועל סָ בִ יל‬
‫השורש‬
‫‪ .1‬נ‪-‬ט‪-‬ל‬
‫הֻ טַ לְ ִתי‬
‫‪ .2‬י‪-‬צ‪-‬ג‬
‫מֻ צָ גוֹת‬
‫‪ .3‬נ‪-‬כ‪-‬ר‬
‫מֻ כָר‬
‫‪ .4‬נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫הֻ ְצלּו‬
‫‪ .5‬ס‪-‬כ‪-‬מ‬
‫תֻ ְסכַם‬
‫‪ ‬בניינים‪ :‬נִ ְפעַ ל‪ ,‬קל (פָ עַ ל) בגזרת השלמים‬
‫תרגיל ‪21‬‬
‫בניין‬
‫שורש‬
‫דרך ‪ /‬זמן‬
‫גוף‬
‫‪ .1‬ב‪-‬ד‪-‬ק‬
‫נפעל‬
‫רבים‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .2‬ס‪-‬ג‪-‬ר‬
‫נפעל‬
‫נסתרים‬
‫עתיד‬
‫‪ .3‬ז‪-‬ק‪-‬נ‬
‫קל‬
‫יחידה‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .4‬ל‪-‬ב‪-‬ש‬
‫קל‬
‫נוכחות‪ ,‬נסתרות‬
‫עתיד‬
‫‪ .5‬ש‪-‬מ‪-‬ר‬
‫קל‬
‫מדברים‬
‫עבר‬
‫‪ .6‬ז‪-‬כ‪-‬ר‬
‫נפעל‬
‫נוכחת‬
‫ציווי‬
‫‪ .7‬ש‪-‬פ‪-‬ט‬
‫נפעל‬
‫מדבר‬
‫עבר‬
‫‪ .8‬כ‪-‬ש‪-‬ל‬
‫נפעל‬
‫נוכחות‪ ,‬נסתרות‬
‫עתיד‬
‫‪ .9‬ג‪-‬ד‪-‬ל‬
‫קל‬
‫יחיד‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .11‬ק‪-‬ב‪-‬ר‬
‫נפעל‬
‫נסתרים‬
‫עבר‬
‫‪ .11‬ט‪-‬מ‪-‬נ‬
‫קל‬
‫נוכחות‬
‫עבר‬
‫‪ .12‬ש‪-‬פ‪-‬כ‬
‫נפעל‬
‫נסתרים‬
‫עתיד‬
‫‪ .13‬ט‪-‬ר‪-‬פ‬
‫נפעל‬
‫יחידה‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .14‬ש‪-‬ב‪-‬ת‬
‫קל‬
‫נסתרת‬
‫עבר‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪14‬‬
‫בניין‬
‫שורש‬
‫דרך ‪ /‬זמן‬
‫גוף‬
‫‪ .15‬כ‪-‬ת‪-‬ב‬
‫נפעל‬
‫נסתר‬
‫עתיד‬
‫‪ .16‬כ‪-‬נ‪-‬ס‬
‫נפעל‬
‫נוכחים‬
‫ציווי‬
‫‪ .17‬ב‪-‬ח‪-‬נ‬
‫נפעל‬
‫רבות‬
‫הווה (בינוני)‬
‫‪ .18‬ד‪-‬ק‪-‬ר‬
‫נפעל‬
‫מדבר‬
‫עתיד‬
‫‪ .19‬ש‪-‬ב‪-‬ר‬
‫קל‬
‫נסתרים‬
‫עתיד‬
‫‪ .21‬ק‪-‬ל‪-‬ט‬
‫נפעל‬
‫נוכחת‬
‫עתיד‬
‫‪ .21‬ל‪-‬מ‪-‬ד‬
‫קל‬
‫נוכחות‬
‫ציווי‬
‫‪ .22‬י‪-‬כ‪-‬ל‬
‫קל‬
‫נוכחים‬
‫עתיד‬
‫‪ .23‬מ‪-‬ר‪-‬ח‬
‫קל‬
‫נוכחים‬
‫עבר‬
‫‪ .24‬ג‪-‬נ‪-‬ב‬
‫נפעל‬
‫נסתרים‬
‫עבר‬
‫קל‪ ,‬נפעל‪ ,‬הפעיל‪ ,‬הופעל‬
‫תרגיל ‪22‬‬
‫תשובה‬
‫נִמסֹר‬
‫‪ְ .1‬‬
‫‪ .2‬נִמָ סֵּ ר‬
‫‪ .3‬נִכְ שַ ל‬
‫‪ָ .4‬כשַ ל‬
‫‪ .5‬הכשיל‬
‫‪ .6‬הֻ כְ שַ ל‬
‫‪ .7‬סגור‬
‫נִסגָר‬
‫‪ְ .8‬‬
‫‪ .9‬מסגיר‬
‫‪ .11‬מֻ ְסגָר‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪15‬‬
‫תרגיל ‪23‬‬
‫הבניין‬
‫השורש‬
‫הגוף‬
‫(לפי ההקשר במשפט)‬
‫‪ .1‬פ‪-‬ק‪-‬ד‬
‫נפעל‬
‫נסתרות‬
‫‪ .2‬פ‪-‬ק‪-‬ד‬
‫הפעיל‬
‫נסתרות‬
‫‪ .3‬פ‪-‬ק‪-‬ד‬
‫הופעל‬
‫נוכחות‬
‫‪ .4‬פ‪-‬ת‪-‬ר‬
‫נפעל‬
‫נסתרת‬
‫‪ .5‬ב‪-‬ד‪-‬ק‬
‫נפעל‬
‫נוכח‬
‫‪ .6‬ס‪-‬פ‪-‬ד‬
‫נפעל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .7‬פ‪-‬ת‪-‬ע‬
‫הופעל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .8‬פ‪-‬ת‪-‬ע‬
‫הפעיל‬
‫נסתרות‬
‫‪ .9‬ז‪-‬כ‪-‬ר‬
‫קל‬
‫נסתרת‬
‫‪ .11‬ז‪-‬כ‪-‬ר‬
‫נפעל‬
‫מדבר‬
‫‪ .11‬ז‪-‬כ‪-‬ר‬
‫הפעיל‬
‫מדברים‬
‫‪ .12‬ז‪-‬כ‪-‬ר‬
‫הופעל‬
‫נסתר‬
‫‪ .13‬כ‪-‬ר‪-‬ת‬
‫קל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .14‬מ‪-‬ש‪-‬כ‬
‫נפעל‬
‫נסתרת‬
‫‪ .15‬כ‪-‬ש‪-‬ל‬
‫נפעל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .16‬כ‪-‬ש‪-‬ל‬
‫הפעיל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .17‬ז‪-‬מ‪-‬נ‬
‫הופעל‬
‫נסתרות‬
‫‪ .18‬ז‪-‬מ‪-‬נ‬
‫הפעיל‬
‫נוכחות‬
‫‪ .19‬ק‪-‬ט‪-‬פ‬
‫נפעל‬
‫נסתר‬
‫‪ .21‬מ‪-‬ס‪-‬ר‬
‫נפעל‬
‫נסתרות‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪16‬‬
‫תרגיל ‪24‬‬
‫‪.1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫נִ ְת ָקלִ ים‬
‫‪.2‬‬
‫(‪)1‬‬
‫ִת ְדֹלף‬
‫‪.3‬‬
‫(‪)3‬‬
‫יֻּגְ דַ ל‬
‫‪.4‬‬
‫(‪)1‬‬
‫ַת ְס ֵת ְרנָה‬
‫‪.5‬‬
‫(‪)3‬‬
‫ָת ַר ְמנּו‬
‫‪.6‬‬
‫(‪)4‬‬
‫נִ ְש ְמרּו‬
‫‪.7‬‬
‫(‪)4‬‬
‫ִהכָנְ ִסי‬
‫‪.8‬‬
‫(‪)1‬‬
‫נִ ְדבָ ִרים‬
‫‪.9‬‬
‫(‪)1‬‬
‫הֻּ ְש ְקעּו‬
‫‪.11‬‬
‫(‪)4‬‬
‫י ְַשכִ יבּו‬
‫‪.11‬‬
‫(‪)3‬‬
‫יִ גְ נְ בּו‬
‫‪.12‬‬
‫(‪)4‬‬
‫נִ גְ ָררוֹת‬
‫‪.13‬‬
‫(‪)2‬‬
‫ִהזְ כִ ירּו‬
‫‪.14‬‬
‫(‪)3‬‬
‫ָשתַ ְקנּו‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪17‬‬
‫‪ ‬שם הפועל ושם הפעולה בבניינים‪ :‬נפעל‪ ,‬קל בגזרת השלמים‬
‫תרגיל ‪25‬‬
‫הבניין‬
‫השורש‬
‫שם הפועל‬
‫שם הפעולה‬
‫‪ .1‬ש‪-‬ב‪-‬ת‬
‫קל‬
‫לשבֹת‬
‫שביתה‬
‫‪ .2‬צ‪-‬מד‬
‫נפעל‬
‫להצמד‬
‫הצמדות‬
‫‪ .3‬ל‪-‬מ‪-‬ד‬
‫קל‬
‫ללמֹד‬
‫למידה‬
‫‪ .4‬ר‪-‬ד‪-‬פ‬
‫נפעל‬
‫לרדֹף‬
‫רדיפה‬
‫‪ .5‬ק‪-‬ל‪-‬ט‬
‫נפעל‬
‫להקלט‬
‫הקלטות‬
‫‪ .6‬ק‪-‬ל‪-‬ט‬
‫קל‬
‫לקֹלט‬
‫קליטה‬
‫‪ .7‬פ‪-‬ת‪-‬ר‬
‫קל‬
‫לפתֹר‬
‫פתירה‬
‫‪ .8‬ס‪-‬מ‪-‬כ‬
‫נפעל‬
‫להסמך‬
‫הסמכות‬
‫‪ .9‬ש‪-‬מ‪-‬ר‬
‫נפעל‬
‫להשמר‬
‫השמרות‬
‫‪ .11‬ד‪-‬ק‪-‬ר‬
‫קל‬
‫לדקֹר‬
‫דקירה‬
‫‪ .11‬ל‪-‬כ‪-‬ד‬
‫נפעל‬
‫להלכד‬
‫הלכדות‬
‫‪ .12‬כ‪-‬נ‪-‬ס‬
‫נפעל‬
‫להכנס‬
‫הכנסות‬
‫‪ .13‬מ‪-‬ה‪-‬ל‬
‫קל‬
‫למהֹל‬
‫מהילה‬
‫‪ .14‬ש‪-‬פ‪-‬כ‬
‫קל‬
‫לשפֹך‬
‫שפיכה‬
‫‪ .15‬ב‪-‬ד‪-‬ל‬
‫נפעל‬
‫להבדל‬
‫הבדלות‬
‫תרגיל ‪ - 26‬קל‪ ,‬נפעל‪ ,‬הפעיל‬
‫שורש‬
‫בניין‬
‫שם פועל מאותו בניין‬
‫שם פעולה מבניין אחר‬
‫‪ .1‬מ‪-‬ש‪-‬כ‬
‫נפעל‬
‫להמשך‬
‫ְמ ִשיכָה‬
‫‪ .2‬ח‪-‬ל‪-‬ק‬
‫קל‬
‫לחֹלק‬
‫הַ ְחל ָָקה‬
‫‪ .3‬ר‪-‬ק‪-‬מ‬
‫נפעל‬
‫להרקם‬
‫ְר ִקימָ ה‬
‫‪ .4‬ש‪-‬כ‪-‬ר‬
‫הפעיל‬
‫להשכיר‬
‫ִ‬
‫ירה‬
‫ְשכִ ָ‬
‫‪ .5‬ש‪-‬ל‪-‬ט‬
‫קל‬
‫לשֹלט‬
‫הַ ְשלָטָ ה‬
‫‪ .6‬מ‪-‬צ‪-‬א‬
‫קל‬
‫למצֹא‬
‫הַ ְמצָ ָאה‪ִ ,‬המָ ְצאּות‬
‫‪ .7‬ב‪-‬ד‪-‬ק‬
‫קל‬
‫לבדֹק‬
‫ִהבָ ְדקּות‪ /‬הַ ְדבָ ָקה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪18‬‬
‫שורש‬
‫בניין‬
‫שם פועל מאותו בניין‬
‫שם פעולה מבניין אחר‬
‫‪ .8‬ק‪-‬ר‪-‬ב‬
‫קל‬
‫לקרֹב‬
‫הַ ְק ָרבָ ה‬
‫‪ .9‬נ‪-‬ע‪-‬ל‬
‫נפעל‬
‫להנעל‬
‫נְ עִ ילָה‬
‫‪ .11‬צ‪-‬ד‪-‬ק‬
‫קל‬
‫לצדֹק‬
‫הַ ְצ ָד ָקה‬
‫‪ .11‬כ‪-‬ר‪-‬ת‬
‫נפעל‬
‫להכרת‬
‫כְ ִריתָ ה‬
‫‪ .12‬פ‪-‬ח‪-‬ד‬
‫קל‬
‫לפחֹד‬
‫הַ פְ חָ ָדה‬
‫‪ .13‬כ‪-‬ש‪-‬ל‬
‫הפעיל‬
‫להכשיל‬
‫ִהכ ְָשלּות‬
‫‪ .14‬ר‪-‬ש‪-‬מ‬
‫נפעל‬
‫להרשם‬
‫ְר ִשימָ ה ‪ /‬הַ ְר ָשמָ ה‬
‫‪ .15‬ח‪-‬ז‪-‬ר‬
‫קל‬
‫לחזֹר‬
‫הַ ְחזָ ָרה‬
‫תרגיל ‪ - 27‬קל‪ ,‬הפעיל‬
‫שם פעולה‬
‫בבניין הפעיל‬
‫שם פעולה‬
‫בבניין קל‬
‫הצלחה‬
‫צליחה‬
‫הרכבה‬
‫רכיבה‬
‫הקלטה‬
‫קליטה‬
‫הצבה‬
‫יציבה‬
‫הכתבה‬
‫כתיבה‬
‫הפסקה‬
‫פסיקה‬
‫הדרכה‬
‫דריכה‬
‫הבערה‬
‫בְ עֵּ ָרה‬
‫הנהגה‬
‫נהיגה‬
‫הַ ְצ ָלחָ ה ‪ -‬השגה של דבר מסוים‬
‫ְצלִ יחָ ה ‪ -‬חציית תעלה‪ ,‬נהר‪ ,‬אגם מקצה אחד לשני‬
‫הַ ְרכָ בָ ה ‪ -‬חיבור חלקים ש ונים‬
‫ְרכִ יבָ ה ‪ -‬ישיבה ל גב סוס ‪ /‬חמור ותנועה‬
‫הַ ְק ָלטָ ה ‪ -‬העתקה של צלילים על גבי תקליט‬
‫ְקלִ יטָ ה ‪ -‬תפיסה ‪ /‬הבנה שכלית של מה שרואים ‪ /‬שומעים‬
‫הַ צָ בָ ה ‪ -‬להעמיד משהו במקום מסוים‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪19‬‬
‫יְ ִציבָ ה ‪ -‬מצב של הגוף כאשר האדם עומד‬
‫הַ כְ ָתבָ ה ‪ -‬פעולה של מי שמכתיב טקסט לאדם אחר‬
‫כְ ִתיבָ ה ‪ -‬רישום והעלאת דברים על הנייר באמצעות עט ‪ /‬עיפרון‪...‬‬
‫הַ פְ סָ ָקה ‪ -‬פסק זמן במהלך פעילות מסוימת (לימודים‪ ,‬עבודה‪)...‬‬
‫יקה ‪ -‬מתן פסק דין‬
‫פְ ִס ָ‬
‫הַ ְד ָרכָ ה ‪ -‬הוראה‬
‫ְד ִריכָ ה ‪ -‬הנחת רגל על משטח‬
‫הַ בְ עָ ָרה ‪ -‬הצתה ‪ /‬הדלקה של אש‬
‫בְ עֵּ ָרה ‪ -‬התהליך שבו משהו בוער‬
‫הַ נְ הָ ָגה ‪ -‬ראשות‪ ,‬הנהלה‪ ,‬מנהיגות‬
‫נְ ִהי ָגה ‪ -‬הפעולה של מי שנוהג בכלי רכב‬
‫תרגיל ‪ - 28‬קל‪ ,‬נפעל‪ ,‬הפעיל‪ ,‬הופעל‬
‫‪.1‬‬
‫(‪ )1‬שמות פועל‬
‫(‪ )2‬ש‪-‬א‪-‬ר‬
‫(‪ )3‬הפעיל‪ ,‬נפעל‬
‫(‪ )4‬הַ ְשָא ָרה‬
‫(‪ )5‬תֻ ְשַאר‬
‫‪.2‬‬
‫(‪ )1‬שמות פועל‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)5‬‬
‫‪.3‬‬
‫ד‪-‬ב‪-‬ק‬
‫קל‪ ,‬נפעל‪ ,‬הפעיל‬
‫א‪ִ .‬ה ָדבְ קּות‬
‫ב‪ .‬הַ ְדבָ ָקה‬
‫הֻ ְדבַ ְק ָת‬
‫(‪ )1‬שמות פועל‬
‫(‪ )2‬ש‪-‬ח‪-‬ק‬
‫(‪ )3‬קל‪ ,‬נפעל‬
‫יקה‬
‫(‪ְ )4‬ש ִח ָ‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪21‬‬
‫תרגיל ‪ - 29‬קל‪ ,‬נפעל‪ ,‬הפעיל‪ ,‬הופעל‬
‫‪.1‬‬
‫קל ; הבניין המשותף‪ :‬הפעיל‬
‫‪.2‬‬
‫נפעל ; הבניין המשותף‪ :‬קל‬
‫‪.3‬‬
‫הפעיל ; הבניין המשותף‪ :‬הופעל‬
‫‪.4‬‬
‫הפעיל ; הבניין המשותף‪ :‬קל‬
‫‪.5‬‬
‫קל ; הבניין המשותף‪ :‬נפעל‬
‫‪.6‬‬
‫הפעיל ; הבניין המשותף‪ :‬קל‬
‫‪ ‬ה ֵשם בבניינים‪ :‬נִ ְפעַ ל‪ ,‬קל בגזרת השלמים‬
‫תרגיל ‪31‬‬
‫בניין‬
‫שם פועל מאותו שורש‬
‫ומאותו הבניין‬
‫‪ .1‬נפעל‬
‫לְ ִהזָ ֵּכר‬
‫‪ .2‬קל‬
‫לזכֹר‬
‫‪ .3‬נפעל‬
‫לְ ִהגָמֵּ ל‬
‫‪ .4‬קל‬
‫לפשֹט‬
‫‪ .5‬נפעל‬
‫לְ ִהלָעֵּ ג‬
‫‪ .6‬קל‬
‫לרמֹס‬
‫‪ .7‬נפעל‬
‫לְ ִהשָ מֵּ ט‬
‫‪ .8‬קל‬
‫לשמֹט‬
‫‪ .9‬נפעל‬
‫לְ ִה ָדלֵּק‬
‫‪ .11‬נפעל‬
‫לְ ִה ָתלֵּש‬
‫‪ .11‬קל‬
‫לתֹלש‬
‫‪ .12‬קל‬
‫לסחֹט‬
‫‪ .13‬נפעל‬
‫לְ ִהסָ גֵּר‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪21‬‬
‫תרגיל ‪ - 31‬קל‪ ,‬נפעל‪ ,‬הפעיל‬
‫(‪ )1‬מַ ְרגֵּמָ ה‪ :‬ר‪-‬ג‪-‬מ ; שורש משותף‪ :‬ג‪-‬ר‪-‬מ‬
‫(‪ )2‬נִ ְספָ ח‪ :‬ס‪-‬פ‪-‬ח ; שורש משותף‪ :‬פ‪-‬ח‪-‬ס‬
‫(‪ִ )3‬ה ָדבְ קּות‪ :‬ד‪-‬ב‪-‬ק ; שורש משותף‪ :‬ב‪-‬ד‪-‬ק‬
‫(‪ )4‬הַ בְ ָרגָה‪ :‬ב‪-‬ר‪-‬ג ; שורש משותף‪ :‬ג‪-‬ב‪-‬ר‬
‫יקה‪ :‬ש‪-‬ר‪-‬ק ; שורש משותף‪ :‬ק‪-‬ש‪-‬ר‬
‫(‪ְ )5‬ש ִר ָ‬
‫(‪ִ )6‬מבְ ֶר ֶשת‪ :‬ב‪-‬ר‪-‬ש ; שורש משותף‪ :‬ש‪-‬ב‪-‬ר‬
‫‪ ‬בניין נִ ְפעַ ל בגזרות‪ :‬חפ"נ‪ ,‬חפי"צ‬
‫תרגיל ‪32‬‬
‫השורש‬
‫הגוף‬
‫(לפי ההקשר במשפט)‬
‫זמן ‪ /‬דרך‬
‫‪ .1‬נ‪-‬ת‪-‬ק‬
‫נסתרים‬
‫בינוני (הווה)‬
‫‪ .2‬י‪-‬צ‪-‬ב‬
‫נסתרות‬
‫עבר‬
‫‪ .3‬י‪-‬צ‪-‬ת‬
‫נסתרת‬
‫בינוני (הווה)‬
‫‪ .4‬נ‪-‬ז‪-‬ק‬
‫נסתרת‬
‫עתיד‬
‫‪ .5‬נ‪-‬ש‪-‬א‬
‫נסתרים‬
‫עתיד‬
‫‪ .6‬נ‪-‬ת‪-‬נ‬
‫נסתרת‬
‫עבר‬
‫‪ .7‬נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫נסתרים‬
‫עבר‬
‫‪ .8‬י‪-‬צ‪-‬ב‬
‫נסתרים‬
‫בינוני (הווה)‬
‫‪ .9‬נ‪-‬ת‪-‬ק‬
‫נסתר‬
‫עתיד‬
‫‪ .11‬י‪-‬צ‪-‬ת‬
‫נסתרת‬
‫עבר‬
‫‪ .11‬נ‪-‬ש‪-‬א‬
‫נסתרות‬
‫בינוני (הווה)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪22‬‬
‫‪ ‬בניין קל בגזרות‪ :‬חפ"נ‪ ,‬חפי"צ‬
‫תרגיל ‪33‬‬
‫שם פעולה‬
‫שורש‬
‫שם פועל‬
‫‪ .1‬נ‪-‬ט‪-‬ע‬
‫לנטֹע‪ ,‬לטעת‬
‫‪ .2‬נ‪-‬ד‪-‬ר‬
‫לנדֹר‬
‫‪ .3‬י‪-‬צ‪-‬ר‬
‫ליצֹר‬
‫ירה‬
‫יְ ִצ ָ‬
‫‪ .4‬נ‪-‬ט‪-‬ש‬
‫לנטֹש‬
‫נ ְִטישָ ה‬
‫‪ .5‬נ‪-‬ג‪-‬ע‬
‫לנגֹע‪ ,‬לגעת‬
‫נְגִ יעָ ה‬
‫‪ .6‬י‪-‬צ‪-‬ק‬
‫לצקת‬
‫יקה‬
‫יְ ִצ ָ‬
‫‪ .7‬נ‪-‬ק‪-‬ט‬
‫לנקֹט‬
‫נ ְִקיטָ ה‬
‫‪ .8‬נ‪-‬ב‪-‬ר‬
‫לנבֹר‬
‫ירה‬
‫נְבִ ָ‬
‫נ ְִטיעָ ה‬
‫קל‪ ,‬נפעל‪ ,‬הפעיל‪ ,‬הופעל‬
‫תרגיל ‪34‬‬
‫‪.1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫נִ גְ ָשה‬
‫‪.2‬‬
‫(‪)1‬‬
‫יִ נְ בְ טּו‬
‫‪.3‬‬
‫(‪)3‬‬
‫תֻּ צְ בִ י‬
‫‪.4‬‬
‫(‪)3‬‬
‫יַבִ יט‬
‫‪.5‬‬
‫(‪)1‬‬
‫ִת ֵתנָה‬
‫‪.6‬‬
‫(‪)1‬‬
‫נִ כַר‬
‫‪.7‬‬
‫(‪)1‬‬
‫מֻּ סֶּ ֶּקת‬
‫‪.8‬‬
‫(‪)4‬‬
‫ִתטֹל‬
‫‪.9‬‬
‫(‪)4‬‬
‫נִ דָ חוֹת‬
‫‪.11‬‬
‫(‪)1‬‬
‫ַת ִשיל‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪23‬‬
‫תרגיל ‪35‬‬
‫‪.1‬‬
‫ִתנְ בְ חּו‪ :‬קל ; הבניין המשותף‪ :‬הפעיל‬
‫‪.2‬‬
‫הַ ְק ֵּדם‪ :‬הפעיל ; הבניין המשותף‪ :‬נפעל‬
‫‪.3‬‬
‫תֻ גְ שו‪ :‬הופעל ; הבניין המשותף‪ :‬קל‬
‫‪.4‬‬
‫מַ גִ יר‪ :‬הפעיל ; הבניין המשותף‪ :‬קל‬
‫‪.5‬‬
‫ְמ ַר ְח ֶתם‪ :‬קל ; הבניין המשותף‪ :‬הופעל‬
‫‪.6‬‬
‫נִ ְצנַח‪ :‬קל ; הבניין המשותף‪ :‬נפעל‬
‫תרגיל ‪36‬‬
‫א‪.‬‬
‫הבניין‬
‫השורש‬
‫צורת פועל נוספת מאותו שורש‬
‫ומאותו בניין‬
‫‪ .1‬ש‪-‬א‪-‬ל‬
‫נפעל‬
‫יִ ָשאֵּ ל‬
‫‪ .2‬ס‪-‬פ‪-‬ר‬
‫קל‬
‫ִת ְספְ ִרי‬
‫‪ .3‬נ‪-‬ד‪-‬ח‬
‫הופעל‬
‫נ ַֻדח‬
‫‪ .4‬נ‪-‬ת‪-‬כ‬
‫הפעיל‬
‫ַת ֵּתכְ נָה‬
‫‪ .5‬ר‪-‬ק‪-‬ד‬
‫קל‬
‫ִת ְרק ְֹדנָה‬
‫‪ .6‬נ‪-‬פ‪-‬ל‬
‫קל‬
‫אֶ פֹל‬
‫‪ .7‬נ‪-‬ב‪-‬ע‬
‫הופעל‬
‫יֻבַ ע‬
‫‪ .8‬ה‪-‬ס‪-‬ע‬
‫קל‬
‫נָסַ עְ נּו‬
‫‪ .9‬נ‪-‬ג‪-‬ע‬
‫הפעיל‬
‫מַ גִ יעוֹת‬
‫‪ .11‬ט‪-‬ב‪-‬ע‬
‫הופעל‬
‫הֻ ְטבְ עּו‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪24‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הבניין‬
‫השורש‬
‫צורת פועל נוספת מאותו שורש‬
‫בבניין אחר‬
‫‪ .1‬כ‪-‬ל‪-‬ל‬
‫הופעל‬
‫ַתכְ לֵּלְ נָה‬
‫‪ .2‬ל‪-‬ק‪-‬ח‬
‫נפעל‬
‫ִת ַקח‬
‫‪ .3‬נ‪-‬ת‪-‬נ‬
‫קל‬
‫נִ ֶתנֶת‬
‫‪ .4‬נ‪-‬ק‪-‬ש‬
‫הפעיל‬
‫נְ קֹש‬
‫‪ .5‬ס‪-‬ח‪-‬ב‬
‫נפעל‬
‫נִ ְסחֹב‬
‫‪ .6‬ח‪-‬ת‪-‬מ‬
‫הפעיל‬
‫ִח ְתמּו‬
‫‪ .7‬ש‪-‬א‪-‬ר‬
‫נפעל‬
‫ַת ְש ִאיר‬
‫‪ .8‬ב‪-‬ר‪-‬ח‬
‫הפעיל‬
‫ִתבְ ְר ִחי‬
‫‪ .9‬נ‪-‬ש‪-‬ק‬
‫קל‬
‫ִה ַש ְקנּו‬
‫‪ .11‬י‪-‬צ‪-‬ב‬
‫הפעיל‬
‫נִ צַ בְ ִתי‬
‫‪ ‬ה ֵשם בבניין נִ ְפעַ ל בגזרות‪ :‬שלמים‪ ,‬חפ"נ‪ ,‬חפי"צ‬
‫תרגיל ‪37‬‬
‫השורש‬
‫פ‪-‬ק‪-‬ד‬
‫שם פועל‬
‫מאותו שורש‬
‫לְ ִהפָ ֵּקד ‪ /‬לִ פְ קֹד ‪/‬‬
‫לְ הַ פְ ִקיד‬
‫נ‪-‬ד‪-‬ח‬
‫י‪-‬צ‪-‬ב‬
‫כ‪-‬ב‪-‬ד‬
‫ִהפָ ְקדּות ‪ /‬הַ פְ ָק ָדה‬
‫הַ ָדחָ ה‬
‫לְ הַ ִציב‬
‫ר‪-‬ג‪-‬נ‬
‫ס‪-‬מ‪-‬כ‬
‫שם פעולה‬
‫מאותו שורש‬
‫יְ ִציבָ ה ‪ /‬הַ צָ בָ ה‬
‫נ ְִרגָנּות‬
‫לִ ְסמְֹך ‪ /‬לְ הַ ְס ִמיְך‬
‫הַ ְסמָ ָכה‬
‫הַ כְ בָ ָדה‬
‫הערה‪ :‬בעמודות "שם פועל מאותו שורש" ו"שם פעולה מאותו שורש"‪ ,‬לא נאמר מאיזה בניין‪,‬‬
‫לכן לפניך מספר אפשרויות‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪25‬‬
‫תרגיל ‪ - 38‬קל‪ ,‬נפעל‪ ,‬הפעיל‪ ,‬הופעל‬
‫(‪)1‬‬
‫הֶ פְ סֵּ ד‪ :‬פ‪-‬ס‪-‬ד ; השורש המשותף‪ :‬ד‪-‬פ‪-‬ס‬
‫(‪)2‬‬
‫נִ ְצ ָרב‪ :‬צ‪-‬ר‪-‬ב ; השורש המשותף‪ :‬ב‪-‬צ‪-‬ר‬
‫(‪ִ )3‬הזָ ְקקּות‪ :‬ז‪-‬ק‪-‬ק ; השורש המשותף‪ :‬ז‪-‬ר‪-‬ק‬
‫(‪)4‬‬
‫ָשה‪ :‬נ‪-‬ג‪-‬ש ; השורש המשותף‪ :‬ר‪-‬ג‪-‬ש‬
‫הַ ג ָ‬
‫(‪)5‬‬
‫נִ ְרחָ ב‪ :‬ר‪-‬ח‪-‬ב ; השורש המשותף‪ :‬ב‪-‬ח‪-‬ר‬
‫(‪)6‬‬
‫חוֹבֵּ ט‪ :‬ח‪-‬ב‪-‬ט ; השורש המשותף‪ :‬ב‪-‬ט‪-‬ח‬
‫(‪)7‬‬
‫ְש ֵּרפָ ה‪ :‬ש‪-‬ר‪-‬פ ; השורש המשותף‪ :‬פ‪-‬ר‪-‬ש‬
‫(‪)8‬‬
‫לְ גִ ימָ ה‪ :‬ל‪-‬ג‪-‬מ ; השורש המשותף‪ :‬ג‪-‬מ‪-‬ל‬
‫(‪)9‬‬
‫חָ ִריש‪ :‬ח‪-‬ר‪-‬ש ; השורש המשותף‪ :‬ש‪-‬ח‪-‬ר‬
‫ירה‪ :‬ת‪-‬פ‪-‬ר ; השורש המשותף‪ :‬פ‪-‬ת‪-‬ר‬
‫(‪ְ )11‬תפִ ָ‬
‫(‪ )11‬הַ ְת ָרסָ ה‪ :‬ת‪-‬ר‪-‬ס ; השורש המשותף‪ :‬ס‪-‬ת‪-‬ר‬
‫(‪ )12‬גְ ִריסָ ה‪ :‬ג‪-‬ר‪-‬ס ; השורש המשותף‪ :‬ס‪-‬ר‪-‬ג‬
‫(‪ )13‬נִ ְר ָשם‪ :‬ר‪-‬ש‪-‬מ ; השורש המשותף‪ :‬ש‪-‬מ‪-‬ר‬
‫בניינים קל ונפעל ‪ -‬שלמים‪ ,‬חפ"נ‪ ,‬חפי"צ‬
‫תרגיל ‪39‬‬
‫זוג ‪:1‬‬
‫שורש משותף‪ :‬ק‪-‬ב‪-‬ע‬
‫נפעל‪ ,‬משמעות בניין‪ :‬סָ בִ יל‬
‫‬‫קל‪ ,‬משמעות בניין‪ :‬פָ עִ יל‬
‫‪-‬‬
‫זוג ‪:2‬‬
‫שורש משותף‪ :‬ב‪-‬ד‪-‬ק‬
‫נפעל‪ ,‬משמעות בניין‪ :‬סביל‬
‫‬‫‪-‬‬
‫זוג ‪:3‬‬
‫קל‪ ,‬משמעות בניין‪ :‬פָ עִ יל‬
‫שורש משותף‪ :‬ש‪-‬ב‪-‬ר‬
‫קל‪ ,‬משמעות בניין‪ :‬סָ בִ יל‬
‫‬‫נפעל‪ ,‬משמעות בניין‪ :‬סָ בִ יל‬
‫‪-‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪26‬‬
‫תרגיל ‪ - 41‬קל‪ ,‬נפעל‪ ,‬הפעיל‪ ,‬הופעל‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫נ‪-‬כ‪-‬ש‪ ,‬הופעל‬
‫ז‪-‬ר‪-‬ע‪ ,‬קל‬
‫נ‪-‬פ‪-‬ל‪ ,‬הופעל‬
‫מ‪-‬נ‪-‬ע‪ ,‬נפעל‬
‫‪-‬‬
‫נ‪-‬ט‪-‬ש‪ ,‬קל (המשמעות‪ :‬פָ עִ יל‪ .‬הנושא של המשפט יעשה את הפעולה)‬
‫משמעות משותפת‪ :‬סָ בִ יל‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪ ‬בניינים ִפעֵ ל‪ ,‬פֻּעַ ל‪ִ ,‬ה ְתפַ עֵ ל בגזרת השלמים‬
‫‪W‬‬
‫תרגיל ‪41‬‬
‫בניין‬
‫שורש‬
‫דרך ‪ /‬זמן‬
‫גוף‬
‫‪ .1‬ה‪-‬פ‪-‬כ‬
‫התפעל‬
‫נסתרת‬
‫עבר‬
‫‪ .2‬נ‪-‬פ‪-‬ח‬
‫פועל‬
‫רבות‬
‫בינוני (הווה)‬
‫‪ .3‬ב‪-‬ט‪-‬ל‬
‫פיעל‬
‫נוכח‬
‫עבר‬
‫‪ .4‬ק‪-‬ש‪-‬ר‬
‫התפעל‬
‫מדבר‬
‫עתיד‬
‫‪ .5‬צ‪-‬ל‪-‬מ‬
‫פיעל‬
‫נוכחת‬
‫ציווי‬
‫‪ .6‬כ‪-‬פ‪-‬ר‬
‫פועל‬
‫נסתר‬
‫עתיד‬
‫‪ .7‬ס‪-‬ב‪-‬כ‬
‫התפעל‬
‫נסתרים‬
‫עתיד‬
‫‪ .8‬ז‪-‬נ‪-‬ק‬
‫פיעל‬
‫נוכחת‬
‫עתיד‬
‫‪ .9‬צ‪-‬ב‪-‬ר‬
‫התפעל‬
‫רבים‬
‫בינוני (הווה)‬
‫‪ .11‬ש‪-‬ת‪-‬פ‬
‫פיעל‬
‫מדברים‬
‫עתיד‬
‫‪ .11‬ש‪-‬פ‪-‬ר‬
‫פועל‬
‫נסתרים‬
‫עבר‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪27‬‬
‫תרגיל ‪42‬‬
‫השורש‬
‫הבניין‬
‫הגוף‬
‫(לפי ההקשר במשפט)‬
‫‪ .1‬פ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫פיעל‬
‫נסתר‬
‫‪ .2‬ת‪-‬ק‪-‬נ‬
‫פועל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .3‬צ‪-‬ד‪-‬ק‬
‫התפעל‬
‫נסתרת‬
‫‪ .4‬ש‪-‬ק‪-‬פ‬
‫פיעל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .5‬ש‪-‬ד‪-‬ל‬
‫התפעל‬
‫נסתרות‬
‫‪ .6‬מ‪-‬ק‪-‬ד‬
‫התפעל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .7‬ק‪-‬ב‪-‬ל‬
‫פיעל‬
‫נוכחים‬
‫‪ .8‬ש‪-‬ק‪-‬מ‬
‫פועל‬
‫נסתרת‬
‫‪ .9‬ד‪-‬ב‪-‬ר‬
‫פיעל‬
‫נוכחים‬
‫‪ .11‬א‪-‬מ‪-‬נ‬
‫התפעל‬
‫מדבר‬
‫‪ .11‬ש‪-‬ל‪-‬ב‬
‫פיעל‬
‫נסתרת‬
‫‪ .12‬ס‪-‬ג‪-‬ל‬
‫התפעל‬
‫נסתרות‬
‫‪ .13‬ש‪-‬מ‪-‬ש‬
‫פיעל‬
‫נסתרות‬
‫‪ .14‬ק‪-‬ד‪-‬מ‬
‫פועל‬
‫נוכחת‬
‫‪ .15‬ק‪-‬ז‪-‬ז‬
‫פועל‬
‫נסתרים‬
‫‪ .16‬ו‪-‬ת‪-‬ר‬
‫פיעל‬
‫מדברת‬
‫‪ .17‬ס‪-‬פ‪-‬ק‬
‫התפעל‬
‫נוכח‬
‫‪ .18‬ס‪-‬פ‪-‬ק‬
‫פיעל‬
‫נוכחת‬
‫‪ .19‬ס‪-‬פ‪-‬ק‬
‫פועל‬
‫נסתרת‬
‫‪ .21‬צ‪-‬י‪-‬ר‬
‫התפעל‬
‫נסתרת‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪28‬‬
‫תרגיל ‪43‬‬
‫‪.1‬‬
‫(‪)4‬‬
‫יְ ב ְֻּקשּו‬
‫‪.5‬‬
‫(‪)2‬‬
‫ִה ְש ַת ְדלּו‬
‫‪.2‬‬
‫(‪)1‬‬
‫ְמ ַסיֶּ מֶּ ת‬
‫‪.6‬‬
‫(‪)1‬‬
‫ַדבְ רּו‬
‫‪.3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫ְמשֻּ יָ כִ ים‬
‫‪.7‬‬
‫(‪)4‬‬
‫ִמ ְס ַתמֶּ נֶּת‬
‫‪.4‬‬
‫(‪)2‬‬
‫ִשלְ בָ ה‬
‫‪.8‬‬
‫(‪)3‬‬
‫ְת ֻּקבַ לְ נָה‬
‫‪ ‬שם הפועל ושם הפעולה בבניינים‪ :‬פיעל‪ ,‬התפעל בגזרת השלמים‬
‫תרגיל ‪44‬‬
‫א‪.‬‬
‫הבניין‬
‫השורש‬
‫שם פועל‬
‫מאותו בניין‬
‫שם פעולה‬
‫מאותו בניין‬
‫‪ .1‬פ‪-‬ס‪-‬ל‬
‫פיעל‬
‫לְ פַ סֵּ ל‬
‫פִ סּול‬
‫‪ .2‬ס‪-‬כ‪-‬נ‬
‫התפעל‬
‫לְ ִה ְס ַת ֵּכן‬
‫ִה ְס ַתכְ נּות‬
‫‪ .3‬ש‪-‬כ‪-‬נ‬
‫פיעל‬
‫לְ שַ ֵּכן‬
‫ִשכּון‬
‫‪ .4‬ח‪-‬ב‪-‬ר‬
‫התפעל‬
‫לְ ִה ְתחַ בֵּ ר‬
‫ִה ְתחַ בְ רּות‬
‫‪ .5‬ש‪-‬פ‪-‬כ‬
‫התפעל‬
‫לְ ִה ְש ַתפֵּ ְך‬
‫ִה ְש ַתפְ כּות‬
‫ב‪.‬‬
‫הבניין‬
‫השורש‬
‫שם פעולה‬
‫מבניין אחר‬
‫שם פועל‬
‫מבניין אחר‬
‫ט‪-‬ג‪-‬נ‬
‫התפעל‬
‫לְ טַ גֵּן (פיעל)‬
‫ִטגּון (פיעל)‬
‫ק‪-‬ש‪-‬ר‬
‫פיעל‬
‫לְ ִה ְת ַקשֵּ ר (התפעל) ‪/‬‬
‫לִ ְקשֹר (קל)‬
‫ִה ְת ַק ְשרּות (התפעל) ‪/‬‬
‫ירה (קל)‬
‫ְק ִש ָ‬
‫ס‪-‬ל‪-‬ק‬
‫פיעל‬
‫לְ ִה ְס ַתלֵּק (התפעל) ‪/‬‬
‫לְ הַ ְסלִ יק (הפעיל)‬
‫ִה ְס ַתלְ קּות (התפעל) ‪/‬‬
‫יקה (קל)‬
‫ְסלִ ָ‬
‫צ‪-‬נ‪-‬נ‬
‫התפעל‬
‫לְ צַ נֵּן (פיעל)‬
‫ִצנּון (פיעל)‬
‫ח‪-‬ל‪-‬ק‬
‫פיעל‬
‫לְ ִה ְתחַ לֵּק (התפעל) ‪/‬‬
‫לְ הַ ְחלִ יק (הפעיל)‬
‫ִה ְתחַ לְ קּות (התפעל) ‪/‬‬
‫הַ ְחל ָָקה‬
‫הערה‪ :‬בעמודות "שם פועל מבניין אחר" ו"שם פעולה מבניין אחר"‪ ,‬לא נאמר מאיזה בניין‪,‬‬
‫לכן לפניך מספר אפשרויות‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪29‬‬
‫כל הבניינים‬
‫תרגיל ‪45‬‬
‫כ‪-‬ש‪-‬ר‪ ,‬הפעיל‬
‫ר‪-‬ג‪-‬ז‬
‫ש‪-‬ב‪-‬ש‬
‫מ‪-‬נ‪-‬ע‬
‫‪.1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫‪.2‬‬
‫(‪ )1‬ס‪-‬ג‪-‬ר‬
‫(‪ )2‬צ‪-‬ב‪-‬ע‬
‫(‪ )3‬ס‪-‬ד‪-‬ר‬
‫(‪ )4‬ב‪-‬ק‪-‬ש‪ ,‬פיעל‬
‫‪.3‬‬
‫(‪ )1‬נ‪-‬ק‪-‬ש‬
‫(‪ )2‬ז‪-‬מ‪-‬נ‬
‫(‪ )3‬פ‪-‬ק‪-‬ד‪ ,‬נפעל‬
‫(‪ )4‬נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫תרגיל ‪46‬‬
‫‪.1‬‬
‫ַת ְש ֵק ְפנָה‪ :‬הפעיל ; הבניין המשותף‪ :‬התפעל‬
‫‪.2‬‬
‫נִ ְדבּו‪ :‬פיעל ; הבניין המשותף‪ :‬נפעל‬
‫‪.3‬‬
‫מֻּ ְפעָ ל‪ :‬הופעל ; הבניין המשותף‪ :‬פועל‬
‫‪.4‬‬
‫ִהצְ ַטיַ נּו‪ :‬התפעל ; הבניין המשותף‪ :‬הפעיל‬
‫‪.5‬‬
‫ָר ַטנּו‪ :‬קל ; הבניין המשותף‪ :‬פיעל‬
‫‪.6‬‬
‫ְמ ֻּכּוָן‪ :‬פועל ; הבניין המשותף‪ :‬הופעל‬
‫‪.7‬‬
‫ִת ְתמַ ֵשכְ נָה‪ :‬התפעל ; הבניין המשותף‪ :‬הפעיל‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪31‬‬
‫‪ ‬שורש בן ארבע אותיות בבניינים‪ :‬פיעל‪ ,‬פועל והתפעל‬
‫תרגיל ‪47‬‬
‫שורש‬
‫שם פועל‬
‫בניין‬
‫שם פעולה‬
‫‪ .1‬ע‪-‬ר‪-‬ע‪-‬ר‬
‫פיעל‬
‫לְ עַ ְרעֵּ ר‬
‫עִ ְרעּור‬
‫‪ .2‬א‪-‬כ‪-‬ז‪-‬ב‬
‫התפעל‬
‫לְ ִה ְתַאכְ זֵּ ב‬
‫ִה ְתַאכְ זְ בּות‬
‫‪ .3‬ב‪-‬ז‪-‬ב‪-‬ז‬
‫פועל‬
‫‪ .4‬ק‪-‬ש‪-‬ק‪-‬ש‬
‫פיעל‬
‫לְ ַק ְש ֵּקש‬
‫ִק ְשקּוש‬
‫‪ .5‬ח‪-‬ל‪-‬ח‪-‬ל‬
‫פיעל‬
‫לְ חַ לְ חֵּ ל‬
‫ִחלְ חּול‬
‫‪ .6‬ת‪-‬ס‪-‬ב‪-‬כ‬
‫פועל‬
‫‪ .7‬ת‪-‬ס‪-‬ב‪-‬כ‬
‫פיעל‬
‫לְ תַ ְסבֵּ ְך‬
‫ִת ְסבּוְך‬
‫‪ .8‬ח‪-‬ש‪-‬מ‪-‬ל‬
‫התפעל‬
‫לְ ִה ְתחַ ְשמֵּ ל‬
‫ִה ְתחַ ְש ְמלּות‬
‫‪ .9‬ש‪-‬פ‪-‬ש‪-‬פ‬
‫התפעל‬
‫לְ ִה ְש ַתפְ שֵּ ף‬
‫ִה ְש ַתפְ ְשפּות‬
‫‪ .11‬ש‪-‬פ‪-‬ש‪-‬פ‬
‫פיעל‬
‫לְ שַ פְ שֵּ ף‬
‫ִשפְ שּוף‬
‫‪ .11‬צ‪-‬ח‪-‬צ‪-‬ח‬
‫פועל‬
‫‪ .12‬צ‪-‬מ‪-‬ר‪-‬ר‬
‫התפעל‬
‫לְ ִה ְצטַ ְמ ֵּרר‬
‫ִה ְצטַ ְמ ְררּות‬
‫‪ .13‬א‪-‬כ‪-‬ס‪-‬נ‬
‫פיעל‬
‫לְ ַאכְ סֵּ ן‬
‫ִאכְ סּון‬
‫‪ .14‬כ‪-‬ר‪-‬ב‪-‬ל‬
‫התפעל‬
‫לְ ִה ְתכ ְַרבֵּ ל‬
‫ִה ְתכ ְַרבְ לּות‬
‫תרגיל ‪48‬‬
‫א‪.‬‬
‫שם פועל‬
‫מאותו בניין‬
‫שם פועל‬
‫מבניין אחר‬
‫שם פעולה‬
‫מבניין אחר‬
‫שם פעולה‬
‫מאותו בניין‬
‫‪ .1‬לְ ִה ְצטַ ְמצֵּ ם‬
‫לְ צַ ְמצֵּ ם (פיעל)‬
‫ִה ְצטַ ְמ ְצמּות‬
‫ִצ ְמצּום (פיעל)‬
‫‪ .2‬לְ גַלְ גֵּל‬
‫לְ ִה ְתגַלְ גֵּל (התפעל)‬
‫גִ לְ גּול‬
‫ִה ְתגַלְ גְ לּות (התפעל)‬
‫‪ .3‬לְ ִה ְס ַתנְ וֵּ ר‬
‫לְ סַ נְוֵּ ר (פיעל)‬
‫ִה ְס ַתנְוְ רּות‬
‫ִסנְוּור (פיעל)‬
‫‪ .4‬לְ בַ זְ בֵּ ז‬
‫לְ ִה ְתבַ זְ בֵּ ז (התפעל)‬
‫בִ זְ בּוז‬
‫ִה ְתבַ זְ בְ זּות (התפעל)‬
‫ַארגֵּן‬
‫‪ .5‬לְ ִה ְת ְ‬
‫ַארגֵּן (פיעל)‬
‫לְ ְ‬
‫ַארגְ נּות‬
‫ִה ְת ְ‬
‫ִא ְרגּון (פיעל)‬
‫‪ .6‬לְ ִה ְתפַ ְרסֵּ ם‬
‫לְ פַ ְרסֵּ ם (פיעל)‬
‫ִה ְתפַ ְר ְסמּות‬
‫פִ ְרסּום (פיעל)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪31‬‬
‫שם פועל‬
‫מבניין אחר‬
‫שם פועל‬
‫מאותו בניין‬
‫שם פעולה‬
‫מבניין אחר‬
‫שם פעולה‬
‫מאותו בניין‬
‫‪ .7‬לְ שַ ְרבֵּ ב‬
‫לְ ִה ְש ַת ְרבֵּ ב (התפעל)‬
‫ִש ְרבּוב‬
‫ִה ְש ַת ְרבְ בּות (התפעל)‬
‫‪ .8‬לשכשך‬
‫לְ ִה ְש ַתכְ שֵּ ְך (התפעל)‬
‫ִשכְ שּוְך‬
‫ִה ְש ַתכְ ְשכּות (התפעל)‬
‫‪ .9‬לְ ִה ְתבַ לְ בֵּ ל‬
‫לְ בַ לְ בֵּ ל (פיעל)‬
‫ִה ְתבַ לְ בְ לּות‬
‫בִ לְ בּול (פיעל)‬
‫‪ .11‬לְ ִה ְתמַ ְרמֵּ ר‬
‫לְ מַ ְרמֵּ ר (פיעל)‬
‫ִה ְתמַ ְר ְמרּות‬
‫ִמ ְרמּור (פיעל)‬
‫‪ .11‬לְ ַנ ְד ֵּנד‬
‫לְ ִה ְת ַנ ְד ֵּנד (התפעל)‬
‫נ ְִדנּוד‬
‫ִה ְת ַנ ְד ְנדּות (התפעל)‬
‫‪ .12‬לְ עַ ְרבֵּ ב‬
‫לְ ִה ְתעַ ְרבֵּ ב (התפעל)‬
‫עִ ְרבּוב‬
‫ִה ְתעַ ְרבְ בּות (התפעל)‬
‫‪ .13‬לְ סַ ְרבֵּ ל‬
‫לְ ִה ְס ַת ְרבֵּ ל (התפעל)‬
‫ִס ְרבּול‬
‫ִה ְס ַת ְרבְ לּות (התפעל)‬
‫‪ .14‬לְ ַדלְ ֵּדל‬
‫להדלְ ֵּדל (התפעל)‬
‫ַ‬
‫ִדלְ דּול‬
‫ִה ַדלְ ְדלּות (התפעל)‬
‫ב‪.‬‬
‫פועל בעבר נסתר מאותו השורש‬
‫בבניין אחר‬
‫ֵשם פעולה מאותו השורש‬
‫ומאותו הבניין‬
‫‪ִ .1‬ה ְצטַ לְ צֵּ ל (התפעל)‬
‫ִצלְ צּול‬
‫‪ִ .2‬ה ְס ַתלְ סֵּ ל (התפעל)‬
‫ִסלְ סּול‬
‫‪ִ .3‬סכְ סֵּ ְך (פיעל)‬
‫ִה ְס ַתכְ ְסכּות‬
‫‪ .4‬תֻ גְ בַ ר (פועל)‬
‫ִתגְ בּור‬
‫‪ .5‬דֻ ְר ַדר (פועל) ‪ִ /‬ד ְר ֵּדר (פיעל)‬
‫‪ .6‬מֻ ְספַ ר (התפעל)‬
‫‪ .7‬עִ ְרבֵּ ל (פיעל) ‪ /‬ע ְֻרבַ ל (פועל)‬
‫ִה ַד ְר ְדרּות‬
‫ִמ ְספּור‬
‫ִה ְתעַ ְרבְ לּות‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪32‬‬
‫תרגיל ‪49‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בניין‪ :‬פיעל‬
‫שורש‪ :‬ת‪-‬פ‪-‬ק‪-‬ד;‬
‫שורש‪ :‬פ‪-‬ק‪-‬ד; בניין‪ :‬קל‬
‫(‪ )2‬א‪.‬‬
‫שורשית (פה"פ)‬
‫ב‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שורש‪ :‬ג‪-‬מ‪-‬ל; בניין‪ :‬קל‬
‫בניין‪ :‬פיעל‬
‫שורש‪ :‬ת‪-‬ג‪-‬מ‪-‬ל;‬
‫(‪ )2‬א‪.‬‬
‫תחילית של עתיד‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תחילית של עתיד‬
‫(‪ )1‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שורשית (פה"פ)‬
‫בניין‪ :‬פיעל‬
‫שורש‪ :‬מ‪-‬ח‪-‬ז‪-‬ר;‬
‫שורש‪ :‬ח‪-‬ז‪-‬ר; בניין‪ :‬פיעל‬
‫(‪ )2‬המ"מ הראשונה – תחילית (של בינוני = הווה); המ"ם המ"מ השנייה – שורשית (פה"פ)‬
‫בניינים פיעל ופּועל ‪ -‬שלמים (כולל שורש מרובע)‬
‫תרגיל ‪51‬‬
‫‪.1‬‬
‫זוג ‪:1‬‬
‫שורש משותף‪ :‬ת‪-‬ר‪-‬ג‪-‬מ‬
‫פיעל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬פָ עִ יל‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪.2‬‬
‫פועל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬סָ בִ יל‬
‫זוג ‪:2‬‬
‫שורש משותף‪ :‬ש‪-‬י‪-‬פ‬
‫פיעל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬פָ עִ יל‬
‫‬‫פועל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬סָ בִ יל‬
‫‪-‬‬
‫זוג ‪:3‬‬
‫שורש משותף‪ :‬א‪-‬ר‪-‬ג‪-‬נ‬
‫פועל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬סָ בִ יל‬
‫‬‫פיעל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬פָ עִ יל‬
‫‪-‬‬
‫קבוצה ‪- :1‬‬
‫‬‫‬‫קבוצה ‪- :2‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מ‪-‬ג‪-‬נ‬
‫הבניין המשותף‪ :‬פועל‬
‫ש‪-‬ק‪-‬ל‪-‬ל‬
‫א‪-‬ח‪-‬ס‪-‬נ‬
‫המשמעות המשותפת‪ :‬סָ בִ יל‬
‫ק‪-‬ר‪-‬צ‪-‬פ‬
‫ד‪-‬ק‪-‬ל‪-‬מ‬
‫א‪-‬כ‪-‬ל‪-‬ס‬
‫הבניין המשותף‪ :‬פיעל‬
‫המשמעות המשותפת‪ :‬סָ בִ יל‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪33‬‬
‫תרגיל מסכם‬
‫תרגיל ‪51‬‬
‫‪.1‬‬
‫ְתתַ ְד ֵרכְ נָה‪ :‬פיעל ; הבניין המשותף‪ :‬התפעל‬
‫‪.2‬‬
‫ְרדּודוֹת‪ :‬קל ; הבניין המשותף‪ :‬פיעל‬
‫‪.3‬‬
‫ְתפַ ְרנ ְֵסנָה‪ :‬פיעל ; הבניין המשותף‪ :‬הפעיל‬
‫‪.4‬‬
‫הֻּ כְ ְתמָ ה‪ :‬הופעל ; הבניין המשותף‪ :‬פועל‬
‫‪.5‬‬
‫יִ מָ ְרחּו‪ :‬נפעל ; הבניין המשותף‪ :‬פיעל‬
‫תרגיל ‪52‬‬
‫הבניין‬
‫צורה נוספת מאותו שורש‬
‫לפי ההנחיה‬
‫קל‬
‫לְ ִה ָגנֵּז‬
‫פועל‬
‫ִמ ְתחַ שֵּ ב‬
‫פיעל‬
‫ִתּיּוק‬
‫הפעיל‬
‫ִת ְת ַנ ְצלִ י‬
‫התפעל‬
‫ִת ְשֹלט‬
‫הופעל‬
‫יִ ְש ֹבת‬
‫פועל‬
‫לְ חַ בֵּ ר‬
‫פיעל‬
‫קֻ ְרצַ ף‬
‫קל‬
‫ִנ ְספֶ ֶגת‬
‫הופעל‬
‫הַ ְחלָטָ ה‬
‫הופעל‬
‫ִהבִ יעָ ה‬
‫התפעל‬
‫ִנ ְש ַקף‬
‫פועל‬
‫ִשכְ ַנעְ נּו‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪34‬‬
‫תרגיל ‪53‬‬
‫א‪.‬‬
‫הבניין‬
‫השורש‬
‫צורת פועל נוספת מאותו שורש‬
‫ומאותו בניין‬
‫‪ .1‬ש‪-‬כ‪-‬נ‬
‫התפעל‬
‫יִ ְש ַתכְ נּו‬
‫‪ .2‬ס‪-‬ד‪-‬ר‬
‫הפעיל‬
‫ירה‬
‫מַ ְס ִד ָ‬
‫‪ .3‬ש‪-‬ע‪-‬מ‪-‬מ‬
‫פועל‬
‫שֻ עְ ְממָ ה‬
‫‪ .4‬ז‪-‬ק‪-‬פ‬
‫נפעל‬
‫נִ זְ ַקף‬
‫‪ .5‬צ‪-‬נ‪-‬נ‬
‫פיעל‬
‫‪ .6‬ת‪-‬ר‪-‬ג‪-‬מ‬
‫התפעל‬
‫יִ ַת ְרגְ מּו‬
‫‪ .7‬ש‪-‬ת‪-‬ק‬
‫הופעל‬
‫י ְֻש ְתקּו‬
‫‪ .8‬נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫נפעל‬
‫נִ צָ לִ ים‬
‫‪ .9‬נ‪-‬ג‪-‬ס‬
‫קל‬
‫יִ נְ גֹס‬
‫‪ .11‬ס‪-‬ק‪-‬ר‪-‬נ‬
‫פיעל‬
‫ִס ְק ֵּרן‬
‫ִצנַנּו‬
‫ב‪.‬‬
‫הבניין‬
‫השורש‬
‫צורת פועל נוספת מאותו שורש‬
‫בבניין אחר‬
‫‪ .1‬נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫פיעל‬
‫י ִַצילּו‬
‫‪ .2‬ת‪-‬כ‪-‬נ‪-‬ת‬
‫פועל‬
‫ַתכְ נְ תּו‬
‫‪ .3‬נ‪-‬ש‪-‬א‬
‫התפעל‬
‫יאי‬
‫הַ ִש ִ‬
‫‪ .4‬ל‪-‬ק‪-‬ח‬
‫קל‬
‫נִ ל ַָקח‬
‫‪ .5‬ד‪-‬ר‪-‬כ‬
‫הפעיל‬
‫ִד ְרכִ י‬
‫‪ .6‬נ‪-‬כ‪-‬ר‬
‫התפעל‬
‫מֻ כָרוֹת‬
‫‪ .7‬ש‪-‬מ‪-‬ש‬
‫פועל‬
‫ִמ ְש ַתמֵּ ש‬
‫‪ .8‬נ‪-‬ת‪-‬נ‬
‫נפעל‬
‫נִ ֵּתן‬
‫‪ .9‬נ‪-‬ג‪-‬ש‬
‫הופעל‬
‫ישה‬
‫מַ גִ ָ‬
‫‪ .11‬ת‪-‬פ‪-‬ק‪-‬ד‬
‫פיעל‬
‫יְ תֻ פְ ַקד‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪35‬‬
‫תרגיל ‪54‬‬
‫(‪)1‬‬
‫ָדגּול = ד‪-‬ג‪-‬ל (השאר שורש‪ :‬ג‪-‬ד‪-‬ל)‬
‫(‪)2‬‬
‫שֶ ֶקר = ש‪-‬ק‪-‬ר (השאר שורש‪ :‬ק‪-‬ש‪-‬ר)‬
‫(‪)3‬‬
‫פְ ִסילָה = פ‪-‬ס‪-‬ל (השאר שורש‪ :‬פ‪-‬ל‪-‬ס)‬
‫(‪)4‬‬
‫הַ ְת ָרסָ ה = ת‪-‬ר‪-‬ס (השאר שורש‪ :‬ס‪-‬ת‪-‬ר)‬
‫(‪)5‬‬
‫ְמעִ ילָה = מ‪-‬ע‪-‬ל (השאר שורש‪ :‬נ‪-‬ע‪-‬ל)‬
‫(‪)6‬‬
‫ִאלְ תּור = א‪-‬ל‪-‬ת‪-‬ר (השאר שורש‪ :‬א‪-‬ת‪-‬ר)‬
‫(‪)7‬‬
‫לְ ִה ְתחַ ְשבֵּ ן = ח‪-‬ש‪-‬ב‪-‬נ (השאר שורש‪ :‬ח‪-‬ש‪-‬ב)‬
‫(‪)8‬‬
‫נְאַ מֵּ ן = א‪-‬מ‪-‬נ (השאר שורש‪ :‬נ‪-‬א‪-‬מ)‬
‫(‪)9‬‬
‫ִסּיּום = ס‪-‬י‪-‬מ (השאר שורש‪ :‬ס‪-‬ת‪-‬מ)‬
‫(‪ )11‬שֶ ֶקט = ש‪-‬ק‪-‬ט (השאר שורש‪ :‬ק‪-‬ש‪-‬ט)‬
‫(‪ )11‬לִ ְצֹלל = צ‪-‬ל‪-‬ל (השאר שורש‪ :‬נ‪-‬צ‪-‬ל)‬
‫(‪ְ )12‬משֻ לָם = ש‪-‬ל‪-‬מ (השאר שורש‪ :‬מ‪-‬ש‪-‬ל)‬
‫(‪ )13‬לְ פַ ֵּדל = פ‪-‬ד‪-‬ל (השאר שורש‪ :‬ד‪-‬ל‪-‬פ)‬
‫(‪ִ )14‬ת ְקשּור = ת‪-‬ק‪-‬ש‪-‬ר (השאר שורש‪ :‬ק‪-‬ש‪-‬ר)‬
‫תרגיל ‪55‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫(‪ )4‬בניין הפעיל‬
‫(‪ )2‬בניין פיעל‬
‫תרגיל ‪56‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬יְ דַ לְ ְדלּו ‪ִ -‬דלְ דּול ; ְמתַ ְפעֶּ לֶּת ‪ִ -‬תפְ עּול ; יִ ְתַאגְ ֵרף ‪ִ -‬ה ְתַאגְ ְרפּות‬
‫(‪ )2‬הפועל ‪ְ -‬מצ ְֻחצָ ח‬
‫ב‪.‬‬
‫המשמעות המשותפת ‪ -‬סָ בִ יל‬
‫הפעלים בסעיף (‪ )1‬הם בעלי ארבע אותיות שורש‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪36‬‬
‫תרגיל ‪57‬‬
‫הבניין‬
‫השורש‬
‫פיעל‬
‫הגוף‬
‫הזמן ‪ /‬הדרך‬
‫נוכחים‬
‫עתיד‬
‫נוכחים‬
‫ציווי‬
‫קל‬
‫נוכחים‬
‫ציווי‬
‫צ‪-‬י‪-‬ד‬
‫התפעל‬
‫נוכחים‬
‫ציווי‬
‫ק‪-‬פ‪-‬ד‬
‫הפעיל‬
‫נוכחים‬
‫ציווי‬
‫(‪ )1‬גוף נוכחים‬
‫(‪ )2‬ילדים‪ ,‬התלבשו מיד!‬
‫תרגיל ‪58‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ְ )1‬ת ִקיעָ ה‬
‫(‪ )2‬נ ְִת ַקע (נפעל)‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ִ )1‬סּיּום‬
‫(‪ִ )2‬ה ְסתַ ּיֵּם‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ְ )1‬מאֻ פְ ָין‬
‫(‪ִ )2‬מ ְתַאפְ ֵּין‬
‫תרגיל ‪59‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫שני פעלים מאותו בניין‪ :‬הוחלט‪ ,‬תוצג‬
‫הוחלט‪ :‬ח‪-‬ל‪-‬ט‪ ,‬הופעל‪ ,‬עבר‪ ,‬נסתר‬
‫תוצג‪ :‬י‪-‬צ‪-‬ג‪ ,‬הופעל‪ ,‬עתיד‪ ,‬נסתרת‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬ד‪-‬ג‪-‬מ‬
‫(‪ )2( )2‬יְ ג ְַמדּו‬
‫‪.2‬‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬יגישו‪ ,‬הצעה = בניין‪ :‬הפעיל‬
‫(‪ )2‬להתנגש (בניין התפעל)‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬משיגות = נ‪-‬ש‪-‬ג‬
‫(‪ )2‬הַ שָ ָגה ‪ /‬הֶ שֵּ ג‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬איפור = פיעל ‪ /‬הלבשה = הפעיל‬
‫(‪ )2‬נרשמתי לקורס איפור כלות‪.‬‬
‫הכדורגלן מחליף בגדים בחדר ההלבשה‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪37‬‬
‫תרגיל ‪61‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫פועל‬
‫בניין‬
‫שורש‬
‫התקיימה‬
‫ק‪-‬י‪-‬מ‬
‫התפעל‬
‫הביע‬
‫נ‪-‬ב‪-‬ע‬
‫הפעיל‬
‫תחייב‬
‫ח‪-‬י‪-‬ב‬
‫פיעל‬
‫הושגה‬
‫נ‪-‬ש‪-‬ג‬
‫הופעל‬
‫הערה‪ :‬קיים פועל נוסף בקטע המתאים לשיבוץ בסעיף (‪ )2‬והוא גרם = ג‪-‬ר‪-‬מ‪ ,‬בניין קל‪,‬‬
‫אך שים לב לסעיף (‪ .)3‬יש להעתיק פועל אחד שלא ניתן ליצור ממנו שם פועל באותו בניין‪.‬‬
‫הפועל גרם יכול להחליף כל אחד משלושת הפעלים‪ :‬התקיימה‪ ,‬הביע‪ ,‬תחייב‬
‫(‪ )3‬התקיימה – התקיימות; הביע – הבעה; תחייב – ִחיוב או גרם – גרימה‬
‫לפועל הושגה אין שם פועל כי זהו בניין הופעל‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫א‪.‬‬
‫המציל‪ ,‬ההצלה‪ ,‬הציל = נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬הציל = משמעות הבניין‪ :‬פָ עִ יל‬
‫(‪ )2‬כאשר רוצים להתמקד במבצע הפעולה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬טביעה = ט‪-‬ב‪-‬ע‬
‫(‪ )2‬הטביע (הפעיל)‬
‫משפט‪ :‬הכדורסלן הטביע את הכדור בסל‪.‬‬
‫שם פעולה‬
‫‪.2‬‬
‫בניין‬
‫שורש‬
‫שם פועל‬
‫פגישה‬
‫פ‪-‬ג‪-‬ש‬
‫קל‬
‫לִ פְ ֹגש‬
‫השתתפות‬
‫ש‪-‬ת‪-‬פ‬
‫התפעל‬
‫לְ ִה ְש ַת ֵּתף‬
‫סיום‬
‫ס‪-‬י‪-‬מ‬
‫פיעל‬
‫לְ סַ ּיֵּם‬
‫הכרעה‬
‫כ‪-‬ר‪-‬ע‬
‫הפעיל‬
‫לְ הַ כְ ריע‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪38‬‬
‫תרגיל ‪61‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫נִ בַ ט = נ‪-‬ב‪-‬ט‪ ,‬נפעל‬
‫א‪.‬‬
‫נַבִ יט = נ‪-‬ב‪-‬ט‪ ,‬הפעיל‬
‫ב‪.‬‬
‫נְ בִ יטָ ה‬
‫ג‪.‬‬
‫נַבִ יט בתמונה שבתערוכה‪.‬‬
‫הכעס ִנבַ ט בפניו‪.‬‬
‫הצמח נָבַ ט לאחר שהשקינו אותו‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫נִ ַתק = נ‪-‬ת‪-‬ק‪ ,‬נפעל‬
‫ב‪.‬‬
‫נִ תּוק‬
‫ג‪.‬‬
‫חוט החשמל נ ִַתק ממקומו‪.‬‬
‫הילד נ ִֵּתק את השיחה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫א‪.‬‬
‫נִ ְשאּו = נ‪-‬ש‪-‬א ; נפעל‬
‫נָבַ ט= נ‪-‬ב‪-‬ט‪ ,‬קל‬
‫נִ ֵתק = נ‪-‬ת‪-‬ק‪ ,‬פיעל‬
‫נִ ֶּת ֶּקת‬
‫נ ְָשאּו = נ‪-‬ש‪-‬א ; קל‬
‫נ ִַשיא = נ‪-‬ש‪-‬א ; הפעיל‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫(‪ )1‬נ ְָשאּו ‪ ,‬נ ִַשיא‬
‫(‪ )2‬כאשר רוצים להתמקד במבצע הפעולה‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫(משפט ‪ - )I‬ק‪-‬צ‪-‬ר‪ ,‬קל‬
‫(משפט ‪ - )II‬ת‪-‬ק‪-‬צ‪-‬ר‪ ,‬פיעל‬
‫ב‪.‬‬
‫(משפט ‪ )I‬תחילית של עתיד‬
‫(משפט ‪ )II‬שורשית (פה"פ)‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬קוֹצֵ ר‬
‫א‪.‬‬
‫יִ צֵ ג = י‪-‬צ‪-‬ג‪ ,‬פיעל‬
‫ב‪.‬‬
‫הַ צָ גָה‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬שורשית (פה"פ)‬
‫(‪ )2‬תחילית של עתיד‬
‫ד‪.‬‬
‫עורך הדין יִ צֵּ ג את הנאשם בבית המשפט‪.‬‬
‫יַצִ יג = י‪-‬צ‪-‬ג‪ ,‬הפעיל‬
‫עורך הדין י ִַציג את טיעוניו בפני השופט‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪39‬‬
‫‪.6‬‬
‫א‪.‬‬
‫(משפט ‪:)I‬‬
‫ח‪-‬ז‪-‬ק ; הופעל‬
‫(משפט ‪ :)II‬ת‪-‬ח‪-‬ז‪-‬ק ; פועל‬
‫ב‪.‬‬
‫(משפט ‪ )I‬תחילית של עתיד‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬סָ בִ יל‬
‫(‪ )2‬כאשר רוצים להתמקד בפעולה עצמה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(משפט ‪ )II‬שורשית (פה"פ)‬
‫מֻּ ְחז ִָקים‬
‫תרגיל ‪62‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ ‬מ‪-‬ש‪-‬כ‪ ,‬נפעל‬
‫‪ ‬ה‪-‬מ‪-‬ר‪ ,‬פיעל‬
‫‪ ‬נ‪-‬ט‪-‬ל‪ ,‬הופעל‬
‫‪ ‬ס‪-‬י‪-‬ג‪ ,‬התפעל‬
‫‪ ‬ש‪-‬מ‪-‬ט‪ ,‬הופעל‬
‫‪.2‬‬
‫סָ בִ יל‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫(‪ִ )4‬תמָ ֵשְך‬
‫להַ מֵּ ר‪ִ ,‬המּור‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬אמור ‪ /‬עברו‬
‫(‪ )2‬מהודק‬
‫(‪ )3‬שדרגנו = ש‪-‬ד‪-‬ר‪-‬ג‬
‫(‪ )4‬הגיש (נ‪-‬ג‪-‬ש)‬
‫(‪ )5‬לסיים‬
‫(‪ )6‬השתלמות (התפעל)‪ ,‬פיקוח (פיעל) ‪ /‬פגישה (קל) ‪ /‬הצלחה (הפעיל)‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬שלח (פָ עִ יל) ‪ -‬נשלח (סָ בִ יל)‬
‫(‪ )2‬הזמנה = ז‪-‬מ‪-‬נ‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪41‬‬
‫תרגיל ‪63‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫יְ ַקדֵ ם = פיעל‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ָ )4‬ק ְדמָ ה‬
‫יִ ְקדַ ם = קל‬
‫(‪ )1‬נגרמה ‪ -‬משמעות הבניין‪ :‬סָ בִ יל‬
‫(‪ )2‬משיג ‪ -‬משמעות הבניין‪ :‬פָ עִ יל‬
‫(‪ )3‬צליעה = קל ; שיתוף = פיעל ‪ /‬עמידה = קל‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬קבוצה ‪ :I‬מֻ סָ קוֹת ‪ ,‬לְ הַ כִ יר ‪ ,‬נ ִַתן‬
‫שם הגזרה‪ :‬חפ"נ‬
‫קבוצה ‪ִ :II‬הצַ עְ ִתי ‪ִ ,‬ה ִציגּו‬
‫שם הגזרה‪ :‬חפי"צ‬
‫(‪ )2‬בניין הפעיל (הפעלים הם‪ :‬הצעתי‪ ,‬להכיר‪ ,‬הציגו)‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫(‪ִ )1‬טלְ ְטלּו‪ ,‬נְ סַ פֵ ר (הגזרה של פעלים אלה היא שלמים)‪.‬‬
‫(‪ִ )2‬הטַ לְ ְטלּו ; ִנ ְס ַתפֵּ ר‬
‫א‪.‬‬
‫פעלים שבהם המ"ם היא שורשית‬
‫מֻ ְחשַ ב‬
‫מָ רּוט‬
‫ִמ ְסגֵּר‬
‫ִמלְ טּו‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫פעלים שבהם המ"ם היא תחילית‬
‫ְמיֻבָ ִאים‬
‫מַ זִ יק‬
‫מֻ פְ נָם‬
‫ִמטַ ְשטֵּ ש‬
‫ִמלְ טּו = פיעל‬
‫מַ זִ יק = הפעיל‬
‫מָ רּוט = קל‬
‫העובד בחנות ִמסגר את תמונת החתונה של הזוג הצעיר‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫פעלים שבהם הה"א היא שורשית‬
‫ִהבְ הֵּ ב‬
‫הַ ֵּדק‬
‫הָ רּוס‬
‫פעלים שבהם הה"א היא תחילית‬
‫הֻ ְרכַב‬
‫ִה ְתַאפְ יֵּן‬
‫הַ ֵּתר‬
‫הַ ְשאֵּ ל‬
‫ב‪.‬‬
‫הַ ֵתר = הפעיל (הוא‪ִ :‬ה ִתיר)‪ ,‬הַ דֵ ק = פיעל (הוא‪ִ :‬ה ֵּדק)‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬להשאיל‬
‫(‪ )2‬האם אתה יכול להשאיל לי את העט שלך?‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪41‬‬
‫‪.6‬‬
‫מילים שאותיות התי"ו‬
‫בהן שורשיות‬
‫מילים שאותיות התי"ו‬
‫בהן אינה שורשיות‬
‫מילים שיש בהן גם תי"ו שורשית‬
‫וגם תי"ו שאינה שורשית‬
‫ִתפְ עֵּ ל‬
‫ִת ְקתּוק‬
‫יְ תַ ְרגְ מּו‬
‫נ ְִתפַ ס‬
‫ָתלּוש‬
‫תֻ ְמ ַרץ‬
‫ִה ְס ַתּיְ עּו‬
‫ִה ְש ַתמֵּ ש‬
‫ִת ְסעּו‬
‫ִת ְשֹלט‬
‫ְשלּובוֹת‬
‫ִה ְתעַ ל ְַמ ֶתן‬
‫תֻ ְמ ַרץ‬
‫ְתתַ ֵּּיק‬
‫ְתתֻ ְרגַל‬
‫ִת ַתמֵּ ם‬
‫ָתפַ ְס ְת‬
‫הערה‪ :‬הפועל תֻ ְמ ַרץ יכול להיות בבניין פועל (מלשון ִת ְמ ֵּרץ) ואז התי"ו היא שורשית או בבניין הפעיל‬
‫(מלשון לדרבן‪ ,‬לזרז) ואז התי"ו היא תחילית‪ .‬הכפילות כאן נובעת מכיוון שהפועל אינו מובא בהקשר‪,‬‬
‫כלומר הוא אינו משובץ במשפט‪.‬‬
‫תרגיל ‪64‬‬
‫‪.1‬‬
‫זוג ‪I‬‬
‫ק‪-‬ש‪-‬ת‪ ,‬הפעיל‪ ,‬נסתר‪ ,‬עבר‬
‫‪-‬‬
‫הגנב ש‪-‬ת‪-‬ק‪ ,‬התפעל‪ ,‬נסתר‪ ,‬עבר‬
‫‪-‬‬
‫שני הפעלים שונים זה מזה בשורש ובבניין‪ ,‬וזהים זה לזה בגוף ובזמן‬
‫זוג ‪- II‬‬
‫‪-‬‬
‫ק‪-‬ס‪-‬מ‪ ,‬הפעיל‪ ,‬נסתרת‪ ,‬הווה (בינוני)‬
‫מ‪-‬ס‪-‬ק‪ ,‬קל‪ ,‬נסתרת‪ ,‬עבר‬
‫שני הפעלים שונים זה מזה בשורש‪ ,‬בבניין ובזמן‪ ,‬וזהים זה לזה בגוף‬
‫‪-‬‬
‫זוג ‪III‬‬
‫ג‪-‬ב‪-‬ר‪ ,‬התפעל‪ ,‬נסתרות‪ ,‬עתיד‬
‫ג‪-‬ב‪-‬ר‪ ,‬הפעיל‪ ,‬נסתרות‪ ,‬עתיד‬
‫‬‫שני הפעלים שונים זה מזה בבניין‪ ,‬וזהים זה לזה בשורש‪ ,‬בגוף ובזמן‬
‫זוג ‪- IV‬‬
‫ש‪-‬ע‪-‬נ‪ ,‬הפעיל‪ ,‬נוכחות‪ ,‬ציווי‬
‫ש‪-‬ע‪-‬נ‪ ,‬נפעל‪ ,‬נוכחות‪ ,‬ציווי‬
‫‬‫שני הפעלים שונים זה מזה בבניין‪ ,‬וזהים זה לזה בשורש‪ ,‬בגוף ובזמן‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪42‬‬
‫ד‪-‬ר‪-‬כ‪ ,‬קל‪ ,‬נוכחים‪ ,‬עתיד‬
‫זוג ‪- V‬‬
‫ת‪-‬ד‪-‬ר‪-‬כ‪ ,‬פיעל‪ ,‬נסתרים‪ ,‬עבר‬
‫‬‫שני הפעלים שונים זה מזה בשורש‪ ,‬בבניין‪ ,‬בזמן‪ ,‬ובגוף‬
‫‪-‬‬
‫זוג ‪VI‬‬
‫ט‪-‬ע‪-‬נ‪ ,‬נפעל‪ ,‬נסתר‪ ,‬עבר‬
‫ט‪-‬ע‪-‬נ‪ ,‬קל‪ ,‬מדברים‪ ,‬עתיד‬
‫‬‫שני הפעלים שונים זה מזה בבניין‪ ,‬בגוף ובזמן‪ ,‬וזהים זה לזה בשורש‬
‫‪-‬‬
‫זוג ‪VII‬‬
‫מ‪-‬ח‪-‬ז‪-‬ר‪ ,‬פועל‪ ,‬נסתר‪ ,‬עבר‬
‫ח‪-‬ז‪-‬ר‪ ,‬הופעל‪ ,‬נסתר‪ ,‬הווה (בינוני)‬
‫‬‫שני הפעלים שונים זה מזה בשורש‪ ,‬בבניין ובזמן‪ ,‬וזהים זה לזה בגוף‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫יִ נְ הַ ג‬
‫ב‪.‬‬
‫לָמַ ְדנּו‬
‫ג‪.‬‬
‫ְמג ָֻּדלִ ים‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪43‬‬
‫ניתוח ומיון שמות לפי דרכי תצורה‬
‫‪ ‬שורש ומשקל‬
‫(גזרה מסורגת)‬
‫תרגיל ‪56‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ִּתפְ קּוד‪ :‬ת‪-‬פ‪-‬ק‪-‬ד‪ ,‬השאר שורש‪ :‬פ‪-‬ק‪-‬ד‬
‫‪.2‬‬
‫ִּמ ְחשּוב‪ :‬מ‪-‬ח‪-‬ש‪-‬ב‪ ,‬השאר שורש‪ :‬ח‪-‬ש‪-‬ב‬
‫‪.3‬‬
‫ירה‪ :‬ב‪-‬ח‪-‬ר‪ ,‬השאר שורש‪ :‬ח‪-‬ב‪-‬ר‬
‫בְ ִּח ָ‬
‫‪.4‬‬
‫ִּת ְרּגּול‪ :‬ת‪-‬ר‪-‬ג‪-‬ל‪ ,‬השאר שורש‪ :‬ר‪-‬ג‪-‬ל‬
‫‪.6‬‬
‫ִּמ ְסּפּור‪ :‬מ‪-‬ס‪-‬פ‪-‬ר‪ ,‬השאר שורש‪ :‬ס‪-‬פ‪-‬ר‬
‫‪.5‬‬
‫ִּאזְ ּכּור‪ :‬א‪-‬ז‪-‬כ‪-‬ר‪ ,‬השאר השורש‪ :‬ז‪-‬כ‪-‬ר‬
‫‪.7‬‬
‫נִּּמּוק‪ :‬נ‪-‬מ‪-‬ק‪ ,‬השאר שורש‪ :‬נ‪-‬ק‪-‬מ‬
‫‪.8‬‬
‫ִּצ ְחקּוק‪ :‬צ‪-‬ח‪-‬ק‪-‬ק‪ ,‬השאר שורש‪ :‬צ‪-‬ח‪-‬ק‬
‫‪.9‬‬
‫ּכְ ִּסיסָ ה‪ :‬כ‪-‬ס‪-‬ס‪ ,‬השאר שורש‪ :‬ס‪-‬כ‪-‬ס‪-‬כ‬
‫‪.1‬‬
‫(‪ )1‬מַ גֶּבֶּ ת‬
‫(‪ )2‬הַ צָּ בָּ ה‬
‫(‪ִ )3‬התחַ דשּות ‪ִ /‬הזדַ קרּות ‪ִ /‬תרגּום‬
‫‪.2‬‬
‫(‪ִ )1‬התנַזרּות ‪ /‬צִ חקּוק‬
‫(‪ )2‬הַ דָּ חָּ ה ‪ /‬הֶּ גֵּד‬
‫(‪ )3‬הַ צָּ עָּ ה‬
‫‪.3‬‬
‫(‪ )1‬מַ צָּ ב‬
‫(‪ִ )2‬הּמּור ‪ /‬צִ רצּור ‪ /‬הַ ש ָּת ָּקה ‪ִ /‬פכפּוְך‬
‫(‪ )3‬הֶּ כֵּר‬
‫תרגיל ‪55‬‬
‫‪.1‬‬
‫ִּה ְתחַ זְ קּות = התפעל‪,‬‬
‫‪.2‬‬
‫בִּ ּדּול = פיעל‪,‬‬
‫‪.3‬‬
‫הֶ ְסּפֵּ ד = הפעיל‪,‬‬
‫‪.4‬‬
‫הַ זְ ּכ ָָרה = הפעיל‪,‬‬
‫‪.6‬‬
‫ְּד ִּריכָה = קל‪,‬‬
‫ִּחזּוק = פיעל‪,‬‬
‫נִּבְ ָּדלּות = נפעל‪,‬‬
‫ִּת ְחזּוק = פיעל‬
‫הֶ בְ ֵּּדל = הפעיל‪,‬‬
‫ִּה ְתנ ְַשמּות = התפעל‪,‬‬
‫הַ בְ ָּדלָה = הפעיל‬
‫ִּּדּמּום = פיעל‪,‬‬
‫זִּ לְ זּול = פיעל‬
‫ִּהזָ כְ רּות = נפעל‬
‫הַ ְד ָרכָה = הפעיל‪,‬‬
‫ִּת ְדרּוְך = פיעל‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪44‬‬
‫הַ ְצ ָללָה = הפעיל‪,‬‬
‫‪.5‬‬
‫הַ צָ לָה = הפעיל‪,‬‬
‫‪.7‬‬
‫ִּש ְדרּוג = פיעל‪,‬‬
‫ְּד ִּחיסָ ה = קל‪,‬‬
‫‪.8‬‬
‫ירה = קל‪,‬‬
‫ְק ִּש ָ‬
‫ִּה ְת ַק ְשרּות = התפעל‪,‬‬
‫ִּהנ ְָצלּות = נפעל‪,‬‬
‫ִּה ְתנ ְַצלּות = התפעל‬
‫ִּה ְש ַת ְרבְ בּות = התפעל‪,‬‬
‫הַ ְמטָ ָרה = הפעיל‬
‫ִּה ָק ְשרּות = נפעל‬
‫תרגיל ‪57‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫ִה ָּתקלּות (בניין נפעל‪ .‬הוא אתמול נ ְִּת ַקל)‬
‫ִקדּוש‬
‫הַ רעָּ לָּה (הפעיל)‬
‫ִהטַ לטלּות‬
‫שלִ יחָּ ה (קל)‬
‫‪.5‬‬
‫צ ִריכָּה‬
‫משמעויות של משקלים בסיסיים‬
‫תרגיל ‪58‬‬
‫שורש‬
‫משמעות‬
‫משקל‬
‫‪ .1‬צ‪-‬ד‪-‬ק‬
‫ַק ִּטיל‬
‫תכונה‬
‫‪ .2‬ד‪-‬ב‪-‬ר‬
‫ִּמ ְקטָ ל‬
‫מקום‬
‫‪ .3‬ס‪-‬ד‪-‬ר‬
‫ַק ְטלָן‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .4‬ח‪-‬ז‪-‬ר‬
‫ַקטֶ לֶת‬
‫מחלות‬
‫‪ .5‬פ‪-‬ק‪-‬ד‬
‫ִּמ ְקטָ לָה‬
‫מקום‬
‫‪ .6‬א‪-‬מ‪-‬צ‬
‫ַק ִּטיל‬
‫תכונה‬
‫‪ .7‬ק‪-‬ל‪-‬ד‬
‫ַק ְטלָן‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .8‬ק‪-‬ל‪-‬ד‬
‫ִּמ ְקטֶ לֶת‬
‫כלי ‪ /‬מכשיר‬
‫‪ .9‬ט‪-‬ב‪-‬ע‬
‫ִּמ ְקטָ לָה‬
‫מקום‬
‫‪ .11‬ק‪-‬ס‪-‬מ‬
‫קוֹטֵּ ל‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .11‬י‪-‬צ‪-‬ג‬
‫ִּמ ְקטֶ לֶת‬
‫כלי ‪/‬מכשיר‬
‫‪ .12‬ל‪-‬ח‪-‬מ‬
‫מַ ְקטֵּ ל‬
‫כלי ‪ /‬מכשיר‬
‫‪ .13‬ק‪-‬ד‪-‬ש‬
‫ִּמ ְקטָ ל‬
‫מקום‬
‫‪ .14‬ח‪-‬ב‪-‬ב‬
‫ָק ִּטיל‬
‫תכונה‬
‫‪ .15‬ז‪-‬ב‪-‬ל‬
‫ִּמ ְקטָ לָה‬
‫מקום‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪44‬‬
‫שורש‬
‫משמעות‬
‫משקל‬
‫‪ .16‬ר‪-‬ג‪-‬ל‬
‫ְמ ַקטֵּ ל (בינוני של בניין פיעל)‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .17‬ר‪-‬ג‪-‬ז‬
‫ַק ְטלָן‬
‫תכונה‬
‫‪ .18‬נ‪-‬צ‪-‬ל‬
‫מַ ְק ִּטיל (בינוני של בניין הפעיל)‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .19‬ק‪-‬ט‪-‬ר‬
‫ִּמ ְקטֶ לֶת‬
‫כלי ‪ /‬מכשיר‬
‫‪ .21‬ש‪-‬ט‪-‬ח‬
‫ִּמ ְקטָ ל‬
‫מקום‬
‫‪ .21‬ק‪-‬ל‪-‬ט‬
‫ַקטֶ לֶת‬
‫כלי ‪ /‬מכשיר‬
‫‪ .22‬ק‪-‬צ‪-‬ר‪-‬‬
‫צ‪-‬ר‬
‫ְקטַ לְ טַ ל‬
‫הקטנה‬
‫‪ .23‬נ‪-‬ה‪-‬ר‬
‫ִּמ ְקטָ לָה‬
‫מקום‬
‫‪ .24‬פ‪-‬ר‪-‬צ‬
‫ִּמ ְקטָ ל‬
‫מקום‬
‫‪ .25‬ח‪-‬ר‪-‬ט‬
‫מַ ְקטֵּ לָה‬
‫כלי ‪ /‬מכשיר‬
‫‪ .26‬פ‪-‬ח‪-‬ד‬
‫ַק ְטלָן‬
‫תכונה‬
‫תרגיל ‪59‬‬
‫‪.1‬‬
‫ִמש ָּקל (מכשיר)‪ ,‬השאר‪ :‬מקום‬
‫‪.2‬‬
‫מַ גל ֵָּּשה (כלי)‪ ,‬השאר‪ :‬מקום‬
‫‪.3‬‬
‫דַ ב ָּרן (תכונה)‪ ,‬השאר‪ :‬בעל מקצוע‬
‫‪.4‬‬
‫ִמב ֶּר ֶּשת (כלי)‪ ,‬השאר‪ :‬מחלות‬
‫‪.5‬‬
‫בָּ צִ יר (עונה חקלאית)‪ ,‬השאר‪ :‬תכונה‬
‫‪.6‬‬
‫מַ ג ֵּרסָּ ה (כלי)‪ ,‬השאר‪ :‬מקום‬
‫‪.7‬‬
‫ִמנ ָּשא (כלי)‪ ,‬השאר‪ :‬מקום‬
‫‪.8‬‬
‫ָאבִ יב (עונה חקלאית)‪ ,‬השאר‪ :‬תכונה‬
‫‪.9‬‬
‫ַשח ָּקן (בעל מקצוע)‪ ,‬השאר‪ :‬תכונה‬
‫‪ִ .11‬מטבָּ ח (מקום)‪ ,‬השאר‪ :‬כלי‬
‫תרגיל ‪77‬‬
‫‪.1‬‬
‫מחלות‬
‫‪.2‬‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪.3‬‬
‫מקום‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪44‬‬
‫זיהוי המשקל‬
‫תרגיל ‪71‬‬
‫משקל‬
‫שורש‬
‫‪ .1‬צ‪-‬ל‪-‬צ‪-‬ל‬
‫ִּקטּול‬
‫‪ .2‬נ‪-‬ט‪-‬פ‬
‫מַ ְקטָ ל‬
‫‪ .3‬צ‪-‬ל‪-‬ב‬
‫ְק ִּטילָה‬
‫‪ .4‬ק‪-‬צ‪-‬ר‬
‫ַקטֶ לֶת‬
‫‪ .5‬י‪-‬צ‪-‬ג‬
‫מַ ְקטֶ לֶת‬
‫‪ .6‬ב‪-‬צ‪-‬ר‬
‫ָק ִּטיל‬
‫‪ .7‬ד‪-‬ח‪-‬פ‬
‫מַ ְקטֵּ ל‬
‫‪ .8‬ש‪-‬ל‪-‬ט‬
‫ַק ִּטיל‬
‫‪ .9‬צ‪-‬נ‪-‬ח‬
‫ַק ְטלָן‬
‫‪ .11‬ע‪-‬ש‪-‬ר‬
‫ָק ִּטיל‬
‫‪ .11‬ב‪-‬ל‪-‬ט‬
‫ַת ְק ִּטיל‬
‫‪ .12‬ש‪-‬ג‪-‬ע‬
‫ִּקטָ לוֹן‬
‫‪ .13‬ח‪-‬ש‪-‬ב‬
‫מַ ְקטֵּ ל‬
‫‪ .14‬כ‪-‬פ‪-‬ל‬
‫ִּמ ְקטֶ לֶת‬
‫‪ .15‬ז‪-‬ב‪-‬נ‬
‫ַקטָ ל‬
‫‪ .16‬ק‪-‬צ‪-‬ב‬
‫ַת ְק ִּטיל‬
‫‪ .17‬ש‪-‬ט‪-‬ר‬
‫ִּמ ְקטָ לָה‬
‫‪ .18‬ט‪-‬י‪-‬ס‬
‫ַקטֶ לֶת‬
‫‪ .19‬ש‪-‬ח‪-‬ז‬
‫מַ ְקטֵּ לָה‬
‫‪ .21‬צ‪-‬ב‪-‬ע‬
‫הַ ְקטָ לָה‬
‫‪ .21‬ד‪-‬ר‪-‬כ‬
‫ִּמ ְקטָ לָה‬
‫‪ .22‬ח‪-‬ב‪-‬ר‬
‫מַ ְקטֶ לֶת‬
‫‪ .23‬מ‪-‬ר‪-‬צ‬
‫ַת ְק ִּטיל‬
‫‪ .24‬ז‪-‬כ‪-‬ר‬
‫ִּקטָ לוֹן‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪44‬‬
‫משקל‬
‫שורש‬
‫‪ .25‬צ‪-‬ד‪-‬ק‬
‫ַק ִּטיל‬
‫‪ .26‬ק‪-‬ר‪-‬נ‬
‫מַ ְקטֵּ ל‬
‫‪ .27‬ש‪-‬מ‪-‬ר‬
‫קוֹטֵּ ל‬
‫‪ .28‬צ‪-‬ל‪-‬מ‬
‫מַ ְקטֵּ לָה‬
‫‪ .29‬נ‪-‬ג‪-‬ב‬
‫מַ ְקטֵּ ל‬
‫‪ .31‬ח‪-‬ב‪-‬ט‬
‫מַ ְקטֵּ ל‬
‫תרגיל ‪72‬‬
‫‪.1‬‬
‫מַ ֶתכֶת (מַ ְקטֶ לֶת)‪ ,‬השאר משקל‪ַ :‬קטֶ לֶת‬
‫‪.2‬‬
‫מַ ְסמֵּ ר (מַ ְקטֵּ ל)‪ ,‬השאר משקל‪ :‬מַ ְק ִּטיל‬
‫‪.3‬‬
‫מַ פְ סֵּ ק (מַ ְקטֵּ ל)‪ ,‬השאר משקל‪ :‬מַ ְקטֵּ לָה‬
‫‪.4‬‬
‫ִּמכְ חוֹל ( ִּמ ְקטוֹל)‪ ,‬השאר משקל‪ :‬מַ ְקטוֹל‬
‫‪.6‬‬
‫הֶ ְרּכֵּב (הֶ ְקטֵּ ל)‪ ,‬השאר משקל‪ :‬הַ ְקטָ לָה‬
‫‪.5‬‬
‫ַנּגָר ( ַקטָ ל)‪ ,‬השאר משקל מַ ְקטָ ל‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪44‬‬
‫‪ ‬בסיס וצורן סופי‬
‫(גזרה קווית)‬
‫תרגיל ‪73‬‬
‫משמעות צורן‬
‫מילה חדשה‬
‫‪ .1‬גופייה‬
‫פריט לבוש‬
‫‪ .2‬כוסית‬
‫הקטנה‬
‫‪ .3‬פתקית‬
‫הקטנה‬
‫‪ .4‬ימאי‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .5‬תעריפון‬
‫אוספים‬
‫‪ .6‬מכונית‬
‫כלי תחבורה‬
‫‪ .7‬אוירון‬
‫כלי תחבורה‬
‫‪ .8‬ציונות‬
‫שם עצם מופשט‬
‫‪ .9‬קולני‬
‫תכונה‬
‫‪ .11‬דגלן‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .11‬במאי‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .12‬גורלי‬
‫שם תואר‬
‫‪ .13‬מורכבות‬
‫שם עצם מופשט‬
‫‪ .14‬רוקחות‬
‫מקצועות‬
‫‪ .15‬פרדסן‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .16‬כימאי‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .17‬פעוטון‬
‫מקום‬
‫‪ .18‬אכזרי‬
‫שם תואר‬
‫‪ .19‬תקופון‬
‫כתב עת‬
‫‪ .21‬כמות‬
‫שם עצם מופשט‬
‫‪ .21‬משפטן‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .22‬תחביבן‬
‫תכונה‬
‫‪ .23‬עורפי‬
‫שם תואר‬
‫‪ .24‬חללית‬
‫כלי תחבורה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪44‬‬
‫משמעות צורן‬
‫מילה חדשה‬
‫‪ .25‬בקבוקון‬
‫הקטנה‬
‫‪ .26‬בגרות‬
‫שם עצם מופשט‬
‫‪ .27‬תקנון‬
‫אוסף‬
‫‪ .28‬צינורית‬
‫הקטנה‬
‫‪ .29‬מצרי‬
‫מוצא‬
‫‪ .31‬גמישות‬
‫שם עצם מופשט‬
‫‪ .31‬סבלות‬
‫מקצועות‬
‫‪ .32‬גשרון‬
‫הקטנה‬
‫‪ .33‬תסריטאי‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .34‬יבואן‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .35‬יהלומן‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .36‬מצחיקן‬
‫תכונה‬
‫תרגיל ‪74‬‬
‫‪.1‬‬
‫י ִדיעוֹן (כתב עת)‪ ,‬השאר אוסף‬
‫‪.2‬‬
‫חוֹבבָּ ן (בעל תכונה)‪ ,‬השאר בעל מקצוע‬
‫‪.3‬‬
‫ַתחתוֹן (סדר)‪ ,‬השאר הקטנה‬
‫‪.4‬‬
‫ג ִמישּות (תכונה)‪ ,‬השאר שם מופשט‬
‫‪.6‬‬
‫פָּ עוֹטוֹן (מקום)‪ ,‬השאר הקטנה‬
‫‪.5‬‬
‫צֵּ ידָּ נִ ית (מכשיר ‪ /‬כלי)‪ ,‬השאר כלי תחבורה‬
‫‪.7‬‬
‫ַנגָּרּות (מקצוע)‪ ,‬השאר שם מופשט ט‬
‫‪.8‬‬
‫מכָּלִ ית (כלי תחבורה)‪ ,‬השאר הקטנה‬
‫‪.9‬‬
‫תוֹקפָּ ן (תכונה)‪ ,‬השאר בעל מקצוע‬
‫‪ .17‬קֻ פַ אי (מקצוע)‪ ,‬השאר מקום‬
‫‪ .11‬עַ צבָּ נִ י (תכונה)‪ ,‬השאר שם תואר‬
‫‪ִ .12‬מפלַג ִתי (שם תואר)‪ ,‬השאר בעל מקצוע‬
‫‪ .13‬עַ נותָּ ן (בעל מקצוע)‪ ,‬השאר הקטנה‬
‫‪ .14‬מַ חסָּ נִ ית (מכשיר ‪ /‬כלי)‪ ,‬השאר כלי תחבור‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪45‬‬
‫שורש ומשקל ‪ -‬בסיס וצורן סופי‬
‫תרגיל ‪76‬‬
‫זוג ‪:2‬‬
‫יצּוָאן ‪ -‬נִ יבוֹן‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫זוג ‪:3‬‬
‫סבִ יבָּ ִתי ‪ -‬פַ רדסָּ ן‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫זוג ‪:6‬‬
‫צוֹללָּן ‪ַ -‬שחמָּ טַ אי‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫זוג ‪:8‬‬
‫דוֹבֵּ ר ‪ -‬מַ נ ִהיג‬
‫שורש ומשקל‬
‫זוג ‪:11‬‬
‫מַ קלוֹן ‪ -‬שנָּתוֹן‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫זוג ‪:14‬‬
‫כ ִתיבָּ ה ‪ -‬הַ בָּ עָּ ה‬
‫שורש ומשקל‬
‫זוג ‪:15‬‬
‫ז ִהירּות ‪ -‬הַ רפַ ת ָּקן‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫זוג ‪:16‬‬
‫מַ כ ִשיר ‪ִ -‬שכלּול‬
‫שורש ומשקל‬
‫תרגיל ‪75‬‬
‫בסיס וצורן סופי (גזרה קווית)‬
‫ּפּומית‬
‫ִּ‬
‫ְסבִּ יבוֹן‬
‫בְ ִּריאּות‬
‫י ְַרחוֹן‬
‫יסטו ִֹּרי‬
‫ִּה ְ‬
‫ִּחיד ֹונַאי‬
‫הּודי‬
‫יְ ִּ‬
‫ִּרבְ עוֹן‬
‫רו ְֹקחּות‬
‫אֶ זְ ָרחּות‬
‫ִּס ְר ִּטיָה‬
‫ְת ִּמימּות‬
‫ְקל ְַס ְתרוֹן‬
‫ִּמּלוֹן‬
‫חַ זָ נּות‬
‫ִּמנְהָ לָן‬
‫ע ֹול ִָּמי‬
‫שורש ומשקל (גזרה מסורגת)‬
‫ִּמפְ ָלגָה‬
‫מַ פְ סֵּ ק‬
‫שַ ּלִּ יט‬
‫ִּמכְ לָָאה‬
‫ִּשטָ פוֹן‬
‫סַ יָר‬
‫ָרחוֹק‬
‫מַ ְרּפֵּ א‬
‫מַ בְ חֵּ נָה‬
‫ּג ִָּמיש‬
‫לַּפִּ יד‬
‫ִּתפְ ז ֶֹרת‬
‫ְמשַ ּוֵּ ק‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪45‬‬
‫תרגיל ‪77‬‬
‫בסיס וצורן סופי (גזרה קווית)‬
‫יֵּשּות‬
‫ְתשּובוֹן‬
‫פּואי‬
‫ְר ִּ‬
‫ְש ִּטיחוֹן‬
‫ּכַּמּות‬
‫עִּ ִּיריָה‬
‫ְמקוֹמוֹן‬
‫ל ְַמ ָדנּות‬
‫ּכַלְ ּכְ לָן‬
‫ּכַלְ ּכָלִּ י‬
‫מַ ְסּג ִֵּּריָה‬
‫צַ ּפָ רּות‬
‫ִּמ ְשּפְ טָ ן‬
‫צּור ִּני‬
‫ָ‬
‫תּורית‬
‫ִּא ִּ‬
‫שורש ומשקל (גזרה מסורגת)‬
‫ָקדוֹש‬
‫ִּחסָ רוֹן‬
‫שוֹעֵּ ר‬
‫ִּה ְתחַ יְ בּות‬
‫הַ נְהָ גָה‬
‫ָרעִּ יל‬
‫עָ צֵּ ל‬
‫ִּה ְתחַ ְסדּות‬
‫ְתפּוסָ ה‬
‫מַ ְשאֵּ ף‬
‫לְ ִּחישָ ה‬
‫ּפַ סָ ל‬
‫בּורה‬
‫ּגְ ָ‬
‫ִּּדכְ ּדּוְך‬
‫ַתלְ מּוד‬
‫תרגיל ‪78‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫בעל מקצוע‬
‫ב‪.‬‬
‫שורש ומשקל‪ִ :‬מתַאג ֵּרף‪ ,‬מוֹ ֵּזג‪ ,‬צַ פָּ ר‪ ,‬מַארגֵּן‪ ,‬יַצ ָּרן‪ַ ,‬זגָּג‪ ,‬רוֹפֵּ א‪ַ ,‬רק ָּדן‬
‫אּורן‪ ,‬כַר ִטיסָּ ן‪ ,‬מ ִדינַאי‪ָּ ,‬תכנִ יתָּ ן‪ִ ,‬פרסּומַ אי‪ ,‬כִ ידוֹנַאי‪ַ ,‬גגָּן‬
‫בסיס וצורן סופי‪ :‬חַ ּוַאי‪ ,‬ת ָּ‬
‫(‪ )1‬מקום‬
‫(‪ )2‬צַ רכָּנִ יָּ ה ‪ -‬בסיס וצורן סופי (השאר‪ :‬שורש ומשקל)‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תכונה‬
‫שורש ומשקל‪ :‬בַ י ָּשן‪ ,‬נַדבָּ ן‪ ,‬חַ ס ָּכן‪ַ ,‬קמצָּ ן‬
‫בּותי‪ ,‬עַ נותָּ ן‬
‫בסיס וצורן סופי‪ַ :‬תחבִ יבָּ ן‪ ,‬אֲ צִ ילִ י‪ ,‬שתַ לטָּ ן‪ַ ,‬תר ִ‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪45‬‬
‫תרגיל ‪79‬‬
‫זוג ‪:1‬‬
‫זוג ‪:2‬‬
‫זוג ‪:3‬‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫מנהיג ‪ +‬םּות‬
‫שורש ומשקל‬
‫שורש‪ :‬נ‪-‬ה‪-‬ג‪ ,‬משקל‪ :‬הַ ְקטָ לָה‬
‫שורש ומשקל‬
‫שורש‪ :‬ס‪-‬פ‪-‬ר‪ ,‬משקל‪ְ :‬ק ִּטילָה‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫ספר ‪ +‬םּות‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫משפט ‪ִּ +‬םי‬
‫שורש ומשקל‬
‫זוג ‪:4‬‬
‫שורש ומשקל‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫שורש‪ :‬ש‪-‬פ‪-‬ט‪ ,‬משקל‪ְ :‬ק ִּטילָה‬
‫שורש‪ :‬ת‪-‬י‪-‬ר‪ ,‬משקל‪ַ :‬קטָ ל‬
‫ַת ָיר ‪ +‬םּות‬
‫תרגיל ‪87‬‬
‫[שני השמות הם שמות פעולה מבניין פיעל]‬
‫[בְ ִּריאּות = בסיס וצורן סופי‪ִּ ,‬ה ְס ַתּגְ לּות = שורש ומשקל]‬
‫טלֶת]‬
‫[הגזרה של שני השמות היא חפ"נ‪ .‬הַ סָ עָ ה = משקל הַ ְקטָ לָה ; מַ ֹּפלֶת = משקל מַ ְק ֹ‬
‫[המשקל של שני השמות הוא הֶ ְקטֵּ ל; הגזרה של הֶ ְס ֵּתר היא שלמים‪ ,‬ואילו הגזרה של הֶ טֵּ ל‬
‫היא חפנ"]‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫‪.6‬‬
‫(‪[ )2‬דרך התצורה של ְשלִּ יחּות היא בסיס וצורן סופי‪ ,‬ואילו דרך התצורה של ְשלִּ יחָ ה‬
‫היא שורש ומשקל]‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪45‬‬
‫‪ ‬הלחם בסיסים‬
‫תרגיל ‪81‬‬
‫בסיס ‪2‬‬
‫בסיס ‪1‬‬
‫מילה חדשה‬
‫‪ .1‬קול‬
‫נוֹעַ‬
‫קולנוע‬
‫‪ .2‬כדור‬
‫יד‬
‫ַּדּוריָד‬
‫ּכ ְ‬
‫‪ .3‬רמז‬
‫אור‬
‫רמזור‬
‫‪ .4‬פלדה‬
‫דלת‬
‫ּפְ ל ֶָדלֶת‬
‫‪ .5‬שמר‬
‫טף‬
‫שמרטף‬
‫‪ .6‬פס‬
‫קול‬
‫ּפַ ְסקוֹל‬
‫‪ .7‬מגדל‬
‫אור‬
‫ִּמגְ ַּדּלוֹר‬
‫‪ .8‬ע ֲָרפֶ ל‬
‫פיח‬
‫עַ ְרּפִּ יחַ‬
‫‪ִּ .9‬מן‬
‫עַ ד‬
‫מנעד‬
‫‪ .11‬חי‬
‫דק‬
‫חַ יְ ַּדק‬
‫‪ .11‬סוף‬
‫שבוע‬
‫סוֹפְ שָ בּועַ‬
‫‪ .12‬בר‬
‫אווז‬
‫ברווז‬
‫‪ .13‬מחזה‬
‫זמר‬
‫מַ חֲ זֶ מֶ ר‬
‫‪ .14‬מחזיר‬
‫אור‬
‫מחזירור‬
‫‪ .15‬חמש‬
‫שיר‬
‫חַ ְמ ִּשיר‬
‫‪ .16‬מדרכה‬
‫רחוב‬
‫ִּמ ְד ְרחוֹב‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪44‬‬
‫תרגיל ‪82‬‬
‫שורש ומשקל‬
‫ַת ְסבִּ יְך‬
‫מַ ְצּפֵּ ן‬
‫ַרּכָז‬
‫ִּאּלּוף‬
‫מַ זְ לֵּף‬
‫ְמלִּ יָאה‬
‫ה ֹוגֶה‬
‫טָ עִּ ים‬
‫ִּשכְ ּפּול‬
‫שַ ּמֶ נֶת‬
‫מַ ְמ ָתק‬
‫ְמתַ ּוֵּ ְך‬
‫ְמטַ ּפֵּ ל‬
‫ִּה ְתבַ ְּדחּות‬
‫ִּמ ְרשֶ תֶ ת‬
‫ִּת ְסר ֶֹקת‬
‫ָק ִּטיף‬
‫ִּת ְס ֹבכֶת‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫ּפו ְֹתחָ ן‬
‫הַ נ ְְּדסַ אי‬
‫ַתכְ ִּשיטָ ן‬
‫תו ָֹרן‬
‫ִּמּלוֹנִּ ית‬
‫לּולָן‬
‫ּכְ פִּ ילּות‬
‫ַאלְ פוֹן‬
‫ַארנָבִּ יָה‬
‫ְ‬
‫ִּס ְר ִּטיָה‬
‫ּפְ ִּתילִּ יָה‬
‫בּולַאי‬
‫שוֹנּות‬
‫ּכֵּנּות‬
‫נ ְִּדיבּות‬
‫ְספוֹגִּ ית‬
‫ּפִּ ְת ִּקית‬
‫ַק ִּשית‬
‫ּכַלְ בִּ יָה‬
‫מּוזָ רּות‬
‫ְשמַ ְרטַ פִּ יָה‬
‫רּוחָ נִּ י‬
‫ַק ְצ ָרנּות‬
‫הלחם בסיסים‬
‫ַּדּורעָ ף‬
‫ּכ ְ‬
‫בַ ְרנָש‬
‫ּפּוצ'יּפְ ס‬
‫ַת ִּ‬
‫ּגִּ זְ עוֹל‬
‫קוֹלְ נוֹעַ‬
‫ַת ְקלִּ יטוֹר‬
‫ַק ְרנָף‬
‫ִּשלְ שוֹם‬
‫ְר ִּאינוֹעַ‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪44‬‬
‫‪ ‬שאילה מלעז‬
‫תרגיל ‪83‬‬
‫‪.1‬‬
‫יְ ִּדיעוֹן‪ :‬בסיס וצורן סופי ; השאר‪ :‬הלחם בסיסים‬
‫‪.2‬‬
‫ִּמ ְצּפוֹר‪ :‬הלחם בסיסים ; השאר‪ :‬שורש ומשקל‬
‫‪.3‬‬
‫קֻ ּפַ אי‪ :‬בסיס וצורן סופי ; השאר‪ :‬שאילה מלעז‬
‫‪.4‬‬
‫ְתמָ נּון‪ :‬הלחם בסיסים ; השאר‪ :‬בסיס וצורן‬
‫‪.6‬‬
‫ְס ַקנ ְָּדל‪ :‬שאילה מלעז ; השאר‪ :‬הלחם בסיסים‬
‫‪.5‬‬
‫ַּדּורגֶל‪ :‬הלחם בסיסים ; השאר‪ :‬בסיס וצורן‬
‫ּכ ֶ‬
‫‪.7‬‬
‫ּגִּ זָ רוֹן‪ :‬שורש ומשקל ; השאר‪ :‬בסיס וצורן‬
‫‪.8‬‬
‫ּכ ְַסּפִּ ית‪ :‬בסיס וצורן סופי ; השאר‪ :‬שאילה מלעז‬
‫‪.9‬‬
‫מַ ְשָאב‪ :‬שורש ומשקל ; השאר‪ :‬הלחם בסיסים‬
‫תרגיל ‪84‬‬
‫‪.1‬‬
‫(‪[ )4‬דרך התצורה של מַ סוֹק היא שורש ומשקל‪ ,‬ואילו דרך התצורה של חֲ לָלִּ ית‬
‫היא בסיס וצורן סופי]‬
‫‪.2‬‬
‫(‪[ )4‬דרך התצורה של שני השמות היא הלחם בסיסים]‬
‫‪.3‬‬
‫(‪)1‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪44‬‬
‫תרגיל מסכם‬
‫תרגיל ‪86‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫שורש ומשקל‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫גַרג ָּרן‬
‫הדומה‪ :‬גם מילה זו נוצרה בדרך של בסיס וצורן סופי‪.‬‬
‫השונה‪ :‬הבסיס של מילה זו שאול מהלועזית‪ ,‬ואילו הבסיס של המילים בסעיף א'‬
‫הוא בסיס עברי‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫שורש ומשקל‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מחָּ ָאה‬
‫הדומה‪ :‬גם מילה זו נוצרה בדרך של בסיס וצורן סופי‪.‬‬
‫השונה‪ :‬הבסיס של מילה זו הוא בסיס עברי‪ ,‬ואילו הבסיס של המילים‬
‫בסעיף א' שאול מהלועזית‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬בסיס וצורן סופי‬
‫(‪ )2‬שמות תואר‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הדומה‪ :‬גם מילים אלו נוצרו בדרך של בסיס וצורן סופי‪.‬‬
‫השונה‪ :‬הבסיס של מילים אלו הוא עברי‪ ,‬ואילו הבסיס של המילים בסעיף א'‬
‫שאול מהלועזית‪.‬‬
‫מילה זו נוצרה בדרך של שורש ומשקל‪( .‬המילים בסעיפים א' ו‪-‬ב' נוצרו בדרך‬
‫של בסיס וצורן סופי)‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪44‬‬
‫תרגיל ‪85‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫ירה‬
‫שלמים‪ִ :‬סרבּול‪ִ ,‬טגּון‪ִ ,‬שלהּוב‪ִ ,‬התחַ דשּות‪ִ ,‬קזּוז‪ַ ,‬הק ָּד ָּשה‪ ,‬ג ִמ ָּ‬
‫חפ"נ‪ :‬הַ כָּ ָּשה‪ ,‬הֶּ טֵּ ל‬
‫ב‪.‬‬
‫שלמים‪ :‬חוֹתֶּ מֶּ ת‪ַ ,‬רכֶּבֶּ ת‪ ,‬מַ טמוֹן‪ִ ,‬מכבָּ סָּ ה‬
‫חפ"נ‪ :‬מַ ֶּתכֶּ ת‪ ,‬מַ פָּ לָּה‬
‫חפי"צ‪ :‬מַ צֵּ בָּ ה‪ ,‬מַ צָּ ע‬
‫ג‪.‬‬
‫שלמים‪ִ :‬הש ַתלבּות‪ ,‬הַ ז ָּר ָּקה‪ ,‬ל ִקיחָּ ה‪ ,‬מַ דבִ יר‬
‫חפ"נ‪ :‬הַ טָּ פָּ ה‪ ,‬הֶּ ֵּגד‬
‫חפי"צ‪ :‬מַ צֶּ ֶּקת‪ ,‬הַ צָּ גָּה‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬זֶּהּות‬
‫(‪ )2‬זֵּ הֶ ה ‪ +‬םּות‬
‫ב‪.‬‬
‫קבוצה ‪ַ :I‬קט ֶּרגֶּל‪ ,‬ר ַשמקוֹל‪ ,‬אוֹפַ ּנוֹעַ‬
‫דרך התצורה‪ :‬הלחם בסיסים‬
‫קבוצה ‪ :II‬מַ ּסוֹר‪ִ ,‬מת ָּקן‪ַ ,‬תח ִמיץ‪ִ ,‬ח ָּשכוֹן‪ ,‬כַבִ יר‬
‫דרך התצורה‪ :‬שורש ומשקל‬
‫קבוצה ‪ִ :III‬דיאֶּ טָּ ה‪ ,‬הַ רמוֹניָּה‪ַ ,‬אספֶּ קט‬
‫דרך התצורה‪ :‬שאילה מלועזית‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬ל ִפיכְָּך‬
‫(‪ )2‬לפי ‪ +‬כך‬
‫ב‪.‬‬
‫יסי‪ ,‬נוֹחּות‪ַ ,‬ת ִקיפּות‪ ,‬עַ צבּות‪ַ ,‬תכ ִסיסָּ ן‬
‫קבוצה ‪ :I‬ב ִס ִ‬
‫קבוצה ‪ :II‬זִ מזּום‪ ,‬מַ סלּול‪ ,‬הֶּ כ ֵּשר‪ִ ,‬חדָּ לוֹן‪ ,‬גָּלִ יל‪ִ ,‬תלב ֶֹּשת‬
‫ג‪.‬‬
‫דרך התצורה‪ :‬בסיס וצורן סופי‬
‫דרך התצורה‪ :‬שורש ומשקל‬
‫בחר בשם אחד מכל קבוצה‪ ,‬ונתח בפירוט את דרך התצורה שלו‪.‬‬
‫מַ ְסלּול = שורש‪ :‬ס‪-‬ל‪-‬ל‪ ,‬משקל‪ :‬מַ ְקטּול‬
‫נוֹחּות = נוח ‪ +‬םּות‬
‫תרגיל ‪87‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫שמות תואר‬
‫ב‪.‬‬
‫מָ סּור‪ :‬שורש ומשקל‬
‫חֶ ְשבוֹנִּ י‪ :‬בסיס וצורן סופי‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬שמות תואר‬
‫(‪ )2‬בסיס וצורן סופי‬
‫ז ִריזּות‬
‫ב‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪44‬‬
‫תרגיל ‪88‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ִפילוֹן‬
‫ַשלדָּ ג‬
‫יראפָּ ה‬
‫גִ ' ָּ‬
‫דרך התצורה המשותפת של השמות הנותרים היא שורש ומשקל‪.‬‬
‫ַת ְקלִּ יטוֹר (הלחם בסיסים)‪ ,‬השאר בסיס וצורן סופי‬
‫ַת ְק ִּציבַ אי (בסיס וצורן סופי)‪ ,‬השאר‪ :‬שורש ומשקל‬
‫ִּמ ְסע ֲָדן (בסיס וצורן סופי)‪ ,‬השאר‪ :‬שורש ומשקל‬
‫ִּשּמּושוֹן (בסיס וצורן סופי)‪ ,‬השאר‪ :‬שורש ומשקל‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)4‬‬
‫תרגיל ‪89‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יקאי‬
‫מּוס ַ‬
‫ִ‬
‫יקלִ י‪,‬‬
‫מּוס ָּ‬
‫ִ‬
‫קבוצה ‪ִ :I‬פזמוֹנַאי‪ ,‬צֶּ 'לָּן‪,‬‬
‫דרך התצורה‪ :‬בסיס וצורן סופי‬
‫קבוצה ‪ :II‬קוֹנצֶּ 'רטוֹ‪ ,‬קוֹמפוֹזִ יציָּה‬
‫דרך התצורה‪ :‬שאילה מלעז‬
‫קבוצה ‪ִ :III‬מזמוֹר‪ ,‬זִ מ ָּרה‪ֶּ ,‬קצֶּ ב‪ִ ,‬תזמ ֶֹּרת‬
‫דרך התצורה‪ :‬שורש ומשקל‬
‫(‪ )1‬הדומה‪ :‬שתי המילים נוצרו בדרך של בסיס וצורן סופי‪.‬‬
‫יקאי"‬
‫מּוס ַ‬
‫השונה‪ :‬הבסיס של המילה "חֲ לִּ ילָן" הוא בסיס עברי‪ ,‬ואילו הבסיס של המילה " ִּ‬
‫שאול מלועזית‪.‬‬
‫(‪ )2‬עִ תוֹן‬
‫‪.2‬‬
‫לפניך רשימה של שמות‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫ֶּטכנַאי‬
‫ב‪.‬‬
‫שורש ומשקל‪ :‬מַ ח ֵּשב‪ ,‬סַ פָּ ק‪ ,‬מַ דפֶּ סֶּ ת‪ֶּ ,‬ר ֶּשת‬
‫בסיס וצורן סופי‪ִ :‬דיסק‪ִ ,‬אימֵּ יל‪ִ ,‬אינטֶּ רנֵּט‪ַ ,‬איקוֹן‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪44‬‬
‫תרגיל ‪97‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫דֶּ גֶּל‪ :‬שורש ומשקל ; השאר‪ :‬בסיס וצורן סופי‬
‫‪.2‬‬
‫כַלבוֹן‪ :‬בסיס וצורן סופי ; השאר‪ :‬הלחם בסיסים‬
‫‪.3‬‬
‫פלַדֶּ לֶּת‪ :‬הלחם בסיסים ; השאר‪ :‬שאילה מלעז‬
‫‪.4‬‬
‫ִמבדָּ ק‪ :‬שורש ומשקל ; השאר‪ :‬הלחם בסיסים‬
‫‪.5‬‬
‫ִמשָאלָּה‪ :‬שורש ומשקל ; השאר‪ :‬בסיס וצורן סופי‬
‫‪.6‬‬
‫ַאלחּוט‪ :‬הלחם בסיסים ; השאר‪ :‬בסיס וצורן‬
‫‪.1‬‬
‫ִמזנוֹנַאי‪ :‬בעל מקצוע ; השאר‪ :‬שם תואר‬
‫‪.2‬‬
‫ִטפשּות‪ :‬תכונה ; השאר‪ :‬בעל מקצוע‬
‫‪.3‬‬
‫ַארנָּקוֹן‪ :‬הקטנה ; השאר‪ :‬אוסף‬
‫‪.4‬‬
‫ז ִמירוֹן‪ :‬אוסף ; השאר‪ :‬הקטנה‬
‫‪.5‬‬
‫חָּ ָּרטּות‪ :‬מקצוע ; השאר‪ :‬שם עצם מופשט‬
‫‪.6‬‬
‫סּורי‪ :‬מוצא ; השאר‪ :‬שם תואר‬
‫ִ‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪45‬‬
‫תרגיל מסכם ‪ -‬מערכת הצורות‬
‫תרגיל ‪91‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫הצורה‬
‫‪.2‬‬
‫גזרת השלמים‬
‫הפועל‬
‫דיווחו ‪ /‬ירדה ‪/‬‬
‫התהפכו ‪ /‬נמצא ‪/‬‬
‫העריכו ‪ /‬סגור‬
‫השֵּ ם‬
‫רכבת‬
‫שם הפועל‬
‫להסתדר‬
‫שם הפעולה‬
‫בדיקה ‪ /‬דליפה ‪/‬‬
‫סכנה‬
‫גזרת חסרי פ"נ‬
‫גזרת חסרי פי"צ‬
‫הציעה‬
‫משא‬
‫הסעה‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬בריאות‬
‫(‪ )2‬ראשונית (שם התואר‪ :‬ראשוני ‪ +‬צורן סופי ִּםית)‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬דיווחו‬
‫(‪ּ )2‬דֻ ּוַ ח ‪ -‬פועל‬
‫א‪.‬‬
‫הצורה‬
‫גזרת השלמים‬
‫הפועל‬
‫הדגיש ‪ /‬תמשיך ‪/‬‬
‫מעדיפה ‪ /‬דורשת‬
‫השם‬
‫נאום ‪ /‬ביטחון ‪/‬‬
‫פתרון ‪ /‬שקיפות‬
‫שם הפועל‬
‫ב‪.‬‬
‫גזרת חסרי פ"נ‬
‫להגיע‬
‫(‪ )1‬להתגבר‪ :‬ג‪-‬ב‪-‬ר‪ ,‬התפעל‬
‫לפתור‪ :‬פ‪-‬ת‪-‬ר‪ ,‬קל‬
‫נרמול‪ :‬נ‪-‬ר‪-‬מ‪-‬ל‬
‫(‪ )2‬יִ ּנָּתֵּ ן‬
‫‪.3‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)6‬‬
‫תטיל = הפעיל‬
‫מסומנת‬
‫להגיע‬
‫תחבורה = ַת ְקטּולָה‬
‫מכונית‪ ,‬ציבורית‬
‫מכונית‪ :‬מכונה ‪ִּ +‬םית > משמעות צורן סופי‪ :‬כלי תחבורה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪45‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬ניתן = נ‪-‬ת‪-‬נ‪ ,‬נפעל‬
‫(‪ִּ )2‬אפשר = זמן עבר‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)5‬‬
‫(‪)6‬‬
‫‪.6‬‬
‫מסוגלת = שלמים‬
‫פגיעה‬
‫שיתוק‬
‫חשמלי‪ ,‬הליכון‬
‫הליכון = כלי ‪ /‬מכשיר ; חשמלי = שם תואר‬
‫ב‪.‬‬
‫ַאפעִ יל‬
‫ג‪.‬‬
‫ָּשא‬
‫ִתּנ ֵּ‬
‫א‪.‬‬
‫העתק מן הקטע‪:‬‬
‫(‪ )1‬מייצג = י‪-‬צ‪-‬ג‪ ,‬בינוני (הווה)‬
‫(‪ )2‬לשפר‬
‫(‪ )3‬סכסוך‬
‫(‪ )4‬תיירות‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫יִ ּסָּ גֵּר‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪45‬‬
‫הסוג התחבירי של המשפט וניתוחו‬
‫תרגיל ‪ - 29‬זיהוי הנשוא (פועלי ‪ /‬שמני)‬
‫אוגד‬
‫נשוא‬
‫(פועלי ‪ /‬שמני)‬
‫‪___ .1‬‬
‫נשוא פועלי = מילאו‬
‫‪ .2‬הם‬
‫נשוא שמני = בעלי חיים‬
‫‪___ .3‬‬
‫נשוא פועלי = נערכות‬
‫‪ .4‬הם‬
‫נשוא שמני = ימי שמחה‬
‫‪___ .5‬‬
‫נשוא פועלי = יושבים‬
‫‪ .6‬הוא‬
‫נשוא שמני = פעולה‬
‫‪___ .7‬‬
‫נשוא פועלי = נקרא‬
‫‪ .8‬הוא‬
‫נשוא שמני = אמיתי‬
‫‪___ .9‬‬
‫נשוא פועלי = הידרדר‬
‫‪___ .11‬‬
‫נשוא פועלי = מייצג‬
‫‪ .11‬הוא‬
‫נשוא שמני = יבשת‬
‫‪___ .12‬‬
‫נשוא פועלי = הוקם‬
‫‪___ .13‬‬
‫נשוא פועלי = הומצא‬
‫‪___ .14‬‬
‫נשוא פועלי = פותח‬
‫‪ .15‬הוא‬
‫נשוא שמני = מקור‬
‫‪ .16‬הן‬
‫נשוא שמני = מזכרת‬
‫‪___ .17‬‬
‫נשוא פועלי = נמצאו‬
‫‪___ .18‬‬
‫נשוא פועלי = נערכים‬
‫‪___ .19‬‬
‫נשוא פועלי = נגרמת‬
‫‪ .21‬הן‬
‫נשוא שמני = מחלות‬
‫‪___ .21‬‬
‫נשוא פועלי = תורמת‬
‫‪ .22‬הוא‬
‫נשוא שמני = הפחד‬
‫‪___ .23‬‬
‫נשוא פועלי = שוכנת‬
‫‪ .24‬הן‬
‫נשוא שמני = הבסיס‬
‫‪ .25‬הם‬
‫נשוא שמני = אחד מענפי הייצוא‬
‫‪___ .26‬‬
‫נשוא פועלי = נמכרים‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪36‬‬
‫נשוא‬
‫(פועלי ‪ /‬שמני)‬
‫אוגד‬
‫‪___ .27‬‬
‫נשוא פועלי = מסכנת‬
‫‪___ .28‬‬
‫נשוא פועלי = מחייבת‬
‫‪___ .29‬‬
‫נשוא פועלי = החלה‬
‫‪ .31‬הן‬
‫נשוא שמני = חיילות‬
‫‪___ .31‬‬
‫נשוא פועלי = התקבלה‬
‫‪ .32‬הוא‬
‫נשוא שמני = תרגיל‬
‫הבחנה בין סוגי המשפטים‬
‫תרגיל ‪29‬‬
‫אוגד‬
‫נשוא‬
‫(פועלי ‪ /‬שמני)‬
‫סוג המשפט הפשוט‬
‫(פועלי ‪ /‬שמני)‬
‫‪ .1‬הם‬
‫שמני = החברים‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪___ .2‬‬
‫פועלי = נשמע‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪ .3‬הוא‬
‫שמני = הציפור‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪ .4‬היא‬
‫שמני = דבר‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪ .5‬היא‬
‫שמני = עניין‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪ .6‬היא‬
‫שמני = אישיות‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪___ .7‬‬
‫פועלי = הפגין‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪___ .8‬‬
‫פועלי = הגיע‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪ .9‬היא‬
‫שמני = עיר‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪___ .11‬‬
‫פועלי = חסום‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪ .11‬הוא‬
‫שמני = פרי הדר‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪ .12‬הם‬
‫שמני = טיולים‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪___ .13‬‬
‫פועלי = דומה‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪ .14‬היא‬
‫שמני = מעצמה‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪ .15‬הם‬
‫שמני = רוכבי אופניים‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪___ .16‬‬
‫פועלי = נחשב‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪36‬‬
‫אוגד‬
‫נשוא‬
‫(פועלי ‪ /‬שמני)‬
‫סוג המשפט הפשוט‬
‫(פועלי ‪ /‬שמני)‬
‫‪ .17‬היא‬
‫שמני = מצווה‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪___ .18‬‬
‫פועלי = נתונה‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪ .19‬היא‬
‫שמני = ישיבה‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪ .21‬הוא‬
‫שמני = היום‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪ .21‬הם‬
‫שמני = המקור‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪ .22‬היא‬
‫שמני = זֵ ֶכר‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪___ .23‬‬
‫פועלי = אוספים‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪ .24‬הם‬
‫שמני = צינור‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪___ .25‬‬
‫פועלי = מציב‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪___ .26‬‬
‫פועלי = גלומות‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪___ .27‬‬
‫פועלי = חושף‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪ .28‬היא‬
‫שמני = זכות‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪___ .29‬‬
‫פועלי = עוסקת‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪___ .31‬‬
‫פועלי = שכרנו‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪___ .31‬‬
‫פועלי = אישרה‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪ .32‬הוא‬
‫שמני = משקה‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪ .33‬הן‬
‫שמני = חובת המערכת‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪___ .34‬‬
‫פועלי = ביצעו‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫‪ .35‬הוא‬
‫שמני = היום‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪ .36‬הוא‬
‫שמני = שיחה‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪ .37‬הוא‬
‫שמני = אחד מארבע‬
‫עונות‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪ .38‬הם‬
‫שמני = חומר‬
‫משפט פשוט (שמני)‬
‫‪___ .39‬‬
‫פועלי = מעלה‬
‫משפט פשוט (פועלי)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪36‬‬
‫תרגיל ‪29‬‬
‫הנושא בכל משפט‬
‫הנשוא בכל משפט‬
‫‪ .1‬שיעור‬
‫שּונה‬
‫‪ .2‬פקחי רשות‬
‫הטבע‬
‫סורקים‬
‫‪ .3‬משרד‬
‫הגוף‬
‫‪ .4‬המכבייה‬
‫כינוס‬
‫‪ .5‬מחסור‬
‫קיים‬
‫‪ .6‬גורם הסיכון‬
‫יתר כולסטרול‬
‫‪ .7‬אורח החיים‬
‫הופך‬
‫‪ .8‬המדינות‬
‫מדינות‬
‫‪ .9‬מחקר‬
‫חושף‬
‫‪ .11‬תמ"א ‪38‬‬
‫תכנית‬
‫‪ .11‬אנו‬
‫יודעים‬
‫‪ .12‬נשיא המדינה‬
‫הטיל‬
‫‪ .13‬חוסר ניסיון‬
‫אחד הגורמים‬
‫‪ .14‬מפתחי המוצר‬
‫מאמינים‬
‫‪ .15‬ראש הממשלה‬
‫פִּ רסם‬
‫תרגיל ‪29‬‬
‫להלן המשפטים שיש לשים נקודה בסופם ‪ +‬נימוק‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הבית הוא של פיסטוק‪" .‬של פיסטוק" = נשוא‬
‫‪.9‬‬
‫מי התהום מזוהמים‪" .‬מזוהמים" = נשוא‬
‫‪.6‬‬
‫הבריחו אמצעי לחימה‪" .‬הבריחו" = נושא‪ +‬נשוא‬
‫‪.8‬‬
‫כדור הארץ התחמם‪" .‬התחמם" = נשוא‬
‫‪ .01‬עובדי הרכבת שובתים‪" .‬שובתים" = נשוא‬
‫‪ .00‬עוגת הגבינה היא מתוקה‪" .‬מתוקה" = נשוא‬
‫‪ .09‬הוא מאמן את נבחרת ישראל‪" .‬מאמן" = נשוא‬
‫‪ .09‬עסקה זו מוצלחת‪" .‬מוצלחת" נשוא‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪33‬‬
‫‪ .01‬הנהגים שומעים דיווחי תנועה בכבישים‪" .‬שומעים" = נשוא‬
‫‪ .08‬ייעודו של המזגן הוא שיפור איכות החיים‪" .‬שיפור" = נשוא‬
‫‪ .02‬המזגן מקולקל‪" .‬מקולקל" = נשוא‬
‫‪ .90‬החום משפיע על הצמחים‪" .‬משפיע" = נשוא‬
‫‪ .99‬לא תתאפשר העלאת נוסעים בתחנת האוטובוס‪" .‬לא תתאפשר" = נשוא‬
‫‪ .99‬רכבת ישראל העמידה לרשות נוסעי הרכבת שירות הסעות חינם מתחנת הרכבת לפארק‬
‫התעשייה‪" .‬העמידה" = נשוא‬
‫התאמה‬
‫תרגיל ‪26‬‬
‫‪ .1‬פתוחים‬
‫‪ .2‬משפיעה‬
‫‪ .3‬ישתפר‬
‫‪ .4‬משמיעה‬
‫‪ .5‬אֲ ג ֵַדל‬
‫‪ .6‬צועדים‬
‫‪ .7‬הפסדתם‬
‫‪ .8‬מביעה‬
‫‪ .9‬נשמעות‬
‫‪ .11‬נועד‬
‫‪ .11‬חלה‬
‫‪ .12‬פוגעים‬
‫‪ .13‬תתקיימנה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪36‬‬
‫תרגיל ‪21‬‬
‫‪ .1‬היא‬
‫‪ .2‬היא‬
‫‪ .3‬הם‬
‫‪ .4‬הוא‬
‫‪ .5‬היא‬
‫‪ .6‬הוא‬
‫‪ .7‬הם‬
‫‪ .8‬הן‬
‫‪ .9‬הם‬
‫‪ .11‬היא‬
‫‪ .11‬היא‬
‫‪ .12‬היא‬
‫‪ .13‬היא‬
‫תרגיל ‪28‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ .1‬חמורים‬
‫‪ .2‬מוגזם‪ ,‬קשות‪ ,‬קשים‬
‫‪ .3‬עצומה‬
‫‪ִּ .4‬נכ ֶֶרת‬
‫‪ .5‬מצטיינת‪ ,‬מוקדמת‬
‫‪ .6‬מחודדים‪ ,‬צבעוניים‬
‫‪ .7‬מתקפלים‬
‫‪ .8‬פורחים‪ ,‬מבושם‬
‫‪ .9‬קשות‬
‫ב‪.‬‬
‫ביתית ‪ ,‬נעימה‬
‫עשירה ‪ ,‬טריים‬
‫שחורים‪ ,‬ביתיים‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪36‬‬
‫תרגיל ‪22‬‬
‫‪ ‬השיבוש‪" :‬הם"‪ .‬התיקון‪" :‬הן"‪.‬‬
‫נימוק‪ :‬צריכה להיות התאמה במין ובמספר בין האוגד לבין הנושא‪.‬‬
‫‪ ‬השיבוש‪" :‬הוא"‪ .‬התיקון‪" :‬היא"‪.‬‬
‫נימוק‪ :‬צריכה להיות התאמה במין ובמספר בין האוגד לבין הנושא‪.‬‬
‫‪ ‬השיבוש‪" :‬מקומיים"‪ .‬התיקון‪" :‬מקומיות"‪.‬‬
‫נימוק‪ :‬צריכה להיות התאמה במין ובמספר בין שם העצם לבין שם התואר‪.‬‬
‫‪ ‬השיבוש‪" :‬מנווטים"‪ .‬התיקון‪" :‬מנווטות"‪.‬‬
‫נימוק‪ :‬צריכה להיות התאמה במין ובמספר בין הנושא לבין הנשוא‪( .‬ציפורים = נקבה)‬
‫‪ ‬השיבוש‪" :‬מופלא"‪ .‬התיקון‪" :‬מופלאה"‪.‬‬
‫נימוק‪ :‬צריכה להיות התאמה במין ובמספר בין שם העצם לבין שם התואר‪( .‬תופעה = נקבה)‬
‫‪ ‬השיבוש‪" :‬הם"‪ .‬התיקון‪" :‬הן"‪.‬‬
‫נימוק‪ :‬צריכה להיות התאמה במין ובמספר בין האוגד לבין הנושא‪( .‬הבעה = נקבה)‬
‫‪ ‬השיבוש‪" :‬היא"‪ .‬התיקון‪" :‬הוא"‪.‬‬
‫נימוק‪ :‬צריכה להיות התאמה במין ובמספר בין האוגד לבין הנושא‪( .‬קיום = זכר)‬
‫‪ ‬השיבוש‪" :‬בולט"‪ .‬התיקון‪" :‬בולטת"‪.‬‬
‫נימוק‪ :‬צריכה להיות התאמה במין ובמספר בין הנושא לבין הנשוא‪( .‬הנושא במשפט‪ :‬השפעה‪.‬‬
‫השפעה = נקבה)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪36‬‬
‫‪ ‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫תרגיל ‪011‬‬
‫‪.0‬‬
‫איבר א'‬
‫ברוקולי לא מבושל מכיל אחוז גבוה‬
‫של רכיב נוגד סרטן‪,‬‬
‫איבר ב'‬
‫למרות זאת אני אוכלת אותו מבושל‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫איבר א'‬
‫לקראת חג הפסח השוק הישראלי מתמלא‬
‫בחומרי ניקוי חדשים‪,‬‬
‫איבר ב'‬
‫אולם חומרים אלה מכילים תרכובות של‬
‫כימיקלים מזיקים‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫איבר א'‬
‫סדרת הטלוויזיה הבריטית היא אחת מסדרות‬
‫הטלוויזיה הפופולאריות בבריטניה‪,‬‬
‫‪.9‬‬
‫איבר א'‬
‫נמכרה כמות גדולה מהמוצר‪,‬‬
‫אך‬
‫איבר ב'‬
‫בשל ירידת מחירים ירדו ההכנסות‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫איבר א'‬
‫רעש ממפעלי תעשייה הוא אחד הגורמים‬
‫למחלות‪,‬‬
‫‪.6‬‬
‫איבר א'‬
‫ישראל עוברת לשעון חורף‪,‬‬
‫‪.1‬‬
‫איבר א'‬
‫רעידת אדמה הורגשה בצהריים‬
‫באזור העיר‪,‬‬
‫ו‬
‫ו‬
‫איבר ב'‬
‫בחודש הבא היא תגיע לישראל‪.‬‬
‫לכן‬
‫איבר ב'‬
‫הוא מוכר על‪-‬ידי הביטוח הלאומי‬
‫כמחלת מקצוע‪.‬‬
‫איבר ב'‬
‫מחוגי השעון יוזזו שעה אחת אחורה‪.‬‬
‫לכן‬
‫איבר ב'‬
‫במוקד המשטרה התקבלו מספר דיווחים‬
‫של תושבים מודאגים‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪67‬‬
‫‪.8‬‬
‫איבר א'‬
‫זכאות לתעודת בגרות היא תנאי הכרחי לקבלה‬
‫ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה‪,‬‬
‫‪.2‬‬
‫איבר א'‬
‫קליפות הפרי מתפרקות במשך‬
‫שבועות אחדים‪,‬‬
‫ואילו‬
‫‪.01‬‬
‫איבר א'‬
‫המנכ"ל התנגד להסכם ההתקשרות‬
‫עם שתי חברות זרות מחו"ל‪,‬‬
‫ו‬
‫איבר ב'‬
‫היא משמשת תנאי מקדים‬
‫לקבלה בחלק ממקומות העבודה‪.‬‬
‫איבר ב'‬
‫בקבוקי זכוכית מתפרקים במשך אלפי שנים‪.‬‬
‫איבר ב'‬
‫אף על פי כן מנהל התפעול חתם על ההסכם‪.‬‬
‫תרגיל ‪010‬‬
‫‪.0‬‬
‫משפט פשוט‬
‫מודאגים = נשוא ; חובבי הטבע = נושא‬
‫‪ .9‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫הוועדה אישרה את הפיכת מתחם קופת‬
‫החולים שבלב העיר לשטח מגורים‪,‬‬
‫‪ .9‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫רעש אדמה חזק הורגש בלימה‪,‬‬
‫ו‬
‫איבר ב'‬
‫הרשויות לא דיווחו על נפגעים‪.‬‬
‫עם זאת‬
‫‪.9‬‬
‫משפט פשוט‬
‫הטיפול = נושא ; טיפול = נשוא‬
‫‪.9‬‬
‫משפט פשוט‬
‫השר = נושא ; ביטל = נשוא‬
‫‪.6‬‬
‫משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫האולימפיאדה למדעי המחשב נמשכה‬
‫ארבעה ימים‪,‬‬
‫איבר ב'‬
‫במהלך השנתיים הקרובות ייבנו במתחם‬
‫ארבעה בנייני מגורים רבי קומות‪.‬‬
‫ו‬
‫איבר ב'‬
‫בסיומה דורגה ישראל במקום השמיני‬
‫מתוך ‪ 81‬מדינות‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪67‬‬
‫‪.1‬‬
‫משפט פשוט‬
‫חוקרים = נושא ; מערערים = נשוא‬
‫‪ .8‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫אילת היא אחת מערי התיירות בישראל‪,‬‬
‫‪.2‬‬
‫ו‬
‫איבר ב'‬
‫תיירים רבים מכל רחבי העולם מבקרים בה‪.‬‬
‫משפט פשוט‬
‫דרושה = נשוא ; מזכירה = נושא‬
‫‪ .01‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫אירופה היא מקור עיקרי להבאת‬
‫תיירים לישראל‪,‬‬
‫‪ .00‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫הלהיט החדש במכוני הכושר הוא‬
‫שיעורי ריקוד‪,‬‬
‫משום כך‬
‫ולכן‬
‫‪ .09‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫מערת הקמח נסגרה למבקרים בשל נזקי‬
‫שיטפונות החורף‪,‬‬
‫איבר ב'‬
‫סוכני הנסיעות בֵ רכו על חתימת הסכם‬
‫התעופה החדש‪.‬‬
‫איבר ב'‬
‫ההרשמה לשיעורים אלה מראש היא הכרחית‪.‬‬
‫ו‬
‫איבר ב'‬
‫פתיחתה המחודשת תתאפשר לאחר הסדרת‬
‫עזרי הבטיחות‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪67‬‬
‫‪ ‬משפט מורכב‬
‫תרגיל ‪019‬‬
‫‪.0‬‬
‫משום שדיברתי בזמן הבחינה‪.‬‬
‫המורה הוציאה אותי מהכיתה‬
‫‪.9‬‬
‫מפני שהיא נחוצה לבניית גן משחקים‪.‬‬
‫העירייה הפקיעה את הקרקע‬
‫‪.9‬‬
‫כאשר אדם מקצר את זמן השינה‬
‫שלו בשעה‬
‫הוא משלם מחיר מבחינת העֵ רנות שלו במהלך‬
‫היום‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ארבעה עגלים ממושב תירוש שבנגב‬
‫הוחזרו לבעליהם‬
‫לאחר ששוטרי מג"ב דרום עצרו את רכבם‬
‫של החשודים בגנבה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫אל תעשה זאת‬
‫כדי שלא תצטער על כך‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫קניתי את הספר‬
‫כדי שאוכל ללמוד ממנו את החומר לבחינת הבגרות בלשון‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אם תבקש סליחה‬
‫אסלח לך‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫כשחציתי את הכביש‬
‫האור ברמזור התחלף לאדום‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הואיל ולא הופעת לישיבה‬
‫חתמנו על ההסכם בלעדיך‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫‪.01‬‬
‫אף על פי שאני מֵ ֵקלָּה עם אחרים‬
‫אני מחמירה עם עצמי‪.‬‬
‫‪.00‬‬
‫אינני גולשת באינטרנט בזמן שאני עובדת‪.‬‬
‫‪.09‬‬
‫גם אם יבוטל הסמסטר‬
‫לא יוחזר שכר הלימוד לסטודנטים‪.‬‬
‫‪.09‬‬
‫הוא לומד באוניברסיטה בזמן שרוב בני גילו מטיילים במזרח הרחוק‪.‬‬
‫‪.09‬‬
‫מע"צ הקימה גשר לתנועת‬
‫רכבים מעל הנחל‬
‫משום שהגשר הוא אמצעי טכני לחציית‬
‫מקורות מים‪.‬‬
‫‪.09‬‬
‫הזיקוקים הם פגזים‬
‫שנורים מתוך ְקנֵי ִּשיּגּור‪.‬‬
‫‪.06‬‬
‫תחליף החלב‬
‫שיובא מסין‬
‫הוא סכנה בריאותית‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫תרגיל ‪019‬‬
‫‪.0‬‬
‫משפט מורכב‬
‫במהלך חודשי שביתה ארוכים נהנו‬
‫השובתים מאהדת הציבור‬
‫‪.9‬‬
‫משפט פשוט‬
‫מתלוננים = נשוא‬
‫‪.9‬‬
‫משפט מורכב‬
‫"שעת אור נוספת תשפר את איכות‬
‫החיים של אזרחי ישראל"‪,‬‬
‫‪.9‬‬
‫טוענים חברי הוועדה לבחינת הפעלת שעון הקיץ‬
‫בישראל‪.‬‬
‫משפט פשוט‬
‫נתקעו = נשוא‬
‫‪ .9‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫במהלך טיסת מבחן התגלתה תקלה‬
‫במערכת ההידראולית‪,‬‬
‫‪.6‬‬
‫אף על פי שהציבור נפגע מהשביתה‪.‬‬
‫לכן‬
‫איבר ב'‬
‫צוותי הצלה הוזעקו לנמל התעופה‪.‬‬
‫משפט מורכב‬
‫לאחר שרסיסי סלע פגעו בשני עובדים הם פונו לבית החולים על ידי צוות מד"א‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫משפט מורכב‬
‫ועידת האקלים‬
‫‪.8‬‬
‫שנערכה באינדונזיה‬
‫עסקה במודעות של הציבור להשפעותיה הבלתי‬
‫הפיכות של התחממות כדור הארץ‪.‬‬
‫משפט מורכב‬
‫הרופא הסביר‬
‫שהפרשת זיעה היא הדרך העיקרית לאובדן הנוזלים מהגוף בזמן פעילות גופנית‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫‪.2‬‬
‫משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫הבקשה של הפרקליטות היא פרסום‬
‫שמות החשודים במעשה הרצח‪,‬‬
‫אך‬
‫איבר ב'‬
‫בקשה זו נדחתה על ידי שופטי בית‬
‫המשפט‪.‬‬
‫‪ .01‬משפט פשוט‬
‫חקר = נשוא‬
‫‪ .00‬משפט פשוט‬
‫יצירת סביבת מגורים = נשוא‬
‫‪ .09‬משפט מורכב‬
‫תקנות חדשות‬
‫אשר תאושרנה על ידי הכנסת‬
‫תיכנסנה לתוקף בימים הקרובים‪.‬‬
‫‪ .09‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫הבנתי את מטלת הסיכום‪,‬‬
‫ולאחר מכן‬
‫איבר ב'‬
‫כתבתי סיכום ממזג על אחד הנושאים‪.‬‬
‫‪ .09‬משפט פשוט‬
‫מסייעת = נשוא‬
‫‪ .09‬משפט מורכב‬
‫קראתי‬
‫שגרנולה טבעית היא תערובת של דגנים‪.‬‬
‫‪ .06‬משפט מורכב‬
‫כוננות חירום הוכרזה בנמל התעופה‬
‫‪ .01‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫המפעל הרוויח ברבעון הראשון‬
‫של השנה‪,‬‬
‫לאחר שבמגדל הפיקוח אבד הקשר עם מטוס‬
‫הנוסעים‪.‬‬
‫ולכן‬
‫איבר ב'‬
‫העובדים יקבלו מענק נאה‬
‫למשכורתם‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪63‬‬
‫‪ .08‬משפט מורכב‬
‫כיוון שנוכחות נוסעים צעירים מסיחה את דעתו‬
‫של הנהג הצעיר‪,‬‬
‫נוכחותם ברכב מגדילה את‬
‫ההסתברות למעורבות בתאונת דרכים‪.‬‬
‫תרגיל ‪019‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪ ‬משפט מורכב‬
‫מאחר שצמצום בצריכת החשמל מונע פליטת‬
‫מזהמים מסוכנים לאוויר‪,‬‬
‫פִּ רסם המשרד להגנת הסביבה מספר‬
‫טיפים לצרכן‪.‬‬
‫מונע = נשוא‬
‫‪ ‬משפט מורכב‬
‫אם אינך משתמש בהם‪.‬‬
‫כבה את מכשירי החשמל שברשותך‬
‫משתמש = נשוא‬
‫‪ ‬משפט פשוט‬
‫רכוש = נושא ‪ +‬נשוא‬
‫‪ ‬משפט מורכב‬
‫הפעל את מכונת הכביסה‬
‫כשהיא מלאה‪.‬‬
‫היא = נושא‬
‫‪ ‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫התקן נורות חסכוניות בחשמל‪,‬‬
‫ו‬
‫איבר ב'‬
‫בימי החורף חמם את הבית בעזרת מזגן‪.‬‬
‫חמם = נושא ‪ +‬נשוא‬
‫‪.9‬‬
‫‪ ‬משפט מורכב‬
‫מפעל הפיס הכריז אתמול על ‪ 12‬הספרים‬
‫שיתחרו על הפרס הראשון‪.‬‬
‫מפעל הפיס = נושא‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫‪ ‬משפט פשוט‬
‫רכוש = נושא ‪ +‬נשוא‬
‫‪ ‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫מתוך חמשת הספרים יִּ בָּ חֵ ר‬
‫הספר המנצח‪,‬‬
‫ו‬
‫איבר ב'‬
‫במהלך החודש הבא בטקס חגיגי בהשתתפות נשיא‬
‫המדינה יוכרז הזוכה הגדול בפרס לספרות‪.‬‬
‫הזוכה = נושא‬
‫‪.9‬‬
‫‪ ‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫בשבוע שעבר הגיע מנכ"ל חדש‬
‫לחברה‪,‬‬
‫ו‬
‫איבר ב'‬
‫בחודש הבא הוא יודיע על קיצוץ משמעותי במצבת‬
‫כֹח האדם‪.‬‬
‫הגיע = נשוא ‪ ,‬הוא = נושא‬
‫‪ ‬משפט מורכב‬
‫המנכ"ל החדש טוען‬
‫כי בשנתיים הקרובות החברה תעבור תכנית התייעלות‪.‬‬
‫החברה = נושא‬
‫‪ ‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫העובדים זועמים על ההחלטה‪,‬‬
‫ו‬
‫איבר ב'‬
‫יו"ר ועד העובדים פנה לבית המשפט בבקשה לעצור‬
‫את ביצוע התכנית‪.‬‬
‫זועמים = נשוא ‪ ,‬ועד העובדים = נושא‬
‫‪ ‬משפט פשוט‬
‫התכנית = נושא‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫תרגיל ‪019‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ .I‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫חרדת בחינות היא חלק מהחרדה‬
‫הקיומית של כל אדם‪,‬‬
‫ו‬
‫איבר ב'‬
‫היא נוצרת כתוצאה ממצב של אי וודאות‪.‬‬
‫‪ .II‬משפט פשוט‬
‫‪ .III‬משפט מורכב‬
‫ככל שאדם מודע יותר להשלכות של מעשיו‬
‫כך הוא חרד יותר מהתוצאה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ .1‬אוגד‬
‫‪ .2‬נושא‬
‫‪ .3‬אוגד‬
‫‪ .4‬נושא‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫קשרים לוגים‬
‫תרגיל ‪016‬‬
‫‪.0‬‬
‫אף על פי ש = קשר לוגי של ויתור‬
‫‪.9‬‬
‫לפיכך = קשר לוגי של סיבה ותוצאה‬
‫‪.9‬‬
‫למען = קשר לוגי של תכלית‬
‫‪.9‬‬
‫לאחר ש = קשר לוגי של זמן‬
‫‪.9‬‬
‫על אף ש = קשר לוגי של ויתור‬
‫‪.6‬‬
‫למרות = קשר לוגי של ויתור‬
‫‪.1‬‬
‫אם = קשר לוגי של תנאי‬
‫‪.8‬‬
‫בדיקת הפוליגרף הופסקה באמצע מחשש = קשר לוגי של סיבה ותוצאה‬
‫‪.2‬‬
‫לעומת זאת = קשר של עימות ‪ /‬השוואה‬
‫‪ .01‬אבל = קשר של ניגוד‬
‫‪ .00‬במקרה של = קשר של תנאי‬
‫‪ .09‬לעומת זאת = קשר של עימות ‪ /‬השוואה‬
‫‪ .09‬בעקבות = קשר של סיבה ותוצאה‬
‫‪ .09‬כמו כן = קשר של הוספה‬
‫‪ .09‬לאחר ש = קשר של זמן‬
‫‪ .06‬עקב = קשר של סיבה ותוצאה‬
‫‪ .01‬לפיכך = קשר של סיבה ותוצאה‬
‫‪ .08‬גם אם = קשר של ויתור‬
‫‪ .02‬מפני ש = קשר של סיבה ותוצאה‬
‫‪ .91‬ו = קשר של הוספה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪67‬‬
‫תרגיל ‪011‬‬
‫א‪.‬‬
‫סיבה ותוצאה‬
‫ב‪.‬‬
‫תכלית‬
‫ג‪.‬‬
‫זמן‬
‫ד‪.‬‬
‫ויתור‬
‫ה‪.‬‬
‫תנאי‬
‫ו‪.‬‬
‫סיבה ותוצאה‬
‫ז‪.‬‬
‫סיבה ותוצאה‬
‫ח‪.‬‬
‫ויתור‬
‫ט‪.‬‬
‫זמן‬
‫תרגיל ‪018‬‬
‫הערה חשובה!‬
‫כאשר אתה מתבקש לכתוב מילת קישור אחרת במקום מילת הקישור הקיימת ‪ -‬כל אחד יכול לבחור‬
‫מילת קישור שהוא רוצה ומלבד שהיא מאותו קשר לוגי והיא מתאימה לסוג המשפט (פשוט‪ ,‬איחוי‬
‫(מחובר) או מורכב)‪ .‬כמו כן מילת הקישור צריכה להתאים להֶ ְק ֵשר (שים לב למשפט מספר ‪.)4‬‬
‫‪.0‬‬
‫הקשר הלוגי במשפט‪ :‬סיבה ותוצאה‬
‫מילת קישור אחרת‪ :‬בעקבות ‪ /‬בשל ‪ /‬עקב‪....‬‬
‫‪.9‬‬
‫הקשר הלוגי במשפט‪ :‬ויתור‬
‫מילת קישור אחרת‪ :‬על אף ‪ /‬חרף‬
‫‪.9‬‬
‫הקשר הלוגי במשפט‪ :‬סיבה ותוצאה‬
‫מילת קישור אחרת‪ :‬לכן ‪ /‬לפיכך ‪ /‬על כן‪....‬‬
‫‪.9‬‬
‫הקשר הלוגי במשפט‪ :‬זמן‬
‫מילת קישור אחרת‪ :‬במהלך ‪ /‬במשך‬
‫הערה‪ :‬כאן יש לשים לב להקשר מכיוון שמילות הקישור‪ :‬בזמן‪ ,‬בעת‪ ,‬לפני‪ ,‬כעבור אינן‬
‫מתאימות על אף שהן מציינות את אותו קשר לוגי‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הקשר הלוגי במשפט‪ :‬ויתור‬
‫מילת קישור אחרת‪ :‬אף על פי כן ‪ /‬עם זאת‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪67‬‬
‫‪.6‬‬
‫הקשר הלוגי במשפט‪ :‬סיבה ותוצאה‬
‫מילת קישור אחרת‪ :‬עקב ‪ /‬בגלל ‪ /‬בעקבות‬
‫‪.1‬‬
‫הקשר הלוגי במשפט‪ :‬זמן‬
‫מילת קישור אחרת‪ :‬כש ‪ /‬בזמן ש‬
‫‪.8‬‬
‫הקשר הלוגי במשפט‪ :‬סיבה ותוצאה‬
‫מילת קישור אחרת‪ :‬מפני ש ‪ /‬מאחר ש ‪ /‬משום ש ‪ /‬כי‬
‫‪.2‬‬
‫הקשר הלוגי במשפט‪ :‬ויתור‬
‫מילת קישור אחרת‪ :‬על אף ש ‪ /‬גם אם ‪ /‬אף ש‬
‫‪ .01‬הקשר הלוגי במשפט‪ :‬תכלית‬
‫מילת קישור אחרת‪ :‬על מנת ש‬
‫‪ .00‬הקשר הלוגי במשפט‪ :‬זמן‬
‫מילת קישור אחרת‪ :‬במהלך‬
‫תרגיל ‪012‬‬
‫‪.0‬‬
‫מכיוון שלפנינו שני משפטים מאוחים (מחוברים) ווי"ו החיבור מחברת בין שני איברי המשפט‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫בסוף השבוע התחזק הדולר ב‪1.62%-‬‬
‫שערו היציג נקבע על ‪ 3.7‬שקלים‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫אני מכירה בחשיבותה של חגירת חגורת בטיחות במושב האחורי של הרכב‬
‫אולם פעמים רבות אינני חוגרת עצמי‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫(‪ )0‬משפט מורכב‬
‫(‪ )9‬זמן‬
‫(‪ )9‬לפני ש‬
‫‪.9‬‬
‫(‪ )0‬ציין בכל משפט את המילה המציינת ֶקשֶ ר זה‪.‬‬
‫המילה במשפט ‪ :I‬גרם ל‬
‫המילה במשפט ‪ :II‬בשל‬
‫(‪ )9‬העתק מכל משפט את החלק שהוא התוצאה‪.‬‬
‫התוצאה במשפט ‪ :I‬הפסקת אספקת החשמל לכל האזור‬
‫המקצים‬
‫התוצאה במשפט ‪ :II‬הוקדמה שעת הזינוק של ִּ‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪67‬‬
‫‪.9‬‬
‫(‪ )0‬משפט ‪ I‬הוא משפט מורכב‪.‬‬
‫(‪ )9‬משפטים ‪ III ,II‬הם משפטים פשוטים‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫בגלל‬
‫ב‪.‬‬
‫ויתור‪ ,‬הסתייגות‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬לעומת זאת‬
‫(‪ )2‬עימות ‪ /‬השוואה‬
‫‪.6‬‬
‫א‪.‬‬
‫איבר א'‬
‫רבים מתנהגים בנימוס ליד אנשים זרים‪,‬‬
‫ואילו‬
‫איבר ב'‬
‫אחרים מתנהגים לידם בגסות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫במבנה ‪ -‬מופיעה מילת קישור "ואילו"‪.‬‬
‫(ניתן להחליף את מילת הקישור "ואילו" במילת הקישור "בניגוד לכך"‪).‬‬
‫בתוכן ‪ -‬מצד אחד רבים מתנהגים בנימוס ליד זרים ומנגד אחרים מתנהגים ליד זרים בגסות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫השגיאה ‪ -‬שימוש במילה "הוא"‪.‬‬
‫חייבת להיות התאמה בין הנושא לבין האוגד‪ .‬הנושא הוא "שמירה" = נקבה‪ ,‬ולכן האוגד צריך‬
‫להיות "היא"‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫זיהוי חלקי המשפט‬
‫משלימי פועל‬
‫תרגיל ‪001‬‬
‫‪.0‬‬
‫בשּוקי הפרחים = משלים פועל; מגדלי פרחים = נושא‬
‫‪.9‬‬
‫רבים = נושא ; כל בוקר = משלים פועל‬
‫‪.9‬‬
‫בתחנות הדלק = משלים פועל ; המתדלקים = נושא‬
‫‪.9‬‬
‫למען הבראת הכלכלה האמריקנית = משלים פועל ; תכנית חירום כלכלית = נושא‬
‫‪.9‬‬
‫לצורך ייצור רכיבים = משלים פועל ; הוקם = נושא ; בנגב = משלים פועל‬
‫‪.6‬‬
‫אתמול = משלים פועל ; שתינו = נושא ‪ +‬נשוא ; בגינה = משלים פועל‬
‫‪.1‬‬
‫פסטיבל הסרטים נושא ; בחיפה = משלים פועל ; חול המועד = משלים פועל‬
‫‪.8‬‬
‫מינה = נשוא ; חובות כספיים = משלים פועל‬
‫‪.2‬‬
‫שטחו של המפעל = משלים פועל ; פיצוץ = נושא ; כתוצאה מדליפת מימן = משלים פועל‬
‫‪ .01‬בכל ארוחה = משלים פועל ; לשם גיוון = משלים פועל‬
‫‪ .00‬למרות התלהבותה = משלים פועל ; הוועדה = נושא‬
‫‪ .09‬שנת ‪ = 1999‬משלים פועל ; מּוכרת = נשוא ;‬
‫בעולם = משלים פועל ; הטכנולוגיה = משלים פועל‬
‫‪ .09‬השנה האחרונה = משלים פועל ; המפעל = נושא ; אי תשלום = משלים פועל‬
‫‪ .09‬במקרה של צמצומים = משלים פועל ; תפטר = נשוא‬
‫‪ .09‬הגיעה = נשוא ; לביתּה = משלים פועל ; עייפה = משלים פועל ;‬
‫בסיום יום העבודה = משלים פועל‬
‫‪ .06‬ישבה = נשוא ; נרגשת = משלים פועל ; שמיעת השבחים = משלים פועל‬
‫‪ .01‬יוצאים = נשוא ; שמירה על ביטחון התושבים = משלים פועל‬
‫‪ .08‬תרומות = נושא ; תתקבלנה = נשוא ; בברכה = משלים פועל‬
‫‪ .02‬בלי אבקת אפיה = משלים פועל ; תתפח = נשוא‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫תרגיל ‪000‬‬
‫משלים פועל‬
‫‪.0‬‬
‫‪.9‬‬
‫במהלך השנה‬
‫משלים פועל‬
‫נשוא‬
‫נושא‬
‫למרות המיתון‬
‫מעלות‬
‫יבואניות הרכב‬
‫את המחירים‪.‬‬
‫נשוא‬
‫בשנת ‪1996‬‬
‫נסערים‬
‫נשוא‬
‫יצאו‬
‫בריצה‬
‫נושא‬
‫‪.9‬‬
‫אנחנו‬
‫ניסע‬
‫‪.6‬‬
‫נושא‬
‫העובדים‬
‫משלים פועל‬
‫מחר‬
‫באולם אירועים‪.‬‬
‫משלים‬
‫פועל‬
‫משלים פועל‬
‫מהקפיטריה‬
‫אל חצר המשק‪.‬‬
‫משלים פועל‬
‫משלים פועל‬
‫ברכבת‪.‬‬
‫לשדה התעופה‬
‫משלים פועל‬
‫נשוא‬
‫נושא‬
‫משלים פועל‬
‫למרות החובות הכבדים של הקבוצה‬
‫יקבלו‬
‫השחקנים‬
‫משכורת גבוהה‪.‬‬
‫משלים פועל‬
‫בזעם רב‬
‫משלים פועל‬
‫‪.8‬‬
‫משלים פועל‬
‫בני הזוג‬
‫משלים‬
‫פועל‬
‫נשוא‬
‫‪.1‬‬
‫נושא‬
‫התחתנו‬
‫משלים‬
‫פועל‬
‫‪.9‬‬
‫יפרסמו‬
‫יצרני המזון‬
‫על גבי אריזות מוצריהם‬
‫מידע תזונתי‪.‬‬
‫משלים פועל‬
‫משלים פועל‬
‫‪.9‬‬
‫נשוא‬
‫נושא‬
‫משלים פועל‬
‫משלים פועל‬
‫באמצעות כרטיס‬
‫האשראי‬
‫נשוא‬
‫נטרקה‬
‫נושא‬
‫דלת הכניסה של המשרד‪.‬‬
‫נושא‪+‬נשוא‬
‫נקבל‬
‫משלים פועל‬
‫זיכוי‬
‫משלים פועל‬
‫במקרה של פגמים בטיב המוצר‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫‪.2‬‬
‫משלים פועל‬
‫נושא‬
‫נשוא‬
‫בעקבות בקשת המשפחה‬
‫התקשורת‬
‫לא תסקר‬
‫נושא‬
‫‪ .01‬אזרחי המדינה‬
‫נשוא‬
‫נתרמים‬
‫משלים פועל‬
‫מחר‬
‫משלים פועל‬
‫את האירוע‪.‬‬
‫משלים פועל‬
‫למען הצלת בעלי חיים נטושים‪.‬‬
‫תרגיל ‪009‬‬
‫‪.0‬‬
‫נפרסו כוחות הביטחון‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫(‪ )0‬מעוררת‬
‫(‪ )9‬דיון בכנס על כלכלת מערכות אקולוגיות‬
‫‪.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ ‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫מוקדי חירום לחלוקת ערכות מגן‬
‫לאזרחים נפתחו במספר ערים‪,‬‬
‫ו‬
‫איבר ב'‬
‫תושבי ערים אלו קיבלו על כך הודעה‬
‫בתיבות הדואר שלהם‪.‬‬
‫‪ ‬משפט מורכב‬
‫דובר צה"ל מסר כי הכתובות המדויקות של תחנות החלוקה תתפרסמנה באתר פיקוד העורף‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫מוקדי חירום = נושא ; במספר ערים = משלים פועל‬
‫הכתובות המדויקות = נושא‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )0‬משפט ‪( IV‬משפט מורכב)‬
‫(‪ )9‬שלושת המשפטים האחרים ‪ -‬משפט פשוט‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )0‬נושא‬
‫(‪ )9‬האינטרנט (שים לב משפט ‪ IV‬הוא משפט מורכב ולכן יש בו יותר מנושא אחד‪).‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪63‬‬
‫‪.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫כי אחת המשאיות התהפכה‪.‬‬
‫הכביש נחסם לתנועה‬
‫‪.II‬‬
‫לאחר שחל שיפור ניכר במצבו של השחף הוא שוחרר לחופשי‪.‬‬
‫‪.III‬‬
‫נצפה בסרט‬
‫אף על פי שהוא משעמם‪.‬‬
‫‪.IV‬‬
‫כדי שהבצק יתפח‬
‫ב‪.‬‬
‫הוספתי לקמח סודה לשתיה‪.‬‬
‫(‪ )0‬סיבה ותוצאה‬
‫(‪ )9‬כי‬
‫(‪ )9‬משום ש ‪ /‬מפני ש ‪ /‬מאחר ש ‪....‬‬
‫‪.6‬‬
‫ג‪.‬‬
‫משפט ‪ :II‬זמן ; משפט ‪ :III‬ויתור ; משפט ‪ :IV‬תכלית‬
‫ד‪.‬‬
‫משלימי פועל‪ :‬לקמח ; סודה‬
‫ה‪.‬‬
‫נצפה = נושא ‪ +‬נשוא‬
‫(‪ )0‬משפט ‪ :I‬משפט מורכב‬
‫משפט ‪ :II‬משפט פשוט‬
‫משפט ‪ :III‬משפט פשוט‬
‫(‪ )9‬הדרך = נושא ; צחצוח = נשוא‬
‫(‪( )9‬משפט ‪ )I‬נושא‬
‫‪.1‬‬
‫(משפט ‪ )II‬נשוא‬
‫א‪.‬‬
‫משפט ‪ :I‬אוגד ; משפט ‪ :II‬נושא‬
‫ב‪.‬‬
‫לפניך משפט‪ :‬בית הוא התוכן האישי שאדם יוצק לתוכו‪.‬‬
‫(‪ )0‬משפט מורכב‬
‫(‪ )9‬אוגד‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫תרגיל ‪009‬‬
‫‪.0‬‬
‫נושא‬
‫‪.9‬‬
‫משלים פועל‬
‫‪.9‬‬
‫משלים פועל‬
‫‪.9‬‬
‫נושא‬
‫‪.9‬‬
‫משלים פועל‬
‫‪.6‬‬
‫נשוא‬
‫‪.1‬‬
‫נושא‬
‫‪.8‬‬
‫משלים פועל ; משלים פועל ; משלים פועל‬
‫‪.2‬‬
‫משלים פועל‬
‫‪ .01‬נושא‬
‫‪ .00‬משלים פועל‬
‫‪ .09‬נושא‬
‫‪ .09‬משלים פועל‬
‫‪ .09‬נושא‬
‫‪ .09‬נשוא‬
‫‪ .06‬משלים פועל‬
‫‪ .01‬נשוא‬
‫‪ .08‬אוגד‬
‫‪ .02‬נושא‬
‫‪ .91‬אוגד‬
‫תרגיל ‪009‬‬
‫‪.0‬‬
‫משלים פועל‬
‫‪.1‬‬
‫משלים פועל‬
‫‪.9‬‬
‫נושא‬
‫‪.8‬‬
‫משלים פועל‬
‫‪.9‬‬
‫משלים פועל‬
‫‪.2‬‬
‫נושא‬
‫‪.9‬‬
‫נושא‬
‫‪ .01‬משלים פועל‬
‫‪.9‬‬
‫משלים פועל‬
‫‪ .00‬משלים פועל‬
‫‪.6‬‬
‫משלים פועל‬
‫‪ .09‬נושא‬
‫תרגיל ‪009‬‬
‫‪.0‬‬
‫יום ירושלים הוא ‪.....‬‬
‫‪.9‬‬
‫היא הכרחית‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫למי שאוהב פירות‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫משלים שם‬
‫תרגיל ‪006‬‬
‫‪.0‬‬
‫העזרה =נושא ; לאנשים = משלים שם ; לאושרך = משלים פועל ; האישי = משלים שם‬
‫הערה‪ :‬משלים פועל מתקשר אל נשוא פועל או נשוא שם תואר‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫שני אנשים = נושא ; למשכן הכנסת = משלים פועל ; שבירושלים = משלים שם‬
‫הממשלה = משלים שם‬
‫‪.9‬‬
‫לאחר חודשים ארוכים של רגיעה הועלתה הערב הכוננות מחשש לחטיפת מטוס נוסעים‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הילדים = משלים שם ; משמעותי = נשוא ; לילדים = משלים פועל‬
‫הערה‪ :‬משלים פועל מתקשר אל נשוא פועל או שם תואר‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫משמעותי = משלים שם ; לילדים = משלים שם‬
‫‪.6‬‬
‫מהאוניברסיטה העברית = משלים שם ; את אות הזהב = משלים פועל‬
‫למחלת הסרטן = משלים שם‬
‫‪.1‬‬
‫הכתב דיווח כי המידע על תקיפת חייל צה"ל בידי אלמונים הועבר לשירות הביטחון הכללי‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫יתקיימו = נשוא ; שבירושלים = משלים שם ; לילה = משלים שם‬
‫‪.2‬‬
‫שלושה = משלים שם ; הפגינו = נשוא ; גביית דמי כניסה = משלים פועל‬
‫בתל אביב = משלים פועל‬
‫‪ .01‬להתפתחותה = משלים פועל‬
‫‪ .00‬הנשיא = נושא ; פוליטי = משלים שם ; בים = משלים שם‬
‫‪ .09‬בגרמניה = משלים שם ; אישר = נשוא ; תכנית החירום = משלים פועל‬
‫שוק ההון המקומי = משלים שם‬
‫‪ .09‬של הכתבת = משלים שם ; נערכה = נשוא ; במסעדה = משלים פועל‬
‫בדיקה = נושא ; יסודית = משלים שם ; כלי המטבח = משלים שם‬
‫‪ .09‬מכל רחבי הארץ = משלים שם ; בירושלים = משלים שם‬
‫‪ .09‬הסכנה = נושא ; בעולם = משלים שם ; המשטר האיראני = נשוא ; הפך = נשוא‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫‪ .06‬המחיר = משלים שם ; מערכת ההפעלה = משלים שם ; מנהל החנות = נושא‬
‫טכנאי המחשבים = משלים שם‬
‫תרגיל ‪001‬‬
‫‪.0‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נושא‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם‬
‫‪.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫משלים שם‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נושא‬
‫משלים שם‬
‫משלים פועל‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נשוא‬
‫נושא‬
‫‪.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫משלים שם‬
‫משלים פועל‬
‫נושא‬
‫משלים פועל‬
‫‪.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נושא‬
‫נשוא‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם‬
‫‪.9‬‬
‫(הנשוא במשפט ד הוא המילה "אין"‪ .‬על אף שנשוא זה לא נלמד‪ ,‬תרגיל זה בוחן את ההבנה >‬
‫משלים ֵשם מתאר רק את שם העצם‪ .‬במשפט זה המילה "מחוקק" מתארת את שם העצם‬
‫"החלטה"‪).‬‬
‫‪.6‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫משלים שם‬
‫נשוא‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נושא‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם‬
‫נושא‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪67‬‬
‫תרגיל ‪008‬‬
‫נושא‬
‫נשוא‬
‫אוגד‬
‫משלים שם (לוואי)‬
‫‪.0‬‬
‫ההמלצה‬
‫משלים שם (לוואי)‬
‫של המפקח‬
‫היא‬
‫נושא‬
‫הקפאת‬
‫נשוא‬
‫כל תכניות הבנייה באזור‪.‬‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם (לוואי)‬
‫‪.9‬‬
‫חגיגות‬
‫יום העצמאות‬
‫נושא‬
‫נשוא‬
‫משלים שם (לוואי)‬
‫במחרוזת‬
‫תפתחנה‬
‫משלים פועל‬
‫שירי ארץ ישראל‪.‬‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם (לוואי)‬
‫‪.9‬‬
‫אלפים‬
‫עזבו‬
‫נושא‬
‫את הכפרים‬
‫נשוא‬
‫אוגד‬
‫שבמערב הודו‬
‫משלים שם (לוואי)‬
‫בעקבות שיטפונות‬
‫משלים שם‬
‫עזים‪.‬‬
‫משלים שם‬
‫משלים שם (לוואי)‬
‫‪.9‬‬
‫מטרת הפרס‬
‫היא‬
‫נושא‬
‫עידוד‬
‫נשוא‬
‫העובדים‬
‫משלים‬
‫פועל‬
‫לפעילות‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם‬
‫(לוואי)‬
‫‪.9‬‬
‫נשיא‬
‫המדינה‬
‫חדשנית‪.‬‬
‫משלים‬
‫פועל‬
‫משלים שם‬
‫(לוואי)‬
‫מזמין‬
‫כל שנה‬
‫את אזרחי‬
‫לסוכתו‬
‫ישראל‬
‫משלים פועל‬
‫במהלך חול המועד סוכות‪.‬‬
‫נושא‬
‫‪.6‬‬
‫מטרת‬
‫אוגד‬
‫משלים שם (לוואי)‬
‫משלים שם (לוואי)‬
‫תכנית ההבראה‬
‫של חברת השליחויות‬
‫היא‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫נשוא‬
‫חסכון‬
‫משלים שם‬
‫בדלק‪.‬‬
‫עמוד ‪67‬‬
‫נשוא‬
‫נושא‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם (לוואי)‬
‫‪.1‬‬
‫סוכנות‬
‫משלים שם (לוואי)‬
‫ִּשגרה‬
‫החלל האמריקאית‬
‫חללית לא מאוישת‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם (לוואי)‬
‫תקציביות‪.‬‬
‫למרות בעיות‬
‫משלים‬
‫שם‬
‫נושא‬
‫אוגד‬
‫משלים שם‬
‫נשוא‬
‫משלים שם‬
‫(לוואי)‬
‫‪.8‬‬
‫הפרק‬
‫משלים שם‬
‫(לוואי)‬
‫בספר‬
‫השני‬
‫משלים פועל‬
‫הוא‬
‫המשך‬
‫ישיר‬
‫משלים שם‬
‫של הפרק הראשון‪.‬‬
‫נושא‬
‫נשוא‬
‫משלים שם‬
‫(לוואי)‬
‫‪.2‬‬
‫לקוי‬
‫בשל תכנון‬
‫של דרכי הגישה לבניין‬
‫משלים‬
‫שם‬
‫נושא‬
‫לא נמכרו‬
‫נשוא‬
‫הדירות‬
‫משלים‬
‫פועל‬
‫משלים שם‬
‫(לוואי)‬
‫‪ .01‬השימוש‬
‫משלים שם‬
‫(לוואי)‬
‫בשקיות פלסטיק‬
‫נשוא‬
‫נושא‬
‫בבריטניה‬
‫משלים פועל‬
‫הודות לקמפיין‬
‫ירד‬
‫משלים פועל‬
‫משלים שם‬
‫(לוואי)‬
‫‪ .00‬המוצר‬
‫החדש‬
‫נושא ‪ +‬נשוא‬
‫‪ַ .09‬תכְ ֵנן‬
‫ציבורי‪.‬‬
‫משלים שם‬
‫(לוואי)‬
‫נמכר‬
‫בכמויות‬
‫משלים פועל‬
‫משלים פועל‬
‫מבעוד מועד‬
‫דרכי מילוט‬
‫בשל השפעת כלי‬
‫התקשורת‬
‫על הצרכן‪.‬‬
‫משלים פועל‬
‫במקרה של שריפה!‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪67‬‬
‫תרגיל ‪002‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.II‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.I‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.II‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.II‬‬
‫התפקיד התחבירי של הפסוקית‬
‫תרגיל ‪ :091‬פסוקית משלימת פועל ‪ -‬פסוקית משלימת שם‬
‫משפט‬
‫מה מתארת הפסוקית‬
‫התפקיד התחבירי‬
‫של הפסוקית‬
‫‪ .1‬משום שחלה בשפעת‪.‬‬
‫מתארת את הפועל "דחה"‬
‫משלימת פועל‬
‫‪ .2‬שסבל מצליעה ברגל ימין‬
‫השם "כלב"‬
‫מתארת את ֵ‬
‫משלימת שם‬
‫‪ .3‬שירדו בחרמון ביומיים האחרונים‬
‫השם "השלגים"‬
‫מתארת את ֵ‬
‫משלימת שם‬
‫‪ .4‬כפי שציווה עליו הרופא‪.‬‬
‫מתארת את הפועל "נוטל"‬
‫משלימת פועל‬
‫‪ .5‬לפני שהם הוכנסו למזוודה‪.‬‬
‫מתארת את הפועל "קיפלתי"‬
‫משלימת פועל‬
‫‪ .6‬שאדם מקבל על עצמו‬
‫השם "איסור"‬
‫מתארת את ֵ‬
‫משלימת שם‬
‫‪ .7‬כשהוא דוהר על הכביש‪.‬‬
‫מתארת את הפועל "צולם"‬
‫משלימת פועל‬
‫‪ .8‬אם אינכם מרגישים טוב‬
‫"ק ְבעּו"‬
‫מתארת את הפועל ִּ‬
‫משלימת פועל‬
‫‪ .9‬הנערך בלילה הראשון של פסח‬
‫השם "הטקס"‬
‫מתארת את ֵ‬
‫משלימת שם‬
‫‪ .11‬שחג השבועות הוא חג הביכורים‬
‫מתארת את הפועל "יודע"‬
‫משלימת פועל‬
‫‪ .11‬שאינו מעשן‬
‫השם "אדם"‬
‫מתארת את ֵ‬
‫משלימת שם‬
‫‪ .12‬שנחתמה‬
‫השם "עִּ סקה"‬
‫מתארת את ֵ‬
‫משלימת שם‬
‫‪ .13‬הואיל ובעלי המניות ומנהלי המשרד‬
‫מעוניינים במיזם משותף‪.‬‬
‫מתארת את הפועל "נחתם"‬
‫משלימת פועל‬
‫‪ .14‬אף על פי שרבים עמדו לבחינה זו‬
‫מתארת את הפועל "נכשלו"‬
‫משלימת פועל‬
‫‪" .15‬פעילות הכוחות באוויר היא בגיבוי‬
‫משפטי מלא"‬
‫מתארת את הפועל "אמר"‬
‫משלימת פועל‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫משפט‬
‫‪ .16‬כי לחיצות בכף הרגל משפיעות על‬
‫האיברים בגוף‪.‬‬
‫מה מתארת הפסוקית‬
‫התפקיד התחבירי‬
‫של הפסוקית‬
‫מתארת את הפועל "מאמינים" משלימת פועל‬
‫‪ .17‬שברחו מהשריפה ביער‬
‫השם "שפני סלע"‬
‫מתארת את ֵ‬
‫משלימת שם‬
‫‪ .18‬על מנת שהערעור יתקבל‬
‫מתארת את הפועל "עמלו"‬
‫משלימת פועל‬
‫‪ .19‬בזמן שביצע פניית פרסה‬
‫מתארת את הפועל "נפגע"‬
‫משלימת פועל‬
‫‪ .21‬שפרצה סמוך לשער הגיא‬
‫השם "שריפת‬
‫מתארת את ֵ‬
‫קוצים"‬
‫משלימת שם‬
‫‪ .21‬שאנשים מקצצים בזמן מיתון‬
‫השם "אחד‬
‫מתארת את ֵ‬
‫הדברים"‬
‫משלימת שם‬
‫‪ .22‬אף על פי שהוצע פרס כספי גבוה למוצא‬
‫האבדה‬
‫מתארת את הפועל "הוחזרה"‬
‫משלימת פועל‬
‫‪ .23‬לאחר שההנהלה נענתה לדרישותיהם‪.‬‬
‫מתארת את הפועל "חזרו"‬
‫משלימת פועל‬
‫‪ .24‬כי הבוקר יצנחו הטמפרטורות‬
‫מתארת את הפועל "מסר"‬
‫משלימת פועל‬
‫הערה חשובה‪ :‬בספר נפלה טעות דפוס‬
‫במשפט זה‪.‬‬
‫המשפט התקין‪" :‬השירות המטאורולוגי‬
‫מסר כי הבוקר יצנחו הטמפרטורות"‪.‬‬
‫‪ .25‬כי ההשמנה מתחילה בילדות‬
‫מתארת את הפועל "מראים"‬
‫משלימת פועל‬
‫‪ .26‬שהושמטו ממנו הפעלים‬
‫השם "טקסט"‬
‫מתארת את ֵ‬
‫משלימת שם‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫תרגיל מסכם‬
‫תרגיל ‪090‬‬
‫‪.0‬‬
‫משפט פשוט‬
‫אירוע = נשוא ; בעולם = משלים שם‬
‫‪.9‬‬
‫משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת שם‬
‫בתוכניות הראלטי משתתפים אנשים אנונימיים אשר נבחרו בקפידה‪.‬‬
‫אנשים = נושא‬
‫‪.9‬‬
‫בקפידה = משלים פועל‬
‫משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫הקימו אנדרטה‬
‫במקום שבו התרחש האסון‪.‬‬
‫אנדרטה = משלים פועל‬
‫‪.9‬‬
‫אסון = נושא‬
‫משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫חיילי המילואים הצטרפו למערכה‬
‫חיילי המילואים = נושא‬
‫‪.9‬‬
‫לאחר שהחלה הפעולה הקרקעית‪.‬‬
‫הפעולה הקרקעית = נושא‬
‫משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫החברה לא מצאה מימון לפרויקט‪,‬‬
‫לפרויקט = משלים פועל‬
‫ולכן‬
‫איבר ב'‬
‫העסקה נכשלה‪.‬‬
‫העסקה = נושא‬
‫‪.6‬‬
‫משפט פשוט‬
‫הוא = אוגד‬
‫‪.1‬‬
‫משפט פשוט‬
‫בפעילות גופנית סדירה = משלים שם‬
‫‪.8‬‬
‫משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫העיסוק בפעילות גופנית מבטיח‬
‫כי הירידה במשקל תישמר לאורך זמן‪.‬‬
‫במשקל = משלים שם‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫‪.2‬‬
‫משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫השחקן ירד מהבמה‪,‬‬
‫איבר ב'‬
‫לאחר מכן הקהל מחא לו כפיים‪.‬‬
‫מהבמה = משלים פועל‬
‫הקהל = נושא‬
‫‪ .01‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫הוא מעשיר את אוצר המילים שבפיו‪,‬‬
‫לשם כך‬
‫איבר ב'‬
‫הוא קורא ִּספרות עברית‪.‬‬
‫מעשיר = נשוא‬
‫‪ .00‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫בעקבות המשבר הכלכלי נערכות‬
‫החברות הגדולות לירידה בביקושים‪,‬‬
‫לפיכך‬
‫בעקבות המשבר הכלכלי = משלים פועל‬
‫איבר ב'‬
‫הן אינן מגייסות עובדים‬
‫חדשים‪.‬‬
‫הן = נושא‬
‫עובדים = משלים פועל‬
‫‪ .09‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת שם‬
‫חיל האוויר תקף את נקודת השיגור‬
‫נורתה = נשוא‬
‫שממנה נורתה הרקטה לעבר אזור הדרום‪.‬‬
‫הדרום = משלים שם‬
‫‪ .09‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫אף על פי שתתקיים בכיכר הפגנה גדולה‬
‫הפגנה = נושא‬
‫לא יִּ סָּ גְ רּו לתנועה הרחובות מסביב‪.‬‬
‫הרחובות = נושא‬
‫‪ .09‬משפט פשוט‬
‫הבניין = משלים שם ; הוא = נושא‬
‫‪ .09‬משפט פשוט‬
‫בתחרות = משלים שם ; הקהל = משלים שם‬
‫‪ .06‬משפט פשוט‬
‫על‪-‬ידי המעביד = משלים שם ; העובד = נושא‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪63‬‬
‫‪ .01‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫אף על פי שמשפטו של הרוצח הסתיים‪,‬‬
‫הרוצח = משלים שם‬
‫תם = נשוא‬
‫‪ .08‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫גז רעיל דלף מאחד המפעלים‪,‬‬
‫דלף = נשוא‬
‫לא תם הכיסוי התקשורתי‪.‬‬
‫לפיכך‬
‫התקשורתי = משלים שם‬
‫איבר ב'‬
‫התושבים הסתגרו בבתיהם‪.‬‬
‫בבתיהם = משלים פועל‬
‫‪ .02‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫משום שישראל שוכנת על אחד מצירי‬
‫נדידת הציפורים הגדולים בעולם‬
‫ישראל = נושא‬
‫אושר = משלים שם‬
‫היא משמשת מקור אושר גדול לחובבי‬
‫הציפורים‪.‬‬
‫נדידת הציפורים = משלים שם‬
‫לחובבי הציפורים = משלים שם‬
‫‪ .91‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫אחד הדיירים חמק מתשלומי‬
‫ועד הבית‪,‬‬
‫משום כך‬
‫ועד הבית = משלים שם‬
‫בעולם = משלים שם‬
‫איבר ב'‬
‫הוא קיבל קנס מהאגודה לתרבות הדיור‪.‬‬
‫קנס = משלים פועל‬
‫הוא = נושא‬
‫‪ .90‬משפט פשוט‬
‫הדרך הטובה = נושא‬
‫היא = אוגד‬
‫על היגיינה = משלים שם‬
‫‪ .99‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫גם אם לא ננצח במשחק הערב‬
‫הערב = משלים שם‬
‫עדיין נעלה לגמר אליפות אירופה‪.‬‬
‫אירופה = משלים שם‬
‫‪ .99‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת שם‬
‫בכי של שמחה פרץ מגרונם של ההורים‬
‫בכי = נושא‬
‫פרץ = נשוא‬
‫שהגיעו להשבעת בנם לנשיאות‪.‬‬
‫ההורים = משלים שם‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫‪ .99‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫הכביש נסגר לכמה שעות לאחר שמשאית פגעה בגשר שילוט אלקטרוני‪.‬‬
‫בגשר שילוט אלקטרוני = משלים פועל (‪+‬משלימי שם‪" :‬שילוט אלקטרוני")‬
‫‪ .99‬משפט פשוט‬
‫הר = נושא‬
‫הוא = אוגד‬
‫‪ .96‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת שם‬
‫הוספת פלואור למי השתייה בישראל‬
‫הומלצה לראשונה על‪-‬ידי ועדת מומחים‬
‫בישראל = משלים שם‬
‫‪ .91‬משפט פשוט‬
‫התזמורת = נושא‬
‫שמינה שר הבריאות בשנת ‪. 1973‬‬
‫שר הבריאות = נושא‬
‫ההמנונים = משלים פועל‬
‫‪ .98‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫העטלפים אוגרים אנרגיה‬
‫לפני שהם נכנסים ללינת החורף‪.‬‬
‫אנרגיה = משלים פועל‬
‫‪ .92‬משפט פשוט‬
‫חוות הפרפרים = נושא‬
‫בעקבות המצב הביטחוני = משלים פועל‬
‫‪ .91‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת שם‬
‫דבורת הדבש מתכסה בעשרות גרגרים‬
‫הנצמדים לשערות גופה בזמן איסוף הצוף‪.‬‬
‫בזמן איסוף הצוף = משלים פועל (‪ +‬משלים שם‪" :‬הצוף")‬
‫‪ .90‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫ו‬
‫כל המטרות נפגעו‪,‬‬
‫איבר ב'‬
‫כוחותינו חזרו עם שחר בשלום לבסיסם‪.‬‬
‫כוחותינו = נושא (‪+‬משלים שם‪ :‬כוחותינו = הכוחות שלנו)‬
‫נפגעו = נשוא‬
‫לבסיסם = משלים פועל‬
‫עם שחר = משלים פועל‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫‪ .99‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫מרכבת ישראל מסרו‬
‫כי שיבושים קלים יורגשו מחר באזור המרכז כתוצאה מתקלות‬
‫טכניות במסילה‪.‬‬
‫שיבושים קלים = נושא (‪+‬משלים שם‪" :‬קלים")‬
‫מחר = משלים פועל‬
‫‪ .99‬משפט פשוט‬
‫על פני כדור הארץ = משלים שם‬
‫‪ .99‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫בכנס ציינו החוקרים‬
‫בכנס = משלים פועל‬
‫‪ .99‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫ו‬
‫הסופה נחלשה‪,‬‬
‫הסופה = נושא‬
‫כי אחד מכל ארבעה יונקים בעולם נמצא בסכנת הכחדה‪.‬‬
‫בעולם = משלים שם‬
‫החוקרים = נושא‬
‫איבר ב'‬
‫היא מוגדרת כעת כסופה טרופית‪.‬‬
‫היא = נושא‬
‫‪ .96‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫הכביש נחסם לתנועה בשל חפץ חשוד‪,‬‬
‫כסופה טרופית = משלים פועל‬
‫איבר ב'‬
‫הנהגים נסעו בדרכים חלופיות‪.‬‬
‫לכן‬
‫נסעו = נשוא‬
‫‪ .91‬משפט פשוט‬
‫היא = אוגד‬
‫מחלה שכיחה = משלים שם‬
‫‪ .98‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫נזלת אלרגית מופיעה בכל גיל‪,‬‬
‫היא = נושא‬
‫אך‬
‫שכיחה = נשוא‬
‫איבר ב'‬
‫היא שכיחה יותר בגיל ההתבגרות‪.‬‬
‫ההתבגרות = משלים שם‬
‫‪ .92‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת שם‬
‫אזרחים יפניים‬
‫שגִּ רגרו תמצית תה שחור‬
‫פעמיים ביום‪,‬‬
‫הראו חסינות גבוהה יותר לנגיפי השפעת‪.‬‬
‫תמצית תה שחור = משלים פועל (‪+‬משלימי שם‪" :‬תה"‪" ,‬שחור")‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫השפעת = משלים שם‬
‫עמוד ‪66‬‬
‫‪ .91‬משפט פשוט‬
‫אפשרות = משלים פועל‬
‫קולטים = משלים שם משטרתיים = משלים שם‬
‫‪ .90‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת שם‬
‫אפלוניה היא עיר צלבנית במרכז הארץ‬
‫עיר = נשוא‬
‫אשר חלקים ממנה נחפרו בשנים האחרונות‪.‬‬
‫המרכז הארץ = משלים שם‬
‫בשנים האחרונות = משלים פועל‬
‫‪ .99‬משפט פשוט‬
‫את האותיות = משלים פועל‬
‫ועדת הבחירות המרכזית = משלים שם‬
‫בבחירות לכנסת = משלים שם‪.‬‬
‫‪ .99‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת שם‬
‫אכילת חטיף‬
‫כאשר אינך מרגיש רעב‬
‫חטיף = משלים שם‬
‫לא תקטין את צריכת הקלוריות בארוחה‬
‫שלאחר מכן‪.‬‬
‫תקטין = נשוא‬
‫‪ .99‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫אם אתם סובלים מיתר לחץ דם‬
‫סובלים = נשוא‬
‫הימנעו מצריכת קפאין!‬
‫מצריכת קפאין = משלים פועל‬
‫‪ .99‬משפט מורכב‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫הימנעו מלדבר בטלפון בזמן האוכל‬
‫הדבר = נושא‬
‫כי הדבר יגרום לאכילה לא מבוקרת!‬
‫לא מבוקרת = משלים שם‬
‫‪ .96‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫כוחות המילואים יבצעו שבוע‬
‫של אימונים בדרום‪,‬‬
‫המילואים = משלים שם‬
‫ולאחר מכן‬
‫איבר ב'‬
‫הם ישולבו בפעילות המבצעית‪.‬‬
‫שבוע של אימונים = משלים פועל (‪+‬משלים שם‪" :‬אימונים")‬
‫הם = נושא‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪777‬‬
‫תרגיל ‪099‬‬
‫‪.0‬‬
‫א‪.‬‬
‫עימות ‪ /‬השוואה‬
‫ב‪.‬‬
‫לעומת זאת‬
‫‪.9‬‬
‫(‪)2‬‬
‫נימוק‪ :‬לפניינו משפט מורכב‪.‬‬
‫הפסוקית נפתחה ב"ה" הזיקה‪ ,‬ולכן תחימת הפסוקית יתחיל ממנה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫(‪)0‬‬
‫‪.II‬‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫השיגור נערך במסגרת ניסוי‬
‫שתוכנן מראש על ידי מערכת הביטחון‪.‬‬
‫‪.III‬‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫‪.9‬‬
‫דובר משרד הביטחון מוסר‬
‫כי הניסוי בוצע כמתוכנן‪.‬‬
‫(‪ )9‬משפט פשוט‬
‫(‪ )9‬שיגור = משלים פועל‬
‫השיגור = נושא‬
‫א‪.‬‬
‫משפט ‪ :I‬פסוקית משלימה פועל‬
‫משפט ‪ :II‬פסוקית משלימה פועל‬
‫משפט ‪ :III‬פסוקית משלימה פועל‬
‫ב‪.‬‬
‫המטרד = נושא (משפט ‪)I‬‬
‫ִּ‬
‫(‪)0‬‬
‫(‪ )9‬נשוא‬
‫‪.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫במשפט ‪.I‬‬
‫נימוק‪ :‬התפקיד התחבירי של הצירוף "מעברי החצייה" הוא נושא‪ .‬בשני המשפטים האחרים‬
‫התפקיד התחבירי של צירוף זה הוא משלים פועל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫משפטים ‪ II‬ו‪.III-‬‬
‫הצלמים צבעו את מעברי החצייה בצבע סגול‬
‫לפני שהם צילמו את המקום‪.‬‬
‫הרשויות המקומיות מטפלות במעברי החצייה‬
‫כדי שהולכי הרגל יעברו את‬
‫הכביש בבטחה‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪777‬‬
‫‪.6‬‬
‫(‪ )0‬משפט ‪ - II‬משפט פשוט‬
‫(‪ )9‬משפט מורכב (משפטים ‪)III ,I‬‬
‫(‪ )9‬נושא‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )0‬משפט ‪I‬‬
‫(‪ )9‬משפט פשוט‬
‫‪.8‬‬
‫ב‪.‬‬
‫משפט מורכב (משפטים ‪)III ,II‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בשלושת המשפטים הנושא מופיע בתחילת המשפט‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫לא נכון‬
‫נימוק‪ :‬הנשוא שמני רק במשפט ‪.I‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נכון‬
‫נימוק‪ :‬בכל אחד מן המשפטים יש נשוא אחד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לא נכון‬
‫נימוק‪ :‬הנושא מופיע בתחילת המשפט רק במשפטים‪.II ,I :‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫נכון‬
‫נימוק‪ :‬במשפט ‪" :I‬הרשות"‪ ,‬במשפט ‪" :II‬שתלים"‪ ,‬במשפט ‪" :III‬אלופה"‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לא נכון‬
‫נימוק‪ :‬בכל אחד מן המשפטים יש נשוא אחד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נכון‬
‫נימוק‪ :‬במשפט ‪" :I‬מנהל"‪ ,‬במשפט ‪" :II‬תחליף"‪ ,‬במשפט ‪" :III‬מכבי"‪.‬‬
‫‪ )0( .01‬חברות הביטוח‬
‫(‪ )9‬משפט פשוט שמני‪.‬‬
‫נימוק‪ :‬מופיע אוגד במשפט "הוא" והנשוא הוא שם עצם‪" :‬חוסר"‬
‫‪.00‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ .I‬משפט מורכב‬
‫‪ .II‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫ב‪.‬‬
‫סיבה ותוצאה (כתוצאה מכם)‬
‫ג‪.‬‬
‫חשוד = משלים שם‬
‫הרחוב = נושא‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪777‬‬
‫‪ .09‬א‪.‬‬
‫(‪ )0‬משפט האיחוי (מחובר) הוא משפט ‪.I‬‬
‫איבר א'‬
‫בהייה ממושכת במסך מחשב מרצד גורמת נזק לעיניים‪,‬‬
‫ו‬
‫איבר ב'‬
‫נזק זה אינו הפיך‪.‬‬
‫משלימי שם המופיעים במשפט‪ :‬ממושכת ‪ /‬מסך ‪ /‬מחשב ‪ /‬מרצד‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )0‬המשפט המורכב הוא משפט ‪.II‬‬
‫שעות צפייה במסך המחשב גורמות להפרשת חומר כימי במוח‬
‫הגורם לצופה הנאה‪.‬‬
‫(‪ )9‬משלימי פועל במשפט‪ :‬להפרשת ‪ /‬לצופה ‪ /‬הנאה‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ .09‬א‪.‬‬
‫גורמת = נשוא‬
‫(‪)0‬‬
‫‪.I‬‬
‫משפט איחוי (מחובר)‬
‫איבר א'‬
‫סרטנים נמשכים לאורם של החיידקים בים‪,‬‬
‫איבר ב'‬
‫לכן הם מתגודדים סביבם‪.‬‬
‫‪ .II‬משפט פשוט‬
‫(‪ )9‬סיבה ותוצאה‬
‫ב‪.‬‬
‫משפט ‪ :I‬נושא‬
‫משפט ‪ :II‬אוגד‬
‫‪ .09‬א‪.‬‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫עובדי החברה שיבשו את אספקת המוצרים משום שההנהלה הודיעה על פיטורי מאה‬
‫עובדים‪.‬‬
‫לרשתות המזון‬
‫ב‪.‬‬
‫ההנהלה הודיעה על פיטורי מאה עובדים‪ ,‬לכן עובדי החברה שיבשו את אספקת המוצרים‬
‫לרשתות המזון‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪776‬‬
‫‪ .09‬א‪.‬‬
‫משפט איחוי (מחובר)‬
‫משפט ‪ :II‬משפט מורכב‬
‫(‪ )0‬משפט ‪:I‬‬
‫משפט ‪ :III‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫משפט ‪ :IV‬משפט מורכב‬
‫(‪)9‬‬
‫איבר א'‬
‫היתושים נמשכים לצבעים‬
‫כהים‪,‬‬
‫איבר ב'‬
‫בימי הקיץ החמים לְ בַ ש בגדים‬
‫בצבעים בהירים‪.‬‬
‫לפיכך‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫מריחת חומרים דוחי יתושים מועילה בהפחתת מספר העקיצות‬
‫איבר א'‬
‫למקומות מוארים היתושים מגיעים‪,‬‬
‫לכן‬
‫כאשר שוהים מחוץ לבית‪.‬‬
‫איבר ב'‬
‫הָּ אֵ ר בתאורה מינימלית ככל האפשר‪.‬‬
‫פסוקית משלימת שם‬
‫בעקבות ההתחממות הגלובלית מתפרצות מחלות‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )0‬כן (קשר לוגי של סיבה ותוצאה)‬
‫(‪ * )9‬זמן‬
‫* כאשר‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )2‬יתושים = משלים שם‬
‫התפקיד התחבירי המשותף הוא נושא‪.‬‬
‫‪ .06‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המועברות בעקיצת יתוש‪.‬‬
‫ויתור‬
‫(‪ )2‬לשכנע באמצעות התנגדות חלקית‪.‬‬
‫משלים שם‬
‫‪ .01‬א‪.‬‬
‫פסוקית משלימה פועל‬
‫אף על פי שדיירי הבניין קיבלו טופס ‪4‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ .08‬א‪.‬‬
‫כניסתם לדירה עוכבה בשלושה חודשים‪.‬‬
‫משלימי פועל‪ :‬טופס‪ ,‬חודשים‬
‫משפט ‪ :I‬משפט מורכב‬
‫משפט ‪ :II‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫ב‪.‬‬
‫"אני‪ = ,‬נושא‬
‫ג‪.‬‬
‫משלימי שם ממשפט ‪ :I‬הפלואוריד ‪ /‬במים ‪ /‬בריכוז ‪ /‬נאט ‪ /‬הזולה ‪ /‬למניעת עששת‬
‫משלים שם ממשפט ‪ :II‬הבוחר‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪776‬‬
‫‪ .02‬א‪.‬‬
‫(‪ )0‬משפט ‪ .II‬המשמעות הלוגית היא סיבה ותוצאה‪.‬‬
‫(‪ )9‬משום ש ‪ /‬מפני ש ‪ /‬מאחר ש ‪...‬‬
‫ב‪.‬‬
‫משקאות מוגזים = נושא ‪ +‬משלים שם‬
‫‪ )1( .91‬הנושא‪ :‬צה"ל‬
‫פחמימות = משלים פועל‬
‫יגדל = נשוא‬
‫הנשוא‪ :‬יישאר‬
‫(‪ )2‬ההבדל התחבירי בין הניסוח הראשון לניסוח השני‪:‬‬
‫הניסוח הראשון הוא משפט פשוט (במשפט מופיע נשוא אחד (יישאר)‬
‫הניסוח השני הוא משפט מורכב‪ .‬במשפט מופיעים שני נשואים ("הכריז"‪" ,‬יישאר") ומופיעה‬
‫מילת שיעבוד "לאחר ש")‬
‫‪ .90‬א‪.‬‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫בעולם הרפואה חושבים‬
‫שהקפה מזיק לבריאות‪.‬‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫מחקר חדש מצא‬
‫כי הקפה אינו מזיק לבריאות‪.‬‬
‫פסוקית משלימת שם‬
‫נשאלת השאלה‬
‫ב‪.‬‬
‫האם שתיית שלוש כוסות קפה ביום פוגעת בבריאות?‬
‫במשפט ‪ III‬התפקיד התחבירי של המילה "קפה" הוא משלים שם‪.‬‬
‫תפקידן התחבירי של שתי המילים האחרות הוא "נושא"‪.‬‬
‫‪ .99‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫משפט איחוי (מחובר)‬
‫העיר = משלים שם‬
‫‪ .99‬א‪.‬‬
‫משפט ‪.I‬‬
‫בעיר = משלים שם‬
‫נימוק‪ :‬לפנינו משפט מורכב‪" .‬ה"ה הזיקה פותחת את הפסוקית‪ ,‬לכן התחימה של הפסוקית‬
‫צריכה להתחיל מהמילה "הממוקם‪."...‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ההבדל התחבירי‪ :‬המשפט הזה הוא משפט פשוט‬
‫(המשפט שבחרתי בסעיף א הוא משפט מורכב)‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪776‬‬
‫‪ .99‬א‪.‬‬
‫(‪ )0‬משפט ‪ :I‬סיבה ותוצאה‬
‫משפט ‪ :II‬ויתור‬
‫(‪ )9‬משפט ‪ :I‬לכן‬
‫משפט ‪ :II‬למרות זאת‬
‫ב‪.‬‬
‫משפט ‪ :I‬לפיכך ‪ /‬משום כך‬
‫משפט ‪ :II‬אף על פי כן‬
‫‪ .99‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ .96‬א‪.‬‬
‫המשפטים ‪ I‬ו‪ III-‬הם משפטים מורכבים‬
‫משפטים ‪ II‬ו‪ III-‬קשר של ויתור (עם זאת‪ ,‬אף על פי ש‬
‫משפט ‪ :I‬משפט פשוט‬
‫משפט ‪ :II‬משפט מורכב‬
‫משפט ‪ :III‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫ב‪.‬‬
‫תכלית‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ .I‬למען‬
‫ד‪.‬‬
‫למימון = משלים פועל (נשאל לאיזו מטרה מושקעים הכספים‪ .‬לאיזו מטרה = תכלית)‬
‫‪ .91‬א‪.‬‬
‫‪ .II‬כדי ש‬
‫‪ .III‬לשם כך‬
‫(‪ )0‬משפט ‪.I‬‬
‫התפקיד התחבירי‪ :‬נושא‬
‫(‪ )9‬אוגד‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ .98‬א‪.‬‬
‫משפט ‪.I‬‬
‫‪.I‬‬
‫נושא‬
‫‪.II‬‬
‫משלים פועל‬
‫‪ .III‬נשוא‬
‫‪ .IV‬משלים שם‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )0‬משלים פועל‬
‫(‪ )9‬משלים שם‬
‫(‪ )9‬נשוא‬
‫(‪ )9‬נושא‬
‫(‪ )9‬משלים פועל‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪773‬‬
‫‪ .92‬ויתור‪ ,‬הסתייגות‬
‫‪)0( .91‬‬
‫איבר א'‬
‫רצונו של אדם הוא כבודו‪,‬‬
‫אבל‬
‫איבר ב'‬
‫פעמים רבות רצונו אינו מתקבל על ידי אחרים‪.‬‬
‫(‪ )9‬בכל איבר יש נושא‪ :‬רצונו‪ ,‬רצונו‬
‫‪ .90‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ויתור‬
‫סיבה ותוצאה‬
‫(‪ )0‬סיבה ותוצאה‬
‫(‪ )9‬ב‬
‫‪ .99‬משפט ‪.III‬‬
‫נימוק‪:‬‬
‫במשפטים ‪ II ,I‬התפקיד התחבירי של הפסוקית הוא פסוקית משלימה פועל‪ ,‬ואילו במשפט ‪III‬‬
‫תפקידה התחבירי הוא פסוקית משלימה שם‪.‬‬
‫‪)0( .99‬‬
‫פסוקית משלימת שם‬
‫אחד הגורמים‬
‫בשנות בית הספר‬
‫המשפיעים על היציבה של התלמידים‬
‫הוא נשיאת ילקוט כבד מאוד‪.‬‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫כאשר הילקוט כבד יתר על המידה‬
‫התלמיד יסבול מכאבי גב‪.‬‬
‫(‪ )9‬במהלך השנים יתכנּו שינויים גופניים כתוצאה מכך‪ = .‬משפט פשוט‬
‫(‪ )9‬נשיאה (נשיאת ילקוט)‬
‫(‪ )9‬ילקוט = משלים שם‬
‫הילקוט = נושא‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪776‬‬
‫‪ )0( .99‬סיבה ותוצאה‬
‫(‪ )9‬התזונה העיקרית של דוב הקואלה היא עלי עץ האיקליפטוס‪ = .‬משפט פשוט‬
‫כתוצאה מהתחממות כדור הארץ עלי העץ הם בלתי ראויים לאכילה‪ ,‬ולכן קיים‬
‫איום על הישרדותו‪ = .‬משפט איחוי (מחובר)‬
‫(‪ )9‬הנושאים שבקטע‪" :‬התזונה"‪" ,‬עלי העץ"‪" ,‬איום"‪.‬‬
‫‪ .99‬משפט (‪.)1‬‬
‫נימוק‪ :‬לפנינו משפט איחוי (מחובר)‪ .‬מילת השעבוד המחברת בין שני האיברים היא‬
‫"אף על פי כן"‪.‬‬
‫‪ .96‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המשפטים המשובשים‪.)6( ,)5( ,)3( ,)1( :‬‬
‫(‪ )1‬חייבת להיות התאמה בין הנושא לבין הנשוא הפועלי‪.‬‬
‫הנושא במשפט‪" :‬המקומות"‪ .‬המילה "מקום" היא מלשון זכר‪ ,‬לכן הפועל יבוא בזכר‪.‬‬
‫המקומות למטיילים סגורים‪.....‬‬
‫(‪ )3‬חייבת להיות התאמה בין שם התואר לבין שם העצם‪.‬‬
‫המילה "מפתח"‪ ,‬היא מלשון זכר‪ ,‬לכן שם העצם יבוא בזכר‪.‬‬
‫מפתחות רזרביים‪.‬‬
‫(‪ )5‬חייבת להיות התאמה בין הנושא לבין הנשוא הפועלי‪.‬‬
‫הנושא במשפט‪" :‬נזילה‪ .‬המילה "נזילה" היא מלשון נקבה‪ ,‬לכן הנשוא יבוא בנקבה‪.‬‬
‫נגרמה נזילה בביוב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )6‬חייבת להיות התאמה בין הנושא לבין האוגד‪.‬‬
‫הנושא במשפט‪" :‬בדיקות"‪ .‬המילה "בדיקה‪ ,‬היא מלשון נקבה‪ ,‬לכן האוגד יבוא בנקבה‪.‬‬
‫הבדיקות הן באחריותן הבלעדית‪....‬‬
‫משפט (‪ - )2‬משפט פשוט‬
‫משפט (‪ - )4‬משפט מורכב‬
‫‪.91‬‬
‫פסוקית משלימת פועל‬
‫החברה תפצה את הלקוח‬
‫על אף שאינה נוטלת אחריות‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי ‪www.orna-antebi.com‬‬
‫עמוד ‪776‬‬

Similar documents