dr. Milena Alič, kandidatka za članico IO SZKO za področje

Transcription

dr. Milena Alič, kandidatka za članico IO SZKO za področje
Doc. dr. Milena Alic - kandidatura za clanico izvršilnega odbora SZKO
za podrocje gospodarstva
Spodaj podpisana Milena Alic, rojena 1962 v Ljubljani, stanujoca Murave 16, 4223 Poljane,
kandidiram za clanico izvršilnegaodbora SZKOza podrocje gospodarstva.
Motiv za kandidaturo
Kot clanica izvršilnega odbora SZKObom nadaljevala delo na projektih SZKO,predvsem na projektih
za gospodarstvo (izobraževanje managerjev kakovosti, konferenca SZKO,SQ znak, EFQM,..).
Od prve zaposlitve dalje sem ves cas delala v podjetjih oz. s podjetji, v zadnjih 10 letih pa tudi z
akademskim svetom in si želim, da bi bilo med njimi tesnejše sodelovanje ter vec prenosa dobrih
praks, za kar se nameravam prizadevati tudi v okviru svojih aktivnosti v okviru SZKO.Menim,da na
tem podrocju lahko združenju in širši družbi tudi najvec pripornorem.
Kratek življenjepis
Svojo službeno pot sem pricela kot razvojni inženir v razvojnem centru Iskre Telematike v Kranju po
koncanem dodiplomskem študiju matematike ter racunalništva in informatike (1984-1987).
Nadaljevala sem na podrocju poslovne informatike v proizvodnih in storitvenih podjetjih (LTHin LTH
Orodjarna in livarna Škofja Loka, 1987-1991; Loka, d.d., Škofja Loka, 1991-1999). Kot sistemski
inženir, vodja projektne skupine za razvoj programskih rešitev ter vodja službe sem v teh podjetjih
razvila prvi racunalniško podprti sistem za vodenje proizvodnje, prvi trgovinski POSsistem ter številne
druge uporabniške rešitve, vodila proces .prenove poslovnih procesov in vpeljavo ERPsistema v
skupini trgovskih podjetij GIZ ABC.Obenem sem izvajala tecaje za racunalniško opismenjevanje
zaposlenih, uvedla kontroling in racunalniško podporo zanj. Nato sem se preusmerila na podrocje
managementa kakovosti in kot manager sistema kakovosti v Mercatorju (2000-2013) zagotavljala
razvoj, certificiranje, vzdrževanje in racunalniško podporo integriranega sistema (ISO 9001, ISO
14001, ISO22000, ISO 27001, AEO,Družini prijazno podjetje) v Sloveniji in deloma na tujih trgih,
operativno sem vodila tudi izvajanje notranjih presoj in izobraževala notranje presojevalce. V tem
casu sem z raziskavo s podrocja managementa kakovosti zakljucilatudi magistrski in doktorski študij
poslovodenja in organizacije na Ekonomskifakulteti v Ljubljani,kjer sem bila imenovana za asistentko
(2008) in kasneje (2012) za docentko za podrocje managementa. V letu 2013 sem se zaposlila v
lastnem podjetju Alzitd.o.o. kot prokuristka. Ukvarjamse z raziskovalnim, projektnim, svetovalnim in
pedagoškim delom.
-
Strokovno se udejstvujem s pripravami izobraževalnih gradiv, z objavami in recenzijami clankov v
strokovnih in odmevnih znanstvenih revijah (preko 90 bibliografskih enot) ter pri organizaciji in
izvedbi domacih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferenc. Aktivno sodelujem v razlicnih
vodstvenih in strokovnih vlogah v vec strokovnih in znanstvenih organizacijah (SlO,SZKO,dSAM,GZS,
IRI-UL,NAKVIS,CMEPIUS,...). Za svoje raziskovalno in strokovno delo sem prejela tudi domace in
mednarodne nagrade. V prostem casu se rada posvecam družini, berem, plešem, hodim v hribe in se
vkljucujemv aktivnostiv okvirudomacega kraja.
Kandidatka:
Milena Alic
eJ
(1'~
Murave,10.09.2014
~
r-.
.'
,.,.
-
..",-----
Seznam' podpornikov' kandidature' Milene' Alič' za' članico' izvršilnega' odbora' SZKO' za'
področje'gospodarstva:'
'
1. Anton'Peršič'
2. Borut'Rusjan'
3. Tomaž'Babnik'
4. Uroš'Gunčar'
5. Irena'Ograjenšek'
6. Jelko'Urbančič'
7. Nada'Malovrh'
8. Iztok'Kunšek'
9. Darja'Sušnik'
10. Vojko'Artač'
11. Andrej'Trebar'
12. Vinko'Bogataj'
13. Igor'Bizjak'
14. Franc'Jamšek'
15. Tomislav'Nemec'
16. Suzana'Laznik'
17. Blanka'Kaker'
18. Boštjan'Gomišček'
19. Franka'Piskar'
'
'
'
'
'

Similar documents