Ivana Rašić, poznatija kao

Transcription

Ivana Rašić, poznatija kao
UVODNIK
Zdravo, dragi na{i ~itaoci!
Evo ponovo se sre}emo u ovim toplim majskim danima. Nadam
se da ste svi zdravo i dobro, i da dajete sve od sebe da uspe{no
zavr{ite jo{ jednu {kolsku godinu. Pre svega, dozvolite mi da ka`em,
da smo primili puno va{ih pisama. Ovom prilikom `elim da se
zahvalim svima koji su nam pisali i iskreno se nadam da }emo uspeti
da ispunimo bar neke od va{ih `elja. Najva`nije je da }emo i dalje
biti ovde za vas, a samim tim se podrazumeva da va{e `elje i va{i
zahtevi ostaju na{ prioritet. A sada, da skratimo pri~u... kao i obi~no,
pred vama su mnogi zanimljivi ~lanci, kao i najnovije vesti iz sveta
muzike, filma, napredne tehnologije i mnogo drugih stvari!
Hajde da ih zajedno pregledamo, jedan po jedan:
U rubrici „[kola meseca“ imate priliku da saznate ne{to vi{e
o Osnovnoj [koli „Branko Radi~evi}“ iz Mitrovice. „Moda“ vam
donosi najlep{e odevene zvezde na MTV Movie Awards 2016., a u
„Muzi~koj kutiji“ u`ivajte ~itaju}i zanimljiv ~lanak o MC Sajsi.
„@ivotinjsko carstvo“ nastavlja sa `ivotinjama od A do @, kao
i obi~no, o~ekuju vas stranice sa najnovijim filmovima iz celog
sveta, a „Sportski ugao“ ovoga puta govori Vam o zlatnoj Milici
Mandi}. Tako|e bih `elela da vam ka`em da ne propustite pri~e
koje se bave dru{tvenim temama, kao {to su: „Ako mo`ete nešto
da zamislite, mo`ete to i da napravite!“, „Multietni~ki omladinski kamp
- “Mladi za bezbednost u zajednici”“ i „Tolerancija“.
„Koju }ete srednju školu upisati nakon završetka osnovne i zašto?“
Ovo je pitanje koje smo postavili nekim od va{ih vr{njaka, a ako ste
radoznali i `elite videti njihove odgovore, onda potra`ite „Upitnik“.
I to nije sve {to smo pripremili za vas; najnovije vesti o slavnim
li~nostima, hi-tech, zagonetke i mnogo drugih zanimljivih
informacija ~ekaju na vas. Zato vas pozivamo da pa`ljivo
pregledate stranice najnovijeg izdanja For You magazina i sigurno
}ete prona}i ne{to {to vas mnogo interesuje.
Na kraju mi ostaje da vam po`elim sve najbolje i svakako
se radujem ponovnom susretu, u junu! Do tada, ostanite mi
dobro dragi moji prijatelji!
Leonora
“For You” je slu`bena publikacija KFOR-a, proizvedena i
finansirana od strane KFOR-a. Štampa se na Kosovu i distribuira besplatno. Sadr`aj magazina ne odra`ava uvek stavove
koalicije ili bilo koje zemlje ~lanice pojedina~no. KFOR prihvata
i tra`i vaša mi{ljenja, neka od njih }e i objavljivati, verovatno u
skra}enoj formi. Ako autor pisma tako `eli, njegovo/njeno ime
ne}e biti objavljeno. KFOR ne}e objavljivati anonimna, maliciozna ili klevetni~ka pisma.
Glavni urednik: Leonora Shabanaj Nik{i}
Novinari: Ali Rexha, Asmir Nik{i}, Violeta Matovi}
Fotografije: Ekipa “4U”
Design & Layout: Bekim Shabani
Uredni{tvo mo`ete kontaktirati na telefon: 038/503-603-2139
Pisma mo`ete slati na adresu:
HQ KFOR - Kosova Film.
“For You” magazin; Strasbourg Building; 10000 Pri{tina
E-mail: [email protected];
http://www.magazineforyou.com
2 for you
23
HITECH
ZIVOTINJSKO CA
NASLOVNA:
Sajsi MC
MOVIEMANIA
19
4
18
2-3: Uvodnik, sadr`aj
4-5: [kola meseca:
Osnovna škola “Branko
Radi~evi}” - Mitrovica;
Upitnik: Koju }ete
srednju školu upisati
nakon završetka
osnovne i zašto?
6-7: Ako mo`ete nešto
da zamislite, mo`ete
to i da napravite!
8-9: Fashion: MTV
filmske nagrade 2016.:
izgled sa crvenog
tepiha
10-11: Music
Box: Sajsi MC “beskompromisna i
direktna devojka”
12-13: Multietni~ki
omladinski kamp “Mladi za bezbednost
u zajednici”
14-15: @ivotinjsko
carstvo: @ivotinje od
A do @
16-17: Poster:
Milica Mandi}
18-19: Moviemania:
The boss; Keanu; Mr.
Right; The Meddler
20-21: Sportski ugao:
Milica mandi} - Zlatna
devojka
22-23: Hi-Tech
24-25: Tolerancija
26-27: RADIO KFOR
28-29: Va{ ugao ...
30: Enigmatski ugao
31-32: Pisma ~italaca
MUSIC BOX:
SAJSI MC
POSTER
10
ARSTVO
14
20 SPORTSKI UGAO
ŠKOLA MESECA
2-3: Editorial, index
4-5: School of the
month: Primary
school “Branko
Radicevic” - Mitrovica
”Questionnaire: Where
would you like to enrol
in high school and why?
6-7: If you can imagine
it, you can make it!
8-9: Fashion: MTV
MOVIE AWARDS 2016:
The red carpet’s looks
10-11: Music
Box: Sajsi MC “uncompromised and
direct girl”
12-13: Multi-ethnic
youth camp - “Youth
for community
security”
14-15: Animal
Kingdom: Animals from
A-Z
16-17: Poster:
Milica Mandic
18-19: Moviemania:
The boss; Keanu; Mr.
Right; The Meddler
20-21: Sports corner:
Milica Mandic - golden
girl
22-23: Hi-Tech
24-25: Tolerance
26-27: RADIO KFOR
28-29: Your corner ...
30: Puzzle
31-32: Reader’s letters
EDITORIAL
Hello our dear readers!
Here we meet again on these warm days of May. I hope that you are
all safe and sound and that you are making your best efforts to complete
successfully one more school year. First of all, let me tell you that we
are receiving lots of letters from you and I would like to thank you all for
writing to us and I sincerely hope that we will manage to fulfill at least
some of your wishes. The most important thing is that we will continue
to be here for you and it goes without saying that your wishes and your
requests will remain our top priority. Now, let’s cut the long story short. As
usual, we will bring in front of you lots of interesting articles and the latest
news from the world of music, cinema, advanced technology and lots of
other things! Let’s see them one by one:
In the “School of the Month” column, you will have the opportunity to
learn something more about the ES “Branko Radicevic” in Mitrovica. In
the “Fashion” column, we will bring in front of you the best looks from MTV
Movie Awards 2016. Then, in the “Music Box” column, you will certainly
enjoy reading an exclusive interview with a lovely singer MC Sajsi.
In the “Animal Kingdom” column, we continue with Animals from A to Z.
As usual, you will certainly enjoy reading the pages with the latest movies
from all around the world, whereas in the “Sports Corner” you will have the
opportunity to read an interesting article on golden girl Milica Mandic”. I
would also like to invite you to read the following articles, which deal with
social topics, such as: “If you can imagine it, you can make it!”, “Multi-ethnic
Youth Camp - Youth for Community Security and “Tolerance”.
“Where would you like to enroll in high school and why?” This was the
question that we asked some of your peers and if you are curious to learn
what their answers were, then please read the “Questionnaire” column.
This is not all that we have prepared for you. You will also have the
opportunity to read about the latest news on celebrities, hi-tech, interesting
puzzles and lots of other amazing articles are waiting for you and this is
why we invite you to browse carefully through the pages of the latest edition
of the For You magazine and you will be able to find your favorite articles.
In the end, I would like to wish you all the best and to tell you that I look
forward to meeting you in June! Until then, stay well my dear friends!
Leonora
‘For You’ is an official publication of KFOR, produced
and financed by KFOR, printed in Kosovo and distributed freely.The contents do not necessarily reflect the
official point of view of the coalition or that of any of
its member states. KFOR accepts and welcomes your
opinions, it will publish some of these, eventually in a
condensed form. If requested the name of the writer
will be withheld but no anonymous, defamatory or malicious letters will be printed.
Chief Editor: Leonora Shabanaj Niksic
Journalists: Ali Rexha, Asmir Niksic, Violeta Matovic
Photos by: “4U” team
Design & Layout: Bekim Shabani
The editorial staff can be contacted on: 038/503-603-2139
Any letters can be sent at: HQ KFOR - Film City;
For You magazine; Strasbourg building; 10000 Pristina;
E-mail: [email protected];
http://www.magazineforyou.com
for you 3
škola meseca
OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”
- MITROVICA
OŠ
“Branko Radičević”
iz Mitrovice je tokom
minulog vremena
menjala nazive, menjala je i
objekte u kojima je organizovan
obrazovno-vaspitni proces,
ali ono što je oduvek bio znak
prepoznatljivosti ove ustanove
jeste kvalitet u radu. Od svog
nastanka pa do danas, kroz školu
je prošlo više desetina hiljada
Direktor, Ivan Zaporožac
đaka, više stotina zaposlenih, od
kojih je većina ostavila veliki trag
i doprinela opismenjavanju i podizanju prosvetnog i kulturnog nivoa
Mitrovice i okoline.
Ova škola nedavno je obeležila 60 godina svog postojanja, a kada
treba napraviti osvrt na 60-godišnju tradiciju jedne obrazovne ustanove,
imate veliku čast, ali i obavezu i odgovornost da na adekvatan način i u
pravoj meri, prikažete sve ono vredno što je obeležilo taj period.
Mnogo je rada i aktivnosti uloženo u razvojni put ove ustanove, a taj
razvojni put delo je mnogih generacija radnika ove škole. Svaka od tih
generacija ostavila je svoj lični trag kroz stvaralaštvo, inovativnost i ideje,
dajućí podstrek novim generacijama da nastave započeto.
“Sa željom da u svakom trenutku nastavimo na najbolji način,
trudimo se da budemo među prvima, sprovodimo sve reformske
zahteve, uveli smo mnogo inovacija, uveli modernu tehnologiju,
unapredili materijalno-tehničke uslove i metodologiju rada, prilagodili ih
potrebama svakog učenika. Želimo da škola zaista bude mesto gde đaci
rado dolaze i odakle nerado odlaze, da to bude košnica u kojoj se uči,
raduje, voli”, kazao je za 4U Magazin direktor ove škole Ivan Zaporožac.
On dodaje, povodom 60-og rođendana ove škole da su u tome i
uspeli, da je pokazatelj uspeha činjenica da školu pohađa oko 600 đaka,
da škola raspolaže sa izuzetnim stručnim kadrom, a odlični rezultati koje
učenici postižu na brojnim takmičenjima govore u prilog tome.
Upitnik
KOJU ĆETE SREDNJU ŠKOLU UPISATI
NAKON ZAVRŠETKA OSNOVNE I ZAŠTO?
Anđela Elezović (14)
Nakon što završim 8.
razred, upisaću Gimnaziju,
društveno-jezički smer.
Pošto završim tu srednju
školu imaću dosta izbora i
za dalje školovanje, moći ću nakon nje i da
upišem medicinu, ako to budem želela. Upravo zato želim da upišem Gimnaziju, imam
više izbora i mogu da biram šta ću dalje.
Andjela Elezovic (14)
After I finish the 8th grade, I will enroll
in gymnasium, socio-linguistic course.
Graduating from this kind of secondary
school will give me plenty of choices for
further education, and I will be able to
study medicine if I want to. That is precisely why I wish to enroll in Gymnasium;
it will give me more options to choose
from about what to do next.
4 for you
Dosta pažnje posvećuje se imidžu škole, organizuju se brojne
akcije, priredbe, radi se na školskom marketingu, a sve to, iz godine
u godinu, rezultira povećanjem broja upisanih učenika. Prema rečima
direktora škole Ivana Zaporožca, ovu osnovnu školu karakteriše
osavremenjavanje nastavnih sredstava i modernizacija nastave,
tako da OŠ “Branko Radičević” ide jednom uzlaznom putanjom, a
po savremeno opremljenim kabinetima i metodologijom u nastavi,
mogu ravnopravno stati u red i uporediti se čak i sa nekim evropskim
osnovnim školama.
“Kvalitetno obrazovanje u osnovnoj školi veoma je bitno u razvoju
svakog pojedinca, kako bi kroz razne predmete, kulturne, naučne,
sportske, pomogli našim đacima da prate savremene tokove današnjeg
vremena i života”, naglašava direktor OŠ “Branko Radičević”, Ivan
Zaporožac. On je posebno ponosan na svoje đake, za koje kaže da su
izuzetno marljivi i dobri, kao i da u školi nema vršnjačkog nasilja.
U OŠ “Branko Radičević”, učenike svako jutro dočekuje lagana
muzika, kako bi im što lepše otpočeo radni dan i nastava. Ova
škola ima svoju radio stanicu i razglas, a svake nedelje za đake je
organizovan i školski bioskop, kada oni imaju prilike da pogledaju
po jednu filmsku projekciju, koja je u skladu sa njihovim godinama
i uzrastom. Kako nam je direktor Zaporožac rekao, Magazin 4U je
posebno popularan među učenicima nižih razreda, koji ga rado čitaju.
“Shvatajući obrazovanje kao jedan od najvažnijih činilaca u razvoju
svakog učenika, uložili smo mnogo napora da ono, u uslovima naše
škole bude svima dostupno, jednako pravedno za sve i funkcionalno
za čitav život. Želeli smo da nam roditelji budu partneri, a lokalna
samouprava saradnik i da zajednički radimo na usvajanju pravih,
delotvornih vrednosti kod novih generacija, kao i da svi zaposleni
budu profesionalni tim posvećen deci, ali i saradnici i prijatelji. Na naš
60-ti rođendan,
možemo sa
ponosom da
kažemo da
smo uspeli u
tome”, poručuje
na kraju našim
čitaocima direktor
OŠ “Branko
Radičević”, Ivan
Zaporožac.
Jovan Mihajlović (14)
Posle 8.razreda, planiram da
upišem Matematičku gimnaziju u Beogradu. Nisam siguran
još uvek šta ću upisati nakon
završetka školovanja u toj
gimnaziji, ali još imam vremena da razmislim.
Volim da radim sa kompjuterima, volim informatiku, ali i društvene nauke. Najbitnije je to što
imam dosta vremena da razmislim šta dalje, pa
ćemo videti.
Jovan Mihajlovic (14)
After the 8th grade I plan to enroll in Mathematical Gymnasium in Belgrade. I am not sure yet
about what studies I will pursue after graduating from this high school, but I still have time to
think about it. I like working with computers, I
like IT, but social sciences too. The most important thing is that I have plenty of time to think
about what to do next, and we’ll see.
Marko
Ristović (14)
Odličan sam đak,
ponekad dobijem
po neku četvorku.
Nakon 8.razreda, planiram da
upišem Društveno-jezičku gimnaziju, zato što je to škola sa kojom
mogu da upišem kasnije skoro svaki
fakultet. Pored škole, volim i sport,
treniram košarku, pa ću možda i tu
jednog dana napraviti karijeru.
Marko Ristovic (14)
I am an excellent student, I get
a B only once in a while. After
the 8th grade, I plan to enroll in
a gymnasium, socio-linguistic
course, because finishing this
school will later allow me to enroll
in almost any college. Besides
the school, I also love sports; I
train basketball, so I might make a
career out of it one day.
school of the month
has left a trail through their
personal creativity, innovation
and ideas, giving rise to new
generations to continue what
had been started.
“With the desire to continue
at all times in the best way,
we try to be among the first to
implement all reform requirements, we have
introduced many innovations and modern
technology, improved material-technical
requirements and methodology of work, and
adapted them to the needs of each student.
We wish the school to really be a place that
students like to come to and are reluctant to
leave; to be a beehive in which one learns,
rejoices, and loves,” said the director of the
school Ivan Zaporozac for the magazine 4U.
On the occasion of the 60th birthday
of this school, he added that they have
succeeded in all of it and that an indicator of the
success is the fact that the school has about 600
pupils and it also has exceptional professional staff,
which reflects in excellent results achieved by the
pupils in numerous competitions.
A lot of attention is paid to the image of the
school. The school organizes a series of actions,
events, the school marketing is managed, and
all of that, each year, results in an increase in the
number of students enrolled. According to the
director, Ivan Zaporozac, the primary school
is characterized by the modernization of the
teaching aids and teaching process, so that the
Primary School “Branko Radicevic” is on an
upward trajectory, and can compare even some
European primary schools when it comes to
modern way the classrooms are equipped and
teaching methodology.
“Quality education in a primary school is very
important in the development of each individual,
and we can help our students to follow the
PRIMARY SCHOOL “BRANKO
RADICEVIC” - MITROVICA
P
rimary School “Branko Radicevic” in
Mitrovica during the past time changed
names and it has also been changing the
buildings in which it organizes educational process,
but what this institution has always been known
for is the quality of the work. From its inception
until today, through the school have passed tens
of thousands of students, hundreds of employees,
most of who left a large footprint and contributed
to literacy and to raising educational and cultural
levels of Mitrovica and the surroundings.
This school recently celebrated 60 years
of its existence, and when making a reference
to the 60-year long tradition of an educational
institution, one has a great honour, but also a duty
and responsibility to adequately and in the right
measure displays everything worthwhile that had
marked that period.
A lot of work and activities had been invested
in the development of this institution, and that
development is a deed of many generations of
workers of this school. Each of these generations
Questionnaire
modern trends of our time and life through various
subjects - cultural, scientific, sports,” says Mr.
Zaporozac. He is especially proud of his students,
who he says are extremely diligent and good, and
that the school has no peer violence.
In the Primary School “Branko Radicevic”,
the students are every morning greeted by light
music, so that their working day and teaching
process starts in a better way. This school has its
own radio station and sound system, and every
week for students is organized the school theatre,
when they have the opportunity to watch a film
that is in accordance with their age and maturity.
According to the director Zaporozac, Magazine
4U is particularly popular among students in lower
grades, who love to read it.
“Recognizing that education is one of the
most important factors in the development of each
student, we have invested a lot of effort to make
it accessible to all, in accordance with capacity of
our school, equally fair for all and functional for a
lifetime. We wanted parents to be our partners, and
the local government an associate so we can work
together to adopt real, effective values of the new
generations, and that all staff are a professional
team dedicated to children, as well as associates
and friends. For our 60th birthday, we can proudly
say that we have succeeded in it,” says at the end
for our readers the director of the Primary School
“Branko Radicevic”, Ivan Zaporozac.
WHERE WOULD YOU LIKE TO ENROL
IN HIGH SCHOOL AND WHY?
Milovan Kontić (14)
Prioritet mi je da nakon 8. razreda upišem
Sportsku gimnaziju u Beogradu, zato što
nameravam da se u životu bavim fudbalom
i sav svoj trud i slobodno vreme posvetio
sam ovom sportu. Treniram fudbal već
osam godina. Kad god mi škola i slobodno
vreme dozvoljavaju, ja treniram, idem u teretanu i posvećen
sam sportu. Šanse da upišem tu gimnaziju su mi velike, jer
sam do 7.razreda bio Vukovac, tako da se ja već unapred
radujem što ću je pohađati, a jednog dana vidim sebe kao
igrača “Crvene zvezde”.
Jovana Anđelković (14)
Posle osnovne škole
nameravam da upišem
Gimnaziju, nisam još
sigurna koji smer, ne znam
šta mi je prioritetno i čime
bih volela da se bavim
u životu. Znam samo da bih volela da idem
na studije i završim neki fakultet, ali još nisam
sigurna koji. Od predmeta mi najviše idu srpski
jezik i matematika, pa mi je zbog toga teško da
se odlučim za smer.
Milovan Kontic (14)
My priority after the 8th grade is to enroll in the Sports Gymnasium in Belgrade, because my plan is to become a footballer,
and I have put a lot of hard work and all of my free time into this
sport. I have been training football for eight years now. Whenever the school and free time permit, I go to trainings, to the gym
and I am dedicated to sports. I have a great chance to enroll in
this Gymnasium because I have been a straight-A student until
the 7th grade, so I’m already looking forward to attending this
school, and I see myself as a “Red Star” player one day.
Jovana Andjelkovic (14)
After the primary school I am planning to enroll in
a Gymnasium, although I am not yet sure about
the major because I don’t know what my priority
is and what kind of job I would prefer in life. All
I know is that I would love to go to college and
graduate from a university, but I’m still not sure
which one. Subjects I do best in are Serbian
language and mathematics, and this is why it is
difficult for me to decide the course.
Marija
Slavković (14)
Planiram da
upišem Medicinsku
školu, smer zubni
tehničar. Mislim da
tu najbolje mogu izraziti svoju kreativnost,
volim da pravim modele svega i svačega.
Posle Medicinske škole, volela bih da
završim Stomatološki fakultet. Trenutno
od predmeta u školi, najviše volim engleski jezik, ali ga ipak neću upisati, jer mislim
da je perspektivnije biti stomatolog.
Marija Slavkovic (14)
I plan to enroll in a nursing high school,
major dental technician. I think this is
where I can best express my creativity, as
I like to make models of all sorts of things.
After the nursing high school, I would like
to graduate from a College of Dentistry.
For the moment my favorite subject in
school is English language, but I will not
pursue an English major because I think
that being a dentist is more profitable.
for you 5
AKO MOŽETE NEŠTO DA ZAMISLITE,
MOŽETE TO I DA NAPRAVITE!
T
okom protekle godine Bonevet centar u Đakovici je
bio jedan od projekata o kojima se najviše govorilo
i mogli bismo reći, najuspešniji na Kosovu. Prva
karakteristika ovog centra je da je zasnovan na zajednici
i da je to neprofitni centar, gde se ljudi okupljaju da
razmene znanja i resurse kako bi nešto novo napravili.
Bonevet je prvi centar takve vrste, ne samo na Kosovu,
već na celom Balkanu. Druga i najvažnija karakteristika
je da je Bonevet uspostavio prvi “Makerspace” (eng.
makerspace – vrsta radionice) na Kosovu.
Iako je ovaj koncept i način rada relativno nepoznat na
Kosovu, Makerspace je veoma popularan širom Evrope
i sveta, a primenjiv je u bibliotekama, na univerzitetima,
centrima za zajednice, privatnim organizacijama, itd.
Glavni naglasak u Makerspace-u je učenje kroz direktnu
razmenu iskustava i praktičnog rada, dok se manji deo
odnosi na tradicionalno učenje, kroz predavanja. Shodno
tome, skoro svi projekti koji su nastali na ovaj način su
rezultat iskustava i znanja iz različitih naučnih oblasti.
Gospođica Zana Nalbani, administrator u
Makerspace-u Boneveta, informisala nas je da na ovom
mestu mogu da pronađu sebe svi koji žele da uče i imaju
volju da stvaraju. “Bonevet je osnovan krajem 2014.
godine, na privatnu inicijativu gospodina Vlaznima Džihe,
koji je iz svog iskustva (na putovanjima) uvideo da u
većini zemalja ove prostore posećuju mladi, koji dobijaju
priliku da izraze svoju kreativnost, da rade i uče kroz
razne projekte. Stoga je smatrao da bi bilo dobro da on
ovde napravi jedan Makerspace,” rekla je g-đica Nalbani.
Ona je takođe rekla da Bonevet nudi programe koji se
odnose na moderne napredne tehnologije kao što su
Arduino elektronske ploče i kola, i programiranje; zatim 2D
i 3D modeliranje i dizajn, upotreba 3D štampača i učenje
strukture 3D štampača; treće polje je mehanika gde se
može naučiti o izgradnji i korišćenju tzv. CNC mašina koje
se koriste za izgradnju raznih objekata i modela od čvrstih
materijala kao što su gvožđe, drvo , itd.
Gospodin Leke Žerka, izvršni direktor ovog centra,
izjavio je da je, pored navedenih programa, Bonevet
otvoren za sve starije od 8. godina, pa naviše. “Takođe
smo tu da podržimo one koji ne moraju da budu deo
odeljenja, ali im je potreban 3D štampač ili druga
oprema. U slučaju 3D štampača, svako može da dođe da
6 for you
odštampa objekat koji im je potreban. Takođe smo imali
slučajeve kada su nas pojedinci ili kompanije zamolili
da odštampaju prototip, što smo i učinili, ali naš cilj je da
ne profitiramo od ovih aktivnosti. Oni su trebali samo da
plate materijal koji se koristi da bi tu stvorili dati projekat,”
istakao je g-din Žerka.
Tokom posete imali smo zadovoljstvo da upoznamo
gospodina Jona Zuku, odeljenskog mentora za 3D
modeliranje i tri člana ovog centra: Elzu Krelani (17),
Flatru Tači (17) i Ndue Pjetraj (14). Njih troje je reklo da
im najveće zadovoljstvo predstavlja to što su članovi
centra Bonevet u kojem stiču kreativnost, uče razne
stvari, koje ne mogu da nauče u školi, i prave predmete,
sledeći sve neophodne korake, koje jedna kompanija
prati u ostvarivanju projekata. G-din Zuka je istakao i
da je najpozitivnija stvar koju je on primetio kod mladih
polaznika ovog centra, ta da čim im neka nova tehnologija
bude predstavljena, njihova mašta im omogući da smisle
mnoge nove načine za korišćenje te iste tehnologije. Kao
rezultat toga, kaže g-din Zuka, i on sam puno uči od
devojaka i mladića u centru.
„Najpozitivnija vest je ta, što već vodimo pregovore o
otvaranju još dva slična centra, jednog u Prištini i drugog
u Severnoj Mitrovici,” navela je gospođica Nalbani,
a potom objasnila: „U Severnoj Mitrovici su kontakte
ostvarile različite ambasade, koje su nas podržale svojim
donacijama u više navrata. Zauzvrat im se svidela ova
ideja i izrazili su interesovanje da se i tamo otvori jedan
ovakav centar. U Prištini trenutno tražimo raspoloživi
prostor u saradnji sa opštinom. Ovde u Đakovici nam je
opština obezbedila ovu zgradu besplatno za narednih
deset godina. Mi smo neprofitna organizacija i naši
honorari su minimalni. Dnevna taksa iznosi 0,33 evra, a
kada bismo morali da plaćamo kiriju, ta cena ne bi bila
moguća. Mi smo spremni da otvorimo još jedan centar i
tražimo partnerstvo sa opštinama“.
Na kraju je tim iz ovog centra imao jednu jednostavnu
poruku za sve mlade ljude na Kosovu: “Naš moto
je -Ako možete nešto da zamislite, možete to i da
napravite! Dakle, ne ustručavajte se da se približite
novim tehnologijama. Nemojte ih se plašiti, ali počnite sa
učenjem, napredovanjem i saznajte više o tome kako svet
funkcioniše u 21. veku.”
IF YOU CAN IMAGINE
IT, YOU CAN MAKE IT!
D
uring the past year Bonevet centre in Gjakova has been
one of the most talked about projects and we could also
say the most successful one in Kosovo. The first feature of
this centre is that it is a community based, non-profit centre where
people gather to exchange knowledge and resources to create
things. As such Bonevet is the first of its kind not only in Kosovo
but the entire Balkans. The second feature and most important is
that Bonevet has established the first “Makerspace” in Kosovo.
Although this concept and way of work is relatively unknown
in Kosovo, throughout Europe and the world, Makerspace is
very popular and can now be found in libraries, universities,
community centres, private organizations, etc. The main
emphasis in Makerspaces is put on learning through the direct
exchange of experiences and practical work and very little in the
traditional learning through lecturing. Consequently, almost all
of the projects developed there are a result of experiences and
knowledge from various scientific fields.
Miss Zana Nallbani, administrator at the Bonevet
Makerspace, informed us that this is a place where all those that
strive to learn and have the will to create can find themselves.
“Bonevet was established at the end of 2014, as a private
initiative of Mr Vllaznim Xhiha, who from his experience (traveling)
saw that in most countries these spaces are visited by the youth,
who get to express their creativity, work and learn through various
projects. Thus he saw fit to establish a Makerspace here as
well,” Miss Nallbani said. She went on to say that Bonevet offers
programs that are related to modern advanced technology such
as Arduino electronic boards and circuits, and programming; then
2D and 3D modelling design, use of 3D printers and learning
the structure of 3D printers; the third field, is mechanics where
one can learn about the construction and use of the so called
CNC machines which are used to construct various objects
and models from solid materials such as iron, wood, etc.
Mr Lekë Zherka, the executive director of this centre,
stated that in addition to the above mentioned programs
Bonevet is open to everyone starting from the age of 8 and
up. “We are also here to support those who do not need to
be part of a class but simply need to use a 3D printer or other
equipment. In case of 3D printings, anyone may come to print
an object they need. We have also had cases when individuals
or companies have asked us to create a prototype, which we
have accomplished, but our goal is not to profit from this activity.
They only had to pay for the materials that are used to create
that given project,” Mr Zherka emphasized.
During our visit we had the pleasure of meeting with Mr Jon
Zuka, the 3D modelling class mentor and three annual members
of this centre Elza Krelani (17), Flatra Thaqi (17) and Ndue
Pjetraj (14). The last three mentioned, said that the greatest
pleasure of being a member of Bonevet is that it induces their
creativity, they learn many things that they cannot learn at
school, and get to build stuff by observing all the steps that a
company observes in accomplishing a project. Mr Zuka on his
part emphasized that the most positive thing he had noticed is
that as soon as this new technology is presented to the youth,
their imagination enables them to invent many new ways to use
this technology. As a result Mr Zuka said that he is also learning
a lot from these young girls and boys.
“The most positive news is that we are already in
negotiations to open two more similar centres, one in Prishtina
and the other in North Mitrovica,” Miss Nallbani stated, and went
on to explain “In North Mitrovica contacts were established by
various Embassies which have supported us with donations on
several occasions. In turn, they liked this idea and expressed
their interest in opening such a centre there as well. In Prishtina
we are currently looking for available space in cooperation with
the municipality. Here in Gjakova the municipality has provided
us this building for free for the next ten years. We are a nonprofit organization and our fees are minimal. The daily fee is €
0.33, and if we have to pay rent this price would not be possible.
We are willing to open another centre and we are seeking
partnership with the municipalities.”
In the end the team from this centre had one simple
message for all the young people in Kosovo: “Our motto is ‘if
you can imagine it, you can make it!’ Therefore, do not hesitate
to approach new technologies. Don’t fear them but start
learning, advancing and get a greater knowledge on how the
world works in the 21st Century.”
for you 7
fashion
MTV FILMSKE NAGRADE 2016.: IZGLED SA CRVENOG TEPIHA
Mnogo poznatih ličnosti, mnogo glamura, i ne baš puno pravih nagrada. Ipak svi mi uživamo kada vidimo naše
omiljene zvezde i ikone stila na crvenom tepihu i najnovije modne trendove u kojima su se pojavile. Od prvog,
velikog nastupa Gigi Hadid do Clare Delevingne, koja je ostavljala bez daha u Balmain odeći koja prijanja
uz telo, prikupili smo još neke ,od najboljih momenata sa dodele ovih nagrada. Pročitajte koje su se odevne
kombinacije nama najviše svidele.
KO: Kendall Jenner
ŠTA: Voditeljka
NOSILA: Kristian
Aadnevik haljinu;
Lorraine Schwartz
nakit; Dsquared2
štikle.
WHO: Kendall Jenner
WHAT: Presenter
WEAR: Kristian
Aadnevik dress;
Lorraine Schwartz
jewellery; Dsquared2
heels.
KO: Charlize Theron
ŠTA: Najbolja ženska uloga,
Pobesneli Maks: Put Besa
NOSILA: Alexander
McQueen haljinu i tašnu;
Solange Azagury-Partridge
nakit; Jimmy Choo Minny
sandale.
KO: Gigi Hadid
ŠTA: Voditeljka
NOSILA: Versace jaknu
i pantalone ; Anine Bing
Lace brushalter; nakit iz
Doves kolekcije od Doron
Paloma ; Sutra nakit;
Levian nakit.
WHO: Charlize Theron
WHAT: Best Female
Performance, Mad Max:
Fury Road
WEAR: Alexander McQueen
dress and clutch; Solange
Azagury-Partridge jewellery;
Jimmy Choo Minny heels.
WHO: Gigi Hadid
WHAT: Presenter
WEAR: Versace jacket
and pants; Anine Bing
Lace Bra With Trim;
Doves by Doron Paloma
collection jewellery;
Sutra jewellery; Levian
jewellery
KO: Holland Roden
ŠTA: Glumica
NOSILA: Christian
Siriano kombinezon;
EF Collection nakit;
Effy nakit; Rachel Katz
nakit; Tyler Alexandra
tašnu.
WHO: Holland Roden
WHAT: Actress
WEAR: Christian
Siriano jumpsuit; EF
Collection jewellery;
Effy jewellery; Rachel
Katz jewellery; Tyler
Alexandra clutch.
8 for you
KO: Lizzy Caplan
ŠTA: Voditeljka
NOSILA: Sally LaPointe
haljinu; Charlotte Olympia
tašnu.
WHO: Lizzy Caplan
WHAT: Presenter
WEAR: Sally LaPointe
dress; Charlotte Olympia
clutch.
KO: Cara
Delevingne
ŠTA: Voditeljka
NOSILA: Balmain
bluzu i pantalone;
Hoorsenbuhs nakit;
Jimmy Choo Anouk
cipele.
WHO: Cara
Delevingne
WHAT: Presenter
WEAR: Balmain
top and pants;
Hoorsenbuhs
jewellery; Jimmy
Choo Anouk heels
fashion
MTV MOVIE AWARDS 2016: THE RED CARPET’S LOOKS
Lots of celebs, lots of glamour, not a lot of actual awards. There are few things we love more than seeing our
favourite style stars hitting the red carpet and giving us a taste of the hottest fashion trends to date. From Gigi
Hadid’s big bang debut to Cara Delevingne stunning in her skin-tight Balmain getup, we’ve rounded up the top
fashion moments from this show. Scroll below as we give you our favourite looks.
KO: Jessica Chastain
ŠTA: Voditeljka
NOSILA: Givenchy haljinu;
Piaget nakit; Brian Atwood
sandale.
WHO: Jessica Chastain
WHAT: Presenter
WEAR: Givenchy dress;
Piaget jewellery; Brian Atwood
heels.
KO: Brittany Snow
ŠTA: Glumica
NOSILA: Haney haljinu;
Zoe Chicco nakit; Tara
Hirshberg nakit; EF
Collection nakit; Ethan K
tašna; Stuart Weitzman The
Myex
WHO: Brittany Snow
WHAT: Actress
WEAR: Haney dress; Zoe
Chicco jewellery; Tara
Hirshberg jewellery; EF
Collection jewellery; Ethan
K Clutch; Stuart Weitzman
The Myex
KO: Daisy Ridley
ŠTA: Najbolji
prvi nastup na
filmu, Rat Zvezda:
Buđenje Sile
NOSILA:
Alexander Wang
haljinu; Eva Fehren
nakit.
WHO: Daisy Ridley
WHAT:
Breakthrough
Performance, Star
Wars: The Force
Awakens
WEAR: Alexander
Wang dress; Eva
Fehren jewellery
KO: Emilia Clarke
ŠTA: Voditeljka
NOSILA: Miu Miu haljinu
i tašnu; Prada Wavy
Sandal sandale.
WHO: Emilia Clarke
WHAT: Presenter
WEAR: Miu Miu dress
and clutch; Prada Wavy
Sandal heels
KO: Halle Berry
ŠTA: Voditeljka
NOSILA: Noam
Hanoch haljinu; Sylva
and Cie nakit; Jimmy
Choo Xenia štikle
WHO: Halle Berry
WHAT: Presenter
WEAR: Noam Hanoch
dress; Sylva and Cie
jewellery; Jimmy Choo
Xenia heels
KO: Halsey
ŠTA: Izvođač
NOSILA: Idan Cohen
blejzer, šorc; Sabrina B
nakit; Amanda Marmer
nakit; Loriblu tašna;
LeSilla sandale.
WHO: Halsey
WHAT: Performer
WEAR: Idan Cohen
blazer, shorts; Sabrina
B jewellery; Amanda
Marmer jewellery;
Loriblu clutch; LeSilla
heels
for you 9
music box
SAJSI MC - “BESKOMPROMISNA
I DIREKTNA DEVOJKA”
For You: Kad, gde i kako
ste počeli sa muzikom?
Sajsi MC: Ozbiljnije
muzičke korake započela
sam sa bendom SAJSI.
Sa njima smo snimili tri
spota (7,9,11, Autizam
i Stefan ) i album “Misi,
nači, naš” koji je izdat
za Power music 2009.
Bend prestaje sa radom
2010, a ja pod pseudonimom Sajsi MC te iste
godine izdajem album
pod nazivom ’Daleko je
Dizni’, praćen spotom za
singl BMX. 2011. godine
izdala sam singl ’Roze
tašnica’, zatim ’Mama’ i
’Lajkiram’. 2014. godine
je izašao spot za singl
’Pokvarenica’, sa istoimenog EP-ija, u izdanju
’Lampshade’ media.
Krajem leta ove godine
će biti objavljen spot/singl
za pesmu “BOT”. Da ne
zaboravim, posebno bih
napomenula neizostavnu
Tijanu Rasić, koja je od
početka sa mnom.
For You: Ako biste
jednoga dana vladali
svetom, šta biste promenili?
Sajsi MC: Kada bih došla
na vlast, momentalno bih
samu sebe ukinula. To bi
bio baš dobar performans.
Niko u istoriji nije uradio
to i baš bi bilo interesantno uraditi tako nešto.
10 for you
For You: Koji ste film
više puta gledali?
Sajsi MC: ’Divlji život’
(Das wilde leben),
nemački film. Jako ga
volim.
For You: Koje su Vaše
želje za Aladinovu
lampu?
Sajsi MC: Ne bi da
zvučim površno, ali tako
bi volela da imam tu
super moć, da zamislim
hranu i da se ona samo
stvori...,baš bi mi to
olakšalo život.
For You: U kom istorijskom periodu biste voleli
da živite?
Sajsi MC: Zadovoljna
sam i ovim periodom, ali
mislim da bi mi 60-tih bilo
ludilo.
For You: Jel ljubav samo
reč?
Sajsi MC: Ljubav je
takođe jako precenjena,
jer je eksploatisana kao
pojam i koristi se za
maskiranje emocija koje
nisu ljubav.
For You: Ne možete da
živite bez…?
Sajsi MC: Bez kafe i bez
svojih malih rituala.
For You: Ispričajte nam
nešto interesantno o
Vama, a da drugi još ne
znaju?
Sajsi MC: Mnogi
ne znaju da sam
glumila u predstavi u produkciji
“Dah teatra” pod
nazivom ’Nevidljivi
grad’. Predstava
se odvijala u
regularnoj liniji
gradskog prevoza,
u pitanju je autobus broj 26 i moja
uloga je bila da
repujem tekst, koji
sam sama napisala, a sadržao je
pozajmljene reči iz
drugih jezika, što
sam ja uobličila u
pesmu.
I
vana Rašić, poznatija kao
Sajsi MC, u svet poznatih
ušla je kao beskompromisna
i direktna devojka sa beogradskog asfalta. Pesme koje izvodi
piše sama, ne mari za modu
iako je i zbog načina odevanja
poprilično zapažena. Ona tekstove ne uvija u “zlatni celofan”,
iskrena je u komunikaciji sa
medijima i publikom, a neobičan
pristup šou bizu iz dana u dan,
ovoj hip-hop umetnici donosi
nove sledbenike. Nije retkost da
njene pesme nose poruke koje
ukazuju na društvene probleme.
Nju možete hejtovati ili lajkovati,
voleti ili ne, ali jedno je sigurno,
morate joj odati ’respect’. U
nastavku, Sajsi MC u intervju
za naš magazin, podjednako
iskrena, duhovita i provokativna
kao i uvek.
For You: Koji je Vaš
omiljeni lik iz bajke?
Sajsi MC: Zvončica
definitivno, ona mi je bila
imaginarni prijatelj kad
sam baš bila mala, nas
dve smo se fino družile.
For You: Koje slatkiše
najviše volite?
Sajsi MC: Marcipan i crnu
čokoladu.
For You: Kojih pet
slavnih ličnosti biste
pozvali na večeru?
Sajsi MC: Jack Kerouac
bi mi bio na prvom mestu,
tj. on bi prvi dobio pozivnicu, potom Rihanna, veče
mora da bude zabavno,
pa bi u izbor ušle i akterke
moje omiljene serije ikad
„Absolutely fabulous“ i
na kraju nam samo fali
Dragan Torbica.
For You: Omiljena
pesma za đuskanje, film
za gledanje i najbolja
balada svih vremena?
Sajsi MC: Predložila
bih seriju „House of
cards“, balada od Pantere - „Cemetery gates“, a
pesma za đuskanje „Pour
it up“ od Rihanne.
For You: Šta mislite o
mladima u regionu i
koja je Vaša poruka za
njih?
Sajsi MC: Sa njima
komuniciram preko mojih
pesama.
music box
SAJSI MC - “UNCOMPROMISED
AND DIRECT GIRL”
I
vana Rašić, known
as Sajsi MC, entered
the world of fame as
an uncompromising and
direct girl from Belgrade
streets. She writes her
songs, does not care for
fashion, although she is
quite noticeable because
of the way she dresses.
Her texts are not curled in
“gold cellophane paper”,
she is sincere in communicating with the media
and the audience, shows
an unusual approach to
show biz and this approach has brought this
hip-hop artist new followers each day. It is not
uncommon for her songs
to carry messages that
indicate social disorder.
You can hate her or like
her, love her or not, but
one thing is certain, you
must pay her ‘respect’.
Below, Sajsi Mc in an interview for our magazine,
equally honest, funny and
provocative as always.
For You: When, where and
how did you start with
music?
Sajsi MC: Serious musical steps I had with the
band SAJSI. With them
we recorded three videos
(7,9,11, Autism and Stefan)
and the album “Misi, nači
naš” published in 2009 by
Power music. The band stops
working in 2010 and under
the pseudonym Sajsi MC
the same year I published
the album called ‘Daleko je
dizni(Disney is far away)”, accompanied by a music video
for the single “BMX”. In 2011,
I published a single “Pink
purse” and then “Mama” and
“Lajkiram”. In 2014 she released the video for the single
‘Pokvarenica’, with the album
of the same name, published
by ‘Lampshade’ media. At
the end of the summer this
year will be published video /
single for the song “BOT”. Do
not forget, I would specifically
like to mention indispensable
Tijana Rasic, who is with me
from the beginning.
For You: If you would one
day rule the world, what
would you change?
Sajsi MC: If I would come
into power, I would immediately abolish myself. That
would be a very good performance. No one in history
has done it and it would be
interesting to do something
like that.
For You: Which film you
watched multiple times?
Sajsi MC: ‘Wildlife’ (Das
wilde Leben), German film. I
love it.
For You: What are your
wishes for Aladdin’s lamp?
Sajsi MC: I would not like to
sound superficial but I would
like to have this
super power, to
imagine the food
and there it is,
in front of me... it would really
make my life easier.
For You: In which historical period would you like
to live?
Sajsi MC: I am satisfied with
this period, but I think that in
the 60s it would have been
awesome for me.
For You: Is love only a
word?
Sajsi MC: Love is also much
overestimated because it is
exploited as a concept a lot
and used to mask emotions
which are not love.
For You: You can’t live
without…?
Sajsi MC: Coffee and my
little rituals.
For You: Tell us something
interesting about you that
others do not know yet?
Sajsi MC: Many do not
know that I acted in a play
produced by “Dah” theater
titled ‘Invisible City’. The
performance took place
in a regular line of public transport, it is the bus
number 26 and my role was
to rap lyrics that I wrote
myself which contained
words borrowed from other
languages, and I molded all
that in a song.
For You: What is your favorite fairy-tale character?
Sajsi MC: Tinker bell definitely,
she was my imaginary friend
when I was really little, the two
of us hung out really nice.
For You: What sweets you
love the most?
Sajsi MC: Marzipan and dark
chocolate.
For You: Which five celebrities would you invite to
dinner?
Sajsi MC: Jack Kerouac
would have been first, that
is, he would first receive an
invitation, then Rihanna, the
evening should be fun so the
final selection are actors of my
favorite series ever, “Absolutely fabulous” and in the end we
just miss Dragan Torbica.
For You: Favorite song for
dancing, film to watch and
the best ballad of all time?
Sajsi MC: I would propose a
series of “House of Cards,” a
ballad from Pantera - “Cemetery Gates”, a song for dancing “Pour It Up” by Rihanna.
For You: What do you
think about young people
in the region and what is
your message to them?
Sajsi MC: I communicate with them through
my songs.
for you 11
MULTIETNIČKI OMLADINSKI KAMP - “MLADI
ZA BEZBEDNOST U ZAJEDNICI”
P
redavanja o pravima deteta i rad policije u
zajednici, prezentacija kratkih skečeva o
aktuelnim društvenim problemima, igranje stonog
tenisa i bilijara, disko i karaoke večeri, samo su neke
od aktivnosti koje su sprovedene tokom održavanja
multi-etničkog omladinskog kampa pod nazivom “Mladi
za bezbednost u zajednici”. Kamp je organizovan
od strane Kosovske policije preko Direkcije za rad
policije u zajednici i prevenciju, odnosno Sektora za
prevenciju maloletničke delikvencije i kriminala, a uz
podršku UNDP programa FERM. Kao rezultat toga se
tokom tri dana, oko 60 učenika različitih nacionalnosti
i predstavnika škola iz Prištine (Tehničke škole “28
Novembar” i Srednje ekonomske škole “Hodža Kadri
Priština”), Gnjilana (Gimnazija “Zenel Hajdini”),
Uroševca (Prirodno-matematička gimnazija), Štrpca
(Tehnička škola) i Mamuše (Srednja škola “Ataturk”)
družilo u hotelu Šar u Prevalcu.
Prema rečima gospodina Mentora Cakolija
iz Kosovske policije, pored navedenih aktivnosti
najvažnija karakteristika kampa je da su se ova
deca našla u okruženju, koje im je omogućilo da
razbiju međusobne etničke predrasude. “Tokom tri
dana, ova deca su živela i radila u multi-kulturnom
okruženju, koje je od njih zahtevalo komuniciranje
na trećem jeziku. Radne grupe su se sastojale od
dece iz različitih etničkih grupa i bile su zadužene da
sa njihove tačke gledišta dotaknu teme kao što su:
saradnja između policije i građana, nasilje u školama,
vršnjačko nasilje, zloupotrebe društvenih mreža itd.
Rezultat nas je iznenadio, jer su ova deca uspela
da pronađu načine da uspešno komuniciraju jedni sa
drugima. Želeo bih samo kad bi celo naše društvo
moglo da vidi i nauči od njih o tome kako bi trebalo
da se ujedinimo za stvaranje istinskog demokratskog
društva”, dodao je Cakoli.
Naišli smo na isti entuzijazam tokom naših
razgovora sa više učesnika kampa. Baris Tać,
turski učenik iz Mamuše sa Kosova je naglasio: “Mi,
mladi, treba da prisustvujemo takvim multietničkim
okupljanjima. Zbog toga, ja želim i nadam se da
ćemo uskoro biti pozvani da ponovo učestvujemo
u takvim aktivnostima”. Velimir Ilić iz Štrpca je
rekao da im je ovaj kamp pružio priliku da steknu
nove prijatelje i da saznaju više o bezbednosti u
svojim zajednicama i o tome kako oni mogu da
postanu aktivniji u cilju poboljšanja bezbednosti.
Ardita Gaši je rekla da je po njenom mišljenju ovaj
kamp bio koristan za nju i za sve ostale učesnike
da nauče koliko je važno da se ne dozvoli da se
negativne pojave poput diskriminacije, netolerancije
ili mržnje prenesu na nove generacije. Jeta Tela,
predstavnica UNDP-a (FERM), verovatno je
najbolje svojim rečima objasnila razlog entuzijazma
iskazanog kod ove dece: “Mladi su aktivni u oblasti
bezbednosti, jer bezbednost počinje od nas i svi
smo veoma svesni toga”.
12 for you
Na završetku ovog kampa, i učenici i njihovi
nastavnici su imali samo jedan zahtev: nastaviti sa
ovim projektima i inicijativama u kojima mladi mogu
razmenjivati svoja mišljenja i ideje sa svojim vršnjacima
iz različitih etničkih grupa i gde istovremeno mogu
da razbiju svoje predrasude o drugim kulturama,
nacionalnostima ili religijama koje postoje na Kosovu.
MULTI-ETHNIC YOUTH CAMP - “YOUTH FOR
COMMUNITY SECURITY”
L
ectures on children’s rights and community policing,
staging short sketches on current social problems,
playing Ping-Pong and billiard, disco and karaoke night
were only some of the activities that were conducted during
the multi-ethnic youth camp “Youth for Community Security”.
The camp was organized by the Kosovo Police through the
Directorate of Community Policing and Prevention, Sector
for the Prevention of Juvenile Crime and Delinquency with
the support of the UNDP’s program FERM. As a result for
three days around 60 students of various ethnicities and
representatives of schools from Prishtina (Technical High
School “28 Nëntori” and Economic High School “Hoxhë
Kadri Prishtina”), Gjilani (Gymnasium “Zenel Hajdini”),
Ferizaj (Natural Sciences Gymnasium), Strpce (Technical
High School) and Mamusha (Senior High School “Ataturk”)
got together in Sharri Hotel in Prevalla.
According to Mr. Mentor Cakolli from the Kosovo
Police, in addition to the above mentioned activities the
most important feature of this camp is that these children
faced an environment that enabled them to break their
mutual ethnic prejudices. “During these three days these
children lived and worked in a multi-cultural environment
that required them to communicate in a third language.
The work groups were comprised of children from different
ethnicities who were tasked to address their point of view
on topics such as: cooperation between the police and
citizens, violence in schools, peer violence, abuse of
social networks etc. The result surprised us because these
children managed to find ways to successfully communicate
with each other. I only wish if our entire society could have
seen and learned from them how we should get united to
create a truly democratic society,” Mr. Cakolli added.
We encountered the same enthusiasm during our
conversations with several participants of the camp.
Baris Taç, a Turkish student from Mamusha in Kosovo,
emphasized: “We, the young people, need to attend such
multi-ethnic meetings. Therefore, I wish and hope that we
will soon be invited to participate again in such activities”.
Velimir Ilic from Strpce said that this camp had given them
the opportunity to make new friends and learn more about
the security in their communities as well as how they can
become active in improving the security. Ardita Gashi said
that in her opinion this camp was helpful for her and for all
other participants to learn how important it is not to allow
negative phenomena such as discrimination, intolerance
or hatred to get passed on to new generations. Jeta Tela,
UNDP (FERM) representative, probably explained best
the reason of enthusiasm shown among these children
when she said: “The youth are active in the field of
security, because security starts from us and we are all
very well aware of this”.
At the end of this camp, both the students and their
teachers had only one request: continue with these projects
and initiatives in which the young can exchange their
opinions and ideas with their peers from various ethnicities.
Consequently, this will break prejudices about other cultures,
ethnicities or religions that live in Kosovo.
for you 13
žIvotinjsko carstvo
Ž
A
E
J
N
I
T
ŽIVO
Fascinantne činjenice o nekim od najneverovatnijih životinja na svetu. Od južnoafričkih mravojeda do zebri, naš životinjski svet
od A do Ž će vas garantovano inspirisati.
J
J - JAGUAR
aguari su odlični plivači i u vodi
se osećaju kao kod kuće. Uvek se
kreću blizu vode i dok vise sa grana nadvijenih
nad vodenim površinama, uspešno love u rekama gde hvataju
žabe, kornjače i manje aligatore, grabeći ih kandžama kroz
vodu, preko riba koje tuda plivaju.
J - JAGUAR
J
aguars are excellent swimmers and are quite at home in the water.
It also hunts successfully in rivers, catching frogs, turtles and
small alligators in the shallows, or
swiping at passing fish while clinging to
an overhanging branch.
mešanih
roditelja.
Činjenice
o jaguarima
Jaguar je najveća divstavlja
lja mačka u Americi. Njegovo krzno pred
trgovini
u
i
cene
đe
tako
ga
odličnu kamuflažu, ali
ar
jagu
zašto
ga
razlo
od
n
jeda
je
krznima, što
inja.
život
vrstu
ženu
ugro
u
a
spad
gustih
• Jaguar živi u različitim staništima, od
džungli i
šipražja
do
crvenih
šikara i
priobalnih
šuma.Naseljava i
otvorena prostranstva,
ali su mu potrebni sigurni izvori vode,
kao i dovoljno zaštite u vidu visoke trave ili
šno lovio.
kamenitog površinskog terena, kako bi uspe
koje
ke
mač
e
velik
e
• Jaguar i leopard su jedin
ne riču.
do sezone
• Mužjaci žive usamljeničkim životom
mladunce.
ja
odga
a
parenja. Ženka je ta koja sam
sti, a
staro
ne
godi
dve
do
Oni ostaju sa majkom
se
iako
,
zreli
o
ualn
seks
su
ije
kasn
godinu dana
ne.
godi
rte
četv
mužjaci ne pare uspešno do svoje
va
poja
jena
biča
neuo
nisu
• Isključivo crni jaguari
ju kod
u leglu. Izmešana legla se često javlja
Facts about
jaguars
•The jaguar is the largest
wild cat in the Americas.
Its coat provides excellent
camouflage but it is also
prized by the fur trade,
and this is one reason why
the jaguar is now very rare
indeed.
•The jaguar lives in a
variety of habitats, from
do 3m u visinu i 7.6m u daljinu.
• Kenguri su jedine velike životinje koje koriste
enka kengura u stanju
skakanje kao svoj primarni način kretanja. Skakanje
je da odredi pol svojih
je brz i energetski efikasan način za putovanje
potomaka. Ona čak može da odloži
koje im omogućava da pređu velike razdaljine u
vreme kada će na svet doneti mlade, ukoliko su
staništima u kojima postoji malo hrane i vode
faktori životne sredine takvi da umanujuju šanse
na raspolaganju.
mladih za preživljavanje.
• Kenguri imaju odličan sluh i kao i neke
druge životinje mogu da pomeraju svoje
uši u različitim pravcima, a da ne pomeraju
glavu.
emale kangaroos can determine the sex of
• Kenguri su
their offspring. They can
even delay
društvene
gestation when enviživotinje koje
ronmental factors are likely
ostaju u gruto diminish the chance of
pama od
young surviving.
najmanje
3 ili 4
jedinke.
K - KENGUR
Ž
K - KANGAROO
F
Činjenice
o kengurima
• Postoji četiri vrste kengura.
• Crveni kenguri su najveći torbari i mogu
da narastu i do 2 metra visine. Oni mogu da
dostigne maksimalnu brzinu od preko 65 km/h – i
prestignu vrhunske trkačke konje. U jednom potezu mogu skočiti
14 for you
• U Australiji ima više kengura
nego ljudi. Oni su nacionalni
simbol Australije, pa ne čudi
što se lik kengura nalazi na
poštanskim markicama, kovanicama ili avionima.
Facts about kangaroos
•There are four species of
kangaroo.
•Red Kangaroos are the largest
marsupial and can grow up to 2
meters. They can reach a top speed
of over 65km/h - out-pacing a top
racehorse. In one leap they can
jump 3m high and 7.6m long.
•Kangaroos are the only large animal to use hopping as their primary
method of locomotion. Hopping is
a fast and energy efficient means
of travelling which allows them to
cover large distances in habitats
where there is little food and
water available.
•Kangaroos have
excellent hearing,
Z
A
S
L
A
M
I
AN
dense jungle and scrubland
It
to reed thickets and shoreline forests.
s
need
but
try,
coun
open
bits
even inha
sufa reliable supply of water as well as
or
s
gras
long
of
ficient cover in the form
ully.
essf
succ
hunt
to
rops
rocky outc
•The jaguar and the leopard are the
only big cats which do not roar.
•Males are solitary animals
until breeding season. It is
the female who rears the
young on her
own. The cubs
stay with the
mother until they
are two years
old and a year
later they will be
sexually mature,
although the
male does not
breed successfully until it is four
years old.
•All-black colored
jaguars are not
uncommon in a
litter. Mixed litters
are often born to
mixed parents.
animal kingdom
Fascinating facts about some of the world’s most
amazing animals. From Aardvarks to Zebras our A-Z of the
animal world is guaranteed to inspire.
L - BUBAMARA
Š
irom sveta sujeverje kaže ne valja
ubiti bubamaru, jer to donosi nesreću,
a postoje i verovanja koja govore o
tome kako one donose sreću.
L - LADYBIRD
T
jevima,
hroughout the world superstition states that it is
se nalaze u stanju hibern
unlucky to kill a ladybird and
there
acije. Milioni
njih se tada sakupe u del
are myths surrounding
ovima jugozapadne Amerike, gde tom
their good fortune.
prilikom prekriju tlo
kao divno šareno ćebe.
• Veruje se da broj tačaka
na leđima insekta ukazuje na njegovu starost.
Činjenice o bubamarama
• Bubamare se generalno
smatraju korisnim insektima i najveć
im saveznicima
farmera i baštovana, jer
se mnoge vrste
hrane vašima ili štitastim
insektima, koji su štetočine
u baštama, njivama,
voćnjacima i na sličnim
mestima. One kontrolišu
broj “štetočina” u prirodi i efikasnije
su od otrovnih
hemikalija.
• Bubamare
legu stotine jaja
u kolonijama vaši
i drugih štetočina
koje jedu biljke. Kada se
izlegu, larve bubamare odm
ah
počinju da se hrane. Do
kraja
svog života, koji traje od
tri do
šest nedelja, larve mogu
pojesti
oko 5.000 vaši.
• Obično su žute, narand
žaste ili
crvene sa malim crnim tač
kama
na krilima, sa crnim nožica
ma,
and
glavom i antenama. Međut
im,
like some other
veliki broj njih je većim
animals are able to
delom ili potpuno crn, siv
ili
move their ears in
braon boje. S druge stra
ne,
different directions
postoji mnogo malih bub
a,
without moving the
koje se lako mogu pomeša
ti
rest of their head.
sa bubamarom, kao što
•Kangaroos are
su buba-kornjače. Nisu sve
social animals which
bubamare sa tačkicama
– ima
stay in groups of at least 3
ih i prugastih.
or 4 individuals.
• Bubamare koje žive na
•There are more kangaroos than humans in Auspodručjima sa umerenom
klitralia. They are the national symbol of Australia and
mom tokom zime, u velikim
roappear on postage stamps, coins,
and airplanes.
Facts about ladybirds
•Ladybirds are generally
considered useful insects
and one of the greatest alli
es of the farmer and the
gardener as many specie
s feed on aphids or scale
insects, which are pests
in gardens, agricultural
fields, orchards, and sim
ilar places.
They are nature’s own ‘pe
st’ controllers and are more effectiv
e than
poisonous chemicals.
•Ladybirds lay hundreds
of
eggs in the colonies of aph
ids
and other plant-eating pes
ts.
When they hatch, the lad
ybird
larvae immediately begin
to
feed. By the end of its thre
eto-six-week life, the larvae
may
eat some 5,000 aphids.
•They are commonly yellow
, orange,
or scarlet with small black
spots on their
wing covers, with black leg
s, head and antennae. However, a very larg
e number are mostly, or
entirely, black, grey, or bro
wn.
Conversely,
there are many
small beetles
that are easily
mistaken for
ladybirds,
such as the
tortoise beetles. Not all
ladybirds have spots some are striped.
•Ladybugs in temperate
areas
usually hibernate through
the
winter as adults often in larg
e groups.
Millions of them come tog
ether in
parts of the southwestern
USA, where
they cover the ground in
a brilliant blanket.
•A common myth is that the
number of spots
on the insect’s back indica
tes its age.
for you 15
moviemania
KEANU
Postava: Keegan Michael Key, Jordan Peele,
Method Man, Gabrielle
Union, Jason Mitchell
Režija: Peter
Atencio
Žanr: Animacija
Studio:
Warner Bros
Sinopsis
rugari kuju plan da povrate
ukraden automobil tako što
izigravaju narko dilere za
uličnu bandu.
D
KEANU
Cast: Keegan
Michael Key,
Jordan Peele,
Method Man,
Gabrielle Union,
Jason Mitchell
Director: Peter
Atencio
Genre: animation
Studio: Warner
Bros
Synopsis
riends hatch a plot to retrieve a
stolen cat by posing as drug dealers for a street gang. shpërndarës
të drogës për një bandë të rrugës.
F
THE BOSS
THE BOSS
Postava: Melissa
McCarthy, Peter
Dinklage, Kristen
Bell, Kristen Schaal,
Kathy Bates, Cecily
Strong
Režija: Ben Falcone
Žanr: Komedija
Studio: Universal
Cast: Melissa McCarthy, Peter Dinklage,
Kristen Bell, Kristen
Sinopsis
elissa McCarthy
u filmu „Šefica“
igra ulogu
moćne poslovne žene
koju šalju u zatvor kada
je uhvate zbog insajderskog trgovanja. Kad se
ponovo pojavi na sceni i
pokuša da se predstavi
kao najnovija američka
„slatkica“, neće svi koje
je „zavrnula“ moći tako
lako da joj oproste i
zaborave.
M
18 for you
Schaal, Kathy Bates,
Cecily Strong
Director: Ben Falcone
Genre: Comedy
Studio: Universal
Synopsis
elissa McCarthy headlines The Boss as a
titan of industry who is sent to prison after
she’s caught for insider trading. When she
emerges ready to rebrand herself as America’s latest
sweetheart, not everyone she screwed over is so
quick to forgive and forget.
M
moviemania
THE
MEDDLER
Postava: Rose Byrne,
Lucy Punch, Susan Sarandon, J.K. Simmons, Jerrod
Carmichael, Jason Ritter
Režija: Lorene Scarafia
Žanr: Komedija
Studio: Sony
Sinopsis
ilm NAMETLJIVAC prati životnu
priču Marnie Minervini, žene
koja je ostala udovica i koja je
večni optimista. Ona se seli iz Nju
DŽerzija u Los Anđeles kako bi bila
bliže ćerki. Naoružana Ajfonom i
pozamašnim kontom u banci,
Marnie namerava da stekne
nove prijatelje, pronađe svoj
cilj u životu i možda da sretne
neku novu priliku.
F
THE MEDDLER
Cast: Rose Byrne, Lucy Punch,
Susan Sarandon, J.K. Simmons,
Jerrod Carmichael, Jason Ritter
Director: Lorene Scarafia
Genre: Comedy
Studio: Sony
Synopsis
HE MEDDLER follows Marnie
Minervini, recent widow and
eternal optimist, as she moves
from New Jersey to Los Angeles to
be closer to her daughter. Armed with
an iPhone and a full bank account,
Marnie sets out to make friends, find
her purpose, and
possibly open up
to someone new.
T
Synopsis
MR. RIGHT
fter a
going
Rolet: Anna Kendrick,
through
Sam Rockwell
a painful break
Rexhia: Paco
up, a woman
Cabezas
meets a man
Zhanri: Komedi
who appears
Studio: Yahoo!
to be perfect
Movies
for her. However, as their
relationship
develops, she learns that he
is a former hit-man. Their new,
but genuine relationship is tested
even further as they try to save each
other after his dark past comes back
to haunt him.
A
MR. RIGHT
Postava: Anna
Kendrick, Sam
Rockwell
Režija: Paco
Cabezas
Žanr: Komedija
Studio: Yahoo!
Movies
Sinopsis
akon teškog raskida, žena upoznaje muškarca koji
je, na prvi pogled, savršen za nju. Međutim, kako
njihova veza napreduje, ona saznaje da je on bivši
plaćeni ubica. Njihova nova, ali iskrena veza biva stavljena
na ispit, dok pokušavaju da spasu jedno drugo, kada se
pojave ljudi iz njegove mračne prošlosti .
N
for you 19
sportski ugao
MILICA MANDIĆ - ZLATNA DEVOJKA
M
ilica Mandić je reprezentativka Srbije u tekvondou
(taekwondo) i osvojila je
zlatnu medalju u ovoj disciplini na
letnjim Olimpijskim igrama u Londonu
2012. godine. Iako je 2011. godine
na Svetskom prvenstvu osvojila
bronzanu medalju, a na Evropskom
2012. srebro, ona je postala istinska
sportska heroina Srbije, kada je u
Londonu napravila neverovatnu seriju
pobeda, plasirala se u finale i osvojila
zlatnu medalju.
Tekvondo je relativno nov sport
na ovim prostorima, vrsta je borilačke
veštine koju odlikuju atraktivne nožne
tehnike i brzina. Zahvaljujući Milici
Mandić i njenom olimpijskom zlatu,
ovaj sport je veoma brzo postao
popularan među mladima.
Prema rečima Milice Mandić
put do istorijskog uspeha nije bio ni
malo lak. Kao jedina žena takmičarka
beogradskog tekvondo kluba „Galeb”
u svojoj kategoriji, ona je pre Olimpijade u Londonu trenirala sa muškim
kolegama koji su oponašali njene protivnice, a čije su pokrete prethodno
pažljivo proučavali. Ipak, Milica je
snažnom voljom uspela da prevaziđe
sve poteškoće i neustrašivo se
popela na olimpijski vrh svetskog
tekvondoa. Zanimljivo je da u porodici ove olimpijske pobednice
nema nijednog profesionalnog sportiste.
Milica Mandić
svakog dana trenira
po dva puta, a van
20 for you
treninga i sporta živi kao i mnogi drugi
njeni vršnjaci u Srbiji. Voli šetnje po
Beogradu, izlaske sa drugaricama po
kafićíma i košarkaške utakmice svog
omiljenog kluba „Partizan”.
Objašnjava da je zahvaljujućí
sportu dobila mnogo, ali i da je vrhun-
ska sportska dostignuća nemoguće
postići bez odricanja. “Ne mogu
da se žalim da sam nešto mnogo
propustila od „normalnog” života zbog
sporta. Nešto uvek mora da ispašta,
a za izlaske uvek ima vremena. Kad
dobijem slobodne dane, kad imam
odmor, sve može, a kada sam u
trenažnom periodu, uopšte i nisam
zainteresovana za izlaske, tako da mi
to ne nedostaje. Ako znam da sutra
ujutro moram rano da ustanem, ili
sam umorna od treninga, zašto bih
uopšte nekud išla? Iskreno, to mi je
najbezbolnije da izbegnem. I lepše
mi je da na miru sednem s drugarima
da pričamo uz kafu, da
vidim
šta ima novo kod njih”,
kaže Milica.
Dodaje da je
zahvaljujući
takmičenjima
obišla neke
zemlje i predele
koje verovatno nikada ne
bi imala prilike da poseti, a da
se ne bavi sportom. Kao posebno
zanimljiva mesta izdvaja Brazil i
Rio de Ženeiro, Iran, Sankt Peterburg u Rusiji.
Na pitanje da li se muškarci plaše
njene mentalne i fizičke snage i njenog uspeha, Milica odgovara potvrdno.
“Iskreno, mislim da se plaše, ali ne
znam čega. Ovaj sport nije tipičan za
žene, valjda me tako i doživljavaju”,
smatra Milica.
Zlatna olimpijka Milica Mandić,
poručuje da se njene kolege i treneri
nadaju da će Srbija posle njenog
uspeha obratiti više pažnje na ovaj
sport i snažnije pružiti zasluženu
podršku njegovoj promociji i razvoju.
Milica Mandić rođena je 6.
decembra 1991. godine u Beogradu. Na Letnjim olimpijskim
igrama u Londonu 2012.godine,
takmičila se u kategoriji preko
67 kilograma, u kojoj je osvojila zlatnu medalju, nakon
pobeda nad Tataligom Kroli,
Marijom Espinozom, Anastasijom Barišnjikovom i Ana Karolin
Graf. To je bila treća medalja,
prva zlatna koju je Srbija osvojila
na Letnjim olimpijskim igrama
2012.godine. Krajem 2012.godine,
Olimpijski komitet Srbije proglasio
ju je za najbolju sportistkinju.
(Izvor: www.pulsonline.rs)
sports corner
MILICA MANDIC - GOLDEN GIRL
M
ilica Mandic
is a Serbian national representative in taekwondo
(Taekwondo) and
she won the
gold medal in
this discipline
at the Summer Olympics
in London in
2012. Although
in 2011 she won
the bronze medal at the World
Championship, and in 2012
she won silver at the European
Championship, she became a true
heroine of Serbian sports after
she made a remarkable series of
victories in London, qualified for
the finals and then won the gold in
London.
Taekwondo is a relatively new
sport in this region and it is a type
of martial arts that is characterized
by spectacular kicking techniques
and speed.
Thanks to Milica Mandic
and her Olympic gold, this sport
quickly became popular among
young people.
According to Milica Mandic the
path to the historic success wasn’t
easy at all. As the only competitor
of the Belgrade taekwondo club
“Galeb” in her category, before the
Olympics Milica Mandić trained with
her male colleagues who imitated
the moves of her rivals that they previously studied in detail. With strong
will, Milica managed to overcome all
difficulties and fearlessly climbed to
the very Olympic top of the taekwondo world. It is an interesting fact
that no one else in the family of the
Olympic winner is
a professional athlete. Milica Mandic
practices twice a
day, and besides
training and sports
she lives like many
of her peers in Serbia. She likes long
walks in Belgrade,
drinking coffee with
friends and basketball matches of
her favourite team
“Partizan”.
She explains that thanks to the
sport she gained a lot, but also
that the top sporting achievements
cannot be achieved without sacrifice. “I cannot complain that I have
missed a lot of “normal” life because
of sport. Something always has to
suffer, and there is still time to go
out. When I get time off, when I have
a vacation, everything is acceptable
but when I’m in the training period,
in general, I’m not interested in dating, so I do not miss it. If I know that
tomorrow I have to get up early, or
I’m tired of training, why would I go
anywhere? Frankly, for me that is the
easiest thing to avoid. I feel better
just sitting alone with my friends and
talking over coffee about what’s new
in their lives,” says Milica.
She adds that thanks to competitions she has visited some countries
and regions, which she probably
would have never had the opportunity to visit, if she was not engaged
in sports. As particularly interesting
places she singled out Brazil and Rio
de Janeiro, Iran, St. Petersburg in
Russia.
To the question of whether men
are afraid of her mental and physical strength and her success, Milica
answered in the affirmative. “Frankly,
I think they are afraid, but I
do not know why. This sport
is not typical for women,
so I guess that is the way
they see me,” said Milica.
The Olympic gold medallist,
Milica Mandic, says that
her colleagues
and
coaches
hope that Serbia will after her success pay more attention to this sport
and provide stronger support for its
well-deserved promotion and development.
Milica Mandic was born on 6
December 1991 in Belgrade. At the
Summer Olympic Games in London
in 2012 she competed in the category
over 67 kilograms, and won the gold
medal after victory over Tataligom
Crawley, Maria Espinoza, Anastasia
Baryshnikov and An-Caroline Graf.
It was the third medal, and the first
gold won by Serbia at the Summer
Olympics in 2012. At the end of 2012,
the Olympic Committee of Serbia
proclaimed her the best athlete.
(Source:
www.pulsonline.rs)
for you 21
hi - tech
TOP 10 NAJNOVIJIH UREDAJA KOJE NE SMETE
DA PROPUSTITE U 2016.
Živimo u tehnološkom društvu, gde svakog meseca do nas dolaze vesti sa svih strana sveta da je lansiran i izbačen neki novi gedžet, pametni telefon ili uređaj. Veliki brendovi se utrkuju u tome ko će nadmašiti
i poraziti druge vodeće brendove, koji nude vrhunske tehnološke uređaje. Predstavljamo vam top 10 najnovijih gedžeta koji će biti u modi u 2016. godini.
1. USB stanica za punjenje sa 5-portova
Z
nate i sami koliko je teško kada imate braću i sestre i ogromnu porodicu,
ali nedovoljno ulaza za punjenje svih vaših pametnih telefona u isto
vreme. Ali predstavljamo vam nešto veoma uzbudljivo, USB priključak
koji vam pruža 7 otvora (slotova) za pametne telefone i tablete. Ova USB
stanica za punjenje je jednostavna za korišćenje i omogućava vam da simultano punite nekoliko telefona.
1. 5-Port USB Charging Station
Y
ou know it is difficult when you have siblings and a huge family but
having little ports to charge up your smartphones all in one go. Here is
something exciting, a USB port that gives you 7 slots for smartphones
and tablet. Feel easy and use them to charge your phones simultaneously
with safe USB charging station.
2. Prenosivi ručni skener od 1050 DPI
P
rošla su vremena kada su ljudi imali ogromne skenere na
svojim radnim mestima ili u svojim domovima. Na tržištu
su se pojavili prenosivi skeneri koji se lako prenose, a
veoma su “pametni.” Ovaj prenosivi ručni skener je veoma pogodan za privrednike, studente i putnike. On na gotovo magičan
način pretvara vaše fotografije, kako one u boji tako i crno-bele,
priznanice i knjige u digitalne fajlove.
2. Handheld Mobile Portable Document scanner 1050 DPI
G
one are the times when people used to have huge scanners at their workplaces or at their homes. Now the market
has introduced portable scanners that are easy to carry and work so smartly. This portable, handheld scanner is
so apt for the businessmen, students and travellers. It magically and digitally converts your colour or black & white
photos, receipts and books into digital files.
3. Triby – bežični spojivi zvučnik za kuhinju
O
vaj uređaj čini vaš život u kući veoma zabavnim jer uz pomoć
Triby-ja sada možete besplatno da zovete članove vaše porodice na njihove pametne telefone putem interneta, a pruža
vam i mogućnost običnih telefonskih poziva putem Bluetooth konekcije. Možete ga koristiti i za puštanje muzike sa fantastičnim kvalitetom
zvuka, kao i za slušanje radio stanica po vašem izboru.
3. Triby - Connected speaker for the kitchen
I
t is such a fun gadget to have at your home, now you can make
free Internet calls between Triby and your family smartphones
through the Triby application, and regular phone calls with Bluetooth. You can play music with fantastic sound and you can also set in
the radio stations of your choice.
22 for you
nastavak na slede}em izdanju ...
hi - tech
TOP 10 LATEST MUST HAVE TECH GADGETS OF 2016
It is a geek world where almost every month we hear about the launch and release of new gadgets, smartphones and devices from across the globe. Big brands are running a race where they want to surpass and subdue other leading brands offering their high class tech devices. Well, here you can read what top 10 latest must
have tech gadgets are in fashion for the year 2016.
4. Fitbit pametni fitnes ručni sat “Surge”
S
a ovim super pametnim ručnim satom sada možete da merite vaše
telesne aktivnosti, pratite treninge i vidite njihov kratak pregled, kao
i korake, pređenu razdaljinu, potrošene kalorije, sprat na koji ste se
popeli i aktivno provedene minute. Možete takođe i da podesite alarm i
da se probudite uz nečujni alarm. Tekst, kao i lista poziva, su prikazani na
“touchscreen” ekranu ovog pametnog fitnes ručnog sata.
4. Fitbit Surge Fitness Superwatch
W
ith this super smart watch now you can keep a check on
your bodily activities, track workouts & view workout summaries; steps, distance, calories burned, floors climbed and
active minutes. You can also set alarm and wake up with a silent
alarm. Text and call notifications can appear on the touchscreen
display of the fitness smart watch.
5. Silhouette Cameo elektronski alat
za sečenje
U
koliko želimo sve da uradimo precizno i do
savršenstva, ne smemo rizikovati sa kvalitetom alata.
CAMEO alat za štampu i sečenje vam pruža neverovatno iskustvo. Uz pomoć ovog uređaja možete precizno
da isečete sa podloge, crteže i slike koje ste odštampali na
vašem kućnom štampaču.
5. Silhouette Cameo Electronic
Cutting Machine Set
W
ell to do everything with perfection, we can never
compromise on the quality of the stuff. When it
comes to the CAMEO’s Print & cut feature it gives you an amazing experience. With it, you can cut precisely around
the designs and images you have printed on your home printer.
6. MOXO X-1 prenosni bežični bluetooth
lebdeći zvučnik
O
vaj zvučnik omogućava slušanje muzike sa vašeg pametnog
telefona/tableta; a muzika će se čuti sa Bluetooth zvučnika u obliku
kugle. On se lako može automatski povezati sa pametnim telefonom/tabletom. Pružite vašim ušima opuštajući i raskošan zvuk uz pomoć
ovog prenosnog lebdećeg zvučnika.
6. MOXO X-1 Portable Wireless Bluetooth
Floating Levitating Speaker
T
his wireless speaker lets you play the music on smart phone/tablet;
the music will be audible from the Bluetooth speaker orb. It can easily
be paired with smart phone/tablet automatically. Give your ears a
soothing and lavish hearing with this portable levitating speaker.
to be continued ...
for you 23
TOLERANCIJA
T
olerancija je jedna od
najčešće korišćenih reči
u modernom društvu. U
većini slučajeva njena prva
i najjednostavnija definicija,
je priznavanje i poštovanje
mišljenja, običaja ili ponašanja
drugih. Međutim, i pored česte
upotrebe i očiglednog jasnog
značenja, postizanje takve situacije
u stvarnom životu je veoma
teško. Možda je ovo povezano
sa činjenicom da tolerancija kao
koncept, ima mnogo šire značenje
i prema mnogim naučnicima je
moralna vrlina. To odmah naglašava
prvu i najbitniju razliku u pogledu
tolerancije, jer ona nije i ne može se
pomešati sa ravnodušnošću (“kako
god”), apatijom (“šta me briga”) ili
nemarnošću (“što da ne”).
S druge strane, želeli mi to da
prihvatimo ili ne, stav da tolerancija
podrazumeva “prihvatanje svačijih
ideja i ponašanja” je prosto
nemoguć u praksi. Naravno, takav
stav je vrlo dobra polazna tačka
za diskusije unutar učionica i na
raznim konferencijama, ali u pravom
životu, toleranciju nije jednostavno
dostići. Zato je potrebno malo suziti
značenje i pojam reči tolerancija i
praktičnije je definisati. Na primer,
kada inženjer gradi zgradu, jedno
24 for you
od pitanja na koja mora da odgovori
odnosi se na kvalitet materijala
upotrebljenih tokom izgradnje.
Drugim rečima, on treba da utvrdi
koliko se materijali mogu savijati, a
da ne dođe do oštećenja strukture
zgrade. U ovom slučaju reč
tolerancija pre svega podrazumeva
opšte prihvaćen standard i onda se
sve ostalo prosuđuje i procenjuje na
osnovu tog standarda.
Mnogi savremeni filozofi poput
Michael Dusche-a, John Rawls-a
i Michael Walzer-a povezuju
pojam tolerancije sa poštovanjem,
jednakošću i slobodom. Prema
njima, toleranciju treba posmatrati
kao građansku i moralnu dužnost
među ljudima, bez obzira na
njihovu boju kože, veru ili kulturu.
Drugim rečima, tolerancija je
moralna obaveza koja podrazumeva
poštovanje za svakog pojedinca,
kao i uzajamno poštovanje i
obzir među ljudima. Tolerancija
omogućava koegzistiranje
suprostavljenih stavova, verovanja,
vrednosti i ideja, dokle god se
oni uklapaju u okvir prihvatljivih
moralnih vrednosti.
Još jedan jedinstveni aspekt
tolerancije je činjenica da je
ona usko povezana sa našim
karakterom. To znači da tolerancija
crpi svoju vrednost iz onoga
šta neko toleriše i način na koji
tolerancija ili netolerancija bivaju
izražene. Na primer, ukoliko
prihvatamo pogrešan stav, koji
nije u skladu sa prihvaćenim
društvenim i moralnim standardima
(poput vožnje u pijanom stanju)
ni pod kojim uslovom ne znači
da smo tolerantni. Ili neko ko
se glasno protivi, vrišti ili ima
izliv emocija nije automatski
netolerantna osoba, samo zbog
takvog ponašanja. Takve situacije
su pre rezultat našeg karaktera
i vaspitanja. Ovakve situacije
izražavaju nedostatak ljubaznosti,
strpljenja, vaspitanja, poniznosti,
ljubavi, samokontrole i hrabrosti.
Čak se i netrpeljivost treba
izražavati na ovakav način.
Ne treba zaboraviti da je
demokratija, sama po sebi,
izgrađena na principima kao što
su sloboda mišljenja i govora, ali u
isto vreme, i uzajamnog poštovanja
i razumevanja. Ne slagati se sa
nečim ne znači da ste netolerantni.
Međutim, ovakvo neslaganje treba
da bude konstruktivno, zasnovano
na zdravom rasuđivanju i moralnim
i društvenim vrednostima, a još
važnije je da suprostavljanje treba
da bude zrelo i dostojanstveno.
Samo zato što smo ispravni u
našem stavu, ne daje nam za
pravo da ponižavamo druge.
Na kraju krajeva, možda biti
tolerantan znači priznanje da smo
svi isti i da svi imamo pravo da
živimo, ali i da imamo obavezu da
druge pustimo da žive.
TOLERANCE
T
olerance is one of the most
frequently used words in modern
societies. In most cases it is
used, it implies its first and most
simple definition: recognition of and
respect for the opinions, practices, or
behaviour of others. However, despite
the frequent use and apparently clear
meaning, achieving such a situation
in real life is very difficult. Perhaps,
this is related to the fact that tolerance
as a concept has a much broader
meaning and according to many
scholars it is a moral virtue. This
immediately emphasizes the first and
most essential difference regarding
tolerance, because the latter is not and
cannot be confused with indifference
(“whatever”), apathy (“who cares”) or
recklessness (“why not”).
On the other hand, whether we
want to accept or not, the stance that
tolerance is “accepting everybody’s
ideas and behaviours” is simply
impossible in practice. Of course,
such a stance is a very good idealistic
starting point for debates in classrooms
and various auditoriums, but in real life
this can simply not happen. Therefore
we need to narrow down a little bit
the meaning of the word tolerance
and see it in more practical terms. For
example, when an engineer constructs
a building, one of the questions he has
to answer is related to the tolerance of
the materials used during construction.
In other words, he should certify how
much the materials should bend before
the structure is damaged. In this case
the word tolerance first of all implies
a generally accepted standard by
everyone and then everything else is
judged and assessed based on that
standard.
In this sense many modern
philosophers such as Michael Dusche,
John Rawls and Michael Walzer link
tolerance with respect, equality and
freedom. According to them tolerance
should be seen as a civic and moral
duty between individuals regardless
of their colour, creed or culture. In
other words tolerance is a moral
duty that implies the respect for the
individual as well as mutual respect
and consideration between humans.
Tolerance between people makes
possible for conflicting claims, beliefs,
values and ideas to coexist as long as
they fit within acceptable moral values.
Another unique aspect of tolerance
is the fact that it is closely connected
to our character. This means that
tolerance derives its value from
what someone tolerates and the
way tolerance or intolerance is
expressed. For example, the fact
that we agree with a wrong stance
that does not comply with accepted
social and moral standards (such
as drinking and driving) does under
no circumstances mean that we are
tolerant. Just as someone is not
automatically intolerant just because
he opposes someone loudly, screams
or has emotional outbursts. Such
situations are in fact a result of our
character and manners. They are an
expression of the lack of kindness,
patience, courtesy, humility, love,
self-control, and courage. Even
intolerance should be expressed
through these qualities.
We should not forget that
democracy itself is built upon
principles such as freedom of thought
and speech but at the same time
mutual respect and understanding.
Opposing something does not mean
you are intolerant. However, this
opposition should be constructive,
based on sound judgment and moral
and social values, more importantly
our opposition should be mature and
dignified. Just because we are right in
our stance does not give us the right to
humiliate others. After all, maybe being
tolerant means that we acknowledge
that we are all the same and we enjoy
the right to live, but also the obligation
to let others live just as we do.
for you 25
Bojan Joksimovic: Budite uporni i
uspeh ce sam doci!
P
rijatna boja glasa i
odlična dikcija, komunikativnost, redovno
praćenje i poznavanje
aktuelnih društvenih tokova,
kreativnost i sposobnost
za brzo usvajanje novih
znanja, odgovoran individualan rad i prihvatanje lične
odgovornosti za obavljen
posao, kao i timski rad i
odlična saradnja sa ostalim
kolegama, samo su neke od
osobina koje krase dobrog
radio voditelja.
Glas Bojana
Joksimovića sa talasa Radio
KFOR-a prepoznatljiv je
slušaocima već punih šest
godina. Preciznije rečeno,
on se poslom radio voditelja
bavi od 2011.godine, a
kako kaže, sasvim slučajno
se zadesio se u tim vodama. „Na jednoj lokalnoj
radio stanici čuo sam oglas,
bio im je potreban radio
voditelj, ja sam se prijavio
za to radno mesto i nakon
testiranja i intervjuisanja,
urednici tog radija pozvali su
me na posao“, objašnjava
Bojan i dodaje da su za posao radio voditelja neophodni
i talenat i obrazovanje.
Priprema emisija,
razmišljanje o temama
o kojima će diskutovati sa slušaocima, odabir
odgovarajuće muzike, neke
26 for you
su od etapa koje opisuju jedan radni dan radio voditelja, ali ono što Bojan izdvaja
kao posebno uživanje u
ovoj profesiji je kontakt sa
slušaocima i druženje sa
kolegama.
Na pitanje da izdvoji stvari koje mu najviše
pomažu da uspešno obavlja
ovaj posao, on kaže da su
to pre svega informisanost
i pristup informacijama i
raznim dešavanjima, dok je
najteži deo, prema njegovim
rečima ponekad sama realizacija pojedinih emisija.
„Uglavnom su to problemi tehničke prirode, koji
ponekad mogu da dovedu
do poteškoća u realizaciji
neke emisije, ali se to na
sreću, veoma retko dešava“,
ističe Bojan. On kaže da
se ponekad desi da radio
voditelje, pa i njega lično, po
glasu prepoznaju redovni
slušaoci KFOR radija, ali
je svestan da je takva
priroda posla kojim se bavi,
mada naglašava da privatni
život i posao nikako ne idu
zajedno.
Upoređujući posao koji
danas obavlja na Radiju
K4 sa prethodnim radnim iskustvom na drugim
radio stanicama, Bojan
Joksimović objašnjava da je
novinarski posao započeo
kao novinar-saradnik u
uređivanju informativnih
emisija, dok danas pretežno
radi emisije zabavnog
karaktera, sa dosta dobre muzike, što njemu
mnogo više odgovara.
Takođe, poredeći posao na
radiju sa druge dve vrste
medija, štampom i televizijom, Bojan, bez mnogo
premišljanja, odgovara da je
na radiju lepše. To je i razlog
zašto bi on uvek ovu profesiju preporučio mladima, jer
baveći se njome, imaće prilike da upoznaju dosta ljudi i
da dosta toga nauče.
Bojan voli svoj posao i
kada bi bio u mogućnosti da
bira čime će se baviti iznova
u životu, ponovo bi izabrao
ovu profesiju. Kaže da se i
dan danas seća prvog dana
na poslu, uzbuđenja i treme
koju je osetio kada je po
prvi put ušao u studio i seo
pred mikrofon. On za kraj
poručuje svim mladima da
iskoriste prilike koje će im
se pružiti u životu. „Budite
uporni i uspeh će sam doći“,
uveren je Bojan Joksimović,
voditelj Radija K4.
T
he pleasant tone of
voice and excellent
diction, communication, regular monitoring
and knowledge of current
social trends, creativity and ability to quickly
acquire new skills, responsible individual work and
acceptance of personal
responsibility for the job,
as well as team work and
excellent cooperation with
other colleagues, are just
some of the traits that
adorn a good radio host.
Voice of Bojan Joksimovia on the radio waves
of Radio KFOR is recognizable to listeners for the
past six years. Specifically,
he is in the business of a
radio host since 2011, and
he says, he happened to
be in these waters quite by
chance. “ I heard the ad on
a local radio station; they
needed a radio presenter
so I applied for the post
and after the testing and
interviewing, the editors of
the radio station invited me
to work,” said Bojan, adding that talent and education are necessary for the
job of radio host.
Preparation of the radio
shows, thinking about the
topics that will be discussed with the audience
and choosing the appropriate music are some of
Bojan Joksimovic: Be
persistent and success
will come along!
the stages that
describe one
weekday of a
radio host, but
what Bojan particularly enjoys
in this profession is contact
with listeners
and socializing
with colleagues.
When asked
to single out the
things that help
him the most
to successfully perform
this job, he says
that these are
primarily information and
access to information and
to a variety of events.
While the hardest part,
he said, is sometimes the
very realization of certain
programs.
“Most of the problems
are of a technical nature,
which can sometimes
lead to difficulties in the
implementation of some
programs, but this thankfully, happens rarely,”
said Bojan. He says that
sometimes it happens that
regular radio listeners recognize KFOR radio hosts,
including him personally,
by voice, but he is aware
that this is the nature of
the business, and stresses
that private life and work
do not fit together.
Comparing the work
that he now does at Radio
K4 with previous work
experience at other radio
stations, Bojan Joksimovic
explains that he became
engaged in journalism as
a journalist-associate in
editing news programs,
while today he is mostly
engaged in entertaining
shows with a lot of good
music, which makes it a lot
more convenient for him.
Also, comparing the job
on the radio with the other
two types of media, press
and television, Bojan,
without much hesitation,
replied that working on at
radio station is nicer. That
is why he recommends
this profession to young
people, by doing this, they
would have the opportunity
to meet a lot of people and
learn a lot.
Bojan loves his work
and if he were to be able
to choose the profession again he would
again choose this one.
He says that to this day
he remembers first day
at work, excitement and
nervousness he felt when
he first entered the studio
and sat down in front of
the microphone. At the
end he said to all young
people to seize opportunities that will be given to
them in life. “Be persistent and success will
come along,” believes
Bojan Joksimovic, a radio
host in Radio K4.
for you 27
LJUBA
V NIJE
REČ
SAMO
U
u n iš ta
va
ž iv o ti n m , n e m a lt r e
je , n it i
ti r a m n
gaz
edužn
U duhu
e
lj u b a v i im i s e č e m
b
i p o z it
s
il jk e .
u
le
po pon
iv a n s ta
aš
v prem
svemu
a ž iv o tu a n je
š to n
i
L ju b a v a s o k r u ž u je
.
v id im u
r o d ic i,
s
v
emu: u
u
poL ju b a v p r ij a te lj s tv u
, u p r ir
je u v e
o d i.
k i svu
n ik a d
d a p r is
ne nes
u tn a ,
ta
li k . Z a
to u v e je , s a m o m e
k s la v im
n ja o b
je p o k
r e ta č ž
o lj u b a
iv o
v,
o n a je
s v e š to ta , o n a je z d o n a
r a v lj e ,
zbog k
n a s č in
o je s m
o i to š i s r e ć n im a i
to je s m
o - lj u d
i.
Ta m a r
a Jova
nović
O Š „B
V
ranko
Radič II3,
ević“
Mitrov
ica
vreme
nu
r e č „ lj u u k o je m ž iv
im
ba
p o g r e š v “ s e k o r is ti o ,
no u v
Ta j p o
č e s to
e
ja m s e
i
ć
v e z u je in i s lu č a je v a
lj u d e č
z a s tv a
.
in e s r e
ćn
r i k o je
se zap
it a la , š im . U p r a v o
sam
ta je z
k o li k o
a
je n je
pravo
lj u b a v
L ju b a v n o z n a č e n je
i
?
n
e
znači s
nekog
a il i n e
amo v
o
š to , lj u
v iš e . D
b a v je le ti
a
mnogo
s a n ja li n ij e n je , lj u d
, s tv a r
a li . O n i n e b i m a š ta
r a c ij a
a je in
li ,
kroz v
s p iek
vođen
i zbog ove, mnogi r
lj u b a v i,
a to v i s
lj u b a v
u
z a to š
ka
to s e z
v is in e , ž e d a te b a
a
ca u n
a li is to
e s lu ć e
n a jv e ć
ta k o u
ne
p
e b o li
i p a tn je o z n a š
no od
. L ju b a
osećan
v je je
ja , k o ja
n it s v im
dje z a je
d n ič k a
n a s p o lj u d im a n a s
v
ve
e
r e li g ij u z u je , b e z o b tu . S v e
z ir a n a
il i je z ik
L ju b a v
.
, b il a m
b o ju ,
a la , b il
O
na se
P r is u tn
a veća
u srcu
a
je
kroz s
B
p r o š la
oseća
il
a
đačka
va
vreme
,
il i s t a r
n a , tu
O n a je
i b ić e
ačka
je s a
tu k
u
L ju b a v v e k n a jj a č a ,
vreme roz buduća da
.
je
na. Mo
samo
I n iš t a
ja n a jv
reč
lj u b a v
v
e
iš
ć
je s
a
e,
A li o n
r o d ic a te m o ja p o jo š u v
, m o ji
ek za
N
a
p
jl e p š a
r ij
moj ku
n ju d iš
je o n a
ć n i lj u b a te lj i i
e.
Đ
a
prva
č
im
k
je o n o
u
a
k
c
lu
.
To
p
š to ja
u
o
č
n
uva
a
čuvam
n e g u je
,
m
I čupe
to je o i o d r ž a v a m ,
r
a
k, ona
no
pamti
z a b o r a n a š ta n e
v lj a m ,
S
voga d
gde
god se
n
ne zab ruga da
g o d d a a la z im i š ta
or
A li z a d a v i.
r a d im .
n ja s t r
Vo li m
š e tn je
ana
pr
sveske
li m ž iv ir o d o m , v o o ti n je ,
P r v u lj
ubav p
vo
b il jk e ..
amti
dugo,
.i s te k li m
la s a m
pravo
Ona c
da kaž
r
ta, ona
em
Da be
d a v o li
z t e b e p iš e
m
, ja n e
mogu
to . J a
v iš e .
p r ir o d u
ne
LJUBA
VNA P
ESMA
Marija
Nikoli
Ta m a r
ć
a
O Š „B J o v a n o v i ć V I 3
V
ranko
Radič II3,
ević“
Mitrov
ica
28 for you
d
ays an
e r e a lw g , ju s t
th
t
u
o
in
n
ar
as bee
is a p p e
we
Love h
n e v e r d r e fo r e , m a y
,
e
r
e
h
e
w
h
in g
y
r
T
iv
e
.
r
v
d
e
th e
s fo r m
is
it
it
g
,
in
e
g
lo v
d every
chan
e le b r a te e h e a lt h , a n e s u s
c
s
y
a
th
a lw
mak
li fe , it is
py and
fo r c e in t g e ts u s h a p
”
a
.
th in g th a r e - h u m a n s
r d “ lo v e
th e w o
,
e
e
w
V II 3 ,
g
s
t
a
e
a
wh
a n o v ic v ic ’
y and
st cas
v
a
o
d
o
m
J
is
a
in
no
n th
nd
Ta m a r n k o R a d ic e
o ft e n a
ia te th is p p y.
ic a
a
is u s e d P e o p le a s s o c
l ’B r a
h
m
M it r o v
c
e
y S oo
.
e th
P r im a r
w r o n g ly g s th a t m a k v e a c tu a ll y
t lo
h th in
is .
er wha
ti o n w it
e w o n d s ig n if ic a n t it
m
e
d
a
w
omeo
s
It m
h
g
d
r an
t lo v in
fo
u
s
o
d
b
n
r e . If
a
t
s ta
uch mo
n ’t ju s
L o v e is e th in g , it is m u ld n ’t b e
a ll e r
wo
r or sm
om
e
s
le
g
r
p
o
ig
o
b
It
e
y
bod
ve, p
ti n g .
h e th e r
a r t,
e
of crea
’t fo r lo
L o v e , w fe lt in th e h e o ld m a n ,
it w a s n g , d r e a m in g th r o u g h o u t th
s
n
y
a
in
n
er
g e r.
Is a lw a o f a p u p il o r
fa n ta s iz a n in s p ir a ti o r e fo u g h t o v
g s tr o n
r
in
e
th
th
e
n
y
e
w
e
n
h
e
a
s
le
r
W
b
n
b
a
has
yw
be a
a y s th a
s, man
s a id to
It ’s a lw s t a w o r d
, but
ts
c e n tu r ie a u s e lo v e is
h
ig
ju
e
st h
ss.
est
ec
L o v e is in g e ls e ,
s n o le
lo v e , b s to th e h ig h e n c e th e d e e p
th
o
r e a th e
n
b
u
e
ie
d
n
r
ll
e
n
e
o
e
ti
k
A
th
l
p
s
to ta
s ex
e of
u ti fu
r he
m a k e u g . L o v e is o n a d th a t
t fo r h e th e m o s t b e a tu d e n t b e n c h
u
to
B
o
ls
a
s
re
r in
v e is
,
d s u ff e a c o m m o n th
ory of a
F ir s t lo
e w o r ld
p a in a n
e m e m a ir
re
th
a
th
d
t
s
n
a
p
u
e
th
s
aro
of h
It k e
fe e li n g
u m a n s o f th e ir s k in ,
s tr a n d
ie n d .
ts a ll h
d of a
r
c
n
c h o o l fr e
lo
e
s
A
o
n
c
a
n
o
t
e
c
e
th
g
g
r
f
a
o
p
fo
la s t
le s s
N o t to
past
r e g a r d r la n g u a g e .
te b o o k t lo v e
e
o
th
n
ll
e
a
th
o
in
fi r s
ue
But
r e li g io n w a s p r e s e n t
e r s th e
l c o n ti n
ememb e,
a n d w il c o m e . M y
R
w
Love
o
n
re
ag
it is h e
ti m e s to
mu n ti l o ld n d it d r a w s
ti m e s ,
e in th e lo v e is m y fa
a
r
e
’t
s
e
th
it
t
u
y
st
u I can
It w r
to b e o
g r e a te
s and m g
hout yo
d
it
n
w
ie
t
fr
a
Th
il y, m y
o m e th in
h is is s
go on.
p e ts . T e r is h a n d
h
c
I k e e p , , s o m e th in g I
I3
ikolic V
n u r tu r e r g e t, w h e r Marija N ić VII3,
fo
r
e
v
d
e
v
n
n
Jovano
ay be a
Tamara cool ’Branko
ever I m I may be
S
er
vic’
Primary
w h a te v v e h ik in g ,
Radice
lo
I
a
.
g
.
v
o
..
in
r
do
Mit ic
n ts
a n d p la m y
ls
a
im
an
rned
ave ea
a n d I h s a y th a t th is
r ig h t to a m fo n d o f. I
tI
re,
is w h a
th e n a tu
y
o
tr
s
e
ocent
d o n ’t d
e a t in n
tr
is
p
m
d o n ’t
n ’t s to m
and do
a
,
d
ls
n
a
a
ers
a n im
d m a n n r y th in g
o
o
G
.
e
ts
and ev
u t p la n
o n o r c tt it u d e to li fe th e s p ir it o f
a
e
e in
p o s it iv
s us ar
rround
th a t s u
verylo v e .
v e in e
I s e e lo
y,
e fa m il
th in g : th a n d
h ip
fr ie n d s .
re
tu
a
n
in
UST A
J
T
’
N
IS
LOVE
WORD
I
SONG
E
V
O
L
for you 29
30 for you
Pisma citalaca
v
Zdravo svima,
Zovem se Stefan
Stojanović, iz Mitrovice
sam i učenik sam sedmog
razreda. Moj omiljeni
pevač je Momčilo Bajagić
Bajaga i često slušam
njegove pesme. Voleo
bih da objavite njegov
poster u 4U magazinu.
Moj najomiljeniji glumac
je Miodrag Petrović.
Slobodno vreme
provodim učeći ili igrajući
fudbal. Takođe volim da
crtam i da se igram sa
drugarima. Pozdravljam
sve čitaoce 4U magazina.
Stefan Stojanović,
OŠ „Branko Radičević“
- Mitrovica
Ćao svima,
Ja sam Angelina
Knežević i imam 14
godina. Volim da
slušam Whitney Houston
i Rihannu, to su mi dve
omiljene pevačice.Moja
najomiljenija glumica je
Sandra Bullock. Želela
bih da u magazinu 4U
objavite njen poster. U
slobodno vreme šetam
sa drugaricama ili se
bavim sportom, a od svih
sportova najviše volim
atletiku. Mnogo Vas sve
pozdravljam!
Knežević Angelina,
OŠ „Branko Radičević“
- Mitrovica
Ćao,
Ja sam Anastasija iz
Mitrovice i imam 14
godina. Meni se ovaj
magazin mnogo sviđa
i zanima me kada ćete
objaviti poster grupe „
One direction“ ili poster
Lady Gage, pošto ja
nju obožavam? Moj
omiljeni film je „Sam
u kući“, a od glumica
posebno volim Tamaru
Dragićević. Slobodno
vreme provodim slušajući
muziku ili igram košarku.
Pozdravljam sve čitaoce.
Anastasija Dimkić
OŠ „Branko Radičević“
- Mitrovica
Br.127
Pozdrav svim čitaocima
4U magazina,
Ja sam Iva Đekić, imam 13
godina i živim u Mitrovici.
Moja omiljena grupa je
„Parni valjak“ i volim sve
njihove pesme. Od filmova
najviše volim „Lajanje na
zvezde“, „Posetioce“ i „
Panov lavirint“. Od glumica
najviše volim Anđelinu
Džoli i volela bih da u
Vašem magazinu objavite
njen poster. Od sportova
najviše volim skijanje.
Takođe idem u muzičku
školu i sviram violinu već
5 godina. U slobodno
vreme, pored druženja sa
mojim drugarima, volim da
čitam i usavršavam svoje
veštine.
Iva Đekić
OŠ „Branko Radičević“ Mitrovica
for you 31
Readers’ letters
Greetings to all readers
of magazine For You,
I’m Iva Đekić, I am 13
years old and I live in
Mitrovica. My favorite
group is “Parni Valjak” i
love all of their songs. My
favorite movie is “Barking
at the Stars,” “Visitors”
and “Pan’s Labyrinth.” I
like Angelina Jolie among
actresses and I’d like you
to publish a poster of her
in your magazine. Among
sports I like skiing. I also
go to music school and
play violin for 5 years
now. In my spare time, in
addition to spending time
with my friends, I love
to read and improve my
skills.
Iva Đekić
Primary School „Branko
Radičević“ - Mitrovica
Zdravo svima,
My name is Stefan
Stojanović, I am from
Mitrovica and I’m
seventh grade student.
My favorite singer is
Bajaga and I often listen
to his songs. I would like
you to post his poster
in a 4U magazine. My
favorite actor is Miodrag
Petrović. I spend my
spare time studying or
playing soccer. I also
love to draw and play
with friends. Best regards
to all readers of 4U
magazine.
Stefan Stojanović,
Primary School „Branko
Radičević“ - Mitrovica
Hi everyone,
I am Angelina Knežević
and I’m 14 years old.
I love to listen to
Whitney Houston
and Rihanna, to of my
two favorite singers.
My favorite actress is
Sandra Bullock. I would
like you to publish her
poster in 4U magazine.
In my spare time I walk
with my friends or play
sports, but most of all
sports I like athletics.
Regards to you all!
Knežević Angelina,
Primary School „Branko
Radičević“ - Mitrovica
Ćao,
I am Anastasia from
Mitrovica and I’m 14
years old. I really like
this magazine, and I was
wondering when you are
going to publish a poster
of “One direction” or
poster
of Lady
Gaga, because I love
her? My favorite movie
is “Home Alone”, among
actresses I particularly
like Tamara Dragicevic.
I spend my free time
listening to music or
playing basketball.
Regards to all readers.
Anastasija Dimkić
Primary School
„Branko Radičević“ Mitrovica
Br.127

Similar documents

Oktobar 2012

Oktobar 2012 finansirana od strane KFOR-a. Štampa se na Kosovu i distribuira besplatno. Sadr`aj magazina ne odra`ava uvek stavove koalicije ili bilo koje zemlje ~lanice pojedina~no. KFOR prihvata i tra`i vaša m...

More information