ASPERGER, ADHD, TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖT

Transcription

ASPERGER, ADHD, TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖT
ASPERGER, ADHD,
TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖT
Pulkkila 21.11.2013
Ulla Pakanen-Wallin, psykologi
Anna-Kaisa Sipilä, ohjaava opettaja, KT, psykoterapeutt
•
Kyseessä aivojen toiminnan erilaisuus
• Paljon aivotutkimusta tehty, mutta kaikkia syitä ja mekanismeja ei tunneta vielä
tarkasti
• Aspergein oireyhtymän esiintyvyys n. 0.3% - 0.4% eli 3-4 tuhannesta
• Poikia enemmän – vain joka viides on tyttö
Usein piirteet selkeämmin ilmi kouluiässä
ADHD esiintyvyys 4-10 %
Poikia enemmän kuin tyttöjä
-
ADHD
Asperger
kasvojen
tunnistaminen
vaikeaa
TOURETTE
Autismin
kirjo
tic-oireet
Vaihtelua,
”on/off”
Aspergerin oireyhtymä ja ADHD
• molempia ollut todennäköisesti kaikkina aikoina
ja kaikissa kulttuureissa
EIVÄT JOHDU KASVATUKSESTA
Ohjauksella, opettamisella ja kasvattamisella voidaan
kuitenkin vaikuttaa paljon henkilön tilanteeseen ja
toimintakyvyn parantumiseen
Aspergerin oireyhtymä
Pulmia seuraavilla alueilla
1. Sosiaalinen vuorovaikutus
• kontaktit samanikäisiin vähäisiä
• sosiaalisen vuorovaikutuksen ”koodit” vaikeita ymmärtää
• tilanteeseen sopimatonta käyttäytymistä, suorapuheisuutta
2. Kiinnostuksen kohteet
• usein ”yhden asian miehiä ja naisia”
• oma kapea-alainen kiinnostuksen kohde syrjäyttää
kaikki muut puuhat
• kohteet voivat vaihdella, mutta intensiteetti ja paneutuminen säilyä
3. Rutiineihin ja harrastuksiin juuttuminen
• pakonomainen tarve luoda rutiineja
• ne voivat hallita sekä henkilön itsensä että ympäristön
ihmisten olemassaoloa
Anna-Kaisa Sipilä, Tervaväylän
koulu, Oulu
4. Puheen ja kielen kehitys
• myöhäinen puheen kehitys
• puhe jo pienenä huoliteltua, pikkuvanhaa ja virheetöntä,
muodollista ja pikkutarkkaa
• äänenkäyttö ja puhemelodia omaperäinen; konemaisuutta
kimeyttä ym.
• sisällön ymmärtämisessä ongelmia, kuvaannolliset ilmaisut
tuottavat usein väärinkäsityksiä…. taipumusta ymmärtää asiat
konkreettisesti
5. Ei-sanallinen kommunikaatio
• niukka eleiden ja ilmeiden käyttö
• kömpelö kehonkieli
• hankaluuksia ymmärtää ja tulkita sanattomia viestejä
• ilmeitä ja eleitä ”väärissä” asiayhteyksissä
• omalaatuinen, tuijottava katse
6. Motorinen kömpelyys
• joko hieno- tai karkeamotoriikassa… tulee ilmi neurologisissa
tutkimuksissa
Autismin kirjon psykologisia selitysmalleja
Mielen teoria - Theory of Mind
toisen ajatusmaailmaan ja tilanteeseen eläytymisen pulma
Osien ja kokonaisuuksien hahmottuminen - Koherenssiteoria
Toiminnan ohjauksen pulmat - Eksekutiivisuus
- suunnittelu
- toteutus
- uudelleenorganisointi
Ajan hahmottamisen pulma
Erityisiä voimavaroja
Muisti
- monilla erittäin hyvä
- ”valokuvamuisti”
- tapahtuma- ja tilannemuisti…. asioita mielessä kuin videonauhalla
- paikkaan, karttaan orientoituminen loistava… toisilla hyvin suppea
Paneutuminen omiin kiinnostuksen kohteisiin
- ”tiedemiespsyyke” … aikaansaanut monta merkittävää löytöä ja
keksintöä
- valtava energisyys ja kärsivällisyys motivoivia asioita kohtaan
-huolellisuus ja täsmällisyys
Omaperäinen sanallinen ilmaisu ja näkemys ympäristöstä
Tulevia muusikoita, maalareita, kirjailijoita ym. taiteilijoita ?
Tietotekniikan
osaajia
Aistien erilaisuus… herkkyyksiä eri alueilla kuten kuulo, näkö, haju, maku,
tunto…
Rehellisyys
Sääntöjen noudattaminen
Anna-Kaisa Sipilä, Tervaväylän
koulu, Oulu
Asperger - kyseessä aina kommunikoinnin ongelma
• oppilaan sujuva puhe voi hämätä
• puhe ei välttämättä mene perille
Näistä on ollut apua
• selkeä puhe – vältä rönsyilyä ja runsaita kielikuvia
• selkeät ohjeet ja niiden näkyväksi tekeminen
• visualisointi – ohjauspuheelle kuvallinen tuki
• strukturointi, asioiden aikatauluttaminen näkyväksi
• kellot ja kalenterit tärkeitä
ADHD: aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö
• Toimintakykyä heikentävä häiriö, ydinoireet
tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus
• Samanaikaisesti usein muita psykiatrisia ja
neurologisia häiriöitä
• Lisää hoitamattomana syrjäytymisen, psykiatristen
häiriöiden ja päihteiden käytön riskiä
Tarkkaavaisuusongelmat
• Käypä hoito suositukset
• http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikk
eli=nix00916
ADHD: alaryhmät
• Ryhmä 1: lapsella on pääasiassa
tarkkaamattomuuden piirteitä
• Ryhmä 2: lapsella on sekä tarkkaamattomuuden että
impulsiivisuuden ja hyperaktiivisuuden piirteitä
• Ryhmä 3: lapsella on pääasiassa impulsiivisuuden ja
hyperaktiivisuuden piirteitä
ADHD:n liitännäisongelmat
• Hieno- ja
karkeamotoriikan
ongelmat
• Aistitiedon käsittelyn
ongelmat
• Puheen ja kielen
kehityksen häiriö
• Huonot sosiaaliset taidot
• Tapaturma-alttius
• Itseluottamuksen puute
• Motoriset tai äänelliset
nykimisoireet (tic-oireet)
• Käytös-/
uhmakkuushäiriö
• Ahdistuneisuushäiriö
• Masennus
ADHD:n liitännäisongelmat
Luokkatilanteessa ongelmat voivat näkyä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Häiritsee luokkatovereita
Myöhästyy tai jää kokonaan pois
Käyttäytyy aggressiivisesti
Kadottaa esineitä, unohtaa asioita
Unohtaa annetut tehtävät ja toimeksiannot
Palauttaa kotityöt myöhässä
Ei pysy paikoillaan
On riippuvainen rutiineista
Vaikea kopioida tehtäviä kirjasta tai taululta
Luokkatilanteessa ongelmat voivat näkyä:
•
•
•
•
•
•
Kirjoittaa hitaasti ja tekee paljon virheitä
Oman työn suunnittelu vaikeaa
Ei ymmärrä suullisia ohjeita
Ei ymmärrä kunnolla lukemaansa
Hahmottaa ajan kulun huonosti
Ei ymmärrä täysin toisten ihmisten viestejä ja eikä tule
ymmärretyksi
• Sietää huonosti stressiä
Oirekuvan muuttuminen
Nuoruusikäinen… teini… murkku…
•
•
•
Impulsiisivuus voi aiheuttaa ristiriitoja muiden oppilaiden ja aikuisten
kanssa
Nuoren haasteena itsenäisyyden ja velvollisuuksien lisääntyminen
Identiteettiin, ikätoverien hyväksyntään ja fyysiseen kehityksen liittyvien
asioiden käsittely lisää usein paineita
•
Oireiden hallitsemisen oppiminen on tärkeää
•
•
Koulutyössä odotetaan yhä enemmän itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta
Selkeiden tavoitteiden asettamista ja hyvien päätösten tekemistä voi
oppia
•
Nuori voi tarvita psykologista ohjausta auttamaan tunneperäisissä,
sosiaalisissa ja arkielämän hallitsemiseen liittyvissä ongelmissa
•
Lääkityksestä voi joskus olla apua
Ajan kulun hahmottaminen
Mahdollisia syitä ongelmien takana:
• Työmuistin heikkous
• Sisäinen puhe / ajattelu on heikosti kehittynyt
• Tilanteen analysoinnin ongelmat
• Tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn ongelmat
Ympäristön johdonmukaisuus ja palaute
tärkeää, jotta
• asioiden ennakoiminen mahdollista
• tunne oman ympäristön hallinnasta
• tunne itsen hallinnasta
• onnistumisen ilo
Onnistumista tukevat tekijät
• Heikkojen ja vahvojen osa-alueiden kartoitus
• Itseohjautuvuuden ja työskentelytapojen harjoittelu
• Motivaation huomioiminen
• Omien tunteiden tunnistaminen, huomioiminen ja
nimeäminen
• Riittävä emotionaalinen tuki
Koulutyön jäsentäminen ja ennakointi
Motto
Voidakseen toimia jäsentyneesti ihminen
tarvitsee tietoisuuden omista tapahtumistaan.
Oppilaan peruskysymyksiä
 Missä, miksi, keiden kanssa, mitä oltava mukana, kuinka kauan,
mitä sen jälkeen?
 Miten sinne mennään, mitä siellä tapahtuu?
 Miten siihen pitäisi/olisi pitänyt valmistautua?
Mikäli oppilaalla ei ole näihin vastauksia,
jaksamattomuutta, häiriökäyttäytymistä, itkua,
hammasten kiristystä…
syntyy stressiä,
masennusta ja
22
Strukturointi eli jäsentäminen auttaa
hahmottamaan




paikkoja
henkilöitä
toimintoja
aikaa
 yksittäisiä tuokioita, oppitunteja, välitunteja, läksyn
tekoa, illan tekemisiä, viikon toimintoja, vuoden kiertoa,
elämänkulkua
Asioiden näkyväksi tekeminen tukee meidän kaikkien toimintaa
Muutamia apukeinoja
• pienempiin kokonaisuuksiin paloittelu
• tilanteiden ja henkilöiden muutoksien ennakointi
• tunnin sisällön ytimet näkyviin
Näiden avulla oppilas voi ankkuroitua koulun arkeen
• tukikeskustelut
• säännölliset ja ennakolta sovitut ”tsekkaukset”
Selvitä mitkä tilanteet vaikeita juuri tälle oppilaalle
• välitunnit, muut vapaat tilanteet, siirtymätilanteet?
Rentoutumisen opettelu
• stressi usein mukana opiskelussa, koska ympäristö ja sen
tapahtumat pulmallisia hallita
Oppimisympäristö – mikä häiritsee, mikä tukee?
• Istumajärjestys
- roolimallit
- ärsykkeet: ikkunat, ilmastointi, patterit, open ja taulun sijainti...
• Luokkatovereiden rohkaiseminen yhteistyöhön
• Muutokset ovat hankalia, joten vältä yllättäviä siirtymisiä
aiheesta toiseen, paikanvaihdoksia, lukujärjestyksen muutoksia
ja häiriöitä
Ohjeiden antaminen
• Selkeä, ytimekäs ja johdonmukainen ohjeistaminen
• Katsekontakti sanallisen ohjeistuksen aikana mahdollisuuksien
mukaan
• Monimutkaisten ohjeiden yksinkertaistaminen
• Varmistaminen, että oppilas on ymmärtänyt ohjeet ennen
tehtävään ryhtymistä
• Ohjeen rauhallinen toistaminen tarvittaessa
• Oppilaan rohkaiseminen pyytämään apua
• Miten oppilas saisi merkittyä myös kotitehtävät?
- siihen voi auttaa läksyvihko, kalenteri, puhelin, ”post it”-laput…
Vielä muutaman perusasia
• Ylimääräistä aikaa tehtävien tekoon
• Vaihtoehtoinen välitunti
• Selkeät säännöt, joista pidetään kiinni
•
•
•
•
Ei-toivotun käytöksen seuraukset on oltava tiedossa etukäteen
Seuraukset on myös toteutettava
Kannustus & rohkaisu
Palkitsemista enemmän kuin kritisointia
• Iva, keljuilu ja satiiri ovat kehnoja kasvatuskonsteja
Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen
• Nivelvaiheet kullan arvoisia
alakoulu - yläkoulu – lukio
• Erilaiset ryhmäyttämisen keinot
•
•
Luottotehtävät yhteisön sisällä
Erilaisten ”etuisuuksien” ansaitseminen sekä yksilöinä että
ryhmissä
Runo
Harhailen varjoissa ja katson kuinka toiset nauravat,
ilakoivat.
Minä olen yksin ja yksinäinen.
Kasvoiltani puuttuu hymy. Mustasukkainen kateus valtaa
minut ja mietin katkerana, miksi?
Liikun yksin omassa maailmassani.
Olen lapsi, epäonnistunut, kapinallinen, sopeutumaton,
jota kaikki potkivat, pitävät hulluna,
jättävät yksin ja unohtavat…
Siksi kuljen vehreillä kukkuloilla,
rehevissä metsissä,
kaupunkien joutomailla
toivoen löytäväni polun kaltaisteni luo.
Että sopisin joukkoon jossakin,
jotenkin, jonakin päivänä.
Olisin joku,
jossakin,
joskus.
- Daniel Desjardins-

Similar documents