CS-Enterprise - Visma CS-Web

Transcription

CS-Enterprise - Visma CS-Web
CS-Enterprise
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 2 of 11
Forord ............................................................................................................................ 3
Prinsipper:...................................................................................................................... 4
Rapportering i CS-Enterprise ......................................................................................... 4
Hva skal være felles: ...................................................................................................... 5
Oppsett for masterdatabasen. ........................................................................................ 5
Kjeder ............................................................................................................................ 6
BD88 – Oppsett av butikker ........................................................................................... 6
BD80 – Parameter oppsett ............................................................................................. 6
Varegrupper ................................................................................................................... 9
Leverandører. .............................................................................................................. 10
Kontoplan og samkjøring av konti i BD01 ..................................................................... 10
Kampanjer ....................................................................................................................... 11
Parameterstyring av kampanjer ................................................................................... 11
Varighet kampanje ....................................................................................................... 11
Butikktilhørighet for en kampanje. ................................................................................ 11
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 3 of 11
Forord
For mange kjeder som opererer med egeneide butikker og medlemsbutikker, har vareajourhold vært
et område som har skapt mye arbeid, med mye bruk av filoverføringer fra masterdatabaser og
leverandørdatabaser til den enkelte medlemsbutikk. I tillegg kan det være en utfordring å få tilgang
til omsetningstall i sanntid på kjedenivå
CS-Enterprise er basert på at vareajourholdet gjøres en gang hos det som i løsningen er definert som
«master». og hvor endringer blir «speilet» i det enkelte medlems registre. Lokalt (hos medlem)
gjøres oppslag parallelt både mot egen database og kjedens masterdatabase. Dette gir en meget
arbeidsbesparende hverdag i forhold til vareajourhold i butikkene. I løsningen er det lagt opp til
felles prisstruktur, men også med mulighet til å avvike fra dette pr tilknyttede firma. Det er i tillegg
lagt til rette for flere kjedeprofiler der inn/utpris kan variere pr profil, og at et varesortiment skal
være tilgjengelig på en profil og ikke andre.
Dette kan beskrives som nedenstående skisse.
Modellen for sentral vareajourhold
baserer seg i denne fase på at alle
«databaser» som skal samvirke må
ligge på samme Linux server.
Medlemsdatabaser
Sentral database
Kjededatabase
Eksterne databaser, innarbeides
med kontinuerlig oppdatering
til den sentrale database
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 4 of 11
Prinsipper:
 Medlemsbutikkene har ansvar for eget vareregister, ajourhold gjøres ved hjelp av tilknytning
til masterdatabasen.
 Lokale varer opprettes og vedlikeholdes lokalt hos medlem.
 Når et medlem ønsker å opprette en vare som ligger i masterdatabasen, hentes alle
opplysninger fra master og med en prisprofil tilpasset den kjeden medlemmet er tilknyttet.
 Pris og endringer i masterdatabasen, oppdateres automatisk hos det enkelte medlem,
såfremt varen finnes hos medlem.
 Master sender ikke ut nye varer (bortsett fra ved distribusjon av kampanje), kun endringer
på eksisterende varer.
 Det lokale vareregisteret vil i hovedsak inneholde de varer som butikken har på lager, samt
det som hatt bevegelse de siste år. Masterdatabasen vil inneholde komplett vareregister for
kjeden. Et varesøk hos medlem vil automatisk gå mot masterdatabasen hvis det lokale
vareregisteret ikke gir treff. Du kan når som helst, uavhengig i hvilken funksjon du arbeider,
hente ned en vare fra master til lokalt vareregister, f.eks. ved registrering av en
kundebestilling eller ved mottak av varer.
 Kampanjestyringen er forbedret i stort grad i CS-Enterprise. Master vedlikeholder en
kampanje og distribuerer ut til medlem. Hos medlem blir kampanjevarer automatisk
opprettet i vareregisteret hvis de ikke finnes, og kampanjen sendes automatisk til alle aktive
kasser i butikker kampanjen skal være aktiv. Er det behov for endringer i kampanjen gjøres
dette hos master og kampanjen sendes ut til aktive butikker umiddelbart.
Rapportering i CS-Enterprise




Rapporter kjørt fra master vil vise hele kjeden på totalnivå. Omsetning fra medlemmene
kommer inn til masterdatabasen i sanntid og det vil derfor være en kontinuerlig oppdatering
av tallene. Rapporteringsmuligheter i CS-Enterprise er et område som vil bli videreutviklet på
sikt, men som oppstart (til CS-Enterprise versjon 14.1) vil følgende rapporter være klare:
Kampanjerapportering som viser sanntid omsetning på kampanjen for kjeden total, hvor det
legges opp til 3 nivåer: pr medlem, pr vare, og pr medlem/vare.
Omsetningsrapport som viser sanntid omsetning totalt i kjeden og pr medlem/varegruppe
Det vil også være mulig å følge omsetning på en vare i kjeden, som viser varens salg total for
kjeden i gitt periode, og også varens salg pr medlem med sanntid beholdning.
Kampanjerapport og omsetningsrapport vil bli lagt til dashboard med sum total, slik at
kjeden i sanntid kan følge med på utviklingen ute i butikkene uten å måtte be om en rapport
i Enterprise
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 5 of 11
Hva skal være felles:
 Leverandørregisteret for vareleverandører
 Varegruppeplan
 Kjedeprofiler/MVA-koder/profiler(klasser) for bokbransjen: rabattgrupper
 Kontoplan for:
o Varekjøp
o Vareutgang
o Vareforbruk
o Salg kontant og kreditt
 Kjedestyrte kampanjer
 Priser er i utgangspunktet felles, men medlem kan «låse» enkeltvarer, og også velge på
varegruppenivå N til prisvedlikehold fra Master.
Oppsett for masterdatabasen.
CS00 Vedlikehold Firma
Feltet «oppdateres fra HK» styrer typen register, for Master skal det være M
Alle data områdene/synonym skal være styrt som tidligere.
Nytt synonym er H:\. Dette må styres likt hos master og hos medlem.
For medlem vil det se slik ut, her er det X på feltet «oppdateres fra HK» og H:/ har lik bane som
master:¨
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 6 of 11
Kjeder
Hos master må alle aktuelle kjeder være etablert i BD80 under alternativ «Kjeder». Dette kreves for
at styringen i BD88 skal fungere i forhold til styring av prisoppsettet.
Disse må være samkjørt med medlemmenes oppsett av «kjede» i den enkelte butikk i BD88.
BD88 – Oppsett av butikker
Master må ha et oppsett med butikker som avspeiler den aktuelle kjedestruktur, dette for å styre
priser tilhørende de forskjellige kjedene/profilene.
Master må ha butikker som samsvarer med de kjedene/profilene som skal være tilknyttet. Hos
master skal det være et en til en forhold mellom butikk ID og kjede ID.
Det samme gjelder for pristyper, som styrer prisene medlemmet henter.
Det er også lagt opp til at medlem/butikken kan parameterstyre om den ønsker prisvedlikehold fra
master eller ikke. Dette styres enten på varegruppenivå, eller at man «låser» prisen på en
enkeltvare.
BD80 – Parameter oppsett
 Systemparametere
 Mva koder
 Påslagstabell
 Profiler
 Kjeder
 Rabatt grupper
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 7 of 11
Systemparameter: Her må det settes M = Master for kjedens masterdatabase.
MVA koder
MVA-kodene må være lik hos master og medlem. MVA satsen bestemmes av myndighetene for de
aktuelle koder.
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 8 of 11
Påslagstabell
Påslagstabeller benyttes i masterdatabasen for priskalkulering. Det anbefales at det også gis
mulighet for alle medlemmer om å få lagt opp samkjørte tabeller, slik at også lokalt opprettede varer
følger samme kalkulering.
Profiler
Det er svært viktig at profiler/klasser som master bruker (BD80) er like hos master og medlem, dette
gjelder også spesifiseringen ved hver profil. Medlem må gjerne opprette egne profiler, men disse må
ikke kollidere med profiler i master databasen.
Avvik kan gjøres for:
 Påslagstabell
 Avrunding
 Etikett
 Psykologisk pris
Rabatt grupper (Bok)
Det må være en lik struktur master og medlem. Medlem må gjerne opprette egne rabattgrupper,
men disse må ikke kollidere med rabattgrupper i masterdatabasen.
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 9 of 11
Varegrupper
Alle varegrupper etableres fra masterdatabasen. Prinsippet er at det ved tilknytning av medlem
foretas en samkjøring av varegrupperegistrene, at medlem henter ned varegrupperegisteret fra
master ved oppstart
Endringer som blir utført i masterdatabasen vil automatisk bli overført til medlemmenes databaser.
Alt vedlikehold av varegrupper må skje sentralt, bortsett fra butikkspesifikk informasjon, se rammer
på bildet under for hva medlem selv kan vedlikeholde:
Masterdatabasen vil ha en varegruppestruktur som avspeiler alle kjedestrukturer i medlemsmassen.
F.eks. leketøy – bøker – elektro.
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 10 of 11
Leverandører.
Alle vareleverandører opprettes og vedlikeholdes av master. Dersom et medlem ønsker å opprette
en ny vareleverandør, f.eks. for en lokal vareleverandør, skal dette gjøres via en melding til ansvarlig
«redaktør» av masterdatabasen.
Lokale leverandører for tjenester etc. må flyttes til en egen leverandørnummerserie som ikke
kolliderer med vareleverandørene. Lokale leverandører vedlikeholdes lokalt hos medlem.
På de masterstyrte vareleverandører, skal medlem selv vedlikeholde informasjon i feltene fra og
med «bankgiro»
Kontoplan og samkjøring av konti i BD01
For at vareajourhold skal fungere må konti i BD01 for salg, inntakskost, lagerendring og varekjøp
være like i hele kjeden. Årsaken er at alt ajourhold av varegruppen gjøres fra masterdatabasen.
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Page 11 of 11
Kampanjer
Hvordan en skal arbeide med kampanjer er videreutviklet i CS-Enterprise. Det er nå lagt opp til
enklere opprettelsesrutiner, og med parameterstyrt låsing av masterstyrte kampanjer hos medlem,
men med mulighet for medlem til opprettelse og vedlikehold av lokale kampanjer.
Kampanjen opprettes med nr, navn og dato i BD03, og så kan man enten legge til varer manuelt fra
BD01, eller importere en fil som inneholder kampanjevarene m/pris fra en .csv fil.
Parameterstyring av kampanjer
Master vil bestemme nummerserie som skal brukes for masterstyrte kampanjer, og således sperre
disse for opprettelse/endring hos medlem.
Varighet kampanje
Det er satt en fast maksimumstid i systemet på 90 dager for varighet av kampanjer. Det kan også
parameterstyres at max kampanjetid skal være kortere periode, men ikke lengre enn 90 dager.
Denne max grensen på 90 dager gjelder også for medlem sine lokale kampanjer.
Det er også mulighet for å styre en kampanje mot avvikende Web avdelinger, her henvises til
dokumentasjon for WEB integrasjon med CSWEB butikkdata.
Butikktilhørighet for en kampanje.
Når master etablerer kampanjen og den aktuelle masterdatabase inneholder flere kjedekonsepter,
er det viktig at en kampanje opprettes på den aktuelle butikk hos master som tilsvarer kjedeprofilen
kampanjen skal distribueres til. Er det i bruk avvikende kjedeprofil for kampanjer (ref BD88) brukes
knappen «butikk-tilhørighet» for å få med disse.
CS-Enterprise er en egen modul og er ikke inkludert i vanlig CS-Web lisens. Ta kontakt med din
KAM for mer informasjon om pris for CS-Enterprise.
VISMA RETAIL AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00