Klikk for Studentparlamentets valgbilag i pdf

Transcription

Klikk for Studentparlamentets valgbilag i pdf
YEAH!
H
O
!
G
GBILA
ETS VAL
ÅR
STUDENTVALG
5.-12. APRIL
BRUK DIN STEMME!
WWW.STUDENTPARLAMENTET.UIO.NO/VALG
UTGITT AV STUDENTPARLAMENTET VED UIO I FORBINDELSE MED VALGET TIL
STUDENTPARLAMENT 5.-12. APRIL 2011
STUDENTPARLAMENTET
VED UIO
FOR ENGLISH VERSION:
CHECK OUT THE SPECIAL EDITION
OF THE MONTHLY MOOSE
OR
WWW.STUDENTPARLAMENTET.UIO.NO/VALG
STUDENTDEMOKRATIET
SLIK FUNKER DET:
VELFERDSTINGET
I OSLO OG AKERSHUS
INNHOLD
Aksel Braanen Sterri
Leder av Studentparlamentet ved UiO
Vi studenter er så privilegerte at vi er representert alle
steder hvor det foretas formelle beslutninger om vår
hverdag. Vi er med å bestemme hvordan studiene våre
skal organiseres og hvem som skal ansettes. Vi avgjør
hvor dyr eller billig dagens middag og studentboligen du
bor i er, og hvor godt treningstilbud vi skal ha på campus.
Dette året har vi blant annet fått til en fem millioners
satsing på podcast, en praksis som
sprer seg til stadig flere steder – fordi studentene krever
det. Vi har jobbet for bedre begrunnelse på eksamen
og en mer rettferdig klagepraksis. Vi presser på for at
studenter skal få tett oppfølging og hyppige og gode
tilbakemeldinger.
Vi får flere studentboliger til Oslo og jobber for stadig
flere. Dagens middag er skjermet
fra prisøkning gjennom klippekort og Meal Deal. Det er
studentenes velferd som står og skal stå i sentrum for
Studentsamskipnadens drift.
Men å ha reell innflytelse er ikke gjort i en håndvending.
Det krever beinhard interessepolitisk kamp, men også
samarbeidsvilje. Til det trenger vi kompetente tillitsvalgte
som vet å sette dagsorden.
Det er studentene som bør stå i sentrum på universitetet
og vi bør få en større plass i
kommunen og statens prioriteringer. Universitetet i Oslo
er først og fremst en utdanningsinstitusjon. Dette er
noe vi må kjempe for selv, og til det trenger vi en sterk
studentstemme.
Det er langt fra vilkårlig hvem du stemmer på. For å
nevne ett eksempel støtter et knapt
flertall i Studentparlamentet radikale tiltak for å sikre
likestilling i akademia. Valget i år avgjør om
denne linjen fortsetter.
Jeg oppfordrer deg på det sterkeste til å å bruke din
stemme for å få inn best mulig
tillitsvalgte med hjertet for studentenes ve og vel.
Valgbilaget kotvmmer ut en gang i året i forbindelse
med valget av nytt Studentparlament ved UiO.
STUDENTPARLAMENTET
VED UIO
2
Ved spørsmål kontakt Studentparlamentet på
Tlf: 22 85 70 44
Mail: [email protected]
02
INNHOLD OG FORORD
03
SLIK FUNGERER STUDENTDEMOKRATIET
04
VENSTREALIANSEN
06
SOSIALDEMOKRATENE
08
HF-LISTA
10
SV-LISTA
12
HVA HAR STUDENTPARLAMENTET FÅTT TIL?
14
LIBERAL LISTE
16
REALISTLISTA
18
MEDISINSK ODONTOLOGISK LISTE
20
BLÅ LISTE
22
VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS
23
PROGRAM
24
SLIK STEMMER DU
Bidrag: all tekst om listene er skrevet av listene selv og
er ikke et resultat av journalistisk arbeid.
Andre bidrag er skrevet av det sittende Studentparlamentet
Velferdstinget (VT) fordeler pengene studentene betaler
via semesteravgiften og bestemmer Studentsamskipnaden
i Oslo og Akershus’ prioriteringer i boligsaker, treningstilbud,
helsetjenester mm. I VT er alle læresteder og nærmere
60 000 studenter i Oslo og Akershus representert.
Velferdstinget har seks tillitsvalgte studenter som
jobber for studentvelferd. Disse holder til i første
etasje på Villa Eika, sveitservillaen midt på
Blindern Campus. Velferdstingets
medlemmer velges fra listene som
stiller til valg på
våren.
NORSK STUDENTORGANISASJON (NSO)
NSO er rundt 200 000 studenters nasjonale interesseorganisasjon. Studentene ved UiO er representert av studenter valgt av
Studentparlamentet. To av NSOs kampsaker er 11 måneders
studiestøtte og flere studentboliger over hele landet.
STUDENTPARLAMENTET
Studentparlamentet (SP) er UiO-studentenes øverst valgte organ. De jobber for at
studentenes ønsker og behov skal bli hørt i alle sammenhenger. Du kan lese mer
om hvilke saker SP har jobbet med i dette valgbilaget. Studentparlamentet møtes
omtrent én gang i måneden. Møtene er åpne for alle, og alle har mulighet til å
fremme egne saker.
Studentparlamentet velger også representanter til en stor variasjon av råd og
utvalg, studenter sitter i alt fra styret til Seminar for vitenskapsteori og Læringsmiljøutvalget til styret til Naturhistorisk Museum på Tøyen. SP har fem tillitsvalgte
studenter som jobber på heltid for å gjennomføre de Studentparlamentets politikk.
Disse har kontor i Villa Eika.
STUDENUTVALG
Hvert fakultet har et studentutvalg som
jobber for studentene på fakultetet. Typiske
saker studentutvalgene jobber med er sammensetning av bachelorprogrammer, flere lesesalplasser
og kollokvierom og ansettelser av professorer. I tilegg
arrangerer de ofte sosiale opplegg forstudentene.
For å finne ut mer om ditt studentutvalg kan du gå
inn på studentparlamentet.uio.no
Studentutvalgene
har en representant i
Studentparlamentet hver.
INSTITUTT- OG PROGRAMUTVALG
På institutt- og programnivå har man også ofte egne
utvalg med tillitsvalgte studenter. Disse jobber ofte
med problemer med emner og undervisning. I
tillegg har mange utvalg ansvar for sosiale opplegg
for studentene, som i fadderuka. Ditt lokale utvalg
finner du via studentparlamentet.uio.no
Utforming: Grete Godtland Noem Noem
Trykk: NR1 Trykk
3
VENSTREALLIANSEN
1. Stian Skaalbones
Studerer statsvitenskap og har
erfaring fra en rekke organisasjoner som Elevorganisasjonen,
Sosialistisk Ungdom, Natur og
Ungdom og Fellesutvalget for
Palestina. Stian er opptatt av
bedre oppfølging av studenter
og vil jobbe for at ingen truer
gratisprinsippet i høyere
utdanning.
LISTA
1 | Stian Skaalbones | Statsvitenskap
2 | Stian Skaalbones | Statsvitenskap
3 | Solveig Maria Figenschou | Lektorprogrammet
4 | Solveig Maria Figenschou | Lektorprogrammet
5 | Lilly Elvekrok Agerup | Jus
6 | Lilly Elvekrok Agerup | Jus
7 | Gabrielle Legrand Gjerdset | Europastudier
8 | Gabrielle Legrand Gjerdset | Europastudier
9 | Kirsten Kolstad Kvalø | Jus
10 | Kirsten Kolstad Kvalø | Jus
11 | Truls Melsbø Aarseth | Statsvitenskap
12 | Truls Melsbø Aarseth | Statsvitenskap
13 | Anders Venner Rindal | TIK-senteret
14 | Ingrid Grov Mannsverk | Samfunnsgeografi
15 | Ane Noreen Thorsen | Lektorprogrammet
16 | Håvard Brede Aven | Historie
17 | Axel H. Nerdrum | Samfunnsøkonomi
18 | Endre I Flatmo | Nordamerika-studier
19 | Tine Tång Engvik | Utviklingsstudier
20 | Stian Nicolajsen | Samfunnsøkonomi
21 | Margrethe Gustavssen| Sosiologi
Venstrealliansen er den radikale studentorganisasjonen som stiller til valg. Vi vil gjøre UiO til et
mer likestilt og rettferdig universitet, til det beste for oss studenter og samfunnet vi er en del av.
Venstrealliansens hovedkampsak:
Akademisk frihet for studenter!
Studiene handler i stadig større grad om å
gulpe opp pensum. De bør imidlertid handle
om kritisk refleksjon rundt teorier og metoder
i fagområdet. For å få til dette kreves det
smågruppeundervisning, tilgjengelige
biblioteker, engasjerte forelesere, i tillegg
til tid og mulighet til å orientere oss innenfor
fagområdet. Våre tre hovedsaker handler
om å gi alle studenter mulighet til å
realisere sitt fulle faglige potensiale.
Nei til Kopinors pensummonopol!
Kopinor forsøker å tvinge alle studenter til å
betale for digitale kompendier, kompendier
som vanligvis inneholder kapitler og artikler
i tidsskrifter og bøker som er tilgjengelig på
Universitetsbibioteket. Det er dyrt nok å
være student som det er, og det er et grovt
angrep på studenters rett til selv å velge
hvilket pensum man ønsker å bruke og
betale for. Prøver Kopinor å tvinge enda
større utgifter på studentene lover Venstrealliansen organiserte boikottaksjoner.
For en bedre velferd
For at vi kan være flinke studenter trenger
vi tid til studier. Oslos elleville leiemarked,
manglende finansiering fra Lånekassa og
dyre pensumbøker gjør at mange bruker
mer tid på deltidsjobb enn studier. Vi skal
være en pådriver for at stat og kommune
setter i gang bygging av flere studentboliger.
Vi ønsker elleve måneders studiefinansie-
4
ring, 50 % stipendandel og 100 % stipend
det første studieåret siden det kan være
vanskelig å velge riktig første gang.
Til kamp mot urettferdige
maktstrukturer!
Leder av Studentparlamentet: mann!
Leder av Velferdstinget: mann!
Styreformann i SiO: mann!
Formann av
Det Norske Studentersamfund: mann!
Rektor: mann!
3 av 4 professorer: menn!
3 av 4 dekaner: menn!
2 av 3 studenter: kvinner!
Venstrealliansen er den fraksjonen som tar
manglende likestilling i akademia på alvor.
I motsetning til høyresida og de liberales
teorier om naturlig etterslep mener vi at
ulikhetene er et resultat av uformelle
maktstrukturer og et system hvor menn
rekrutterer menn og hvor objektive krav blir
til subjektive vurderinger. Derfor er vi - og
har alltid vært - tilhenger av å innføre radikal
kjønnskvotering ved ansettelser som et
virkemiddel mot ukultur og skjeve maktstrukturer i akademia og samfunnet for
øvrig.
UiO: På lag med fortida
Med akademisk frihet følger akademisk
ansvar. Vår tids store utfordring er kampen
mot klimaendringene. UiO er stedet i Norge
der det er samlet flest kloke hoder. Studen-
ter og vitenskapelige ansatte kan sammen
levere viktige bidrag i kampen mot klimakrisa. Mens Venstrealliansen har deltatt i kampen mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen,
kartlegger UiO oljereservene i Arktis for
oljeselskapene, arrangerer petroleumsdager
og tar imot penger for å sikre rekruttering til
oljeindustrien. Venstrealliansen vil være en
kraft for å dra UiO i miljøvennlig retning!
2. Solveig Maria Figenschou
Går på lektorprogrammet ved
det Utdanningsvitenskaplig
fakultet. Hun har bakgrunn fra
Operasjon Dagsverk og PRESS
- Redd Barna Ungdom.
Hun er opptatt av solidaritet
og internasjonalt ansvar og er
tilhenger av akademisk boikott
av Israel. Hun ønsker seg et
mer likestilt universitet og flere
kvinnelige professorer på UiO.
22 | Bård Andre Bendiksen | Kjemi
23 | Anna Tresse | Internasjonale studier
24 | Knut Haavard Kløvfjeld | Psykologi
25 | Idun Aune | Medievitenskap
26 | Ingvild Reymert | Statsvitenskap
27 | Solveig Tesdal | Samfunnsgeografi
28 | Linn Marita Bauck Brodal | Kriminologi
29 | Anna Lund Bjørnsen | Samfunnsøkonomi
30 | Jens Kihl | Sosiologi
31 | Vilde Haug Amundsen | Sosiologi
32 | Audun Eskeland | Medisin
33 | Elin Rødahl Lie | Pedagogikk
34 | Mina F Berg | Fransk
35 | Gabriel Steinsbekk | Tverrfaglige kjønnstudier
36 | Signe Sæbø | Psykologi
Hva gjør vi?
Venstrealliansen er en aktiv studentorganisasjon ved UiO. Vi arrangerer hvert år ”Rød
på Blå” 1.mai, 8. mars lunsj, debatter og
aksjoner. Vi gir ut Radikal guide til Blindern
og presenterer spennende masteroppgaver.
Vi er de som roper høyest når høyresida
flørter med tanken om innføring av skolepenger for både internasjonale og norske
studenter. Våre representanter i Norsk
Studentorganisasjon jobber for å sikre at
ingen rokker ved gratisprinsippet i høyere
utdanning og vi er de som tar til orde for
at vi ikke ønsker å samarbeide med
okkupasjonsmakten Israel.
Universitetene er viktige samfunnsinstitusjoner og Venstrealliansen mener at studentene skal spille en aktiv og synlig rolle i å
påvirke alt fra studieprogrammer og velferdstilbud til å prege debatten om fremtiden
for høyere utdanning. Hvis du ønsker et fritt
universitet der alle har lik mulighet til utdanning uavhengig av sosial bakgrunn eller
kjønn bør du stemme Venstrealliansen!
3. Lilly Elvekrok Agerup
Går 4. avdeling på jussen og
har jobbet i JURK (juridisk rådgivning for kvinner,) vært
redaktør for Onsdagsdebatten
på Det Norske Studentersamfund og er i dag daglig leder for
Oslo Student TV.
5
SOSIALDEMOKRATENE
1. Runa Næss Thomassen
Min visjon er at folk skal nikke
anerkjennende når du sier du
har en grad fra UiO. Jeg vil ta
tak i den manglende linken
mellom teori og praksis i profesjonsfagene og bedre oppfølging av studentene. Studier ved
UiO skal være gøy og givende,
men også forskningsbasert og
arbeidsrelevant!
LISTA
1 | Runa N. Thomassen | Lektorprogrammet
2 | Runa N. Thomassen | Lektorprogrammet
3 | Jørgen Traasdahl | Statsvitenskap
4 | Jørgen Traasdahl | Statsvitenskap
5 | Warsan Ali Ismail | Medisin
6 | Warsan Ali Ismail | Medisin
7 | Håvard Vederhus | Samfunnsøkonomi
8 | Håvard Vederhus | Samfunnsøkonomi
9 | Emilie Wesche Guttormsen | Psykologi
10 | Aksel Braanen Sterri | Statsvitenskap
11 | Helena Lauvrak | Medisin
12 | Anders Sondrup | Rettsvitenskap
13 | Josefine Eilsø Nielsen | Farmasi
14 | Magnus Nystrand | PECOS
15 | Nadja Ludvigsson | Balkanstudier
16 | Trygve H. Losnedahl | Rettsvitenskap
17 | Mari Helén Varøy | Statsvitenskap
18 | Mats Haug | LEP
19 | Fride Bysveen Lier | Medisin
Sosialdemokratene har dyktige kandidater, mye kunnskap om universitetet og SiO, og en klar
målsetning for utdanningspolitikken. Vår visjon er lik rett til utdanning, og politikken er bygd
på solidaritet og smarte løsninger. Vår styrke er evnen til å se helheten, prioritere og velge
ansvarlig. Sosialdemokratene representerer hele UiO, og ikke kun ett fakultet.
Eksamen på PC
Eksamen skrevet for hånd er en utdatert,
ineffektiv og urettferdig eksamensform. Vi
får dårlig tid, mindre rom for redigering og
problemer med strukturen på oppgaven.
Det er hva du kan, og ikke hva du rekker
å skrive, eller hvordan du klusser for hånd,
som skal være avgjørende på eksamen.
Studier har har også vist at sensorer
påvirkes av små forskjeller som ulik font
og skriftstørrelse. Det er ikke akseptabelt at
håndskriften avgjør karakteren din.
Her er noen av sakene vi vil prioritere
høyest i året som kommer:
Velferd og kultur:
- Helsetjenesten må bli helt gratis og SiO
må bygge ut det psykologiske tilbudet.
- Akademika må utvikle digitale kompendier
billigst mulig og i samarbeid medstudentene
- SiO må prioritere å bygge et nytt
treningssenter
Fagpolitikk:
Satsing på DNS og studentfrivillighet
Foreningene står for det viktigste bidraget til
det sosiale miljøet, dannelsen og
studentoffentligheten. I foreningsverdenen
står Det Norske Studentersamfund i
en særstilling og DNS bør være hele Oslos
storstue. I år er det på tide å satse på
frivillighet. Sosialdemokratene mener UiO
skal prioritere foreningene gjennom
lokaler, bedre tilrettelegging og vi vil sørge
for at frivillige i studentforeninger skal
få studiepoengskompensasjon for sentrale
verv. Vi vil også øke pengestøtten til
studentforeningene.
Sosialdemokratene har et fyldig program.
Les mer på
www.sosialdemokrateneuio.wordpress.com
- Bedre tilbakemeldinger på eksamen
- Flere og lettere tilgjengelige arbeidsplasser
og grupperom
- Slutteksamen må telle mindre –
underveis evaluering mer
Miljø og likestilling:
- Nytt printersystem hvor forsideutskriften
kuttes ut
- Kildesortering på UiO, i studentboligene
og i studentkafeene
- Større satsning på rekruttering av
minoritetsstudenter
Tiltak på det enkelte fakultet:
SV: Seminartilbud med vitenskapelig ansatte
til alle som ønsker det
HF: Lengre åpningstider på Sophus Bugge
Mat.nat: Jobbe for flere stipend- og
praksismuligheter
2. Jørgen Traasdahl
Jeg brenner for bedre vilkår for
det frivillige studentmiljøet og
studie- og forskningspolitikk.
UiO kveles av byråkratiske
rutiner, mens kontakten mellom
professor og student i et akademisk felleskap forvitrer. Som
aktiv i Kulturutvalget ved DNS
har jeg forstått at UiO må satse
på engasjerende undervisning.
20 | Emil Aas Stoltenberg | Statsvitenskap
21 | Øystein Skottheim | Rettsvitenskap
22 | Jan Christian Vestre | Rettsvitenskap
23 | Elin Maria L’Estrange | Statsvitenskap
24 | Mani Hussaini | Statsvitenskap
25 | Kristine Hallingstad | Historie
26 | Atle Halvorsen Hjelkerud | Statsvitenskap
27 | Morten Kvello | Medisin
28 | Even Aleksander Hagen | Statsvitenskap
29 | Inger-Marie Teigen | LEP
30 | Lars Gravråk | Historie
31 | Ole Hagen | Enkeltemne
32 | Vidar Hovland | Statsvitenskap
33 | Tia K. Karlsen | Statsvitenskap
34 | Ingvild Mageli | Afrikanske/Asiatiske studier
35 | Andreas B. Lien | Internasjonale studier
36 | Norunn Otterstrøm | Medisin
Jus: Faste lokaler for studentforeningene
37 | Eva M.Brager | Asiatiske/Afrikanske studier
38 | Zaineb Al-Samariai | Rettsvitenskap
Medisin: Gratis bussovergang til Ahus
39 | Stian Løken | Statsvitenskap
UV: Mer samhold mellom teori og praksis i
lektorutdanningen
40 | Julia Brox Skarnes | Medisin
Odontologi: Bevare bestått/-ikke bestått på
eksamen
43 | Øyvind S. Skorge | Statsvitenskap
Teologi: Skille ut Det praktisk-teologiske
seminar fra profesjonsstudiet i teologi.
Se flere fakultetstiltak på våre hjemmesider
41 | Jakob Seth Fiskaa | Medisin
42 | Maren Johanne Nordby | Pedagogikk
4. Håvard Vederhus:
Jeg stiller til valg for Sosialdemokratene fordi jeg mener
lik rett til utdanning er bærebjelken i vårt samfunn, både
nasjonalt og internasjonalt. Lik
rett til utdanning handler om
både de store og små tingene,
alt fra gratis utdanning og studentboliger til studentmobilitet
og studentsolidaritet.
44 | Helén Ingrid Andreassen | Psykologi
45 | Karl Kristian Rådahl Kirchhoff | Latin
46 | Vegard Grøsli Wennesland | Afrikanske/
Asiatiske studier
47 | Julia Bennin | Rettsvitenskap
48 | Clara Bratholm | Medisin
49 | Hilde Firman Fjellså | Rettsvitenskap
50 | Ingrid Aune | Rettsvitenskap
51 | Åsmund Aukrust | Sosiologi
52 | Ragnhild Kaski | Afrikanske/
Asiatiske studier
53 | Mats Kvaløy Bjørbekk | LAP
54 | Sandra K. Røysum | Statsvitenskap
55 | Per Anders T. Langerød | Statsvitenskap
56 | Fredrik Øren Refsnes | TIK
6
7
HF-LISTA
HUMANISTISK FAKULTETSLISTE
1. Johan Tunestam
Johan har sittet i Studentparlamentet i to perioder, først for
Studentutvalget på HF og så
for HF-lista. Han er opptatt av
at foreleserne blir mer involvert
i utviklingen av våre studier,
i stedet for at dette kun gjøres
administrativt.
LISTA
1 | Johan Erik Askeland Tunestam | Litteratur
2 | Johan Erik Askeland Tunestam | Litteratur
3 | Alexander John Smith-Hald | Historie
4 | Alexander John Smith-Hald | Historie
5 | Camilla Holm | Lektorprogrammet
6 | Camilla Holm | Lektorprogrammet
7 | Lars Joar Hognestad | Asiatiske og
Afrikanske studier
6 | Lars Joar Hognestad | Asiatiske og
Afrikanske studier
9 | Lillann Hansen | Asiatiske og
Afrikanske studier
10 | Ragnhild B. Sjyvollen | Religionshistorie
11 | Johannes Lande Wærness | Filosofi
12 | Håkon Steinar Fiane Teigen | Historie
13 | John Are Straube Johnsen | Allmenn
litteraturvitenskap
Mer kunnskap, mindre byråkrati! HF-listas hovedfokus er kvaliteten på våre studier. UiOs fokus
skal utelukkende være på kvaliteten på utdanningen og forskningen. Vær med og snu den byråkratiske trenden. Stem HF-lista!
HF-lista består av studenter som har en
felles forståelse hva som som må endres
ved våre studier. De aller fleste av oss er
HF- studenter, men fakultetstilhørigheten
er uviktig. Det viktigste er at vi er enige om
diagnosen, og behandlingen.
Diagnosen er at vi har en administrasjon
som har vokst seg alt for stor og som er alt
for involvert i studiene. I tillegg er det i administrasjonen det meste av nyskapningen på
undervisningen og studiene gjøres. HF-lista
mener at store deler av administrasjonen
gjør en svært god jobb, men at UiO ikke er
tjent med at de har monopol på de gode
studieløsningene. Det er våre forelesere
vi skal ha mest kontakt med og som vi ser
mest opp til. De faglige autoritetene må
bringes mer på banen! Dette er det vi mener
når vi ønsker mer kunnskap, mindre byråkrati. Et typisk eksempel er under semesterstarten, da det er administrativt ansatte som
ønsker nye studenter velkommen, i stedet
for våre forelesere.
En stemme på HF-lista er en stemme for
å øke studentenes formidlingskompetanse.
Etter noen år på Blindern er de fleste studentene drevne i den akademiske skrivemåten. Men hvordan farer det med oss dersom
vi forsøker å forklare faget vårt til folk som
ikke kan de akademiske kodene? Arbeidsgiverundersøkelser viser at vi møter krav
senere i livet om gode muntlige og skriftlige
formidlingsevner, men UiO evner ikke i dag
å integrere dette i våre studier. Det vil vi
forandre!
8
Emneevalueringer kan bety noe.
Studentevalueringer av undervisningen og
emner er gode virkemidler for å engasjere
studentene i undervisningen, gi oss direkte
innflytelse, og dermed øke kvaliteten på
undervisningen. Men ikke når dette kun
foregår ved skjemaer vi skal fylle ut på
nett! Derfor vil HF-lista forandre dagens
byråkratiske evalueringsregime til fordel for
direkteevalueringer mellom studenter og de
vitenskapelige ansatte. Dette kan skje ved
fokusgrupper, tillitsvalgtsystem eller ved at
et utvalg studenter spiser lunsj med professoren. Formen er mindre viktig dersom
fokuset er på dialogen mellom de som lærer
og de som lærer bort - i stedet for rapportering som skaper større byråkrati, og bare
blir arbeidet med fra administrasjonens side.
Direktevalueringer har også fordelen av at vi
raskere ser de nyttige forandringene på våre
emner – ikke lenger trenger vi frykte at den
nettbaserte tilbakemeldingen havner i en
skuff og glemmes.
Pedagogikk! Nå!
I dag krever UiO at alle våre førsteamanuenser og professorer gjennomgår et kurs i
universitetspedagogikk. Dette er ikke godt
nok for å sikre kompetansen til de som
underviser oss. Verre er det at ingen krav til
slike kurs stilles til seminarledere og andre
som også driver undervisning. Dette mener
HF-lista må forandres! Virkemidlene trenger
ikke bare være formell utdannelse. UiO må
utnytte potensialet i kompetanseutveksling
internt på universitetet. På flere institutter og
enheter har de kommet på gode, innovative
løsninger på utfordringer i undervisningen.
Dessverre er det knapt bare administra-
sjonen som kommuniserer på tvers av de
lokale enhetene. Og når fagmiljøene endelig
snakker på tvers, snakkes det bare om
forskning. UiO må opprette møtefora for
forelesere og andre i undervisningsstillinger
–der det kan diskuteres undervisningsmetoder og innovasjon. Om ledelsen argumenterer med at dette er umulig fordi de ansatte
ikke vil være interessert i det, vil det være en
fallitterklæring for undervisningsnivået
på UiO.
Å få vite at du har bestått kvalifiserende
arbeid er i blant en lettelse, i blant tar du det
for gitt. Om du kun får vite at du har bestått,
hva har du å bygge videre på? – Faglig
og kunnskapsmessig sett, ingenting. I dag
oppfatter ofte de ansatte at kvalifiserende
arbeid utelukkende er en mulighet til å påse
at alle studenter er forberedt til eksamen, og
derfor er en begrunnelse en uviktig, administrativ oppgave. HF-lista vil – derimot – at
tilbakemeldinger på kvalifiserende arbeid
skal anses som en del av læringsprosessen
og skal dermed følges av gode, utfyllende
tilbakemeldinger. Videre ønsker vi at fokuset
skal være på læring, ikke på karakterer. De
er ikke uviktige, men undersøkelser viser at
karakterer skårer veldig lavt i hva arbeidsgivere bedømmer som viktig når de ansetter
kandidater fra UiO. Da er læringsutbyttet,
kunnskapen og, ikke minst, evnen til å bruke
det, vesentlig viktigere å ta med seg fra en
universitetsutdannelse. Vi skal være ærlige:
våre forslag kommer til å medføre høyere
krav til studentene, men såpass skal vi tåle.
Vi trenger høyere krav for å øke vårt
kunnskapsnivå.
14 | Ida Madsen Hestman | Medievitenskap
15 | Kathrine Kjellmann Brachel | Historie
2. Alexander John Smith-Hald
Da Alexander kom over fjellene
fra Bergen for å studere historie, tok det veldig kort tid før
han var engasjert i studentaktiviteter. Første stopp ble Uglebo
der han i dag er kaféansvarlig
i styret. Alexander mener at
skriftlig begrunnelse på eksamener burde være en selvfølge
for at studentene skal få
utbytte av eksamen.
16 | Joakim Berg Pedersen | Språk
17 | Mari Anne Kyllesdal | Engelsk språk
18 | Silje Karoline Waggestad Dalby | Historie
19 | Heidi Solberg Økland | Lingvistikk
20 | Jonas Bertelsen Enge | Lektorprogrammet
21 | Fredrik Asmaro | Master i arbeids- og
organisasjonspsykologi
22 | Anja Vågen Fiskum | Psykologi
23 | Ole Kristian Heiseldal | Allmenn
litteraturvitenskap
24 | Marte Finess Tretvoll | Allmenn
litteraturvitenskap
25 | Niklas Sandberg | Allmenn
litteraturvitenskap
26 | Cathrine Beck Kæmpe | Religionshistorie
27 | Johanne Sæther Houge | Asiatiskeog afrikanske studier
28 | Jannicke Høygård | Asiatiskeog afrikanske studier
29 | Kim Orlin Kantardjiev | Historie
30 | Wenche D. Åsheim | Religionshistorie
3. Camilla Holm
Camilla er en sosial dynamo
på HF. Mange sier at hun er
som NRK: alle kjenner til henne og hun er fantastisk artig
på fredager. Hun studerer på
lektorprogrammet, og hennes
hjertesak er hvordan man
sikrer god læring.
9
SV-LISTA
Fakultetslista for det Samfunnsvitenskapelige fakultet
1. Knut Ulsrud
Knut studerer utviklingsstudier på tredje året og har vært
svært aktiv i studentmiljøet
på SV. Han har vært leder i
både Programutvalget på
Utviklingsstudier og for
Studentutvalget, og har erfaring fra fakultetsstyret. Han
satt også i studentparlamentet
som fakultetsrepresentant.
Knut stiller som leder for
arbeidsutvalget.
LISTA
1 | Knut Ulsrud | Utviklingstudier
2 | Knut Ulsrud | Utviklingstudier
3 | Miriam Digernes | Europastudier
4 | Miriam Digernes | Europastudier
5 | Helge S. L. Scwitters | Statsvitenskap
6 | Helge S. L. Scwitters | Statsvitenskap
7 | Frederick A. Reiersen | Europastudier
8 | Frederick A. Reiersen | Europastudier
9 | Birgit Louvise Skarstein | Statsvitenskap
10 | Haakon Gjerlow | Statsvitenskap
11 | Stine B. Sørflaten | Offentlig adm.
og ledelse
12 | Håkon Prøis Olsnes | Statsvitenskap
13 | Ida Hennestad | Utviklingstudier
14 | Bodil Krogvold | Kultur og kommunikasjon
15 | Johannes Ittelin | Kultur og kommunikasjon
16 | Ingrid Tande Ditlefsen | Psykologi
17 | Magnus Rasmussen | Statsvitenskap
18 | Lubica Rozborova | Statsvitenskap
19 | Helene Teigen | Kultur og kommunikasjon
For SV-Lista er det utdanningskvaliteten ved UiO som helhet som står i sentrum. Gang på gang blir
det poengtert av studenter uteksaminert fra UiO at de ikke kan sette fingeren på hva de faktisk
har lært ved universitetet og hvilke egenskaper de har som kan komme arbeidsgivere og samfunnet til gode. Derfor vil vi øke bevisstheten blant studenter på hva slags kunnskaper og ferdigheter
de sitter på etter endt grad, gjennom mer og bedre veiledning gjennom studieløpet.
For å sikre at undervisningen er forskningsbasert og av høyest mulig kvalitet vil vi
integrere mer metode i eksisterende fag.
Studenter uteksaminert fra UiO skal være
selvstendige og ha en god evne til å tenke
kritisk som en refleksjon av undervisningen.
Økt kvalitet på undervisningen kan oppnås
gjennom økte midler til de ulike enhetene,
og god erfaringsutveksling. Vi ønsker å
bedre kvaliteten på tilbakemeldinger på
eksamen gjennom å gjøre begrunnelse fra
sensor obligatorisk. Dette er nå tilfellet på
noen fag ved SV gjennom en prøveordning.
Vi ønsker at dette skal gjelde for alle emner
som avlegges på universitetet. Vi ønsker
også at alle forelesninger skal podcastes.
For å forbedre læringsmiljøet vil SV-Lista at
det skal innføres områder på lesesalene der
man ikke kan bruke PC.
Seminarundervisning bør tilbys med et
påmeldingssystem som gjør det obligatorisk
for alle som melder seg på. Dette mener vi
vil redusere frafall, da studentene selv må ta
initiativ til å delta i undervisningen. Kvaliteten på disse seminarene bør også sikres
gjennom obligatoriske seminarlederkurs,
da seminarledere ofte ikke blir utrustet med
pedagogisk kunnskap.
10
SV-lista ønsker å gjøre de eksisterende
bibliotekskursene obligatoriske som en del
av undervisningen i alle programmer. Disse
kursene utruster studentene med ferdigheten til å finne forskningsartikler gjennom
litteratursøk og til å bli gode på kildehenvisninger og referanseskriving. Studentene på
UiO skal være gode i faglig informasjonssøking og være kritiske i sin vurdering av
informasjonskilder.
Internasjonalisering er definert som svært
viktig i Universitetets fremtidsplaner. SV-lista
ønsker å bidra til internasjonalisering gjennom et større tilbud av emner på engelsk,
og slik øke den faglige integrasjonen mellom norske og internasjonale studenter.
Dette gjør at universitetets mål om kultur- og
språkutveksling vil nås og kvaliteten på
undervisningen vil øke gjennom kunnskapsutvekslingen mellom studentene. Samtidig
vil vi at UiO skal sørge for at studenter og
forelesere behersker språket på en tilfredsstillende måte. Dette kan gjøres ved å
opprette et språksenter på UiO. Allerede i
dag finnes det mange internasjonale studenter ved universitetet. Vi ønsker å integrere
disse studentene bedre i studentmiljøet,
gjennom målrettede faglige og sosiale tiltak.
Det bør også bli lettere for norske studenter
2. Miriam Kayser Digernes
Miriam studerer Europastudier
og befinner seg dette semesteret på utvekslingsopphold
i Tyskland. Miriam har tidligere
sittet i Studentparlamentet og
vært aktiv i Programutvalget på
Europastudier.
å dra til utlandet, noe som kan gjøres ved å
lage en oversikt over tidligere godkjente fag
fra universiteter som har utvekslingsavtaler
med UiO, slik at man slipper å vente et halvt
år for å få godkjent fag tatt i utlandet. Det
samme gjelder fag tatt ved andre norske
utdanningsinstitusjoner.
20 | Birgitte Celius | Kultur og kommunikasjon
21 | Sarah Mathisen | Samfunnsgeografi
22 | Kaja Linde | Statsvitenskap
23 | Mari Amdahl Heglum | Utviklingsstudier
24 | Marianne Høva Rustberggaard | Jus
25 | Jenny Reinhart Nygaard| Statsvitenskap
26 | Ole Kristian Aars | Utviklingsstudier
27 | Erik Schreiner Evans | Samfunnsgeografi
28 | Maria G Roaas | Enkeltemner pedagogikk
29 | Tarald Laudal Berge | Statsvitenskap
30 | Marie Hella Lindberg | Utviklingstudier
31 | Jørgen Aske | Samfunnsgeografi
32 | Ingeborg M. Østby Laukvik | Statsvitenskap
33 | Sunniva Skjeggestad | Midtøstenstudier
34 | Liv Gullerud | Sørasiatiske studier
35 | Stine Hesstvedt | Utviklingsstudier
Helsetilbudet på Blindern er i dag bra, men
det kan bli bedre. Vi vil forbedre dette ved å
øke midlene til studenthelsetjenesten.
UiO bør være et lysende eksempel når det
kommer til miljø. Vi ønsker at det nåværende printersystemet skal reformeres slik at
papirforbruket reduseres, og pengene spart
kan brukes andre steder. Det bør også være
synlig kildesortering på Blindern. I dag er
grensen for bysykler ring 2. Vi mener det bør
være sykkelstativer på Blindern, for at det
skal bli lettere for studenter å komme seg
frem og tilbake, og for å bedre miljøeffekten.
Mange kafeer tilbyr gratis aviser til sine kunder. Dette bør SiO-kafeene også gjøre, med
minst ett engelsk bidrag.
SV-Lista er helt og holdent mot innføring av
skolepenger.
3. Helge Sander Lie Scwitters
Helge studerer statsvitenskap
på andre semesteret. Han er
aktiv i Fagutvalget, der han
blant annet jobbet aktivt med
Aktualitetssymposiet. Han har
også vist stort engasjement
for universitetet generelt, blant
annet gjennom aktiv deltagelse
på Studentkonferansen
Studentparlamentet arrangerte
i februar.
11
HVA FÅR STUDENTPARLAMENTET TIL?
PERIODEN 2010/2011
Et av de vanligste spørsmålene vi får som studenttillitsvalgte er hva vi egentlig får utrettet. Som
det øverste valgte organet for studenter ved UiO har Studentparlamentet et stort ansvar for å få
gjennomført våre saker. Dette året har vi blant annet fått til:
Podcast
Tilrettelegging for de som trenger det
Det har i lengre tid vært et krav fra studentene at forelesninger skal legges ut som lydfiler på
nett, såkalt podcasting. Dette har vært fremmet av Studentparlamentet i alle kanaler dette året
og vårt arbeid har gitt konkrete resultateter. UiOs IT-midler til utdanning og forskning (5 mill.)
brukes i 2011 på tilrettelegging av automatisk opptak av forelesninger i alle større undervisningslokaler og Ex.phil-forelesninger publiseres nå på UiOs nettsider. Podcasting er inne i
årsplanene til alle fakultetene og vi har økt fokus på podcast på hele UiO etter postkortkampanjen for nye læringsmetoder i høst. I tillegg har vi initiert opprettelsen av en nettside
for deling av god undervisningspraksis som skal være med på å spre kunnskap om bruk av
nye- og varierte undervisningsmetoder i praksis. Nettsiden er under utvikling.
Det er ikke alle som alltid er 100 prosent, noen trenger mer tilrettelegging enn andre.
Vi har jobbet på bakgrunn av et grunnleggende rettferdighetsprinsipp som sier at vi
skal kjempe for at de som trenger det skal få støttende trenger for å fullføre en grad på
UiO på lik linje med andre. Derfor har vi presset på for at vi skal få på plass et tilbud
til studenter med psykiske helseproblemer på campus. UiO frigjorde tilslutt lokaler, og
nå mangler vi bare et styrevedtak i SiO - hvor studentene har flertall. Vi er snart i mål
med å innføre en ordning for at studenter med dyseleksi kun trenger å søke om tilrettelegging ved eksamen én gang.Idag må søke hvert semester. Vi har også jobbet for at
det skal innføres en ordning hvor studenter allerede før semesterstart skal ha mulighet til å be om tilrettelegging.
Undervisningskompetanse
2010-2011: litt av en periode!
Til tross for at halvparten av stillingen til de vitenskapelig ansatte er å være universitetslærere,
er det ingen hemmelighet at disse ansettes på bakgrunn av forskningskvalitet og ikke undervisningskvalitet. Vi har problematisert dette i Universitas, Uniforum, nasjonale medier og i
Studentdeklarasjonen. Forslaget har blitt tatt i mot positivt, og vil være med i en stor gjennomgang av rekrutteringen UiO gjør i dag.
I tillegg til være representanter i alt fra arbeidsgruppa til Grønt UiO, koordineringsgruppa for likestilling og i Læringsmiljøutvalget, har vi arrangert debatter, internasjonal uke,
Klem en professor-kampanjen, postkortkampanjen, fulgt opp lokale studenttillitsvalgte
i Studentutvalg og fakultetsstyrer og vært aktive i media for å synliggjøre studentstemmen. Vi har hatt vaffelfredager hvor både folk og vaffel har måttet stables i høyden!
POSTKORTKAMPANJE
STUDENTKONFERANSEN 2011
• utelønsj på fakultetene •
KLEM EN PROFESSOR - KAMPANJEN • INTERNATIONAL WEEK • DEBATTEN
OM TEOLOGISK FAKULTET
DEBATT OM SUDIEKVALITET • vaffelfredag • RADIKAL KJØNNSKVOTERING • studentdeklarasjonen
12
13
LIBERAL LISTE
1. Øyvind N. Bjørgo
I perioden fremover vil jeg
jobbe for et mer miljøvennlig
universitet, mer ikke-obligatorisk seminarundervisning, og
for at forelesere og seminarledere skal få mer og bedre
opplæring i bruk av forelesningsark og handouts. Grunnlaget for en god utdanning er
god undervisning.
LISTA
1 | Øyvind Norby Bjørgo | Sosiologi
2 | Øyvind Norby Bjørgo | Sosiologi
3 | Snorre Alm Harestad | Informatikk
4 | Snorre Alm Harestad | Informatikk
5 | Magnus Danielsen | Juss
6 | Magnus Danielsen | Juss
7 | Thomas Carr Flomstad | Historie
8 | Thomas Carr Flomstad | Historie
9 | Torgeir Brandsar | Sosiologi
10 | Torgeir Brandsar | Sosiologi
11 | Christian De Jong Øien | Teologi
12 | Christian De Jong Øien | Teologi
13 | Karl-Morten Kleppe | Nord-Amerikastudier
14 | Karl-Morten Kleppe | Nord-Amerikastudier
15 | Jon Christian Brekke | Juss
16 | Jon Christian Brekke | Juss
17 | Justin Henry Ebert | Sosiologi
18 | Justin Henry Ebert | Sosiologi
19 | Julianne Ferskaug | Juss
Liberal liste er forankret i den sosialliberale ideologi. Vi mener at utdanning er et gode både for
individet og samfunnet, og at alle derfor skal ha lik mulighet til å ta høyere utdanning.
Hovedsaker:
- UiO skal bli et mer miljøvennlig universitet.
- Lengre åpningstider på lesesaler,
biblioteker, rådgivningstjenester og andre
viktige tilbud til studenter.
- Sensur skal alltid skal følges av en
begrunnelse, slik at studenten bevisstgjøres på hva som trakk opp og ned.
- Ikke-obligatorisk seminarundervisning
skal gjøres tilgjengelig i emner der dette
er relevant.
- Alle skal kunne studere når, hvordan og
hvor de vil, med undervisning tilpasset
deres behov.
Grønt universitet
Universitetet i Oslo utgjør en betydelig
forbrukermakt. Regjeringen har gitt oss
muligheten til å bruke makten til å prioritere
miljøhensyn i alt universitetet kjøper. PC,
papir, mat, kontormøbler og bilkjøring er alle
områder hvor det er mulig å finne miljøvennlige produkter. Liberal liste mener at universitetet må benytte seg av makten vi har
fått. Selv om et miljøvennlig produkt gjerne
koster mer enn mindre miljøvennlige alternativer, vil det miljøvennlige alternativet lønne
seg på lang sikt.
Universitetet må:
- Sette miljøvennlighet som det viktigste
kriteriet ved innkjøp av varer og tjenester.
- Bli et klimanøytralt universitet innen 2020.
- Inkludere miljøaspektet i alle studieløp
ved UiO
- Bevilge mer penger til forskning på
klimaendringer.
- Jobbe aktivt for at bysykkelordningen skal
være tilgjengelig på alle læresteder ved
UiO, samt alle studentbyene
underordnet SiO.
- Arbeide for at flere enheter ved UiO skal
bli sertifisert under Miljøfyrtårn-ordningen.
Den frie student
Den frie student skal ha muligheten til å
studere hvor, når og hvordan studenten vil.
Seminarrom, veiledere, bibliotek og andre
ressurser må være tilgjengelig på ettermiddagene. Den enkelte student skal selv
kunne velge hvilke arbeidsmetoder, læringsarenaer, kilder, bøker og utstyr som er best
egnet for å oppnå de ulike læringsmålene.
Særlig forelesere på laveregradsstudier må
gi tydelige signaler om hvilken litteratur som
er viktig å lese.
Liberal liste mener UiO må bruke mer
problembasert undervisning, ikke bare på
profesjonsstudiene. Det er viktig å lære på
en slik måte at kunnskapen kan brukes også
utenfor Blindern. Liberal liste mener vi må
lære å tenke oss frem til løsninger, ikke bare
nye problemstillinger. Problembasert undervisning belønner de som stiller forberedt
og de som aktivt deltar i undervisningen,
samtidig som vi lærer ved å motta konstruktiv kritikk og faglige tilbakemeldinger.
Vi må ha flere hjemmeeksamener og oppgaveinnleveringer. Ingen steder i arbeidslivet
eller senere i akademia blir man målt etter
hva man kan prestere i et lukket rom uten
muligheter for kommunikasjon med andre.
Liberal liste mener at ansatte og institusjoner ved UiO som oppfyller kravene til
universell utforming skal få et eget godkjenningsmerke. På sikt skal det være et mål
at hele universitetet blir universelt utformet,
men før den tid er det viktig å trekke frem de
som evner å tilpasse seg. Lik rett til utdanning må også gjelde studenter med nedsatt
funksjonsevne. Det er UiO som må tilpasse
seg, ikke studentene.
- Seminarrom, veiledere, bibliotek og
andre ressurser må være tilgjengelige for
studentene, også på ettermiddagen.
- Karakterer må følges av en begrunnelse,
slik at studenter i større grad får vite hva de
misforsto eller bør jobbe mer med. Dette
kan også gjøres med mappeevaluering
og muntlige eksamener.
- Alle studenter må få tilpasset opplæring ut
fra egne forutsetninger, ønsker og behov.
Mangfoldet av undervisningsmetoder
må økes.
- Alle pensumlister og kompendier skal
kontrolleres for lesbarhet.
- Infotavler må plasseres slik at de er
tilgjengelige for alle, og må inneholde
info på norsk, engelsk og blindeskrift.
- Det må stilles like store krav til
forelesningsplansjer og offentliggjorte
notater fra foreleser som det stilles til
pensum.
- Alle skal ha mulighet til å ta opp lyd fra
forelesninger uten forhåndsgodkjenning.
- UiO må lage en egen merkeordning som
fremhever de emnene, instituttene og
lignende som tilbyr universelt utformede
studier.
2. Snorre A. Harestad
Jeg vil arbeide for en skikkelig tilbakemelding på eksamen,
ikke bare en bokstavkarakter,
slik at man vet hva som ble
gjort feil/misforstått. Jeg vil
også arbeide for at man i større
grad åpner for hjemmeeksamen
og innleveringer, slik at man
ikke bare blir vurdert utifra én
dag - eksamensdagen.
3. Magnus Danielsen
For meg er miljø spesielt
viktig. Jeg tror at UiO kan
driftes på en smartere måte.
Når det gjelder kjønnskvotering, mener jeg at hvilket kjønn
du har ikke skal ha innvirkning
for hva du skal få mulighet til å
gjøre. At det skal bli vanskeligere for jenter å få studere jus
er for meg noe håpløst.
20 | Tobias Kløver | Japansk med japanstudier
21 | Naomi Ichihara Røkkum | Sosiologi
22 | Erlend Opsahl Klokkervold | NordAmerikastudier
23 | Tone Kristine Berger | Enkeltemner
24 | Daniel Heggelid-Rugaas | Historie
25 | Christoffer Olsen Nyhus | Japansk
med japanstudier
26 | Frode Kagge | Juss
27 | Andreas Skjæret | Europastudier
28 | Audun Vindøy | Statsvitenskap
REALISTLISTA
1. Tobias Vidarssønn Langhoff
Jeg tar master i informatikk,
og er ved siden av studiene
engasjert i studentutvalget ved
MatNat, Studentparlamentet
og Filologisk Forening. Jeg
brenner for studentenes trivsel
på UiO og ønsker spesielt mer
fokus på studentenes psykiske
helse. Ett enkelt tiltak er at
personer med varige behov for
tilrettelegging skal slippe å opplyse om dette hvert semester.
LISTA
1 | Tobias V. Langhoff | Master i Informatikk
2 | Tobias V. Langhoff | Master i Informatikk
3 | Ingunn Sandberg | Materialer, Energi
og Nanoteknologi
4 | Ingunn Sandberg | Materialer, Energi
og Nanoteknologi
5 | Christian Strandenæs | FAM
6 | Christian Strandenæs | FAM
7 | Chloe Steen | Molekylærbiologi
8 | Chloe Steen | Molekylærbiologi
9 | Stian Gjerløw | FAM
10 | Stian Gjerløw | FAM
11 | Elena You | Matte og økonomi
12 | Kine Veronica Lund | Matematikk,
informatikk og teknologi
13 | Torkil Vederhus | Informatikk
14 | Ivar Staurseth | Matematikk
15 | Nicolai Solheim | Fysikk, astronomi
og meteorologi
2. Ingunn Sandberg
Jeg er en jente på 23 år som
studerer materialfysikk og
tenker meg videre på en
master. Jeg har erfaring fra
både studentpolitiske- og
sosiale foreninger ved UiO. Jeg
ønsker bedre fokus på psykisk
helse blant studentene og vil
derfor styrke rådgivningstjenesten ved SiO.
16 | Helle Berg Bjørsom | Materialer, energi
og nanoteknologi
17 | Liv-Elisif Queseth Kalland | Materialer,
energi og nanoteknologi
18 | Nicolai Rønneberg Nilsen | Informatikk
19 | Torunn Kjeldstad | Materialer, energi
og nanoteknologi
20 | Aram Nikolai Andersen | Molekylær biologi
og biologisk kjemi
21 | Hans Martin Eikerol | Molekylær biologi
og biologisk kjemi
22 | Espen Murtnes | Fysikk
23 | Cèline Darras | Fysikk
24 | Ola Tobias Hafslund | Lektorprogrammet
25 | Fredrik Valdmanis | Informatikk
26 | Marius Nilsen | Matematikk og økonomi
27 | Heidi Munthe-Kaas | Anvendt matematikk
Realistlista vil med din stemme jobbe for å bedre studentlivet ditt på UiO. Studentenes helse,
fysisk og psykisk, vil være vårt fokus den neste perioden.
28 | Jorun Ramstad | Lektorprogrammet
29 | Joakim Bø | Matematikk, informatikk
og teknologi
30 | Jonathan Lunde Lillesæther | Informatikk
I fjor snakket vi om hvordan mangel på
vedlikehold av UiOs bygg gikk utover
studentene. Nå skal Vilhelm Bjerknes’ hus
pusses opp for å bøte på dette, men en vital
detalj mangler fortsatt; auditoriene skal ikke
pusses opp. Det vil vi gjøre noe med!
SiO har en rådgivningstjeneste som tilbyr
hjelp med psykiske, sosiale og praktiske
problemer. Det er gode tiltak, men det er
veldig få studenter som kjenner til dem.
Vi vil jobbe for økt synlighet for rådgivningstjenesten til SiO, slik at flere kan benytte
seg av tilbudet.
Mange studenter, blant annet på farmasi og
informatikk, plages av veldig restriktive
åpningstider på sine forelesnings- og lesesaler, for eksempel stenges farmasibygget
for alle klokken 16 hver dag. Mange studen-
16
ter studerer om kvelden og i helgene, blant
annet fordi de må jobbe ved siden av studiene. Det blir derfor vanskelig å forholde seg til
de korte åpningstidene i mange av byggene
på Blindern. Det er lite hensiktsmessig at
UiO hindrer studentene i å studere på denne
måten, og vi vil jobbe for at studentene skal
ha tilgang til UiO i så stor del av døgnet som
mulig.
Oppsummert vil vi, med din stemme, sørge
for at studiehverdag sin skal bli bedre
gjennom:
- Oppussede auditorier i Vilhelm
Bjerknes’ hus
- En styrket studentrådgivningstjeneste
- Lettere tilgang til forelesningssaler o.l.
Realistlistas aller første og fremste mål er å
være studentenes stemme i en kaotisk
studiehverdag. Vi har alltid studentenes
nærmeste interesser i tankene, og
gjennom god kontakt med engasjerte
studenter i fagutvalg og studentforeninger
vet vi hvor skoen trykker hardest. Som realfagstudentenes liste vil vi fortsette å sørge
for at de viktige sakene lokalt vil få støtte i
Studentparlamentet. Vi har god forankring i
fagutvalg, programutvalg, studentutvalg og
studentforeninger for realfagstudenter.
Vi er en gjeng engasjerte og dyktige studenter som mener at vi kan gjøre en forskjell
i din studiehverdag. Vi vil at Studentparlamentet skal være et velfungerende organ
med god kontakt med studentene. Gjennom
god kontakt med de lokale studentdemokratiene kommer vi til å sørge for at de viktige
sakene blir tatt opp i Studentparlamentet.
3. Christian Strandenæs
Jeg er 21 år, og studerer
programmet Fysikk, Astronomi
og Meteorologi. Jeg er sekretær
i Realistforeningen og har sittet
i Studentparlamentet i ett år.
Jeg ønsker at auditoriene i
Vilhelm Bjerknes’ hus skal
pusses opp slik at de får en
standard som passer med den
tiden vi lever i.
17
MOSL
MEDISINSK, ODONTOLISK STUDENTLISTE
1. Faruk Surbehan
Faruk er odontologistudent, og
sitter allerede i SP. Det store
engasjementet for studentpolitikken er grunnen til at han
ønsker å beholde sin SP-plass
og fortsette det gode arbeidet
enda en periode. Faruk er
spesielt opptatt av å sette
studentene i fokus, og vil derfor
gjøre en innsats for at alle SPrepresentanter skal behandles
likt i alle saker!
LISTA
1 | Faruk Surbehan | Odontologi
2 | Faruk Surbehan | Odontologi
3 | Kevin Wennerstrøm | Medisin
4 | Kevin Wennerstrøm | Medisin
5 | Martin L. Mikkelsen | Medisin
6 | Martin L. Mikkelsen | Medisin
7 | Ingunn Molven | Ernæring
8 | Ingunn Molven | Ernæring
9 | Sara Linn Saunes | Ernæring
10 | Sara Linn Saunes | Ernæring
11 | Andreas Walstad | Odontologi
12 | Andreas Walstad | Odontologi
13 | Kristin Molven | Medisin
14 | Kristin Molven | Medisin
15 | Julie Aaby | Medisin
16 | Julie Aaby | Medisin
17 | Heidi M. Runningen | Medisin
18 | Heidi M. Runningen | Medisin
19 | Kevin Nguyen | Medisin
Studentene er viktigst i studentpolitikken, og Studentparlamentet bør være en arena hvor
studenter fra forskjellige fakultet kan komme til enighet. MOSL representeres av studenter fra
Det medisinske og Det odontologiske fakultet.
Studentene i fokus i studentpolitikken
Vi mener at studentpolitikken skal være en
arena hvor dine tillitsvalgte bruker tiden på
å bidra til at din studiehverdag blir bedre og
enklere, fremfor å om og om igjen diskutere
partipolitiske prinsippsaker som ikke angår
deg i din studiehverdag.
Vi representerer forskjellige studieprogram
ved Det medisinske og Det odontologiske
fakultetet. Dette betyr at saker som berører
disse studentene står våre hjerter nærest,
men gjennom godt samarbeid med de
øvrige studentlistene ved universitetet og på
oppfordring fra andre studenter, utvider vi
gjerne våre horisonter!
I dag regnes ikke studentutvalgenes
representanter i SP som fullverdige
representanter, noe som har ført til at de er
blitt fratatt retten til å stemme ved personvalg. Vi tror at de tillitsvalgte ved de enkelte
enhetene kjenner studentenes utfordringer
best, og mener derfor at det er en selvfølge
at studentparlamentets studentutvalgrepresentanter skal ha stemmerett i alle
saker i Studentparlamentet.
Studiemiljø
Både det psykiske og fysiske studiemiljøet
ved universitetet har forbedringspotensiale.
Vi ønsker å gjøre psykisk støtte mer tilgjengelig for alle studentene, og ønsker å jobbe
for bedre koordinering av tilbudene som
18
tilbys studentene. Siden det fysiske arbeidsmiljøet har mye å si for arbeidsinnsatsen og
trivselen, ønsker vi et minstemål på antall
lesesalplasser og grupperom per student og
vi krever en oppdatering av disse rommene
til en felles standard. Dette vil vi jobbe for i
lokale arbeidsmiljøutvalg og gi klare føringer
til universitetsledelsen.
Satsing på studier
Universitetene opplever en manglende
satsing på høyere utdanning fra statens
side, og i den situasjonen er det viktig at vi
som studenter forsvarer våre rettigheter. Vi
vil arbeide for at gruppestørrelsen ikke økes,
så vi opprettholder den gode kontakten
mellom student og veileder. Dette er et av
fundamentene for en bedret undervisningskvalitet. Læringsmiljøet og studiekvaliteten
må forsvares for enhver pris! Da blir
det desto viktigere at avstanden mellom
Studentparlamentet og den enkelte student
blir kortest mulig – dette er vi garantister for!
Når det kuttes i undervisningen, står utplassering og praksisundervisning utsatt til.Dette
er dyre undervisningsformer som det er lett
å vurdere kuttet. Vi mener at dette er undervisning som er essensiell for utdanningen
av eksempelvis lektorer, prester, tannleger,
leger og psykologer, og vi vil arbeide for at
UiO øremerker midler til praksisundervisning
og utplassering i de studieprogrammene
hvor dette er et krav.
Studentvelferd
For tida har MOSL en representant i
Velferdstinget, og vi håper du vil hjelpe oss
å øke dette antallet!
Vi mener alle kantiner bør tilby et varmt
vegetar-/kosher-måltid i tillegg til den
vanlige middagen. Dessuten bør det alltid
være glutenfrie og melkefrie alternativer.
2. Kevin Wennerstrøm
Kevin studerer medisin, og
har stilt til valg flere ganger
tidligere. Han har aldri sittet i
SP, men det håper han at det
vil bli en endring på i år. Kevin
ønsker å jobbe for en oppregulering av studiemiljøet ved
UiO og UiOs eksterne samarbeidspartnere, blant annet ved
innføring av en felles minste
standard på lesesaler og grupperom.
20 | Kevin Nguyen | Medisin
21 | Tine Nybråten Tjønsø | Ernæring
22 | Tine Nybråten Tjønsø | Ernæring
23 | Hao Yu | Medisin
24 | Hao Yu | Medisin
25 | Andreas Saga Romsdal | Medisin
26 | Kristine Vinge Jonasen | Medisin
27 | Marit Vindal Forslund | Medisin
28 | Johan Yuan Wang | Medisin
Helsetjenestene til studenter bør være en
prioritet for SiO, og alle studenter burde ha
en god tilgang til både somatisk og psykisk
helsetjenester. MOSL mener inntaksordningen av pasienter i helsetjenesten bør bedres
betraktelig.
Samarbeid
Faglig er det viktig at universitetet legger til
rette for flere faglige møtepunkter på tvers
av fag og studieretninger. Vi tror at det er
mye å lære av studenter og ansatte fra
andre fagmiljøer. Et viktig moment her er at
UiO må gjøre det enklere å ta fag og emner
på andre enheter.
Samarbeid er viktig også i studentpolitikken, og MOSL arbeider tett med de andre
fakultetslistene. Siden vi ikke er politisk
bundet, men alltid håper å gjøre det som er
best for studentene, er vi dessuten åpne for
samarbeid med de politiske listene der det
er aktuelt.
3. Martin L. Mikkelsen
Martin er medisinstudent, og
har sittet i SP i to tidligere
perioder. Det siste året tok han
seg fri, men nå føler han seg
klart til å gjøre en ny innsats.
Sjøl om den mannlige dominansen i toppen på årets MOSL
- liste, ønsker vi likestilling i
akademia, og Martin ønsker
spesielt å jobbe for moderat
kjønnskvotering.
19
BLÅ LISTE
1. Hanne Nilsen
Jeg studerer jus på 3. avdeling.
I Studentparlamentet vil min
kampsak blant annet være 11
måneders studiestøtte. Jeg
mener alle studenter fortjener
lån og stipend i de månedene
vi faktisk studerer. Jeg kommer
til å jobbe hardt for at dette
skal løses i studentenes favør.
LISTA
1 | Hanne Nilsen | Jus
2 | Hanne Nilsen | Jus
3 | Martine Skoftedalen | Jus
4 | Martine Skoftedalen | Jus
5 | Camilla Remmen | Jus
6 | Camilla Remmen | Jus
7 | Fredrik Bjerch-Andresen | Jus
8 | Fredrik Bjerch-Andresen | Jus
9 | Espen Berg Larsen | SV
10 | Anna Molberg | Jus
11 | Mari Mamre | SV
Studiekvalitet og studentvelferd for alle UiOs studenter. Universitetet i Oslo skal ha den faglige og
pedagogiske tyngden som tiltrekker motiverte og engasjerte studenter. Blå liste er din garantist for
at studentene er universitetets høyeste prioritet.
For å være student ved universitet i Oslo må
du betale semesteravgift. Disse pengene
brukes på alle velferdsgodene som tilbys i
studiehverdagen. Blå liste ønsker å sikre at
studentenes stemme blir hørt i forbindelse
med hvor midlene går. Dine penger, du
bestemmer.
Universitetsutdanningen skal være
landets høyeste og beste utdanning.
Blå Liste ønsker å være studentenes
garantist for nettopp dette.
Bedre studiekvalitet
Vi vil fokusere på ulike tiltak for å forbedre
studiekvaliteten:
Mer seminarundervisning:
- Vi ønsker at UiO prioriterer seminarundervisning på alle fakultet, da dette er
viktig for en bedre forståelse av faget.
Mer oppfølging:
- Vi vil tydeliggjøre de tilbud som i dag
eksistererer for oppfølging mellom foreleser
og den enkelte student, eksempelvis ӌpen
dør” hos professor. Videre ønsker vi at UiO
skal se på alternative løsninger for å videreutvikle disse.
Bedre forelesere:
- Vi ønsker at hver enkelt student skal
kunneevaluere foreleseren. På den måten
får hvert fakultet en mulighet til å vite hvilke
forelesere som utmerker seg og hvilke som
trenger mer pedagogisk oppfølgning. Vi vil
jobbe for at alle nyansatte på UiO har et
minimum av pedagogisk kompetanse.
Forelesninger på podcast:
- Vi ønsker at forelesninger tilpasser seg til
studentenes behov, ved at de legges ut som
podcast på nett.
Flere praksisordninger:
- Mange fag på UiO er veldig teoretiske, slik
som for eksempel jus. Vi mener at praktisk
20
erfaring kan være minst like viktig.
Tunge teoretiske fag som krever praktisk
kompetanse i møte med arbeidslivet bør
gis praksisordninger slik at studentene blir
mer forbredt på å komme ut i arbeidslivet.
Bedre rettigheter til eksamen:
- Vi vil jobbe for at alle studenter skal få
tilbakemelding på eksamen. Det gjør det
enklere å vite om man burde klage på den
eksamen man har fått. Blå Liste ønsker å
legge til rette for opptak av muntlige
eksamner på bånd, for de som har et
behov for dette.
Bedre studentøkonomi
Romsligere økonomi til hver student:
- Fattigdomsgrensen i Norge ligger på ca
130 000 i året. Som student vet du at vi får
utbetalt 80 000 i året og hvis du består
eksamen er 60 % av de pengene lån! I dag
får vi utbetalt lån og stipend fra august til
mai, mens mange studenter har eksamen
i juni. Dette skaper store problemer for
mange. Derfor mener vi at det burde være
en selvfølge at du får utbetalt stipend og lån
også i juni. Stipend og lån må selvfølgelig
økes tilsvarende.
Det skal ikke straffe seg å jobbe:
- Hvis du tjener over 136 000 i året på
egenhånd får du i dag ikke lenger stipend av
staten. Vi i Blå liste syns dette er urettferdig.
Det er ikke mange som har råd til å være
heltidsstudent i en hovedstadsby som Oslo
og de fleste må derfor jobbe ved siden av.
Studenter jobber mest om sommeren for å
ha nok midler til å klare seg gjennom året.
Det er derfor urettferdig at inntekt fra sommermånedene tas med i beregningen om
hvor mye studenter kan tjene før stipend
omgjøres til lån. Her straffes studenter som
velger å jobbe ved siden av studiet. Blå liste
vil derfor jobbe for at julimåned utelukkes
fra inntektsgrunnlaget for å gi studentene en
romsligere økonomi.
12 | Mari Berdal Djupvik | Med
13 | Marius Malmer | HF
14 | Robert Wennerstrøm | SV
15 | Lasse Lehre | HF
16 | Kåre Sagaard | SV
Bedre resursbruk
Effektivisere byråkratiet på UiO.
- Blå Liste ønsker at UiO skal være et
profesjonelt drevet universitetet hvor studenten settes i fokus. Vi ønsker derfor at statlige
midler og overføringer brukes på undervisning, fremfor administrative og byråkratiske
prosesser. Vi vil ha et mindre tungrodd, og
mer effektivt byråkrati på UiO.
Slå sammen webportalene
- For å lette tilgangen for hver enkelt student
ønsker vi å slå sammen alle nett-portaler
som fronter, webmai og studentweb til én
felles portal, som er lett tilgjengelig på UiOs
nettsider.
Bedre studentvelferd
Flere studentboliger, og bedre
fordeling i eksisterende boliger.
- Ettersom studenter kan være i en
utfordrende økonomisk stilling, ønsker Blå
Liste at det bygges tilstrekkelige med nye
studentboliger i Oslo. På grunn av hovedstadens høye prisnivå på boliger, er det
essensielt at regjeringen prioritererer Oslo
ved tildeling. Studentboliger er også et
velferdspolitisk tiltak for de studenter som
trenger det mest. Derfor mener vi i Blå Liste
at SiO også må prioritere internt i sin
studentmasse hvem som skal tildeles
studentboliger.
En god og individuelt tilpasset
studentsamskipnad:
- Den nye studentsamskipnaden skal legge
til rette for en god studiehverdag for alle
studenter i Oslo og Akershus. Et godt helsetilbud, tilstrekkelig med plass til trening og
god og sunn mat i kantinene er viktige tilbud
som samskipnaden må styrke og videreutvikle. Herunder er det viktig at SiO jobber
for et nytt ”senter i sentrum”.
17 | Ane Juell-Andersen | Jus
18 | Ida Berg Johansen | Jus
19 | Maria Gøthner | SV
2. Martine Skoftedalen
Jeg studerer for tiden juss på
UiO og trives godt med det.
I Studentparlamentet vil jeg
jobbe hardt for at hver studieplass skal kvalitetssikres.
Det betyr flere muligheter for
seminar- og kursundervisning
med et høyere fokus på pedagogiske og moderne læringsmetoder
20 | Marte Englund | Jus
21 | Benedichte Limmesand | Jus
22 | Mats Hennum | Jus
23 | Amara M. Butt | Jus
24 | Elise V. Falkberget | Jus
25 | Stian Tvedt Karlsen | SV
26 | Åsmund Haugseth | Jus
27 | Christine Augensen | SV
3.Camilla Remmen
Jeg er for tiden midt i jusstudiet på UiO. I Studentparlamentet
ønsker jeg å bidra til en bedre studiehverdagved å jobbe
for opprettelse av et ”senter i
sentrum”, med treningstilbud,
lesesalplasser og andre
studenttilbud.
21
HVORDAN SKAL SIO
PRIORITERE?
Skal 35 år være aldersgrense
for å bo i studentboliger?
Eller skal 3 år være
maksimal botid?
Skal studenter ha eget
helsesenter eller bruke
den vanlige fastlegeordningen?
Skal vi satse på
økologisk mat eller
mer burger?
Bør vi betale for nytt treningsog helsesenter når det er
fremtidige studenter som
får bruke det?
UNIVERSITAS
Skal studentforeninger og
Universitas få penger fra
semesteravgiften?
NÅR
HVA
HVOR
Debatt mellom listene
U1
Mandag 4. April
17.30
Tirsdag 5. April
11.00 - 13.30 Valgåpning.
Mellom Eilert Sundt
Finn ut hvem du skal stemme på og delta hus (SV) og Niels
i studentpolitiske leker med pensumTreschows Hus (HF)
kasting og tautrekking.
Onsdag 6. April
10.30 - 13.30 Vi besøker UV med stands og moro!
Helga Engs hus
Torsdag 7. April
10.30 - 13.30 Vi besøker Jus med stands og moro!
Domus Nova
Velferdstinget (VT) er en interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for ca. 60 000 studenter
tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det er til sammen 24 læresteder som er
tilknyttet SiO, hvor UiO er den største institusjonen.
Fredag 8. April
11.00 - 14.00 Pølsefredag! Gratis pølser (og vafler) for
alle som vil ha!
Villa Eika
VT er hovedansvarlig for at du, sammen med resten av SiOs studenter, styrer ditt eget velferdstilbud.
Ikke nok med det. VT er også ansvarlig for at du får et best mulig velferdstilbud fra stat og kommune.
Samskipnaden eies av studentene gjennom semesteravgiften (410 kr). Altså: Du betaler, du bestemmer.
Lørdag 9.April
19.00 - 03.00 Alle festers mor, med egen valgbar
Chateau Neuf
Mandag 11. April
10.30 - 13.30 Vi besøker Medisin med stands og moro!
Domus Medica
Tirsdag 12. April
14.00
Villa Eika
Slike avgjørelser tas i og
av Velferdstinget.
Dette valget er også et valg til VT og din mulighet til å bestemme. Den listen du stemmer inn kommer
til å fremme sin politikk gjennom VT og ha innflytelse etter stemmeantallet i valget.
22
PROGRAM
VALGUKA
Valgvake, med kunngjøring av resultater
23
STUDENTVALG
5.-12. APRIL
SLIK STEMMER DU:
1. FINN UT HVILKEN LISTE SOM FORTJENER DIN STEMME
2. LOGG DEG INN PÅ VALG.UIO.NO
3. TRYKK PÅ LINKEN TIL STUDENTVALGET,
VELG DEN LISTA DU VIL STEMME PÅ OG
GJøR EVENTUELLE ENDRINGER
4. TRYKK «STEM»
STUDENTPARLAMENTET
VED UIO