yeutz 2014-15

Transcription

yeutz 2014-15
‫תשע"ה‬
‫ייעוץ חינוכי ‪ -‬מסלול א' )עם תיזה( *‬
‫הדרישות למסלול זה בחינוך **‪ 22‬ש"ש‪.‬‬
‫‪ 1‬ש"ש‪ -‬סמסטריאלי ‪ 2‬ש"ש‪ -‬שנתי‬
‫שנה א' ) ‪ 15‬שעות(‬
‫לימודי חובה‬
‫יום שני‬
‫מס' קורס‬
‫נושאר קורס‬
‫מועד קורס‬
‫היקף‬
‫‪77-733-01‬‬
‫עבודה מעשית ביעוץ – סמסטר א ‪ /‬ב '‬
‫‪1‬ש"ש‬
‫‪8‬‬
‫‪77-747-01‬‬
‫קשיים והפרעות אכילה בקרב ילדים ובני נוער בסיכום – סמסטר א'‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪10‬‬
‫‪77-822-01‬‬
‫תהליכי ראיון מתקדמים‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪12‬‬
‫‪77-822-02‬‬
‫•‬
‫קבוצה ‪ 01‬מיועדת לתלמידים המחוייבים בקורס השלמה ‪77322‬‬
‫‪77-822-03‬‬
‫פרקטיקום בייעוץ– שלב א'‬
‫‪77-741-01‬‬
‫ב' ‪14‬‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪77-741-02‬‬
‫‪77-741-03‬‬
‫יום רביעי‬
‫‪77-752-01‬‬
‫התפתחות נורמלית ואבנורמלית שלב ב' ‪ -‬סמסטר א'‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫ד' ‪10‬‬
‫‪77-796-01‬‬
‫כלים ותהליכים בייעוץ מערכתי – סמסטר א'‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫ד' ‪12‬‬
‫‪77-904-04‬‬
‫מחקר איכותי‪ -‬סמסטר ב'‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫ד' ‪12‬‬
‫סמינריונים ‪ -‬לבחירה אחד‬
‫‪77-890-01‬‬
‫מוטיבציה ותפיסות ידע בסביבה הישגית – סמינריון‬
‫‪77-891-01‬‬
‫חינוך ועיצוב זהות – סמינריון‬
‫‪77-893-01‬‬
‫אלימות ילדים ובני נוער – היבטים תיאורטיים ויישומיים – סמינריון‬
‫ד' ‪14‬‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪851 / 808‬‬
‫מחקר כמותי מתקדם לתואר שני‪ -‬הרצאה סמסטר א' ‪ +‬ב'‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫ד' ‪16‬‬
‫‪855 / 852‬‬
‫תרגיל במחקר כמותי מתקדם – סמסטר א'‪+‬ב'‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫ד' ‪18‬‬
‫קורסי השלמה‪ -‬חיוב מועמד לקורסי השלמה נקבע בעת קבלתו ללימודי תואר שני ולאחר עיון בתוכנית הלימודים של התואר הראשון‪.‬‬
‫קורסי ההשלמה למגמת ייעוץ חינוכי הינם‪-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ -77030/77031‬מבוא למחקר כמותי חלק א' ו‪/‬או חלק ב' )מתוקשב( או ‪ – 060‬קורס פרונטלי‪.‬‬
‫) ניתן לגשת לבחינת פטור בתחילת השנה‪ -‬פרטים במזכירות לאחר יולי ‪(2013‬‬
‫‪ -7732201‬מיומניות יסוד בראיון הייעוצי )ב' ‪ - 8‬סמסטר א'(‬
‫‪ -7730401‬מבוא לייעוץ חינוכי )ב' ‪ -16‬שנתי(‬
‫‪ -7731001‬פסיכולוגיה של ההתפתחות האשיות והלמידה )ב' ‪ -18‬שנתי(‬
‫לימדי תעודת ‪ - CBT‬הקורסים הפרונטליים יתקיימו ביום ד' בשעות ‪ -08-10‬שנתי ובסמסטר ב' ‪ .10-12‬בנוסף ניתנים קורסים מתוקשבים‬
‫שנה ב' ) ‪ 7‬שעות(‬
‫לימודי חובה‬
‫יום שני‬
‫מס' קורס‬
‫נושאר קורס‬
‫‪77-746-01‬‬
‫פרקטיקום בייעוץ‪ -‬שלב ב'‬
‫היקף‬
‫מועד קורס‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫ב' ‪16‬‬
‫‪77-746-02‬‬
‫‪77-746-03‬‬
‫יום חמישי‬
‫‪77-787-01‬‬
‫עבודה מעשית ביעוץ‪ ,‬שלב ב' – סמסטר א'‬
‫‪77-787-02‬‬
‫עבודה מעשית בייעוץ‪ ,‬שלב ב'‪ -‬סמסטר ב'‬
‫‪77-762-01‬‬
‫הנחיית קבוצות‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫ה' ‪8‬‬
‫ה' ‪8‬‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫ה' ‪10‬‬
‫‪77-762-02‬‬
‫‪77-762-03‬‬
‫‪77-965-01‬‬
‫•‬
‫ה‬
‫‪77-965-02‬‬
‫‪77-791-01‬‬
‫גישות‪ -‬קוגנטיביות או גשטלאט )בחירה אחת מהגישות(‬
‫•‬
‫קב' ‪ 01‬מיועדת לתלמידי תעודת ‪CBT‬‬
‫תוכנית אינה סופית‪ ,‬ייתכנו שינויים‪ .‬כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה‬
‫** יש לקרוא באתר האינטרנט אודות חובות התואר השני לשפה זרה‪ -‬אנגלית וקורס יסוד ביהדות‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫ה' ‪12‬‬
‫תשע"ה‬
‫ייעוץ חינוכי ‪ -‬מסלול ב' )ללא תיזה( ‪* -‬‬
‫הדרישות למסלול זה בחינוך **‪ 28‬ש"ש‪.‬‬
‫‪ 1‬ש"ש‪ -‬סמסטריאלי ‪ 2‬ש"ש‪ -‬שנתי‬
‫שנה א' ) ‪ 15‬שעות(‬
‫לימודי חובה‬
‫יום שני‬
‫מס' קורס‬
‫נושאר קורס‬
‫היקף‬
‫מועד קורס‬
‫‪77-733-01‬‬
‫עבודה מעשית ביעוץ – סמסטר א ‪ /‬ב‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪77-747-01‬‬
‫קשיים והפרעות אכילה בקרב ילדים ובני נוער בסיכום – סמסטר א'‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪77-844-01‬‬
‫התמודדות מערכתית עם השונות‪ :‬תפקיד היועץ ‪ -‬סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪77-822-01‬‬
‫תהליכי ראיון מתקדמים‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫•‬
‫קבוצה ‪ 01‬מיועדת לתלמידים המחוייבים בקורס השלמה ‪77322‬‬
‫‪77-822-02‬‬
‫‪77-822-03‬‬
‫‪77-741-01‬‬
‫פרקטיקום בייעוץ– שלב א'‬
‫‪2‬‬
‫ב' ‪14‬‬
‫‪77-752-01‬‬
‫התפתחות נורמלית ואב נורמלית – סמסטר א'‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪77-796-01‬‬
‫כלים ותהליכים בייעוץ מערכתי – סמסטר א'‬
‫‪1‬‬
‫ד' ‪12‬‬
‫‪77-904-04‬‬
‫מחקר איכותי‪ -‬סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫ד' ‪12‬‬
‫‪77-741-02‬‬
‫‪77-741-03‬‬
‫יום רביעי‬
‫סמינריונים ‪ -‬לבחירה אחד‬
‫‪77-890-01‬‬
‫מוטיבציה ותפיסות ידע בסביבה הישגית‬
‫‪77-891-01‬‬
‫חינוך ועיצוב זהות‬
‫‪77-893-01‬‬
‫אלימות ילדים ובני נוער – היבטים תיאורטיים ויישומיים‬
‫‪2‬‬
‫ד' ‪14‬‬
‫‪708 / 707‬‬
‫מחקר כמותי יישומי לתואר שני‪ -‬סמסטר א'‪+‬ב'‬
‫‪2‬‬
‫ד' ‪16‬‬
‫‪709‬‬
‫תרגיל במחקר כמותי יישומי – סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫ד' ‪18‬‬
‫קורסי השלמה‪ -‬חיוב מועמד לקורסי השלמה נקבע בעת קבלתו ללימודי תואר שני ולאחר עיון בתוכנית הלימודים של התואר הראשון‪.‬‬
‫קורסי ההשלמה למגמת ייעוץ חינוכי הינם‪-‬‬
‫•‬
‫‪ -77-030/77-031‬מבוא למחקר כמותי חלק א' ו‪/‬או חלק ב' )מתוקשב( או ‪ – 060‬קורס פרונטלי‪.‬‬
‫•‬
‫) ניתן לגשת לבחינת פטור בתחילת השנה‪ -‬פרטים במזכירות לאחר יולי ‪(2013‬‬
‫•‬
‫‪ -77-32201‬מיומניות יסוד בראיון הייעוצי )ב' ‪ - 8‬סמסטר א'(‬
‫•‬
‫‪ -77-30401‬מבוא לייעוץ חינוכי )ב' ‪ -16‬שנתי(‬
‫•‬
‫‪ -77-31001‬פסיכולוגיה של ההתפתחות האשיות והלמידה )ב' ‪ -18‬שנתי(‬
‫לימדי תעודת ‪ -CBT‬הקורסים הפרונטליים יתקיימו ביום ד' בשעות ‪ -08-10‬שנתי ובסמסטר ב' ‪ .10-12‬בנוסף ניתנים קורסים מתוקשבים‬
‫תכנית שנה ב'‬
‫שנה ב' ) ‪ 13‬שעות(‬
‫קורסי חובה‬
‫מס' קורס‬
‫נושאר קורס‬
‫היקף‬
‫יום שני‬
‫‪77-746-01‬‬
‫פרקטיקום בייעוץ‪ -‬שלב ב'‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪77-746-02‬‬
‫לבחירה קבוצה אחת‬
‫מועד קורס‬
‫ב' ‪16‬‬
‫‪77-746-03‬‬
‫‪77-755-01‬‬
‫לקויות למידה‪ -‬התערבויות ייעוציות‪ -‬סמסטר ב‬
‫או‬
‫‪77-816-01‬‬
‫מיניות והתבגרות – סמסטר ב'‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫ב' ‪18‬‬
‫‪77-763-01‬‬
‫בגרות מתהווה ‪ -‬סמסטר א‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫ה' ‪8‬‬
‫‪77-787-01‬‬
‫עבודה מעשית ביעוץ‪ ,‬שלב ב' – סמסטר א ' ‪ /‬ב'‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫ה' ‪8‬‬
‫‪77-787-02‬‬
‫לבחירה קבוצה אחת‬
‫‪77-762-01‬‬
‫הנחיית קבוצות‬
‫‪77-762-02‬‬
‫לבחירה קבוצה אחת‬
‫יום חמישי‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫ה' ‪10‬‬
‫‪77-762-03‬‬
‫‪77-965-01‬‬
‫‪77-965-02‬‬
‫גישות‪ -‬קוגנטיבי או גשטלאט )בחירה אחת מהגישות(‬
‫•‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫ה' ‪12‬‬
‫קב' ‪ 01‬מיועדת לתלמידי תעודת ‪CBT‬‬
‫‪77-791-01‬‬
‫‪77-76101‬‬
‫ייעוץ למשפחה‬
‫‪77-76102‬‬
‫לבחירה קבוצה אחת‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫ה' ‪14‬‬
‫לבחירה סמינריון אחד‬
‫‪77925-01‬‬
‫טכנולוגיות עתידיות והשלכותיהן הקוגניטיביות‪ -‬סמינריון‬
‫‪77-83201‬‬
‫תהליכים ומגמות בגיל המבוגר‪ -‬היבטים ייעוציים וחברתיים‪-‬‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫ה' ‪16‬‬
‫סמינריון‬
‫•‬
‫‪77-915-01‬‬
‫תפישות ואמנות של מחנכים‪ -‬סמינריון – סמסטר א'‬
‫‪77960-05‬‬
‫בחינה ביבליוגרפית‬
‫התוכנית אינה סופית‪ ,‬ייתכנו שינויים‪ .‬כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה‬
‫** יש לקרוא באתר האינטרנט אודות חובות התואר השני לשפה זרה‪ -‬אנגלית וקורס יסוד ביהדות‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪20 - 16‬‬

Similar documents